InS ||B_H F n Wm lr|| II 9 Ql I| WM opende Kerkdiensten w Afscheid leerlingen Dorpsschool AGENDA Programma Interkerkelijk recreatiewerk t PROGRAMMA 21-STE BRADERIE fff Wc:# Hoek Brand op zolder YW -vakantieprogramma WEEKEND-DIENSTEN Burgerlijke Stand Gevonden - Verloren PV „Snelle Wieken" Diploma-zwemmen Geslaagd Middenstands diploma Openbare kennisgeving Brandalannering Openbare kennisgeving Puzzelrit uniTFIK NIFIIWtRI AD W& res 1 Hbn n »u* WÉ k I 1 W Hi L, A »J Pv> R'-W medewerker J. Mondesi. gig gfl MjlM Hi Hi H V «fel? H n H BUM HB^H fi !HI JE'""* 'yWgB Verzetstraat M M H M MM M M HI M 1MB ^B Gaardenstraat 05483-1533 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Hoiten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad De loco-burgemeester wees er op, dat het gemeentebestuur aan het einde van de 60-er jaren het oog had laten vallen op het pand en deze grond vanwege de ver keerssituatie op dit kruispunt. Toen de politie een betere behui- zing kreeg kon het oude politie bureau aan de overkant worden j afgebroken. In 1973 kreeg de koop haar beslag en werd de oude boer derij het eigendom van de gemeen te. De verruiming van het kruis punt Stationsstraat - Dorpsstraat werd zo ruim, dat er nog een per ceel bouwterrein overbleef. Het j had niet zo'n kolossale omvang, maar na wederzijds overleg en in schakeling van „Het Oversticht" i (Schoonheidscommissie), kon een gebouw verrijzen, dat alleszins verantwoord is Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 u. ds. P. Lugtigheid. Oppasdienst me vrouw Bolink, Betsy Wester.ik en Willemien Loman. Na de dienst v. 10.15 u. koffiedrinken met de gas ten in gebouw Irene. Extra collec- I te voor Hervormd Kerkkoor. 10 u. Jongerendienst in Irene. Geref. kerk 8.30, 10 en 19.15 u. ds. F. de Jonge van Dokkum. In alle diensten is de eerste collecte voor het interkerkelijk recreatiewerk en de tweede voor 't restauratiefonds. Tijdens de tweede dienst kinder oppas in gebouw Rehoboth, mevr. Meijerink-Stam, mevr. Kruimelaar- Kistemaker (res. mevr. Aanstoot- Voortman), mevr. Iiouwen-Zwama, mevr. Tangerman (res. mevr. Gre- ritsen-Kolkman). Na de dienst van 10 u. „koffie-uurtje" met de vakan tiegasten in gebouw Rehoboth. R.-k. kerk zaterdagmiddag 5 u., zondag 9.30 u. DIJKERHOEK 9.00 u. ds. J. Steenbakker Mori- lyon Loysen. Extra collecte Herv. Kerkkoor. OIvKENBROEK 9.30 u. ds. M. de Heer. Uitgangs collecte voor het jeugdgebouw. NIEUW HEETEN Zaterdag 19 u., zondag 8 en 11 u. Rechie voren De heer Rietberg wenste de heer Vincent namens het gemeen tebestuur geluk en sprak de hoop uit, dat hij en zijn medegebruikers met succes in dit mooie kantoor pand werkzaam mogen zijn. „In deze tijd zit de klad een beetje in het zaken doen, maar wij hopen, dat daarin spoedig verandering zal komen. Sla de hand aan de ploeg en houdt de voren recht," aldus besloot de heer Rietberg zün toe spraak. Voordat de loco-burgemeester binnen zijn toespraak hield, had hij buiten, door het wegnemen van de bedekking, de naamplaat onthuld met de namen van de be drijven, welke in het kantoorpand gevestigd zijn, tw „Makelaarskan toor Vincent B.V. (lid NBM), de Bondsspaarbank, „Sallandse Bouw- compagny b.v. en de „B.V. Bouw- ontwikkelingsmij Vincent". In het souterrain is tevens ondergebracht het Accountantskantoor W. Bouw huis te Holten. Na de toespraak van de heer Rietberg werd mevrouw Rietberg bloemen aangeboden eh sprak de heer Hs. Roelofs namens de bu ren van het oude kantoor aan de Dorpsstraat gelukwensen uit. Hij bood de heer en