iUAITEIIC illEIIUfCDI All 'I Meer dan honderdvijftig ^viervoeters in Dijkerhoek gAGENDA Weekenddienst Kerkdiensten Bejaarden- sociëteit Jubileumfokdag toonde veel kwaliteit Verloren - Gevonden burgemeester zitting commissie voor woonruimtezaken Springdemonstratie L.M.Z.-ruiters Burgerlijke Stand Voornaamste uitslagen Goed tol zeer goed Voor vijf en twin tig jaar Kampioenen ■HULI eNj NIeUWjdLAV ^Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 1T.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Arts Vrijdag 17 u. lot maandagmorgen 8 uur. «Uitsluitend voor spoedge vallen) W. R. van Couwelaar. tel. 2750. Boodschappen 11 u. en 4 u. Wijkverpleging Zuster H. Strijker, Groene-Kruis- gebouw, tel. 1436, b.g.g. tel. 1248. Ziekenvervoer .7. Aanstooi, tel. 2980 en 1338 b.g.g. A. Müller. tel. 1320. Tandarts G. de Meijer. Rembrandtpl. 1. Nij- verdal. tel. 05486-3109. Spreekuur voor spoedgevallen: 5 tot 5.30 uur. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorpsstr. 16. 8.30-9.30 u. en volgens afspr., telef. 2784. Maatschappelijk Werk St. Maatschapp. Dienstverl. Mid den-Overijssel, De Joncheerelaan 134, Nijverdal. tel. 05486-4126. Bu reau Holten, Dorpsstr. 16, spreek uur t.m. vrijdag 8.30-9.30 u, telef. 2784 (tel. tijdens weekends 05486- 41261. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in 't Groene Kruisgebouw. Gaardenstr. G. J. Kraaij, tel. 2299. Oppascentrale J. v d. Meer. Canadastr. 35, telef. 1549 (tussen 8.30 en 10 u.> Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 31 aug. J. Hof, Schepenenstraat 16. tel. 1697. Maandag 1, tot vrijdag 5 sept. C. Dijkstra. Schoolstraat 5. tel. 1833. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan 't slacht huis. tel. 05483-1318. Dierenarts Zat.middag 12 tot maandagmorgen 8 uur: A. Oostenburg, Diessenplas- slraat 5. telef. 1515. Storingsdienst Zaterdag 30 augustus t.e.m. vrijdag 5 sept.: elektra: H. Heijink. Kol- weg 44. tel. 2124. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 54, telef. 1945. Politie Tel. 1352 - 2655 en 2665. "s Nachts telef. 05200-71234. Brandweer Telefoon: 2 222 (dag en nacht). Verloren: groene meisjesfiets, rechter bruine schoen „slipper", goudkleurige leesbril. 3 a 4 be- 1 taalpassen. kinderklompje met zwart leder, Saab-sleutels aan eeii lang zwart leertje, garage Emmen, elektronische aansteker, gouden hangertje ..Egberdina". nieuwe kinderstep wit-rood, be- taalpas-van Euro-cheques. Gevonden: wit poesje, zonne bril. leesbril, .2 schooltas-koffer sleutels. rose kinderjasje cordu roy, potloden. geen spreekuur burgemeester Burgemeester, mr. W. H. Enklaar is maandag 1 september a s. ver hinderd tot het houden van het wekelijks spreekuur. De voorzitter van de commissie voor woonruimtezaken maakt be kend, dat de eerstvolgende zitting van de commissie niet op dinsdag 2 september, maar op dinsdag 9 september a.s. zal worden gehou den. De voorzitter voornoemd, G- Weijl NED.-HERV. KEEK 8.30 u. ds. Stoutjesdijk van Hellendoom. 10.15 u. ds, Jacobs van Enter. Extra col lecte: kerkblad „Hervormd Hol ten". Oppasdienst: mevr. v. Brug gen. Betsy Westerik en Willy Steu nenberg. Na de tweede dienst kof fie drinken met de gasten in Irene. GER. KERK. 9.30 en 15 u. ds. G. W. H. Peddemors. In beide dien sten is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het restau ratiefonds. Tijdens de morgendienst kinderoppas in geb. Rehoboth. Me vrouw W. Stam-Bosschers, mevr. Getkate-op den Dries (res. mevr. A. Dul-de Fockert). Jenny Koor des. Ria Bolink (res. mevr. Stam- Hasewinkel». R.