Dl VERWOESTING VAN BORptff avond geslaagd Ba llon wedstrijd Schure- weer druk bezocht AGENDA V V V -vakantieprogramma Fik in Dijkerhoek Afscheid Kleuterschool Tuinstraat GEVONDEN- VERLOREN AUTO'S ZWAAR BESCHADIGD Off ici ële u bl i ka t i e BEKENDMAKING ALGEMENE BIJSTANDWET Zitting commissie voor woo i ïruim lezaken „HELICON' NIEUWSBLAD Vrijdag 1 augustus 1975 27 ste jaargang - no. 31 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Hoofdredacteur J. Wiggers. Kol weg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Be:jer9, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel. Verzetstraat 70, tel. 05483-2039 Adm. Gaardenstrdat 17, tel. 05483-1533 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, t 17,- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v, Holtens Nieuwsblad de genummerde gele of rode kaar ten (twee voor een gulden) te ko pen van de leden van de Boeren- dansgroep Holten. Het was weer ge zellig vol aan de voet van de toi-en waar elke jongen en meisje door het opsteken van een kaart of plankje en luid roepen van het nummer probeerde de partner met hetzelfde nummer te vinden. Het eerste paar dat zich reeds vrij snel meldde, was Truus Ulfman (15), Weversstraat 15 en Johan Huzen (17). Dijkerhoek 50. Zij kregen.elk f 25.- van braderievoorzitter J. Wiggers. De 2e prijs (elk f 12.50) was voor Rita I-Iabing (14) te In de school aan de Tuinstraat werd afscheid genomen van de kleuters die binnenkort naar de grote school gaan. Na een kort openingswoord en een woord van welkom door de voorzitster van de schoolvereniging mevr. Sijtsema. werdén door de kinderen een aan tal leuke stukjes opgevoerd, waar van de ouders zeer genoten. De kleine tonelisten kregen voor „Daantje in de supermarkt". „Ma- riska", „Kibbelpartijtje" enz. een hartelijk applaus en een ijsjes. Mevrouw Sijtsema dankte de kin deren voor hun spel en juf Gor- kink en juf Jansen voor de regie, diploma zwemmen In het natuurbad Twenhaarsveld werd zaterdagvoormiddag voor de tweede keer in dit seizoen diploma- zwemmen gehouden. Het examen werd afgenomen door de badmees ters G. van Lemel en A. J. Eiling. Als vertegenwoordiger van de KNZB was aanwezig de heer L. R. Bongers te Enschede. Het diploma A werd behaald door F. Rietman, R. Rietman. J. Rcnsen. E. de Vries, E. Wissink, E. Thiele. J. Roggeveen. H. Kolkman, F. Rothengatter en J. B. Schoema- ker. Voor het B-diploma slaagden: J. Kalfsterman. G. Bronsvoort. A. Bronsvoort M. Terlaak en W. Bes- sembinder. Steenwijk en Henk Blankvoort (13) te Nijverdal. De 3e prijs (elk drie rijksdaalders) was voor kleuter Willeke Getkate uit de Haarslraat en Ineke Aanstoot (16) uit Mar- kelo. Het tientje, dat als vierde prijs beschikbaar was gesteld, werd ge deeld door Ria Lubbersen (17). Neerdorp 93 en.Derk Willem van der Worp (19) te Bathmen. In de buurtschap Dijkerhoek zal maandagavond wanneer de om standigheden gunstig zijn wat be treft de windrichting een enorme stapel takken van de onlangs om gewaaide bomen worden ver brand. Men heeft eerst nog even gedacht de stapel te reserveren voor het paasvuur in het a.s. voor jaar doch hiervan later afgezien. De brandstapel staat aan de Tromopsweg bij de landbouwer J. Prins. Op maandag, 14 juli, werd Iioïten en omgeving getroffen door een zeer krachtig natuurgeweld, dat de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur nog eens weer duidelijk aantoont. Er wer-d veel