Zondagsdiensten KERKMENSTEN Adverteerders en berichtgevers Kroamschuddn Haar Onze agenda Boeren in waterwingebieden Jazzconcert oude stijl Bakker Frans Pluygers hield Open-Huis VERLOREN - GEVONDEN ATTENTIE Dijkerhoekse plattelandsvrouwen op reis Geref. bejaarden bezochten liet land van Bartje Oorkonde voor monteur Jan Baltus Openbare kennisgeving Brand- alarmering Tijdelijke verkeersmaatregel Gespreksdienst in gebouw „Irene HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contraot lager) Abonnementsprijs f 8.50 per katf jaar, f IT.per jaar. Losse nummers 35 eent. Betaling op giro 87558T, Rabo bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 30 mei 1975 27ste jaargang - no. 22 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adro. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 ftt zaal „Vosman" hebben dinsdagavond voor plm. 80 landbouwers en enkele andere belangstellenden ir. E. Bouma, hoofd van de Sociaal Econo mische Voorlichting bij de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) en ir. H. Lemstra, adj.-directeur Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO), een toelichting gegeven op de „Verordening bescherming water winning Overijssel". Deze voorlichtingsavond werd georganiseerd door de plaatselijke afdelingen van de Chr. Boeren- en Tuindersbond (CBTB) en de OLM. Artsen Vrij, 5 u. t.e.m. ma. 8 u. (uitsluitend voor spoedgevallen). W. R. van Cou- welaar, Holterenkstf. 18, tel. 2750. Wijkverpleging Zuster P. T. v. d. Zwaag, Prinses Irenestraat 7, Markelo, tel. 05476-1285. Ziekenvervoer Zaterdag: Gar. A. Müiier, tel. 1320 b.g.g. tel. 2980 en 1338 (J. Aanstoot). Zondag: J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. gar. A. Müller, tel. 1320. Tandarts H. Hansman, Grote Maatweg 36, Wierden, tel. 05496-1634. Spreekuur voor spoedgevallen 6-7 uur n.m. Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorpsstr. 16, 8.309.30 u. en volgens afspr. telef. 2784. Maatschappelijk Werk Stichting v, Maatsch. Dienstverl- „Midden-Overijssel", Joncheerelaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Dorpsstr. 16. Spreekuren: ma., di., woe., van 8.30-9.30 u., don. van 18.30-19.30 u. tel. 2784. (Tel, tij dens weekends 05486-4126). Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat, G. J. Kraaij, telef. 2299. Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 16, tel. 2004. Oppascentrale J. v. d. Meer, Canadastr. 35, telef. 1549. (Tussen 8.30 en 10 uur.) Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag: J. Hof, Schepenen- str. 16, tel, 1697. Ma. t.e.m. zondag: C. Dijkstra, Schoolstraat. 5, tenl. 1833. Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 9-11 uur aan het slacht huis. Storingsdienst Zaterdag 31 meivrijdag 6 juni: Elektra: H. J. Wansink, Lageweg 3, telef. 2789. Gas: W. C. v. d. Weertlhof, Voors- boersstraat. 2, tel. 1793. Brandmelding Tel. 1352, 2655 en 2665 (politiebu reau). 