Plechtige herdenking bij het monument 88 w h a h "w a a w aa aiM^ a^g^sssssssss Doden herdenking Verkeersstroom Plechtige herdenking van de gevallen Canadezen Subsidie voor onderhoud van het eigen huis Dodenherdenking in Ned. Herv. Kerk Na dertig jaar bevrijding Gevonden - Verloren Koraalmuzielc Toespraak ambassadeur Mentaliteit Toespraak tot de jeugd Koliima Bloemlegging Krans namens Veterans Affairs Zaak van levenshouding Niet gerust Kranslegging OPENBARE KENNISGEVING Officiële publicatie WIJZIGING SPREEKUUR BURGEMEESTER m^rnm Vrijdag, 9 mei 1975 UAITEIIC ÜIEIIUfCDl Aft ^iüii HUL tjfj NIEUvvjISLAIJ asHsi Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per balt jaar, f 17.per jaar. .osse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Bij de herdenking van de geval lenen in de Tweede Wereldoor log in onze gemeente is een verwijtende vinger opgeheven naar de toenmalige regeringen, omdat zij destijds niet tijdig maatregelen hebben genomen om de agressie van Hitier te voorkomen en te verhinderen en een waarschuwende vinger naar de huidige generatie om de verdediging van de vrije we reld niet te verwaarlozen. Wat het eerste betreft hebben de eerwaarde sprekers echter wel verzuimd er bij te vertel len, dat in de dertiger jaren een groot deel van de wereld gebukt ging onder ontzaggelijke crisis met een onvoorstelbaar aantal werklozen (in Nederland meer dan 400.000)waar de hui dige recessie nog maar een peu- leschil bij is. In Nederland regeerde van 1933 - 1939 vier maal het Kabi net Colijn, een staatsman, die men moeilijk van pacifisme kon verdenken. Er bestond ook geen Nato, die de verdediging coördineerde, zoals nu het geval is. Elk land was, wat zijn defensie betreft, op zich zelf aangewezen. Boven dien waren de meeste landen van Europa, en ook zeer veel mensen, straatarm en ook het bankgeheim was nog niet opge heven, zodat er weinig belas ting kon worden geheven en men de tering wel naar de ne ring móést zetten. Wat de tweede vinger betreft; er zijn miljoenen mensen in de wereld, die de problemen en de controversen tussen de volke ren op vreedzame wijze zouden willen beslechten door aan de conferentietafel te gaan zitten. Dat lijkt ook ons een betere methode, dan in een oorlog dood en verderf te zaaien. Het 'Si vis pacem, para bellum' (zo gij de vrede verlangt, be reidt u dan voor tot de oorlog) is vooral bij de jongere genera tie niet zo geliefd. Laat men ons goed begrijpen, we zien de noodzaak van een sterke defensie, zolang deze vreedzame weg niet kan wor den bewandeld, wel in, maar dan moet die defensie wel ef ficiënter en minder kostbaar worden opgezet dan nu het ge val is. In ons land zijn daarvoor de wegen herhaaldelijk aange geven en zelf bij de Amerika nen in goede aarde gevallen. Nee, we hadden ons een doden herdenking met een wat milde re ondertoon voor kunnen stel len. (w.b.) Hemelvaartsdag is in onze con treien altijd een zeer drukke dag wat het verkeer betreft. Een gestage stroom van fietsers, brommers en auto's ging de Holterberg op en af. Het was zo druk, dat iedereen het wel rus tig aan moest doen om geen brokken te maken, want die kans zat er dik in op de smalle Toerister. weg met al die jonge mensen op de fiets en op de brommer. In de middag was de stroom auto's, die uit de berg kwamen zo groot, dat er files ontstonden tot ver in de Holter berg. Het was o.a. voor de auto mobilisten zeer moeilijk om bij de viaduct op de Dorpsstraat of op de Deventerweg te komen, omdat ook deze straten druk bezet waren en er geen politie aanwezig was om het verkeer te regelen. Het was vanuit de zij straten eveneens moeilijk om op de hoofdstraat te komen. Ook hier werd het verkeer niet ge regeld. Nu weten we wel, dat de mensen op Hemelvaartsdag niet zo'n haast behoeven te hebben en het wel wat rustig aan kun nen doen, maar helemaal juist is het ontbreken van verkeers regelaars niet. Men had deze si tuatie