Amro Bank schenkt 1000 gulden voor rustbanken Beste meisjes en jongens Nieuwe akkommodatie voor Proloto Voor de bejaarde wandelaars OVERIJSSELS VERZET IN MARKEEO Collecte Astmafonds Weinig veranderingen dienstregeling N.S. 1975-1976 Daklekkage oude gym. lokaal gerepareerd Boekenbus RONO Populaire Literatuur 28 APRIL - 3 MEI Inbraak op klaarlichte dag 'J""""'I'-, B BONDSSPAARBANK Ilikkebaarden Gespreksdienst „IRENE" R. Schaap had snelste duil Vergadering V arkenslokkers Vrijdag 25 april 1975 De Holtense fotoklup Profoto dat een onderdeel is van de Stichting voor Sociaal en kultureel werk voor Holten, heeft vrijdag 18 april j.l. haar nieuwe akkommodatie in ge bruik genomen. Vier en een halve maand "is er dooi de leden van Profoto week in week uit gewerkt aan dit mooie nieuwe on derkomen. In de kapschuur welke naast het „Paalhuus" en „de Schure" staat is van een stal ruim 70 m2 verbouwd. Drie ruimten zijn hieruit voortgeko men en wel: een ontmoetingsruimte welke gebruikt zal gaan worden door de fotoklup zelf, de pas opge richte Tienersoos en het kursuswerk van de Stichting, de twee andere ruimten zijn donkere kamers te we ten één voor de zwart-wit fotografie en één voor de kleurenfotografie. Deze donkere kamers zijn gemaakt naar voorbeelden zoals in de grote studio's gebruikelijk is om in te wer ken. De opening werd verricht door de heer Kees van Bruggen, voorzitter van de Stichting. Andere sprekers tijdens de opening, die door ruim 150 personen werd be zocht, waren de heren J Kuinders- ma. voorzitter van de Foloklup. de heer mr. ,V. H. Enklaar. burgemees ter van de gemeente Holten en de heer des Tombe, bondskonsul van de BNAFV. Vele lovende woorden werden er aan het adres van Profoto en de Stich ting gericht. De avond werd vervolgens tot de klei- ne uurtjes voortgezet waarin men de nieuwe akkommodatie kon bezichti gen. een dansje kon maken op de muziek van „Pueblo" en men kon barbecuen. Voor elk wat wils was het motto het geen door het aanwezige publiek ten zeerste wérd gewaardeerd. Na ruim anderhalf jaar van haar bestaan mag de Fotoklup zich geluk kig prijzen met deze nieuwe akkom modatie. Binnenkort zal de Fotoklup een twee tal open dagen organiseren voor de Holtense bevolking. Deze dagen, welke gehouden zullij worden op een zaterdag en een Een kijkje op de retoucheer- tafel in het laboratorium welke in de ontmoetingsruimte staat. zondag, hebben tot doel om een ieder die belangstelling heeft voor de foto grafie hiermede kennis te laten ma ken. Als u een oud negatiefje bezit dat m al zolang had willen laten afdrukken of willen vergroten dan krijgt daarvoor nu de gelegenheid. Aan deze aktiviteit zijn geen kosten verbonden. De data van deze Open Dagen zul len binnenkort bekend gemaakt wor den. Al met al dus veel activiteit bij <U fotoklup en de Stichting. „De Boekenbus" van de RONO op zondag 27 april (19.00-19.10 uur) is gewijd aan de publikatie „Populaire Literatuur" (Uitgeverij Thespa Am sterdam). Ko Pop bespreekt dit boek. Aan de meeste van de duizen den nieuwe boeken die jaarlijks op de markt verschijnen wordt nooit aandacht geschonken door de media, door kritici, op scholen. Dat betreft vooral de dokter- de streek- de da mes- de liefdes- de horror-romans, om maar enkele genres te noemen die toch de lezers bij duizenden ver slinden. Het boek „Populaire Literatuur geeft analyses van een aantal van deze genres en de uitslag van een enquête onder een aantal schrij vers en vooral schrijfsters van veel gelezen romans. Populaire Litera tuur is geschreven door een aantal Neerlandici als deel van een onder zoek naar de verhouding literatuur maatschappij. !