's Nachts telefoon: 05200-71234. Na een woord van welkom door de voorzitter van de afd. O.L.M. de heer J. W. Wesseldijk stond de heer Bou ma uitvoerig stil bij de verordening die bedoeld is om noodzakelijke wa terwingebieden te beschermen. Beperkingen De verordening werd na uitvoerige besprekingen met o.a. de verschillen de landbouworganisaties in april 1974 door dc Prov,. Staten aanvaard. Ook in Holten zijn indertijd tegen deze verordening aan aantal bezwaren in gediend, omdat rondom de water bronnen het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan banden wordt gelegd, men in de bedrijfsvoe ring wordt belemmerd of mogelijk zelfs met het bedrijf (kalvermeste- rijdat te dicht bij een eerste be- stemmingsgebied ligt moet stoppen. In zo'n geval zal de betrokken ei genaar schadeloos worden gesteld. In een eerste bestemmingsgebied is het tevens verboden om gier of dunne mest te bewaren. Bestaande toe standen mogen gehandhaafd blijven tot 1 sept. 1976 en nadien moet men ontheffingen hebben die bij B. en W. aangevraagd moeten worden. In het 2e bestemmingsgebied, dat wat verder van de bronnen ligt, is intensieve veehouderij niet verboden. Wordt een verzoek om ontheffing door B. en W. afgewezen dan is de NED-HERV. KERK 8.30 en 10.15 ua ds. L. de Vrijer. Coll, Kinderbesch. en Jeugdtweizijns- zorg. Oppasdienst: mevr. Van Iperen, Gerida Hols, Ineke Wolters. 10 uur jongerendienst in gebouw Irene. 19.15 uur ds. Boesak, Bantoe pred. Gespreksdienst in Irene. Onderwerp: Een stem uit zwart Zuid-Afrika. GEREF. KERK 8.30, 10 en 19.15 uur ds. R. A. Hoog kamp van Hoogeveen. In alle dien sten is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het restaura tiefonds- Oppasdienst: mevr. Belt man-Staman, mevr. Smid-Manen- schijn, res. Henniëtte Rietberg. Ria Prins, Janny KI. Nage'lvoort (res. mevr. Schuppert-Veldhu'is) R.-K. KERK Zaterdag 17 uur, zondag 9.30 u. (eer ste Heilige Communie). DIJKERHOEK 9.30 uur ds. A. SöheHevis (collecte zie N.-h. K. Holten). OKKENBROEK 9.30 uur ds. M. de Heer. Bed. Heili ge Doop. Uitgangscoll. voor Kinder bescherming. NIEUW HEETEN Zaterdagavond 7 uur, zondag 8 en 11 uur. Vanaf vrijdag 6 juni a.s. zal ons blad in kleiner (Tubantia formaat verschijnen. Het wordt dan in Almelo gezet en in Enschede gedrukt. Advertenties en berichten moeten zo vroeg mogelijk worden aangeboden. Zij moeten uiterlijk op donderdagmorgen om 10 uur uit Holten verzonden kunnen worden, zodat aankomst om uiterlijk 11 uur in Almelo gewaarborgd is. Slechts in heel bijzondere gevallen kan hierop een uitzon dering worden gemaakt van ten hoogste enkele uren. Wij verzoeken allen die dit aangaat zeer dringend met het bovenstaande wel rekening te willen houden, waarvoor bij voorbaat onze vriendelijke dank. REDACTIE EN ADMINISTRATIE HOLTENS NIEUWSBLAD volgende stap een verzoek aan Ged. Staten en zo nodig naar de Kroon. Na de pauze werd er druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen en kregen de he ren Bouma en Lemstra bij het be antwoorden hiervan de gelegenheid om op verschillende details betref fende de waterwingebieden Espelo (Meilinkbos) en Look/Borkeld nog uit voeriger in te gaan. In Espelo en Look/Borkeld zo zei ir. Lemstra wordt als gevolg van waterwinning geen verlaging van het grondwater peil verwacht. Een van de boeren herinnerde de heer Lemstra aan zijn indertijd gedane verklaring dat men als boer geen last zou ondervinden maar nu komt men toch op tafel met allerlei beperkingen, aanvragen om ontheffingen etc. Er is indertijd uit drukkelijk gesteld dat de boeren geen enkel nadeel zouden ondervinden van de waterwinning. Waarom geeft men hen die in deze gebieden wonen en- bloc geen ontheffing? Het is moge lijk zo zei Lemstra dat op alle ver zoeken om ontheffing gunstig wordt beslist maar de voorgeschreven weg moet worden bewandeld d.w.z. aan vragen bij het gemeentebestuur. De leden van de afd. Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen hadden voor dit jaar als einddoel van het jaarlijks uitstapje Arnhem gekozen. Ze vertrokken 's morgens rond 8 uur vanaf het café „Het Bonte Paard" en stapten in Hoenderlo uit voor een kopje koffie. Na een gezellig uurtje werd de reis voortgezet naar Veenen- daal voor een bezoek aan de Scheep- jeswolfa brieken waar tevens een ten toonstelling werd gehouden over spin nen en weven. In Austeriitz werd, na dat een boterham was gegeten, de py- ramide beklommen en in huize Doorn boeide de pracht en praal van wijlen de Duitse keizer Wilhelm. Ook een bezoek aan een grote meu belshow in Ede viel zeer in de smaak. In Arnhem werd een uurtje rondge keken in het winkelcentrum en kon den inkopen worden gedaan. De laat ste pleisterplaats was hotel „Vosman" in Holten waar de dag besloten werd met een etentje. In tegenwoordigheid van bijna alle leden van de personeelsvereniging werden maandagavond in café De Biester de heren H. Wissink, Schou tenstraat 1 en G. Nijenhuis te Espelo 20 a, spontaan en hartelijk gehuldigd in verband met bet feit dat ze 25 jaar werkzaam waren bij De Vrij heid. De directeur van het bedrijf, de heer H. H. G. Vogt, sprak woorden van grote waardering tot de beide werknemers die rich steeds tenvolle hebben ingezet voor het bedrijf- Hij wees op de goede en prettige samen werking en sprak ook een woord van dank namens de Holtense veehouders. De heer Vogt overhandigde de oor konde van de FNZ voor 25 jaar trou we dienst en de FNZ-medaille en hij bood namens De Vrijheid een ge schenk in couvert aan. Aan de dames Wissink-Oolbekkink en Nijenihuis-Kolkman werden bloe men aangeboden. Namens de collega's werd 't woord gevoerd door de heer Kieftenbelt. Hij bood de jubilarissen een tafelaar.ste- ker en een schrijfset aan en offreer de de dames bloemen. Nadat de heren Wissink en Nijen huis met enkele woorden dank had den gezegd voor de waarderende woorden en de geschenken bleef men nog geruime tijd heel gezellig bijeen. Bakker Frans Pluygers aan de Oranjestraat heeft dinsdag met. het „Open Huis" ter gelegenheid van de belangrijke uitbreiding en moderni sering van z'n bakkerij in de roos geschoten. Een groot aantal klanten en zakenrelaties kwamen hem en zijn vrouw gelukwensen en er werder. veel mooie geschenken en bloemstuk ken aangeboden. Een groot deel van de dag waren enkele gastbakkers be zig met het bakken van brood, klein- brööd, stokbrood etc. en konden de klanten bekijken wat of er allemaal moet gebeuren voordat „het zaad van de akker als brood van de bak ker door 't keelgaatje kruipt". Bakker Pluygers heeft door uitbrei ding de mogelijkheid gekregen tot het bouwen van een Prothermo circulatie- oven die voldoet aan de modernste eisen. De oven is uitermate geschikt voor 't bakken van stokbroo, vloerbrood Op de foto van links naar rechts mevr. Pluygers, bakker Pluygers, de winkeImeisjes en bakkersknecht Frans Bril. en harde broodjes en de capaciteit ligt pLm. 150 pet. hoger dan van de oven die tot voor kort in gebruik was. Op foto v.l.n.r. mevr. J. Nijen- huis-Kolkman, dhr. G. Nijen huis, directeur H. H. G. Vogt, dhr. H. Wissink en mevr. M. Wissink-Oolbekkink. De bejaarden van de geref. kerk maakten vrijdag 23 mei een uitstapje naar de provincie