kunnen voorzien en des noods tijdelijke verkeerslichten kunnen plaatsen vooral bij de viaduct. Ook in de komende zo mermaanden zullen deze situa ties zich weer voordoen. We hebben de politie 's middags ge waarschuwd en die zou er wat aan doen. (w.b.) GEVONDEN: 1 paar bruine schoenen; trouwring groen etui met sleutels; f 100,-; tang en 3 schroevendraaiers; hond; brui ne herenpoi-temonnaie inh. f 80,-; parkiet; l linker glacé; 1 gouden broche met drie bloedkralen. VERLOREN: een schakel ketting; groene dames fiets met rode wielen: vulpen, merk Pelikaan; dubbele zwarte fietstas; 2 rollen damast; verzelceringspapieren voor bromfiets. Meer dan zeshonderd Holtense schoolkinderen en ruim twintig Canadese kinderen van militairen, die bij Afcent in Brunssum werkzaam zijn, hebben vrijdag van de vorige week bloemen gelegd op de gravein van de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Canadese en enkele geallieerde soldaten, die op de Holterberg begraven liggen. Het was een van de ontroerendse momenten tijdens deze herdenkingsplechtigheid, die een dertigjarige periode van bevrijding afsloot. Bij deze plechtige herdenking waren o.m. aanwezig de Canadese ambassadeur, mr. Thomas Carter, brigade-generaal T. G. Gibson DSO, voormalig commandant van de 7e brigade van het Canadese leger, dat in deze contreien de vrijheid bevocht, de staatssecretaris van defensie, mr. C. L. J. van Lent, de voorzitter van de chef van staven, generaal Wijting, de commissaris der koningin in Over ijssel, mr. J. L. M. Niers, generaal P. F. Peter, oudste vertegen woordiger van het Canadese Commando bij Afcent, onze burge meester, mr. W. H. Enklaar, en nog tal van vooraanstaande per soonlijkheden, waaronder de burgemeesters van Deventer en Hellendoorn. Tot de genodigden behoorden voorts de leden van de raad en van het plaatselijk oorlogsgravencomité met hun dames. De Holtense muziekvereniging 'HMV' verleende weer haar muzikale mede werking door tijdens de kranslegging koraalmuziek ten gehore te brengen o.m. door het spelen van de „Choral" van Ted Huggens en door aan het slot de beide volksliederen te spelen. Kransen werden gelegd door de Ca nadese ambassadeur, de staatssecre taris en de voorzitter van de chef van staven, de commissaris der Ko ningin, de burgemeester van Holten, generaal Peters en door de heer J Broere, namens het Ned. Oorlogs graven Comité. De plechtigheid begon met een korte toespraak in het Nederlands door de Canadese ambassadeur, mr. Carter, die zei, dat deze herden king voor de jeugd niet gemakkelijk is. „De jonge mannen die hier begra ven - 'jn, hielden van het leven, drin ken, feesten, van hard rijden, en van grapjes maken oyer hun officieren. Ze maakten serieuse planner, met hun vrouwen en verloofden niet wenend of zij die volbrengen konden. Maar ze waren Soldaten van hun land en zetten hun leven op het spel, voor iets dan belangrijker was dan hun familie in Canada. Daarvoor herden ken wij hen met grote eerbied. Ais van de jonge mensen van nu nog eens een offer zou worden gevraagd voor een hoog ideaal, dan is het te hopen, dat zij zullen denken aan deze ge sneuvelden, die daarvoor hun leven gaven. Samen zong men „O God, die droeg ons voorgeslacht", waarin legerpre- dikant ds. L. de Vrijer in het En- Seis de herdenkingstoespraak hield. Ds De Vrijer herinnerde er aan, dat de gevallen Canadese mili tairen streden voor vrede, vrijheid en recht. De graven hier zijn maar een klein deel van de bloedige oogst van deze wrede wereldoorlog. Hij vroeg zich af of onze tegenwoor dige generatie die vrijheid wel zo zorgvuldig bewaart. Hij meende daaraan te moeten twijfelen. „De naties en haar regeringen heb ben in de jaren vóór 1939 de opko mende militaire macht van Duitsland en Japan niet tijdig onderkend. Bij sommigen gold „geen man en geen cent" voor de bewapening. Miljoenen doden zijn de prijs geworden van die mentaliteit. Daarom is het