«W>i 14e WERELDJAMBOREE NORDJAMB75 De 14e Wereldjamboree wordt dit jaar gehouden van 30 juli tot en met 6 augustus in de omgeving van Lil- lehammer Noorwegen. Er worden ongeveer 15.000 verkenners (tussen 14 en 18 jaar) verwacht uit meer dan 120 landen. Het Nederlandse contingent zal bestaan uit 6 troepen elk bestaande uit 36 verkenners en 4 stafleden alsmede een kleine con tingentstaf. (Totaal 216 jongens en 34 leiders). De 14e Wereldjamboree Norden ofwel kort gezegd Nordjam-75 wordt georganiseerd door de vijf noordelijke Europese landen Noor wegen Zweden Finland Denemar ken en IJsland. Het programma be staat uit twee grote evenementen: drie dagen gastvrijheid bij Zweed se of Noorse gezinnen. de Jamboree, waarin in acht da gen o.a. veel aandacht zal worden Van elke 10 Nederlanders heeft er Al met al dus veel aktiviteit bij de één astma of een andere verwante aandoening van de luchtwegen. Sa men heten die aandoeningen CARA. Bij mannen boven de 40 is dat zelfs 1 op elke 3. 13 procent van de inva liditeit in Nederland is het gevolg van CARA eb 20 procent van het to tale ziekteverzuim per jaar komt voor rekening van CARA. CARA is de derde doodsoorzaak in ons land. Om deze volksziekte effektief te kunnen bestrijden, houdt het Neder lands Astma Fonds onder andere ie der jaar een landelijke kollekte. Dat is nodig, omdat die kollekte nog steeds de voornaamste bron van in komsten is voor het Nederlands Ast ma Fonds. En als u dan bedenkt, dat één miljoen gulden voor 1.300.000 patiënten nog geen 80 cent per pa tiënt betekent, dan begrijpt u, dat er heel veel nodig is. De kollekte is dus van levensbe- uang voor de 1.300.000 Nederlanders die, in meer of minder ernstige ma te, lijden aan CARA. Maar die kol lekte is alleen mogelijk, als er kol- lektanten zijn. Daarom doet het Nederlands Ast ma Fonds een beroep op u. Als u het met ons eens bent, dat de kol lekte een bittere noodzaak is voor de CARA-bestrijding, meldt u dan als kollektant. De kollekte wordt dit jaar gehouden van 28 april t.m. 4 mei. Help ons! Het Plaatselijk Comité. geschonken aan de Wereldbroeder schap, natuur en kennis van de noord- europese cultuur. Het geheel wordt overgoten met een uitgebreid aktivi- teitenprogramma, kenmerkend voor het Spel van Verkenne. In Lillehammer zullen Ras, Ge- muren betekenen tussen jonge men sen. De internationale padvinders beweging hoopt met deze 14e Wereld jamboree een positieve bijdrage te kunnen leveren tot meer onderling begrip en betere verstandhouding on der de volkeren. Woensdagmiddag is op klaar lich te dag, het was omstreeks 16.30 uur, ingebroken in de woning van de fa milie Knijff aan de Enkweg aan de voet van de Holterberg. De vermoe delijke dader, een jongeman, heeft zich door het inslaan van een ruitje van de achterdeur de bewoners waren op dat moment niet thuis toegang verschaft tot de woning, door de sleutel om te draaien. In de woning was alles overhoop gehaald tot de bedden toe. Toen de familie Knijff een paar uur later thuis kwam. ontdekte zij de chaos. Voor zover kon worden nagegaan wordt al leen een fototoestel vermist. Even voor genoemd tijdstip belde een jon geman aan bij de woning