in plaats van gewesten Afscheid van Kolkleuterschool Kerkdiensten Flinke belangstelling voor mars wedstrijden Zondagsdienst show Élmi-provincies 25 jaar chauffeur bij fa. Jahnk m Publikatie lijst met gebieden komt nog O.C.Hf5 speelde voor Plattelandsvrouwen BERGROEREN-REGELING jan krikkink voor de 150ste keer op de plankeu Verloren - Gevonden Kerkelijke verkiezing Geslaagd als herenkapper Poëzie van vrouwen over vrouwen Voor de Zending Openbare kennisgeving Brandalermerins Burgerlijke Stand OA ZE AGENDA ATTENTIE Adverteerders en berichtgevers HOLTENS NIEUWSBLAD dvertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Ho.ten, t.g.v. Hollens Nieuwsblad Vrijdag 6 juni 1975 27ste jaargang - no. 23 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05433-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2609 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 l Het nest van .de gewestvor- ming ligt. onder de boom. Er 1 komt- een voorstel tot .wi.jzi.-_ ging van de provinciewet, diè de vorming van een twee- I en-twintigtal mini-provincies mogelijk moet maken als ver vangers van de huidige elf provinces. Het concept van het voorontwerp der wijzi gingswet is klaar. Naar ver wachting zal binnen enkele weken het definitieve voor ontwerp openbaar worden gemaakt. De gedachte om tot een be stuurlijke herindeling te ko men via een wijziging van de I provinciewet in plaats van de invoering van een gewest- wet, zou gebaseerd zijn op de 5 praktische overweging, dat door een wetswijziging"- snel ler resultaten kunnen wor- •j den bereikt dan Via een nieu- we wet, doordat de proce dure korter is. Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel kwam destijds als eerste met deze suggestie. Jarenlang heeft men nu al gestudeerd over en gedok terd aan de bestuurlijke her indeling van ons land door de vorming van gewesten. De minister van Binnenland se Zaken, mr. W. F. de Gaay Fortman, kwam eind vorig jaar met een. voorontwerp van wet, waarbij ons land zou worden opgedeeld in „44 eenheden van bestuur op ge- pi westelijke schaal" (gewes- ten). Op grple schaal' waren de gemeentebesturen in de ver- j schillende regio's al een aan tal jaren actief om de gewest- vorming voor te bereiden. Een duidelijk voorbeeld is het „Gewest Deventer", dat door de toetreding van vier Gelderse gemeenten nu „Ge west Midden-IJssel" zal he ten. Men kan er elders in dit nummer meer over lezen. Geweldige ambitieuze plan nen die, hoewel men door het uitblijven van een Gewest- wet sterk gefrustreerd was, met kracht ter hand werden genomen terwille van een j betere bestuurbaarheid van i de regio. I Ze zijn waardeloos'geworden als de beide Kamers der Sta- ten-Generaal binnen afzien bare tijd akkoord zullen gaan met de plannen der regering om 22 mihi-provincies in te stellen. Waardeloos? Niet he lemaal. omdat door de jaren lange studies toch wel stof is ontstaan, die ook bij de in stelling van mini-provincies een zekere waarde zal heb ben. Maar. we zeiden het al, "het nest van de gewestvor- .mi-ng ligt onder de boom. De eieren zijn uitgehaald, (w.b.) Drumband H.M.V. Op vrijdag 30 mei. was het 25 jaar geleden, dat A. J. Leeftink. Borkeld 50 te Holten, als chauffeur in dienst trad bij A. H. Jalink en Zenen B.V.. bouwmaterialen te Goor. Sinds de stichting van het filiaal te Holten in 1968 is hij daar als chauf feur 'werkzaam. 