Vragenuurtje in raad tondagsdienst Werkloosheid rayon stijgt nog steeds Deventer AGENDA VY Y-vakantieprogram Feest in Dijkerhoek Ode aan de Holterberg O. A. D. - BUS «OOR DE HAAR Parkje Bejaardencentrum Overleg inzake toeristen-belasting Praemaluur v, Vergissing Openbare parkeergelegenheid in Oranjestraat Verloren - gevonden Burgerlijke stand ZONDAGSSCHOOL HOLTEN HOLTENS NIEUWSBLAD rertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17,- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 15 augustus iy/5 27ste jaargang - no. 33 Uitgave van de StichUng „Hollens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijcrs, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Monde* I. Verzetstraat 70. tel. 05483-2609 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 -1533 „Naar ons van de zijde van de O.A.D. is medegedeeld zal, in- tande de nieuwe dienstregeling, de route van de buslijndinst venter-Almelo-Hengelo via de Haar worden geleid. Daarbij il tevens worden bezien of een halteplaats in de nabijheid in het bejaardencentrum „Diessenplas" kan worden ge- eëerd. Een verdere wijziging van de route zodanig dat ook it station N.S. in een route wordt opgenomen wordt niet Dit antwoordde het college van en W. op een schriftelijk ge elde vraag terzake van mej. A. Reith (P.v.d.A.) die hierom, na- ens haar fractie had verzocht. Verder wilde Mej. Reith weten anneer het parkje tegenover het ijaardencentrum wordt aange- gd, Hierop kreeg zij het volgende itwoord „Zoals reeds eerder werd mee- deeld zal de aanleg van het arkje tegenover het bejaarden- jntrum „Diessenplas" worden itgevoerd door het Sociaal-Werk- jorzieningsschap Centraal Over- ssel te Almelo. De feitelijke uit- Dering .van deze werkzaamheden j evenwel vertraagd in verband (et moeilijkheden bij het aantrek- en van een opzichter. In deze va- ature is tot op heden nog niet porzien. In de eerste week van pptember a.s. zal een gesprek |aats vinden met het Soweco ten- inde te trachten de uitvoering pn deze werkzaamheden te be moedigen. 'Tenslotte vroeg mej. Reith of et college al iets kon mededelen hitrent de heffing van toeristen- elasting. ,.Bij de behandeling van p begroting 1975 is er door onze •actie op aangedrongen de ver- éelsleutel voor de heffing zoda- lg te kiezen dat de gasten., met p meest bescheiden beurs hei jinst belast zou worden. Wij ver beken U na afloop van het sei- pen te bezien "of de thans gehan- ierde verdeelsleutel wel zodanig juist is dat tot een zo billijk mo- iclijke verdeling van lasten wordt ekomen." Namens het college an B. en W. gaf burgemeester Ir. W. IF Enklaar het volgende pn antwoord: „Zoals wij Uw Raad reeds bij je behandeling van de begroting 975 naar aanleiding van vragen [an mevrouw ter Doest toezegden, uilen wij in de loop van dit jaar en ondex-zoek instellen naar de fijze waarop de verordening op |e toeristenbelasting functioneert, ipdat getracht kan worden even- uele knelpunten en onbillijkheden jaarin weg te nemen. Iel' bestuur van de V.V.V. „Hol- |RTS. Vrij. 5 u. t.e.m. ma. 8 u. uitsluitend voor spoedgevallen) J. