feet *1 aat V jei welje, rijden Werktuigbouwkunde ZOMERTIJD STREEK.BEWONERS VRAGEN ONGELIJKVI,OERSE KRUISING MET S 14 De Koe der armen WAAR GAAN WE HEEN Kosten één miljoen "ingezonden Geen emotionele benadering HOLTENS NIEUWSBLAD 25 JULI 1975 PAGINA 5 De vereniging van reclasserings- instellingen bestaande uit on der meer de Federatie van in stellingen voor alcohol en drugs, de Samenwerkende Reclasse- ringsinstellingen en het Leger des Heils organiseert ook dit jaar weer een landelijke inzame lingsactie. En wel van: 15 tot en met 21 september. Wanneer de overheid practisch het hele reclasseringsapparaat bekostigt, waarom moet er dan toch nog jaarlijks een collecte worden gehouden? Het antwoord is eenvoudig: de overheid subsidieert de salaris sen van de maatschappelijke werkers en het administratief personeel dat aan de reclasse- ringsinstellingen is verbonden, alsmede een deel van de appa raatkosten. Dat betekent dat er genoeg re- classerings maatschappelijk wer kers zijn (ruim 600) om de onge veer 12.000 voorlichtings-rappor- ten te schrijven ten behoeve van de officier van justitie en de rech ter. Daarin gaat de meeste tijd zitten. Verder woont zo'n maat schappelijk werker indien moge lijk de terechtzitting van zijn cliënten bij, houdt spreekuur, legt bezoeken af aan zijn cliënten en/ of hun gezinnen, bemiddelt bij het zoeken naar werk en als het jon geren betreft bij het vinden van onderdak enz. enz. Maar hoe belangrijk ook werk en onder dak zijn eigenlijk zaken die eigenlijk voor ieder mens vanzelf sprekend behoorden te zijn. Voor een reclassent geldt dat niet. Hij ligt eruit en op eigen kracht weer zijn vroegere plaats hervinden is niet eenvoudig. Daai-bij zou de nazorg van de re classering een grote rol moeten spelen. Gebrek aan geld en man kracht maken dat dikwijls onmo gelijk. Het woord zegt het al: zorgen voor iemand nadat bij een crisis heeft doorgemaakt. Dat is meer dan hem werk en onderdak ver schaffen. Het betekent o.a. hem helpen weer het vertrouwen te winnen van zijn medemensen en omgekeerd helpen hem weer ver trouwen in de samenleving te ge ven. Dat laatste is minder vreemd dan het lijkt. Iemand die ,,zijn straf erop heeft zitten" zou met recht mogen veronderstellen dat de kous daarmee af is. Maar hij merkt dat velen hem njet ver trouwen en dat lokt zijnerzijds ook wantrouwen uit. Op z'n minst staat het spontaan menselijk ver keer in de weg. ,,Ze vertrouwen met niet, dus laat ik op m'n hoe de zijn". Een weinig vruchtbaar uitgangspunt om er weer ,,in" te komen. Tijdens een nazorgperiode zou er dus een omgeving met mensen moeten zijn waar dat wederzijds vertrouwen weer kan worden her steld, langs zo natuurlijk mogelij ke weg. Welzijns- en kerkelijke organisa ties e.d. zouden zo'n brugfunctie kunnen vervullen, maar ook de re classering. Wil zij dat goed doen dan zouden er of meer maatschap pelijk werkers moeten komen, of een groot aantal vrijwilligers, be geleid door professionele werkers. Wie het ook zouden worden, er zou geld nodig zijn. WELKE TAKEN LIGGEN ER? Hulp aan niet gedetineerde reclas- senten door middel van groeps werk. Hulp aan gezinsleden van gedeti neerden. Hulp aan jongeren die dreigen af te glijden naar strafbaar gedrag o.a. door steun te geven aan het Overlegcentrum in Amsterdam, dat zich speciaal richt op deze ca tegorie jongeren. Inschakeling van ex-verslaafden aan drugs en alcohol bij.de