Lichtpuntjes Kerkdiensten Interkerkelijke samenkomst in Vredesweek Voor het KWF Weekenddienst DRUMBANDCONCOURS schitterend geslaagd KOM OOK! Ernstig ongeluk op de Deventerweg Verkoop welfarewerk Cursussen ill Rode Kruis Holtense middenstand houdt beurs Klank en kleur op Meermanskamp ill Uitslagen Défilé Drumband H.M.V. naar concours Parachutisten bij opening op 1. 2 en 3 oktober Toneelvoorstelling voor bejaarden en invaliden Burgerlijke Stand Verloren - Gevonden Stationsbeambte koninklijk onderscheiden HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per mm, (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 876587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 19 september 1975 27ste jaargang - no. 38 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggera, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Er is een storm van kritiek opgestoken tegen het toe komstig regeringsbeleid zoals dat in de Troonrede en de Miljoenennota is neergelegd. De toestand is inderdaad niet rooskleurig. We hebben ech ter wel eens de indruk, dat de critici het verleden niet kennen, vergeten, dat de hui dige recessie een mondiale zaak is en dat dit niet de eer ste, maar ook niet de laatste economische crisis zal zijn. Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) was b.v. de infla tie in Duitsland zo groot, dat men bankbiljetten van een miljoen mark uitgaf, waar mee men nauwelijks een pak je sigaretten kon kopen. In de tweede wereldoorlog wer den bijna alle grote steden verwoest. Toch bezit Duits land thans de sterkste valuta van heel Europa. In de dertiger jaren ont ving een getrouwde werkloze arbeider in Holten, als hij ge luk had en 44 uur per week mocht werken, als beloning f 8,80 per week, plus een rog gebroodje en een paar pakjes margarine. Er was een moe der van een groot gezin, die het niet meer zag zitten en zich ter bevoegde plaatse over deze situatie beklaagde. Laten we haar „Hanna" noe men. De hoogste bewinds man in onze gemeente liet zich daarna eens ontvallen, dat Hanna niet elke middag warm eten voor haar gezin kookte. Dank je de donder, dat je met een gezin met veel kinderen van f 8,80 per week, niet elke middag een warme maaltijd op tafel kon zetten, al was het leven toen veel en veel goedkoper dan tegen woordig. Er werd wel eens honger geleden en schraal hans was, in heel veel gezin nen in Nederland in die cri sisjaren, keukenmeester. Ook tijdens de Korea-oorlog, vlak na de tweede wereld oorlog, hebben we een crisis beleefd, waarbij de buikriem moest worden aangehaald. Nederland is daaruit welva render dan ooit te voorschijn gekomen. Waarmee we maar zeggen willen, dat het ook nog wel eens mee kan vallen. Hoe ernstig de huidige si tuatie ook moge zijn, in het Nederland van vandaag be hoeft niemand honger te lij den, zoals dat vroeger wel het geval is geweest. Dat is in elk geval een lichtpuntje. Bij al het gejammer over de crisistoestand, waarin we volgens velen verkeren, is er nog een tweede lichtpuntje. De gemeenten en daar zijn we samen toch het nauwste bij betrokken krijgen een ruimere financiële armslag. Voor de algemene uitkering f 8.233 miljoen) is f 1.240 mil joen meer uitgetrokken dan de oorspronkelijke raming van 1975. Er zijn maatregelen opgesteld om ze in staat te stellen naar eigen keuze een groot aantal werken eerder te realiseren. Hopelijk ook in Holten. Voor het lager onder wijs is f 201 miljoen meer uitgetrokken dan voor 1975 beschikbaar was gesteld. Er is rekening gehouden met het gereed komen van rond 2000 nieuwgebouwde klaslokalen en van 250 nieuwgebouwde gymnastieklokalen en sport zalen. Hun aandeel in het ge meentefonds stijgt met ruim één procent en de doeluitke ringen en bijdragen