ethouder Kaan opende Braderie .Schure-avond' Getroffen Fenomenaal succes O.L.M. houdt inventarisatie van windhoos- en hagelschade K YVV-vakantieprogramma Vragen van Kamerleden Veel animo voor ONZE AGENDA oriënterixigsrit ïoJMS, Burgerlijke Stand Goede zaak Rondgang Gevonden Verloren O.L.M.-mededeling: WINDHOOS- EN HAGELSCHADE S NIEUWSBLAD Vrijdag 25 juli 197E 27ste jaargang - no. 30 Uitgavfe van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Monde' 1. Verzetstraat 70. tel. 05483-2639 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483 1533 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8,50 per half jaar, f 17,- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v, Holtens Nieuwsblad Maandag 28 juli: Bezichtiging manege Beltman. Markeloseweg van 14-16 uur. U kunt een kijkje nemen in de stallen en manege. Tevens is er een foyer waar consumpties verkrijgbaar zijn. Toe gang gratis. Dinsdag 29 juli: Bezichtiging kaasboerderij (geen bereiding te zien) in de buurtschap Beuseberg nr. 93. Oude weg Holten-Laren volgen tot bord kaasboerderij. Kosten f 1.25 volw., kind. f 0.75. Wij ver melden nog eens extra dat er alleen uitleg wordt gegeven. Natuurwandeling onder leiding. Vertrek 10.00 uur. Organisatie SBB. Vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg. Onder 6 jaar geen deelname. Woensdag 30 juli: Fietstocht onder leiding, vertrek 9 uur 's morgens. Leuke fietstocht via de Zuurberg naar de Friezenberg. Pauze in een boerenherberg met veel antiek. Kosten f 0,50 per persoon. Opgave verplicht. Bezichtiging manege „Snorrewind" (tegenover Rest. De Boppe) van 14-16 uur. U kunt een kijkje nemen in de manege of in de stallen. Toegang gratis. Donderdag 31 juli: Bezichtiging kaasboerderij. Zie dinsdag (zelfde tijd). Natuurwandeling onder leiding. Vertrek 14.00 uur. Organisatie SBB. Vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg. Onder 6 jaar geen deelname. Vrijdag 1 augustus: Warenmarkt van 14-18 uur, centrum dorp (Kerk straat). Van 20 tot 21.30 u. rondleiding met natuurfilm in het museum „Piet Bos". De heer Bos is een gezellige causeur en ver telt u veel over de fauna van de Holterberg. Alle dagen: Demonstraties steenslijpen. Steenslijperij Overmeen, Hocht- weg 1 (grens Holten-Markelo'. Geopend van 10 tot 17 uur. zon dags van 14-17 uur. Dia-vertoning met geluidsband, prijs volw. f 1.00, kinderen f 0,50. Op eigen gelegenheid wandelen. Mapje met 7 wandelingen f 2,00 bij VW-kantoor. Op eigen gelegenheid fietsen. Mapje met 7 fietstochten f 2,00 bij VVV-kantoor. Programma Recreatietent op de Borkeld. 'aan de Borkeldsweg hoek Postweg). Helaas is het programma bij het afdrukken van deze agenda nog niet bekend. Wij kunnen u wel verklappen dat hier de gehele week een programma is voor jong en oud. Maandag 28 juli t.m. vrijdag 1 augustus: Elke avond Vakantie-Kegel competitie in Kegelcentrum Dikkie-Down. De collecte 1975 ten behoeve van de Ned. Hartstichting heeft in Holten f 4300,21 (1974: f 3550,21) opgebracht: dat blijkt uit het zomernummer 1975 van „Hartslag". De totale landelijke opbrengst heeft bedragen f 2.265.918,84 (f 1.763.163,57). Hart slag noemt het.dan ook een fenomenaal succes. De collecte opbrengst 1975 overtreft - samen met de vrije giften van Ne derlanders. die rechtstreeks op giro- of bankrekening storten - opnieuw het resultaat van voorgaande jaren. Omdat de Neder lander nu eenmaal vrij