's Morgens werd hij met zijn echtgenote op het directiekantoor in Goor ontvangen, waar hij werd toegesproken door de heer A. H. Jalink. één der directeuren van d? B.V., die hem als blijk van waardering een geschenk onder couvert, aanbood, alsmede een oorkonde namens de Handelaren in Op de foto v.l.n.r. directeur A. H. Jalink. mevrouw Lseftink-Bosman en „zilveren" chauffeur Arend Leeftink. Bouwmaterialen in Nederland (H.I.B.I.N.) Aan mevrouw Leeftink werden bloemen aangeboden. Namens het personeel bood chauffeur Oolbekkink een enveloppe met inhoud aan. Namens de A.N.W.B. werd de zilveren jubilaiis een oorkonde uitgereikt met de daarbij behörenÜe gouden A.N.W.B.-speld. Donderdagavond 29 mei j.l. be sloot de afdeling Holten van de Ned. Bond van Plèttelandsvrou- Verloren: zwarte hond. bastaard, reu met witte vlek onder de hals, bruine heren portemonnaie, inh. f 5.- en zwemkaart, zwarte-witte draadharige foxterrier .Penny", paar rode kousen en lap stof, wit met blauw, zwemgoed in, plastic tas. rood etui met een tiental sleu tels, zonnebril met ingeslepen gla zen. Gevonden: Klein sleuteltje, zwar te hond soort kees-model met. witte bef en witte poten en nieuwe hals band, dwergbokje, bruine knip portehïonnaie, vier plastic ballen, kontakt-sleutels voor Simca. wen, het seizoen hitL een lonee.- avond. Uitgenodigd was „O.C.H", welke het stuk „Donder-dagen" opvoerde. Het stuk, werd op voor treffelijke wijze gespeeld en de tonelisten werden met een harte lijk applaus beloond. Na de voor stelling werd de heer Jan Krik kink gehuldigd i.v.m. zijn „150"- ste optreden bij „O.C.H." De presidente, mevr. H. Robers- Sprokkereef dankte alle spelers en bood de dames een bloemetje aan. Verder wenste ze alle leden een goede zomer en „warme" va kantiedagen toe, en hoopte allen het volgend seizoen weer te ont moeten. Tot ouderling der Geref. kerk werd gekozen de heer Joh. Stam, Neerdorp 89. en tot diaken mevr. Meyerinkrliasewinkel, Hofi'esstraat 18. De heer A. Drent te Holten slaagde te Loosdrecht, na het theoretisch examen te hebben af gelegd. voor het vakdiploma he renkapper. Vorig jaar had hij reeds het pTv.fctisch examen ge daan. De lijst van gebieden waarop de zogenaamde ,.Bergboeren"-re- geling kan worden toegepast, heeft dc EEG op 19 mei jl. in zijn publikatieblad bekend gemaakt. Voor Overijssel betreft dit 65 ge bieden met 2.894 in overweging te nemen hectaren cultuurgrond. Veruit het grootste aangesloten gebied ligt in Noord-Oost Twen te. tussen Tubbergen en Ootmar- sum. Het is het gebied van het Sprengendal en de Manderse Streu. rondom de dorpen en buurtschappen Vasse, Hezinge en Mander. Op de door „De Boer derij" gepubliceerde EEG-kaarl vindt men behalve op andere plaatsen ook een groot aantal stippen tussen Rijssen, Markclo. Holten en Nijverdal en in de Gel derse Achterhoek in de buurt van Lochem. Winterswijk en Terborg. De minister van Landbouw en Visserij, mr A. van der Stee, bleek naar aanleiding van vra gen van de Tweede Kamerleden Evenhuis. Tuijnman, Waalkes en Scherpenhuizen nog niet bereid de juiste omschrijving van de ge bieden prijs te geven. Zijn uit eindelijke conclusie is, dat het beter is een en ander te combi neren met de vaststelling van de eerste gebieden waarop de Rela tienota daadwerkelijk zal kunnen worden toegepast. Daarbij zal dan tevens