Volop spanning en sensatie bij autocross ZVV .Blauw Programma Interkerkelijk Recreatiewerk Zomergasten kozen Anme Ebrecht-Brands als Braderiekoningin 1975 Oefenprogramma senioren SC „Holten' Programma Holtense kindervakantieweek Indeling Blauw Wit senioren-elltallen Clubblad S.V. .Holten Spinnewebben Sport voor Sport Markt Rijssen DAMESVOETBAL SV „HOLTEN" HOLTENS NIEUWSBLAD 25 JULI 1975 PAGINA 3 In 1975, het jaar van de vrouw, moet het toch eigenlijk zo zijn dat de Holtense dames het podium van de muziekkoepel in „Kalfstermans- wcide" gaan bestormen om mee te dingen naar de titel „Braderieko ningin 1975", zo zei de voorzitter van de Braderiecommissie, de heer J. Wiggers, in zijn toespraak tot de naar schatting 2000 vakantiegasten en Holtenaren die zich hadden ver zameld vóór de koepel. Nou was het niet zo dat na deze toespraak de dames bij de beide trappen met de ellebogen werkten om als eerste boven te komen, maar hef liep toch vlotter dan vorige, jaren en nadat Ingrid Arendse als eerste op het podium had plaats genomen volgden snel achter elkaar Alie Vincent, Gonny Alberts, Annelies Kerkdijk, mevr. Annie Ebrecht-Brands, Alberdien Nekkers, Carla Bekkernens, Jan nette Stam, mevr. Van Hoevelaalt- Klaassen en mevr. Theijn-v, d. Pluym. SPANNING De vijftien zomergasten die de jury vormden, waren zich ten volle bewust van hun verantwoordelijke taak en opdracht, deden hun werk serieus en met de minuut steeg de spanning bij de menigte en in nog grotere mate bij de tien kandidaat koninginnen. Wie ja'wie? Jong en oud had zo z'n eigen mening. De jeugd, in groten getale present, trachtte de jury te beïnvloeden door met enorm volume het num mer van hun keuze tev roepen en één van de fans leverde zelfs een vals briefje in met het cijfer 2. Om plm. kwart over acht maakte de heer Wiggers een einde aan de spanning en een langdurige ovatie brak los toen hij via de geluidsin stallatie bekend maakte dat tot Braderiekoningin 1975 was geko zen mevr. Annie Ebrecht-Brands, wonende Beuseberg 92 te Holten. De nieuwe koningin is moeder van De in Ouwehands Dierenpark in •Pchenen nieuw- opgezette speeltuin, die voldoet aan de strengste eisen van veiligheid, heeft er een nieu we attractie bij" in de vorm van grote spinnewebben, die - ver vaardigd van geknoopte touwen - werden bevestigd tussen eer), zes- lal glijbanen. De jeugd kan er naar hartelust in klimmen en ravotten, zonder dat de ouders bevreesd be- hoé'ven te zijn voor ongelukken. Want er kan niets misgaan, in deze kunstmatige webben. Kunstmatig, dat wel, maar dan toch in de om geving ingepast, gedachtig aan dal kleine diertje, de spin. De komende week zal het Interkerkelijk Recreatiewerk in de tent aan de Borkeldweg te Holten onder leiding staan van een team dat bestaat uit Femke Groen, Anke Breuïe en Rikie Brinkman. Het programma luidt als volgt: Zaterdag 26 juli: 15.00 uur Volksdansen voor jong en oud. Zondag 27 juli: 10.00 uur Kampdienst. Ds. H. van Twillert. Maandag 28 juli: 14.30 uur Kinderkermis. Dinsdag 29 iu'i: 20.00 uur Ouderwetse spelletjesavond. Woensdag 30 juli: 19.00-21.00 uur TWENTSE KOFFIETAFEL met clc BOÊRENDANSERS. Zo gauw