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 870. Boodschappen 11 en 16 uur. WIJKVERPLEGING: zr. W. Slomp- d. Stouw, Markelo, tel. 05476- 870. - - lEKENVERVOER. J. Aansloot, tel. p80 en 1338, b.g.g. A. Muller, tel. B20. jANDARTS. L. G. Dekker, Mare. jamuelstraat 3. Enter, tel. 05478- 53. Spreekuur spoedgevallen 5-5.30 jur nam. IEZINSVERZORGING. Alle werk- jagen bureau Dorpsstraat 16, 8.30- ;30 u. en volgens afspraak., tel. (784. flAATSCH. WERK. St. v. Maat- bhappelijke Dienstverl. „Midden- fverijssel, De Joncheerelaan 134, lijverdal, tel. 05486- 4126. Bureau lollen: Dorpsstr. 16, spreekuur: pa. t.m. vrijdag 8.30-9.30 u. telef. ?84 (tel. tijd. weëkendfc 05486-4126). (YSIOTHÈRAPIE. Alle werkdagen jehalve dinsdagmiddag en donder- lagochtend in het Groene Kruis- jebouw, Gaardenstr. G. J. Kraaij, elcf. 2299. IPPASCENTRALE. Wegens vakan- le gesloten. )IERENARTS. T. A. Oostenburg, biessenplasstraat 5, tel. 1515. VACHTDIENST VLEESKEU- v UNGSDIENST. T.e.m. zondag 17 Jug. B. Groot Obbink, Kozakken- jtraat 2, tel. 1526. Maandag 18 aug. le.m. zondag 24 aug. H. W. Goor- jian, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte Jan gestorven dieren op zaterdag an 9-11' uur 'aan het slachthuis, pief. 05483-1318. STORINGSDIENST.' Zat. 16 t.e.m. frijdag 22 aug. Elektra: H. Dam- iViechers, Industriestraat 10, telef. 1217. Gas: J. Bosschers, Beuséberg" 14. telef. 1945. POLITIE. Tel. 1352-2655 en 2665. R Nachts tel. 05200-71234. BRANDWEER. Telefoon 2222 (dag Mi nacht). tens Belang" heeft ons verzocht ter zake met ons in overleg te mogen treden en van advies te mogen dienen. Wij hebben dit ver zoek met voldoening ontvangen en hopen binnenkort met. een werk groep uit het V.V.V.-bestuur dit overleg te openen." Na beantwoording van de vraag omtrent de toeristenbelasting merkte mevrouw F. M. ter Doest- Bos (VVD) op de vraag van de P.v.d.A.-fractie praematuür te vinden. „Bij de behandeling van de begroting 1975 heeft onze fractie deze zaak als eerste aan de orde gesteld. Daarom vind ik het niet juist dat de P.v.d.Ai-fractie hier nu reeds vragen over gaat stel len", voegde zij de P.v.d.A.-frac tie toe. „Mevrouw ter Doest maakt hier een vergissing", wierp P.v.d.A.- fractievoorzitter Meerman tegen. „Bij de begrotingsbehandeling '75 hebben zowel de VVD-als de P.v.d.A.-fractie aanmerkingen over de toeristenbelasting gemaakt. Derhalve is onze vraag bepaald niet praematuur. Dc toeristenpe riode is nu bijna voorbij en daar om meenden wij nu reeds te kun nen vragen of hierover al iets be kend was," zei hij. Mevr. ter Doest verklaarde ten slotte zich het recht voor te behou den t.z.t. ook op deze zaak terug te komen. „Bij de begrotingsbe handeling heeft U ons toegezegd de verdeelsleutel t.a.v. de toeris tenbelasting opnieuw te zullen be zien en daar wachten wij op," zei zij. Namens de fractie van Gemeen te Belangen wees de heer E. M. v. Schooien, tijdens de jl, dinsdag avond gehouden raadsvergade ring; het college van B. en W. via een schriftelijk ingediende vraag, om de grote behoefte aan parkeer gelegenheid in de Oranjestraat. De heer van Schooien formuleerde zijn vraag als volgt: „Zoals U wellicht bekend zal zijn ligt het voormalige Gedo-terrein (thans in handen van de fam. Hartsuiker) nog steeds braak. Juist in deze omgeving bestaat een grote be hoefte aan parkeergelegenheid, te meer daar er aan de Rietmolen straat practisch geen mogelijkheid tot parkeren aanwezig is. Is Uw college bereid in overleg te treden met de fam. Hartsuiker om dit stuk als openbaar^ parkeerterrein aangemerkt te krijgen (eventueel met aanliggèode