Grote deelname aan „Heidewandeltocht van „De Trekkers Weekend diensten Kerkdiensten Profoto Beste deerne Brumbandconcours op JVleermanskamp" School- en volksfeest in Espelo HET N.V.V. MELDT 55 55 Uit de bundel van Ooievaar Burgerlijke Stand Verloren - Gevonden Drs. Berkhof kom l naar Holten Tractor met aan hanger tegen winkel Officiële iniblikalie Mijziging spreekuur burgemeester Tijdelijke verkeersmaa tregel Meester Kroon sprak voor Bej aardensocietei l Benoeming adjunct directeur gemeente werken GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 5 september 1975 27ste jaargang - no. 36 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Eeijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2690 Aam. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 ij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per balt jaar, f 17- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587. Rabo-Bank Holten, t.g.v. Hollens Nreuwsblad Het onderstaande gedichtje, dat we uit de bundel van Ooie vaar" publiceren, heeft een meer persoonlijk karakter. Het wijst er op, dat het „liefdesleven" van de dichter niet geheel ..rimpelloos" is verlopen, zoals dat trouwens met meer jonge mensen het geval is. Het is geschreven in de Saksische taal met een Holtens accent (Holten „Hoolten", drieëntwintig - ,,drei en twintig", een koe is b.v, een „kou", enz. enz.), Een accent, dat. men vandaag aan de dag niet vaak meer hoort. Het gedichtje spreekt voor zichzelf: Noe'j vandage twei en twintig jaoren. In dit traonendal heb duurebrach. I-Ioap ik da'j neet kwaod solt wèzen. Dak nog an oe hebbe edach. 'k Mud op van harte filceteeren. Mc', oewen geboortedag. En ;k hoppe da'j in Hoolten, Een lange lied nog wézen mag. D'r is wal neet volle te belêven. Maor da's nog zoo arg neet, A'j maor zorgt in 'et léven, Da'j gien last hebt van verdreet. Daorum Teusken, 't heufd omheuge. Kiek de jongs maor good an, lej vindt dan vaste wal oe meuge, En dan kriej 'n besten man. Hef oe moo dan wat te brommen, Doot daor dan maor niks op uut, 1-Iold oe dan maor van den dommen En wod dan maor gauw de bruud. Veerder wensch 'k oe alle zégen, Deo ik oe maor wenschen mag, Volle rozen op oe wégen En een mooin verjaoringsdag. Gef oe den dikken soms een peutje, Da's met eene dan van mie. A'j dan denkt an mie een steutje. Bin 'k daor met merakels bl.cj. Holten. 2 Februari 1925 Ooievaar (De overlevering zegt. dat het gedichtje vergezeld ging van een flaconnetje „Soir de Paris".) Bijna twaalfhonderd wandelaars hebben zaterdag deelge nomen aan de door de Wandelsportvereniging „De Trekkers" onder auspiciën van de Nieuwe Unie voor de Wandelsport (N.U.W.) georganiseerde „Heidewandeltocht". Het waren om precies te zijn 1141 wandelaars van 25 verenigingen met 58 groepen. Bijna alle „tippelaars" waren in frisse en kleurige wandelkostuumpjes gestoken en het was een fleurig gezicht deze groepen senioren (315) en junioren/adspiranten en pupillen (826) vrolijke wijsjes zingend door bos en heide te zien trekken. Zij wandelden resp. 20, 15, 10 en 5 kilometer. Vanaf het gebouw „Irene" in de Bosch- kampsstraat liep de tocht voor alle deelnemers over de Holterberg, waarbij alleen de pupillen en hun leidsters of leiders de Enkweg in hun 5 kilometer hadden, die een prachtig uitzicht bood over het dorp Holten. De senioren, junioren en adspiranten trok ken vanaf de Ericaweg de berg op. AUe wandelaars hielden een half uur rust bij camping „De Holter berg" van de heer L. Veneklaas, waarna de tocht voor de groten weer verder ging en de pups langs de kortste weg naar de start terugkeerden. De groepen die zich daarvoor hadden aangemeld wer den onderweg beoordeeld door 'n jury die bestond uit mevr. R. Zwiep-Kelly te Enschede, A. J. Meulman te Almelo en G. Hart man te Nieuwleusen. Als lid van de Technische Commissie van de N.U.W. was aanwezig de heer A. Hoogkamp te Eerbeek. De chris telijke scholen ,.Het Kompas en ..De Schakel" namen met maar liefst 7 groepen op de 10 en 15 ki lometer aan de tocht deel. Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 uur (Gezinsdienst) ds. A. Schellevis, extra coll. plaat selijk jeugdwerk, oppasdienst: me vrouw C. van Bruggen, Janny Lo- man en Wilma Markvoort GereU Kerk 9.30 en 3.15 ds. R. Oosterhoff em. pred. te Harderwijk. In beide diensten is de eerste coll. voor het Land. Centrum Geref. Jeugdwerk (1/3) en Eigen Jeugdwerk (2/3). Oppasdienst: mevr. S. Rietberg-de Waard, mevr. J. Schuppert-Lim- beek (res. mevr. Stam-Bosschers), mevr. Schupprt-Stam, mevr. Aan- stoot-Harmsen (res. Ria Potman), kindernevendienst: Annegé, reserve Mien. R K. Kerk (gei). Irene") Zaterdagmiddag 5.00 uur, zondag 9.30 uur Dijkerhoek 9.30 ds. T. Stehouwer van Nijver dal, extra coll. plaatselijk jeugd werk. Okkenbroek 9.30 uur mevr. G. I. de Heer- Berkhof. Nieuw Heeten Zaterdagavond 7.00 uur, zondag 8.00 en 1100 uur Op verschillende punten waren door de EHO Holten posten opge steld die nog al wat blaartjes kre gen te prikken. De rijkspolitie Hol ten zorgde voor een veilige over steek over de Deventerweg, de Dorpsstraat en de Oranjestraat. Alle deelnemers ontvingen een medaille en voor de prijswinnen de groepen waren er bekers. De organisatie was bij het bestuur van „De Trekkers" in goede han den, alles liep geheel volgens plan en perfect. Bij het bekend maken van de uitslag sprak voorzitter G. Voortman een woord van dank tot de politie, de EHBO-ers, de jury, deelnemende verenigingen, de in dividueel wandelaars en verder tot allen die meewerkten aan het welslagen van de „Heidewandel tocht 1975". De jury beoordeelde als volgt: Senioren lc klas: „Ons Genoegen" Almelo 178 p., „Trekvogels" Apel doorn 178 p., ..Voortsweg" Ensche de 173 p. Senioren 3c klas: Lindenhof En schede 168 p„ Riessen Rijssen 164'/: p. Senioren 4c klas: De Deurtrap pers Vriezenveen 167'/: p. Junioren le klas: De Riet Almelo 172'/'- p., Voortsweg Enschede 170 p.. V.O.K. Almelo 168"/! p., Stori- ca Zwolle 167p. Junioren 2c klas: A-Landen Zwol le 168'/: p„ De Tukkers Almelo 165 p. Junioren 3c klas: Riessen Rijssen 167'/: p. Senioren (15 km): V.O.G. Vriezen veen 169 p„ Rietvoorn Genemui- den 166 p. Junioren (niet aangesloten): Tuin dorp Coevorden 164 p., C.J.V. Dij kerhoek Holten 157 p. Adspiranten le klas (10 km): Ker- De zingende wandelgroep „De Merelsvan een Alme lose speeltuinverrenig ng le verde oij de junioren de beste prest olie. kehoelc Nieuwleusen 169' p„ V.O.K. Almelo 166 p. Adspiranten 2e klas: Voorsweg Enschede 163'/* p„ Sluitersvcld Almelo 162»/= p,. De Tukkers Al melo 160 p. Adspiranten 3e klas: Wipstrikkei— allee Zwolle 168 p., Riessen Rijs sen 164' p.. Lindenhof Enschede 163' p.. De Riet Almelo 161 p. Adspiranten 4e klas: Hengelose Es Hengelo (O) 160 p., De Merels Almelo 160 p., Wipstrikkerallee Zwolle 159'/= p„ Storica Zwolle 157 p. Adspiranten (niet aangesl.)Tuin dorp Coevorden 162 p. Junioren (10 km): Nijverdal/ten Cate Nijverdal 164 p. Scholen (15 km): le prijs Het Kompas 1551/: p„ 2e prijs Schakel 3 155 p„ 3e prijs Schakel 4 153Vs P- Scholen (10 km): le prijs Het Kompas 2 152'/= p„ 2e prijs e.e. Schakel 1 150 p,„ Schakel 2 150 p„ 3e prijs Het Kompas 149'/-: p. -Geboren: Esther dv H. Slege- man en G. Kwakkel; Wierd Mar- tijn zv Jansen en M H Ekens (geb. te Deventer); Violetta Ivon- ne dv H. Krikkink en M A Lou-) rens (geb. te Deventer). Gehuwd: G. J- Wolferink 28 jr Lochem en H. Rensen 25 jr Hol ten; A. Spijksir.a 23 jr Leeuwar den en D. W. Koordes 22 j. Hol len: H. Oswald 80 jr. Groningen en G. J. Weijl 23 jr Groningen. Op het prachtige sportcomplex ..Meermanskanip" zal op zater dag 13 september onder auspiciën van de Kon. Ned. Feder&vw- (K.N.F.) dor de Holtcnse Muziek vereniging „H.M.V." en de drum band een Fed. Drumbandconcours worden gehouden. Voor deelname aan het con cours hebben ingeschreven: Drumband „Domuko" te Dokkum. Drumband „Doka" te Marknesse. Drumband Muziekver. „O.B.K." Verloren: zwart kunstleren jas je met bromfietspapieren en een