Drente. Over de toeristenweg over de Holterberg werd via Nijverdal en Ommen naar Balk brug gereden waar in hotel „De Vier sprong" koffie werd gedronken. Na deze gezellige onderbreking werd de reis door het prachtige Drentse land voortgezet naar de bekende uitspan ning „Drouwenerzand" bij Borger, waar de maaltijd werd gebruikt. Na een uurtje te hebben rondgeke ken in het aangrenzende Natuur His torisch Museum of een „uitje te heb ben geknapt" was het verzamelen ge blazen en werd door de zgn. veenko loniale gebieden naar het veendorp- museum „Borgercompascuum" gere den waar men kon zien hoe men in deze streken in de vorige en in het begin van deze eeuw leefde en werkte. De thuisreis ging via Schoonebeek (ja knikkers) en het oude vestingstadje Coevorden. De dag werd besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd in ge bouw „Rehoboth". Automonteur Jan Baltus, Beuse- berg 11, die door de stichting Vakop leiding voor het Automobielbedrijf (V.A.M.) met een collega uit Rotter dam was uitgenodigd voor deelname aan ..Beroepen vergelijking" in Straatsburg (Fr.) heeft de diverse opdrachten o.a. complete remrevisie, vernieuwen van lagers tot volle te vredenheid van de jury uitgevoerd. Baltus die als monteur werkzaam is bij het autobedrijf Dries Willems in de Haar kreeg een prachtige oorkon de. Er namen aan de „Beroepen ver gelijking" in Straatsburg in totaal 18 monteurs (2 per land) uit de EEG deel. Als brandweer alarmnum mer geldt thans uitslui tend 2222. De commandant brandweer, T. Prak Leerlingen van de openbare lagere Haarschool brachten op maandagmiddag 26 mei een bezoek aan PETER TE WINKEL, de op 15 mei j.l. ge boren zoon van meester G. J. te Winkel. Naar goed oud-Holt ens gebruik boden de leer lingen van klas 3b5 hun meester en zijn vrouw een krentewegge van bijna anderhalve meter aan. Op zondagavond 1 juni a.s. zal er 's avonds om 19.15 uur weer een ge spreksdienst worden gehouden. Deze dienst gaat uit van de Hervormde Kerk in onze gemeente en zal plaats vinden in gebouw „Irene". Het thema van deze dienst zal zijn: Een stem uit zwart Zuid-Afrika. Vertolker van deze stem uit zwart Zuid-Afrika zal zijn ds. Alan Boesak, die wij bereid hebben gevonden deze dienst in „Irene" te leiden. Ds. Alan Boesak is Bantoe-predikant en studeert momen teel in Kampen, terwijl hij overal in den lande predikbeurten vervult waar hij, mogen we wel zeggen, overvolle kerken trekt. Tijdens deze dienst zal er weer de mogelijkheid zijn om vra gen te stellen of, als u dat wilt, te discussiëren over datgene waar u nu nét enigszins anders over denkt dan uw buurman of overbuurvrouw, die u deze avond heeft meegenomen. Onder het genot van een kopje koffie kunt u dan nog eens napraten over uw bevoorrechte positie* u mag nl, overal gaan zitten, u behoeft zich niet aan een avondklok te houden, u behoeft zich niet te legimiteren, u mag getrouwd zijn met iemand van een ander ras, u mag een kerkdienst bijwonen, geleid door een Bantoe-pre dikant! Graag tot zondagavond 1 juni! De gespreksdienstcommissie. VERLOREN: geruite schooltas met fiets-haken, inh. bekira en handdoek, leesbril, donker montuur; bromfiets tas met gesp, zwart, inh. geel regen jack, groene regenbroek, handschoe nen en gereedschap; oude damesfiets met handremmen; trouwring 7 mm, glad afgeslepen kantjes, „Gerard" 25-4-74 en 26-12-72; 1 paar sportschoe nen en gymbroek; Suède-achtige werkhandsdhoenen, grijzig; doublé da- meshorlege, rond model doublé rek- bandje; blauwe regenbroek; zwarte herenfiets merk Burgers met ver snelling; goudkleurig kettinkje „Es ther"; autosleutels van Citroen; brui ne herenportemonnaie inh. f 15.