IIULIENj MEUvvjDLAV a«« isnaar van de dag Kerkdiensten Vragen van raadsleden Ruime middelen voor bouw van de sporthal Zondagsdienst Onze agenda Huren 8 pel per 1 juli omhoog 1975 Raadsvergadering „Blauw Wit houdt koekactie PRETTIGE MEEVALLER BIB pi Twyiirw ■Hi mm wE9 is w sEÊBw H H ■Hi H» fflgr osêbb mwnar EgSgn IB ^B wÊr VERZAMELPLAAT! VERLOREN - GEVONDEN Geslaagd en een mutatie BURGERLIJKE STAND Openbare kennisgeving Brand alarmering Officiële publikatie INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE -r-*»- i liniTEMC IIIEIIWCRIAH 3S BIB^ Adm. Gaardenstraat 05483 1533 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Ho!ten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad GEM HLH5WJILZAKKD £5 EN GEN UATSTE MAAN DAG «be.-. MAANC De bouw van een sporthal in onze gemeente neemt steeds meer vastere vormen aan. In de raadsvergadering van dins dag 17 juni komt een voorstel aan de orde om voor deze bouw een krediet van f 2.089.985,- beschikbaar te stellen. Dit. bedrag hoeft de gemeente niet zelf op tafel te leggen, want de middelen welke zij ter beschikking krijgt, zijn zo ruim, dat de aan de gemeente toegekende subsidie ingevolge het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid ad f 425.000,- voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Deze ruime midde len zijn het gevolg van een uitkering van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor twee gymnastieklokalen (verenigd in de sporthal) ad f 700.000,-, een bijdrage in de grondkosten ad f 45.630,-, een A.C.W. (aanvullende werken)- subsidie van f 944.355,- en een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van f 58.306,61, hetgeen voor investering een kapitaal mogelijk maakt van f 485.886,-. B. en W. komen in verband hiermede tot de volgende opstelling inzake de financiering van de sporthal: Totale bouwkosten (incl. B.T.W.) f 2.064.570 Af: Uitkering ministerie O. en W. (incl. kosten inr.) f 700.000. grondkosten 1500 m2 a f 30.42 f 45.630.— f 745.630.— x 1.318.940.— niet voor A.C.W. subsidie in aanmerking komende kosten inrichting kantine en aanbrengen kunstwerk f 59.300.— Subsidiable kosten f 1.259.140. Subsidie: 75°/« f 944.355. Door de gemeente te financieren f 314.785. Met de f 59.800,- niet subsidiabele kosten vormt dit een totaal bedrag van f 374.585, Rekening houdende met tegenval lers en thans nog niet te voorzie ne kosten verdient het, naar het oordeel van B. en W.. aanbeve ling om het bedrag van de eigen financiering te verhogen tut rond f 400.000,—. Hiervoor is, zoals hierboven ver meld, door de verhoging van de algemene uitkering uit het ge- meejnteitonds een gökapitaliseéi d bedrag van f 485,886.beschik baar, waardoor de subsidie BRW (op grond van de plaatsgevonden ruilverkaveling) ad f 425.000.-- voor andere doeleinde beschikbaar komt. Alternatief De raód heeft in zijn vergadering van 9 september 1974 besloten aan de Provinciale Adviescommissie Stimuleringsgebieden Overijssel (P.A.S.C.O.) als vervangende ob jecten voor te dragen: 1. de bouw van een instructiebad en 2. de uitbreiding van hét open lucht-zwembad (Twenhaarsveld) met een tweede basin. Omtrent de keuze van het ver vangende object zijn nog bespre kingen gaande. Het. college hoopt de raad daaromtrent zo spoedig mogelijk een voorstel te doen. Instructiebad Door een nieuwe situering van de scholengemeenschap en dc sporthal zal het niet meer moge lijk zijn om de aanvankelijk voor genomen bouw van een instructie- bad in samenhang met dc sport hal te realiseren. In een uitvoerige toeelichting gaan B. en W. daar nader op