mogelijk.opgeven.' Donderdag 31 ju'.i: 10.30-13.00 uur PICK NICK. Kosten 50 cent. Brood meenemen. Maandag 4 augustus: 19.30 uur BONTE AVOND. Maandag t.c.m. vrijdag elke morgen Kindermorgen van 4-12 jaar van 10.00-12.00 uur behalve op donderdag. De kindervakantieweek wordt dit jaar gehouden van 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus. Het programma ziet er als volgt uit: Maandag: 10 uur Poppenkast bij het Kolnus en zeepkistenrace bij het Paalhuus: 13.30 uur Viswedstrijd, vertrek vanaf het Paalhuus. Vanaf 14 uur wordt in het Kolnus een kookwedstrijd gehouden. Dinsdag: Sport en spel bij het Paalhuus. aanvang half twee.. Het levend ganzebordspel. zaklopen. marathon, pannekoeken bakken, auto pedrace, kegelen, koekhappen, boomstamwerpen, blikgooien, balwerpen enz. Woensdag: Indianendag. Elf uur vertrek vanaf het Kolnus en de Scholengemeenschap. Donderdag: Puzzeltocht. 's Morgens foto- en fietspuzzeltocht voor kinderen van 10-12 jaar. Start 11 uur vanaf het Paalhuus. 's Middags twee uur begint bij iiet Paalhuus een foto-wandelpuzzeltocht voor kin deren van 6-9 jaar. Vrijdag: Doefeest bij het Paalhuus, waar de jeugd kan timmeren, kleien, solderen, broodbakken, verven, weven. Wanneer het regent wor den de kinderen opgevangen in het Paalhuus. De kosten van de vakantiéweek zijn f 1,per dag of f 4,50 voor een weekkaart. Haal nog snel even een weekkaart, dan ben ie zeker van een plaats. Voor iftlichtingen kunt u ons altijd nog even bellen, tel. 2755. In het kader van de braderiefes tiviteiten. organiseerde de Holtense Motor- en Automobielclub ..De Holterherg" woensdagavond weer de jaarlijkse autocross op het ter rein hij de scholengemeenschap in De Haar, waaraan da 64 rjjdcrs en 16 rijdsters werd deelgenomen. Voor het evenement dat 'n sum mum aan spanning en sensatie bracht, toonden pl.m. 2500 bezoe kers belangstelling. De 64 deelne mende heren waren over 8 man ehes van 8 verdeeld en de dames over twee manches van acht. Nadat de braderiekoningin een aantal genodigden en het publiek welkom waren geheten door MAV- voorzitter D. J. Schooien werd het startsein gegeven voor de cross die op uitstekende wijze van commen taar werd voorzien dooi', dé heren Nikkels en Sluiter. Bij de heren kwamen tenslotte acht coureurs in de finale, die in de manches en herkansingen felle duels hadden uitgevochten waarbij 7.o af en toe ook een beetje geluk de zege bracht. Pech had in de voorlaatste ronde van de finale de bekende coureur Bernard Bentert uit Rijssen toen zijn NSU het af liet weten. Na afloop van de schitterend ge slaagde en perfect georganiseerde cross vond in de feestzaal van ho tel Vosman de uitreiking plaats van prachtige bekers en de vele premies die door de middenstand, verenigingen, bedrijven en parti culieren beschikbaar waren gesteld. UITSLAG DAMES: 1 Jannie Bak ker. Bathmen: 2 mevr. Schotman: 3 Annie Vloedgraven. Haarle; 4 Ria Linthorst: 5 Hermien Hond- man, Bathmen: 6 Toni Scholten- Mossink: 7 Wilhelmina Cents, Haarle; 8 Hannie ten Berge. Rijs sen. De spannende autocross werd bij de dames gewonnen door Jannie Bakker rechtsen bij dc heren door Timo Brug ge- man uit Haarle (links). Op de foto verder van links naar rechts: M.A.C.