is in de besteding van zijn eigen geld is de opbrengst ronduit verrassend, want er waren tal van handicaps te overwinnen. Vergelijken we de opbrengst in Holten met die van omlig gende plaatsen., dan blijkt het volgende: Bathmen f 4.147.00 (f 3.743.351. Rijssen f 8.790.06 (f 3.200.041, Hellendoorn/Nijver- dal niet vermeld. Markelo niet •vermeld. Deventer I 19.354.62 (f 18.159,88), Almelo f 21.839,49 (f 19.616,24). Aangezien verschillende plaatsen nog niet in de lijst zijn opgenomen, moet worden aangenomen, dat de totale landelijke opbrengst nog groter zal blijken te zijn geweest. 14.30 de Braderie in de c Aan de door de Holtense M.A.C. „De Holterberg" georganiseerde Von!,."' JU„. oriënteringsrit. over c.n afstand van plm. 48 kilometer, binnen de gemeentegrenzen uitgezet heren Joh. Ar f man, I-I. H. J. Podt en G. Paalman, ook deelgenomen door een aantal vakantiegasten. De prijzen die bestonde kunst- en gebruiksvoor' werden door clubpenningi G. H. Egberts uitgereikt kantine van het Sportpark manskamp". Uitslag vakantiegasten: 1 Brou wer, Sneek 24 strafpunten, 2 J. H van Dijk, Amersfoort 37, 3 L. Ver heul, Gïessenburg 38. 4 J. Mug gen, Dokkum 74, 5 V. Op] Gameren 135. Holtenaren: 1 H Oolbekkink 7, 2 H. Mooiw 3 J. Wansink 9. 4 W. Klein Vel- derman 12. 5 T. Bijma 14. (zie adv.) narkt rond de Wippert" (zie adv Marjo zie adv Grote jaarlijkse actie voor hot Hol- Geboren: Lammie Kinne dv I M P van Wieringen en E du Bois. Ondertrouwd: W D Pinkert, oud 23 jaar. Holten en H G Nije oud 20 jaar. Holten Overleden: E J Kers. oud 34 jr. Aan de niais loerd, zoals op Ingekomen: S Chung van Utrecht. grote SChadé aangericht. mevr. W Paalman en gez. van En schede bovenstaande foto blijkt, zeer Wethouder L. Kaan heeft dinsdagmiddag om even over half drie de Braderie, die deze zomer in het ka der van het VVV-Vakan- tieprogramma voor dc 21 ste keer door de Braderie- commissie in de Dorps kern wordt georganiseerd, geopend. Voor het officieel ceremonieel, dat plaats had op het punt waar de Kerkstraat uitkomt in de Oranjestraat, bestond weer een enorme belangstelling. Vele hon derden, waaronder een groot aantal vakantiegangers, waren samengestroomd om getuige te zijn van het doorknippen van het lint doqor de maandagavond tot Braderiekoningin gekozen Annie Ebrecht-Brands. De voorzitter van de Braderiecom missie, de heer J. Wiggers. sprak, nadat bloemen waren aangeboden aan koningin Annie, "n woord van welkom, waarbij hij zich in 't bij zonder richtte tot wethouder L. Kaan als vertegenwoordiger van 't gemeentebestuur. De heer Kaan noemde in zijn ope ningstoespraak het destijds geno men initiatief een goede zaak. Het karakter van de braderie is in de loop der jaren wel wat veranderd, doch blijkt nog steeds aan te slaan deel van de bevol- de brouwerij en verhoogt en gezelligheid in 't louder De braderie betekent bovendien een belangrijke bijdrage in het ka- en hij sprak verder ten die in Holten zijn. Het is in de regel gemakkelijker om met een bepaalde zaak te star ten' dan om er het leven in te hou den. Dat de braderjecommissie dit tot nog toe is gelukt is prijzens waardig en verdient alle lof. Het gemeentebestuur heeft dit steeds zeer op prijs gesteld. Het brengt De landbouw in Holten en omgeving heeft schade gele den door het onweer, met windhoos en zware hagel slag, dat op 14 juli door deze streek trok. Het is een be drijfsrisico, dat de