-K. KERK (Irene). Zaterdag 17 u, zondag 9.30 u. DIJKERHOEK 9.30 u. "ds. Van Tuyl van Rijssen. Extra collecte kerkblad ..Hervormd Holten". OKKENBROEK 9.30 u. ds. M. de Heer. Uitgangs collecte voor de kerkvoogdij. NIEUW HEETEN Zaterdag 19 u.. zondag 8 en 11 u. Zondagsdiensten Dinsdag 2 september a.s. begint het nieuwe sociëteitsseizoen. Deze eerste maal is de plaats van sa menkomst niet in Irene, maar in het nieuw verbouwde „Bonte Paard" in Dijkerhoek. De dienstbus van de O.A.D. ver trekt vanaf het O.A.D.-station om 13.56 uur, dus een paar minuten eerder vanuit de Oranjestraat of de Smidsbelt. Voor de terugweg naar Holten zal de bus bij het Bonte Paard stoppen om 16.25 uur. Voor diegenen, voor wie de bus een probleem zou vormen, is het mogelijk vervoer per auto te re gelen. Wilt u zich dan melden bij de dames van het bestuur (tel. 1201, 1356. 1804, 1327, 1356). bouwwagen: 1 Erica eig. A. E. Haarman: 2 Joelka eig. li. Bek- kernens, Haarle: 3 Halina eig. A E. Haarman, Heeten. Klasse L: 1 H, Vri.ehnk, Markelo met „Lamour'-' 0 strafp. 54,1 sec; 2 mej. E. Kruitbosch, Bathem met „Lejon" 4 strafp. 59 sec; 3 W. AalLink. met ..Karlos" Holten 4 strafp. 63 sec; 4 L. Oosterweche! mei „Lotus" Schalkhaar 7 strafp. 54 .sec: 5 Hap Brouwer met ..As cot'' Holten 7 strafp. 70 sec; 6 B. Haarman met „Jerida" Schalk haar 12 strafp. 78 sec. Klasse M: 1 Th. Haarman mei „Lemanta" Heeten 0 strafp. 51.2 sec: 2 W. Hargeerds met „Hei- ma" Markelo 0 sirafp. 55.4 sec: 3 J. Varenbrink met Clara" Ba them 3 strafp. 63 sec: 4 B. Rei- link met „Leenheer" Schalkhaar 4 strafp. 54 sec; 5 H. Vulink, met ..Miss Holland", Heeten 4 strafp. 59 sec. Klasse Z: 1 Frans van Coesant, Rijssen met „Esmorial" 4 strafp. 61 sec: 2 M. Niemeijer met „Os car", Lettele 8 strafp. 57 sec: 3 H. Buitenhuis met „Exception", Holten 12 strafp. 59 sec. Geboren: Géja Christina Evelyn, dv A W Reijlink en J G E Tooi - neman Herman Jan. zv J H Markvoort en B J J Nekkers Willem Wouter Albertus. zv A J Bekkernens en J H M Meijer Sander, zv M Groothuis en C E Hoogeveen (geb. te Deven ter) Louise Diana, dv H L Brandes cn M H ten Velde (geb. te Deventer). Ondertrouwd: E P Nijhoff, 22 jaar, Almelo en H G Eshuis, 19 jaar. Holten. Gehuwd: J H Willems, 24 jaar. Borculo en H A Oosterveld, 21 jaar, Holten. Overleden: C G van Bentem- van der Mark, 91 jaar J Jans sen, 70 jaar (overl. te Raalte). De deelnemers aan het spring concours in de klassen L - M - Z op de j ubi leurrifo kd ag van ,Holbatheo te Dijkerhoek. Het springen klasse Z werd gewonnen door Frans v. Coesant van de L R. „De Oosterhof- ruiters" te Rijssen. Links de. heer W. Starink, voorzitter Holbatheo"j rechts jury- secretaresse mej. Niehoff uit Hardenberg. „Onila" V „Ishan" 51. „Inila" (V. „Ornament") van G. H. Th. van Gurp te Lettele. Reserve-kampioen weed ..Onilla" V: „Iregon" M: „Bruniida" (V. „Uron"). Een mooie merrie met goede gang. Eigenaar H. Vruglc- veen Raalte. Bij de oudere merries ging dc ti tel naar .Katinga" V: „Garant" M: „Etinka" (V: „Norman") een zeer sterk en solicd gebouwd paard met beste gang van G. Zwartjes te Raalte. „Katinga" werd tevens „.Algemeen dagkam pioen". Reserve-kampioen werd „Erica" V: „Alcx" 51: „Uvscla" (V: „Nel son") van A. E. Haarman te