schade aangericht, vooral aan de landbouwgewassen. Een veel en veel ernstiger ramp trof vijftig jaar geleden, om pre cies te zijn op 10 augustus 1925, het stadje Borculo in de Gelderse Achterhoek. Een onweer, gepaard gaande met een orkaan of cy cloon, zoals ook wel. gezegd werd, verwoeste het halve stadje en omgeving. Het was een heerlijke warme augustus dag. Tegen de namiddag pakte zich vanuit Hollen gezien, in zuid-westen, 'n dreigende vuilgele lucht samen, die al het ergste deed vermoeden. Velen zagen de ontwikkeling met zorg aan. Het onweer, met daar in een ontstellende werVelkracht, ontlastte zich boven Borculo en Neede. Bomen, maar oók ijzeren lichtmasten, werden op plm. twee meter hoogte, gewoon afgewrongen. Toen de ramp hier bekend werd togen velen per,fiets en andei-en met de bus van Holterman naar de plaats van de ramp. „Ooievaar" heeft, in het volgend gedichtje de sfeer en de ernst van de ramp trachten weer te geven: In de rustige rhyhtme van de dagelijksche sleur, Lag het stadje in de zonnige middag. Gelukkig, te midden van een vredige natuur, Aan het einde van een nuttige werkdag, Tot plotseling de natuur uit haar sluimer ontwaakt. Uit een naderend omveer de donderslag kraakt. En knetterend de bliksem het luchtruim doorkliefd. Als had hem die vredige aanblik gegriefd. Dan breekt een orkaan los van ontzettende kracht, Een orkaan, die een gruw'lijke hel heeft gebracht. I-Iet stadje, één puinhoop, gelijk met de grond. Zelfs de kerk. die eeuwen de stormen weei'stond. Een schrikkelijk beeld van de gril der natuur. De. menschen beroovend in dit sombere uur. Van alles, wat door jaren van vlijt is gewrocht. 't Wordt na deze dag voor afbraak verkocht. De steun uil den lande kan veel redding hier geven. Maar de dooden niet brengen terug in het leven. Holten, 10 augustus 1925 Ooievaar. jes (eigen tekst) zelf op de banjo begeleidde, zorgde tevens met kos telijke mopjes in Twents dialect voor passende koppeling van de verschillende liedjes, imitaties en kunstfluiten. Na de pauze waarin gelegen heid, was voor Jiet nuttigen van n kop soep met stokbrood trad in de keurig ingerichte kapschuur op de bekende Ned. Folkgroep ..Fun gus". Deze 5 man sterke band speelde bewerkingen van traditio nele Engelse en Nederlandse volks muziek o.a. „Al die willen te In Kalfstermansweide werden don derdagmiddag ter gelegenheid van de 21e braderie door een groot aan tal kinderen (en ouderen) honder den ballonnetjes in de kleuren rood, wit, blauw, oranje, geel en groen opgelaten die bijna allemaal zeer snel tot grote hoogte stegen. De ballonnetjes droegen als op schrift ..OAD-REIZEN-HOLTEN". Voor deze ballonwedstrijd zijn door de braderiecommissie geldprijzen Arts: vrijdag 1-8 17 u.maandag 8 uur J. H. A. Bruins, Molenbelter- weg 15. tel. 1280. Uitsluitend voor spoedgevallen. Boodschappen 11 en 16 uur, Wijkverpleging: zr. H. Strijker, Groene Kruisgebouw, telef. 1436, b.g.g. 1248. Ziekenvervoer: zat. A. Müller. tel. 1320 b.g.g. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. - Zond. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g- A. Müller, tel. 1320. Tandarts: J. Webbink, Dé Ruytei - straat 19. Rijssen. tel. 05480-4110. Spreekuur voor spoedgevallen '5 5.30 uur nam. Gezinsverzorging: alle werkdagen bureau Dorpsstraat 16. 8.30-9.30 u. en volgens afspraak, tel. 2784. Maatschappelijk werk: St. voor Maatsch. Dienstverl. Midden-Over ijssel. Joncheerel. 