boer de ja ren door zelf heeft moeten dragen. De laatste jaren is daarin verandering gekomen en heeft de regering de boeren geholpen, die door calamitei ten, door de natuur veroor zaakt, getroffen werden. Een duidelijk voorbeeld is hetgeen zich het afgelopen jaar in Zeeland en westelijk Noord-Brabant heeft afge speeld, waar, door de enorme regenval de gewassen van honderden, misschien wel van duizenden, hectaren niet geoogst konden worden. De regering heeft financiële hulp geboden aan de getrof fen landbouwers. En al was dat in de ogen van velen wel licht niet voldoende en te weinig voor de schade, die ze hadden geleden, zij heeft de mensen niet helemaal ,in de kou laten staan. Nu is hetgeen zich dezer da gen in onze omgeving heeft afgespeeld, niet te vergelij ken met de calamiteit, welke zich het afgelopen jaar in Zeeland heeft voorgedaan; bij de huidige moeilijke eco nomische omstandigheden, waarin de boeren op het ogenblik verkeren, zijn ook geringere schaden door hen niet meer te dragen, zonder dat zij in moeilijkheden ge raken. Het is o.i. dan ook alleszins wenselijk en noodzakelijk, dat de Minister van Land bouw, de boeren, die door de weersomstandigheden getrof fen werden, zoveel mogelijk financieel tegemoet komt. (w.b.) voor de medewerking bij de orga nisatie. tot het personeel van het geni. energiebedrijf en gemeente werken en tot de-fa. J. Krekel en Zn. te Holten voor het beschikbaar stellen van eem, schaftwagen voor het onderbrengen van de geluids apparatuur en hij wenste tenslotte de exploitanten goede zaken. Na de officiële opening maakte dc braderiekoningin in gezelschap van de braderiecommissie 'n rond gang over 't bradcrieterrein waar bij zij kennis maakte met de ver- Met het doorknippen van het lint door de Braderiekonin gin werd de 21e Braderie ge opend. schillende standhouders die haar een groot aantal prachtige cadeaus aanboden. Nogmaals willen wij er jullie op wijzen, dat zaterdag 26 juli (mor genavond) de „Schure-avond" - happening plaats vindt. Voor het volledige programma verwijzen wij naar de raamaffiches in het dorp, die door welwillende mid denstanders zijn opgehangen. De grote attractie van deze avond is het optreden van de groep „Fungus". Het begint allemaal óm 18.00 uur en de toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Tot ziens' Het Soosbestuur Gevonden: drie dameshorloges twee portemonnees( met een fo to), een tankbiljet van f 10.-, groene legerjas maat 50, fiets merk BATO (verm, verwisseld), klein bruin hondje. Verloren: rode knipportemonnee (met f 25,-, f 30,-), groen lederen kort damesjasje, zwarte BatavuS herenfiets, oranjekleurig trainings- jack, rubber hamer, leesbril don kerbruin montuur, fiets (Flying Dutchman) verm. verwisseld, roodbonte pinken twee (verm. uitgebroken), zwarte damesfiets Gazelle, betaalpas AMRO 'bank -f- f 10,- in bruine portemonnee, rode leren damesportemonnee met f 20, zilveren oorknoop (rr blauwe steei genzak met blauwe rand, broche met gouden letter M, zwarte le ren portemonnee met f 32,55, bruine regenjas (verl. in bus), Empo herenfiets, zwart, bruin le ren portemonnee met ruim f 130.- en legitimatie. plaat armband (Marry). Artsen Vrijdag 5 uur tot zaterdagavond 10.00 uur J. II. A. Bi'uins, Molen- .belterweg 15, tel. 1280. Zaterdag avond 10 uur tot maandagmorgen 8.00 uur W. R. van Couwelaar, Holterinkstraat 18, tel. 2750. (Uit sluitend voor spoedgevallen). Boodschappen: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groen Kruis- gebouw Gaardenstraat, tel. 05483- 1436. Ziekenvervoer A. Müller, tel. 1320 b.g.g. J. Aan stoot, tel. 2980 en 1338. Tandarts J. Ph. Koppert, T. van Ameron- genstr. 