Opening tentoonstelling „Nederland-Canada" AGENDA Geslaagde viering Koninginnedag Interkerkeiijkeherdenkingsstonde in Hervormde Kerk Hervormde aki ie „Kerk voor Israël MEDISCHE DIENSTEN Kerkdiensten H vmr IH@ mê m w$B? lliHlf w W ^rafair Adm Gewijzigd formaat Zanghulde schooljeugd Openbare kennisgeving aan de gang naar het monument der gevallen strijders WIJZIGING DOOPZITTING Koninginnefeest Chr. Kleuterschoo „Repelsteeltje" „H.G.K" naar het concours OPHALEN HUISVUIL Openbare kennisgeving Verloren - Gevonden GESLAAGD ALGEMENE OPROEP Komngiimeclag in Dijkerboek Feest Openbare Kleuterschool Tuinstraat Ass. econoom Burgerlijke Stand Vrijdag 2 mei 1975 UAITCMC HIEIIUfCDI Alt -si nULIEIiJ NIEUWJiUIU Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587. Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij op geroepen om deel te nemen aan de Molenbelterweg op zondag 4 mei. Verza melen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De bur gers wordeji verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij 't monument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van ds. J. W. Dragt. Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen? Die Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strijders en de B.S. In aanwezigheid van de Canadese Militaire Attaché in Nederland (Com mander Brown), diens echtgenote en vele andere genodigden vond zater dagmorgen rond half twaalf, in de aula van de scholengemeenschap, de officiële opening plaats van de ten toonstelling: „Nederland en Canada 1945-1975, dertig jaren blijvende vriendschap", welke opening werd verricht door burgemeester mr. W. H. Enklaar. Teneinde aan de dertig ste herdenkingsdag van onze bevrij ding meer diepte en inhoud te geven, werd deze tentoonstelling beschik baar gesteld door de Canadese rege ring en aangevuld door de Holtena ren Martin Hols en Dick Kevelam. Tijdens zijn openingstoespraak zei burgemeester Enklaar het zinvol .te vinden, middels deze tentoonstelling, het oorlogsgebeuren en de daarop gevolgde bevrijding, nog eens in her innering te brengen omdat hieruit nog weer eens moge blijken dat bok de vrijheid zo zijn beperkingen heeft. Burgemeester Enklaar prees zich ge lukkig dat de Canadese ambassade deze tentoonstelling beschikbaar heeft willen stellen err dt deze kon wor den ingericht irr -3-f'auia van de scho lengemeenschap. Met name bracht hij hulde aan Martin Hols en Dick Kevelam, uit wiens verzamelingen belangrijk aan deze tentoonstelling werd bijgedragen. In de komende Wijziging Doopzitting Hervormde Gemeente. De Doopzitting voor de Hervormde Gemeente zal niet, zoals in Hervormd Holten staat, gehouden worden op donderdag 8 mei (Hemel vaartsdag) des avonds om 8 uur, maar op woensdag 7 mei des avonds om 7 uur in de consistorie der Herv. kerk. Ter gelegenheid van Koninginne dag was er voor de kleuters van de Chr. Kleuterschool „Repelsteeltje" een optocht georganiseerd. De kinde ren kwamen om half tien in het schoolgebouw aan de Schoolstraat bij elkaar. De bedoeling was dat ieder kind verkleed mee zou doen aan de optocht en er waren dan ook heel leuke creaties te bewonderen, o.a. waren Saartje, Swiebertje, Ria Valk als Snoepje van de week, veel cow- boytjes, clowntjes, deftige dames en nog veel meer leuke persoontjes aan wezig. De optocht vertrok om plm. tien uur, voorafgegaan door 3 trom melaars van „H.M.V." en ging via