in. Zij schrijven o.m.: ..De aanvankelijke situering van de sporthal was zodanig gekozen., dat afhankelijk van de financiële middelen, een aanbouw nu of in de toekomst van een instructiebad mogelijk zou zijn. Voorts was er van uitgegaan, dat de uitbreiding van de scholengemeenschap in laagbouw zou worden uitgevoerd. Dit laatste hield echter in, dat een aanzienlijke oppervlakte aan grond vereist zou zijh. Tijdens naderhand gevoerde be sprekingen op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is ons echter gebleken, dat voor de vergoeding van het Rijk van een geringere terreinoppérvlaktemoet worden uitgegaan. Uiteraard kunnen hieruit aan zienlijke financiële consequenties voortvloeien aangezien er vanuit dient te worden gegaan, dat de opprvlakte grond, die boven de gestelde norm uitgaat, geheel voor rekening van deze gemeente komt. Teneinde dit financiële na deel bij voorbaat reeds zoveel mogelijk op te heffen, is het nood zakelijk om het terrein voor de uitbreiding van de school te ver kleinen. uitbreiding van de school, koml een terrein vrij, waarop eventueel een andere bestemming kan wor den gelegd. Uiteraard zal zulks de exploitatie van het gehele terrein in gunstige zin beïnvloeden. Uit deze nieuwe situering van de scholengemeenschap en de sporthal vloeit evenwel voort, dat het niet meer mogclyk zal zijn, om de aanvankelijke voorgeno men bouw van een instructiebad in samenhang met dc sporthal te realiseren. Mede door de bouw van een gemeenschapsruimte door de Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk, alhier, waarvoor een terrein ter grootte van ca. 4000 m2 is gereserveerd, is de sporthal thans zodanig gesitueerd dat het nu en in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn om deze combi natie tot stand te brengen. Overleg Omtrent het vorenstaande i s overleg gepleegd met het bestuur van de Stichting Sportbelangen. Deze stichting betreurt, dat afge zien móet worden van de voorge nomen situering van de sporthal in combinatie met een instructie bad, maar verklaarde begrip te kunnen opbrengen voor de om standigheden, die tot deze gewij zigde situatie hebben geleid. Tevens zijn de commissies voor Onderwijs en Gemeentewerken met deze gewijzigde situatie op de hoogte gesteld. Voorts kan de financiële com missie zich met dit voorstel ver enigen." Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. de raad voor ten behoeve van de bouw" van een sporthal in deze gemeente 'n kre diet groot f 2.089.985 (f 2.064.570 plus f 25.415) beschikbaar te stel len. Ten gemeentehuize werd vrijdag 6 juni het huwelijk voltrekken van Jan ten Wolthuis en Jannie Meijerman. Het personeel van dë firma Lammers, waar de bruidegom werkzaam is, zorgde voor een prachtig versierde wagen en de Holtense brandweer, waarvan Jan lid is. was met groot materieel uitgerukt om het jonge paar een gelukkige toekomst ,,in te spuiten" Als uitvloeisel van de wet van 26 maart 1975, st.bl. 128, zullen de wo- ningliuren ook in Holten, op grond van dc ontwikkeling van kosten en inkomens, in plaats van met 6, met 8 pet. wordep verhoogd met ingang van 1 juli 1975, met uitzondering van woningen, die niet meer aan Hoogbouw Uit een daartoe ingesteld onder zoek is gebleken, dat de totale op pervlakte tot 11.000 m2 kan wor den teruggebracht. In deze opper vlakte is begrepen het terrein, dat reeds is ingebracht. Het gevolg van deze verkleining is wel dat deze geringere oppervlakte zo efficiënt mogelijk dient te worden gebruikt en dat voor de definitie ve uitbreiding derhalve van hoog bouw moet worden uitgegaan. Dc verkleining van het terrein heeft eveneens tot gevolg, dat de situering van de sporthal moest worden gewijzigd. Het is namelyk noodzakelijk, dat deze hal zo dicht mogelijk by de school en het be staande gymnastieklokaal komt te staan. Hierdoor en door de be perkte oppervlakte, nodig voor de De gemeenteraad komt dinsdag 17 juni 1975 des avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeen tehuize bijeen voor de behandeling van de volgende 1 Notulen van de vergadering van 12 mei 1S75. 