-voorzitter D. J. Schooien, braderiekonin gin Annie en Berend Paal man, bestuurslid. FINALE HEREN: 1 D. Lang kamp, Haarle; 2 Wim Stegeman, Dorterhoek; 3 Anne ten Zuithof, MAC Holterberg; 4 Henk v. d. Vel de Hall; 5 Herman Scholten, MAC De Holterberg; 6 Bernard Bentert. Rijssen; 7 NolScholten, Haal <G»; 8 Johan Arfman, MAC De Holter berg. Uitknippen en bewaren 3 augustus Holten 2 naar tournooi SV Haar le. Holten 3De Tukkers 3 10.00 uur. Holten 4De Tukkers 4 10.00 uur, B'broek 3Holten 5 10.30 uur. Holten 6B'broek 4 10.30 uur, Holten 7MULO (Helmond) 2/8 4.00 uur. Holten 8De Tukkers 5 10.00 uur. Hol ten 9 naar Hector tounrnooi. Holten 10WW 8 11.45 uur. Holten 11 naar Hector tournooi. 10 augustus Enter 1Holten 1 2.30 uur. Holten 2 naar Haarle tournooi, Enter 3Holten 3 10.00 uur. Holten 4Haarle 3 10.30 uur. Holten 5Haarle 4 10.30 uur, Holteri 6Haarle 5 10.30 uur. Haarle 6Holten 7 10.30 uur, Haarle 7Holten 8 10.30 uur. Holten 9 naar Hector tournooi. Haarle 8Holten 10 10.30 uur. Holten 11 naar Hector tournooi. 17 augustus Ommen 1Holten 1 2.30 uur. Ommen 2Holten 2 2.30 uur. Holten 5V.E.K. 3 10.00 uur. Holten 6V.E.K. 4 10.00 uur, Holten 7 naar veteranentournooi Nijverdal. Holten 8—P.H. 9 10.00 uur. Holten 9—P.H. 10 10.00 uur. Holten 10—P.H. 11 10.00 uur. 24 augustus Holten 1—H.O.D.O. 1 2.30 uur, Holten 2Luctor 2 10.00 uur_- Holten 3Luctor 3 10.00 uur. De Zweef 3Holten 4 10.30 uur Holten 5Sallandia 3 10.00 uur. Holten 6Sallandia 4 10.00 uur. G.F.C. 5Holten 7 10.00 uur, G.F.C. 6Holten 8 10.00 uur, 31 augustus Holten 1ONA '53 i 2.30 uur. Holten 2ONA '53 2 2.30 uur. Holten 3De Zweef 4 10.00 uur Holten 4—GFC 3 10.00 uur. Holten 5GFC 4 10.00 uur. Holten 6GFC 5 10.00 uur, 7 september Begin competitie alle seniorer elftallen zowel K.N.V.B al; T.V.B. voorop een ware zegetocht werd gemaakt door een deel van het dorp. Overal langs de route: La- renseweg. Kerkstraat, Tuinstraat, Oranjestraat en een gedeelte van de Dorpsstraat, stonden honderden mensen die haar hartelijk toewuif den. De nieuwe koningin bezocht daarna het koninginnebal in zaal „Amicitia" waar de „Musketiers" zorgden voor een gezellige en fees telijke stemming. Vakantie gangers kozen weer Braderiekoningin. V.l.n.r. de aftredende koningin Mar jon Leonhart, de nieuwe konin gin Annie Ebrecht-Brands. en de heer J. Wiggersvoor zitter Braderiecommissie. twee kinderen, een meisje van 2% en een jongetje van ruim 1 jaar. De. scheidënde Braderiekoningin Marjon Leonhart heeft haar tra ditiegetrouw het gouden kroontje op de donkere lokken gezet en zij wenste haar opvolgster een pret tige tijd en bood een boeket bloe men aan. De heer Wiggers dankte Marjon voor de vele goede dingen in de een-jarige regeringsperiode gedaan en wenste Annie geluk mei haar verkiezing. Zii kreeg een waardebon van vijftig gulden. Ook de andere dames kregen 'n waar debon, en hadden gratis toegang tot het „koninginnebal" in zaal „Ami citia". Nadat de nieuwe koningin veler handen had geschud nam zij; plaats in de open auto van Rerrii Bos. waarna met de Holtense Mu ziekvereniging en de drumband BOERENDANSERS Voordat maandagavond de ver kiezing