Bruidspaar van de dag Zondagsdiensten Media-nota mist fundamentele kennis der samenhangen Holten 5 mei 1975 Mijn naam is... De kleutercursus in Dijkerhoek KERKDIENSTEN Aktie „Harten 5" van ,De Zonnebloem" Grote Pinksterdrukte op Flevohof EHBO HEEFT MEER DAN 900 DONATEURS Kerkelijke uerkiezing Verloren - Gevonden Vakbekwaam irijwiel-, motor en bromfiets hersteller „Jitka" 1 „U" en kampioen J. H Boom, voorzitter N.N.P. Economisch klimaat pers wordt bemoeilijkt INGEZONDEN Openbare kennisgeving VISAKTEN Tijdelijke verkeersmaatregel en WEEGlSi mm HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8,50 per half jaar, f 17,per jaar. Vrijdag 23 mei 1975 27ste jaargang - no. 21 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J Wiggers, Kol weg 14, tel 05483-1356 Secretaris/redacteur: W Beijers Holterberg 13, tel 05483-1234 Red. medewerker D J Mondeel, Verzetstraat 70, tel 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel 05483-1533 Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Op de donderdag gehouden ouderavond van de openbare lagere school te Dijkerhoek kwamen er vragen naar voren over de kleutercursus. De beantwoording kwam hierop neer: De kleutercursus is gestart in januari 1972. Er werd les gegeven op zaterdagmorgen in een der lokalen van de school. Het geld voor het betalen van de leidster, de leermiddelen, speel goed enz. werd bijeengebracht door de ouders. De gemeente gaf een een malige subsidie van honderd gulden Er meldde zich een dertigtal kleuters. Vorige week vrijdag, 16 mei, werd het huwelijk vol trokken tussen Mientje Schooien en Arend Lichten berg. Mientje is al jarenlang een trouw leidster van de C.J.V. „De Vriendenschaar". Zij woonde in de Beuseberg en haar echtgenoot komt uit Rijssen. Zij hebben een huis gevonden aan de Larenseweg nr. 100. Gaarne wensen we hen samen een heel gelukkige toekomst. Op de foto: De C.J.V.'ers vormden bij het verlaten van het gemeentehuis een erehaag. Aan het begin van de goed bezochte Jaarvergadering van de afd. EH.B.O. werden enkele ogenblikken stilte in echt genomen in verband met het overlijden van de heer F, Viet die als bestuurslid enige jaren zijn beste krachten aan de afdeling heeft gege ven. Na een kort woord van welkom door de voorzitter, de heer A. Jalink, brachthierna de secretarie, de heer Si. Rozendom het jaarverslag uit, waaruit o.m, bleek dat de afd. ruim 900 donateurs heeft en 127 gediplo meerde leden, v/aarvan 2 met het di ploma „Lotus". Verder bleek uit het verslag dat de afd. in hef. afgelopen winterseizoen weer tal van activitei ten ontplooide (cursusavonden, lezin gen etc.) De plaatselijke artsen J. F. Sijtsema en W_ R. van Couwelaar spraken over„Hartinfarct.en revali datie hiervan." De heer Rozendom bracht- tevens een gunstig verslag uit over de finan ciën. De commissie voor kascontrole, die bestond uit mevr. J. Foks-Raad en de heer E. Lammers, had boeken en bescheiden in orde bevonden. Als leden van de controlecommissie 1975 werden benoemd mevr. Dikkers-Weg- «tapel en de heer E. Lammers. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden herkozen de h.h. A. Jalink en H. Rozendom, terwijl als bestuurslid penningmeester gekozen werd de heer A. Groen. Door het bestuur waren tevens kandidaat gesteld de h.h. T. Kruit en H. W. Wegstapel. Na afhandeling van de Arts Vrijdag 5 uur t.e.m. maandagmorgen 8 uur. (uitsluitend voor spoedgeval len). J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel- 1870. Boodschappen bellen: 11 en 4 uur. Wijkverpleging Zuster M. v. d. Zand, Pr. Irenestr. 7, Markelo, tel. 1285. Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g- 2980 en 1338 (J. Aanstoot). Gezinsverzorging Alle werkdagen bureau Dorpsstr. 16, 8.30-9.30 uur en volgens afspraak, tel. 2784. Tandarts J. Webbink, De Ruyterstr. 