noodzake lijk, dat alle vrijheidslievende naties hun bewapening handhaven en dan goed uitgerust". Spreker meende die mentaliteit van „geen man en geen cent" ook nu weer te kunnen onder kennen. Hij noemde de zogenoemde vredelievende mentaliteit van deze goedwillende mensen verre van ge lukkig en wees er onder meer op, dat men niet populair is, wanneer men poogt de regeringen der vrije naties aan te moedigen voor een goed uitge ruste weermacht te zorgen. Ds. De Vrijer herinnerde er aan hoe de hui dige generatie getuige is geweest van de tragedies van Estland, Letland, Litauen, Hongarije en Tsjecho-Slo- wakije en nu pas nog van Vietnam en Cambodja. Na deze toespraak speelde H.M.V. „Air Baroque" van Van Lijnschoten? ging de legerpredikant voor in gebed en volgde de kranslegging. Burgemeester mr. W. H. Enklaar sprak de kinderen toe: De Canadese jongens en meisjes In hun eigen taal: „Voordat jullie over enige ogenblik ken bloemen gaat leggen op deze Ca nadese oorlogsgraven, wil ik nog graag even met jullie praten. Jullie hebt, God dank, de oorlog niet mee gemaakt, jullie weet niet wat het zeggen wil, om in een land zonder vrijheid te moeten leven, om angst en honger te moeten hebben. Voor jullie is vrijheid iets vanzelfspre kends. Wij ouderen maakten die ver schrikkelijke tijd van onderdrukking en onvrijheid vijf lange jaren wel mee. Kunnen jullie je voorstellen, dat wij aan die tijd nog dikwijls terug denken? Wij zullen nooit vergeten, hoe de Ca nadezen ons kwamen bevrijden en aan alle ellende van de oorlog een einde maakten. Ja, zullen jullie mis schien zeggen, dat kunnen wij alle maal wel begrijpen, maar waarom moeten wij dan dertig jaar na deze bevrijding nog altijd wox-den herin nerd aan een tijd, die wij niet hebben- meegemaakt. Onze tijd heeft immers problemen genoeg! Dat is misschien wel zo, maar, jongens en meisjes, wat er in die oorlog is gebeurd, is niet alleen belangrijk voor toen, maar zeker ook voor vandaag en morgen. Dat oorlogsgraf, waar jullie nu bij staat, heeft jullie en mij en ons allen wat te zeggen. Wij, mensenkinderen, worden immers niet geboren, om te worden doodge schoten, om oorlog te voeren, om elkaar naar het leven te staan, wij worden geboren om te leven en om van dit leven iets goeds te maken, om samen gelukkig te zijn, gelukkig in ons werk, gelukkig in eigen kring- Wij staan op een kerkhof, waar jonge mensen zijn begraven, die nog zo graag hadden willen blijven leven en die van hun leven nog zoveel geluk hadden verwacht. Wij zijn hier geko men, naar deze stille plek, jullie als de jeugd van Nederland en Canada, wij als ouderen, om de les van het verleden nog eens weer te horen. Nederlandse en Canadese au toriteiten onder wie de ambas sadeur van, Canada mr. T. Car ter, brigade-generaal Gibson, de commissaris van de koningin in Overijssel mr. Niers en burge meester mr. W. H. Enklaar woonden de plechtigheid op de Canadese begraafplaats bij. Die les luidt, laat 'ik het zeggen met de tekst van het oorlogsgedenk teken van Kohima in Birma: „Wanneer U naar huis gaat, vertel de mensen over ons, en zeg dan: voor Uw morgen, gaven wij ons vandaag!" Dat wil heel duidelijk-zeggen, dat wij als mensenkinderen van 1975 met die vrijheid waarvoor in de jaren 1940/45 zo bloedig is betaald, 'niet maar wat aan mogen rommelen daarvoor is een mensenleven te kostbaar. Kijk maar, aan jullie voeten ligt het graf van een jongeman die voor onze, voor jullie vrijheid, zijn leven gaf. Wij mensen van deze tijd en jullie schoolkinderen van deze tijd hebben samen ook de plicht cm te proberen er voor te zorgen, -deze vrijheid niet meer verloren gaat. Wanneer jul lie naar huis gaat vertel van die oor logsgraven en zeg dan aan jullie ou ders en jullie vrienden, waarom wij De Canadese ambassadeur T. Carter dankte muzikant Henk Bouichuis voor de sublieme „The Last Post". vandaag hier op die soldatenkerktiof bijeen zijn geweest: „Zij gaven voor ons heden en ons morgen, hun leven." Jonge vrienden, daarom zullen wij telkens en telkens weer naar deze stille plaatsen moeten gaan, om te luisteren nara wat deze ons te zeg gen hebben. Wanneer de hoornblazer zijn signaal geeft, leg dan jullie bloe men neer e<n denk dan nog eens na, over wat dat oorlogsgraf jullie te zeggen heeft." Terwijl, nadat de kinderen him bloemen gelegd hadden, de klanken van „The last post", zo zuiver gebla zen door Henk Bouwhuis, over de do denakker wegstierven, werden de vlaggen half stok gestreken en werd een minuut stilte in acht genomen. Na de „Reveille" gingen ze weer in top en sprak brigade-generaal T. G. Gibson D.S.O., de herdeTikingsformu- le „Zij zullen niet oud worden, zoals wy. De ouderdom zal hen niet pla gen, noch het stijgen van de jaren, Bij zonsopgang en het vallen van de avond zullen wy hen gedenken." En zacht klonk het massale, monotone, antwoord uit de mond van allen: „Wy zullen hen gedenken." Met het zingen van het avondgebed „Blijf by mij Heer, want d'avond is nabij" en het spelen van de nationale hymnen werd de plechtigheid besloten. Ambassadeur Carter onderhield zich na afloop, in gezelschap van de burgemeester, nog even met Ds De Vrijer, dirigent Henny J. Fransen, hoornblazer Henk Bouwhuis en sprak met de Canadese kinderen, die voor deze plechtigheid speciaal uit Brun- sum waren overgekomen. In Hotel „Hoog Holten" had een ont vangst plaats door het gemeentebe stuur waar oude kennismakingen nog eens weer werden hernieuwd. Dinsdagmorgen heeft de minister van de Veterans Affairs van Canada de heer D. J. Mac Donald, met zijn echtgenote en klein gevolg een kort bezoek aan Holten gebracht. Door de minister werd een krans gelegd bij het monument op de Canadian Ce- met ry. Het gezelschap werd ontvan gen door de voorzitter van het Ned. Oorlogsgravencomité burgemeester mr. W. H. Enklaar en de heer J. Broere, secretaris van de plaatselijke afd. het N.O.C. De plechtige herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog werd voor deze dertigste keer door veel meer mensen bijgewoond dan de laatste jaren. Vanaf de Hervormde Kerk gingen de oud strijders, de oud-ïndiëstrijders en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in een stille tocht naar het monument der gevallenen aan de Molenbelterweg waar de herdenking plaats had. Burgemeester mr. W. H. Enklaar las aan het be gin van de plechtigheid nadat twee minuten stil te in acht waren genomen uit een gedicht van M. van Wichen het vers: Gedenken willen wij tezamen, als laatste boodschap staan hun namen, gebeiteld in een stenen kleed. Wij willen 't enig antwoord geven, door daden van persoonlijk leven: Dat niemand onzer hen vergeet! Na het lezen van het bekende bij belgedeelte Jeremia 5 3-5 en het gezamenlijk zingen van 't lied „Voor waarts, Christen strijders" (uit de bundel van Johannes de Heer) hield ds. J. W. Dragt, em. pred. en oud voorganger der Geref. Kerk van Holten een toespraak n.a.v. het tekst woord „Gij hebt hen geslagen, zij voelden geen pijn" (Jeremia 5 vers 3a). Wij gedenken, zo zei ds. Dragt, hier de gevallenen uit de 2e wereld oorlog: onze Holtense jongens, die vielen op de Grebbeberg en elders in mei 1940, om de vele andere Neder landse soldaten, onze verzetsstrijders, onze Joden (méér dan honderddui zend), de mensen van het Kon. Ned. Ind. Leger (K.N.I.L.), de Molukkers, die vochten als leeuwen en onze mil joenen geallieerde vrienden. Nu is „gedenken" meer dan op een meiavond een paar minuten stilte ;n acht nemen, met op de achtergrond het gefluit van een merel. Gedenken is een zaak van levenshouding, hel gehele jaar door. Het is o.a. ook na gaan „waardoor" die oorlog ontstond hoe het kwam dat hij zo lang duurde Zijn oorzaken complex is zèèr inge wikkeld, er zyn er vele te noemen. Een factor meestal vergeten, speelde echter een zeer grote rol en dat was: de zwakte van de „vrye