meer duidelijkheid bestaan ten aanzien van het volledig pak ket van beheersregelingen uit de Relatienota. De voor de leden van de Tweede Kamer ter inzage ge legde kaart moet dan ook meer worden gezien als een stuk tus sentijdse informatie, heeft de be windsman gezegd. Bij de beslissingen omtrent de op name van de gebieden in de des betreffende regelingen zijn de be langhebbenden volgens de minis ter intensief betrokken geweest. Zoals bekend is in de Relatie nota medegedeeld, dat de rege ring met een stelsel van normen en maatstaven -voor de toepas- Na hieraan vijf en een half jaar werkzaam te zijn geweest heeft mevr. H. H. Peters-Rensen offifcieel afscheid genomen van de Kolkkleu- terschool. 's Middags was er feest voor de kleuters, speciaal voor de klas van juf Peters. Nadat baby Denise stormachtig begroet en be wonderd was, werden iuf en haar man toegezongen door de 130 kleu ters. In een speciaal afscheidslied werden de vijf en een half jaar uit volle borst bezongen. Van iedere klas boden twee kleuters een door de klas zelf gemaakt kado aan en van alle kleuters samen kreeg juf een prachtig tinnen bord met in scriptie en voor de kleine Denise was er een grote teddybeer. Na af loop van de schooltijd was er een gezellige receptie waar vele ouders en genodigden mevr. Peters de hand ten afscheid kwamen druk ken. Tevens werden er bloemen en mooie geschenken aangeboden. Voor de marswedstrijden die zaterdagavond onder auspi ciën van de Muziekkring Lochem van de K.N.F. door de Holtense muziekvereni ging „H.M.V." werden geor ganiseerd voor muziekkorp sen en drumbands, bestond ondanks het kille weer een goede belangstelling,en het pleit voor de prestaties van de verschillende ensembles dat slechts een klein aantal van de plm. 1000 bezoekers voortijdig naar huis ging. De voorzitter van de organise rende vereniging, de heer A. Wes- terik, sprak een woord van wel kom, waarbij hij zich in 't bijzon der richtte tot de juryleden de heren J. Smits te Ede en K. li. Olink te Zwolle. Er werden voor de prestaties geen punten of prij zen toegekend, doch de deelnemen, de verenigingen zullen van de ju ryleden t.z.t. een critisch verslag ontvangen. Aan de wedstrijden werd deel genomen door de muziekverenigin gen „Crescendo" te Barchem, ..Kunstmin" te Gorssel, Apollo" te Laren, „Soli Deo Gloria" te Harf- sen, „Juliana" te Almen. „HMV" te Holten, „Concordia"' te Eefde. „Advendo" te Lochem en „Or pheus" te Bathmen, Aan de wedstrijd voor drum bands namen deel de bands van alle genoemde verenigingen behal ve van Orpheus" te Bathmen. De korpsen speelden een lopende mars en de drumbands voerden 'n staande en een lopende mars uit. De gezamenlijke uitvoering van de „Junioren-mars" door plm. 300 muzikanten en tamboers onder di rectie van HMV's dirigent Henny J. Fransen was een prachtige en gewaardeerde afsluiting van een N.H. kerk: 8.30 en 10.15 u. ds. A. Schellevis. Viering H.A. Oppas dienst: mevr. Meilink, mevr. Louws en Alie Markvoort. Geref. kerk: 8.30-10.00 en 19.15 u. ds. G. W. H. Peddemors. Tijdens de dienst van 10.00 u. oppasdienst: mevr. Veldhuis-Willems, Henriëtte Kolkman (res. mej. D. Verveda), Rikie Brinkman, Ria Jansen (res. mevr Hulsman-Veldhuis» Kinder- nevendierist: mevr. B. Houwen, res. mej. I. Kamphuis. R.K. kerk: Zaterdag 17.00 uur. zondag 9.30 uur. DIJKERHOEK 9.30 uur: ds. C. C. Addink. Vie ring H.A. OKKENBROEIv 9.30 uur ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 11.00 uur. sing van beheersregelingen komt. Daarbij zal o.m. ook aandacht worden besteed aan de toepassing van de Bergboeren-richtlijn. Ten slotte heeft de minister van volks huisvesting en ruimtelijke orde ning de Rijksplanologische Com missie advies gevraagd ten aan zien van de gebieden waarop de Relatienota zou moeten worden toegepast. In dit kader is de door de EEG-Ministerraad goedge keurde lijst een der te beoordelen gegevens. Zodra op basis van een verdere uitwerking van de Rela tienota in deze zin een concreet beeld ontstaat, wat een en ander voor de belanghebbenden bete kent, is er gerede aanleiding met hen te overleggen. Daarbij gaat het er onder meer om, of ook an dere in de Relatienota voorziene beleidsvoornemens op de bedoel de gebieden van toepassing zul len zijn. ln ,,De Boekenbus" van de RONO op zondag 8 juni (19.00- 19.10 uur) bespreekt Jan F. de Zanger de bundel ,.De vrouw over de vrouw", een bloemlezing uit de gedichten, die vrouwen over vrouwen hebben geschreven. De dichteres Inge Lievaart maak te deze keuze uit de poëzie van dichteressen, van Anna Bijns tot Annie M. G. Schmidt en Ans Wor tel. De bundel is een uitgave van Kok, Kampen. De in de Geref. kerk voor dc zending op Soemba en in Brazilië gehouden collecte, heeft ruim 3000 gulden opgebracht. Arts: Vrij. 5 u. tm. ma. 8 uur (uitsluitend voor spoedgevallen) J. If. A. Bruins, Molenbelterweg 15 tel. 1280. Boodschappen bellen: 11.- en 4.00 uur. Wijkverpleging: Zr. H. Strijker, Groene Kruisgeb. Tel. 1436. Ziekenvervoer: J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338, b.g.g. A. Müller, tel. 1320. Tandarts: H. Hansman, Grote Maatweg 36, Wierden, tel. 1765. Spreekuur voor spoedgevallen 6-7 uur nam. Gezinsverzorging: Alle werkda gen bureau Dorpsstr. 16, 8.30-9.30 u. en volgens afspraak, tel. 2784. Maatschappelijk Werk: Stichting v. Maatsch. Dienstverl. „Midden- Overijssel", Joncheerelaan 134. Nij- verdal, tel. 05486-4126. Bureau Hol ten: Dorpsstr. 16. Spreekuren: ma., di.. woe. van 8.30-9.30 u., do. v. 18.30-19.30 u„ tel. 2784 (teL tijdens weekends 05486-4126). Fysiotherapie: Alle werkdagen behalve dinsdagmiddag en donder dagochtend in het Groene Kruis- geb., Gaardenst. G. J. Kraaij, tel. 2299. Dierenarts: A. Oostenburg, Dies- senplasstr. 5, tel. 1515. Oppascentrale: J. v. d. Meer. Ca- nadastr. 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.) Wachtdienst Vleesk.dienst. T.m. zondag 8 juni C. Dijkstra, School- str. 5. tel. 1833. ma. t.m. zo. 15 juni B. Groot Obbink, Kozakkenstr. 2, tel. 1526. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst: Za. 7 t.m. vrij. 13 juni: Electra: H. Heijink, Kolweg 44. tel. 2124. Gas: J. Bosschers, Beu- seberg 54, tel. 1945. Brandmelding: Tel. 1352 - 2655 en 2665 (politiebureau), 's Nachts tel. 05200-71234. Als brandweer alarm nummer geldt thans uit sluitend 2222. De commandant brandweer, T. Prak Geboren: Johannes Jan zv G J Fokker en G Nijland Peter zv G J te Winkel en W A ten Veen (geb. te Deventer) Gerritje Eg- berta dv N ten Veen en H M Mees- terberends (geb. te Deventer), Ondertrouwd: G M Markvoort oud 28 jaar Holten en G H Elber- sen oud 23 jaar Holten J W Beusink 22 jaar Holten en B Uit man oud 19 jaar Holten A Pasop oud 20 jaar Holten en