Schoolstraat, Gaardenstraat, Haar- straat. Diessenplasstraat langs het bejaardencentrum „Diessenplas". Vele bejaarden stonden vanaf hun balkon de kleuters toe te zwaaien. Via de Larenseweg en Pastoriestraat ging het weer richting school, waar de kinderen 'n frisdrankje, lampion, ballon en een zakje met versnape ring werd aangeboden. Mede dank zij het, toch nog, gunstige weer mag deze kleurige optocht zeer geslaagd worden genoemd. week zullen o.a. de Holtense leraren en onderwijzers de tentoonstelling met hun leerlingen bezoeken. Deze tentoonstelling, welke onder auspiciën staat van het Nederlands Oorlogsgravencomité, afd. Holten, is voor het publiek geopend op zaterdag 3 mei van 14.00 - 16.00 uur. Ongetwijfeld zal deze tentoonstelling vele herinneringen oproepen bij hen die de donkere dagen van onderdruk king en terreur en de daarop volgen de bevrijding bewust hebben meege maakt. Een bezoek aan deze exposi tie is een ieder dan ook van harte aanbevolen. „Holtens Gemengd Koor" neemt op zaterdag 10 mei in Hilversum deel aan -een zaal concours dat onder aus piciën van de Kon. Bond van Zang en Oratoriumverenigingen wordt ge organiseerd door de AVRO. Het koor komt uit in de afd. C. De kleuters maakten een ge zéllige wandéling door een ge deelte van de Haar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in verband met Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag het ophalen van het huisvuil als volgt is gewij zigd: route maandag, 5 mei (Bevrijdings dag) wordt dinsdag 6 mei 1975. route donderdag, 8 mei (Hemelvaarts dag) wordt vrijdag 9 mei 1975. route maandag, 19 mei (2e Pinkster dag) wordt dinsdag 20 mei 1975. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de huisvuilzakken langs de trot toirband moeten worden geplaatst. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in verband met een op donderdag 8 mei 1975 (Hemelvaartsdag) te houden con cours op een terrein gelegen nabij het perceel Pastoriestraat 48, plaat selijk bekend als „erve Zandvoort", op die dag de navolgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zul len zijn: a. een parkeerverbod voor de zuid zijde van de Pastoriestraat, voor zo ver betreft het gedeelte gelegen tus sen de Boschkampsstraat en de La renseweg; b. een stopverbod voor beide zijden van de Larenseweg, voor zover be- VERLOREN: Effen beige wollen sjaal; gele kin- der-portemonnaie met f 15,-; transis tor „Star" in zwarte plastic hoes; schakel ketting met een hartje, anker en kruis; blauwe etui met vele sleu tels waaronder van G.E.B.; groene damesfiets m-et rode wielen. GEVONDEN: Slagersmes; sleutel bos; 2 f ietssleutels; 2 huissleutels; Bruinzeel sleutel; etui met 3 sleutels; schoenen; trouwring; groene etui met vele sleutels. Op woensdag 14 mei gedenken de beer J. Stam en mevr. J. Stam-Beld- man, Look 61 te Holten hun 50-jarig huwelijksfeest. De heer en mevr. Stam resp. 75 en 71 jaar oud genieten beiden nog van een goede gezondheid en de gouden brui degom werkt nog dagelijks als „eer ste assistent" op de boerderij van zijn zoon Gerard. Ze hebben 7 kinderen, 31 kleinkinderen en 1 achterklein kind. Twee zoons zijn geëmigreerd naar Canada. Het gouden paar heeft sinds de trouwdag gewoond op de boerderij die in het voorjaar van 1925 werd gekocht van de heer Rijlaars dam die toen vertrok naar Amerika. Het zal de heer en mevr. Stam woensdag 14 mei zeker niet aan be langstelling