Beursberichten Raiffeisenbank „Holten boerde in 74 weer goed Drumband HMV prolongeerde landskampioenschap Herfsttooi 1975 - Enschede organiseren forumavond Vergadering van Plattelands vrouwen uit Espelo fiji Ten goede gekeerd Ruim 120 duizend gulden winst Op „Topconcours' in Barneveld Spontane huldiging Verkoop welfarewerk Rode Kruis Inkomstendalingen c 100 r k os l ens tij gin gei 1 Müj< i I oenen Verkiezing JCL* Tentoonstelling museum Enschede Bevorderd en overgeplaatst Burgerlijke stand HOLTENS WSBLAD Vrijdag 2b september 1975 27ste jaargang - no. 39 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers. Holterberg 13, tel. 05483-1231 Red. medewerker D. J. Mondeel. Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 dvertentieprijs 20 cent per mm, (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8,50 per half jaar, f 17,- per jaar: Losse nummers 35 cent, Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v, Holtens Nieuwsblad In de dinsdagavond in Dorpshotel „Holterman" gehouden jaarvergadering van de Coöp. Raiffeisenbank „Holten" (Rabo bank) heeft voorzitter G. J. Rietberg in zijn openingswoord gewezen op de conjuncturele teruggang, die zich in de meeste westerse landen reeds aankondigde voor het uitbreken van de energiecrisis in oktober 1973. Deze neergaande beweging zette zich vooral in het tweede halfjaar van 1974 in sterke mate voort als uitvloeisel van de sterke stijging van de olie- grondstoffenprijzen en de reeds langere tijd labiele inter nationale monetaire verhoudingen. De drumband van de Holtense muziekvereniging „H.M.V." heeft zaterdag op het „Topconcours" van de Koninklijke Nederlandse Federatie K.N.F.) in de Veluwehal in Barneveld het landskampioenschap in de eredivisie, dat het vorig jaar werd behaald op het „Topconcours" in het Brabantse Gemert. met succes verdedigd en het de jury bij het beoordelen, wie de titel verdiende, niet al te moeilijk gemaakt, want de H.M.V.-drumband behaalde 213 punten en dat waren maar liefst 2OV2'punten meer dan de drumband van de chr. muziek vereniging „Crescendo" uit 's-Gravenmoer, die met 192!-» tweede werd. De drumband van het „Hasselt.'s Fanfarekorps" te Hasselt kreeg van de jury 190 punten. Dat het zaterdagavond groot feest was in Holten laat zich den ken. Vele honderden waren, toen de band om kwart voor acht op het plein bij de OAD arriveerden, present om de kampioenen toe te juichen en te feliciteren met het eclatante succes. Na de spontane huldiging volgde, met de majorettes en HMV voorop, een mars door de Dorpsstraat en de Oranjestraat. Overal stonden de mensen op het trottoir om de band toe te juichen. Gelukwensen Na de mars had in zaal „Amici- tia" de officiële huldiging plaats. Burgemeester mr. W. H. Enklaar, die namens het gemeentebestuur de band, instructeur J. van Wake- Door de Welfare van de afd. Hol ten van het Ned. Rode Kruis wordt op woensdag 1 oktober a.s. van 14.30-19 uur een verkoping van de gemaakte handwerken gehouden in de recreatiezaal van h-st bejaar dencentrum Diessenplas. Hieraan is tevens een verloting verbonden met een aantal prachtige prijzen. Het afdelingsbestuur doet gaarne een dringend beroep op alle inge zetenen, dit Welfarewerk te steu nen door aan deze verkoping en verloting deel te De Middenstandsbeurs, die van woensdag 1 oktober tot en met vrijdag 3 oktober, op initiatief en onder auspiciën van de Holtense Handelsvereniging in een grote tent (16 x 60 meter) op Kalf ster mansweide gehouden wordt, zal een bijna volledig beeld geven van het potentieel van Holtens neringdoende middenstand. In de meer dan veertig stands zullen praktisch alle branches vertegen woordigd zijn, aangevuld met enkele zaken, zoals cafetaria Steen, de Rabobank en een grote stand van de Rijkspolitie. Ook het Rode Kruis (Welfare), de E.H.B.O. en de plaatselijke brandweer zullen een stand inrichten. De openingstijden, gedurende de drie dagen, zijn van 14.30— 22.00 uur. De bezoekers hebben gratis toegang. De opening van de beurs gaat met een, in Holten nog niet ver toonde. attractie gepaard. Drie parachutisten van het Parachu tisten Centrum Teuge, zullen met een spectaculaire sprong op Kalfstermansweide. de voorzitter van de Holtense Handelsver eniging, symbolisch de sleutel overhandigen, die daarna de ope