25, Markelo. Tel. 05476- 2200. Spreekuur spoedgevallen: 55.30 uur nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorps straat 16. 8.309.30 uur en vol gens afspr. tel. 2784. Maatschappelijk Werk SI. voar Maatsch. Dienst veil. ..Midden-Overijssel" Joncheercl. 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bu reau Holten Dorpsstr. 16. Spreek uren: maandag t.e.m. vrijdag 8.30 tot 9.30 uur. tel. 2784 (weekends tel. 05486-4126. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdag middag en donderdagochtend in 't Groene Kruisgebouw. G. J. Kraaij tel. 2299. Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 18. tel. 05483-2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 27 juli C. Dijkstra. Schoolstr. 5. tel. 1833. Maandag 28 7 t.e.m. 3/8: C. Dijkstra. Aan gifte van gestorven dieren op za- lerdag van 911 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Oppascentrale In de maand juli wegens vakan tie gesloten. Storingsdienst Zaterdag 26 juli" t.e.m. vrijdag 1 augustus: Electra: H. .1. Wan sink, Lageweg 9. tel. 2789. Gas: H. J. Kolkman, Diessenplasstraat 32, tel. 2012. Politie Tel. 1325 - 2655 en 2665. "s Nachts 05200-71234. Brandweer Telefoon: 2222 (dag en nacht). De schade ontstaan aan de landbouwgewassen door het met een windhoos gepaard gaande onweer, dat in de middag van maandag. 14 juli, over dez.e streek trok is voor de Tweede Kamerleden Wisselink en Tolman van de C.H.U. aanleiding geweest aan de Minister van Landbouw te vragen de getrof fen landbouwers financiële hulp te verlenen. Het bedrag van de schade is nog met geen mogelijkheid te zeggen, maar deze calamiteit is voor het bestuur van de plaatselijke O.L.M.-af- deling aanleiding geweest zo spoedig mogelijk een inventari satie te houden van de omvang van de schade. De vragen van de kamerleden luiden als volgt: „Heeft de minis ter kennis genomen van de grote schade, die op 14 juli 1975 door een windhoos aan de landbouw- vewassen in de omgeving van Holten is aangebracht? Is de be windsman bereid om de gedu peerde landbouwers financiële hulp te verschaffen met name be treffende de schade aan de ver woeste maïsvelden, waaraan veel kosten werden gespendeerd?" De schade beperkte zich niet. zoals men in ons vorige nummer reeds heeft kunnen constat:ren, tot de landbouwgewassen. Grote schade is ook aangericht aan boerderijen, schuren, loodsen en dergelijke en er zijn veel kapitale bomen omgewaaid. Tegen storm schade aan onroerend goed is men vaak of kan men althans: verze kerd zijn. Bij schade, aan land bouwgewassen is dat echter niet het geval. Dit is voor het bestuur van dc O.L.M.-afdeling aanleiding ge- Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. C. C. Addink. Bed. Heilige Doop. Extra collecte: Inwendige zending. Oppasdienst: mevr. Mon- deel, Mientje Schooien en mevr. Rensen. Na de 2e dienst koffie drinken met de gasten in geb. „Irene". 