ontbreken. Bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne de onze. treft het gedeelte gelegen tussen de Pastoriestraat en de Nagelhoutstraat (behoudens voor de tot parkeren be stemde weggedeelten), van de Ko ningin Wilhelminastraat, voor zover betreft het gedeelte gelegen tussen de Larenseweg en de Diessenplasstraat en van de Beusebergerweg, voor zo ver betreft het gedeelte gelegen tus sen de Larenseweg en het pand Beu- seberg 35 (transportbedrijf Muller); c. geslotenverklaring in beide rich tingen voor alle verkeer, behalve voetgangers, van de Zandvoortsweg, de Visscherssteeg en de Greetenweg. Holten, 2 mei 1975 Burgemeester en wethouders voor noemd: De burgemeester, W. H: ENKLAAR De secretaris, G. J. LANGENBARG VRIJDAG 2 MEI 15.00 uur: Plechtige herdenking 30 jaar bevrijding op de Canadese Be graafplaats met o.a. bloemlegging door schoolkinderen op de graven der ge sneuvelden. 20.00 uur: Jaarfeest „Lenteklokjes" en „De Treffers" in gebouw „Tref punt" in Espelo. 20.00 uur: Ledenvergadering A.R. Kies vereniging in gebouw „Rehoboth". 19.00-19.30 uur: Interkerkelijke her- dènkingsdienst in de Ned. Herv. kerk. Voorganger pastoor A. Rademaker van Nieuw Heeten (zie ber.) 20.00 uur: Herdenking gevallenen bij 't monument a.d. Molenbelterweg o.l.v. ds. J. W. Dragt. Verzamelen 19.30 uur bij de Ned. Herv. kerk. ZONDAG 4 MEI 14.00 uur: Dansen in café „De Wip- pert" (zie adv.) MAANDAG 5 MEI Alle winkels de gehele dag gesloten. 9.00 uur: Start oriënteringsrit MAC „De Holterberg" bij café „De Biester" (zie adv.) 14.30 uur: Film „De Tweede We reldoorlog" in gebouw Irene' (zie adv. en bericht). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.) 20.00 uur: Muziek Disco-show in ge bouw .Irene' (zie adv. en ber.) 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.) DINSDAG 6 MEI 22.00 uur: Praatavond Wereldwinkel in gebouw „Irene". WOENSDAG 7 MEI 19.45 uur: Slottavond Herv. Vrou wengroep Holten in gebouw „Irene". DONDERDAG 8 MEI Groot ponyconcours .Bergruitertjes* op ,Erve Zandvoort', Pastoriestr. (zie adv. en ber.) 8.00-20.00 uur: Discobal in café ,De Wippert' (zie adv.) VRIJDAG 9 MEI 19.30-20.30 uur: Spreekuur raads fractie WD voor leden en belang stellenden in hotel .Vosman.' ZATERDAG 10 MEI Groot concours hippique L.R. ,Berg- ruiters' op ,Erve Zandvoort', Pastorie straat. In leveren Vakantie Zegelboekjes Bouw- en Nevenbedrijven bij P. F. v. Doorn, Rietmolenstraat 4 en W. Har- melink, Gaardenstr. 49 (zie adv.) MAANDAG 12 MEI 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub in hotel .Vosman.' 18.30 uur: Hervatting Zomertraining Z.C. .Twenhaarsveld' (zie adv.) DINSDAG 13 MEI 20.00 uur: Start kleutercursus afd. Groene Kruis (zie adv. en bericht). Reisje bejaardensociëteit .Holten'. Vertrek: 8.15 van .Diessenplas'; 8.30 u. vanaf gebouw Irene'. 20.00 uur: Bestuursvergadering Sup porters Ver. S.V. .Holten' in Ontmoe tingscentrum .Meermanskamp'. DONDERDAG 15 MEI 19.30 uur: Wereldwinkel Zuid-Afrika avond in gebouw Irene' met film. -0.00 uur: Jaarvergadering „Het Groene Kruis,, in hotel .Holterman.' MAANDAG 19 MEI (Pinkstermaandag) 20.00 uur: Disco-avond Jeugd S.V. .Holten' (was vastgesteld op 7 mei. Zie adv.) Te Utrecht slaagden voor het di ploma „tailleuse" mevrouw D. Bos- schers-Welink en de dames I. Ver veda en B. Klein Teeselink. Het di ploma „costumière" werd behaald door de dames R. Rensen en J. Vuk- kink. Allen