laad wordt te weinig geïnformeerd ij vertraging bestemmingsplannen Nagelhoutstraat krijgt een gedeeltelijk parkeerverbod Raad vraagt meer subsidie J. WARRINK CONSTATEERT: W erkgelegenheid blijft zorgenkind van raadsleden Alle raadsleden uitbreiding van in buitengebieden verheugd over het aard gasnet Demonstratie werktuigen graslandver beter ins; Tiveede sportdSfnplex Amro-bank schenkt 1000.- voor zitbanken bejaarden Paardrijden voor gehandicapten HOLTEN 15 AUG. 1975 PAGINA 3 volgende vergadering aan u worden overgelegd. Plan Zuidcrlook. Een bodemkundig onderzoek is on langs gereed gekomen. Wij hebben de sledebouwkundige inmiddels opdracht gegeven een planning te maken voor het verder ontwerpen van het bestemmingsplan Zuider- look". De heer Warrink bleek met dit antwoord echter nog niet geheel tevreden. Met name wilde hij meer weten omtrent de blijkbaar gewij zigde plannen m.b.t. het tweede sportcomplex langs de Aaltinks- weg. ..U weet dat wij onlangs besloten tot aanleg van een tweede sport complex. Direct na dit besluit de den zich blijkbaar nieuwe ontwik kelingen voor m.b.t. de zandwin ning voor het nog aan te leggen gedeelte van de S 14. Wanneer we goed zijn geïnformeerd, is door het bureau Hajema een schets op pa pier gezet die er toe kon leiden dat het tweede sportveldencomplex in de verdrukking komt. Wij willen geen zandafgraving zien op een plaats waar we later spijt van k rij - mededeling dat de resterende mo gelijkheden te beperkt zijn en dat deze plas op die plaats niet de be doeling is. Ten aanzien van de S 14 zijn nog grote moeilijkheden t.a.v. de zandwinning. Hierover staan wij echter in voortdurend contact met de PPD en Ged." Staten. Bij die contacten is ons wel duidelijk ge- Tijdens de dinsdag j.l. gehouden raadsvergadering maakte burge meester Mr. W. H. Enklaar be kend dat hel gemeentebestuur een gift van 1000,heeft ontvangen van de AMRO-Bank t.g.v. de ves tiging van een AMRO-filiaal in Holten. Genoemd bedrag is be stemd voor plaatsing van zitban ken voor bejaarden. De donatie werd door de raad in dank aan vaard. worden dat men terdege rekening houdt met onze wensen. Tenslotte rrVaak ik van deze gelegenheid ge bruik om u mee te delen dat met de bouw van de sporthal op 1 sep tember a.s. zal worden begonnen. Zoals we in ons blad van vorige (eek reeds schreven heeft de heer Warrink, middels een schriftelijk Igcdicnde vraag betreffende de faaghcid waarmee de besluitvor- iing binnen de gemeenteraad tot jand komt. [Voor wat de inhoud van bedoel- e vraag betreft verwijzen wij (ortheidshalve naar ons blad van brige week. (Bij monde van burgemeester mr. If. H. Enklaar reageerde het col- tae tijdens de jl. dinsdag gehou- jen raadsvergadering met het vol- ende antwoord: „Wij betreuren het. dat wij de tactie Gemeentebelang er niet van lebben kunnen overtuigen, dat de raagheid Waarmee raadsbesluiten 01 stand komen, niet is gelegen in je besluitloosheid van het college, pch in een niet voortvarend han- .elen van het gemeentelijk appa- iiat. Wij hebben daarbij getracht U fractie duidelijk te maken, dat je voorbereiding van sommige aadsbesluiten een lange' tijd van foorbereiding vraagt. I Het is onjuist te menen, dat jlannen gereed zijn voor vaststel- ing door de gemeenteraad als leze in de commissie voor de ruim- Jnlijke ordening en het beslem- jstemmingsplan-forum behandeld tijn. Het gaat in dit stadium nog taak om hoofdlijnen en uitgangs punten. Eerst wanneer de commis sie voor de ruimtelijke ordening jfaarover advies heeft uitgebracht (n wij het forum geraadpleegd tabben. kan het plan verder wor pen uitgewerkt tot concept-be stemmingsplan, bestaande uit plan- kaart, toelichting, voorschriften en exploitatieraming, waarna 't wet telijke overleg kan worden geopend mét de diensten van rijk en provin