zakenmensen) mede ook gezien de gunstige uit gang van dit terrein?" Het antwoord van het college luid de als volgt: ..Hel is ons bekend, dat het ter rein gelegen tussen de percelen Oranjestraat 9 en 13 zodanig is afgerasterd, dat hiervan voor parkeerdoeleinden geen gebruik kan worden gemaakt. Wij wensen echter voorop te stel len, dat naar onze mening de ne ringdoenden in het algemeen zelf dienen te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. In het onder havige geval zijn wij evenwel be reid om met de. belanghebbende neringdoenden, die in de omge ving van bedoeld terrein wonen, te overleggen of een oplossing voor dit probleem kan worden ge vonden." Maandag 18 augustus: Bezichtiging manege Beltman, Markelose- weg '8, -van 14-16.uur. U kunt een-kijkje nemen in de stallen en manege. Er is een foyer waar. consumpties verkrijgbaar zijn. Toegang gratis. Dinsdag 19 augustus: Bezichtiging kaasboerderij in de buurtschap Beuseberg nr. 93. Oude weg Holten Laren. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk de bereiding van kaas als zodanig te to nen, doch er wordt uitvoerige uitleg gegeven. Prijs f 1.25. kind. f 0.75. Aanvang 14.30 uur. Woensdag 20 augustus: Deze week geen fietstocht meer. Bezichtiging manege „Snorrewind" (tegenover Rest. De Pop- pe, van 14-16 uur. U kunt een kijkje nemen in de manege of in de stallen. Toegang gratis. Donderdag 21 augustus: Bezichtiging kaasboerderij. Zie dinsdag (zelfde tijd). Vrijdag 22 augustus Warenmarkt van 14-18 uur, centrum dorp (Kerkstraat). Van 20 jot 21.30 uur rondleiding met natuurfilm in het mu seum „Piet Bos". De heer Bos is een gezellige .causeur en vertelt U veel over de fauna van de Holterberg. Dit is de laatste rondleiding van dit seizoen. Alle dagen: Demonstraties steenslijpen, Sleenslijperij Overmeen, Hochtweg 1 (grens Holten-Markelo)Geopend van 10-17 uur. zondags van 14-17 uur. Dia-vertoning met geluidsbad. prijs volw. f 1.00, kinderen f 0.50. Op eigen gelegenheid wandelen. Mapje met 7 wandelingen f 2.00 bij VVV-kantoor. Op eigen gelegenheid fietsen. Mapje met 7 fietstochten f 2.00 bij VVV-kantoor. In Dijkerhoek zal op woensdag 20 augustus weer het jaarlijks School- en Volksfeest worden ge houden dat volgens traditie de avond te voren start met 'n feest avond in zaal „H-et Bonte Paard". De feestavond zal worden verzorgd door de Holtense Toneelclub OCH met het blijspel „Donderdagen". Deze avond is alleen toegankelijk voor lijsttekenaars en genodigden. Woensdagmorgen zal het feest zijn voor de Dijkerhoekse schooljeugd die al om kwart over acht bij school moet zijn met hun prachtig versierde wagentjes, fietsen, steps etc. Nadat al het moois is opge steld gaat de jeugd met de Holten- se Muziekvereniging „H.M.V." voorop naar de feestweide bij „Het Bonte Paard" waar de ver schillende spelletjes gedaan zullen worden. Ook zal de jeugd gratis kunnen draaien in de draaimolen en zeker volop plezier beleven aan de poppekast. Woensdagmid dag worden tussen plm. 13.OU en 17,00 uur de traditionele volksspe len gehouden als kuipsteken, stoe lendans, schieten etc. Het feest, wordt 's avonds besloten met dansen o.l.v. „The Stars". VERLOREN: zwemtas met hand doek, zwembroek en zwemkaart; tamme vleugel-parkiet: zwarte por? temonnaie met zwemkaart en 25 cl.: zwarte meisjesfiets; leden voet bal: zwarte poes met witte voetjes en witte bef: bruine portemonnaie met zwemkaart, 2 bromfietssleu teltjes en f 3.