hulp verlening aan lotgenoten. Therapeutisch groepswerk aan verslaafden. Individuele hulp aan reclassenten bij het opnieuw aangaan van rela ties, het zoeken naar werk, het oplossen van practische proble men enz. Al deze vormen van hulpverlening kunnen maar moeizaam op gang komen want het geld ervoor ont breekt veelal. Dat is bijzonder jammer, want hulpverlening die niet kan worden voortgezet op het moment waarop er grote behoef te aan is verliest een deel van haar zin. Bovendien: wat is zinniger dan te voorkomen, dat iemand opnieuw in een crisis raakt? De samenle ving en hijzelf zijn daarmee bei de geholpen. IMAR EDB-theater, Smedenstraat 10, tel. 13615. Weekfilm 24 t.m. 30 juli: Twee missionarissen, 14 jr. Nacht- voorstelling vr. 25, za. 26 juli 23.30 u.: Helden zonder glorie, 13 jr. Ma tinee za. 26, zo. 27 juli 14 u.: Elvis werkt zich in de nesten, a.l. Aan vangstijden weekfilm: weekd. 20 u., vr. 21 u., za. 18.30 en 21 u., zo. 36, 18.30 en 21 u. Cinema, Lange Bisschopstraat 69, tel. 11100. Weekfilm do. 24 t.m. 30 juli: Towering Inferno, 13 jr. Nachtvoorst, vr. 25, za. 26 juli 24 u.: Poppen aan een touwtje, 18 jr. Matinee dag. 14 u.: Pinocchio, a.l. Aanvangstijden weekfilm: dag. 20 u., zo. ook 16 u. Luxor Theater, Brink 20. tel. 18662. V/eekfilm do. 24 t.m. 30 juli: Als Tirolers stoeien gaan de Alpen gloeien, 3e week, 18 jr. Nachtvoor stelling vr. 25 juli 23 u.: Danish love acts, 18 jr. Matinee zo. 27, wo. 30 juli 14 u.: Warenhuis op stelten, a.l. Aanvangstijden weekfilm: werkd. 20 u., za. 18.30 en 21 u., zo. 16. 18.30 en 21 u. Goëtick De Rozijnenkorf, Grote I'oot 19. tel. 11848. Geopend ma t.m. za. 14-18 u.. vr. ook 19-21 u.: tot 7 aug. Henk Visser, beeldhouwwerk en terracotta. De Knnstpoot, adres en openingstij den als Rozijnenkorf: tot 4 aug Da vid Rakia, schilderijen, monoprints. De Openbare Leeszaal is tot 4 aug. gesloten. Galerij Lenten. Klctterstr. 25-27, Epse, tel. 21815. Permanent: gra fiek, schilderijen, keramiek, beeld houwkunst 1850-heden. Geopend: di. t.m. za. 10-18 u., zo. 14-17 u. Tot 7 aug. Jansy van Wierden - schilderijen. Albert Schweitzer Centrum, Brink 89. tel. 19675. Geopend di. t.m. vr. 9-12 en 14-17 u., zo. 14-17 u. Perma nente expositie over leven en werk van dr. A. Schweitzer. Net als andere sectoren van de techniek, heeft de werktuig bouwkunde zich razendsnel ontwikkeld. Het huidige hoge ni veau waarop industriële produktiemethodes, levering van warmte en energie en transport van mensen en goederen plaatsvinden, demonstreert dat. De motoren, machines, in stallaties en constructies die vandaag de dag gemaakt wor den, kunnen steeds grotere krachten leveren en weerstaan. Bovendien kunnen die steeds verfijnder beheerst en geregeld worden. Door deze ontwikkelingen zijn er in de werktuigbouwkunde vele, verschillende beroepsgroepen en specialisaties ontstaan. Er zijn gespecialiseerde beroepen op het gebied van materia len en gereedschappen, staalconstructies, transport- en hef werktuigen, elektromotoren, verbrandingsmotoren, werk tuigonderdelen, aandrijvingsmechanismen, verwarmings- en koeltechniek, ketels, pompen, turbines enz. Je kunt ook een onderscheid ma ken naar werkvoorbereiding en uitvoering, die zowat op ieder functieniveau gespecialiseerde bs- ï-oepen kennen. Al naar gelang ca paciteiten en interesse werken werktuigbouwkundigen op de con trole- en researchafdeling, onder- houds- en