2 a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3 Voorstel tot: a. Vaststelling van de huurprijs van 'de woning Holterbroek 10: b. verhoging van de huren van gemeentewoningen per 1 juli 1975. 4 Voorstel tot het in voorbereid ding verklaren van bestem mingsplannen. 5 Voorstel tot het verlenen van garantie voor de betaling van rente en aflossing voor 't aan gaan van hypothecaire geldle ningen. 6 Voorstel tot het vaststellen van de exploitatievergoeding voor het bijzonder kleuteronderwijs over 1974. 7 'Voorstel tot het verlenen van medewerking op verzoeken be doeld in art. 72 der Lager-On- derwijswet 1920. door de Ver- Nog steeds zijn er mensen die het verzoek om de vuilniszakken pas te brengen op de laatste I maandag van de maand, gewoon aan hun laars lappen. Bovenstaand plaatje maakte de foto- graaf op 11 juni aan de Dorperdijk, maar het vuil werd er al gedeponeerd in het afgelopen I weekend. eniging lot Stichting en In standhouding ener School met de Bijbel, alhier, o Voorstel tot het verlenen van een krediet voor het bouwen van een sporthal. 9 Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1975 (kre dieten voor verbeteringskosten 'spoorwegovergang Stationsweg, aankopen schoolmeubilair e.d. schoiengemeenschap, bouw sporthal) 10 Beantwoording van ingekomen schriftelijke vragen. Verloren: Blauw-geel-witte para plu; badpak mei bloemetjes: 2 rode kanaries; schooltas f pukkei) met een boek; groene herenfiets met zwarte bagagedragers; zwar te porlemonnaie met 65 gulden: groene damesfiets, Batavus, grijs hangslot: zwemkaart van Yvonne Post; rijbewijs B-E; gouden da mes-armband met schakelarm band; steunwiel van een oplaad- wagen: zwarte poes 8 maanden: stalen herenhorloge merk Nielka, leren bandje. Gevonden: Haak voor een net van een doel; zwarte kinderportemon- maie; linker glacé; kinder jack; kinder-portemonnaie: sleutel in zwart etui. N H. kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. A. Schellevis. Collecte „Kerk en Ziekenzorg". Oppas mevr. Pettiga, Wilma Jansen en Wilma Markvoort 10.00 uur Jongereridienst in „Irene". Geref. kerk: 8.30 uur ds. J. W. Dragl, 10.00 uur ds. F. Slomp, Vaassen; 19.15 uur ds. J. W. Dragt. Voorber. Heilig Avondmaal. In alle diensten is de tweede collecte be stemd voor het restauratiefonds. Tijdens de dienst van 10.00 uur Kinderoppas in geb. „Rehoboth". Mevr. Kruithof-Kruimelaar, mevr. Aanstoot-Beldman (res. mevr. Van Leeuwen-Beldman), mevr. Stam- Stam. Tonnv Hulsman (res. Hetty Landeweerd). U.K. kerk: zaterdag 17.00 uur, zondag 9.30 uur. D1JKERHOEK 9.30 uur ds. C. C. Addink. Extra coll. „Kerk en Ziekenzorg". OKKENBROEK Dr. F. O. van Gennep, Drieber gen. Uitgangscoll. „Euro-aktie Sa- hel". NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 u., zondag 8.00 en 11.00 uur. redelijke eisen voldoen. Voor wo ningen. waarvan de gemiddelde bewoningsdatum ligt op of na 1 april 1974 zal in 1975 geen huur verhoging gelden, maar dergelijke woningen overheidsbouw) zijn cr, volgens B. en W„ in Holten niet. De huurverhoging voor de niet of niet meer gesubsidieerde wonin gen (woningwetwoningen) van voor 1 januari 1970 is niet zonder meer verplicht. Onder deze categorie vallen de woningen aan de Burge meester van der Borchstraat en de woningwetwoning Gaardenstraat 35, bij het hulppostkantoor, welke woningen destijds builen de over dracht aan de Woningstichting On ze Woning te Deventer zijn gehou den. B. en W. stellen de raad voor de huur van deze woningen als volgt te verhogen: Burg. v. d. Borchstr. 