AGENDA BEZORGING Holten 5 mei 1975 Kerkdiensten Zondagsdiensten m m w H WW mm mm* V W^WWTWW Blijde dag voor christelijk onderwijs in Holten Meditatie Pinksteren Holtens jongste bruid opende nieuw bureau voor maatschappelijk werk /gezinsverzorging Leerlingen „Het Kompas in eigen home Bereikbaarheid van de Rijkspolitie te Holten INGEZONDEN V erkeersonveiligheid in Koningin W illielminastraa t GESLAAGD VOOR HET ASTMAFONDS Burgerlijke Stand Officiële publikatie Voorbereidings bes] uit Holterberg Gevonden - Verloren Met de bekende slogan „GOED DAT ER POLITIE IS" wil men zeggen, dat de politie een hulpverlenende taak heeft, waarop u te allen tijde een beroep kunt doen. De politie doet dan ook haar best zo goed mogelijk voor u bereikbaar te zijn. De bordjes naast de deur van een gesloten politiebureau, aangevende wie op dat moment dienst heeft, zijn nagenoeg verdwenen. Een nieuwe efficiënter regeling, is getroffen en werkt al enkele jaren perfect. Dit houdt in, dat de Rijkspolitie in Holten overdag nornftai onder haar eigen telefoonnummers 1352 - 2655 en 2665 is te bereiken en buiten de kantooruren via een centrale MELDKAMER. Als het bureau gesloten is, worden de eigen nummers op seen antwoord- gever gezet, die u verwijst naar die meldkamer. Voor Holten is die meldkamer in Zwolle en is voor u da^eB nacht bereik baar onder telefoonnummer 05200 - 71234. Als het bureau in Holten gesloten is, dan is er óf een patrouille bij de weg óf tenminste een man heeft zogenaamd „TELEFOONWACHT" thuis. De meldkamer wordt dagelijks op de hoogte gehouden en weet of er een patrouille bij de weg is en zo niet, wie dan de telefoonwacht heeft. Als u dus buiten de normale kantooruren politie nodifr'Heeft, dan belt u rechtstreeks met de meldkamer en deze weet altijd d*J patrouille of die telefoonwacht te bereiken en te berichten. De patrouille of de telefoonwacht komt dan bij u of belt u. Het is dan wel noodzakelijk uw naam en telefoonnummer aan de meld kamer op te geven. Ook kan de meldkamer u inlichtingen geven over of voor u waarschuwen de met weekeinddienst belaste instanties zoals de dokter, ambulance, brandweer, dierenarts, takelbedrijven en dergelijke. De meldkamer beschikt, ook voor Holten, over een schat van informatie gegevens en kan u altijd de juiste weg wijzen of hulp verschaffen. Dus voor politie OVERDAG bellen 1352 - 2655 - 2665 (3 lijnen) en des NACHTS 05200- 71234 en u krijgt uw eigen politie het snelst te pakken. De groepscommandant van de Rijkspolitie te Holten „Dertig jaar geleden vierden we een half jaar feest" vertelde mij een goe de kennis, die tijdens de oorlog in Renkum woonde. „Als de winter er niet tussen was gekomen, was het misschien wel een jaar geweest." Woorden van iemand, die speciaal op de Canadese begraafplaats kwam, om even terug te denken aan de voorbije .gruwelen. Nu vieren we alleen nog de 5e mei met het hijsen van dedrie kleur. Ik weet het, er wordt gezegd „Het is al zo lang geleden" Schaf dan alles af, ook het gedenken. Of gedenken we soms om ons geweten te sussen. Jammer maar op 5 mei was er niets te vieren in Holten. Enkele mensen Ned. herv. kerk: 8.30 u en 10.15 u. (m.m.v. kerkkoor) ds. P. Lugtigheid. Oppasdienst: mevr. Van Bruggen,' Mientje Schooien en Wilma Jansen; 10.00 uur Jongerendienst in „Irene"; 2e pinksterdag 9.00 u. ds. J. G. Beert- huis van Bathmen. Tijdens de pink sterdagen extra coll. Prov. Kerkewerk Geref. kerk: 8.30-10.00 en 15.00 uur ds H. van Twillert. Oppasdienst 10.00 uur: Marja Beldman, mevr. Veldhuis- Bos (res. mevr Paalman-Aanstoot), Ineke Stam, mevr. Meijerink-Jansen (res. mevr. Stam-Harmsen). 