wereld" die haar defensie verwaarloosd had. Terwijl nazi-Duitsland „klaar" was was Nederland niet klaar. Ik denk nog aan de legermanoeuvres in Holten in september '39, ons veldgeschut werd getrokken door paarden, ieder ogen blik een poot over de strengen, ons luchtafweergeschut moest ons door Duitse fabrieken worden geleverd die weinig haast hadden. In Engeland was (mei 1940) nog maar kort tevo ren de algemene dienstplicht inge steld. Zijn eerste tanks moesten naar Noord-Afrika worden gezonden, ter wijl mén zé in eigen land bitter no dig had. Frankrijk achtte zich veilig achter de Maginot linie, niet beden kend dat er ook omhéén getrokken kon worden. Alleen Duitsland was klaar. En Italië. En Japan. Boven dien waren hun legers geoefend. Oorlog is een hard bedrijf, dat „ge leerd" moet worden. De geallieerde legers waren ongeoefend. Door deze beide factoren werd Hitier temeer aangemoedigd. Hij zag de kans schoonUn hij kreeg bijna zijn zin en werd slechts met grote moeite overwonnen Wy gedenken de slachtoffers var 6 jaren geweld, dc miljoenen. Maai ons gedenken ook een zaak van eranderde levenshouding? Zo niet. lan doen wij beter dit 4 mei gebeu ren stop te zetten. Want dan worden wjj getroffen door het verwijt: „Ik heb u geslagen, maar gy hebt geen pijn gevoeld. Dan hebben wy niets geleerd. Ik kan, zo zei ds. Dragt, op dit punt helaas niet gerust zyn. Ik vrees meerdere malen dat de geschiedenis der jaren '33 '45 bezig is zich te herhalen, 't Kan zijn dat ik nu tegen zere schenen schop. Mag 't ook? Myn schenen zyn deze dertig jaren al aar dig blauw geworden. Wéér wordt de defensie in de vrije wereld verwaar loosd, over de opvolger van de Star- fighter wordt al maanden gebabbeld als of wij alle tijd hebben! En de vakbonden zullen de beslissing wel nemen. Dan zijn er de ondermijnende activiteiten van de VVDM en het drijven naar eenzijdige ontwapening. Hebt u voor de tv de 1 mei herden king in Oost-Duitsland gezien? Die wekte bij mij de herinneringsvraag: waar heb ik dat eerder gezien? Hebt u ook aan Hitler-Duitsland uit de jaren '37-'38 gedacht? Na 1945 ging deze oorlog, die méde door ideologische verschillen veroor zaakt was, verschillen waarover door Jalta (voorjaar '45) niet gesproken werd, voort. Ten bewijze moge wor den vermeld dat alle landen welke door de Sovjets „bevrijd" werden onder Russische invloed zijn geble ven: Roemenië. Hongarije, Tsjecho- Slowakije, Polen, Oost-Duitsland enz 't IJzeren Gordijn markeert de grens! En nu mei 1975! Amerika verzwakt door de oorlog in Korea de Waterga te affaire, de afloop van de oorlog in Vietnam en Cambodja, zijn prestige geslonken! En daartegenover: Rus land hard op weg om de wereldzeeën te beheersen, bezig zich een wereld- prestïge op te bouwen. Denk aan de provocerende houding bij de Ameri kaanse vlootoefeningen! Ons volk, on ze volkskracht, door de weelde be dreigd. Machten, op destructie bere kend, vertonen zich schaamteloos. Onze natie is bezig psychisch te vér- zieken, moreel te vervuilen. GEDENKEN? Best! Maar dan ook alles doen om een herhaling '40-'45 te voorkomen. Dan de oorlog ver klaard aan alle machten uit de af grond, die werken via drugs, sex- reclame en anarchisme, niet zelden bedreven met geld uit de staatskas. GEVALLENEN EREN? Ja, maar dan ook werkelijk eren, met de daad van een gans andere levenshouding. Leergeld willen betalen. Soberheid! Vroomheid! Terugkeer tot. Gods Woord, dat ons niet in de mens en zijn vooruitgang doet geloven, maar in Christus in wien de ware vrijheid is. Gedenken is: offers willen bren gen tot het behoud van onze vrijheid zoals onze gevallenen het offer van hun" leven hebben gebracht. Dan is er hoop! Onder het spelen van koraalmuziek door de Holtense Muziekvereniging „HMV" werden door burgemeester mr. W H. Enklaar namens het ge meentebestuur en door de heren G. J. Aaftink en E. Wegstapel. Oud-ser geant Gerh. v. d. Bos, die de leiding had bij de plechtigheid, noemde de namen van de gevallen kameraden. Na het gezamenlijk bidden van het „Onze Vader" werd de sobere maar indukwekikende herdenking besloten met het zingen van het Wilhelmus. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bewoners van een eigen huis tijdelijk een een malige subsidie van het Rijk kunnen krijgen, als zij onderhoud aan hun wo ning laten verrichten. De regeling is in het leven geroepen om de werkgelegenheid te stimule ren. Zij geldt slechts voor een beperk te tijd en voor zover de hiervoor be schikbare gelden (f 80 miljoen) het toelaten. De subsidie bedraagt 50%> van de on derhoudskosten, maar niet meer dan f 3.000,- per woning. Als de onderhoudskosten lager zijn dan f 500,- wordt er een bijdrage verstrekt. De bijdrage is fiscaal niet belastbaar. De regeling gaat in op 15 mei 1975 en geldt voor alle eigen (door de eigenaar bewoonde) woningen. Daarbij maakt het dus niet uit of het om een voor- of een na-oorlog- se woning gaat. De regeling geldt niet voor tweede woningen. Onder onderhoud wordt met name verstaan buitenschilderwerk, vocht- bestrijding, alsmede reparaties aan: funderingen, vloeren, wanden, pla fonds, gevels, dakconstructies, dak beschot, dakbedekking, dakkapellen, binnen- en buitenkozijnen, -ramen en -deuren, schoorstenen, trappen, stucwerk, tegelwerk, gas-, water- en electriciteitsinstallaties, hemelwa- terafvoer, rioleringen, keukeninrich tingen, sanitair. Binnenschildcrwerk valt er niet on der. Het werk moet worden uitgevoerd door erkende aannemers, installa- teursbedrijven enz. Er wordt dus geen vergoeding gege ven bij zelfwerkzaamheid. Deze subsidiemogelijkheid is alleen voor onderhoud. Voor verbetering van woningen zijn er andere subsidieregelingen. Zoals gezegd, gaat de regeling in op 15 mei 1975. Ter gemeente-secretarie, afdeling Al gemene Zaken, zullen na die datum aanvraagformulieren en vouwbladen over deze regeling verkrijgbaar zijn. Het heeft geen zin vóór 15 mei een aanvraagformulier te halen. Op dat formulier verklaart de aan vrager ondermeer, dat hij de eige naar-bewoner van het huis is en dat met de werkzaamheden nog niet is begonnen. Het aanvraagformulier moet daarna binnen één maand worden ingediend by de Directie van de Volkshuisves ting en de provincie Overijssel, Weth. Alferinkweg 300 te Zwolle. Aanvragers ontvangen daarop voor zover de voorraad strekt een be ginseltoezegging, die hun recht op subsidie geeft als de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Als men vóór de ontvangst van de toezegging met het werk laat begin nen, loopt men het risico niet voor subsidie in aanmerking te komen. De werkzaamheden moeten binnen een half jaar zijn uitgevoerd, te re kenen vanaf de datum die op de toe zegging is vermeld. Binnen dat halve jaar (en niet later) moet de mede toegezonden tweede formulier samen met de rekeningen worden gestuurd naar de Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnij verheid in de provincie. Het Ministerie zorgt dan voor de rechtstreekse uitbetaling van de sub sidie op de door de aanvrager opge geven postgiro- of bankrekening. Holten, 9 mei 1975, Burgemeester en wethouders voornoemd, W H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenberg, secretaris. De Burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij NIET op maandag, 12 mei maar op dinsdag, 13 mei, van 10.00 - 12.000 uur spreekuur zal hou den. Holten, 6 mei 1975 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar Voor de stille tocht naar het monu ment der gevallenen aan de Molen belterweg werd in de Ned. Herv. kerk 'n interkerkelijke gebedssamen komst gehouden waarin pastoor Ara. J. Rademaker van de parochie Hol ten Nieuw Heeten een overden king hield over het schriftwoord „En de Heer sprak tot Kaïn: Waar is Abel uw broeder? En hy zeide: Ik weet het niet; ben ik myn broeders hoeder?" (Genesis 4 vers 9). Nog nooit zo zei