van de heer IJsebrand, staande in de nabij heid van de woning van de familie Knijff. Hij schrok kennelijk toen er werd opengedaan. Met het smoesje, dat hij zijn hondje kwijt was, ging. hij daarop verder. De rijkspolitie stelt een onderzoek in. Het Overijssels verzet houdt op vier mei een herdenkingsbijeenkomst in Markelo. Het programma begint met een samenkomst om 14.45 uur in d« Nederlands hervormde kerk. Daar zal de voorzitter van het comité Ver- zetsmonument de heer H. van Joolen zijn welkomstwoord spreken, waar na Hans Tiemeijer uit Vinkega (Fr.) een herdenkingsrede zal uitspreken. Aan de dienst werken mee de orga nist J. v. c. Lee uit Hengelo (O.) en het Markelo's Mannenkoor. Om 15.50 uur vertrekt men naar het monument, waar om 16.10 uur trompetters van de Markelose fanfa re geef acht blazen. Na de twee minuten stilte de kransleggingen en een défilé langs het monument met bloemleggingen wordt in de „Kop'ren Smorre" een ontvangst gehouden, waar het gemeentebestuur van Mar kelo een kopje koffie zal aanbieden. is altijd dicht in de buurt. Debankvooidezegeneratie...metdienstenvandezettia 0*0. jfjfi |U DB Met alle diensten. De Bondsspaarbank is altijd Verzekeringen Effekten Beleggingen bereikbaar-vooru. Leningen Koop-Krediet-Plan Hypotheken Betalingsverkeer Salaris- en pensioeninning Buitenlands geld Kluisloketten 9 e soorten spaarvormen ÜËÜF voor MIOOEN EN OOST NEDERLAND de bank voor deze generatie Met 't openen van de kluis heeft burgemeester mr. W. H. Enklaar donderdagmiddag het nieuwe kantoor van de Amro-bank aan de Dorpsstraat in gebruik gesteld. Dat geschiedde in tegenwoordig heid van de beide directeuren van de Amro-bank in Deventer, de heren G. W. Enger en D. van Hoytema, de beheerder van het nieu" we kantoor, de heer E. G. J. Bus en tal van genodigden, waaronder wethouder L. Kaan en de gemeentesecretaris de heer G. J. Langen- barg. Nadat de kluis was geopend mocht de heer J. Brink, oud-op perwachtmeester der Rijkspolitie een van de onderste laadjes ope nen, waaruit een cheque van duizend gulden te voorschijn kwam. Deze cheque, zo bleek uit de toespraken van de heren Enger en mr. Enklaar, is bestemd om er banken voor te kopen om de Holten se bejaarden gelegenheid te bieden na een wandeling eens even uit te rusten. Bij een enquête van de Werkgroep Open Be jaarden werk is namelijk gebleken, dat hieraan grote behoefte bestaat. „Een geldbank zorgt voor rustbanken" zei de heer Enger, die de hoep uisprak dat ook jongeren ervan zullen profiteren. Service-instituut In zijn toespraak zei de burge meester, dat er in de loop van de ja ren heel wat veranderd is in het bankwezen. Vroeger konden we ons best redden met de Boerenleenbank, nu telt Holten vijf banken Oorzaak zijn de maatschappelijke verande ringen. Niemand loopt op het ogen blik rond met een portefeuille met geld of een dikke portomonnaie. De bank is tegenwoordig een service-in stituut. We zetten het geld tegenwoor dig niet meer zo gauw op een spaar bankboekje, maar kopen op crediet nu salarissen en lonen allemaal via de bank lopen en we krijgen er nog rente van ook. Ons leven is verzorgd Op de foto van links naar rechts mr. Enklaar, de heer Bus beheerder van het nieuwe kan toor en de oud-politieman Brinic die de cheque van duizend gul den uif de kluis haalde. van de wieg tot het graf. De bank heeft een nieuwe functie gekregen. Mr. Enklaar wenste de beide