Hee ten. Bjj de veulens werd kampioen „Rcaphine" van II. J Rcilink te Schalkhaar. (V: „Pastrocie" 51: „Bcaphine"). Merrieveulens (tuigpaard) beste klass.: la Rozalita eig. A. E. Haarman, Heeten: lb Roelientje eig. J. W. de Weert', Schalkhaar, lc Rieneke eig. D. .J. A. I-odt, Dijkerhoek. Merricveulens geb. voor 1 mei. Goede klasse veulens met vol doende type en kwaliteit, op .kop. la Raniona eig. W. M, Veneklaas Slots, Holten; lb Rianette eig. M. A. I-Ieuven, Haaide.; lc Ramona eig. I-I. J. Kolkman, Holten. Merrieveulens geb. na 1 mei. Kleine, goede klasse, la en kam pioen Reaphine van H. .J. Reilink: lb Remalia eig. H. II. Pothof. Raalte; ic Ronia 'eig. mevr. N. Brouwers-Vosman, Holten. Hengstveulens geb. voor 1 mei. Matige klasse, la (klassiek) N.N. van J. W. Baltus. Holterbroek; la N.N. van G. W. Kloosterboer, Die penveen: lb N.N. van mevr. N. Brouwers-Vosman, Holten; lc N.N. van H. J. Bekkernens. Haarle. Hengstveulens geb. na 1 mei.'Vrij goede klasse met 3 leuke kop- nummers. la N.N. van Nie meijer, Lettele; la N.N. van A. E, Haarman, Heeten; lb N.N. van G. W. Kloosterboer. Diepenveen; lc N.N. van G. J. Jansen, Heeten. Eenjarige merries. Goede klasse met 3 mooie tuigpaarden.Rijpaar den: la Paulien eig. A. J. Schrij ver. Ileeten; lb Paudina eig. W. B. M. Wagemans, I-laarle; lc Pi- bini eig. H. Delen, Dijkerhoek. Tuigpaarden: la Patricia eig. A. E. _Haarman. Heeten; lb Parel- straum eig. W. B. M. Wagemans, Haarle; lc Paulita eig. als voren. Tweejarige merries: Zeer goede klasse: Tuigpaarden: la Onilda eig. H. Vrugteveen. Raalte; lb Olina eig. W. B. M. Wagemans. Klasse klassiek: la Oria eig. G. .1. Boode. Holten; lb Odelien eig. J. B. Elshof, Heeten. Rijpaarden: la Onila eig. H. Th. van Gurp, Lettele; lb Olvmpia eig. G. Zwartjes, Raalte; lc Othella eig. G. J. Nikkels, Dijker hoek. Driejarige merries: Zeer goede klasse met 4 beste merries op kop. Rijpaarden: la Nezelly eig. H. J. Schrijver, Heeten; -lb Nancy eig. II. Deten, Dijkerhoek; lc Nathalie 8 Op de terreinen bij café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek werd zaterdag onder ideale weersomstandigheden de 25ste paardenfokdag gehouden door de vereniging „Holbatheo" 1 (Holten-Bathmen en Omstreken) die meer dan 150 dieren. van veulens tot merries boven de tien jaar, in de drie ringen bracht om te worden gekeurd door de jury die bestond uit feii de heren J. Zweverink, Enschede; H. G. Schrijver, Terwolde; E. van Ittersum, Giethoorn; J. van Ittersum, Ommen; H. G. ter Mors, Enschede; Joh. Leerink, Geesteren (G.) en A. J. Ganzeboom, Raalte (algemeen arbiter). Genoemde heren keurden naar de kwalificatie: rijpaard, tuigpaard, veelzijdig- l|| heid en klassiek. De fokdag, waarvóór goede be langstelling bestond, werd ge opend door de heer Willem Sta rink te Bathmen die sinds de op richting in 1950 voorzitter is ge weest en voor wie deze fokdag wel een heel bijzondere dag was. Hij sprak een kort woord van wel kom tot de juryleden, de leden' fokkers en de belangstellenden en dankte de familie Kloosterboer voor het beschikbaar stellen van de terrêinen en de gemeentebe sturen, organisaties, verenigingen, middenstanders en particulieren die prijzen (bekers, medailles, geld etc.) beschikbaar stelden. jury- De heer A. J. Ganzeboom, lid en algemeen arbiter lof over de aanvoer. Paarden met voldoende massa cn goede ge wrichten, .goed tot zeer goed ba