zwemkaart: 2 zwemabonnemen ten; halsketting met zilveren rijks daalder; zonnebril, paarsachtig montuur; een witte kater plm. 5 maanden oud; dameshorloge met ring zilveren ketting, glaasje is beschadigd; zwarte fox-hond met witte voetjes; leesbril, donk. mon tuur. in een etui; zwarte rok (exa menwerkstuk) zwart vest met cape met rits en witte strepen: bromfiets verzekeringsplaatje met HBJ - 127. Gevonden: Blauw kinderjack; knipportemonnaie; zilveren arm band; hondepenning nr. 41170: knipportemonnaie; zilveren arm bandje; blauw geruit kindertasjc; jongenstas. te Otterlo, Drumband Dierense Harmonie te Dieren. Drumband Concordia" tc Sibeulo, Drum band „Luctor et Emergo" te Beu- ningen. Tamboer en majoretten- korps „Juliana" te Buinen (Dr.). Jeugddrumb. „Luctor et Ernei- go" te Beuningen, Drumband Bornse Harmonie te Borne, Drum band Muziekvereniging „De Een dracht" te Eerbeek. Drumband ..Crescendo" te Nederhorst den Berg en Showkorps „Domuko" (100 leden) te Dokkum. Na de officiële ontvangst (11.00 uur) ten gemeentehuize volgt een défilé (1.30 uur) van de deelne mende ensembles voor het college van burgemeester en wethouders. Het concours zal aanvangen om 13.00 uur. Kandidaat drs. A. W. Berkhof te Voorschoten heeft het beroep dat de Nederlands Hervormde Gemeente van Holten op hem heeft uitgebracht aangenomen. Daarmee wordt hij de opvolger van ds. P. Lugtigheid die enkele weken geleden naar Dordrecht is vertrokken en die op 3 augustus afscheid van Holten heeft geno men. Arts Vrijdag 5.00-maandagmorgen 8.00 uur (uitsluitend voor spoedgeval len) W. R. van Couwelaar, Holter- enkstr. 18, tel. 05483-2750, bood schappen: bellen 11.00 en 4.00 uur Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruisgebouw, Gaardenstr., tel. 1436 Ziekenvervoer A. Müller, tel. 1320. b.g.g J- Aan stoot, tel. 2980 en 1338 Tandarts E. A. WitkOD, Wierdensestr. 118. Rijssen, tel. 05480-2260. spreekuur voor spoedgevallen: 5.00-5.30 uur nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorps straat 16: 8.30-9.30 uur en volgens afspraak, tel. 2784 Maatschappelijk Werk St. v. Maatsch. Dienstverl. „Mid den-Overijssel", Joncheere}. 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Dorpsstr. 16, spreekuren: ma. di, wo, van 8.30-9.30 uur, tel. 2784 (tel. weekends 05486-4126) Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw. G. J. Kraaij, tel. 2299 Dierenarts Zat.midd. 12 u. tot maanciagm. 8 u. A. Oostenbrug, Diesenpl.str. 5, lel. 1515 Opnascentralc J. v. d. Meer. Canadastr. 35. te!. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 uur) Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met vrijdag 5 sent. C. Dijkstra, Schoolstr. 5, tel. 1833, zat. 6 en zond. 7 sept. A. Groen. Ko- zakkenstr. 15., tel. 1230. ma. 8 t.m. 14 sept. H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte van gestor ven dieren op zat. van 9-11 u. a.h. slachthuis, telef. 1318. Storingsdienst Zat. 6 t.m. vrijdag 12 sept. Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42. tel. 1498: Gas: H. J. Kolkman, Diessen- plasstraat 32, tel, 2012 Politie Tel. 1352, 2655 en 2665. 's Nachts 05200-71234 Brandweer Tel. 2222 (dag en nacht) Woensdagvoormiddag om plm. 10.30 uur raakte een geparkeerde tractor met een met melkbussen geladen aanhangwagen van melk rijder M. te Markelo op het plein bij de Mengunie op drift. De combinatie reed met een da verende klap tegen de zijgevel van K-Markt Wansink. waardoor de muur ontzet raakte en grote scheuren ontstonden. De schade loopt in de duizenden guldens. Burgemeester mr. W. H. Enklaar is maandag 8 september verhin derd tot het houden van het we kelijks spreekuur. Het spreekuur zal nu worden gehouden op dinsdag 9 september» Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in ver band met een te houden ring steekwedstrijd met landbouwtrac- toren tijdens het school- en volks feest te Espelo op zaterdag 6 sep tember a.s. tussen 10.30 en 12.30 uur het gedeelte van de Valeweg, lopende vanaf de Raalterweg tot