groeien met circa vijf miljard. Na tuurlijk zit daar een stuk in flatie in. En zo zijn er wel meer lichtpuntjes in onze duistere economie. Laten we elkaar niet in de put praten, maar de nodige spankracht opbren gen om de situatie weer meester te worden. De wan kelmoedigen zullen het aard rijk niet beërven. (w.b.) - - V- Holten is niet alleen om de prachtige natuur bekend, maar heeft ook een goede naam wat betreft het organiseren van muziekconcoursen. Twee jaar geleden werd 'hier het „Top- concours Mars wedstrijden" van de Kon. Ned. Federatie ge houden en de organisatie verliep toen zo perfect dat de „Koninklijke" op het verzoek van „H.M.V." om ter gelegen heid van haar 30-jarig bestaan een drumbandconcours te mogen houden, zonder aarzelen ja heeft gezegd, zo zei de heer A. Bruinenberg te Enschede, concourscommissaris en bestuurslid van de Kon. Ned. Federatie, tijdens de ontvangst in de hal van het gemeentehuis. Ook wat de muzikale pres taties betreft draaien zowel het muziekkorps als de drumband al jaren aan de top mee en beide ensembles zijn thans kam pioen van Nederland, „H.M.V." in de afdeling „Fanfare" en de drumband in de „Eredivisie". Tot de afgevaardigden van de bands zei de heer Bruinenberg: „Een eerste prijs voor allemaal zal beslist niet lukken en zeker zullen er ook op dit concours weer teleurstellingen uit de bus komen. De jury waarin men vertrouwen heeft zal dit vertrouwen niet be schamen en de -waardering die wordt toegekend zal de juiste zijn. Nadat de heer Bruinenberg het gemeentebestuur had dank gezegd voor de ontvangst werd het glas geheven op „H.M.V.." en het wel slagen van de dag. Voordat de heer Bruinenberg het woord voerde sprak burge meester mr. W. H. Enklaar een woord van welkom. Hij sprak er zijn vreugde over uit dat het con cours in Holten wordt gehouden en wenste de deelnemers en de be zoekers een dag die goed mag zijn voor het muziekleven en een sti mulans om door te gaan. vele honderden waren samenge stroomd. Na de officiële ontvangst defi leerden de deelnemende vereni gingen voor burgemeester mr. W. H. Enklaar, wethouder J. Riet berg (wethouder L. Kaan is met vakantie afwezig), gemeentesecre taris G. J. Langenbarg, de heren juryleden S. Egberts, J. H. Jan sen en J. P. Laro, A. Westerik, voorzitter „H.M.V." en G. v.d. Bos, bestuurslid van de suppor tersvereniging „H.M.V.". Er bestond voor dit défilé (start bij Vaessen Schoemaker aan de Waagweg) veel belangstelling vooral bij het gemeentehuis waar Introduktie-divisie sektie A: Jeugddrumband „Luctor et Emer- go" Beuningen 1967= p. Ie prijs. Jeugddivisie - sektie F: Tamboer- en Majorettenkorps „Juliana" Buinen (Dr.) 1767: p. 2e prijs. Derde divisie - sektie A: Drumband „Doka" Marknesse 197 p. Ie prijs. Drumband Muziekver eniging „O.B.K." Otterlo 1927: p. Ie prijs. Drumband Muziekvereni ging „Concordia" Sisculo 1677s p. 3e prijs. Derde divisie - sektie B: Drumband Muziekver. „Crescen do"- Nederhorst den Berg 174 p. 2e prijs. Derde divisie - sektie F: Drumband „Domuko" te Dokkum 176 p. 2e prijs. Derde divisie - sektie show: Drumband en showkorps „Domu ko" te Dokkum 128 p. 2e prijs. Tweede divisie - sektie A: Drumband van de Bornse Har monie te Borne 196 p. Ie prijs. Drumband van het Dierens Har moniekorps te Dieren 192 p. Ie prijs. Tweede divisie - sektie B: Drumband van de Muziekvereni ging „Eendracht" te Eerbeek 192 p. Ie prijs. Tweede divisie - sektie F: Drumband van de Muziekvereni ging „Juliana" te Zelhem 178 p. 2e prijs. Erc-divisie - sektie D: Drumband „Luctor et Emergo" te Zoals u weet wordt in Espelo en in Holten een verkeerscursus ge houden, die start op de laatste maandag van september. De eerste aanmeldingen zijn binnen. Er zijn er