2e pinksterdag: 9.30 uur zangdienst m.m.v. Hervormd Jongerenkoor „He licon." Tijdens de pinksterdagen is de eerste coll. voor de Zending en de tweede voor het restauratiefonds. RK. kerk: Zaterdagmiddag 5.00 u., zondag 9.30 u., 2e pinksterdag 9.30 u. DIJKERHOEK 9.30 u. ds. A. Schellevis. Extra coll. Prov. Kerkewerk. OKKENBROEK 9.30 u. ds. M. de Heer. Openbare belijdenis des geloofs; 2e pinksterdag 9.30 u. ds. A. Schellevis. NIEUW HEETEN Zaterdagavond 7.00 u., zondag 8.00 en 11.00 uur, 19.00 u. Lof; 2e pinkster dag: 8.00 en 11.00 uur. Artsen: Vrydag 5.00 u. tot maandag 8 u. W. R. van Couwelaar, Holterenk- straat 18, tel. 2750 (Uitsluitend voor spoedgevallen) Boodschappen: bellen 11.00 en 4.00 uur. Wijkverpleging: Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, tel. 2356. Ziekenvervoer: Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. tel. 2980 of 1338 (J. Aanstoot). Gezinsverzorging: Alle werkdagen bureau Dorpsstr. .16, van 8.30-9.30 u. en volgens afspraak, tel. 2784. Tandarts: J. v. d. Enk, v d. Berg- plein 33. Wierden. tel. 1634: 2e pink sterdag H. Scheffer, Pr. Julianapl. 12, Goor, tel. 2500. Spreekuur spoedgeval len: 6-7 u. nam Maatschappelijk werk: Stichting v. Maatsch. Dienstverlening „Midden den-Overijssel". Joncheerelaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Hol ten: Dorpsstr. 16. spreekuren: ma., di. en woe. van 8.30-9.30 u., dond. van 18.30-19.30 u tel. 2784 (tel. tijdens weekends: 05486-4126). Fysiotherapie: Alle werkdagen be halve dinsdagmiddag en donderdag ochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstr G. J. Kraaij. tel. 2299. Dierenarts: W. C. Wamelink, Hout weg 18. tel. 05483-2004. Oppascentrale: J. v. d. Meer, Cana dastraat 35, tel 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.) Wachtdienst vleeskeuringsdienst: T.m. zondag 18 mei C. Meindertsma, Berg- manstr. 12, tel. 2190. Maandag t.m. zon dag 25 mei: H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte van gestorven dieren op zatercthg van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst: Zaterdag 17 t.m. vrij dag 23 mei: Electra: H. Dam-Wichers, Industriestr. 10, tel. 1217. Gas: J. Bos- schers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding: Tel. 1352 - 2655 en 2665 (Politiebureau), 's Nachts telef. 05200-71234. grepen toch de kans aan" om te pro beren iets van die dag te maken. Zo fietsten de leden van de buurtver. van de Burg van de Borchstraat door de vrije Holtense natuur in het Neer dorp en onderlangs de Holterberg, om aan het eind van de rit nog even gezellig te kunnen napraten. Zeer weinig van de fietsende ouders, zullen met hun kinderen die avond over de oorlog gepraat hebben, of verteld hebben hoe het er in het Neerdorp 30 jaar geleden uitzag. Ja zult u zeggen, die mensen die achter het viadukt wonen „Dat zijn goede mensen". Nee. niets béter, maar ook niets slechter als u. Maar mogen we er op wijzen, dat als we allemaal iets doen, het een groot feest kan zijn. In Deventer warén er wel festivitei ten, toc'h vroeg een duitse vrouw aan een Deventenaar „Wat is hier te doen, waarom dit feest?" We nemen u dit niet kwalijk me vrouw, er is zelfs schooljeugd in Ne derland (en ook ouderen) die niets van de veertiger jaren weet. Dit geheel is een persoonlijke mening van J. Meijer, die niets schreef in opdracht van zijn buurtver., maar dit gewoon kombineerde, om u ook de ge legenheid te laten, uw reakties of verslagen te plaatsen. Johan Meyer Vrijdag 16 mei 20.00 uur Gesprek Milieugroep met besturen van politieke partijen in ho tel „Vosman." Zaterdag 17 mei 10 0018.00 uur Pinkstershow rond de Polo, de nieuwe VW, ROBA-Auto- mobielbedrijf B.V. Rijssen (zie adv.) 10.00 uur Dwerggeitenshow in ma nege ,,'t Ruiterkamp", Bathmen. Zondag 18 mei 14.00 uur Dansen in café „De Wip- pert" (zie adv.) Pinksiermaandag 13.30 uur Autocross Autosportvereni ging „Holten" in Okkenbroek (zie adv. en bericht) 14.00 uur Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.) 