1. 3. 9. 11 f 82.90 p. m.. nrs. 5, 17. 19. 23. 25. 27 f 76.25 p. m. en nrs. 7. 13. 15 f 71.95 p. m.. Gaardenstraat 35 f 216.50 per maand. Tegen de niet-verplichte huur verhoging kunnen de huurders, die menen dat zij daartoe redenen heb ben. schriftelijk bezwaar indienen tegen de huurverhoging. In het al gemeen kan alleen bezwaar wor den gemaakt als de verhuurder niet aan zijn verplichtingen vol doet. Om te voorkomen, dat de huur prijzen van de dienst- en gemeen tewoningen achterblijven bij de hu ren van andere woningen achten B. en W. het gewenst de huren van deze woningen eveneens te verhogen met 8 pet. Al deze wo ningen vallen onder de zogenaam de niet-verplichte huurverhoging. Volgt opsomming van deze wonin gen en panden. Gezien de toestand waarin zij verkeren, dienen, naar het oordeel van B. en W. de woningen aan de Aalpolsweg en de Binnenstraat niet le worden verhoogd. De heer M. Aanstoot, adjunct- commies A ter gemeente-secretaris, slaagde te 's-Gravenhage voor het diploma GAI. De heer O. Horling. adjunct-com mies A ter gemeente-secretarie, is met ingang van 1 september a.s. benoemd tot commies ter secreta rie van Woudenberg (U.) Geboren: Simon Cornells zv P. J. Smit en W.'I. B. van Rijsewijk. Ondertrouwd: J. H. Immink 23 jr Diepenheim en T. H. Tuitert 20 jr Holten A. J. D. Jansen 23 jr Holten en G. H. Blijenberg 20 jr Holten. Gehuwd: J. ten Wolthuis 23 jr HoRen en J. H. Meijerman 20 jr Holten. Overleden: M. Schoneveld »9 jr. A. S. Reints-Handcls 72 jr. Louwe^ejxs-K^rle. ,53 jr. Ingekomen: G. J. Bé&kcciièns- Stegeman van Lochem J. A. van den Bos en echtgenote van Groningen A. J. Lichtenberg van Rijssen J. J. Crans en echtgen. van Voorschoten K. W. Leung van 's-Gravenhage. Vertrokken: F. C. Poon naar Era- men H. Wolven naar Arnhem mejl A. V. Craubner naar Duits land mej. A. Keizer naar Goor H. P. G. Krikke en gez. naar Rheden De heer Wiggers (AR) wijst op de verkeersonveiligheid doordat autobezitters hun wagens parkeren vanuit het dorp gezien aan de rechteraknt van de Koningin Wilhelminastraat, waardoor het verkeer uit de zijstraten/tegelpa den het uitzicht, mede doordat ter plaatse beplanting is aangebracht, wordt belemmerd. Er zijn daar al eerder ongelukken gebeurd, reden waarom hij burgemeester en wet houders vraagt, welke maatregelen zij daar denken te treffen. Fietspadenplan Naar' aanleiding van radio-nieuws berichten, dat van overheidswege subsidie wordt verleend voor een fiestpadenplan, vraagt mej. A. P. Reith, namens de fractie van de PvdA of de gemeente Holten een dergelijk plan heeft en zo neen of het zin heeft alsnog een plan op te zetten. Zij verbindt daaraan de gedachte, dat door het opzetten en uitvoeren van een dergelijk plan de werkgelegenheid voor Holtena ren zou worden bevorderd. Boven dien vindt zij 'de uitbreiding van een dergelijke voorziening een niet te verwaarlozen factor voor het toerisme. Men zal ook de Holtena- ren een dienst bewijzen door enige uitbreiding aan het fietspadennet te geven, meent mej. Reith. De ZVV ..Blauw Wit '66" gaat vrijdagavond 13 juni in het dorp en zatervoormiddag 14 iuni in de buurtschap pen koek