echter nog niet genoeg. Daarom vragen we u: „Kom ook". Geef u nu direct op. De cursus is de moei te waard. Op een gezellige manier loopt u alle verkeersregels en -bor den en situaties nog eens na. Bel daarom direct oven de cur susleider voor Holten, de adj. der Rijkspolitie, de heer H. Meijer, tel. 1921 of de cursusleider voor Espelo de oud-adj. der Rijkspolitie, de heer E. Kruit, tel. 2107 of de heer Hol, hoofd der school te Espelo, teL 05725-202. Drie personen raakten dinsdagmid dag gewond bij een- botsing op de Deventerweg tussen Dijkerhoek en Holten. Het ongeluk gebeurde toen omstreeks 4 uur ean auto, bestuurd door mevr. S. (34) uit Espelo ko mende vanaf de Doorlopende dijk de Deventerweg overstak om de Maneschijnweg in te rijden. Mevr. S. verleende geen voorrang aan 'n personenauto bestuurd door B. J. K. (52) uit Deventer. De auto van K. belandde na de botsing in de diepe bermsloot. Mevr. S. werd met een gebroken arm en een hersenschudding naar het St. Geertruidenziekenhuis ver voerd, haar zoontje (4) liep een hersenschudding en snijwonden op. terwij look de Deventemiaar K. met een hersenschudding in het ziekenhuis terecht kwam. Hij klaag de bovendien over pijn in de borst. Beide auto's moesten door een takelwagen worden weggesleept. K's wagen was total-loss, de auto van mevrouw S. werd iets minder ernstig beschadigd. Het schitterend geslaagde concours werd besloten met een gezamenlijke show van de deelnemende bands. Beuningen 201 p. Ie prijs, De K.N.F.-vertegenwoordiger, de heer A. Bruinenberg te En schede waardeerde, mede namens de jury, de organisatie „met lof". Het concours een - groot- fes tijn van klank en kleur waar van plm. 1500 bezoekers genoten, werd nadat alle verenigingen zich hadden opgesteld ^oor de jury door de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." met het spelen van het Wilhelmus besloten. De drumband van HMV zal za terdag 20 september in de Veluwe- hal te Barneveld deelnemen aan 't 6e Topconcours van de Kon. Ned. Federatie (KNF). De band zal haar titel „Kampioen van Nederland Eredivisie" moeten verdedigen en dit is bepaald geen eenvoudige zaak. In de ere-divisie-sectie A ko men verder uit de drumband van de chr. muziekvereniging Crescen do uit 's-Gravenmoer en de drum band van het „Hasselt's Fanfare corps" te Hasselt. Gaarne wensen de instructeur Van Wakeren, tam- boer-maitre Lieuwe Meinsma en de band het succes waarop wordt ge hoopt. Door de Welfare van de afd. Hol ten van het Ned. Rode Kruis wordt op woensdag 1 oktober a.s. van 14.30-19 uur een verkoping van de gemaakte handwerken gehouden in de recreatiezaal van het bejaarden centrum Diessenplas. Hieraan is tevens een verloting verbonden met een aantal prachtige prijzen. Het afdelingsbestuur doet gaarne een Ned. Herv. Kerk 8.30 uur ds. J. C. de Bie van Rijs- sen. 10.15 uur ds. H. A. v.d. Pol van Wierden. Extra collecte „In wendige Zending. Oppasdienst: mevr. Veenstra, Gerrie Loman en Eline van Iperen. 19.15 uur Open Deur-Samenkomst. Ds. G. W. H. Peddemors. Onderw. „Leven met angst". M.m.v. Mannenkoor „Asaf" uit Dedemsvaart. Geref. Kerk 9.30 en 15.00 uur ds. J. W. Dragt te Holten. In beide diensten is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor rente en aflos sing. Oppasdienst: mevr. Kruime laar-Kistenmaker, mevr. Aanstoot- Voortman (res. mevr. Meijerink- Stam). Mevr. Tangerman-Aalbers, mevr. Garritsen-Kolkman (res. mevr. Houwen-Zwama). R.K. Kerk (Irene) Zaterdagmiddag 5.00 uur, zondag 9.30 uur. Dijkerhoek 9.30 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte „Inwendige Zending". Okkenbroek 9.30 uur ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. Uitgangscoll. Jeugdge- bouw. Nieuw Heeten Zaterdagavond 7.00 uur, zondag 