aan de kruising met de Kruiden- weg/Dammerweg, in beide rich tingen gesloten zal zijn "»o&» alle verkeer, behalve voetgangers. Holten, i september 1975 Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, W. H. ENKLAAR De secretaris, G. J. LANGENBARG In de dinsdagmiddag in café restaurant „Het Bonte Paard te Dijkerhoek gehouden bijeenkomst van de Holtense Bejaardensocië teit heeft de heer J. W. Kroon, hoofd van de o.l.s. te Dijkerhoek een gezellige en hoogst interes sante causerie gehouden over hel ontstaan van deze boerenherberg gelegen aan de weg van Amster dam naar Berlijn, een weg die in de tijd van stadhouder Willem de 5de met klinkers werd verhard. Uitvoerig stond de heer Kroon ook stil bij het verleden van de buurt schap „Diekerhoek" waar al voor 1793 onderwijs werd gegeven en tevens las hij enkele verhalen in dialect over de buurtschap. De presidente van de Bejaardenso ciëteit mevr. C. P. K. Enklaar-van Andcl dankte hem hartelijk en bood een boekenbon aan. Het jaarlijkse schietfcstün dat door de Dijkerhoek Schietvereni ging „De Zaagmolen" in zaal Het Bonte Paard" is weer een geslaagd evenement geworden niet alleen wat de deelname maar ook wat de spanning betreft die dinsdagavond tijdens de finale tc sneden was. Aan deze finale kon worden deel genomen door de schutters die in de voorronden op vrijdag en za terdag met 35 en 36 punten z.g.n. aandelen hadden geschoten. Elk aandeel betekende een kans om de hoofdprijs (geslacht half varken) of een van de andere mooie prij zen te winnen. Aan de finale nam het puikje van de schutterij uit Holten. Markelo. Rijssen. Nijver dal. Goor en Eikelhorst (Olst) deel. I H. Wevers, Markelo; 2 F. J. Brinkhuis, Nijverdal (fototoestel) 3 H. Scholten, Rijssen (draagbare radio)4 B. Kluin, Goor (tuin stoel). De prijs, een fototoestel, voor de beste resultaten op de geluksbaan was voor L. Nijland, Espelo. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van „De Zaagmolen" Henk Sluiter. De telploeg had een verant woordelijke taak op het schietfestijn in Dijkerhoek. Vele malen moest de loupe en vergrootglas er aan te pas- komen. Met ingang van 1 september jl. is tot adjunct-directeur van ge meentewerken benoemd de heer J. H. Heller, technisch ambtenaar van de gemeente Uitgeest. In Espelo bij Holten zal zater dag 6 september het jaarlijkse school- en volksfeest worden ge houden dat vrijdagavond om 19.45 uur begint met de opvoering van de revue „Esploo loat zich ho ren". De revue o.a. met sketsjes over het dagelijks gebeuren uit de buurtschap en buurtbewoners die er om wat voor reden dan ook net even „uitspringen" wordt ge presenteerd in de grote tent bij het gebouw .Trefpunt". Zaterdag begint het feest met een grote optocht (vertrek 9.00 uur vanaf de school) met versierde wagens, auto's, karretjes, fietsen etc. met aansluitend het feest voor de kinderen in de feestweide. Vanaf 10.30 uur zijn er de tra ditionele volksspelen als ringste ken, stoelendans. touwtrekken enz. Het feest wordt besloten met een groot bal in de feesttent met medewerking van „The Flying Birds". Op dinsdagavond 9 september start Profoto in „Het Paalhuus" in de Beuseberg het nieuwe sei zoen, Op deze avond wordt een instructie gegeven over 't gebruik van de apparatuur, opgesteld in de doka's en wordt het program ma voor het nieuwe seizoen be kendgemaakt. Iedereen wordt ver zocht deze avond aanwezig te zijn. Uiteraard zijn introducees van harte welkom. Het N.V.V. hoopt weer een in structie bijeenkomst te organise ren voor beginners voor het in vullen van inkomstenbelasting formulieren. Men hoopt deze vóór december a s. af te handelen. Daarom wordt de leden van het N.V.V., die deze cursus wensen te volgen aangera den zich spoedig op te geven doch voor 15 september a.s. bij de se cretaris de heer Veneman, Neer dorp 32. De heer H. Arendshorst, onder wijzer aan de Dorpsschool te Hol ten slaagde te Amersfoort voor de akte Duits MO - A.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1