reparatieafdeling, tech- nisch-commerciële afdeling, in de bedrijfsorganisatie en op vele an dere arbeidsplaatsen. Nieuwe vondsten en toepassin gen veranderen de aard en inhoud van deze beroepen voortdurend. Deze nieuwe ontwikkelingen moe ten gevolgd woreen om de vakbe kwaamheid op peil te houden. De basis van die vakbekwaamheid bestaat uit een grondige kennis van fundamenteel-technische vak ken, waartoe behoren: wis-, na tuur- en scheikunde en mecha nica. Naast de kennis van materia len en produktiemethodes, is het ontwikkelen van praktische vaar digheid noodzakelijk. Afhankelijk van de uiteindelijke functie, moe ten verder de speciaal op dat be roep gerichte kennis en kunde worden aangeleerd. In dit kader kunnen genoemd worden vakken als: lastechniek, electrotechniek, stoomtechniek, chemie, pneuma tiek, warmte- en koeltechniek. Voor leidinggevende functies is nog vereist: kennis van de inter ne bedrijfsorganisatie, veiligheid en hygiëne, terwijl kennis van technisch Duits en Engels dan vaak onmisbaar is. Op de technische scholen kan vooj? de uitoefening van werktuig bouwkundige beroepen een goede basis worden gelegd. Door daar na applicatiecursussen te volgen, kun je je verder specialiseren. Voor vrijwel iedere tak van de werktuigbouwkunde bestaan ge richte opleidingen, mondelinge zo wel als schriftelijke. De Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) verzorgen een groot aantal opleidingen op het gebied van produktie en mechanisatie scheep vaart en energievoorziening, auto techniek. warmte- en koeltechniek en opleidingen voor de tekenka mer en het bedrijfsbureau. Deze opleidingen kunnen word- den aangepast aan de ev. voor kennis die je al hebt. Ook met een m.a.v.o.-, h.a.v.o.- of v.w.o.-op leiding kun je de kant van de werktuigbouwkunde op Museum De Waag, Brink 56, telef. 14556. Geopend di. t.m. za. 10-12.30 u. en 14-17 u., zo. 14-17 u. Antieke fietsen, zilver, aardewerk, keukens. Museum De Drie Haringen, Brink 55, tel. 14556. Geopend als De Waag Aankleedpoppen uit 1860-1910. Museum voor mechanisch speel goed, Noordenbergstr. 9, teL 19739. Geopend als De Waag. Stadsbibliotheek, Klooster 3, telef. 16512. Geopend ma. t.m. vr. 10-12 en 13-17 u„ wo. ook 18-20.45 u. Ver-, borgen vrouwenleven - de vrouw in het klooster. De Ervaring, Kleine Overstraat 85, Geopend wo. t.m. zo. 13-18 u.: Ten toonstelling van Zelfportretten door diverse kunstenaars. Galerij Bado, Koekendijk 12, Bath- men, tel. 05704-1218. Keramiek van Babs van Elsdingen, Pam Wiekhart, Hans Boer. Geopend di. t.m. za. 13.30-18 u., vr. ook 19-20 u., za. ook 9-12 u. rigter, L. M. Kolen brander. •Tcugdvakanlieactiviteiten inlicht. Jeugd- en Sportdienst, Papenstr. 24, tel. 72121 tst. 241. Speelkar: Aan vangstijden: 10 u., 11.30, 13.30 en 15 u. Do. Stuitjesschool, De Hoven, Lingestraat; vr. J. van Arkelstraat, Haringvlietstraat, Wezenland; ma. v. Vlotenlaan, speeltuin De IJssel, Cannenburg, di. K. Christiaanstr., Winkelc. Keizerlanden, J. Luyken- laan; wo. De Hoven, Stuitjesschool, speeltuin De Zandweerd. Sportmo- biel: do. Speeltuin Molenw.; vr. Speeltuin De IJssel 1; ma. Spel- tuin De Driehoek 1: di. Speeltuin Wijk 16, wo. Speeltuin Kindervr. Natuurzwerftocht do. 24 juli 9.30 Zie Dev. Post; ma., di. wo. Sport hal-instuif; di. 10 u. Natuurtochten Oude Plantsoen, Nieuwe Plantsoen, Wezenland, Wijtenhorst. Wijkacti- viteiten di. en wo. in Enkhuis en De Schalm (Huppel's in). Rederij