direc teuren en beheerder veel geluk met het nieuwe kantoor en dankte hen voor de gift van f 1000,-. Expositie In zijn dankwoord tot de burge meester wees de heer Enger er op, dat de heer Bus het kantoor verzorgt en cat hij al snel inwoner van Hol ten is geworden. Hij dankte ook de fa. Koopman en de andere aanne mers voor hun aj-beid aan het nieu we kantoor. Mevrouw Enklaar bood hij een boeket bloemen aan. Het gezelschap begaf zich daarna naar boven voor de receptie, waar de Holtense schilder Henk Breed- veld 41 aquarellen heeft tentoonge steld. Een verzameling, die hij van af zijn komst in Holten in 1945, na de bevrijding, heeft opgebouwd en waaraan hij zijn hart verpand heeft. Hij heeft ze geexposeerd in het Rijks museum, zij kwamen nu uit Duits land en na 9 mei, gaat hij er m ee naar Steenwijk. Een magnifique verzameling, die tot en met 9 mei op de bovenverdieping der bank ten toongesteld blijft en tijdens de kan tooruren vrij te bezichtigen is. De aannemers Het kantoor, dat een keurige aan blik biedt met o.a. een beveiligde De Amro-bank werd donder- RHENEn. Ouwehands Dieren park heeft een drietal jonge lama's aangekregen. Het zijn twee vrouw tjes, die het samen met één man zullen moeten stellen. Maar polyga mie is in de dierenwereld de dood gewoonste zaak van de wereld. Won derlijk genoeg zijn deze kameelscha pen ondergebracht op een plaats, waar ze feitelijk helemaal niet thuis horen, namelijk pal naast de wolven. Dat is weer zo'n typisch gevolg van het ruimtegebrek, waarmee Ouwe hand nu al zovele jaren tobt en wal steeds nijpender gaat worden. Troost voor de lama's: de wolven worden door een gracht op veilige afstand gehouden. Pech voor de wol ven: die lopen de ganse dag te. lik kebaarden. dagrhiddag officieel geopend door burgemeester mr. W. H. Enklaar. balie, open spreekhoek, spreekka mer, nachtkluis en een safeloketten- kast, is verbouwd en ingericht door de Fa. H. Koopman, als hoofd-aanne- mer. Verder hebben daaraan ge werkt gebr. Wissink, Dijkerhoek, schilderwerk, J, Lammers, loodgie- teswerk en c.v., D. Schuitert, stu- cadoorswerk, fa. J, Broekmaa-t, elec- trische installatie, terwijl de stoffe ring en de woninginrichting geschied de door Wonnink B.V. Zondag 27 april is cr weer een ge- zinsdienst in de Ned. Herv. Kerk, waar we met alle zondagsschool kin deren naar toe gaan. We verzamelen om 9.45 uur bij de Dorpsschool en gaan dan gezamenlijk naar de kerk. Na kerktijd kunnen we met onze ouders mee naar huis gaan of op ei gen gelegenheid. Het Zondagsschool personeel. De nieuwe dienstregeling van de Ned. Spoorwegen, welke zondag, 1 juni in werking treedt, zal voor Hol ten weinig verandering brengen. Op het traject Deventer-Almelo zullen tussen 10.03 en 23.03 uur alle treinen een minuut later vertrekken. Verder 6.08 wordt 6.07 uur. 7.15 wordt 7.14 uur 8.03 wordt 8.04 uur en 0.02 wordt 0.04 uur. In de vertrekuren Almelo- Deventer komen in Holtem maar 3 veranderingen t.w. 6.26 u wordt 6.24 uur, 20.26 wordt 20.25 en 23.29 wordt 23.30 uur. INFORMATIE Gezien het grote belang dat er aan wordt gehecht gaat NS in snel tempo voort de informatie aan de reiziger uit te breiden en te verbe teren. NS in vorig jaar als proef gestart met- automatische telefonische informa tie over vertrektijden van treinen op „Wij hebben.' vernomen dak,-he t- dak van het lokaal waarin „H.M.V." oefent zo lekt, dat men gedwongen is iedere keer