cie. Hierna kan het concept ter vjsie worden gelegd. Als de ter mijn voor ter visie legging is ver streken kan het concept-plan de raad ter vaststelling worden aan geboden. F Wanneer zich tijdens de voorbe reidingsfase problemen voordoen Lvprdt de commissie ruimtelijke or dening voorzover nodig daarbij be- irbkkcn. pjpaarne willen wij u 'n overzicht fevan van de stand van zaken van verschillende plannen. F Bestemmingsplan 2e sportvelilen- icomplex. I Naar aanleiding van het advies wan de commissie voor de ruimte- Bijke ordening en gehoord de me ningen van de leden van het be stemmingsplan-forum hebben wij besloten een bestemmingsplan voor (te bereiden voor een 2e sportvel- Spncomplex aan de Aaltinksweg. Behoudens een enkele wijziging in de voorschriften en plankaart is 't concept-bestemmingsplan gereed. Bovendien wordt thans gewerkt aan een exploitatie-raming. Zodra bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt en de exploitatie-raming gereed is zal het conceptplan voor Sdvies aan de commissie r.o. wor den voorgelegd en het wettelijk overleg worden geopend. Itecrcalicplannen „De Iloltcrberg", B)e Prins" en „Espclo". I Hiervoor mogen wij u verwijzen naar ons preadvies d.d. 27 mei '75. Komplan. Het concept-komplan is ingevol ge het bepaalde in artikel 8 van het Besluit op de Ruimtelijke Or dening toegezonden aan de com missie gemeentelijke beslemmings plannen en andere aangewezen in stanties. De verwachting bestaat, Hat over enkele weken een aan vraag om rijkssteun ingevolge het Besluit Bijdragen Reconstructie en ring bij de minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Orde ning kan worden ingediend. Bestemmingsplan „De Beuscbcrg" Het is u bekend, dat gedeputeer de staten de beslissing omtrent dit bestemmingsplan hebben verdaagd. Bestemmingsplan „De Haar" en „De Borkeld". De Kroon heeft inmiddels op de tegen deze plannen ingestelde" be roepen beslist. De betreffende Ko ninklijke Besluiten zullen de eerst- Tijdens de behandeling van het voorstel tot verkoop van een bouw terrein in het villapark ,,Look" aan de heer J. H. Nijmeijer al hier, drong mevr. ter Doest-Bos ((VVD) er bij het college van B. en W. op aan de heer Nijmeijer te verzoeken om bij de bouw een Holtense aannemer in te schake len. Zij werd hierbij gesteund door de heer J. Warrink (Gem. Bel.) die het betreurde dat de nog in voorraad zijnde bouwrijpe gronden kunnen worden verkocht zonder dat de garantie aanwezig is dat Holtense aannemers de bouw zul len uitvoeren. „Wij kunnen de kopers wijzen op onze eigen Holtense aannemers, maar verder kunnen we als over heid echt niet gaan. We hebben bij een eerdere raadsvergadering reeds het besluit genomen de nog resterende bouwpercelen alleen te verkopen aan inwoners uit Holten of aan belanghebbenden die econo misch aan Holten gebonden zijn. Juist omdat we zo weinig meer aan bouwpercelen in voorraad hebben, meenden we de nog in voorraad zijnde gronden voor de eigen inwoners te moeten reser veren. Wanneer we deze percelen aan de aannemers verkopen kun nen zij, na bebouwing, verkopen aan wie zij willen", bracht burge meester Mr. W. H. Enklaar hier tegenin. De heer W. ten Berge (Gem. Bel.) betoogde dat de opmerkingen waren gemaakt vanuit de bezorgd- heid dat hier weer een perceel bouwgrond wordt verkocht zonder dat een Holtense aannemer wordt ingeschakeld, waarop burgemees ter Enklaar opmerkte dat die zorg door zowel het college als alle raadsleden worden gedeeld. ..Je kunt nu eenmaal niet dwingend voorschrijven een Holtense aan nemer in te schakelen", merkte wethouder L. Kaan op. VV V-fractieleidster mevr. ter Doest-Bos was in elk geval geluk kig dat bedoeld perceel wordt ver kocht aan een inwoner van Hol ten, waardoor een woning vrij komt en zodoende de „doorstro ming" wordt