Scheers, w.s. Eureka, Worp, tel. 15914 b.g.g. 13254. Elke dag be halve zaterdags gelegenheid tot 't maken van een boottocht op de IJssel. Vraagt vaarschema bij VVV of bij Rederij Scheers. Deventer Ren- en Toeristenver. De Zwaluwen, inl. W. Bekking, Am- stelaan 20, tel 21247 Elke zaterdag fietstoertocht start 8.30 u. vanaf clubhuis DKC Hellas, Sportcom plex Rielerenk, Deelname koste loos. Lebuinustoren, Grote Kerkhof. Opengesteld voor beklimming: ma. t.m. vr. 10-12 en 14-16 u., za. 10-12. Toegangsprijzen: volwassenen 1.25, kind 0.60. VVV Deventer. Stationsplein 2, tel. 16200. Woensdag 14.30 u.: wande ling door het Bergkwartier onder deskundige leiding. Deelname: vol wassenen f 1.25, kind. tot 12 jaar f 0.75. Maximaal 25, minimaal 12 deelnemers. 125 jaar Hotel Boodc, Brink 10, Bathmen. Tot oktober dagelijks behalve woensdags: jubileum wan deltocht. Elke inschrijver kans op leuke prijs; elke deelnemer bon voor pannekoek tegen sterk gere duceerde prijs. Café-restaurant De Spanjaard, Spanjaardsdijk 106, Schalkhaar, tel. 05705-364. Zaterdag 26 juli 9-16 u. Antiekmarkt met aanverwante ar tikelen. Weekenddienst tandartsen 26 en 27 juli: F. Kramers, Van Oldenielstr. 6. telef. 23237. ALMELO Varossieau: Dond., vrijd. 14.30 en 20.00 u.t Mens erger je niet 18 jr. Zaterd. 18.45 en 21.00 u.: Mens er ger je niet 18 jr. Zaterd. 23.15 u.: Blijf van de maagden af 18 jr. Zond. 14.30 u.: De karate killers 18 jr. Zond. 16.45 en 18.45 en 21.00 u. Mens erger je niet 18 jr. Maand., dinsd., woens. 14.30 en 20.00 u.: Mens erger je niet 18 jr. Palace Filmprogramma van donderdag 24 juli t/m woensdag 30 juli 197' Alle dagen (ook zondag) Ro' Hood 14.30 alle leeftijden. 18.45 en 21.00 (alle dagen): S- Movie 18 jr. In ons vorige nummer schreef onze medewerker D. J. M. zijn visie over de invoering van de zomertijd. Vijftig jaar geleden maakte men zich daar ook al druk over. Het ging toen niet over de invoering, maar over de afschaffing van de zomertijd. Er ver scheen toen het volgend bericht in een van onze dagbladen: ,,DE EERSTE KAMER EN DE ZOMERTIJD". Het wetsontwerp ongunstig ontvangen. Amsterdam. 17 maart. Naar wij vernemen is het wetsontwerp tot afschaffing van de zomertijd, dat heden in de afdelingen der Eerste Kamer werd onderzocht over het algemeen v r ij ongunstig ontvangen. Verwerping van het ontwerp moet onder deze omstandigheden niet uitgesloten geacht worden." Orjze plaatselijke dichter „Ooievaar", maakte daarvan het volgend gedichtje: TOCH ZOMERTIJD? (oude spelling) We hebben nog een heel klein kansje, Dat de zomertijd nog blijft bestaan, Nu 't veel besproken wetsontwerp. Naar d' Eerste Kamer is gegaan. 't Werd niet gunstig daar ontvangen. Waardoor de mogelijkheid ontstaat, Dat het vanuit deze kamer, Naar de prullemand toegaat. Daarom Zomertijdpetitionisten, i En hun adherenten ook, Nu met man en macht aan 't werk, Verdrijf het antizomertijdenspook. Laat ons allemaal weer genieten, Van 't goedkope medicijn, 's Avonds een uurtje langer buiten En een uur meèr zonneschijn. Ooievaar Holten, 19 maart 1925 (Wij hopen in onze volgende nummers meer gedichtjes te publiceren uit de bundel van de Ooievaar. Red. H.N.) Op dit punt kruist de nieuwe iceg (S 1^) de oude Deven- terweg. Zeer tot mi.in spijt en tegen mijn zin zie ik mij genoodzaakt de le zers van Holtens Nieuwsblad er op te wijzen, dat ik het niet ben, die onder de rubriek „Van het erf der