B H Paal man oud 21 jaar Holten. Gehuwd: A Tijhuis oud 25 jaar Hellendoorn en H J Rozendom oud 23 jaar Holten S Lohuis oud 23 jaar Rijssen en S A J Klaassen oud 23 jaar Holten. Overleden: E Vorkink-Boode oud 81 jaar A Tuitert oud 76 jaar (overl. te Deventer) J H Ste vens-Peters 62 jaar (overl. te De venter). Ingekomen: E Mol en gez. van Vlaardingen W J Smit en gez. van Almelo G J Eshuis en echt- gen. van Hellendoorn mej. S Hell van Lochem mej. C A A de Bruin van Rijssen J J van der Wal en echtgen. van Ede. Vertrokken: T Deijk naar Bath men H J Thijhuis-Rozendom naar Hellendoorn. Zaterdag 7 juni 20.00 uur: Dansavond voor ge huwden in hotel „Vosman" 20.30 uur: Folksinger Herman Erbé in „de Schure" (zie adv. en bericht) Zondag 8 juni 14.00 uur: Discobal in café „De Wippert" (zie adv.) 14.00 uur: Start oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" bij café „De Biester" 19.30 uur: Dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.) Maandag 9 juni 20.00 uur: Ledenvergadering sportvereniging „Bato" in hotel 20.00 uur: Gespreksavond kies vereniging „Gemeente Belang" in hotel „Holterman" (zie ber.) 20.00 uur: Ruilavond Holtense postzegelclub „H.P.C." in hotel „Vosman" Dinsdag 10 juni 20.00 uur: Vergadering Beurs- deelnemers in café „Kalfsterman" (zie adv.) Donderdag 12 juni 20.00 uur: Openbare vergadering Gewestraad Deventer in het Pos tiljonmotel te Deventer Vrijdag 13 juni 16.30-19.00-19.45 en 20.30 u.: Film „Wereldkampioenschappen Voetbal '74" in de collegezaal van de Scho lengemeenschap 18.30 u.: dressurwedstrijden in manege Snorrewind (zie adv.) Zaterdag 14 juni 8.30 u.: Dressuurwedstrijden en 14 u.: springen in manege Dunne- wind (zie adv.) Dinsdag 17 juni 19.30 uur: Openbare vergadering van de raad ten. gemeentehuize Vrijdag 20 juni 21.00 uur: Grote muzikale show op sportpark „Meermanskamp'' Zaterdag 21 .juni Lompenaktie Holtense muziek vereniging „H.M.V." in de buurt schappen Op het sportcomplex „Meer manskamp" zullen op vrijdag 20 juni 's avonds om 9 uur de Holtense muziekvereniging „H.M.V." met drumband en het harmonie-orkest „Kunst min" te Gorssel met drum band en majorettes een grote muzikale show presenteren o.l.v. dirigent Henny J. Fran sen. Het sportpark zal ter gele genheid van deze show baden in een zee van floodlight en ongetwijfeld zal het een fan- t^cticph schouwspel worde Vandaag is ons blad voor het eerst in kleiner formaat verschenen. Het werd in Almelo gezet en in Enschede gedrukt. Dat kleiner formaat heeft consequenties voor advertenties over de hele pagina. Die moeten namelijk van 10 op 9 kolommen worden teruggebracht (9 x 40 mm). Zij die tot nu toe matrijzen, afdrukken of clichés van 10 kolom gebruikten, moeten voortaan rekening houden met 9 kolom breedte. Advertenties en berichten dienen zo vroeg mogelijk te worden aangeboden. Zij moeten uiterlijk op donderdag morgen om 10 uur uit Holten verzonden kunnen woor den. zodat aankomst om uiterlijk 11 uur in Almelo ge waarborgd is.. Slechts in heel bijzondere gevallen kan hierop een uit zondering worden gemaakt van ten hoogste enkele uren. Wij verzoeken allen die dit aangaat zeer dringend met het bovenstaande wel rekening te willen houden, waar voor bij voorbaat onze vriendelijke dank. REDACTIE EN ADMINISTRATIE HOLTENS NIEUWSBLAD

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1