pastoor Radema ker is er zoveel over solidariteit, medemenselijkheid en naastenliefde gesproken als in deze tijd, sinds de laatste wereldoorlog kwam de mens als medemens weer meer naar ren; vooral door de toenmalige nood en ellende kwamen de mensen dich ter tot elkaar. Het bleef ook niet al leen bij woorden want er werden ook grote offers gebracht bij catastrofen (watersnood 1953), kankerbestrijding, hartstichting, voor de z.g. derde we reld, zending en missie enz. enz. Van de andere kant staat daar tegen over dat de mens meer lichtzinnig is geworden bij gevaar en in het ver keer. Ook de diverse oorlogswapens, die klaar staan, vooral op nucleair gebied om zonodig God verhoede het hele volken uit te moorden. De mens is niet meer in staat om voor deze tegenovergestelde houding een duidelijke verklaring te geven. Alles is ook zo gecompliceerd gewor den. Nu wij echter hier deze avond samen zijn als mensen die geloven God en in het eeuwig leven, is het goed ons te realiseren dat wij allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. God blijft echter dezelfde maar wij, heel de mensheid van alle tijden, zijn het die Zijn beeld in ons verstoren en overtrekken. Vooral juist de vrijheid die God ieder mens schenkt is vaak schandelijk mis bruikt en de mens vergeet dan dat hij voor het gebruik en misbruik van die vrijheid uiteindelijk verantwoor ding schuldig is aan Hem die ons de vrijheid meegaf. Die vrijheid is een onderdeel van de menselijke waar digheid! We mogen de vraag stellen: Hoe staat de mens in deze tijd van '975 30 jaar na de herkregen vrij heid t.o.v. de vrijheid en ze de waardigheid van de mens en het menselijk leven als zodanig? Ook Kaïn leeft nu nog onder ons Nog steeds sterven duizenden men sen door geweld, terrenr, (Cambodja, Vietnam en het nabije Oosten) en ongeboren leven wordt gedood. Waarom kan de genietende mens niet meer en beter zijn ver stand en vrijheid gebruiken. Kaïn leeft nog steeds onder ons, misschien nog meer dan 30 jaar geleden, toen men moest vechten voor een droge korst brood. Het gezegde: „Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen" heeft nog niets van zijn kracht ingeboet. Het bloed van de vrüheidsstrijtTrrs van alle tijden roept evenals het bloed van Abel naar de hemel om wraak. God vraagt dus ook aan ieder van ons: „Waar is je broeder?". We hebben, zo besloot pastoor Ra demaker ons in deze overdenking niet zozeer laten leiden door alle daagse en concrete problemen; ze echter wel aangestipt. We zijn ons ook bewust dat door het een en ander even aan te geven, bij sommige le vensgrote vragen en problemen weer duidelijker aan de orde gekomen zijn en wat het zeggen wil: „Gij zult niet doden. Daarom mogen we dan ook vol dankbaarheid hen gedenken, die juist om de mens in zijn vrijheid en waardigheid te laten leven, hun leven gaven. Misschien waren ze zich allen niet bewust van het bijbelse gegeven, maar wel bewust dat de mens recht heeft op zijn vrijheid, die God ons als zijn beeld geschonken heeft en blijft schenken. Daarom ook mogen wij vertrouwen dat hun offer beloond is met het eeuwig leven bij God met een vrijheid, die niemand hen ontnemen kan en die Christus ons nader heeft gebracht en getoond in Zijn lijden, kruisdood en verrijzenis. Aan het begin van de dienst, die door plm. 300 belangstellenden werd bij gewoond, werden de twee bekende coupletten van het Wilhelmus gezon gen. Verder werden er met orgelbe geleiding van organist Anton Koop man enkele liederen uit het „Lied boek der kerken" gezongen, terwijl de dienst besloten werd met het be kende lied „Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt". Voor „Simavi" De collecte voor „SIMAVI" (directe medische hulp in de tropen) heeft in Holten f 769,88 opgebracht. Het plaat selijk comité dankt allen die gaven en de jongens en meisjes die met de busjea rondgingen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1