sismateriaal waarop kan worden voortgebouwd. Men zal er voor moeten oppassen dat men by de verfijning in de fokkerij massa en gewrichten niet uit het oog ver liest. Het stamboek heeft wat dit betreft ook waarschuwend de vin ger opgeheven. Men zal bij het fokken een bewuste keuze moeten doen. Er komt heel veel denkwerk bij, dc afstamming zal men in de gaten moeten houden en zich voor al afvragen wc.Ikc merrie hoort bij die hengst. j VRIJDAG 29 AUGUSTUS 19.30-23.00 uur: Schietfestijn „De Zaagmolen" in Het Bonte Paard. ZATERDAG 30 AUGUSTUS 11.00-14.00 uur: Start Heidewandel- tocht WSV De Trekkers bij gebouw Irene. 14.00-22.00 uur: Schietfestijn „De Zaagmolen in 1-Iet Bonte Paard. ZONDAG 31 AUGUSTUS 14.00 uur: Discobal in café „De Wippert". (zie adv.) j 19.30 uur: Dansen in bar-dancing I Boode te Bathmen (zie adv.) MAANDAG 1 SEPTE5IBER Maandag 1 t.e.m. maandag 8 sept. j Fa. J. A. Bouwhuis, horlogerie optiek, wegens vakantie gesloten. 20.00 uur: Gespreksavond kiesver eniging Gemeente Belang in hotel Holterman. Maandag 1 t.e.m. dinsdag 9 sept. foto Jan ten Velde wegens vakan tie gesloten, (zie adv.) Tijdens een gezellig samenzijn, na de buitengewoon geslaagde fok dag in cafe rest. „Het Bonte Paard" waarbij pannekoek. speci aliteit van het huis werd geser veerd. herinnerde voorzitter Wim Starink aan de oprichting in 1950 toen een aantal mensen werden „opgetrommeld" die rond de ta fel gingen zitten met paardenken ner en bewonderaar Wijlen G. A. R. Nieuhoff te Hardenberg. Er werd toen besloten tot oprich ting van de Paardenfokvereniging „Holbatheo" die vooral in de be gin jaren nogal wat moeilijkheden moest overwinnen. De werkers van het eerste uur hebben echter doorgezet en het resultaat' van hun volhouden zien wij vandaag op het zilveren jubileum, een paardenfokdag met een grote aanvoer waarvan kenners una niem van oordeel zijn: goed tot zeer goed. Voorzitter Starink verraste de be stuursleden. de jury eh enkele an dere personen met een prachtig stukje huisvlijt in de de vorm van een hoefijzer versierd met droog bloemen en het opschrift „25 jaar Holbatheo". Hij sprak verder een woord van dank tot allen die mee werkten aan het welslagen "an de fokdag waarbij hij zich in 't bijzónder richtte tot mevr. N. Brouwers-Vosman van de Land. Rijvereniging „Bergruiters" te Holten en parcoursbouwer adj. P. Draaijer te Raalte. De heer A. J. Ganzeboom, voor zitter van de afd. Overijssel van het Warmbloed Paardenfokkerij Nederland (WPN) sprak een woord van dank. tot voorzitter W. Starink die i.v.m. deze jubileum- lokdag weer enorm veel werk heeft verricht'. Onder de bezielende leiding van Starink lukte het niet alleen om iets in stand te houden maar ook belangrijk uit te brei den. Men kan zich in deze contrijen ge lukkig prijzen met een groot as sortiment paarden van goede lol zeer goede kwaliteit. De heer Ganzeboom, deed zijn woorden van dank en waardering tot de heer Starink vergezeld gaan van een fraai glas met inscriptie, zei verder dat er voor „Holbatheo" nog een grote taak is weggelegd en hij wees tevens op de goede en vruchtdragende samenwerking tussen deze vereniging en het Kon. Ned. Paardenstamboek en de afd. Overijssel W.P.N. DINSDAG 2 SEPTEMBER Geen repetitie Chr. Gom. Zangver eniging Soli Deo Gloria. 13.30 uur: Fietstocht Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek naar Steen slijperij Overmeen. Vertrek vanaf smid Broekhuis. 