19, Rijs- gen, tel. 05480-4140. Maatschappelijk Werk Stichting v. Maatsch. Dienstverle ning „Midden Overijssel". Jonchee- relaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Dorpsstr. 16. Spreek uren: ma., dli. en woe. van 8.30-9.30 u„ dond. v. 18.30-19.30 u., tel. 2784 (tel. tijd. weekends 05486-4126). Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstr. G. J. Kraaij, .tel. 2299. Dierenarts A. Th. Oostenburg, Diessenplasstr. 5, tel. 1515. Oppascentrale J. v. d. Meer, Canadastr. 35, telef. 1549 (tuss. 8.30 en 10 u.) Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 25 mei H. W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 1513. Ma. t.e.m. zondag J. Hof, Schepenenstraat 16, tel. 1697. Aangifte van gestorven die ren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Stfuringsdienst Zaterdag 24 t.e.m. vrijdag 30 mei: elektra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. Gas: H. J. Kolkman, Diéssen- plasstraat 32, tel. 2012. Brandmelding Telefoon 1352-2655 en 2665 (politie bureau). 's Nachts: tel. 05200-71234. reikte voorzitter Jalink aan 14 cursis ten die 't vorig jaar slaagden en de afgelopen winter het minimum aantal van 6 lessen volgden een EHBO-ver- bandtas uit. Hij sprak verder een har telijk woord van dank tot de leider van de oefenavonden, de heer G. Ger- vedink Nijhuis en de lotuspatiënten, de heren J. Schintz en H. ten Wolt huis. Hen werd een kleine attentie aangeboden. Voor de verkiezing van een ouder ling zijn door de kerkeraad der geref. kerk te Holten kandidaat gesteld de h h. Js. Stam, Look 52 en Joh. Stam, Neerdorp 89. Het tweetal voor het verkiezen van een diaken bestaat uit de dames Meij- erink-Hasewinkel, Hoffesstraat en J. Rietman-Jansen, Rijssensestraat L 26. Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 u. (bed. Heilige Doop) ds. A. Sch'illevis. Extra coll. plaatselijk jeugdwerk. Oppas dienst: mevr. Ploeg, Henny Baltus en Alie Koopman. Geref. kerk 8.30 en 10 u. ds. G. W. II. Peddemors. 19.15 u. afscheids dienst ds. H. van Twillert. In alle diensten is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor het res tauratiefonds. Kinderoppas (10 u.) dames Beltman-Kistemaker, Meije- rink-Beldman en Bosschers-Beltman (res.) Meijerink-Smedes, Rosschers- Welink res. Joke Klem Nagelvoort. Kindernevenöienst: N. Kuiper en B. Houwen (res.) R.-k. kerk 5 u., zondag 9.30 u. DIJKERHOEK 9.30 u. ds. P. Lugtigheid (gespreks- dienst)Extra collecte BouwfBe- than'ië. OKKENBROEK 9.30 u. mevr. ds. M. C. Jongeling van Epse. Uitg. coil.: Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN Zaterdagavond 9 u., zondag 8 en 11 Verloren: Blauw beurs, grijs ge streepte kat, gouden ketting met gou den tientje, 2 bankbiljetten van f 25, klein gouden broche met één parel (vorm van een bloem), plaid, wit met rode en blauwe blokken, lichtblauw kinderjack, teugel, dressuur en tuig. Gevonden: Zwembroek, vest, zonne bril, oude herenfiets, portemonnaie met sleuteltje en rekening. Nu telt de cursus 32 leerlingen uit Espelo en Dijkerhoek. Al na enkele zaterdagen bleek dat de cursus goed aansloeg en van grote waarde zou worden. In augustus daarop al werd de cursus uitgebreid tot twee mor gens. Er werd nu les gegeven in „Bethanië". Het bestuur van Betha- nië kreeg een kleine vergoeding voor olie en elektriciteit. Er werd steeds gewerkt met een ervaren kleuterleid ster. Nu is het al weer bijna twee jaar mevrouw Van Heerde uit Bath- men, dié dit werk met enthousiasme doet. Om de leidster rechtspositie te geven werd de cursus ondergebracht bij de Stichting Sociaal en Cultureel Werk te Holten. Het cursusgeld bedraagt twee gul den per morgen, hetgeen neerkomt op zo'n f 160.