8.00 en 11.00 uur. Dit gezamenlijke evenement wordt in een grote tent (16 x 60 meter) in Kalfstermansweide gehouden. Parachutisten van de Vereniging Parachutisten Centrum Teuge zul len woensdagmiddag 1 okt. om on geveer 14.30 uur voor een specta culaire opening van de beurs> zor gen, door 3 sprongen uit te voeren en te landen in Kalfstermansweide. Op de beurs zullen ongeveer 40 deelnemers een stand inrichten, waarin zij de nieuwste en modern ste artikelen tonen. Onder de stands vindt men een grote politie-stand met uitgebreide informatie, een brandweer- en EHBO-stand en 'n consumptiestand van cafetaria De Molenbelt waar men zijn dorst kan lessen en een hartig hapje kan nut tigen. Vanzelfsprekend kunnen de Hol tense winkeliers, door hun specta culaire opening en actieve inzet, op een enorme belangstelling voor de beurs, waar de toegang gratis is, rekenen. Iedereen uit Holten en wijde om geving is van harte welkom! Op vrijdag 26 september des avond om 8 uur zal in het gebouw Irene een interkerkelijke samen komst gehouden worden in het ka der van de Vredesweek. De bijeen komst gaat uit van de Hervormde Gemeente en de R.-k. parochie in Holten. Het was de bedoeling dat het ook mede van de Gereformeer de Kerk zou zijn uitgegaan, maar men vergat in de laatste kerke- raadsvergadering om er over te spreken, zodat het officieel niet mede namens hen kan uitgaan. Ge lukkig echter vonden wij drs. D. M. Schut, een polemoloog aan de Vrije Universiteit, die namens de Gereformeerde Kerken in Neder land lid is van het Interkerkelijk Vredesberaad, bereid om op deze avond te spreken over het onder werp: Weg van honger en geweld. De Gereformeerde spreker is dan tevens het teken dat óók Gerefor meerden en trouwens alle belang stellenden hartelijk welkomt zijn. Er zal uitvoerige gelegenheid zijn tot discussie ook over de vredes- krant. Er is in sommige kringen nogal eens kritiek op het werk van het IKV. Men late deze kans op deskundige informatie niet voorbij gaan. Aan de uitgang van R.-k. en Her vormde kerkdiensten op 20 en 21 september a.s. kunt u een vredes- krant meenemen; of anders kunt u er één of meer bestellen a f 0.50 per stuk door de ingevulde giro kaart, waarop u het verschuldigde bedrag hebt overgemaakt op giro no. 78 88 24 t.n.v. penningmeester IKV te Voorburg, met vermelding van het gewenste aantal toe te zen den exemplaren. Penningmeester IKV te Voorburg. Misschien ten overvloede herin neren we nog even aan de gratis toneelvoorstelling die de toneelclub OCH ter gelegenheid van haar 30- jarig bestaan op dinsdag 23 sep tember zal geven voor de bejaar den en invaliden in het gebouw Irene. Aanvang half acht. Opge voerd zal worden het blijspel „Don der... dagen". Mochten er bij de plaatselijke invaliden of bejaarden vervoersmoeilijkheden bestaan dan kunnen ze telefonisch contact op nemen met de heer Oosterkamp (telef. 2330). De voor het Koningin Wilhelmina Fonds in Holten gehouden huis- aan-huis-collecte heeft f 5304,05 op gebracht. Het plaatselijk comité dankt hiervoor heel hartelijk allen die gaven en hen die collecteerden. dringend beroep op alle ingezete nen, dit Welfarewerk te steunen door aan deze verkoping en verlo ting deel te nemen. .Geboren: Dirk Jan zv G. Beid- man en A. Staman Gerrit Jo- han zv G. J. Dollen en H. Dekkers. Ondertrouwd: J. T. G. Struik 23 jaar, Holten en A. G. Elmerink 22 jaar, Deventer J. van Zon 25 jaar, Holten en J. Sanderman 21 jaar, Rijssen. Gehuwd: E. P. Nijhoff 22 jaar. Almelo en H. G. Eshuis 19 jaar. Holten. Verloren: bruin leren knip-por- temonnaie inh. b.b. f 25.