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Dorpsstr. 16. Spreekuur: ma. t.m. vrij. 8.30-9.30 uur (weekends tel. 05486-4126). Fisiotherapie: Alle werkdagen be halve dinsdagmiddag en donder dagochtend in 't Groene Kruisge bouw. Gaardenstr.. G. J. Kraaij. tel. 2299. D ierenarts: zaterdagmiddag 12 u.- maandagmorgen 8 u.: T. A. Oosten burg, Diessenplasstr. 5, tel. 1515. Wachtdienst vleeskeuringsdienst. - T.e.m. zondag 10 aug. C. Dijkstra, Schoolstr. 5. tel. 1833. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, telef. 1313. Oppascentrale: wegens vakantie gesloten. Storingsdienst. Zaterdag 2 t.e.m. vrijdag 8 augustus. Elektra: H. Heijink, Kol weg 44. tel. 2124. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 54, telef. 1945. Politie. Tel. 1352, 2655 en 2665. 's Nachts: 05200-71234. Brandweer. Telefoon 2222 (dag en nacht. kaapren" en „Een rijke boer". Het optreden van „Fungus" werd door de pl.m. 300 jongelui zeer ge waardeerd. Tijdens de pauze was het rond oen bescheiden kampvuurtje reuze gezellig. Er was op het erf bij hel Paalhuus een stand ingericht dooi de Holtense werkgroep „Wereld winkel", die tracht informatie te verschaffen over de problematiek van ontwikkeling en onderontwik keling. Ook werden folders uitge reikt over „Emigratie naar Zuid- Afrika", apartheid, etc. beschikbaar gesteld voor de groot ste afstanden. Maandagmiddag reeds kreeg Rianne Landeweerd uit de Schoutenstraat de aan de ballon bevestigde label terug en een prachtige kaart uit Bremen (Duitsland) waar het door haar op gelaten ballonnetje was gevonden. Jongelui, die de label terug krij gen moeten deze inleveren bij de heer J. Wiggers, Kolweg 14. Gevonden: bruine band van re genjas, sleutelring met twee sleu tels, verzekeringsplaatje brom fiets M.V.N. 112, vliegennet over wandelwagen, geel nylon jack. Verloren: licht groene heren fiets, Hollandse herder teef, goud kleurige step, 1 autosleutel, zil veren armband, 1 zwarte porte- monnaic, bankbiljet van f 25. zwart Timex horloge, versnel lingspook, slaapcabine van een tent, rode valhelm, Levior rode helm, oranje helm, bruine dames portemonnaie, houten uitschuif- ladder, 1 lipssleutel, 2 bruine por- -temonnaies. 1 dames horloge, met. groene band, f dwerggeitebok. Doordat F. N. uit Leeuwarden, die uit de Industriestraat kwam 7-ijden, geen voorrang verleende aan A. van Z. te Holten ontstond dinsdagvoormiddag om plm. half elf op de hoek van de Kolweg en de Industriestraat een botsing waarbij de Renault 62-BM-63 van Van Z. aan de linkerkant ernstig werd beschadigd De Opel 49-42-HS van N. was totalloss. Door de Rijkspolitie' te Holten werd pro ces-verbaal opgemaakt. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 13a van de Algemene Bijstandswet bekend, dat de richtlijnen, welke bij de beslissingen inzake de ver lening van bijstand tot leidraad dienen, ingaande 1 juli 1975 zijn gewijzigd. De nieuwe richtlijnen liggen voor een ieder ter lezing op de gemeen te-secretarie. afdeling sociale za ken. en zijn daar in afschrift tegen betaling der kosten algemeen ver krijgbaar gesteld. Burgemeester en wethouders voor noemd. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De voorzitter van de commissie voor woonruimtezaken maakt be kend. dat de eerstvolgende zitting der commissie niet op dinsdag 5 augustus a.s., maar op dinsdag 12 augustus a.s. zal worden gehouden. Holten, 1 augustus 1975. De voorzitter voornoemd, G- WEIJL Ned.