bevorderd. Zonder hoofdelijke stemming ging de raad tenslotte akkoord met genoemd voorstel. Voorzitter mr. Enklaar antwoord de de heer Warrink als volgt: „I-Iet gaat u met name om de wa terplas die getekend is aan de noordzijde van het geplande sport veldencomplex. Deze tekening is er inderdaad geweest, maar aange zien ook wij vonden dat de aanwe zigheid van deze waterplas de uit breidingsmogelijkheden van het sportcomplex teveel inkapselt, heb ben wij de tekening naar het bu reau Hajema teruggezonden met de Tijdens de j.l. dinsdagavond ge houden raadsvergadering deelde het college van B. en W. de raad mede voornemens te zijn voor een gedeelte van. de Nagelhoutstraat aan één zijde een parkeerverbod in te stellen. Het verzoek hiertoe was tijdens de vorige raadsverga dering, middels een schriftelijke vraag, ingediend door mej. A. P. Reith (PvdA), luidende: „Wij verzoeken uw college te Tijdens de behandeling van het voorstel tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegroting 1975 drongen de dames F. M. ter Doest-Bos (VVD) en A. P. Reith (PvdA) er bij hel college van B. en \V. op aan een zo hoog moge lijke subsidie te verlenen voor het paardryden voor gehandicapten in Holten. Zij deden dit verzoek naar aan leiding van een voorstel van het college om dit jaar f 560.voor dit doel beschikbaar te stellen. Mevr- toonde zich er verheugd over dat het college heeft gead viseerd een subsidie te geven. „Wij hadden graag meer gezien, maar we begrijpen dat dit er voor hel lopende begrotingsjaar niet meer in zit. Wel zouden we graag zien dat voor 1976 bekeken wordt of meer kan worden gedaan", vroeg zij. Met een zeer gemoti veerd betoog bleek ook Mej. Reith pleitbezorgster voor toe kenning van een zo hoog mogelij ke subsidie. Het gehele subsidie beleid in haar betoog betrekkende zei mej. Reith: ,,'t Gaat om de aanvraag om subsidie v. d. Stich ting Paardrijden Gehandicapten in Holten. Onze fractie gaat er vol ledig mee akkoord dat subsidie wordt verleend. Het voorgestelde bedrag is ech ter gebaseerd op de bijdrage v. d. ouders (momenteel f 2.p. kind p. les) en een subsidie van de Land. Fed. (nu f 1.50, maar die was vorig jaar f 2.50 en blijkt dus te kunnen variëren). Dat is totaal f 3.50 en voorgesteld wordt als gemeente ook f 3.50 te geven. De totale „kale" kosten per kind per lesuur zijn f 14.50 zodat met beide voornoemde subsidies de Holtense Stichting altijd nog zit met f 7.50 tekort per kind per les. De gemeente wil de subsidie ver lenen per 1 juli, maar de Holten se Stichting is 1 april al begon nen. Het feit werkt ook verslech terend voor het bestaande en steeds toenemende tekort. Mijn fractie pleit er sterk voor de sub sidie van de gemeente op te voe ren tot wat maximaal haalbaar is voor ons. In dat geval zouden we de Stichting kunnen adviseren ook de ouders iets meer te laten bijdragen. Verder denk ik aan het volgende (maar dat behoort niet tot de competentie van de raad en is dan ook zuiver bedoeld als „hint" aan de Holtense Stich ting): 1. Alle betrokken organen zouden moeten aandringen op het opne men in het ziekenfondspakket van het medisch paardrijden (het me disch zwemmen valt al onder dit pakket). 2. Zou de Holtense Stichting wel licht donateurs kunnen werven om het ontstane tekort weg te wer ken. In dit verband zit ik aan het volgende te denken: Wij geven als gemeente voor 1975 o.a. de vol gende subsidies: 1Slichting' Sportbelangen Hol ten, 150.000 gulden. 2. Cult. Jeugd- en Sportvereni gingen samen f 7500. 3. Bato, f 1100.—. <1. Medische sportkeuring f 1800.-* 5. Muziekschool Rijssen f 6000.