plaats vond gaven dc Boe- rendansgroep „Holten" en de Spiel-. Volkstanz- und Trachten- gruppe „Volksbühne Rosseltal" uit Hostenbach (Duitsland» een de monstratie in de muziekkoepel. De groep uit Duitsland danste op muziek van spölleman Heinz Louis en bij het dansen van de Holtena ren zorgden Jans Mossink en Jan Aaltink op accordeon voor vlotte muziek. Het optreden van de bei de groepen werd zeer gewaardeerd en het publiek bracht na elk num mer een hartelijk applaus. Een topper uit het programma was de „Bandertanz" (lintendans) van de Volksbühne, waarbij de dansers en danseressen met gekleurde linten een bepaalde figuur maken. De leider van de groep Alfred Hauer gaf bij verschillende dansen een korte toelichting en dankte de Braderiecommissie voor de uitno diging om deze avond in Holten op te treden. Als herinnering bood hij een prachtige kleurenfoto van de dansgroep aan. De heer Wig gers dankte hiervoor hartelijk en hij sprak tevens een woord van dank tot de Holtense Muziekver eniging „H.M.V." en de drumband voor hun medewerking, tot de fa milie Kalfsterman voor het be schikbaar stellen van het terrein en tot Remi Bos voor het beschik baar stellen van een viertal open auto's voor de Braderiekoningin en haar gevolg. De dansgroep Rosseltal uit Hostenbach (Duitsl.) kreeg veel applaus voor de Ban dertanz In het RONO-programma ..Sport voor Sport" op zondag 27 juli a.s. van 18.00-19.00 uur is er onder meer een gesprek met schaatsster en oud-kernploeglid Sippie Tigche- laar. Z.ij gaat het programma voor de ze ene_ keer mee presenteren. Ver der wordt. o.a. aandacht besteed aan de dames atletiek drielanden. wedstrijd in Drachten, het konin klijke Scholten Honig damtoer- nooi in Hoogezand, de Sneekweek én de oefenwedstrijden van de be taalde voetbalklubs en de amateur hoofdklassers. 4e klasse KNVB: Holten, Heino, Zwolle, Zutphen, UD. Sallandia, Broekland, Lemelerveld. SC Overwetering, U.S.V., Raalte en Kampen'. T.V.B. ID: Achilles '12 3. Alme lo 2. A.T.C. 2. B.W.O. 2. Holten 2 N.E.O. 2, P.H. 3. Reutum 2, Wierden 2, Wilhelminaschool 2 en WW 2. 3 G: GFC 2. Hector 3, Holten 3, Lap 3, Nijverdal 2. Omhoog 2, PH 5, R.K.S.V. 2, SDOL 2, WW 3 en de Zweef 3. 3 F: Almelo 3, Holten 4. Lap 4. Luctor 3. Neo 5, Nijverdal 3, PH 4, Sportlust 2, Tilligte 3, Tu- bantia 4 en de Zweef 4. 4 J: Achilles '12 9, Borner- broek 3, BWO 6, Hengelo 5, He racles 4, Holten 6, MVV 5. PH 6. Rietvogels 4, Wilhelmina school 4. 4 M: Haarle 3. Holten 5, Luc tor 7. Nijverdal 4. Omhoog 3, RKSV 4, R.V. 2. SOS 4, Wier den 3 en de Zweef 6. 5 T: Almelo 7, GFC 5, Haarle 7, Holten 11, Luctor 10. PH 13, Rietvogels 7, RV 4, SDOL 7 en SOS 6. 5-U: Holten 10. RV 3, SDOL 4, SDOL 6, SOS 5, de Zweef 7 en de Zweef 9. 5 V: Enter 6. Enter 7. Nijver dal 5, Omhoog 4, SDOL 5, .Wier- den 5 en de Zweef 8. Begin van de competitie alle .se niorenelftallen, zowel KNVB als afd. Twente, op zondag 7 sep tember. Ie klas: Blauw Wit, Boswinkel. Daarlerveen, DVO, Eversberg. Den Ham. PSV. S C. Daarle, S C Denekamp. S.C. Rijssen en Ve ile klas: ASV 4, Blauw Wit, De- to 5, Enter Vooruit 4, Eversberg 2, Excelsior 6. Den Ham 3, Oran je Nassau 6. SC Rijssen 3. Vesos 3 en Vroomshoopse Boys 3. 