.O.C.H." BOEIDE MET SCEIITTEREND SPEL Het BRIEF AAN DE MINISTER-PRESIDENT AGENDA onweer Muziekvereniging „HMV" op show-tour Geen speciale schaderegeling voor liagelschadc in Holten .crkdieiiJi'ii Zes en twintig jaar WEEKEND-DIENSTEN Feestavond in Dijker mek ir: Cursus voor a.s. moeders Sifc |||8p|gj Donderdagen Kennismakings bezoek drs. Berkhof Vrouw gewond in het verkeer Boeren ernstig verontrust BRAND IN „DIESSENPLAS" Burgerlijke Stand ÜOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 22 augustus 1975 27ste jaargang - no. 34 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Monde* 1. Verzetstraat 70, tel. 05483-2609 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 dvertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17,- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v, Holtens Nieuwsblad Vroeger, zo'n veertig, vijftig jaar geleden, waren de zomers veel warmer en de winters trouwens veel strenger, dan de laatste decennia het geval is geweest, al klinkt dat misschien wat onwaarschijnlijk na de hittegolf van de laatste weken. Ouderen onder ons zullen dat zeker beamen. Na zo'n broeiend hete dag versomberde de natuur en trok in het zuiden en het westen een donker wolkendek samen, dat een naderend on weer voorspelde. De cycloon van Borculo werd uit zo'n wol kendek geboren. ..Ooievaar" heeft de sfeer van dit natuur verschijnsel als volgt onder woorden gebracht: Het zwerk kruit, de zon gaat schuil. De bliksem flitst in 't westen. De donder rommelt in 't verschiet. De vogels keeren naar hun nesten. 't Wordt somber, stil en onheilspellend. En droppels vallen ons vertellend. Van de strijd der elementen. Die boven ons zich voorbereidt. De wind haalt plots'ling aan. De bladeren ruischen. De bui komt nader. De strijd zal zoo ontbranden gaan. Dan eensklaps dondert er den striici. De wind die loeit, de lucht die splijt, En rosse stralen, die doorklieven Het luchtruim met enorme kracht. En "t landschap overdekt zich Met de zwarte schaduw van de nacht. Plots breekt de zon weer door. Het rouwkleed wijkt, De natuur heraamt, Eteeds luisterrijker wordt de pracht. Waarmee z' ontwaakt is uit een bange nacht. Holten, 3 maart 1925 Ooievaar De Holteiise toneelclub „O.C.H." heeft dinsdagavond met de 'opvoering -van het blijspel in drie bedrijven „Donder-dagen" Van J. Hemmink-Kamp in zaal „Het Bonte Paard" gezorgd Voor een buitengewoon geslaagde en zeer gewaardeerde [opening van het jaarlijks school- en volksfeest te Dijkerhoek. Voordat de opvoering begon ;prak de voorzitter van de School ing Dijkerhoek, de heer Jan egstapel Azn. een openingswoord aarin hij met enkele woorden erdacht de heer Evert Jan Kers ie als lid van de commissie veje aren zijn beste krachten aan de 'ereniging hééft gegeven. Er wer- len enkel© ogenblikken stilte in jacht genomeii. In zijn woord van welkom richt- p voorzitter Wegstapel zich in 't pijZOnder tot wethouder J. Riet- Jberg en mevr. Rietberg-Tiessink en ^hij sprak een woord van dank tot Hde familie Paalman-Kloosterboer l'.Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 u. C. C. Addink Bed. Heilig Avondmaal, 10.00 uur Jongeren- pienst in gebouw Irene", bppasdienst: mevr. Bogaard, Ger ij e ten Brake en Meineke Schelle ns. Na de 2e dienst koffiedrinken met de gasten in „Irene", j Geref. Kerk 8.30 10.00 en 19.15 uur kand. Groot Enzerink van Siddeburen. In alle dienstén is de pe col. voor de kerk en de tweede roor het ï-estauratiefonds. Tijdens Ie 2e dienst kinderoppas in ge- )ouw „Rehoboth". Mevr. Aan- ;toot.