k'liool- en volksfeest in ispelo prachtig geslaagd diensten GENDA Kerkdiensten RAADS VERGADERING Enorme deelname aan volksspelen Revue „Esploo loat zich horen geslaagd experiment Aan versiering was weer veel zorg besleed GEMEENTEBODE BENOEMD Officiële publihaties Heikeuring van malen, gewichten en meet werkt ui gen Individuele huursubsidie Sluiting Zwembad „Twenhaarsveld" Openingstijden gemeenschappelij ke vuilnisstortplaats MOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 12 september 1975 27ste jaargang - no. 37 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beij^rs Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05433-26.99 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 irfeniieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per half jaar, t 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad )e buurtschap Espelo heeft zaterdag onder ideale weers- itandigheden op uitbundige wijze feest gevierd. Dank zij spontane medewerking van zeer velen, o.a. van de Espe- e jongeren, is het weer een feest geworden waarop de en van de verschillende commissies en de zeer velen die ededen aan de spelen, de optocht en de feestgangers met te voldoening en genoegen terug mogen zien. et feest begon 's morgens met uptocht van versierde wagens, ;en, steps, karretjes, etc. Jong iud had weer zijn uiterste best lan om er iets moois van te en en men was hierin volledig aagd. Meer dan 40 „versierin- werden getoond aan de jury, jestond uit de dames C. P. K. aar-Van Andel, F. M. ter st-Bos en de heer G. S. E. ter. Dit drietal had geen ge- kelijke taak en het duurde ook geruime tijd o.a. bij de i wagens, voordat de beslis- was gevallen over het toe- en van de le, 2e en 3e prijs. bijna alle wagens waren op- iften aangebracht, o.a. over .1. school die in deze buurt blijven. De wagen die de te prijs kreeg droeg als op- ift ..Wij zullen doorgaan, an_ blijft de school niet bestaan", de prachtig versierde wagen een jong echtpaar (3 jaar ge- bruidspaar) met 3 (poppe), eren. de keuring ging de optocht de Holtense Muziekvereniging Irumband en de majorettes, op naar het feestterrein -aan Valeweg waar de voorzitter de feestcommissie de heer Nijland de prijzen bekend kte. prijzen werden als volgt ikend oepcn: 1. Jannie Markvoort eanette Morsink (bruidspaar), etta Tuiter (neger), 3. Drie tetiers (groep Nijland). :tsen: 1. Diane Krikkink (Ge ide Kat), 2. Zusjes Ten Dam dracht maakt macht, strijd de Espeloschool, 3. Jolanda e en Joke Ulfman (Saar en b). eine wagentjes: 1. Dinie en ien Tuitert (twee parmantige el Wegen (ook de chinees jes in groen knollenland); 2. wil naar 't Espelose feest); 3. Groepje Boode (met pony en wa gentje naar het land om te mel ken met bussen, emmers, melk zeef. Opschrift wagentje: „Hoe lang nog?). Grote wagens: 1. Groep Krieger (het bruidspaar van de dag en 3 jaar later), 2. Groep Stevens, Vruggink, Haverslag en Krieger (Bij de dierenarts)3. Groep Prins (De boer zorgt voor uw brood, een landschappark bete kent zijn dood). 4. Groep Nijland, Slijkhuis, Blankena („Bosschool" toen en nu) Bijzonder aandacht trok de wa gen „Huisje weltevree" van de groep Gerrit Rensen, Reilink, Boode met het opschrift „Sik zon der grös is neet zo arg as Splo jongs met dös". FEEST VOOR DE KINDEREN De kinderen konden de hele dag gratis gebruik maken van de draaimolen en de zweefmolen op het feestterrein, ze werden door de feestcommissie royaal ont haald en voerden een sportieve strijd om de prijzen die bij de ver schillende spelletjes te winnen waren. UITSLAGEN KINDERSPELEN: Ërandblussen: jongens: 1. Ger rit Blankema; 2. Johan Prins; 3. Bert Schone veld; 4. Albert Jan Het blaasslaan boven de kuil