werden opgeleid door Modevakschool D. Wessels - Nijland te Rijssen. Wegens administratieve en technische bezwaren zal ons blad niet op vrijdag 9 mei, maar op VRIJDAG 30 MEI in ander (kleiner) formaat verschijnen. Redactie en Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD Op zondag 4 mei, des avonds van 7 uur tot 7.30 uur zal in de Hervormde kerk een interkerkelijke herdenkingsstonde gehouden worden, waarin pastoor A. Rademaker zal voorgaan. Evenals bij hef 25-jarig bevrijdingsjubileum wordt- by het 30-jarig jubileum de herdenking in de kerk gehouden, omdat het zo geregeld is, dat dit een maal in de vijf jaar plaats vindt. Na het samenzijn in de kerk volgt dan de stille tocht naar het monument aan de Molenbelterweg. Juist in deze dagen, waarin wij de bevrijding herdenken, denken wij óók aan Israël. De synagoge in Holten is sinds de oorlogsjaren dicht. De meeste Holtense joden werden vermoord, zo als oók met de overgrote meerder heid der Nederlandse joden gebeurde Weer verkeert Israël in een benarde positie! De Hervormde Actie „Kerk voor Israël" roept op tot solidaritei' met Israël door dit volk de helpende hand te bieden na de geweldige scha de, dTe het in de laatste oorlog heef' opgelopen. Deze actie wil nl. gelden bijeenbrengen - ongeveer één miljoen i gulden is nodig - om een vaktechni sche landbouwschool in Eskel Hanassi in een deel van de Negev-woestijn, dat reeds vanouds tot de staat Israël behoort, de nodige uitbreiding te kun nen geven, waardoor de vele jongere joden uit Rusland die daar wonèn een opleiding kunnen krijgen om de woes- ijn te doen bloeien als een roos. U wordt uitgenodigd daaraan van varte mee te werken door uw gave in ie kerkcollecte in de herv. kerk op zondag 4 mei of door overschrijving op giro 875587 van de Rabobank te Holten ten gunste van de Cffllecte Rekening v. d. Her". Kerkvoogdij, met vermelding „Kerk voor Israël". Goede gedachte Na de zanghulde zei burgemeester mr. W. H. Enklaar in een korte toe spraak het een goede gedachte te vin den hier elk jaar met kinderen en ouderen samen te komen. Overal is blijheid rond de verjaardag van ko ningin Juliana en samen verheugen we er ons in dat zij weer een jaar ge spaard is gebleven voor ons land en volk. -Burgemeester Enklaar besloot met de wens „Moge zij nog maar heel lang leven" en „Leve de koningin", waarop de menigte spontaan een drie werf „hiep, hiep hoera" liet volgen. Films en Poppekast Na de aubade ging de schooljeugd naar de verschillende zalen waar ze enorm veel plezier beleefden aan ko- Artsen Vrijdag 2-5: 5.00 uur t.m. maandag 5 mei J. F. Sijtsema, Pastoriestr. 50. Tel. 1280. Woensdag 7 mei 5.00 u. tot vrijdag morgen 9 mei 8.00 uur W. R. van Cou- welaar, Holterenkstr. 18, tel. 2750. Uit sluitend voor spoedgevallen. Voor boodschappen bellen: 11.00 en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster H. Strijker, Groene Kruisge- bouw, Gaardenstr., tel. 05483-1436. Ziekenvervoer Zaterdag 3-5: J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338, b.g.g. A. Müller, tel. 1320. Zondag 4-5: A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker tel. 1438, b.g.g. tel. 1799 mevr. J. 'Beld- man-Aanstoot. Tandarts 3 en 4 mei: R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, tel. 05480-3194. 8 mei: A. G. Hoekstra, Scherpen- zeelseweg 8, Goor, tel. 05470-3355. Praktijkadres: Grotestr. 151-135, Goor, tel. 3365. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw. G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden-Overijssel", Joncheerelaan 134. Nijverdal, telef. 05486-4126. Bureau Holten: Dorpsstr. 16. Spreekuren: mav, di. en woe. van 8.30-9.30 u., don. van 18.30-19.30 u„ tel. 2784 (tel. tijdens weekend: 05486- 4126). Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 2004. Oppascentraïe J. v. d. Meer, Canadastr. 35 tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.) Wachtdienst Vleeskeuringsd ienst T.m. zondag 4 mei C. Dijkstra, School ste. 5. tel. 1R^3. Mn. t m. 70n. U m<»i A. Groen, Kozakkenstr. 15, tel. 1230. Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 9-11 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 3 mei t.m. vriidas 9 mei: Electra: J. Kolkman, Gaardenstr. 31, tel. 1368; Gas: H. J. Kolkman, Dies- senplasstr. 32, tel. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau): *8 nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), fc.fi.g. tel. 1325 (G. W. ter Hannsel). mische films en Jan Klaassen en z'n Katrijntje. Tussen de bedrijven door werden ze royaal onthaald op allerlei lekkers. Ook voor de kleuters op de verschillende, scholen was het feest en ook zij werden volop getrakteerd. De Holtense Muziekver. maakte met de drumband nog een korte rondgang door een deel van het dotp, waarbij in de Diessenplasstraat een muzikale geluk""!ns.verd gebracht ann Holtens jongste ridder, wethouder J. Rietberg, die door koningin Juliana werd on derscheiden met de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. HMV's voorzitter A. Westerik wenste de heer Rietberg namens het korps geluk met de onderscheiding. Ook werd een bezoek gebracht aan het Bejaardencentrum „Diessenplas". Op het plein naast het centrum wer den enkele marsen gespeeld wat door de bejaarden op zeer hoge prijs werd gesteld. Kinderkermis Door het altijd actieve bestuur van de Speeltuinvereniging „de Kol" was voor de kinderen van de leden 's mid dags een gezellige kinderkermis op touw gezet. Er bestond van de zijde der ouders grote belangstelling. De kinderen amuseerden zich kostelijk met spelletjes als busgooien, speertjes werpen, hengelen, paallopen, sjoelen. Voor elke leeftijdsgroep waren er vijf mooie prijzen te winnen. Alle kinderen vielen eigenlijk in de prij zen, want ze werden door het bestuur ruim getrakteerd. Lampionoptocht 's Avonds trok met de Holtense Mu ziekvereniging en drumband voorop een grote lampionoptocht, eveneens georganiseerd door de Speeltuinver eniging „De Kol" door het Kolcom- plex en dit evenement vormde een leuke finish van Koninginnedag 1975. De kinderen van de lagere school in Dijkerhoek en van de kleutercursus Vierden woensdagmorgen Koningin nedag in de „Elf Provinciën" in Hellendoom. Ze waren daar door de ouders met plm. 30 auto's heengebracht. In het park dansten ze naar hartelust in de moanwalk, draaiden in de carous- sel en stuurden de autootjes behen dig over de rails. Mevr. van Maurik Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. A. Schellevis. Extra coll. Israël- Aktie „Kerk voor Israël" (Bouw vak- techn. school Eshel Hanassa). Oppasdienst: mevr. Van Bruggen, Janny Loman en Willy Steunenberg. 10.00 uur: Jongerendienst in „Irene". Hemelvaai'tsdag 9.00 uur: ds. A. Schellevis. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. H. van Twillert. In beide diensten is de eerste coll. voor de kerk en de tweede voor het restauratiefonds. In de morgendienst kinderoppas: mevr. Aanstoot-Voortmane mevr. Meij- erink-Stam (res. mevr. Kruimelaar- Kistemaker), mevr. Gerritsen-Kolk- man, mevr. Houwen (res. mevr. Tan- ge rman). Kindernevendienst (le en 2e klas) mej. A. de Vries (res. mevr. Kuiper). Hemelvaartsdag: 9.30 uur: ds. H. v. Twillert. R.K. Kerk: Zaterdagmiddag 5.00 u zondag 9.30 uur. DIJKERHOEK 9.30 uur: ds. P. Lugtigheid. gezins- dienst. Extra coll. Israël-Aktie. OKKFNBROEK 10.00 uur: ds. M. de Heer. Hemelvaartsdag: 10.00 uur: ds. M. de Heer. NIEUW HEETEN Zaterdagavond 7.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 u. (Heilige eerste communie) I Plm. 1000 kinderen brachten het gemeentebestuur een au bade. en meester Bult hadden een puzzel- tocht georganiseerd door de grote dwaaltuin en het sprookjes bos. In groepjes trokken ze rond, tellend, radend, zoekend en invullend. In tussen trok mevr. van Heerde, geas sisteerd door vele moeders met de kleuters van sprookje naar sprookje. Tegen het eind van de morgen ging iedereen naar de speeltuin waar heerlijk werd gewipt, geschommeld, gedraaid en gegleden. Mede dank zij een zonnetje dat zich zo af en toe liet zien, werd het een fijne morgen. In Holten werd (traditiegetrouw) Koninginnedag weer ingezet met een au bade door meer dan duizend kinderen, leerlingen van de vijf basissschojen, voor het gemeentebestuur op het bordes van het gemeentehuis. Onder leiding van het hoofd van de Dorpsschool, meester B. H. Brouwer werden met bege leiding van de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." onder leiding van Henny J. Fransen gezongen: „Dankt, dankt nu allen God"; „Dertig april is het feest in Nederland (tekst van mevrouw BroereBos); het bekende „Sallandlied" van meester Brouwer en tot besluit de twee bekende coupletten van het Wil helmus die door de vele honderden belangstellenden spontaan werden meege zongen. De kleuters (hebben t.g.v. de verjaar dag van koningin Juliana een heel fijn feest gehad. Nadat ze hun zelf gemaakte feesthoedjes hadden opge zet deden ze verschillende spelletjes als vlaggetje steken, een behendig heidsspel met banken. Het eerste spel werd gewonnen door Liesbeth v.d. Graaf, Erik Prins en Guusta Vincent uit klas 2 en Theo Willemink, Jclhan Lammers en Jantina Jansen uit klas 1. Bij het tweede spel waren de win naars Herman Slijkhuis, Gerhard Rensen en Liesbeth v.d. Graaf (Idas 2) en Henk Ulfman, Janita Jansen en Jan Willem Plekkenlo uit klas 1. De stoelendans werd gewonnen door Henk Ulfman en Wilma ter Harm- sel. Tussen de verschillende spelle tjes door werden de kleuters getrak teerd op limonade, koekjes en een ijsje. Om plm. kwart voor elf gingen de kleuters met een toeter en een ballon naar huis. Voor het examen „Assistent eco noom" is te Zwolle geslaagd de heer E. Aaltink, Larenseweg 61 te Holten. Geboren: Erwin, zvJHG Achter- kamp en F Godeke Hendrika Diana Erika .en Jeanette Adriana Willemina, drs v H Stegeman en H J Baltus (geboren te Deventer). Ondertrouwd: A J Lichtenberg, 21 jaar, Rijssen en W Schooien, 22 jaar, Holten GW Oostervelt, 22 jaar, ■Holten en W Tuitert, 22 jaar. Holten. Gehuwd: H Deijk, 26 jaar, Holten en P Oosterkamp, 22 jaar, Holten J W Klein Horstman, 38 jaar, Holten en G Mosselman, 42 jaar, Hengelo. Overleden: H Pinkert, 86 jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1