-Beldman, mevr. Van Leeu- ven-Beldman (res. mevr. Kruid- ïof). Tonny Hulsman, Hetty Lan- leweerd (res. mevr. Stam-Stam). *Ja de 2e dienst „koffie-uurtje" net de vakantiegasten in gebouw Rehoboth". RK Kerk (gebouw „Irene") za- iei'dagmiddag 5.00 uur, zondag 3.30 DIJKERHOEK: 9.30 uur ds. A. Schellevis. Viering Heilig Avond- naai. NIEUW HEETEN: zaterdag avond 7.00 uur, zondag 8.00 en II.00 uuir. voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal en de feestweide, tot de leden,Hjsttekenaars voor hun financiële bijdrage en ^llen die prijzen beschikbaar stelden voor de verloting, met als hoofdprijs een prachtige tuinstoel. Jo Hemminks blijspel, dat zich voor een groot deel afspeelt in en rond het boerenerve van boer Ba- vink, zit in het 2e en 3e bedrijf boordevol kostelijke scènes rond het bezoek van Annegien die 20 jaar geleden emigreerde naar Ame rika. Zij is in die 20 jaar „verame- rikaanst" en heet nu An. Ze draagt een broek en laarzen en Willem de knecht ziet er een vrouwmens van 't manlijk geslacht in. An zegt dat ze heel erg rijk is, maar als ze met de familie met haar „car" uit rijden gaat laat ze die voor de kosten opdraaien. Een paar weken voor dat An weer naar Amerika zal vertrekken doet ze Bavink (70) een huwelijks aanzoek om daarna samen af te reizen naar het land waar alles zo veel beter, mooier en groter is en waar een geweldige toekomst wacht. De ouwe baas praat er over met z'n kinderen en laat het voorko men dat hij er ergens toch wel zin in heeft. Als de kinderen met pijn in het hart toch berusten en Nora zegt: ik gun u ook alles, maar we zullen u heel erg missen, zegt va der: „Ik ben een vervelende ouwe kerel die jullie alleen een beetje op stang wou jagen. Ik wil hele maal niet trouwen en ik wil hier nooit weg. Ik krijg het in de hele wereld niet beter dan hier en An negien kan de pot op met haar Amerika." Bij haar vertrek vragen Bavink, Bart en Nora het geld terug dat ze haar „gegeven" hadden voor o.a. nieuwe banden op de auto, een nieuwe fiets etc. An: „Gegeven, och m'n lieve kinderen, ik dacht dat jullie me dat geleend hadden! Een huiselijk tafereeltje uit het blijspel Donder dagen". V.l.n.r. Jan Oosterkamp, Liemve Meinsma, Ina Deyk- Oosterkamp, Jan Schooien, Jan Holterman en Rikie Aal- tink-Kevelam. Maar jullie hebt hef me gegeven? Thank you, thank you, thank you very much. Dat zal ik nooit ver gelen. Good bye." Na van verbazing te zijn beko- mén. zegt Bart: „Dat. was nu lief de op z'n Amerikaans pa, waarop good old Bavink zei: „Zoiets zal mien geen tweede keer gebeuren, ik heb er veel van geleerd. Ver- dorrie 't was weer donder dag vandaag." De uitverkochte zaal was enthou siast over het spel en bracht de tonelisten een daverende ovatie. Aan de opvoering werkten mee boer Bavink (Jan Oosterkamp), Bart, z'n zoon (Jan Holterman), Nora, schoondochter (Rikie Aal- tink-Kevelam), Chris en Mieke, kinderen, J. Stukker en Ina Deijk- Oosterkamp. Willem, knecht (Lieu- we Meinsma), Teun, knecht (Jan Schooien), Stientje, meisje van Chris (Frida Oosterkamp), Trees, dochter van Bavink (Joke Voor des-Konijnenberg), Harm, schoon zoon van Bavink (Jan Krikkink), Levi, buurman (Bert Brinks) en tante Annegien (Fenny Nijerees- Jonker). HMV. met drumband en