kerk in Holtens Nieuwsblad van 11 juli jl. op de m.i. smakeloze en platvloerse grappen van „Moeilijke Stoelgang" tracteerde. Met dit ar tikel bevuilt men het nest der kerk en dat is naar mijn diepe overtui ging niet de bedoeling van de re dactie van Holtens Nieuwsblad. Ik verklaar zo nadrukkelijk, dat ik dit artikel niet naar Holtens Nieuwsblad stuurde, omdat het aan veel lezers bekend is, dat ik met de redactie van Holtens Nieuws blad ben overeengekomen, onder de rubriek ..Van het erf der kerk" van tijd tot tijd voor kerkelijk nieuws te zorgen. Natuurlijk mag de redactie van Holtens Nieuwsblad plaatsen wat zü wil, maar, zoals ik reeds eerder moest vragen hetgeen men thans blijkbaar weer vergat plaats dat dan s.v.p. riiet onder de rubriek „Van het erf der kerk", waardoor de schijn gewekt wordt alsof ik dit belangrijk kerkelijk nieuws zou achten. Het gaat mij er niet om om in discussie te treden met de schrij ver van het bewuste artikel, maar eenvoudig om helderheid en dui delijkheid. Ik mag niet anders verwachten, dan dat de redactie van Holtens Nieuwsblad daar zonder meer aan wil meewerken, waarvoor bij voor baat hartelijk dank, evenals voor de verleende plaatsruimte. C. C. ADDINK dan de Oude Deventerweg", zei de heer Stegeman nog. Namens de beide landbouworga nisaties verklaarde de heer Wes- seldijk, dat deze achter het stre ven van het comité staan. Dat blijkt wel uit onze aanwezigheid, aldus de heer Wesseldijk. Namens de Dij- kerlioekse bevolking werden deze woorden door de heer Meijcrman onderstreept. Nadat de heer Van Schooten al len had bedankt voor hun aanwe zigheid, ondanks de vakantie, werd de situatie ter plaatse nog bekeken. De kruising komt te liggen pl.m. 200 meter ten westen van de boer derij Kolkman, waar zich 'n klein dennenbos bevindt. Een viaduct V.l.n.r. de heren Meuleman, Pel, mevr. Pel en de heren Netjes en Baerends, leden van de Waterstaatscommis sie en ir. Den Breejehoofd- ing. umd. direkteur van de Prov. Waterstaat en de heer Podt te Dijkerhoek. over de Oude Deventerweg zou hier zeer storend werken in het landschap, zodat de enige goede op lossing een tunnel voor al het ver keer zou zijn. De S-14 komt hier haaks op de Oude Deventerweg te staan. V/ij leven in de tijd van de ,sier- geitjes", maar de ouderen onder ons herinneren zich nog wel de tijd, dat bij elke woning van veen- en landarbeider één of soms twee geiten aan touw of ketting rond liepen. Ja, de geit. in die tijd de koe der armen, stond niet zonder reden aan touw of ketting, want anders zouden ze meer schade ver oorzaken dan profijt leveren. En dat laatste gebeurt in Noord- oost-Ghana, een land met grote mogelijkheden, maar dat arm ge worden is. De mensen kunnen er veel voedsel verbouwen: ze willen het ook. maar missen daartoe vaak het inzicht. Mede door hun eigen schuld is dit land een prooi ge worden van de blakende zon de spoelen zware tropen-regens de vruchtbare aarde weg. Niet alleen de mensen, ook de talloze loslopende geiten zijn er verantwoordelijk voor, dat hier binnen afzienbare tijd een flink stuk van de vruchtdragende aarde wordt toegevoegd aan de kale woestijn. De geit, die van nature veel lie ver leeft van blad en twijgen dan van gras alléén, ontneemt aan alr lerlei dieper wortelende gewassen (bomen en struiken, die aarde en vocht vasthouden) de kans om te leven, omdat zij al wat begint te groeien opvreet. Wanneer de men sen in Nooirioost-Ghana geleerd wordt de geifen binnen omheinde ruimten te houden, het ras te ver edelen om tot een betere melkgift te komen, zal er geitenmelk zijn voor de kinderen in N.O.