met water bracht weer volop sensatie en spanning. Nijland; 5. Herman Slijkhuis; 6. Erik Prins. Meisjes: 1. Hennie Ulfman; 2. Hendrika Haverslag; 3. Dinie Tui tert, 4. Janna Krikkink, 5. Gerda Nijenhuis; 6. Gerrie ten Dam. Blokjes rapen en bal op lepel (op tijd): 1. Henk Blankena; 2. Michel Wegen; 3. Jetta Tuitert; 4. Jan Schoneveld; 5. Henk Slijk huis; 6. Johan Bekernens: 7. Teu- nis Nijenhuis; 8. Willy Reilink; 9. Wim Lubbersen; 10. Dim Boode; 11. Wim Nijenhuis; 12. Dinie Krie ger; 13. Ineke Ulfman; 14. Her man Nijenhuis; 15. Gerrit Bekker- nens; 16. Wim Schoneveld; 17. Jo ke Vruggink; 18. Jan Willem Nij land; 19. Frida Krilcink; 20. Jan Willem Nijland; 21. Marietje Nijenhuis; 22. Jan Prins; 23. Jo landa Boode; 24. Joke Stevens; 25. Ria Jansen; 26. Marian Bal- tus; 27. Hendrika Haverslag; 28. Rietje Nijenhuis: 29. Wim Haver slag; 30. Joke Ulfman. Hardlopen met hindernissen voor paren (op tijd): 1. e.e. Willy Reilink en Jetta Tuitert; Jan Wil lem Nijland en Wim Schoneveld; 2. e.e. Joke Vruggink en Riekje Nijenhuis; Henk Blankena en Mi chel Wegen; 3. Bert Bekkernens en Jan Schoneveld; 4. Jan Prins en Teun Nijenhuis; 5. Wim Lub bersen en Johan Bekkernens; 6. Henk Slijkhuis en Herman Nijen huis; 7. Ria Jansen en Wim Ha verslag; 8. Marian Baltus en Hendrika Haverslag; 9. Gerrit Dina Krieger en Frida Krikkink; Bekkernens en Wim Nijenhuis; 10. Ina Ulfman en Dinie Boode; 11. 12. Jolanda Boode en Marietje Slijkhuis; 13. Joke Steves en Joke Ulfman. VOLKSSPELEN 's Middags werden de volks- .-speLen - gehouden waarvpp.r flinke publieke belangstelling bestond. De deelname was dit jaar bijzon der groot. Bij de verschillende spelen kwamen niet minder dan 213 personen in aktie. De meeste sensatie viel te beleven bij het blaasslaan boven een flinke kuil met water, waai'bij de plastic buis waarop het „gevecht" zich af speelde telkens weer werd inge smeerd met groene zeep. De eerste prijs bij de grote wagens werd toegekend aan de wagen met, het „Bruids paar van de dag" groep Kriegel'). UITSLAGEN Ringsteken per trekker: 1. H. Reilink, 2. B. J. Boode, 3. Anton Jansen, 4. Jan Meilink, 5. mej. E. Reilink. Bromfiets behendigheidswed strijd: i. Jan Lubbersen, 2. Her_ bert Krikkink, 3. Freek Lubber sen, 4, Wim Lubbersen, 5. Herman Nikkels. Stoelendans: j. mevr. D. Olthof- Kl. Horsman, 2. mevr. Schippers- Prijs, 3. mevr. H. Nijland-Roter. dink, 4. Fennie Rensen, 5. mevr. Nikkels-Baltus, 6. mevr. G. Vrug- gink-Kolkman. 7. Alie Boode, 8. mevr. D. ter Stal-Baltus, 9. Minie Meilink, 10. Riek Veneklaas. Touwtrekken (heren)1. Groep - Wim Boode, 2. Groep Marsman, 3. Groep Jansen, 4. Groep Bërtus Leunk. Touwtrekken (dames) T""Gróép Wiliëmien Vruggink,; 2. Groep Gerda Blankena,,3. Groep Jannie Rensen. Hindernis voor paren: 1. Jan Haverslag en Anton Jansen, 2. Jantina KI. Horsman en Jan Rei link, 3. Henk Nikkels en Toosje Oolbekkink, 4. A. Paalman en echt echtgenote, 5. Willie Rensen en Fennie Rensen. Zakslaan meisjes t.e.m. 14 jr.: 1. Gerda Blankena, 2. Minie Boo de, 3. Dinie Jansen. Zakslaan jongens t.e.m. 14 jr.: 1. Johan Baltus, 2. Teunis Ste vens, 3. H. Meilink. Zakslaan (dames boven 14 jr.): 1. Jantina KI. Horsman, 2. Toosje Nijenhuis, 3. Fennie Rensen. Zakslaan (heren boven 14 jr.): 1. Herbert Krikkink, 2. Willy Ve neklaas, 3. Bertus Leunk. 4. Jan Jansen, 5. Gerrit Lubbersen, 6. Anton Jansen. Blaastrappen (jongens en meis jes t.m. 14 jaar)1. Teunis Ste vens, 2. Tonnie Dikekrs, 3. Rida boven 14 jaar)i. Gerrit Krieger, Blaastrappen (dames en heren Krikkink. 4. Henk Blankena. 2. Bert Krikkink. 