majoret- tepeleton, gaat op zaterdag 23 aug. a.s. deelnemen aan de taptoe Band stad '75 in Borne en een week la ter op zaterdag 30 augustus a.s. aan de Taptoe Schoonebeek 1975. De taptoe in Borne wordt gehou den op het sportpark 't Wooldrik, Bornerbroeksestraat, aanvang 20 uur. Aan deze taptoe werken ver der mee: 1 De Bornse Harmonie, 2 Concordia uit Hengelo, 3 Chr. muz.ver. Wilhelmina uit Glaner- brug. 4 Kon. Ensch. Leo Harmonie uit Enschede en 4 Tamb. en Trom. korps Ahoy uit Rotterdam. Ook in Schoonebeek wordt de taptoe gehouden op het sportpark aldaar, aanvangende 22 uur. Omdat in deze show de finale De door de Hervormde Gemeen te van Holten beroepen predikant, drs. A. W. Berkhof te Voorschoten zal op vrijdag 29 augustus a.s. sa men met zijn vrouw een bezoek aan Holten brengen. Des avonds van 19 tot 20 uur zal er voor de gemeenteleden in het gebouw Irene gelegenheid zijn om met de heer en mevrouw Berkhof kennis te maken. De windhoos met hagel op 14 juli 1.1. heeft schade toegebracht aan te velde staande gewassen in de gemeente Holten. Onge veer 20 ha snijmais moet als verloren worden beschouwd. Aan een groter areaal is schade van lichtere aard toegebracht. Dit antwoordt minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserij) op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden, de heren Wisselink en Tolman. In het algemeen waren de gewassen niet verzekerd tegen hagelschadc. Gezien de omvang van de schade en de spreiding ervan over een vrij groot aantal bedrijven, is de bewindsman van mening dat de geleden schade de landbouwers niet in hun bestaan bedreigt. Wanneer dit incidenteel wel het geval mocht zijn, is het mogelijk zich te wenden tot de gemeente voor toepasèing van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen. Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding bestaat 26 jaar. In 1974 werd het 25-jarig bestaan herdacht in de Wester- kerk in Amsterdam, waarbij de diepgemeende wens werd geuit dat een volgend jubileum niet meer nodig zou zijn. Op 29 november 1974 werd, met 'n grootse televisieuitzending door de NCRV, de grootste inzamelings- aktie ooit in Nederland gehouden onderstreept. De aktie „Geven voor Leven" werd door het Neder landse volk gesteund op een ma niet zoals dit. alleen in Nederland mogelijk is. Niet alleen (je ruim 70 miljoen die bijeen werd gebracht stemde tot vreugde en dankbaar heid. Het feit dat ons volk hier mede bewees dat het diepe ernst maakt met de aanpak van het kankerbestrijdings-vraagstuk is minstens zo verheugend. Daarom ziet het Koningin Wilhel mina Fonds met bijzonder groot vertrouwen de komende kollekte tegemoet, die zal worden gehou den tussen 18 en 30 augustus a.s. Een kollekte die nog steeds bitter noodzakelijk is. Er is wel een enorm bedrag binnengekomen uit Geven-voor-Leven, doch dat is in de eerste plaats bestemd voor een meer-jaren-plan op het gebied van kanker-bij-jeugdigen. En hoewel de algehele kankerbestrijding daarvan natuurlijk zal profiteren, moet het werk op al het andere gebied kunnen doorgaan. Zal zelfs moeten worden uitgebreid! Vele jaren en vele miljoenen zullen nog nodig zijn om de lopende projek- ten tot een goed einde te brengen. Dat goede einde is: het verlossen van de mens van de voortdurende dreiging van de vijand Kanker! Wanneer u ons binnenkort een kol- lektant ontmoet, op straat of aan uw huisdeur, geef dan met