- Bij al deze groeperingen is ook de jeugd betrokken, gezonde jeugd en van al deze voorzieningen kun nen de lichamelijk gehandicapte kinderen niet profiteren. Voor noemde voorzieningen liggen alle in de sportieve recreatieve en educatieve sfeer. Trekken we nu deze lijn door naar de gehandi capte kinderen, dan ligt het, naar onze fractie meent, voor de hand dat we voor de laatstgenoemde groep, ook als gemeente, doen wat maar enigszins in ons ver mogen ligt. Het medisch paard rijden betekent voor de gehandi capte kinderen naast de noodza kelijke lichamelijke oefeningen ook een psychische „kick", die ze vaak minstens zo hard nodig heb ben. Resumerende, mijnheer de voor zitter. dringt mijn fractie erop aan dat onze subsidie zo hoog mogelijk is te stellen en deze zaak bij de behandeling van de begroting 1976 met die bijzondere aandacht te bezien, die deze aan gelegenheid verdient". tafe.. .:v willen bevorderen, dat het in de Nagelhoutstraat langs de zijkant van de Haarschool verboden wordt auto's te parkeren. Ook daar moet het verkeer vaak „.slalom rijden", wal ter plekke zeer gevaarlijk is omdat men, rijdende in beide rich tingen, niet kan zien of er tegen liggers aan komen. Dit geldt ook voor het verderop liggende plein tje. Voorts verzoekt onze fractie de trottoirbanden rondom dit pleintje geel te schilderen, zodat aan die zijden geen auto's meer gepar keerd mogen worden. Er is par keerruimte bij iedere woning daar aanwezig, terwijl men ook langs de huizenrijtjes een auto kwijt kan, alsmede op de aan het eind van de huizenblokjes aanwezige parkeervakken. De situatie is nu zo dat men zich, rijdende rondom het pleintje, als er auto's geparkeerd staan langs het gras, altijd bevindt op het weggedeelte van de eventuele tegenligger, die men daar niet zit aankomen. Onze fractie wil heel graag ern stige ongelukken, waarbij èn kin deren èn volwassenen betrokken zouden kunnen zijn, voorkomen en zij verzoekt het college daarom haar hierbij behulpzaam te willen zijn door de hiervoor benodigde maatregelen te doen uitvoeren." Anlwoorc? van het college: Wij hebben deze vragen om ad vies in handen gesteld van de Groepscommandant der Rijks politie en van de Directeur van Gemeentewerken. Gelet op deze adviezen zijn wij voornemens voor een gedeelte van de Nagelhoutstr. voor één zijde een parkeerverbod in te stellen door middel van het plaatsen van borden. Het betreffende gedeelte is na der aangegeven op een voor u bij de stukken ter inzage gelegde te kening. In een vorige vergadering heb ben wij u reeds medegedeeld, dat wij niet voornemens zijn voor da Kon. Wilhelminastraat een par keerverbod in te stellen. Tijdens de behandeling van het voorstel om voor 't einde van 1978 het gehele buitengebied van Hol ten van aardgas te voorzien, heb ben alle raadsfracties zich tij dens de jl. dinsdagavond gehou den raadsvergadering verheugd getoond niet de voorgenomen plan nen, dat in drie jaren zal worden uitgevoerd. Met name de heren E. M. v. Schooien (Gem. Bei.) en H. J. Westerik (CDA) complimenteer den de directie van hel energiebe drijf dat men met een zo goed en overwogen plan is gekomen. „Waar wij vooral blij mee zijn is dat de ontsluiting van het totaie Holtense gebied voor ogen is ge steld. Wij zijn echter van mening dat prioriteit moet wordeh gege ven aan de eigen bewoners. Daaróm geven wij' in overweging ih hoeverre aan de eigen bewo ners van de Borkeld voorrang kan worden gegeven vóór de zomer huisjes" vroeg de heer Westerik, Woensdag 10 september a.s. zal op de bedrijven van de heren H. Aalderink, A. Dekker, E. Holland en F. J. Hof te Vriezenveen een demonstratie worden gehouden met machines en werktuigen voor de verbetering van grasland. De demonstratie vangt aan om 9.30 u. Er wordt aan deelgenomen met verschillende frezen, ploegen, vo renpakker- en cultivatorcombina- ties. zaaimachines, gecombineer de grondbewerkings. en zaaima chines en egalisatiewerktuigen. Nadere inlichtingen verstrekt het Consulentschap voor de