- per jaar per kind. Er zijn ouders cLie twee kinderen op de cursus hebben. De cursus voorziet in een behoefte, want de invloed op de kleuter is groot. Het kind dat meestal op erven opgroeit, die vrij ver uit elkaar liggen, krijgt nu sociale con tacten, leert spelen, zich uiten, luis teren, krijgt wat muzikale vorming, tekenen, handenarbeid, leert begrip pen, groeperen, tellen, enz. De over gang naar de eerste klas van de la gere school verloopt nu zonder pro blemen. Om vele misverstanden uit de weg te ruimen zij duidelijk ge steld dat op deze cursus geen peuters z'itten. Voor peutersubsödie zal de cursus dus nooit in aanmerking ko men. Omdat de cursus zulke goede re sultaten afwierp, werd gedacht aan uitbreiding met een derde morgen. De lasten zouden daardoor echter voor de ouders veel te hoog worden, reden waarom aai de gemeente Hol ten in december 1974 per brief het verzoek werd gelicht om de cursus te subsidiëren. De oudercommissie durfde dit voorstel te doen omdat het om kleuters ging, die als ze in een dorp woonden, dagelijks eerstdaags gratis kleuteronderwijs zouden krijgen. Bovendien werd gevraagd de cur sus te mogen vestigen in het per 1 januari j.l. vrijgekomen lokaal van de o.l.s. Dijkerhoek. De brief is nog in behandeling. Weldra kwam het verzoek van de gemeente te onder zoeken of het stichten van een kleu terschool mogelijk zou zijn. Dit was niet mogelijk. Verder kwam in het begin van het jaar een brief van 't gemeentebestuur waarin toestemming werd gegeven het lokaal van de school te gebruiken tegen een vergoeding van f 100 per morgen per jaar. Dat komt nu dus neer op tweehonderd gulden per jaar. Mocht de derd^ mor gen er kunnen dan wordt het f 300.-. De rest van de week wordt het lo kaal gebruikt voor handenarbeid, stu die, enz. De heer J. W. Rensen, Espelo 79, Holten, slaagde 1 mei jl. bij de Stich ting V. A. M. te Voorschoten voor het diploma: „Vakbekwaamheid voor het fietsherstellersbedrijf" en op 15 en 16 mei d.a.v., aldaar, voor het diplo ma: „Vakbekwaamheid voor het mo- torfiets/bromfietsbedrijf". Op de te Arr.hem gehouden Int. Hon dententoonstelling kreeg de Hongaar se staande hond (Vizsla) kampioen „Jitka Iloeschka van het Lage Hut ten" van mevr J. V. Smit, Lichten berg 6 te Holten het certificaat I-Uit muntend en kampioen. „Jitka" werd enkele weken geleden „Luxemburg kampioen '75." De 16 maanden oude bouvier teef „Babette v. d. Niervaert" van de fam. Schenkenberg, Canada straat 15 te Holten werd in Arnhem gewaardeerd met „zeer goed." De ramp met het Passagiersschip „Prinses Irene" op 19 april j.l. op de Ryn in Keulen, heeft de Vereni ging De Zonnebloem geschokt, maar niet gebroken. Ontelbare bemoedi gende reacties hebben De Zonne bloem mede bewogen om het werk ten behoeve van zieken en gehandi capten in Nederland, zoals dat in ruim 25 jaar is opgebouwd, voort te zetten. Een van de belangrijkste aktivitei- ten van De Zonnebloem is het orga niseren van vakantieweken voor langdurige zieken, niet-bedlegerige zieken en gehandicapten. De liefst 24 vakantieweken die in 1975 op het pro gramma staan, vergen veel inzet van de honderden medewerkers van De Zonnebloerr en talrijke vrijwilligers. Omdat De Zonnebloem al haar akti- viteiten m<et putten uit eigen mid delen, is en „hartversterkertje" elk jaar zeer welkom. Daarom organi seert De Zonnebloem ook dit jaar weer, in sanenwerking met de KRO- radio en KtO-t.v. dc aktie Harten-5, onder het motto: „Geef vijf gulden van uw vikantiegeid voor vakantie en ontspaming van langdurige zie ken." Ter ondesteuning van deze aktie, waarin D /Zonnebloem van iedere gezonde Jederlander 5 gulden (of meer vraagt te storten op gi- ronummei 11.55.555 t.n.v. Vakantie fonds Brda, zal de KRO op radio en televise aandacht schenken aan de aktie Iarten-5. Op de tievisie gebeurt dat op de KRO-zen.avo>nden op maandag 26 mei (Nee II), zaterdag 31 mei (Ned. 1). vrijdg fi juni (Nod. II) en zater dag 7 jus (Ned. I). De KROrndio zal in de periode tij dens de aste KRO-programma's ge regeld informatie geven over het werk va De Zonnebloem en de ak tie Harln-5. „Waar aan de ene kant de Media-Nota mank gaat aan te weinig inzicht in de samenhan gende