14.30 uur: Bejaarden Sociëteit in café-rest. Het Bonte Paard te Dij kerhoek (zie bericht). Bij de 1 cn 2 jarigen werd kam pioen de zeer typische merrie VRIJDAG 5 SEPTE5IBER 20.00 uur: Feestavond met revue Schoolkring Espelo in de tent bij Trefpunt ZATERDAG 6 SEPTEMBER School- en volksfeest in Espelo. ZONDAG 7 SEPTEMBER 14.00 uur: Start Oriënteringsrit MAC De Holterberg bij clubcafé De Biester, Stationsstraat. 5IAANDAG 8 SEPTEMBER Laatste dag opgave deelname aan jaarlijkse veekeuring in Espelo. (Zie adv.) 20.00 uur: Ruilavond Holtense postzegelclub I-IPC in hotel Vos man. ZATERDAG 13 SEPTEMBER Groot nationaal drumbandconcours op sportpark Meermanskamp. ZATERDAG 20 SEPTEMBER 9.30 uur: Plaatselijke veekeuring in Espelo (zie adv.) eig. I. i. Haarman, Schalkhaar; ld .Nianetle eig. .M. A. Ileuven, Haarle Tuigpaarden: Redelijke klasse met goed koppaard. la Nalina e.g. W B. M. Wfecnr r.-; lb Ni- neke eig. D J. A Podt. Dijker hoek. Veelzijdigheid; Goéde klasse me nes met 2 leuke kopdieren: la.Ni- ren o eig G. A; J Heineman, Schalkhaar; lb Nilhana eig. I Stegeman, 11 dien. .Merries van 4 I C.ni. 6 jaar: l!ij paarden: la I.: Espinr (sterk :vp net beste gang) eig. B. A. M. Booyink. Luttenbcrg; lb Muriamtc eig G 1 Janiem Ileeten; Ie Lu- na d'g. H KI. Tocreers. Raalte Veelzijdigheid: la Landra eig A. Sch;ppers, Holten; lb Maronn eig H. I Bekkernens. Haarle; lc Lv- anne eig. als' voren; ld I.ennir eig. J. Smalc, Bathem. Merries 6 jaar cn ouder: Gewone goede klasse, met zeer goed kop- numiner. met iets style schouder la Debora eig. M. Harmelink, Bathem; lb Alexandra eig. H. J. Vosman. Okkenbroek; lc Jereida eig. L. Haarman, Schalkhaar, ld Elvira eig. W. Markvoort, Dij kerhoek. Stermerrics: Rijpaarden: la In- nette eig, G. Bontje. Holten; lb Konnie eig. mevr. N. Brouwers- Vosman; 1c Libini eig. H. Delen, Dijkerhoek. Tuigpaarden: la Liebestraum eig. A. E. Haarman. Veelzijdigheid: Extra groep mer ries (13) met 8 maal een eerste prijs. Merries om zuinig op te zijn voor de fokkerij, la Inetty eig... II.."KI. Yel/ieman. HaaMe: Ih... Morosa o;g. .1. W. Baltus, Holter broek; lc Ivarolfentje eig. J. de Weert, Schalkhaar. Keurmerrics. Keurklasse: Tuig paard: la Erica eig. A. E. Haar man: lb Halina eig. A. E. Haar man. Rijpaard: la en kampioen Kat'n- ga eig. G. Zwartjes. Raalte: lb Laudina eig. A. E. Haarman: lc Frieda eig. L. J. Haarman, Schalkhaar. Klassiek: la Elladora eig. M. Nie meijer, Lettele; lb Beaphine eig, H. J. Reilink, Schalkhaar; lc Jeanette eig. M. A. Heuven, Haar le. Merries met minstens 2 afstam melingen: Tuigpaardklassc: la Halina met Nalina, Olina on hengstveulen eig. A. E. I-Iaarman; lb Estralila met Paulita en Roza- litia eig. A. E. Haarman. Rijpaardklassc: la Inila met Pau lien cn Onila eig. A. J. Schrijver; lb Cilly met Nancy en hengstveu len eig. M. Niemeijer, Lettele; lc Jeanette met Nianetle en Rianet te eig. M. A. Heuven. Haarle: 2a Libini met Pibini en hengstveulen eig. H. Deten, Dijkerhoek: 2e Landa met Nanco cn Prana eig. A. Schippers, Holten. Rijpaarden onder het zadel: 1 B. Reiiink met „Leenheer" Schalk haar^ T. Haarman met „Leman- te" Heeten; 3 T. Holle met ,,Mo- nika" Schalkhaar; 4 Jan Luiten met „Lady" Haarle; 5 W. J. Vrie- link met „lbasbana" Heeten; 11 Jet Bontje met „Innette" Holten. Eenspan fokmerries voor land-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1