-Ghana, waarvan velen met 'n vroegtijdige hongerdood bedreigd worden, en zal. doordat bomen en struiken weer een kans krijgen om te groei en, uitdroging en uitloging van de grond tegen gegaan worden. Dan zal door verbeterde land bouwmethoden, waaraan reeds ja ren wordt gewerkt door Karei Rig- ters. oud-leerling van de Tropische Landbouwschool te Deventer, dc woestijn in Ghana gaan bloeien als een roos en zal de geit ook in Gha na de koe der armen zijn. Voor de ze belangrijke doelen wordt de actie van het Holtens Fonds voor Inter nationale Hulpverlening gehouden, waarvoor u vóór 27 juli a.s. uw vaste bijdrage kunt overmaken op de betreffende rekening bij de Rabo-bank te Holten (giro 875587) en waarvoor van 17-31 augustus 'n actie langs de huizen gehouden zal worden. Andersen-programma Een extra uitzending van de let terkundige rubriek „Boekenbus" van de RONO op woensdag 30 ju li, is gewijd aan de Deense sprook jesdichter Andersen, wiens hon derdste .sterfdag dit jaar wordt herdacht. Het programma is samengesteld door Jan F. de Zanger uit Bar- chem, die naast zijn eigen gedich ten ook veel vertalingen van Deense toneelstukken, hoorspe len, romans en gedichten in het Nederlands op zijn naam heeft. Zo publiceerde hij de bloemlezing van vertaalde Deense en Zweedse poëzie „Niet noodzakelijk met in stemming". G.S. „Wij hebben ook wel even ge faald, dat we geen oog hebben ge had op deze kruising. In de Dor perdijk komt wel een ongelijk- vloerse kruising. De ruilverkave lingscommissie staat volledig ach ter de verlangens van de streek- bewoners om ook hier een onge lijkvloerse kruising aan te leggen", verklaarde hij. „De weg kost 10 miljoen en de provincie heeft 13 miljoen van het rijk gekregen. Er moet dus nog een reservepotje zijn van drie miljoen, meenden de heren Meijerman van Plaatselijk Belang Dijkerhoek en Veltkamp van de OLM. Maar dat kon ir. Den Breeje niet beamen! Dat geld is nodig voor andere doel einden. Als de S-14 niet door zou gaan, hebben wij andere werken in reserve", verklaarde hij. „We zijn wel bezig met de finan ciële problemen, maar met angst zien we allemaal de situatie tege moet. Het minste wat er moet ko men is een tunnel waar het nor male verkeer door kan", zei wet houder Rietberg, die graag ieder een wilde overtuigen, dat de ver keerssituatie zo verslechtert, dat 't verkeer onveilig wordt. Uit de gesprekken bleek verder, dat op 23 april jl. 300 handtekenin gen zijn gezonden aan de Provin ciale Staten, maar tot nu toe is daar geen enkel antwoord op ont vangen nocli positief noch negatief. „De provincie heeft wel overwo gen, dat er niet meer oversteek plaatsen moeien komen dan hoogst noodzakelijk is. De Dorperdijk krijgt wel een ongelijkvloerse krui sing en die is niet belangrijker Het maken van een ongelijkvloerse kruising in de Oude De venterweg op de plaats waar de, vanaf de Dorperdijk door te trekken, nieuw aan te leggen provinciale weg S 14, deze zal passeren, zal naar schatting een miljoen gulden kosten. Dat maakt het voor de provincie Overijssel niet gemakkelijk om aan een dergelijk sterk verlangen van de streekbewoners te voldoen. Zij zien in een gelijksvloerse kruising een ernstig ge vaar voor de meer dan honderd