-. GEVONDEN: zilveren kettinkje met hanger: 2 bankbiljetten: rood kinderportemonnaietje met ge kleurde kraaltjes; blauwe zonne hoed:- visstoeltje? broodmes. OVERLEDEN: W. Stam 77 jaar J. T. Kramer 72 jaar. ONDERTROUWD: G. J. Wolfcrink 28 jaar, Lochem en H. Rensen 25 jaar, I-Iolten. GEHUWD. J. 'Mancnschijn. Holten en M. G. Hubert. Nordhorn - A. J. D. Jansen 23 jaar. Holten en G. H. Bleijenberg 20 jaar. Hollen. Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 u. ds. A. Schellevis. Na elke kerkdienst zal de heer K. Rigters in gebouw Irene dia's vertonen en vertellen over zijn werk in Ghana. Extra collecte Plaatselijk Jeugd koor. Oppasdienst mevr. Bolink, Miny Stegeman en Janny Velt- kamp. Na de 2e dienst koffie drin ken met de gasten in Irene. Gercf. kerk 8.30, 10 en 19.15 u.: ds. G. W. H. Peddemors. In alle dien sten is de le collecte voor de kerk cn do 2e voor het restauratiefonds. Oppasdienst tijdens de 2e dienst: Henriëtte Kolkman. D. Verveda G es. mevr. Veldhuis-Willems). Ria Jansen, mevr. Hulsman-Veldhuis (res. Rikie Brinkman). Na de 2e dienst koffie-uurtje met de vakan tiegasten in gebouw Rehoboth. K.-k. kerk (geb. Irene) zaterdag 17 u., zo. 9.30 u. DIJKERHOEK 9.30 u. ds. C. C. Addink. Extra coll. Plaatselijk Jeugdkoor. OKKENBROEK 9.30 u. ds. M. de Heer. Uitg. coll. vereniging „Tot heil des volks". NIEUW-HEETEN Zaterdag 19 u„ zondag 8 en 11 u. 17-31 AUGUSTUS: Grote jaarlijkse aktie voor het Holtens-Fonds voor Internationale Hulpverlening (Zie bericht onder kop „Proeftuinen en waterwer ken"). Vrijdag 15 t.e.m. zaterdag 23 aug. „Babyhuïs" Kerkstraat wegens vakantie gesloten (zie adv.) ZONDAG 17 AUGUSTUS: 14.00 uur Discobal in café „De Wippert" (zie adv.); 19.30 uur Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). DINSDAG 19 AUGUSTUS: 20.00 uur Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal „Het Bonte Paard" (zie advertentie en ber.). V/OENSDAG 20 AUGUSTUS: School, en Volksfeest in Dijker hoek (Zie adv. en bericht). ZATERDAG 23 AUGUSTUS: Jubileum Paardenfokdag „Holba- theo" bij café „H-et Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv. en ber.). ZATERDAG 13 SEPTEMBER; Groot Nationaal Drumbandcon cours op Sportpark „Meermans kamp". Vijftig jaar geleden konden nog maar weinigen vermoeden, dat de oprichting van de V.V.V. en daarmede de ontsluiting van de Holterberg, nu bijna zestig jaar geleden, voor Holten en het vreemdelingenverkeer, zulke verstrekkende gevolgen zou hebben, dat nu jaarlijks duizenden hier van hun vakantie genieten, met al de revenuen daaraan voor de middenstand verbonden. De pioniers van het eerste uur waren. o.m. H. Top- zand, hoofd der dorpsschool, A. J. Goldstein, gemeentesecreta ris en anderen. „Ooievaar" zag het blijkens onderstaande vers regels van de ideëele kant. O, 'berg met al je heerlijkheden. Met zonnenschijn en zonnepracht, Met al je heerlijk, oogenstreelend, Natuurschoon, dat ons tegenlacht. Je landelijke natuurtaffeelen, Schenken ons stille blijde kracht. Wanneer we na een jaar van ploetTen In jouw omgeving zijn gebracht. Door 't streven van Holtens enkelingen, Die door je schoonheid steeds bekoort. Ook anderen willen doen genieten, Van 't geen het menschdom toebehoort. Je schitterende vergezichten, Je bloeiend' en