19.30 uur Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.) 20.00 uur Disco-avond Jeugd S.V. „Holten". Dinsdag 20 mei 20.00 uur Jaarvergadering afd. Hol ten E.H.B.O. in hotel „Holterman" Donderdag 22 mei 20.00 uur Jaarvergadering „Het Groene Kruis" in hotel „Vosman" (zie adv.) Maandag 26 mei 20.00 uur Ledenvergadering Supp. Vereniging S.V. „Holten" in Ontmoe tingscentrum „Meermanskamp". 26 mei8 juni Jaarlijkse collecte Ned. Rode Kruis (zie bericht). Dinsdag 27 mei 20.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst CBTB en OLM over waterwingebie den Espelo (Meilinksbos) Borkeld en Look in zaal „Vosman". Spreker ir. Bouma te Zwolle. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. Zaterdag 31 mei Blauw Wit „Totaaldag". Sport en spel voor alle junioren, pupillen en senioren. Maandag 2 juni 20.00 uur Ledenvergadering afd. Hol ten P.v.d.A. in hotel „Vosman". Donderdag 5 juni 19.45 uur Algemene ledenvergade ring ZVV „Blauw Wit '66" in hotel „Vosman". Maandag 9 juni 20.00 uur Ledenvergadering sport- ver. „BATO" in hotel „Holterman". Tijdens de j.l. maandag gehouden raadsvergadering wees ARP-fractie- leider J. Wiggers op de verkeerson veiligheid in de Kon. Wilhelmina- straat. Hij deed dit door het stellen van de volgende vraag: „Gaarne wil ik uw aandacht vestigen op de verkeersonveiligheid die ont staat doordat verschillende autobezit ters in de Haar hun wagen parkeren aan de van het dorp uitgezien rech terkant van de Kon. Wilhelminastraat waardoor verker dat uit de zijstra ten/tegelpaden komt bet uitzicht, mede doordat ter plaatse beplanting is aangebracht, ernstig wordt belem merd. Er hebben zich ter plekke reeds en kele ongelukken voorgedaan die ge lukkig beperkt bleven tot materiële schade. Aangezien in de Haar voor alle autobezitters voldoende parkeer gelegenheid is zou ik uw college wil len verzoeken om aan de bovenge noemde situatie aandacht te willen schenken, o.a. maatregelen te tref fen". Omdat het door de heer Wiggers ge stelde vooraf dient te worden onder zocht, kreeg hij geen direct antwoord. Hem werd toegezegd dat hierop in de volgende raadsvergadering nader zal worden teruggekomen. Voor het diploma „Coupeuse-lera res" zijn te Rotterdam geslaagd de dames Oolbekkink-v. d. Duin, Pan nenbakkerstraat en Klein Nulent- Kappert, Kozakkenstraat te Holten. Zij werden opgeleid door Modevak school „Haarlem". De voor het Ned. Asthmafonds ge houden collecte heeft in Holten f 2984.83 opgebracht. Het plaatselijk damescomité dankt allen die gaven en hen die collecteerden hartelijk. Geboren: Gerhard Albert zv W. Wijenberg en H. Willems; Monique dv N. de Goijer en A. de Vries; Rins- ke dv- G. Tol en A. J. Winterterp (geb. te Deventer). Ondertrouwd: A. Tijhuis, oud 25 jr. Hellendoom en H. J. Rozendom, oud 23 jr, Holten. Gehuwd: G. J. Vincent, oud 28 jr, Holten en D. A. Markvoort, oud 24 jr, Holten; E. J. J. Meijerman, oud 24 jr, Holten en J. J. Pinkert, oud 23 jr. Holten. Overleden: geen. BEVOLKING Ingekomen: Mej. A. V. Craubner van Duitsland; Mevr. G. Klein Horst man-Mosselman en gez* van Henge lo; H. H. Blom en gez. van Almelo; W. G. Beekman en gez. van Zuid- land; J. G. Sanderink en gez. van HellendoomE. G. J. M. Bus en gez. van Leiden; G. B. J. Schutte en echt- gen. van Lochem; G. H. ter Harmgel van Groningen; Mevr. T. M. Hoo- gendam-Glotzbach van 's-Gravenha- ge; N. G. J. van der Meer en gez. van Haaksbergen. Vertrokken: F. W. Kraaijeveld en gez. naar Emmen; Mevr. G. A. Hu renkamp-Dekker naar Voorst; H. A. Hagens en echtgen. naar Deventer; G. van Dijk en gez. naar Steenwijk: J. Tuin eri échtgen. naar IJsselstein. Het gebeurt een enkele keer, dat iemand op vrijdag geen krant ontvangt. Men kan altijd een exemplaar afhalen op het VVV-bureau, onder opgave van het verzuim. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad In deze dagen probeert de menselijke geest voorzover dit als gelovig mens mogelijk is na te denken over Gods Geest; ia zo te trachten te peinzen over God en Zijn Schepping. Gelukkig is Gods Geest geen computer, die louter mecha nisch deze wereldschepping ontwierp en zo toezag of alles wel precies volgens de regels verliep en nog verloopt. Neen, het is geen koel nuchter verstand maar het Hart van God: Zijn liefde tot ons. Die wil de mens beGEESTeren en zo uit wederzijdse liefde de mens in Zijn dienst stellen om de wereld te herscheppen. Begeestering is echter niet dat wat een fanaticus er van maakt, want dat is meer een bezeten zijn. Een bezetene gaat met geweld door dik en dun zonder rekening te houden met de ander. Begeestering kan er wel mee in verband staan, maar toch is het weer heel anders. Hij die begeesterd is, levert zich wel over aan zijn ideaal, maar vanuit een verantwoordelijkheids besef en zoekt zo de ander voor zijn ideaal te winnen. Het wordt als een vuur dat verwarmt en niet verbrandt, zodat de" ander door zijn begeestering wordt meegenomen zonder zijn eigen zijn te verliezen. Ja, je mag jezelf blijven en. toch elkaar wederzijls begeesteren en wel door de Heilige Geest; Hij wil voor ons Licht en Kracht zijn om het Evangelie als een ware Blijde Boodschap te beleven. Pinksteren is dus het feest van de beGEESTering door de Heilige Geest om zo in die ENE Geest één gemeenschap te zijn. „Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen." Als we allen ons zo laten beGEESTeren, wat zou dan toch de samenleving mooi kunnen worden. PASTOOR RADEMAKER Vrijdag 16 mei 1975 UAiTciic mmwcii ar F!wLI ElfJ NIEUnjoLAU Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per halt jaar, f 17,per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad O De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het bepaald in ar tikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 12 mei 1975 heeft besloten: I. te verklaren, dat voor het gebied hetwelk met rode omlijning op de bij dit besluit behorende tekening is aan gegeven, een herziening van het be stemmingsplan „Holterberg" wordt voorbereid; dit besluit heeft betrek king op het perceel Holterberg 46 (ho tel 't Losse Hoes). II. te bepalen, dat het besluit in wer king treedt met ingang van heden. Het raadsbesluit met bijbehorende te kening ligt van de dag der inwerking treding af ter gemeent-e-secretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 16 mei 1975 De burgemeester voornoemd W. H. Enklaar Gevonden: Gouden brochre; Witte fox-hond met zwarte vlek op staart en kop; 3 huis-sleutels; Afgaanse windhond; Pink van 1,5 jaar: Geel beige jongens-jas; Damesbril; Par kiet; Duif. Verloren: Blauw jongensjack van ribfluweel; Gladde trouw ring „Els" 26-12-46; Meisjes horloge met wit ny lon bandje; Bruine slangen leren por- temonnaie met b.b. van f. 10.-; 1 paar zwarte leren dameshandschoe nen; 1 paar zwart gevoerde kunstle ren handschoenen: Parapluie; Sleu telring met 6 a 7 sleutels; Leren jack. Nadat haar de leuk versierde sleu tel was aangeboden door de heer W. G. Beekman, directeur van de Stich ting voor Maatschappelijke Dienst verlening „Midden Overijssel" heeft gezinsverzorgster Jantina Pinkert te Dijkerhoek vrijdagvoormiddag om kwart over elf ruim een kwartier nadat zij op het gemeentehuis haar jawoord had gegeven aan Jan Meijer man eveneens uit Dijkerhoek, het nieuwe bureau voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging, Dorps straat 16 officieel geopend. De heer Beekman dankte Holtens jongste bruid hiervoor hartelijk en bood als blijk van herinnering een fraaie sleutelhanger