3. Anton Jansen, 4. Mej. Vasters, 5. Jan Reilink, 6. Diederik Jansen, 7. Henk Nikkels, 8. mevr. Nikkels-Baltus, 9. Jan Meilink. Plet buitengewoon geslaagde school- en volksfeest werd zater dagavond besloten met een gezel lig bal o.Lv. „The Flying Birds". Inplaats van de heer G. H. Me- kenkamp, die onlangs werd be noemd tot controleur in algemene dienst, is tot gemeente-bode be noemd, de heer J. A. H. Brons voort, Oranjestraat 65 te Holten. ■dag 13 september Groot nationaal drum- tdconcours op sportpark [eermanskamp" (zie adv.). tool- en Volksfeest in Okken- lek. ag 14 september Discobal in cafe ,,De ppert" (zie adv.). uur Dansen in bar-dancing oode" te Bathmen (zie adv.). idag 15 september kilometer prestatietocht zwembad „Twenhaarsveld" adv.). •20.30 uur. Spreekuur raads- ctie VVD voor leden en be- gstellenden in hotel „Vos- lag 16 september uur Openbare raadsvergade- ten gemeentehuize (zie inda). uur Bijeenkomst Herv. Vrou- ngroep Dijkerhoelc in „Bet'ha- Opgave deelname Prov. in Zwolle op 14 okt. uur Simultaansc'haken in ho- „Vosman" (zie bericht), uur Vergadering gesprelcs- ep Vegter Streekplan IJssel- lei in hotel „Vosman". dag 20 september 7.00 uur Bezichtiging en evt. tellen van foto's van de op- ht en het school- en volks- it in Espelo in het „Tref- it. Totaal meer dan 150 foto's, uur Plaatselijke Veekeuring Espelo bij Joh. Boode. lag 23 september uur Gratis toneeluitvoering ir „O.C.H." voor bejaarden invaliden in gebouw „Irene" e bericht). I uur Algemene Ledenverga- ring RABO-Bank „Holten" in (el „Holterman". sdag 1, donderdag 2 en vry- oktober middenstandbeurs in tent in alfstermansweide". De buurtschap Espelo heeft vrij dagavond in de grote tent op het feestterrein aan de Valeweg volop genoten van de revue „Esploo loat zich horen", die in vlot tempo door een grote groep oudere en jongere buurtbewoners werd gepresenteerd. De revue opende, nadat de voor zitter van de feestcommissie, de heer D. J. Nijland, een woord van welkom had gesproken en de lijst- tekenaars had bedankt voor hun financiële bijdrage, met de „Her kenningsmelodie" door een zang trio met op elektronisch orgel en accox-deon Gerrit Vruggink en Be rend Jan Boode. Na een voordracht (eigen werk) door Wim Meilink en een „aankon diging" door „De Pimmel" (Wim Meilink) en „De Wimmel (Wim Rensen) een duo dat de velschil lende liedjes, schetsjes vlot aan el kaar schakelde, waai'bij op een ra ke manier enkele buurtbewoners op de hak werden genomen en ver schillende toestanden werden „be licht", volgde het schetsje „Ik kan oe neet vex-stoan" door Bert Krik kink (boer Krelis), Jan Reilink (boer Vos), Johan Meilink (veld wachter), M. Waanders kanton i-echter)Gerard Prins en Wim Toorneman (ass. v. d. advocaat). „De Wimmel" en „De Pimmel" wa ren ook goed op dreef in leuke „babbeltjes" over „Dam Toone", „Jan en Janna" en „Aaltje". Wim Rensen kreeg hierna de lachex-s op z'n hand met z'n praatje in dialect „Zo was 't. bie ons in huus" en hartelijk applaus was er voor Marietje Jansen (dienstmeis je) en Mini Reilink-Slijkhuis (def tige dame) in het éénactex-tje „Ber tha". De dames Prins-Schippers, J. Krikkink-Brinkman en M. Reilink maakten een heel gezellig babbel tje in de dokterswachtkamer en veel bijval oogstten ook Marietje Jansen en mevr. D. ter Stal-Bal tus met „Vrouwen achter 't sutur", mevr. Krikkink-Bxinkman, Bert Krikkink en J. W. Vruggink met „Gekke Tinus", mevr. Prins-Schip- pei's, Willenden Vruggink en Jan tina Klein I-Iox-sman met „Ik wil trouwen", Marinus Waanders (bar bier), Jan Jansen (sergeant) en de soldaten Jan Reilink. Anton Rei link, Johan Meilink en Bert Krik kink zorgden met „Barbier aan het front" voor spektakel en dit deden ook Jan Jansen, Jan Reilink en Gerrit Rensen in ,Op leeuwenjacht'. "De dames Ter Stal-Baltus en Olt- hof-Kl. Hox'sman