mevrouw Vincent een foto van Holten in vogelvlucht aan. Vertrouwen De directeur van de Bondsspaar bank voor Midden- en Oost-Ne derland, mr. G. H. Fuhri Snethlage te Amersfoort, complimenteerde de heer Vincent en zijn medewerkers en verklaarde verheugd te zijn met hem in contact getreden te zijn. Hij had alle vertrouwen in een goede samenwerking in het nieuwe pand. Mede namens het personeel van zijn kantoor dankte de heer Vin cent voor de vriendelijke woorden tot hem en zijn familie gesproken. „De plaats van het nieuwe kantoor ademt nog de oude dorpssfeer," aldus spreker. Onder het genot van een glaasje werd vervolgens door de talrijke aanwezigen het pand bezichtigd. Het is - in drie lagen - geheel als kantoorruimte inge richt met talrijke moderne uitrus tingen o.a. een dia-projector met groot beeld, zodat kopers eventueel Het nieuwe Makelaarskan toor werd officieel geopend door wethouder - loco-burge meester J. Rietberg. Links op de foto de heer en me vrouw Vincent. aan te kopen panden eerst in kleur kunnen bezichtigen. Het kantoorpand is ontworpen door het architectenbureau Pot- kamp Beeftink te Holten en tot stand gebracht door de aannemers B. J. Vukkink Zn, timmerwerk, Jansen Klein Velderman, met selwerk, Fa. Gebr. Maats, schil derwerk, G. Spakman Zn, stu- cadoorswerk, Klein Velderman bv, sanitair en electra, allen te Holten en Kranen B.V., Goor, centrale verwarming. Woninginrichting Wonnink B.V. te Holten verzorgde de stoffering van het gebouw. GEBOREN: Denise zv G. J. Schui- terd en H. Bekkernens Gerrit Willem zv B. J. Nijland en G. J. G. Oolbekkink Carina Joanna Hendrica dv E. Müller en B. G. Stevens Cax-ola Mathilda dv J. van der Vreede en D. Vos. ONDERTROUWD: M. L. J. van Asslet 25 jaar, Holten en J. H. J. Slot 27 jaar, Holten H. J. J. Broekmaat 20 jaar, Holten en G. Bood-1. 20 iaa- (Holten. OVERLEDEN: F. H. Mensink 2 jaar G. F. Goudsbloem-Ver- waal. 82 jaar. BEVOLKING INGEKOMEN: T. F. Li van 's- Graveland mej. W. E. de Jong van Deventer. VERTROKKEN: F. Voortman-v. Huigenbosch naar Rijssen. GEVONDEN: marmot, trainings pak, sleutel, rood geblokte porte- monnaie, zwarte tas, sjaaltje, aan steker. trainingspak, herenporte- monnaie. VERLOREN: huissleutel, zwarte portemonnaie, zilveren ring „JB", zonnebril goudkleurig driehoekige vorm, herenhorloge met zwart ny lon bandje, groene parka jas, klei ne damesfiets zwart, oranje helm met blauwe voering, gele regen jas, bos sleutels met een f lessen - opener, zilveren armband met groot gehamerde schakels, weekkaart NS tienertoer, fietssleutel, doublé arm bandketting. De Holtense brandweer werd dinsdagmiddag even voor een uur gealarmeerd (mor brand in 't per ceel Oranjestraat 67 van mevrouw A. ten Velde-Aanstoot waar brand was uitgebroken op de zolder. De brand die ontstond door zelfont branding van vuurwerk kon met een door de bewoners worden be streden doordat de tuinslang nog was aangesloten op de waterlei ding. Toch kon niet worden voor komen dat er een gat van plm. 50 bij 50 cm in het houten dakbe schot ontstond. De brandweer, die zeer snel ter plaatse was, kon vol staan met het constateren dat de brand geblust was. De duiven (54) van de p.v. „Snel le Wieken" (Holten-Markelo) wer den om 7,15 uur in Noyon gelost voor een wedvlucht over 386 km. 1, 3, 5, 7, 10 R. Schaap (13.35,05 uur), 2 en 7 J. Scholte in 't Hof (13,57,28 uur), 4 H. Hassink, 8 H. Voortman, 9 Beldman-Kuipers. Arts Vrijdag 5 u. t.e.m. maandag 8 u. J. H. A. Bruins, Molenbelterw. 15, tel. 1280. Uitsluitend voor spoedge vallen. Boodschappen bellen 11 u. en 16 u. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, telef. 2356. Ziekenvervoer A. Müller. tel. 1320, b.g.g. J. Aan stoot, tel. 2980 en 1338. Tandarts J. A. Groot, Aaltinksweg 6, telef. 2884. Spreekuur voor spoedgeval len 5-5.30 u. nam. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorps straat 16, 8.30-9.30 u. en volgens afspraak, tel. 2784! Maatschappelijk Werk St. v. Maatsch. Dienstverl. „Mid den-Overijssel", Joncheerelaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Dorpsstraat 16. Spreekuren ma., di., wo. van 8.30-9.30 u., do. van 18.30-19.30 u., tel. 2784 (week ends 05486-4126). Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in 't Groene Kruisgebouw, Gaardenstr. G. J. Kraaij, tel. 2299. Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 13 juli H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Ma. t.e.m. zondag 20 juli: J. Hof, Sche penenstraat 16, tel. 1697. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9-1 u. a.h. slachthuis, tel. 1318. Op donderdag 3 juli jl. gingen 56 leerlingen de o.l. Dorpsschool ver laten. Personeel, oudercommissie en vele ouders van de vertrekken de kinderen waren bij het afscheid aanwezig, dat in de van de school was georganiseerd. Tegen vier uur in de middag was de hal dan ook grotendeels gevul'd. De heer E. K. Pronk, voorzitter van de oudercommissie, opende de bij eenkomst en sprak de leerlingen toe. Hierna kreeg het schoolhoofd, de heer B. H. Brouwer, het woord. Ook deze wees op de belangrijk heid van het afsluiten van de leer tijd hier en het beginnen met goe de moed en voornemens na de va kantie in een ander schoolgebouw. Ouders en kinderen werden ge trakteerd. De leerlingen ontvingen een door henzelf gekozen pocket boekje cadeau van de oudercom missie en een getuigschrift van de school. Zij boden bij hun afscheid enkele attributen voor de handen- arbeidlessen aan en tevens een zelf vervaardigde poppenkast met dé cors en poppen. Om ruim 5 uur werd er met een handdruk af scheid genomen en ging de school deur achter hen dicht. Van oeze 56 gaan er 3 naar de L.B.S. te Bathmen, 4 naar de Huishoud school „de Noordenbarg". 5 naar de L.T.S. te Rijssen, 43 naar de Scholengemeenschap alhier en 1 vertrekt naar Deventer. Leerlingen van de o.l.s. te Dij- kerhoek hebben in het zwembad „Looërmark" deelgenomen aan het diploma-zwemmen georganiseerd èoor badmeester Nieuwenhuis in samenwerking met de KNZB. Voor diploma A slaagden: Gerrit Vene klaas, Egbert v. d. Brink, Jan Ma- nenschijn, Ineke Bosman, Herman Bosman, Hennie Nijland en Bert Wissink. Het diploma B werd be haald door: Hans Walter Stein, Ma rian Haverslag, Erik Rensen en Geke Markvoort De heer M. Willemsen, leraar aan de Scholengemeenschap te Holten is te Amsterdam geslaagd voor de akte M.O. Handelsweten schappen. Te Apeldoorn slaagden voor het Middenstandsdiploma mej. H. A. Oosterveld en mevr. W. van Rijn te Holten. Oppascentrale In de maand juli wegens vakan tie gesloten. Storingsdienst Zaterdag 12 t.e.m. vrijdag 18 juli: Electra: H. Dam Wiechers, Indus- triestr. 10, tel. 1217. Gas: W. C. vd Weerthof, Voorsboersstraat 2, telef. 1793. Politie Tel. 1352, 2655 en 2665. 