economische en sociaal- culturele structuren van de massamedia, laat zij aan de an dere kant weinig twijfel meer bestaan over bepaalde door haar beoogde politieke doelstellin gen- Tekenend voor de Media-Nota is, dat bij de analyse van de diverse situaties waarin de pers zich thans bevindt, de politieke doelstelling als onderstroom het waarderingspatroon beïnvloedt en daardoor soms tot onjuiste gevolgtrekkingen komt. Deze geëngageerde benadering zou wel eens een wetenschappelijk onderzoek in de weg kunnen staan, terwijl juist daaraan in de eerste plaats dringend be hoefte is." Dit betoogde de heer J. H. Boom, voorzitter van de vereniging de Ne derlandse Nieuwsblad Pers, tijdens zijn openingsrede op de Algemene Ledenvergadering op 23 mei in het Kon. Instituut voor de Tropen te Am sterdam. Volgens de 'minister wordt de pluri formiteit van de pers alleen door ge kleurde persorganen gevormd. Aan een interne pluriformiteit gelooft de minister niet. Daarmee doet hij on recht aan de regionale en lokale pers, met name de nieuwsbladen, die juist streven naar een zo algemeen moge lijke informatie vanuit alle politieke en geestelijke stromingen binnen de eigen regio. Het bestaan van een on- Nederlands populairste quiz master Berend Boudewijn draagt De Zonnebloemen daar mee de zieken en gehandicapten in ons landeen warm hart toe, getuige zijn aktiviteiten in het kader van Zonnebloem-ontspan ningsevenementen. Holten 5 mei 1975 Naar aanleiding van het „Ingezon den stuk" van de heer Johan Meij er in Holtens Nieuwsblad van de vo rige week onder „Holten 5 mei 1975" wil ik heel graag reageren. Allereerst omdat ik voor het eerst de Dodenherdenking meemaakte op het Canadese Kerkhof. Daar was Ik diep door getroffen. Misschien heeft Johan Meijer deze plechtigheid niet bijgewoond. Dan zou hij gehoord en gezien hebben dat volwassenen en kinderen bij dit alles bepaald wer den. En dat na 30 jaar Ook onze burgervader mr. W. H. En klaar heeft SPECIAAL de kinderen of liever DE JEUGD toegesproken en laten zien wat leven in vrijheid betekent. Voor hen is de vrijheid gewoon, maar voor ons die de oor log mee maakten heeft deze een veel grotere betekenis. Bovendien werd er heus geen half jaar feest gevierd. Alles moest op gebouwd worden, bombardementen hadden veel steden verwoest. Er is genoeg lektuur en fotomateri aal te bestuderen. Bovendien heb ben én de t.v., de radio, de tijd schriften én kranten hiervan ruim schoots melding gemaakt na 30 jaar. Is dat niet een gedenken en een dankbaarheid, dat we het weer zo goed gekregen hebben? Er wordt op vele manieren feest gevierd. Lees even het Holtens Nieuwsblad. De 25-jarige viering van het regeringsjubileum van koningin Juliana is hier uitbundig gevierd. Meer en grootser dan in omliggende plaatsen. Van alle gebeurtenissen wordt feest gevierd. Opening van scholen etc, etc. Er is zoveel te be leven op allerlei gebied, overvloe dig. Ook aan die bevrijding te dan ken. Er was 2 mei een herdenking en 4 mei een herdenking. Allemaal vrije dagen. Tjonge, als er dan eens een keer niet officieel feest gevierd wordt. Heerlijk om als gezin met el kaar van de prachtige natuur te ge nieten. Dat konden we in die jaren 40-45 ook niet. Alles werd ons ont nomen tot het voedsel toe. Nu lig gen de patat zakjes en lege limona de flesjes op en langs de wegen in de weekends en vakanties. Mijn buurmeisje van 15 jaar maakt een onderwerp voor school over die jaren 40-45 en de bevrijding. Dus in die leeftijdsgroep is ook de ge dachte bekend, 'k Had de jongelui in die leeftijdsgroep graag op het Canadese Kerkhof gezien. Daar wa ren alleen de leerlingen van de la gere scholen. Laat ook die leeftijds groep zien wat leven voor een ideaal is, dat wij daar nu nog ons leven aan te danken hebben. Vrijdag 2 mei stond in het teken van herdenking en van dankbaarheid voor de herkregen vrijheid. Mevr. T. Mennes-van