- en wat klein geld; bruine portemonnaie met 4 a 5 gulden; spijker-jasje lichtblauw m. rood stiksel; dames horloge met rood bandje en zwar te wijzerplaat; hoed soort Panama hoed; gouden armbandje aan ket ting met plaatje „Annet"; jongens- horloge zwart bandje merk Zen tra; donkerrode wollen sjaal; por temonnaie met ritssluiting inh. 5 gulden: roze beursportemonnaie (knip) inh. 80 gulden; bril met ge- hoor-apparaat. Gevonden: bruine sierduif; zwart bruine tekkel reu; zwarte knip- portemonnaie; bruine knip-porte- monnaie; bruine knip-portemon- naie leer; damesfiets merk Fon- gers; bos auto-sleutels van Fiat; herdershond; gouden dameshorloge. Vrijdagmiddag 12 september werd te Deventer namens H.M. Koningin Juliana door wethouder Timmer aan de heer H. J. Möring uit de A. J. Goldsteinstraat te Holten de gouden medaille met oorkonde Pati'iae Servire Lebertas (wegens diensten voor de vrijheid aan het vaderland bewezen) uitgereikt. Het was de eerste keer dat in het dis trict „Midden" van de NS bedrijfs- bescherming deze onderscheiding in goud werd toegekend. In de burgemeesterskamer werd namens de Bedrijfsbescherming 't woord gevoerd door de heer C. H. Heesters te Utrecht, en door de heer A. J. J. Vijge, rayonchef te Deventer. Tevens waren aanwezig de heren Rustebiel, chef transport rayon Deventer en de heer J. Ze- bergs, plaatsvervangend hoofd „Be drijfsbescherming". Aan de heer Möring, die twintig jaar aan de dienst „Bedrijfsbe scherming" verbönden is werd te vens een geschenk in couvert aan geboden terwijl aan mevr. Möring bloemen geoffreerd werden. Door de Stichting Sociaal en Cul tureel werk zullen in het a.s. sei zoen in „Het Paalhuis" in de Beu- seberg weer verschillende cur sussen worden gegeven. Waarbij de deelnemers volop kreatief be zig zullen zijn o.a. bij spinnen en weven, macramé, keramie, wand kleden etc. Alle cursussen starten in de week van 29 sept. t.e.m. 4 okto ber. De cursussen duren elk tien weken en bij voldoende belangstel ling zullen ze na de kerstdagen opnieuw plaatsvinden. Voor alle verdere inlichtingen en suggesties kunt U terecht in „Het Paalhuus" Beuseberg 63, tel. 2755. Arts Vrijdag 17.00 uur t.e.m. maandag morgen 8.00 uur. (Uitsluitend voor spoedgevallen) J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870. Bood schappen: 11.00 uur en 4.00 uur. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, tel. 2356. Ziekenvervoer A. Müller, tel. 1320 b.g.g. J. Aan stoot, tel. 2980 en 1338. Tandarts L. G. Dekker, Marcus Samuelstr. Enter, tel. 05476-653. Spreekuur voor spoedgevallen 5-5.30 u nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorpsstr. 16, 8.30-9.30 uur en volgens af spraak telefoon 2784. Maatschappelijk Werk St. voor Maatsch. Dienstverlening „Midden - Overijssel" Joncheere- laan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Dorpsstraat 16. Spreekuren ma. t.e.m. vrijdag 8.30-9.30 uur, donderdagav. van 19.00-20.00 uur (tel. tijdens week ends 05486-4126). Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat. G. J. Kraaij, tel. 2299. Dierenarts Van zat. middag 12.00 u. tot ma. morgen 8.00 u. W. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 2004. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastr. 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u). Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 21 sept. A. Groen, Kozakkenstraat 15, tel. 1230. Maandag 22 t.e.m. zondag 28 sept. C. Meindertsma, Bergmanstraat 12, tel. 2190. Aangifte van gestor ven dieren op zaterdag van 9-11 a.h. slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 20 t.e.m. vrijdag 26 sept. Electra: J. Kolkman, Gaarden straat 31, tel. 1368. Gas: J. Bosschers, Beuseweg 54, tel. 1945. Politie Telefoon: 1325 - 2655 - 2665 ('s nachts: 05200 - 71234). Brandweer Telefoon: 2 2 2 2 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1