ning zal verrichten. Alleen bij slecht weer zal hiervan, begrijpe lijker wijze, moeten worden afgezien. De Holtense winkeliers willen de inwoners van Holten en om geving hun nieuwste en beste waren en artikelen tonen. Een goede reden voor hen, als consument, om op één van deze dagen een bezoek te brengen aan deze Middenstandsbeurs. De HMV-Drumband maak te met de majorettes en het muziekkorps voorop éen zege tocht door een deel van het dorp. de jury heeft geklonken. Na het officiële gedeelte was het nog ge ruime tijd gezellig druk in „Amici- tia" en raakte men niet uitgepraat over het grandioze succes, Tegenover de relatief gunstige re sultaten in de land- en tuinbouw in 1973 steken de uitkomsten over 1974 schril af. Sterke kosten stij gingen en achterblijvende prijzen leidden tot aanzienlijke inkomsten dalingen. Als kosten verhogende factoren kunnen worden genoemd de inflatie in het algemeen en de belangrijk opgelopen loonkosten. Waar in andere bedrijfstakken veelal de mogelijkheid bestaat om kosten stijgingen in belangrijke mate door te berekenen in de prij zen, is dit in de agrarische sector niet het geval. Voor 1974 wordt 'n gemiddelde daling van 20ge raamd voor de inkomens in de land- en tuinbouw. Niet rooskleurig Evenals in de land- en tuinbouw was ook in de overige sectoren van het midden- en kleinbedrijf in 1974 sprake van een allesbehalve rooskleurige ontwikkeling. Gesteld kan worden dat ook in de Rabo- organisatie in 1974 de aanwas van gelden met' 'spaarkarakter eniger mate is achter gebleven. De op spaarrekeningen geadministreer- ren en tamboermaitre Lieuwe Meinsrria gelukwenste met het prachtige succes zei o.m. dat de roem en het succeé worden mee beleefd in het haft van elke recht geaarde Holtenaar. Verder werden nog gelukwensen uitgesproken door de heren J. Oosterkamp namens de Toneelclub ..OCH". J. Wiggers na mens de Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria en J. War- rink namens de Sportvereniging ..Holten". Door de voorzitter van ..HMV", de heer A. Westerik, wer den bloemen aangeboden aan me vrouw Van Wakeren en aan tam boermaitre Lieuwe Meinsma en mevr. Meinsma-Kooy. Aan de heer Van Wakeren, die heiaas na elf jaar (waarin een groot aantal eer ste prijzen en 3 keer een kam pioenschap werd behaald) afscheid moet nemen, zal t.z.t. een herinne ringsgeschenk worden aangeboden Bedankt instructeur Tamboermaitre Meinsma dankte de onvolprezen instructeur Joop v. Wakeren die hard en streng kon zijn als het moest, maar die tevens een goede vriend van de jongens was. Er heerste in de band altijd een goede geest en de vele succes sen zijn mede hieraan te danken. Meinsma dankte verder de bevol king van Holten die deze avond zo massaal present was om de jon gens, die de laatste weken onvoor stelbaar hun best hebben gedaan om dit te bereiken, te huldigen. Dit wordt buitengewoon gewaar deerd en is een stimulans om door te gaan. Instructeur Van Wakeren zwaai de lof toe aan tamboermaitre Meinsma die het met de jongens moet „maken" als het belletje van' de tegoeden vertoonden een nega tief inleg overschot. Sedert het begin van de vijftiger jaren is di'. niet meer voorgekomen. Bij nade re beschouwing blijkt echter dat nagenoeg het gehele bedrag dat in '74 binnenkwam op bankdeposito rekeningen bij de aangesloten ban ken ten koste is gegaan van de te goeden op de spaarrekeningen. De oorzaak is duidelijk gelegen in de zeer hoge rente die gedurende vrijwel het gehele verslagjaar op deze rekeningen werd vergoed. Voorzitter Rietberg bracht in zijn openingswoord het personeel en de directie hartelijk dank voor al wat in het jaarverslag werd ge presteerd en voor de prettige sa menwerking. Na de openingstoespraak van de voorzitter gaf de directeur de heer H. J. Oolbekkink een toelichting op het jaarverslag 1974. De toe vertrouwde spaargelden daalden over. '74 met 421000 gulden en be droegen op 31 dec. f 37933000, Er werd over 1974 een winst ge maakt van f 121212,-. Een voorstel om de winst aan de reserve toe te voegen ontmoette geen be zwaren. Het reserve-fonds steeg hierdoor tot f 1773199.-. Het aan tal leden daalde in 1974 met 77 en bedroeg op 31-12-'74 1094 en het aantal .rekening-couranthouders steeg roet 181 tot 2588. Het aantal spaarrekeningen steeg van 7771 tot 7904. De bedrijfskosten stegen over 1974 met ruim 30°/o tot een totaal bedrag van f 667736.