gulle hand om dit goede einde van het gehele kankervraagstuk te bespoe digen. Geef! Het kan ook per giro: nummer 26000, KWF, Amsterdam. Elk bedrag is welkom, maar graag zoveel als u missen kunt. Het is ook voor uzelf! Woensdagmorgen om pl.m. 10 uur had aan het begin van de Kolweg een verkeersongeluk plaats waar bij mevr. Dijkslag-Podt uit de A. J. Goldsteinstraat te Holten zoda nig werd gewond dat zij voor me dische hulp naar het ziekenhuis te Deventer moest worden vervoerd. Hier bleek dat zij haar neusbeen en de linkerarm had gebroken. Verder liep zij schaafwonden op alsmede een zeer diepe wond aan de linkerarm. Na in het ziekenhuis te zijn behandeld mocht zij weer tnee naar huis. Het ongeluk ont~ stond toen mevr. Dijkslag met haar fiets moest uitwijken voor een „snijdende" auto, bestuurd door N. te Holten. Zij kwam hierdoor op de voor haar linkerweghelft te recht en werd aangereden door de auto van H. J. K. te Soest. massaal zal worden uitgevoerd is hier 's middags een gezamenlijke repetitie van alle medewerkers noodzakelijk. HMV vertrekt naar Schoonebeek 's middags om onge veer kwart over twaalf. In Schoonebeek werken verder mee: 1 Tamb. tromp, en majoret tekorps Lobith, 2 muziekver. De Bazuin uit Schoonebeek, 3 Musik- verein Rühle (Duitsland), 4 Jeugd- korps De Bazuin uit Schoonebeek, 5 De IJsselband uit Rheden. 6 mu ziekver. Crescendo uit Schoone beek, 7 Showband Beatrix uit Hilversum. Presentatie Majorettenpeloton aan de Holtense bevolking Zoals wij hierboven reeds schre ven gaat ook het majorettepeleton van HMV mee naar Borne en Schoonebeek. Vooral door technische oorzaken (de aankleding van de meisjes is pas aanstaande vrijdag rond) was het niet mogelijk de majorettes eerst aan de Holtense bevolking voor te stellen. Het eerste officiële optreden zal dus zijn in Bome. Het bestuur is echter van mening, dat in elk geval vóór Schoonebeek de bevolking van Holten in de ge legenheid moet worden gesteld kennis te maken met de nog zeer jonge loot van de vereniging, het majorettepeleton. Bij goed weer zal deze gelegen heid worden geboden op dinsdag avond 26 augustus a.s., 's avonds om kwart vóór acht in het hart van het dorp. Korps, drumband en majorettes zullen dan op het plein van de Mengunie naast het gemeentehuis hun show uitvoeren. Het bestuur, dat u bij deze graag uitnodigt om dinsdagavond even te komen kij ken. wijst u er op dat de show on geveer een kwartier duurt. De afd. Holten van de Overijsselse Landbouw Maat schappij (OLM) heeft in een brief aan de minister-presi dent haar onrust kenbaar ge maakt aangaande de inko mensontwikkeling in de land bouw. De inhoud luidt als volgt: Mijnheer, Nu u met het kabinet de laatste hand legt aan de fundamenten van de Rijksbegroting voor het jaar 1976, willen wij een dringend be roep op u doen om de gerecht vaardigde eisen die het Landbouw schap bij u op tafel heeft gelegd, te honoreren. Wij, als agrariërs, verkeren in ernstige moeilijkheden omdat onze inkomens achter blijven bij verge lijkbare groeperingen. In veel ge vallen is er zelfs sprake van een vermindering van het inkomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze inkomensverslechtering wordt veroorzaakt door het ach terblijven van de opbrengstprijzen van de produkten, terwijl de kos tenstijgingen doorgaan. Helaas moeien wij constateren dat er een groot aantal agrariërs in onze streken een