- en foto filmster. GEVONDEN: rode vulpen; kinder fietsje; witte mannetjes kanarie; vo gel v.m. kwartel; grijze kater; bruine portemonnaie. Zaterdag 31 mei Lompenaktie in Espelo t.b.v. ge bouw „Trefpunt". 8.30 uur: opening winkel Oranjestr. 13, van Fluimveebedrijf Barvelink. (zie adv.) 9.30-17.00 uur „Totaaldag" z.v v. „Blauw Wit" op Sportpark „Meér- manskamp". Sport en spel voor alle pupillen, junioren en senioren. 19 00 uur Marswedstrijden voor mu ziekkorpsen en drumbands in de Vrij heidslaan (zie bericht) Zondag 1 juni 14.00 uur Dansen in café „De Wip- pert" (zie adv.) 19,30 uur: dansen in bar-dancing Boode te Bathmen. (zie adv.) Maandag 2 juni 20.00 uur Ledenvergadering afd. Holten P.v.d.A. in hotel „Vosman" Aanvang vérkoop loten 637e Staats loterij (zie adv Woensdag 4 juni Jaarlijks uitstapje Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek. Vertrek om 8.00 u. vanaf smederij Broekhuis. Donderdag 5 juni 19.45 uur Algemene ledenvergade ring z.v.v. „Blauw Wit '66" in hotel „Vosman". Vrijdag 6 juni 20 uur: vergadering Beursdeelne- mers in café Kalfsterman (zie adv.) Zaterdag 7 juni 20,00 uur Dansavond voor gehuw den in hotel „Vosman". Maandag 9 juni 20.00 uur Ledenvergadering sport vereniging „Bato" in hotel „Holter- man" (zie adv.) 20.00 uur Gespreksavond kiesver eniging „Gemeente Belang" in hotel „Holtermari". 20.00 uur Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in hotel .Vosman'. Vrijdag 13 juni 16.30, 19.00, 19.45 en 20.30 uur Film „Wereldkampioenschappen Voetbal '74" in de collegezaal van de Scholen gemeenschap (zie bericht) dorp maar woensdagochtend werden ze door de klanken van de St. Louis Blues verlokt om op het schoolterrein te blijven. Op het veld na ast het gym lokaal werd n-1- een jazz oude stijl concert gegeven door leerlingen van HAVO 4, waarbij ook de leraar Han delswetenschappen, de heer Wil'.em- sen een solistisch partijtje meeblies. Deze leerlingen Pieten horen wat ze op de muzieklessen van de heer Hen- ny J. Fransen hebben geleerd. Daar het een openluchtconce: t was, kon den alleen de instrumenten gebruikt worden die buiten konden worden op gesteld, maar ondanks dat het en semble niet volledig was klonken Mov Indigo, When the Saints voortreffelijk en het resultaat van de lessen was bijzonder goed temeer waar het niet allemaal geroutineerde muzikanten zijn, de drummer heeft z'n vak pns op school geleerd. Dirigent Fransen en z'n groep werden met een dave - rend applaus beloond. Burgemeester en wethouders van HOLTEN maken bekend dat in ver band met een op zaterdag 31 mei '75 te'houden mars- en tamboerdemon stratie de Vrijheidslaan alsmede de Keizersweg vanaf de kruising met de Denneboomstraat-Gaardenstraat G. J. LANGENBERG „r Normaal maken de leerlingen van De burgemeester, Holtense Scholengemeenschap in W. H. ENKLAAR, de. pauze een wandelingetje door het op dde dag van 18 tot 22 uur in beide richtingen gesloten zullen zijn voor alle verkeer. Datum: 30 mei 1975. Burgemeester en wethouders voor noemd: De secretaris,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1