- (1973 f 504349,-). Het bedrag aan verstrekte lenin gen beliep op 31 dec. '74 f 25705408 (31 dec. '73 f 23416247). Als bestuurslid werd_herkozen de heet .1. Robers.' terwij;, als I'd van de Raad van Toezicht werd herko zen de heer Joh. Lubbersen. Na gehouden rondvraag sloot voorzit ter Rietberg de zeer matig bezoch te vergadering en wenste allen wel thuis. De 9e Herfsttooi-ten toonstelling wordt dï|. jaar gehouden van 3 tot en met 12 oktober in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. In dit Monumentenjaar 1975 zal er extra aandacht besteed worden aan: kunst- en historische voorwerpen uit Twentse monumenten. Vele kerkschatten en objecten uit particulier bezit maken van deze 9e Herfsttooi een fantas tische gebeurtenis. Vele voorwerpen zijn nog niet eerder tentoongesteld. De bloemist-winkeliersver. Oost Nederland draagt ook dit jaar weer de zorg voor de bloemen weelde in het museum gedurende Herfsttooi, terwijl ook de hove niersver. Oost Nederland een niet te onderschatten medewerking verleent. Naast de tentoonstelling zal er ruime aandacht besteed worden aan de voorlichting op museaal gebied (Monumentenjaar) en de Kon. Mij. voor Tuinbouw en Plant kunde, afd. Enschede draagt hel hare er toe bij, wat betreft de voorlichting op bloemengebied. Verder is er een ruim programma van lezingen en demonstraties, terwijl iedere bezoeker de gele genheid krijgt zelf een bloemstuk- je te maken tegen kostprijs. Herfsttooi-route Op initiatief van de commissie Herfsttooi is er dit jaar iets ge heel nieuws ontstaan. De bezoeker van Herfsttooi wordt voor het eerst in de 9-jarige geschiedenis van de tentoonstelling de moge lijkheid geboden zijn bezoek aan het museum te combineren met een rit door het fraaie Twentse landschap. De route voert langs verschillende Twentse monumen ten, waaruit objecten gedurende Herfsttooi in bruikleen zijn afge staan aan het Rijksmuseum Twen te. Verdere informatie kunt u vinden in ónze folder, welke op verzoek gaarne wordt gezonden. Tevens kan men zich voor inlichtingen wenden tot: Rijksmuseum Twen- the, Lasondersingel, Enschede, tel. 053-315672 of: VVV Enschede, Markt, Enschede, tel. 053-323200. De wachtmeester le klas van de Rijkspolitie G. Hosmar, die op 1 juli jl. bevorderd werd tot opper wachtmeester, is met ingang van 1 oktober a.s. toegevoegd aan de re cherchegroep van de Rijkspolitie te Zwolle. De heer Hosmar, die, op enkele maanden na, 28 jaar bij de Rijks politie te Holten is werkzaam ge weest, heeft in de loop der jaren, maar vooral in de laatste jaren van stijgende criminaliteit, heel wat gevallen van inbraak en an iere misdrijven tot klaarheid gebracht. Heel veel van dergelijke zaken ko men in eerste instantie in de publi citeit, maar van het speurwerk en de oplossing daarvan komt bijna nooit wat naar buiten door ie be scheidenheid der speurders. De heer Hosmar blijft in Holten woon achtig. Tijdens de officiële huldi ging in zaal Amicitiagin gen instructeur Joop van Wakeren en tamboermaitre Lieuwe Meinsma (links) on der he1 zingen van ,.Ze leven hoogbijna tegen 'I plafond. Geboren: Andy zv E H J de Jong en A K T Majchrzak MarTnus.zv. H J A Podt en H Elbersen. Met als onderwerp „De vakbe weging en de vele aktuele vraag stukken van vandaag en in de toe komst" organiseren de gezamen lijke vakcentrales in Holten (KW, CNV en NKV) een, naar verwach ting, zeer interessante forumavond, welke gehouden zal worden op donderdag 2 oktober a.s. in hotel Vosman. Aanvang 8 uur. Het forum zal bestaan uit de dis trictsbestuurders van de drie vak centrales in Overijssel t.w. J. Grre- nen (NKV), J. Barkhuis (CNV» en J. Moolekamp (NVV). Vooraf zal één van' hen een korte inleiding houden over genoemd onderweip, waarna veel lijd voor discussie zal worden gereserveerd. Juist in een tijd waarin vele problemen rond om de werkgelegenheid rijzen en waarin de vakbeweging midden in de branding staat rekenen de vak centrales op een brede belangstel ling voor deze forumavond. Op maandagavond 22 september hield de Plattelandsvrouwen afd Espelo hun eerste bijeenkomst in die nieuwe seizoen. De presidente, mevr. G. Slijkhuis- Dikkers heette allen hartelijk wel kom. ook mocht ze vier nieuwe le den begroeten, alsmede de dames van de afd. Dijkerhoek, die voor deze avond waren uitgenodigd, en waardoor er een behoorlijke op komst was. Eerst werd het winterprogram- ma uiteengezet. Ook konden de da mes zich opgeven voor de cursus „Over rechten gesproken", die op 9 oktober begint, 's middags van 13.45 tot 16 uur en vervolgens vier middagen, te weten op 16. 