schoolkinderen, die dagelijks de Oude Deventerweg moeten passeren en voor het land bouw- en toeristisch verkeer, dat veelvuldig van deze weg gebruik maakt. Naar aanleiding van vragen van enkele sta tenleden heeft gedeputeerde dr. Meulink onlangs de suggestie gedaan om dan een fiets- en voetgangers tunneltje te maken, maar dat vinden de streekbewoners beslist onvoldoende. Dat bleek duidelijk in de dinsdagmiddag in café-restaurant „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek door het „Comité bevorde ring on gelijkvloerse kruising in de Oude Deventerweg" be legde openbare vergadering. Ondanks de vakanties hadden „Het gemeentebestuur staat vol komen achter de mensen, die met zorg vervuld zijn", zei wethouder Rietberg, die, omdat burgemeester mr. Enklaar, door een ongeval ver hinderd was, als woordvoerder van de gemeente optrad. De heer Riet berg wees er met nadruk op, dat de weggebruikers gebruik moeten maken van een kruising, die veilig is. In een brief aan Ged. Staten heeft het gemeenetebcstuur zijn standpunt reeds verwoord. Het kost meer geld, maar er is nu nog iets aan te doen", aldus de wethouder. Borden Evenals de heer Rietberg, wees ook de heer Latigenbarg er nog eens op, dat bij een gelijkvloerse kruising borden aangeven, dat de autoweg ophoudt en overgaat in gewoon verkeer, maar de praktijk leert, dat automobilisten met grote snelheid de kruising zullen passe ren. De snelweg komt van Laren en op de kruising naar Markelo zijn daar al een paar ongelukken gebeurd. J vijf leden van de Waterstaatscom missie uit de Provinciale Staten, t.w. de heren Fokke, Pel, Baerends, Netjes en Meuleman, aan de uit nodiging van het comité gehoor gegeven. Van de provinciale wa terstaat was aanwezig de hoofd ingenieur, waarnemend directeur, ir. H. I. den Breeje, het gemeente bestuur was vertegenwoordigd j door de wethouders J. Rietberg en L. Kaan en de gemeente-secreta- ris, de heer G. J. Langenbarg. On der leiding van vice-voorzitter H. J. Stegeman, waren van de ruil verkavelingscommissie Holten-Mar- kelo, aanwezig de heren Kolhoop, Sligman, Mensink uit Markelo en Reijlink en Bronsvoort uit Holten. De afdelingen Holten van de OLM en de CBTB, waren vertegenwoor digd door enkele bestuursleden, evenals de vereniging Plaatselijk Belang te Dijkerhoek. Ook de raadsleden Meerman, Robers, Bos- schers en Warrink gaven van hun i belangstelling blijk. Rustige benadering Voorzitter E. M. v. Schooten, wilde het woord ..actiecomité" niet ge bruiken. „Het is wel zo. dat wij i als belanghebbenden een grote groep mensen vertegenwoordigen", j zei de heer Van Schooten, die uit eenzette, welke mensen, behalve de j schoolkinderen van de Oude De venterweg gebruik maken. Hij be- nadrukte, dat al die weggebrui kers grote angst hebben voor een gelijkvloerse kruising. Door de aanwezige Statenleden werden vragen gesteld en opmer kingen gemaakt, maar zij lieten zich niet verleiden bepaalde toe zeggingen te doen. De heer Van Schooten kon meedelen, dat pl.m. honderd kinderen het kruispunt moeten passeren, maar over 't vrij intensieve overige verkeer kon hij geen cijfers geven. Vooral bij mis tig weer belooft de situatie bij een gelijkvloerse kruising zeer gevaar lijk te worden. Vice-voorzitter Stegeman van de ruilverkavelingscommissie ver klaarde, dat men een goed gesprek heeft gehad met een deputatie uit

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 5