-herv. kerk 8.30 u. ds. C. C. Addink. 10.15 u. ds. P. Lugtigheid (afscheid). Extra col). Gezinsverz. en maatschappelijk werk. Oppas dienst: mevr. Rensen, Henny Bal les en Alie Koopman. Na de 2e dienst koffie drinken met de gas ten in gebouw Irene. Geref. kerk 8.30, 10 en 19.15 u.- kand. B. H. Groot Enzerink van Siddeburen, In alle diensten is de eerste collecte vóór de kerk en de 2e voor hel restauratiefonds. Op pasdienst tijdens de 2e dienst: me vrouw Meijerink-Beldman, mevr:. Bosschers-Beldman res. mevr. Beldman-Kistemaker)Joke KL Nagelvoort, J. Kolkman (res. me vrouw Meijerink en mevr. Bos- schers-Welink). DIJKERHOEK Geen dienst. OKKENBROEK 9.30 uur ds. M. de Heer. Viering Heilig Avondmaal. R.-k. kerk (gebouw Irene) zater dag 17 u„ zondag 9.30 uur. NIEUW HEETEN Zaterdag 19 uur, zondag 8 en 11 uur. De bouwvakkers zijn weer aan 't werk, maar er is al weer een nieuwe lichting vakantiegangers in onze contreien neerge streken. Het V.V.V.-kantoor kreeg maandagmorgen alleen al meer dan 250 bezoekers te verwerken. Wij wensen hen allen een heerlijke vakantie in Holten en omstreken en publiceren hieronder het VVV-Vakantieprogramma: Maandag 4 augustus: Bezichtiging manege Beltman. Markeloseweg 8, van 14-16 uur. U kunt een kijkje nemen in de stallen en manege. Er is een. foyer waar consumpties verkrijgbaar zijn. Toegang gratis. Dinsdag 5 augustus: Bezichtiging kaasboerderij (geen bereiding te zien), in de buurtschap Beuseberg nr. 93. Oude weg Holten-Laren volgen tot bord kaasboerderij Kosten f 1,25 volw.. kind. f 0,75. Wij vermelden nog eens dat er alleen uitleg wordt gegeven. Natuurwandeling onder leiding. Vertrek 10.00 uur. Organisatie SBB. Vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg. Onder 6 jaar geen deelname. Woensdag 6 augustus: Fietstocht onder leiding, vertrek 9 uur 's morgens. Leuke fietstocht via de Zuurberg naar de Friezenberg. Pauze in een boerenherberg met veel antiek. Kosten f 0.50 per persoon. Opgave verplicht. Bezichtiging manege .Snorrewind" (tegenover Rest. De Peppe. van 14-16 uur. U kunt een kijkje nemen in de manege of in de stallen. Toegang gratis. Donderdag 7 augustus: Bezichtiging kaasboerderij Zie dinsdag (zelfde tijd). Natuurwandeling onder leiding. Vertrek 14.00 uur. Organisa tie SBB. vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg. Onder 6 jaar geen deelname. Vrijdag 8 augustus: Warenmarkt van 14-18 uur. centrum dorp (Kerkstraat). Van 20.00 tot 21.30 üur rondleiding met natuurfilm in het museum ..Piet Bos". De heer Bos is een gezellige causeur en vertelt u veel over de fauna van de Holterberg. Zondag 10 augustus: Oriënteringsrit voor auto's enz. Start om 14.00 uur bij café „De Biester", aan de Stationsstraat bij het station N.S. Opgave bij de start. Leuke rit met veel opgaven en opdrachten. Alle dagen: Demonstraties steenslij pen Steenslijperij Overmeen, Hocht- weg 1 (grens Hoiten-Markelo). Geopend van 10-17 uur. zondag van 14-17 uur. Dia-vertoning met geluidsband, prijs volw. f I.kinderen f 0.50. Oo eigen gelegenheid wandelen. Mapje met 7 wandelingen f 2.bij'VVV-kantoor. Oo e">en gelegenheid fietsen. Mapje met 7 fietstochten f2. bij VVV-kantoor. De Jennckesmarkt op de laatste ayoncl van de 21e braderie was evenals voorgaande jaren weer dè attractie voor de jonge mensen en vele honderden waren weer samen gestroomd rond de in floodlight badende oude Dorpstoren. De