inkomen heeft dat beneden het wettelijk mini mum loon ligt. Om met een gezin van een dergelijk inkomen rond te komen is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk. Wij zijn ernstig be vreesd, dat de huidige slechte in komenssituatie zal leiden tot ver paupering van een deel van onze collega-agrariërs. Omdat er onvoldoende inkomen is, kan er niet geïnvesteerd wor den. Investering is nodig om de ontwikkeling bij te houden. Als er niet geïnvesteerd kan worden raakt het inkomen steeds verder achter op en moet er ingeteerd worden op het bedrijfsvermogen. Kon enkele jaren geleden in zo'n situatie nog een oplossing gevonden worden door sanering en het zoeken van een werkkring buiten de land bouw, bij de huidige grote werk loosheid zijn in die richting geen redelijke alternatieven. Door deze sombere situatie zijn wij ernstig verontrust. De prijsont wikkeling van de produkten geeft daartoe ook alle aanleiding. Met name in de veredelingssector zijn Dinsdag 2 september a.s. begint er een cursus voor a.s. moeders, in het Groene Kruisgebouw. Deze cursus is hoofdzakelijk bedoeld voor a.s. moeders, die hun eerste baby verwachten. In deze bijeenkomsten komen al lerlei zaken ter sprake, waarvan men verwachten kan dat zij de be langstelling hebben van de cursis ten. b.v. de ontwikkeling van de baby vóór en na de geboorte, de verzorging van de baby enz. De cursisten kunnen zelf ook onder werpen inbrengen, welke in geza menlijk gesprek behandeld zullen worden. Dit gesprek staat o.l.v. mevr. zr. E. Rietmann, distr. ver pleegster voor de kinderhygiëne. De kosten zijn f 5.-. Aanvang 2 uur. Graag opgave voor 28 augus tus bij het Groene Kruisgebouw, telef. 1436, tussen 1.30-2.30 uur. ARTS: Vrijdag 22/8 vanaf 5 uur tot zaterdagavond 23/8 10.00 u. J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870 en zaterdagavond 23/8 vanaf 10.00 u. tot maandagmorgen 8.00 uur W. R. van Couwelaar, Holte- renkstraat 18, tel. 2750 (uitsluitend voor spoedgevallen). Boodschap pen: 11.00 en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING: Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, tel. 2356. ZIEKENVERVOER: J. Aanstoot tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage A. Müller, tel. 1320. TANDARTS: H. F. Steunenberg, Pastoriestraat, tel. 1433. Spreek uur voor spoedgevallen 5.00 - 5.30 uur nam. GEZINSVERZORGING: Alle werkdagen bureau Dorpsstraat 16, 8.30 9.30 uur en volgens afspraak telefoon 2784. MAATSCHAPPELIJK WERK: St. voor Maatsch. Dienstverlening „Midden-Overijssel", de Jonchee- relaan 134, Nijverdal, tel. 05486- 4126. Bureau Holten. Dorpsstraat 16, spreekuur maandag t/m vrij dag 8.30 - 9.30 uur, tel. 2784 (tel. tijd. weekends 05486-4126). FYSIOTHERAPIE: Alle werk dagen behalve dinsdagmiddag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat. G. J. Kraaij, tel. 2299. DIERENARTS: Van zaterdag middag 12.00 tot maandagmorgen 8.00 uur W. C. Wamelink, Houtweg 18. tel. 2004. WACHTDIENST VLEESKEU RINGSDIENST: Tot en met zon dag 24 aug. H. W. Goorman, Kol weg 52, tel. 1513. Maandag t/m zondag 31 aug. J. Hof, Schepenen straat 16, tel. 1697. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur a.h. slachthuis telefoon 1318. STORINGSDIENST: Zaterdag 23 t.e.m. vrijdag 29 augustus: Elec- tra: H. J. Wansink, Lageweg 9, telefoon 2789. Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voorboersstraat 2, tel. 1793. POLITIE: Tel. 1352-2655 en 2665. 