10.00 uur Jongerendienst in „Irene". Geref. Kerk: 8.30 - 10.00 en 19.15 uur ds. T. Zuidema te Ugchelen. In alle diensten is de collect; voor de zending en de 2e voor het restaux-atiefonds. Na de 2e dienst „koffie-uurtje" met de. vakantie gasten in gebouw „Rehoboth". Op pasdienst: mevr. Veldhuis-Bos, mevr. Paalman-Aanstoot, (res. Marga Beldman) mevr. Meijerink- Jansen, mevrouw Stam-Harmsen (res. Ineke Stam). R.K. Kerk: Zaterdag 17.00 uur. zondag 9.30 uur. DIJKERHOEK: 9.30 uur ds. P. Lugtigheid. Extra coll. voor „Bethanie". OKKENBROEK: NIEUW IIEETEN: Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 11.00 uur. weest om zich te beraden, wat in dit geval gedaan kan worden. In zijn dinsdag jl. gehouden verga dering heeft het besloten het vol gende communiqué uit te geven: Tijdens het hevig onweer, dat maandag 14 juli jl. over Holten trok en dat in de buurtschappen Neerdorp. Espelo. Dijkerhoek en Holterbroek gepaard ging met een windhoos, waaruit enorme ijsbrok- ken neerkwamen, is grote schade aan landbouwgewassen ontstaan te weten: maïs, aardappelen, bie ten en rogge. Het O.L.M.-bestuur van Holten heeft gemeend te trachten door middel van het Ministerie van Landbouw, deze getroffen land bouwers financieel tegemoet te moeten komen. Hiervoor is nodig een goede inventarisatie van de omvang van ds schade. Het O.L.M.-bestuur verzoekt alle getroffen landbouwers als volgt te handelen: Een ieder, die schade, veroorzaakt door wind hoos en hagel, aan de gewassen (mais. aardappelen, bieten en rog ge) heeft, kan dit schriftelijk op geven bij onderstaande bestuurs leden: H. J. Slijkhuis. E 31. B. Rensm. E 47, A. van de Brink, D 40a. Bij opgave graag vermel den soort gewas, de oppervlakte alsmede, naam en adres. Het O.L.M.-bestuur garandeert echter niet. dat er een tegemoet koming uit - de bus komt. Ook reeds omgeploegde percelen ko men in aanmerking voor schrif telijke opgave, alles in te dienen vóór 5 augustus 1975. Tot zover het communiqué. H;t is vanzelfsprekend, dat de genen. die schade hebben onder vonden aan onroerend goed en te gen stormschade verzekerd zijn, zich zo spoedig mogelijk moéten wenden tot hun verzekering. Er wordt op gewezen, dat aan gifte van gewassenschade kan ge schieden door alle getroffenen, onverschillig of ze lid of geen lid zijn van een landbouworganisatie en dat door het O.L.M.-bestuur over deze zaak overleg gepleegd is met het bestuur van de afde ling der C.B.T.B. De vraag kan rijzen wat er op de inmiddels omgeploegde ak kers nog verbouwd kan worden. Men zou b.v. kunnen denken aan sloppelknollen, snijrogge of derge lijke. Door de Plantcnziektekun- dige Dienst te Wageningcn wordt ten sterkste afgeraden om momen teel nog iets te gaan verbouwen op percelen, die bespoten zijn met plantenziekten bestrijdingsmidde len. omdat de residuen van deze bestrijdingsmiddelen zullen opge nomen worden in de nog te ver bouwen gewassen, die dan voor het vee schadelijk zyn. Het OLM-afdelingsbestuur ver zoekt ons het volgende op te ne men: Het OLM-bestuur deelt de leden het volgende mee: Op de op 15 juli gehouden verga dering van de afdelingsbesturen met het hoofdbestuur der OLM is besloten dat op donderdag 31 juli 1975 de postbussen, welke op een onverantwoorde plaats ver van de boerderij staan, op een goed voor de postbeambte bereikbare plaats op het erf zullen worden gezet. Er is nog overleg gaande tussen het hoofdbestuur en de directie der PTT in Overijssel. Mocht dit overleg gunstige resultaten afwer pen. dan zal dit vóór 31 juli in de nieuwsbladen bekend worden ge maakt. Het O.L.M.-bestuur afdeling Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1