leden van de braderiecom missie hadden een schaftwagen van Krekel's Wegenbouwbedrijf als kantoor' ingericht en van hieruit werden via de geluidsinstallatie van Radio Sanders te Goor de jon ge marktbezoekers aangespoord om 1 ZONDAG 3 AUGUSTUS 14.00 uur Discobal in café De Wip- pert (zie adv.) 19.30 uur: Dansen in bar-dancing Boode te Bathmen (zie adv.) DONDERDAG 7 AUGUSTUS 19.30 uur: Fractievergadering Par tij van de Arbeid ten gemeentehui ze (Raad 12 aug.) MAANDAG 11 AUGUSTUS 19.30-20.30 uur: Spreekuur raads fractie VVD voor leden en belang stellenden in hotel Vosman. DINSDAG 12 AUGUSTUS 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize. 17-31 AUGUSTUS Grote jaarlijkse actie voor het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening. DINSDAG 19 AUGUSTUS 20.00 uur: Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal Het Bonte Paard. WOENSDAG 20 AUGUSTUS School- en volksfeest in Dijker hoek. ZATERDAG 23 AUGUSTUS Jubileum Paardenfokdag Holba- theo bij Het Bonte Paard in Dij kerhoek. Vrijdag 1 t e m. maandag 11 aug. bloemenmagazijn Marjo wegens vakantie gesloten. Zaterdag 2 t.e.m. maandag 11 aug. rijwiel- en bromfietshandel Kolkman wegens vakantie geslo ten. Zaterdag 2 t.e.m. zaterdag 16 aug. Bloemenmagazijn Vincent we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 4 t.e.m. maandag 11 aug. Schoenhandel Gebr. Steunen berg. Larenseweg wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 9 augustus. „Open Dag" PROFOTO in het „Paalhuus" Beusebergerweg B 63 Zondag 10 augustus. „Open Dag" PROFOTO in het „Paalhuus" (zie bericht). A.s. maandag 4 augustus begint het Jongerenkoor „Helicon" weer vrolijk te zingen. We hopen dat iedereen, die er voor de vakantie ook was, ook na de vakantie weer terugkomt. En we zouden het nog leuker vinden als jij ook kwam kijken. We oefenen 's avonds van 8 tot 10 uur in gebouw „Irene" aan de Boschkampsstraat. Tot ziens! Het bestuur. In het „Paalhuus" en op het feccrick verlichte erf met gezelli ge theetuin werd zaterdagavond van pl.m. 5 uur tot pl.m. half twaalf de jaarlijkse .Schure-avond' gehouden, een evenement dat pri ma georganiseerd was door het be stuur van de jeugdsociëteit De Schure. Vanaf half zes tot rond zeven uur was er gelegenheid tot creati viteit (schilderen) sport en spel (volleybal) en spreekvaardigheid (speakerscorner i. Voor schilderen bestond nog al belangstelling .evenals, voor volley bal maar het spreekgestoelte werd slechts één keer ..beklommen" In de theetuin moesten de ser veersters nogal eens „bijzetten!" Veel en haltelijk applaus was er voor conferencier-imitator Harm Agteres uit Rijssen die met zuivere imitaties (o.a. Toon Hermans) een parodie op vader Abrahams „Be dankt lieve ouders" en een mee zinger in Twents dialect „Moo. moo doar hej" nen bullebak", zorg de voor sfeer en stemming. Harm, die zich bij de verschillende lied- Braderiekoningin Annie- Ebrecht- Brands bracht vrijdagmiddag een bezoek aan het Sint Geertruiden Zieken huis in Deventer om het echtpaar Herman en Jannie Tuitert-Pullen geluk te wenden met de geboorte van hun zoontje Gertie. Het bezoek werd door de ouders zeer op prijs gesteld en zij waren verrast door de bloemen en een geschenkbon die werden aangeboden. Op de foto v.l.n.r. de heren H. Beltman en J. Wiggers, mevr. Tuitert met Gertiebraderie- koningin Annie en de heer Tuitert.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1