Eek, Nagelhoutstraat 3. Ma ik mij even voorstellen? Mijn na:n is „de Witpen" en ik woon erjns in Holten. „Ergens" zal U nie veel zeggen, maar voor mij bekent het een vast adres. Ik viii mijn huis en plek zo mooi, da ik er altijd weer terugkeer, oo al ben ik wel eens ver van hu. Natuurlijk heb ik broertjes, zijes, neefjes en nichtjes. Ja, zes mijn vader en moeder en rrn groot- en overgrootouders wien bij mij in hetzelfde huis. C zij mij nog kennen, weet ik nt. Zij doen wel eens echt ver vend wanneer ik dicht bij hen i- de buurt kom. Maar zo heel g bang ben ik ook niet en ik lt ook wel eens van mij af. Clukkig heb ik een man en hij j erg trouw. Samen hebben wij ai nestje gebouwd en daarin jb ik twee eitjes gelegd. Over in dag of tien hopen wij vader moeder te zijn ns huis is niet zo heel erg groot, laar wordt wel door onze baas surig onderhouden. Elke dag ïaakt hij het schoon en verder erzorgt hij ons goed. Wij heb- en eten en drinken voldoende. 7ij zijn allemaal erg op hem ge teld en wij eten als het ware dan •ok uit zijn hand J zult zich afvragen wat wij zo iagelijks doen. Heel eenvoudig. •Vanneer het slecht weer is, en lat komt de laatste tijd nog al ;ens voor, dan blijven wij lekker thuis. Is het mooi weer, dan trek- cen wij er met zijn allen op uit en maken wij onze spieren los. Wij gaan dan vele kilometers van huis en pikken ook wel eens een graantje mee op het land. Wel zorgen wij er voor dat wij op tijd weer thuis zijn. Wat dat betreft zijn wij goed opgevoed. Na ons avondeten gaan wij met de kippen op stok naar bed (vaste plankje) en slapen de gehele nacht door. Wanneer het voorjaar wordt, breekt voor ons een iets drukkere tijd aan. Onze baas stuurt ons dan met meer neefjes en nichtjes en ook wel met vreemdelingen uit de buurt een eind weg. Wij vin den dat niet zo erg want onder weg valt er heel wat te vertellen. Zo hoor je nog eens wat hoe het bij een ander gesteld is. Wanneer wij de volgende dag ergens in Zuid-Nederland, België of Frank rijk losgelaten worden, dan gaan wij ieder ons weegs. Ik ga mees tal vliegensvlug naar huis, want ik hou er niet van zolang onder weg te zijn. Hoe ik dan mijn huis terugvind? Ja, dat is voor U een vraag en voor mij een weet. Dat geheim vertellen wij de mensen niet. Laten zij maar gissen. Na tuurlijk komt het wel eens voor dat er neefjes en nichtjes zijn die onderweg wel eens wat zien en opgehouden worden. Dat kan toch voorkomen, of niet? Wanneer je geluk hebt dat je bij een vrien delijk mens terecht komt, dan is dat niet zo erg. Na een paar da gen goed eten en drinken laat hij je wel gaan en kun je weer naar huis. Anders is het wanneer je bij onvriendelijke mensen belandt. Dan heb je pech gehad en word je misschien wel voor maanden opgesloten. Dat er zulke mensen zijn, hoorde ik laatst nog van een neefje. Hij kon ook pas na een maand of zes terugkeren. Zo lang had men hem vastgehouden. Dat er nog mensen zijn, die ons de ring afknippen en soms onze vleu gels beschadigen, is wel heel erg. Waarom doen ze dat toch? Ik weet zeker, dat zij van mijn baas wel een paar neefjes óf nichtjès kunnen krijgen. Ik hoop dat wij dit jaar van dit „opvangen" ver schoond blijven. Helpen jullie al lemaal mee? Ziezo, ik eindig nu mijn relaas maar. Mijn man staat klaar om mij af te lossen. Ik ga dan een eindje vliegen en daarna lekker eten. Oh ja, ik zal mijn baas vragen of hij de volgende keer in jullie krant iets over zijn be levenissen met ons wil vertellen. Tot kijk dan. „De Witpen". afhankelijke nieuwsbladpers is om meer redenen van groot belang. Zo zijn goede nieuwsbladen b.v. doel treffende middelen in de strijd tegen monopoliserende regionale dagbla den, want waar goede onafhankelijke nieuwsbladen verschijnen is ook voor de nationale pers meer ruimte. Daar om verbaasde de heer Boom er zich over, dat de minister dit verband kennelijk niet heeft opgemerkt