's Nachts 05200-71234. Brandweer Tel. 2222 (dag en nacht). Als brandweer alarmnummer geldt thans uitsluitend 2222 De commandant brandweer, T. PRAK Burgemeester en wethouders van HOLTEN maken bekend dat het raadsbesluit d.d. 17 december 1974, nummer 1290, goedgekeurd door gedeputeerde staten der provincie Overijssel bij besluit van 11 juni 1975, afdeling 3, nummer 60174, tot onttrekking aan het openbaar ver keer van het voetpad (zgn. kerke- pad), lopende vanaf de Meermans- weg in westelijke richting langs de oude begraafplaats, deel uitmaken de van de percelen, kadastraal be kend, gemeente Holten, sectie F nrs. 1542 en 3480, vanaf 14 juli 1975 gedurende veertien dagen ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. De Holtense Motor- en Automo bielclub „De Holterberg" organi seert op woensdagavond 16 juli een puzzelrit voor auto's, motoren en brommers. De rit van plm. 38 km binnen de gemeentegrenzen is niet moeilijk en er wordt gerekend op deelname van een groot aantal va kantiegangers voor wie dit ritje speciaal is uitgezet. De eerste deelnemers zullen om 19,15 uur starten bij clubhuis „De Biester" in de Stationsstraat (in schrijven vanaf kwart voor zeven). Er zijn weer een aantal rnooia prij zen beschikbaar. Vrijdag 11 t.m. zaterdag 26 juli Schildersbedrijf Meijerink we gens vakantie gesloten. Zaterdag 12 t.m. vrijdag 25 juli Fa. Schipper, verf. en behang- winkel wegens vakantie gesloten. Vrijdag 11 t.m. zaterdag 26 juli D. Schuiterd BV en J. Lammers BV wegens vakantie gesloten (zie adv.) Zondag 13 juli 14,00 uur Discobal in café „De Wippert" (zie adv.) 19,30 uur Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.) Woensdag 16 juli Schoenhandel gebr. Steunenberg, Larenseweg en fa. Dollekamp de gehele dag gesloten. Fa. Gebr. Schuppert BV, woensdagmiddag gesloten. 19,15 uur Start puzzelrit MAC „De Holterberg" bij clubcafé „De Biester", Stationsstraat (zie adv. en ber.) Donderdag 17 juli Opruiming in diverse zaken (zie advertenties) Maandag 21 juli 19,30 uur Verkiezing Braderie- Koningin 1975 in „Kalfstermans- weide". Dinsdag 22 t.m. vrijdag 25 juli Braderie in de dorpskern (zie Braderie-programma) Donderdag 24 juli 7,30 uur De afd. Holten der OLM vertrekt vanaf „Irene" voor een uitwisselingsbezoek aan de afd De Rips van de Nd. Brab. Chr. Boe renbond. (Week 11 tot en met 18 juli) MAANDAG T/M VRIJDAG: Vakantie-kegelcompetitie in Kegelcentrum „Dikkie Down". MAANDAG 14 JULI: Bezichtiging manege Beltman, Marke- loseweg 8, van 14-16 uur. U kunt een kijkje nemen in de stallen en manege. Tevens is er een foyer waar consumpties verkrijgbaar zijn. Toegang gratis. DINSDAG 15 JULI: Bezichtiging kaasboerderij Cats in de buurtschap Beuseberg B 93, oude weg Laren volgen tot bij het bord kaasboerderij. Aaanvang plm. 14.30 uur. Kosten vol wassenen f 1,25, kinderen f 0,75. Natuurwandeling onder leiding. Vertrek 10 uur. Organisatie SBB. Vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg. Onder 6 jaar geen deelname. WOENSDAG 16 JULI: Fietstocht onder leiding, vertrek 9 uur 's morgens. Leuke fietstocht via de Zuui-berg naar de Friezen- berg. Pauze in een boerenherberg met veel antiek. Kosten f 0,50 per persoon. Opgave verplicht. Bezichtiging manege „Snorrewind" (tegenover restaurant De Poppe) van. 14 tot 16 uur. U kunt een kijkje nemen in de manege of in de stallen. Toegang gratis. DONDERDAG 17 JULI: Bezichtiging kaasboerderij. Zie dins dag (zelfde tijd). Natuurwandeling onder leiding. Vertrek 14 uur. Organisatie SBB. Vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg. Onder 6 jaar geen deelname. VRIJDAG 18 JULI: Warenmarkt van 14 tot 18 uur, centrum dorp (Kerkstraat). Van 20 tot 21.30 uur rondleiding met natuurfilm in het museum „Piet Bos". De heer Bos is een gezellige causeur en vertelt u veel over de fauna van de Holterberg. ALLE DAGEN: Demonstraties steenslijpen steenslijperij Over- meen. Hochtweg 1 (grens Holten-Maikelo). Geopend van 10 tot 17 uur, zondags van 14 tot 17 uur. Dia-vertoning met geluidsband, prijs volwassenen f 1.kinderen f 0,50. Op eigen gelegenheid wandelen. Mapje met 7 wandelingen f 2,bij het VW-kantoor. Op eigen gelegenheid fietsen. Mapje met 7 fietstochten f 2.