23 en 30 oktober. Er is behoorlijk belang stelling voor. Ook komt er weer 'n handwerkcursus onder leiding van mevr. Hol. Hierna werd het woord gegeven aan de heer Beeking van de „Friese Vlag", die de avond ver der zou verzorgen. Hij gaf 'n korte uiteenzetting waarna een film over het fabriekscomplex, en wat er allemaal gebeurt met de melk van de Friese klei, en er allemaal .van gemaakt wordt en de export over de hele wereld. Hierna was de pauze waarin de dames zich de koffie best lieten smaken, die werd aangeboden dooi de Friese vlag. Vervolgens ging de heer Beekin- ga verder met op verschillende artikelen van de Friese Vlag wat dieper in te gaan en op een pret tige manier wat van te vertellen. Verder was er een spelletje aan verbonden, waarbij enkele dames een prijsjë in de wacht sleepten. Daarna volgde nog weer een korte film, geheten „Holland vruchtbare grond", waar hartelijk om gelachen werd. Al mot al een heel gezellige en goede avond die besloten werd met een woord van dank aan de lieer Beekihga en een wel thuis. Het bestemmingsplan „Beu- seberg" is door Gedeputeerde Staten van Overijssel goed gekeurd, zoals men in ons vorige nummer heeft kunnen lezen. Het heeft lang ge duurd, maar het resultaat is gelukkig positief, al is er niet uitgekomen, wat het gemeen tebestuur zich aanvankelijk heeft voorgesteld. Tijdens de vaststellings- en goedkeuringsprocedure heeft het 'Comité Beuseberg, thans „Werkgroep Natuur en Mi lieu Holten", een belangrijke rol gespeeld. Een rol, die het door velen in Holten niet in dank is afgenomen, omdat het een belangrijke stagnatie veroorzaakte in de woning- bouwmogelijkheden in onze gemeente. Er is daaroor aan onze gemeenschap belangrij ke schade berokkend, waarop we nu niet verder zullen in gaan. Het is het goed recht van iedere burger om tegen be paalde ontwikkelingen op be stuurlijk terrein in verzet te komen, maar dan moet hij zich wel terdege van de con sequenties van zijn handelen rekenschap geven en dat wordt, naar onze mening, in het huidige tijdsbestek nogal eens uit het oog verloren. Gelukkig is het Comité Beu seberg, de groep, niet wat zijn doelstellingen betreft maar wel wat de consequen ties daarvan betreft, tot an dere gedachten gekomen. Enkele maanden geleden ge lukte dat nog niet toen door de politieke groeperingen in onze gemeente een ernstig beroep op de groep werd ge daan. Pogingen van het da gelijks bestuur onzer gemeen te hebben tot betere resulta ten geleid, nl. tot het besluit van de groep om af te zien van de mogelijkheid een be zwaarschrift bij de Kroon in te dienen. Men heeft zich onder meer rekenschap gegeven van de draagwijdte en van de bete kenis van een uitstel van enige bouwmogelijkheid in Holten over een periode van 3 tot 5 jaar. Dat is een ge lukkige ontwikkeling waar over het dagelijks bestuur onzer gemeente in de jongste raadsvergadering, bij monde van de burgemeester, zijn waardering heeft uitgespro ken en waarbij de raad zich gaarne aansloot. Ten aanzien van de actie van het Comité Beuseberg heb ben we de afgelopen jaren onze kritiek niet onder stoe len of banken gestoken. We zouden in oprechtheid tekort schieten, wanneer we ook onzerzijds geen waardering uitspraken, dat alles zich ten slotte nog ten goede heeft gekeerd. De gehele Holtense gemeenschap mag daar ver heugd over zijn. Als deze regels onder de ogen van de onze lezers ko men, is de termijn van be roep bij de Kroon verstreken. Als er bezwaarden zijn, die nog wel een beroepschrift hebben ingediend, dan willen we hen gaarne in overwe ging geven zich nog eens ernstig te beraden of hun persoonlijk nadeel wel op weegt tegen het nadeel, dat aan onze gemeenschap kan worden toegebracht. Laat men dan nog eens gaan pra ten met het gemeentebestuur. Misschien is er nog iets aan te doen. Een beroepschrift kan te allen tijde worden in getrokken. (w.b.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1