verkopen. De winst die men hoopt te maken zal ten goede komen aan de „jeugdafdeling", die door haar enorm snelle groei extra veel geld kost. We beve len deze actie in het belang van de sport en vrije tijds besteding van de jeugd van harte aan. Voor de boek verkoop zullen alle Blauw Wit-junioren* worden „in gezet". Als brandweer alarm nummer geldt thans uitsluitend 2222 De commandant brandweer, Burgemeester en wethouders dei- gemeente Holten vefrzoeken een ieder die het voornemen heeft in dividuele huursubsidie aan te vra-' gen een daartoe strekkende aan vrage in te dienen zodra de huur per 1 juli bekend is. De aanvragen zullen daarna zo spoedig mogelijk worden doorge zonden aan het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeesle - G. J. Langenbarg, secretaris HOLTEN Arts: Van vrij. 5 u. t.m. maand. 8.00 uur (uitsluitend voor spoed gevallen) J. F. Sijtsema, Pastorie straat 50, tel. 1870. Boodschappen bellen: 11.00 en 4,00 uur. Wijkverpleging: Zr. M. ter Borg. Neerdorp 1. Holten, tel. 05483-2356. Ziekenvervoer: J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338, b.b. tel. 1320 (gar. A. Müller). Tandarts: A G. Hoekstra. Scher- penzeelsew. 8. Goor. tel. 05470-3355. Praktijkadres: Grotestr. 151-153. tel 3365.' Spreekuur voor spoedgeval len: 6-7 !u. nam. Gezinsverzorging: Alle werkda gen bureau Dorpsstr. 16. 8.30-9.30 u. en volgens afspraak, tel. 2784. Maatsch. Werk: St. v Maatsch. Dienstverl. „Midden-Overijssel". Joncheêrelaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Dorps straat 16. Spreekuren: ma., di., woe. van 8.30-9.30 u., don. van 18.30- 19.30 u„ tel. 2784 (weekends 05436- 4326). Fysiotherapie: Alle werkdagen behalve dinsdagmiddag en donder dagochtend in het Groene Kruis- gebouw. Gaardenstr. G. J. Kraaij, tel. 2299. Dierenarts: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleesk.dienst: T.m. zondag 15 juni B. Groot Obbink, Kozakkenstr, 2, tel. 1526. Ma. t.m. zondag 22 juni: A. Groen, Kozak kenstr. 15, tel. 1230. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, telef. '05483-1318. Oppascentrale: J. v.d. Meer. Ca- nadastr. 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10 uur). Storingsdienst: Van zaterdag 14 t.m. vrijdag 20 juni. Electra: H. Dam Wiechers, Industriestraat 10, tel. 1217. Gas: H. J. Kolkman, Dies senplasstr. 32, tel. 2012. Brandmelding: Tel. 1352-2655 en 2665 (politiebureau), 's Nachts tel. 05200-71234. Vrijdag 13 juni 18.30 uur: Dressuurwedstrijden in manege ,,Snorrewind". 19.30 uur Film „Wéreldkampioen- schappen Voetbal '74" in de col legezaal van de Scholengemeen, schap (zie adv. en bericht). 19.30-20.30 uur Spreekuur raads fractie VVD voor leden en be langstellenden in hotel Vosman". Koekactie ZVV Blauw Wit (zie bericht). Zaterdag 14 juni 8.30 uur: Dressuurwedstrijden en 14.00 uur springen in 'manege ,Snorrewind". Koekactie ZVV Blauw Wit Zondag 15 juni 14.00 uur Disco-bal in café ,,De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur Dansen in bar-dancmg „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 16 juni 19.30 uur: Fractievergadering van de P.v.d.A. ten gemeentehuize (zie raadsagenda). Dinsdag 17 juni 19.30 uur Openbare vergadering van de raad ten gemeentehuize. Vrijdag 20 juni 21.00 uur Grote muzikale show op Sportpark „Meermanskamp" (zie adv.). Zaterdag 21 juni Lompenaktie Holtense Muziekver eniging „H.M.V." in de buurt schappen (zie adv.). Maandag 23 t/m maandag 30 juni Herenkapsalon W. G. van Geen- huizen, Dorpsstraat, wegens va kantie gesloten (zie adv.).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1