— bij het VW-kant:or. Voor dagtochten met de bus boekingen bij de VVV. De komende week zal in de tent aan de Borkeldweg te Holten onder leiding van een team dat bestaat uit Ineke Kolkman, Tineke Remmelts, Coby Ouwehand, Marjan Homan en Gerard Homan, het volgende programma worden afge werkt: ZATERDAG 12 JULI: 19 uur Volleybal, daarna disco-avond. ZONDAG 13 JULI: 10 uur Kampdienst. Voorganger ds. M. de Heer van Okkenbroek. MAANDAG T/M VRIJDAG: 10-12 uur Kindermorgen (leeftijd 4 tot 12 jaar). MAANDAG 14 JULI: 21 uur „Dodende straal". DINSDAG 15 JULI: 14 uur „Vossenjacht". WOENSDAG 16 JULI: 19 uur Twentse koffietafel met o.a. boerendansgroep Holten. (Opgave mogelijk tot en met maandag 14 juli) DONDERDAG 17 JULI: 14.30 uur Gezellige fancy-fair. VRIJDAG 18 JULI: 19 uur Bonte avond. Kiosk geopend van 9.30 tot 10.30 en van 12 tot 12.30 uur (kranten, tijdschriften, bibliotheek). Op de plaats waar het vorige jaar nog de vroegere boerderij van de familie Achterkamp (erve „Jan Diks") stond laatstelijk bewoond door de familie H. J. Paalman op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsstraat, staat nu het nieuwe makelaarskantoor Vincent B.V. Van de oude situatie is alleen een groene spar aan de Dorpsstraat overgebleven. Wethouder en loco-burgemeester J. Rietberg haakte hierop in, toen hij maandagavond onder zeer grote belangstelling de officiële opening van het kantoorpand verrichtte. De heer Rietberg herinnerde er aan, dat de heer Vincent 12 jaar geleden als de jongste makelaar van Nederland zijn werkzaamheden elders in het dorp begonnen is. „Om het in agrarische termen te zeggen: u hebt de hand aan de ploeg geslagen en ik meen dat u, achteruitziende, niet ontevreden kunt zijn, nu u op de grond van Jan Diks' Dieks, dit mooie pand gesticht hebt", aldus de heer Rietberg. „De makelaardij is in Holten goed aangeslagen," Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23» donderdag 24 en vrijdag 25 juli. Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 juli (Wijzigingen voorbehouden) MAANDAG 21 JULI: 18.30 uur Demonstratie Boerendansgroep Holten en Boerendansgroep uit Duitsland in de muziek koepel in „Kalfstermansweide". 19.30 uur Verkiezing Braderie-koningin 1975 en rijtoer m.m.v. „H.M.V." en drumband. 20 uur Groot Koninginnebal in zaal „Amicitia" o.l.v. dans- orkest ..De Musketiers". DINSDAG 22 JULI: Officiële opening van de Braderie. WOENSDAG 23 JULI: 13.30 uur Ballonwedstrijd voor de kinderen in „Kalfstermansweide". 14.30 uur Feestmiddag voor de kindéren met goochelaar Thoraldo in gebouw „Irene". 19 uur Auto-rallycross M.A.C. ..De Holterberg" (terrein in de Haar). Een grandioos spektakel met volop spanning en sensatie! DONDERDAG 24 JULI: 19 uur „Waterfeest" in het zwembad ..Twenhaarsveld". Riissenseweg, georganiseerd door de Z.C. „Twenhaarsveld". VRIJDAG 25 JULI: 14.30 uur Wekelijkse warenmarkt in de Boschkampsstraat. 21 uur Jennechiesmarkt rond de oude dorpstoren. Prijzen 50. 25. 15 en 10 gulden. DINSDAG T/M VRIJDAGAVOND: .Groot discobal in zaal „Amicitia". Alle vermakelijkheden en attracties op het Braderieterrein zijn dageliiks vanaf 's middags 2 uur geopend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1