nvet Old timer aan. Het bruidspaar werd hierna door de heer Beekman door het nieuwe kan toor rondgeleid en had tevens nog even tijd voor een kopje koffie en een gezellig babbeltje. Het bureau Maatschappelijk Werk, dat voorheen gevestigd was in het Groene Kruisgebouw aan de Gaar- denstraat heeft zich geïnstalleerd in het achterste deel van de bovenver dieping van 't ruime pand tegenover het gemeentehuis, waar men de be schikking heèft over een drietal kan toorruimten terwijl aan de voorzijde de dames van de Gezinsverzorging 'n kantoor voor de leidsters, een spreek kamer en een gezellig keukentje heb ben gekregen. Beneden is er dan nog een flinke ruimte voor hét houden van groeps bijeenkomsten met de bejaardenhelp sters en de gezinsverzorgsters evt. voor het beleggen van vergaderingen. Door de nieuwe huisvesting zijn de spreekuren bij de leidsters thuis ver- vallen. Zij zijn nu dagelijks te berei ken onder telefoonnummer 2784 van De officiële opening van „Het Kom pas" zal medio september plaats hebben. Aanvankelijk had men ver gunning voor de bouw van een vier klassige school doch plm. 2 maanden geleden werd vergunning verleend voor uitbreiding tot 6 lokalen en een recreatiezaal. De school werd onder architectuur van de heer Reitsma te Twelln ge bouwd door het bouwbedrijf H. Koop man en Zn., Kerkhofsweg. Er bestond enorme belang stelling voor de officieuze opening van de 2e School met de Bijbel Het Kompas". Het hoofd van „De Schakel" de heer H. Ch. Vogely bood namens alle kin deren een prachtig elektronisch orgel aan. Alle kinderen werden hierna ge trakteerd. De gezinsverzorgsterrs vorm dentoen het bruidspaar het ge meentehuis verliet, een erehaag. half negen tot h tien en volgens af spraak. „Een dag waar lang naar werd uitgezien", 7.0 zei het hoofd van de tweede School met de bijbel, de heer J. H. van Engbrink, toen maandagmorgen de 96 leerlingen, die tijdelijk waren gehuisvest in het gebouw „Irene", de o.l. Dorpsschool en de School met de bijbel „De Schakel" op de Boschkamp, op het plein stonden bij de prachtige nieuwe school op de hoek van de Hoffesstraat en de Lageweg in het Kolcomplex. De 96 leerlingen (le t.e.m. 4e klas) en het personeel werden op een 4 tal door tractoren „getrokken" leuk ver sierde landbouwwagens vanaf de school aan de Schoolstraat naar de Kol gereden met in hun gevolg de leerlingen van „De Schakel" en de kleuters van de Chr. kleuterscholen „Repelsteeltje" en „Kleuterhoek". Een zeer groot aantal leerlingen reed in de optocht mee op een versierde fiets of step en velen van hen zwaai den met vlaggen. Dé optocht, met op kop twee ruiters van de Land. Rij- Dolle pret bij de leerlingen die op een grote wagen „verhuis den" naar hun nieuwe school op de Kol. vereniging „Bergruiters", trok over al veel belangstelling. Op het plein bij de nieuwe school werd nadat de kinderen o.l.v. de heer Van Engbrink een „Feestlied" had den gezongen de schoolvlag, met em bleem en kompas, gehesen door de jongste leerling Marja Mekenkamp (6 jaar en 232 dagen) en de oudste leerling Frida van Zon (11 jaar en 12 dagen). Voor de jarigen Manita Kra mer, Gerdien Stam, Martin Kamp man, Gea Zwiers en Anja Dijkink en André Groteboer werd gezongen het bekende „Lang zullen ze leven". De heer Van Engbrink sprak tevens een woord van dank tot allen die meewerkten aan de verhuizing en in 't bijzonder tot de activiteitengroep die enorm veel en belangrijk werk heeft verricht. Ook werd dank ge bracht aan de dames die de school brandschoon hebben „opgeleverd", aan de Hervormde Kerkeraad voor 't beschikbaar stellen van het gebouw „Irene" en aan het hoofd van de o.l. Dorpsschool de heer B. H. Brouwer voor het beschikbaar stellen van een lokaal.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1