4e klas E 45: Blauw Wit 5, DES 7. Enter V. 8, IIulz. Boys 6. MVV '69 2, Oranje Nassau 8, S.C. Rijs sen 6. SVVN 6, SVZW 6 en Vesos 4. 4e klas F 46: ASV 5, Blauw Wit 4, DES 5. Enter V. 7. Eversberg 3. Hul/.. Boys 4. S.C. Rijssen 4, SVVN 5, SVZW 5 en Vesos 5. 4e klas G 47: Blauw Wit 3, DES fi. DVO 4, Enter V. 8. Excelsior 10, IIulz. Boys 5. Oranje Nassau 7, SC Rijssen 5. SVZW 7 en Ve sos 6. Aanvang van de competitie za terdag 6 september. Ook - hel sportvere komende seizoen zal liging Holten met de afdelingen voetbal (dames- en he ren- senioren, junioren en pupil len, in totaal maar liefst 28 elf tallen» de atletiek afd. schaak afdeling en de supportersvereni ging v/eer de steun krijgen van het cluborgaan dat daarmee haar achtste jaargang ingaat. Het bekende rood-zwarte boekje wordt verspreid in een oplage van 600 stuks en zal weer 10 maal ver schijnen gedurende hel seizoen 1975-1976. Ook dit jaar staat de firma Heusinkveld garant voor een zeer verzorgde uitvoering in ofsetdruk. Neuwe adverteerders kunnen kontakt opnemen met de heer J. Dekker, tel. 1233. Het oefenprogramma voor de maand augustu's'luidt als volgt: Zaterdag 2 augustus Sp. Lemele 1Blauw Wit 1 2.30 u. Zaterdag 9 augustus Hulz. boys 1Blauw Wit 1 3.00 u. Hulz. Boys 2—Baluw Wit 2 3.00 u. Woensdag 13 augustus R.K.S.V. 1—Blauw Wit 1 18.30 u. (tournooi VV Nijverdal). Zaterdag 16 augustus Blauw Wit 1—Drienerlo 1 2.30 u. Sp. Rijssen 2Blauw Wit. 2 3.45 u. Woensdag evt. 2e ronde tournooi VV Nijverdal. Donderdag 21 augustus R.V. 1—Blauw Wit 1 19.00 u. (nederlaag tournooi R.V.). Zaterdag 23 augustus C.S.V.C. 1—Blauw Wit 1 2.30 u. C.S.V.C. 2—Blauw Wit 2 2.30 u. Zaterdag 30 augustus Blauw Wit 1Omhoog 1 2.30 u. DES 3—Blauw Wit 2 2.00 u. Spelers die in het 2e elftal worden opgesteld dienen zelf voor een Aanvoer: runderen 2, biggen 69, paarden/pony's 42. geiten'schapen 19, totaal 132. Prijzen: kalveren van f 700.- tot f 900,-. biggen van f 98.- tot f 105.- 19 geiten en schaDcn van f 50,- tot f 80.-. Algemeen overzicht: Matig tot kalme handel. blauw shirt te zorgen. Voor samen, stelling van de selectie raadplege men vanaf donderdagavond (voor de zaterdag daarop volgende) het mededelingenkastje bij Kleding- huis Beltman (Dorpsstraat). De trainings-uren zijn als volgt: 's maandags 20.00-21.15 uur. donderdags 20.00-21.15 uur. Bij verhindering van een training moet men zich telefonisch afmel den bij de trainer, de heer G. Wil- lems (bet liefst na 17.15 uur) tel: 05486-6267. De training van de Holtense da mes van de S.V. „Holten" zal aanvangen op woensdag 30 juli 's avonds om 7.00 uur op ..Meer manskamp". De dames die we gens vakantie of andere om standigheden niet aanwezig kunnen zijn worden verzocht dit even door te geven aan mevr. G. den Heijer. De dames afdeling die drie jaar geleden van start ging en met succes al twee jaar met 2 elftal len aan de competitie van de afd. Twente deelneemt kan nog best wat nieuwe leden gebrui ken. De leeftijdsgrens is vanaf 12 jaar. Aanmelden bij het se cretariaat: B. J. Markvoort. Schoutenstraat 25, Holten, tel. 05483-1878.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 3