en de nieuwsbladen vooralsnog buiten de maatregelen laat. Hij keerde zich vervolgens zeer tegen de voorgenomen BTW-heffing van 4®/« op de abonnementen en verder gaan de verhogingen der PTT-tarieven voor de pers, welke precies indruisen tegen wat als een doeltreffend media beleid zou moeten worden gezien. „Hiervan is een algemene verslech tering van het economische klimaat van de pers het gevolg". Tenslotte achtte de heer Boom de af keer van de minister tegen de --pp winst uit zijnde onderneming onge grond en onrechtvaardig. „Winst fungeert tegenwoordig in de meeste gevallen niet anders dan als econo mische toets van het bedrijfsgebeu- ren, met als doel de continuïteit van de onderneming en in ons geval de persorganen te verzekeren". Dat principe dient in gelijke mate te gel den voor z.g. niet op winst uit zijnde bedrijfsvormen. De aversie van de minister tegen de normale onderne mingsvorm vond hij in dit verband onjuist en discriminerend. Vrijstelling voorschriften bestemmingsplan Holterberg voor de bouw van 5 Units t.b v. ,>'t Losse Hoes" De burgemeester van Holten maakt bekend dat door de heer J. Murris, Holterberg 45a te Holten, een aan vraag om bouwvergunning is inge diend tot het doen bouwen van 5 units bij het hotel 't Lösse Hoes, Holter berg 46 te Holten. Het bouwplan is echter in strijd met het bestemmingsplan Holterberg. Aangezien het bouwplan niet strijdt met de in voorbereiding zijnde her ziening van het bestemmingsplan Holterberg bestaat 't voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het geldende be stemmingsplan. Rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen percelen worden hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende 14 dagen te rekenen met ingang van 26 mei '75 schriftelijk Bezwaren in te dienen bij burgemeester en wethou ders tegen toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen liggen gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen ter gemeente-secreta rie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. Datum: 23 mei 1975. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat er op maan dag 26 en dinsdag 27 mei a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in Hotel Holterman gelegenheid is tot het in ontvangst nemen van visakten voor het nieuwe seizoen. De kosten bedragen voor: a. een bij— dragebewijs f 5,-; b. een kleine vis- akte f 11,75; c. een grote visakte f 33. Datum: 20 mei 1975. Burgemeester en wethouders, voornoemd. De burgemeester, W. H. Enklaar De secretaris, G. J. Langenbarg Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat met in gang van 26 mei 1975 de uitmonding „van de .Stationsstraat op de Dorps straat in verband met uitvoering van reconstructewerken in beide richtin gen gesloten zal zijn voor alle ver keer. Bovenstaande verkeersmaatre gel blijft van kracht tot het tijdstip waarop de werkzaamheden zijn vol tooid. Datum: 23 mei 1975. Burgemeester en wethouders, voornoemd, De burgemeester, W. H. Enklaar De secretaris, G. J. Langenbarg Tijdens Pinksteren werd op Flevohof, het recreatieproject in Oostelijk Flevoland, het bezoekersaantal in vergelijking met vorig jaar ruimschoots overtroffen. Met groot enthousiasme namen de duizenden jeugdige bezoekers deel aan de jaarlijks weerkerende Pinksterattraktie, het schat graven in het Indianendorp. In de zandheuvels bij de Cowboy- saloon werden de vele schatten aan de hand van landkaarten opgespoord. Zaterda-g en zondag waren de bezoekers creatief bezig met het gratis bloemschikken, waardoor een tentoonstelling van honderden bloemstukjes ontstond. Het aanstaande weekend staat Flevohof in het teken van het monument, hetgeen inhoudt, dat de bezoekers zelfgemaakte monu mentjes mee mogen nemen. Vele mooie prijzen zijn beschikbaar* zoals 5 dagen Parijs of een weekend Antwerpen voor 2 personen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1