Rundvee houderij te Hengelo (O), telefoon 05400-13261-. Het Consulentschap voor de Rund veehouderij organiseert deze er kende'demonstratie. in samenwer king met de plaatselijke Vereni ging voor Bedrijfsvoorlichting, het Consulentschap voor Landbouw werktuigen en Arbeid te Wage- ningen en de Federatie Het Land bouwwerktuig. Namens de VVV-fractie bleek ook mevr. ter Doest-Bos blij dat het nu zover is. ..Aan de andere kant vragen wij ons nu wel af of het enthousiasme nu nog wel zo groot zal zijn nu de gasprijs is gerela teerd aan de olieprijs". Ten aan zien van de prioriteitsstelling, zo die door de heer Westerik wordt bepleit, vinden wij het. gezien de toeristenbelasting niet reëel, de zomerhuisjes ten achter te stellen bij de rest." merkte zij op. De heer J. Warrink (Gem. Bel.) wilde weten of al een onderzoek was ingesteld- over de vraag wie wel en wie niet mee doet. Wethouder L. Kaan (PVDA) ver klaarde ook erg blij tc zijn met het feil dat heel Holten nu aan aardgas kan worden geholpen. E.en onderzoek als bedoeld door de heer Warrink bleek nog" niet te zijn ingesteld. ,.Het is duidelijk dal niet iedereen zal meedoen. Het plan is erop gebaseerd dat 70 pro cent van de bewoners moet mee doen om tot aansluiting over te gaan. Wanneer de raad accoord gaat met onze plannen zal dit on derzoek worden ingesteid. met in dicatie van kosten, om de behoefte te peilen. Het plan zal worden aangesloten waar procentueel de behoefte hel grootst blijkt te zijn." Ten aanzien van een eventuele prioriteitsstelling merkte de heer Kaan op dat het al dan niet snel aansluiten van percelen gewoon een kwestie is van waar de hoofd leiding ligt. De heer Wiggers (AR) vond hel een nogal optimistische gedachte dat fase 1 nog in 1975 zal woiden uitgevoerd, waarop de heer Kaan ten antwoord gaf dat de in de plannen genoemde data gezien moeten worden als streefdata. Zonder hoofdelijke stemming ging de raad met het voorstel accoord. Over de inhoud van de ontslui tingsplannen schreven wij in ons blad van vorige week reeds uit voerig, zodat wij onze lezers kort heidshalve daarheen verwijzen. Voorstel E. M. v. Schooten (Gem. Belv) verworpen Tijdens de behandeling van het voorstel tot wijziging van de be groting '75 vroeg het college van B. en W. een krediet voor aan schaf var. een graafmachine, welk voorstel niet zonder meer de eind streep haalde. Voor aanschaf van genoemde machine bleek het colle ge een offerte te hebben gevraagd van twee merken nl. een Fiat (of- ferteprijs f. 68.000.-) en CESAR (offerteprijs f. 66.000.-). Het college stelde voor over te gaan tot aanschaf van de CESAR, waartegen de heer E. M. v. Schoo ien bezwaar maakte, zoals hij te voren ook tijdens de commissie vergadering bleek te hebben ge daan. Volgens de heer van Schooten is de Fiat weliswaar f. 2000.- duur der. „Maar deze machine is kwa litatief en kwantitatief zoveel be ter dat ik van mening ben dat we over die f. 2000.- moeten heen stappen". verklaarde hij. Derhal ve maakte hij er een voorstel van om over te gaan tot de aanschaf van de Fiat, welk voorstel met al leen de leden van Gem. Bel. als voorstemmers, werd verworpen. Onderwaterstof/Aiiger De heer J- Warrink (Gem. Bel.) maakte van deze gelegenheid ge bruik om op te merken dat nu wel een huisvuilauto, graafmachine en straatveger worden aangeschaft, maar dat het al lang bekend is dat voor het zwembad een onder waterstofzuiger hard nodig is. Het had hem allang bevreemd dat hierover nog nimmer een voorstel in de raad is gekomen. „Wanneer dit voorstel niet spoedig in de raad komt, is het dit jaar niet meer nodig," voegde hij eraan toe. Voorzitter Mr. W. H. Enklaar wist op deze vraag niet direct ant woord te geven maar hij zegde toe hiernaar te zuller. informeren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 3