deden het erg leuk als „Snip en Snap" en harte lijk en verdiend applaus kreeg ook het gymgroepje Joke Ulfman, Ina Ulfman, Joke Stevens, Jolanda Boode, Joke Vruggink en Marietje Jansen voor de onder leiding van Gerda Blankema uitgevoerde dans jes. Na de „finale" brachten de pl.m. 350 bezoekers de medewerkers een davei'end applaus. Voorzitter Nij land, die in z'n openingswoox-d deze revue een „expei-iment" had ge noemd. meende in z'n dankwoord te mogen spreken van een geslaagd expei'iment en hiermee was ieder een het van harte eens. Arts Vx-ijdag 5 u. t.e.m. maandagmor gen 8 uur (uitsluitend voor spoed gevallen) J. H. A. Bxaxins, Molen- belter-w. 15, tel. 1280. Boodschap pen bellen: 11.00 u. en 4.00 uur. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruisgeb. Markelo, tel. 05476-1285. Ziekenvervoer A. Müller tel. 1320, b.g.g. J. Aan stoot tel. 2980 en 1338. Tandarts R. Brouwex-, Boomkamp 10a, Rijs- sen, tel. 05480-3194. Spreekuur voor spoedgevallen 5.00 u. tot 5.30 u. nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorps straat 16; 8.30-9.30 u. en volgens afspraak tel. 2784. Maatschappelijk Werk St. voor Maatsch. Dienstverl. „Midden-Overijssel" Joneheerel. 134, Nijvex-dal, tel. 05486-4126. Bu reau Holten: Dorpsstraat 16, spreekuren ma., din., woe., van 8.30-9.30 uur, tel. 2784 (tel. tijdens weekends 05486-4126). Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en dondei-dagochtend in het Groene Kruis gebouw, Gaar denstraat. G. J. Kraaij, tel. 2299. Dierenarts A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canad'astraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 uur). Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 7 14 sept. H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Ma 15'9 t m zondag 2/9 A. Groen, Kozakkenstr. 15, tel. 1230. Aangif te van gestoi'ven dieren op zater dag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 05483-1318. Storingsdienst Zaterdag 13 t.e.m. vx-ijdag 19 sep tember; Electra: H. Dam Wie- chers, Industriestraat 10, telef. 1217. Lias: W. C. v.d. Weexihof, Voors- beersstraat 2, tel. 1793. Politie Telefoon: 1352 - 2655 en 2665 ('s nachts 05200 - 71234). Brandweer Telefoon: 2222 (dag en nacht). De gemeenteraad komt dinsdag, 16 september a.s. om 19.30 uur in openbax-e vergadering ten gemeen tehuize bijeen ter behandeling van de volgende AGENDA 1 Notulen van de vergadex-ing van 12 augustus 1975 2 a Ingekomen stukken b Mededelingen 3 Voorstel tot aankoop van strookjes grond van de heer A. Schuppert, Oranjestraat 28 en de fa. H. Kalfsterman en Zn, Stationsstraat 9, ten be hoeve van de verbreding trot toirs 4 Voorstel tot het vaststellen van de grondprijs van het in dustrieterrein „De Haar" 5 Voorstel tot het' vestigen van een zakelijk recht ingevolge de Bclcmmeringswet Px-ivaat- recht op gemeentegronden. 6 Voorstel tot het vaststellen van de „Woningfinancieringsrege- ling gemeentepersoneel" 7 Voorstel met betrekking van een onderwijsbegeleidings dienst 7a Voorstel tot het aangaan van een geldlening 8 Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1975 (on- derwijscredieten, aanleg ver lichting Raalterweg, registra- tieklok in verband met keuze werktijd 9 Beantwoording van eventu eel ingekomen schriftelijke vragen Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 u. Jeugddienst ds. C. C. Addink. Jeugd om 10.00 u. verzamelen bij gebouw „Irene". Extra coll. medische zending. Oppasdienst mevr. Meilink, Geri- da Hols en Ineke Wolters. Geref. Kerk 9.30 en 19.15 uur (Jeugddienst) ds. G. W. H. Peddemors. In beide diensten is de eerste coll. voor het Landelijk Centraal Geref. Jeugd werk en het eigen Jeugdwerk (2/3). Oppasdienst: Rita Beldman, Ine- ne Verveda (res. Janneke Stam), mevr. Joldersma, mevr. Haan- Kampherbeek (res. mevr. Schup- pert-Haasjes). R.K. Kerk (geb. ,>Irene") Zaterdagmiddag 5.00 uur, zondag 9.30 uur. Dijkerhoek 9.30 uur ds. A. Schellevis. Coll. Medische Zending. Okkenbroek 9.30 uur ds. M. de Heer.,Bed. Hei lige Doop. Uitgangscoll. Medische Diakonale coll. Nieuw Heeten Zaterdagavond 19.00 uur, zondag 8.00 u. en 11.00 u. Burgemeester en wethouders van Holten gelezen het besluit van de gedeputeerde staten der provincie Overijssel van 26 november 1974, nr. 53132 (provinciaal blad nr. 174) en de brief van de directeur van de ijkkring Zwolle van 14 augustus 1975 nr. 1306; bx-engen ter alge mene kennis, dat de herkeuring der maten, gewichten en meet werktuigen in 1975 voor deze ge meente zal plaatshebben op plaats, dag en uur, in onderstaande staat vermeld. Zitting te Holten adres; Kantine Werf Gemeentewerken, Waagweg 4. Voor de gehele gemeente Hol ten. Dagen en uren voor de zitting vastgsteld donderdag 18 septem ber 1975 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 14.30 uur. In het bijzonder wordt nog de aandacht gevestigd op het vol gende: 1. Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van het ijk- wezen, zoveel als mogelijk is, oproepingen worden gezonden, vermeldende het tijdstip, waarop de maten, gewichten en meetwerktuigen ter her keuring aangeboden kunnen worden. Men houde zich, in zijn eigen belang, aan dit tijdstip! Er wordt uitdrukkelijk op ge wezen, dat de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ont vangen. 2. De maten, gewichten en meet werktuigen moeten vóór 1 ja nuari 1977 gestempeld zijn met het jaartal 75 of 76, gevat in een vierkant of in een zeshoek: 3. Bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken bestaat nog gelegen heid herkeuring aan het ijk- kantoor te Zwolle, Govert Flinckstraat 1, uitsluitend op maandag, uitgezonderd feest dagen, van 9 tot 12 en 14 tot 17 uur. 4. Voor de herkeuring van maten, gewichten en meet werktuigen is keurloon verschuldigd en voor het justeren van gewich ten justeerloon, te voldoen bij het weer in ontvangst nemen der voorwerpen. Holten, 4 september 1975 Bxirgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar burgemeester (get.) G. J. Langenbarg, seer, (get.) Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat aanvra gen om verstrekking van een bij drage nog tot 1 oktober a.s. op daartoe bij de gemeente te ver krijgen formulieren bij de ge meente kunnen worden ingediend. Indien de huur na 1 juli 1975 doch vó-r 1 apx-il 1976 ingaat moet de aanvraag worden ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de huur is ingegaan. Holten, 10 september 1975 Burgemeester en wethouders voornoemd, W, H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris Burgemeester en wethouders ma ken bekend, dat het gemeentelijk zwembad „Twenhaarsveld" met ingang van donderdag 18 septem ber a.s. voor het publiek zal wor den gesloten. Tot die datum is er gelegenheid gevonden voorwex-pen af te halen. Holten, 9 september 1975. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in ver band met een algemeen ingevoer de werktijdverkorting de ope ningstijden van de gemeenschap pelijke vuilnisstortplaats te Markelo als volgt zijn gewijzigd: Werkdagen: 8,15 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.45 uur. Zaterdagen; 9.00 uur tot 11.30 uur, Bonnen, welke recht geven tot het storten van vuil, zijn tegen be taling verkrijgbaar ter gemeente secretarie, afdeling Algemene Zaken. Holten. 9 september 1-975 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretarii

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1