onvergetelijke hei, Maken ons, al is 't voor oogenblikken, Van alle aardsche zorgen vrij. 17 januari 1925 Ooievaar Een vriendelijk maar dringend verzoek aan onze vakantiegasten en alle natuurliefhebbers: „Weert alle vuur en rook niet in de natuur" Dc toename van hel aantal werk lozen in het rayon Deventer van 1663 tot 1678 kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan de in schrijving van jonge mensen, die dc scholen verlaten hebben. Een aantal van hen heeft zicli nu door dc moeilijke arbeidsmarkt in een vroeger stadium als werkzoekende aangemeld. Tengevolge van de be- drijfsvakanties bleven de mutaties in het ingeschreven bestand bc- perkt. In dc bouwnijverheid was een lichte daling van dc geregistreerde arbeidsreserve 14), maar in alle overige bedrjjfsklassen nam de werkloosheid enigszins toe. De ge registreerde vraag naar personeel daalde 42) in alle bedrijfsklas sen met uitzondering van de sector handels- en kantoorbedienden. Maar de vraag naar kantoorperso neel wat toenam. In verband met de bouwvakva kanties en de toename van 't aan bod aan afgestudeerden van de la gere technische scholen hebben er geen belangrijke wijzigingen plaats gevonden in de bbuwseclor. De vraag daalde ook door de bouw vakvakanties, maar zal de komen de maanden zeker toenemen. Ook in de metaal is de toename van 't aantal werklozen hoofdzakelijk veroorzaakt door de jonge men sen, die de school verlatèn heb ben. In de sector handels- en kantoor personeel bestaat de stijging van 't aanbod uit schoolverlaters HBO- ers (HEAO). De stijging van de vraag is terug te brengen naar verschillende beroepen met name naar administratieve krachten. De werkloosheid onder de vrou wen nam evenals vorige maand wederom aanzienlijk toe (plus 45); Sedert eind met is de geregis.treerr de arbeidsreserve gestegen van 347 naar 463. Hoewel deze toename van de werkloosheid vooral zijn oorzaak vindt in de aanmelding van meisjes, die de school verlaten hebben, valt afstoting van perso neel te constateren in de indu striële en verzorgende sector. De vraag naar vrouwelijk personeel is vooral in de kantoorsector terug gelopen. Van de 1678 werkloze mannen, zijn er 67 werkzaam op aanvul lende objecten! 169 minder ge schikt en 198 jeugdigen beneden 19 jaar, zodat het reëel beschikbaar aanbod van .volwassenen 1244 be draagt. Verdeeld over de gemeenten in het rayon Deventer bedraagt het aantal werkloze mannen: (tussen haakjes de cijfers van eind juni): Bathmen 41 is 7.1 pet. (35 is 6.1 pel.). Deventer 1153 is 6.9 pet. Na een lange en naar wij hopen heel fijne zomervakantie gaan wij zondag 24 augustus weer beginnen mét ons zondagsschool werk en verwachten dan weer al onze kin deren van voor de vakantie met nog' heël veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes in de Dorpsschool. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. De aanvang van de zondags school valt samen met de aanvang van de tweede dienst in de N.-h. kerk (momenteel 10.15 uur). Tot ziens dus allemaal op zondag 24 augustus. Het zondagsschoolpérsoneel. (1153 is 6.9 pet.). Diepenveen 93 is 5.6 pel. (94 is 5.7 pet.), HOLTEN 72 is 6.5 pet. (73 is 6.6 pet.), Olst 74 is 3.9 pet. (66 is 3.5 pet.) en Raalte 245 is 7.3 pet. (242 is 7.2 pci.'. totaal 1678 is 6.6 pet. (1663 is 6.7 pet.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1