's Nachts: tel. 05200 - 71234. BRANDWEER: Telefoon 2222 (dag en nacht). door de slechte opbrengstprijzen in het afgelopen jaar grote verliezen geleden. De opbrengstprijs van de melk blijft in 1975 achter bij de richtprijs. Er wordt in de zuivel sector nu al rekening mee gehou den, dat de richtprijs in dit melk prijsjaar niet gerealiseerd wordt in de uitbetalingsprijs aan de agra riërs. Al met al een sombere situa tie die naar onze mening onhoud baar is. Wij menen dat u met uw rege ring in staat zult zjjn daarin ver betering te brengen, althans, wan neer u daartoe bereid bent. Wij menen daarom nogmaals een ern stig beroep op u te moeten doen om aan onze gerechtvaardigde eisen tegemoet te komen. Bij veel agrariërs is het water tot de lip pen gestegen en is het geduld ten einde. Wordt er weinig of niets ge daan ter verbetering van onze si tuatie dan vrezen wij dat de on lustgevoelens onder onze leden zich opnieuw zullen manifesteren in akties. Hooachtend, Afd. Holten van de Overijsselse Landbouw Maatschappij Maandagavond rond 8 uur werd de Holtense brandweer gealar meerd voor een brand in de kamer van mevrouw Van Z. op de eerste verdieping van het bejaardencen trum Diessenplas. De brand ontstond na een explo sie in de t.v. Mevrouw Van Z. waarschuwde onmiddellijk de di- ï-ectie toen meubels en gordijnen in de buurt van de t.v. vlam vat ten. Het vuur verspreidde zich vrij snel door de kamer, die bijna geheel uitbrandde. De brandweer die zeer snel ter plaatse was. wist te voorkomen dat de brand zich over andere kamers uitbreidde. De oorzaak van de brand moet worden gezocht in kortsluiting in het t.v.-toestel. GEBOREN: Prancisca Catharina dv H. Stam en J. Slotboom. ONDERTROUWD: P. J. van der Sluijs 23 jaar, Rossum en G. J. Vincent 22 jaar, Holten J. J. van de Maat 22 jaar, Rijssen en M. L. Rouwenhorst 23 jaar, Holten. GEHUWD: W. D. Pinkert 23 jaar, Holten en H. G. Nijenhuis 20 jaar. Holten. OVERLEDEN: H. Nijkamp 40 jaar. 17-31 augustus Grote jaarlijkse aktie voor het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening (zie bericht). Zaterdag 23 augustus Jubileum Paardenfokdag „Holba- theo" bij „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek. 20.00 uur: Hoge lucht acrobatiek „HeU Drivers" (zie adv.). Zondag 24 augustus 14.00 uur: Discobal in cafe ,,De Wippert (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen. 20.00 uur: Hoge lucht acrobatiek „Heil Drivers" (zie adv.). Dinsdag 26 augustus 19.00-20.00 uur: Inschrijving Dans les „Reimers" in hotel „Vosman" (zie adv.). 20.00 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangv. ,,Soli Deo Glo- ria" in gebouw „Rehoboth" (zie bericht). Donderdag 28 augustus 19.00-20.00 uur: Inschrijving Dans les „Reiners" in cafe „Het Bonte Paard" (zie adv.). Vrydag 29 augustus 19.30-23.00 uur: Schietfestijn ..De Zaagmolen" in .Het Bonte Paard' (zie adv.). Zaterdag 30 augustus 11.00-14.00 uur: Start Heidewandel- tocht WSV „De Trekkers" bij ge bouw „Irene". 14.00-22.00 uur: Schietfestijn „De Zaagmolen" in ,Het Bonte Paard' (zie adv.). Maandag 1 t.e.m. maandag 8 sept. Fa. J. A. Bouwhuis, horlogerie/ optiek wegens vakantie gesloten. Zaterdag 6 september School- en Volksfeest in Espelo. Zaterdag 13 september Groot Nationaal Drumbandco»» cours op sportpark „Meerman» kamp".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1