als het regent de mu ziekinstrumenten te verplaatsen. In het belang van ons aller „HMV" en andere gebruikers verzoeken wij u daarom er zorg voor te willen dra gen dat het dak zo spoedig mogelijk wordt gerepareerd. Wij dringen daar des te meer op aan omdat „H.M.V", zoals bekend, bezig is met een aktie om nieuwe muziekinstrumenten aan te kunnen schaffen en het zou- jammer zijn als deze nieuwe instrumenten straks waterschade op zouden lopen". Deze vraag stelde VVD-fraktieleid- ster mevrouw F. M. ter Doest-Bos, tijdens de vorige week dinsdag geT houden raadsvergadering. Namens het college gaf burgemees ter, mr. W. H. Enklaar ten antwoord dat deze vraag w$s doorgespeeld aan de direkteur gemeentewerken, van wie het volgende antwoord was ontvangen: „Naar aanleiding van bijgaande vraag uit de raad dee] ik uw colle ge mede dat deze klacht bij ons be kend is. In eerste instantie is door ons zelf getracht de lekkage op te lossen. De afvoerpijpen zijn ontsopt en toen daarna bleek dat de eigen lijke lekkage in. de dakbedekking zat is deze, zoals gebruikelijk, door ons zelf gerepareerd. Deze reparatie was niet afdoende. Daarop is op 12 maart jl. aan de fa. Klein Velderman opdracht gegeven een gedeelte van de dakbedekking op -de^oude ULO school 4e« vernieuwen» Eén en andermaal js de fa. Klein Velderman er aan herinnerd (o.a. op 17 en 24 maart, 3 en 8 april) het dak te repareren. Waren in eerste instantie ziekte en drukke werkzaamheden elders de reden dat de werkzaamheden niet werden uitgevoerd, thans speelt het slechte weer parten, hetgeen repa ratie niet toelaat. Op 10 april is de fa. Klein Velder man nogmaals met klem op de nood zaak van een spoedige reparatie ge wezen". Burgemeester Enklaar voegde hier aan toe te hebben vernomen dat ge noemde firma op 15 april met de re paratie is begonnen. „U ziet .u wordt op uw wenken be diend". zei hij tegen de tevreden gestelde mevrouw Ter Doest. de stations Amsterdam en Groningen. Deze proef is zeer succesvol verlo pen. In 1975 zal deze wijze van in formatieverstrekking worden uitge breid met de stations Arnhem, Eind hoven. Den Haag Centraal, Haar lem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam CS en Utrecht CS. Vroeger werden op de perrons na vertrek van een tein „de bodjes vehangen". Tegenwoordig verschijnt de teinaanwijzing d.m.v. centrale- bediening op een filmrol. In 1975 zijn of worden deze centrale treinaanwij- zers geplaatst op de stations Hilver sum, Uitgeest, Sittard. Heerlen, Hengelo. Enschede. Almelo, Arn hem. Velperpoort. Utrecht, Over- vecht, Zaandam. Amsterdam Sloter- dijk, Amsterdam Muiderpoort, Am sterdam Amstel, Diemen en Wier den. Den Haag Centraal krijgt eind mei een grote centrale treinaanwij- zer in de hal en TV monitoren voor bijzondere mededelingen. „Het blok is over......" persifleer de Wim Sonneveld destijds op sta- •tionsomroepberichten. Voor de rei ziger beter begrijpelijke informatie zal voortaan klinken via nieuwe om roepinstallaties te Santpoort Noord, Ravenstein, Wijchen, Voorburg. Vlis- singen, Rotterdam Zuid. Vleuten. Leiden, Lammenschans, Purmerend Sauwerd, Bedum, Stedum, Lopoer- sum, Appingedam, Delfzijl west, Delf zijl, Rotterdam Wilgenpias, Berkel Rodenrijs, Pijnacker, Schiedam Nieu- land, Hengelo .Oost en Arnhem Vel-, perpoort. Naast het spoorboekje dat dit jaar f 3,50 gaat kóstt?^' grote schaal minimumdienstregelingen, za kenliedenfolders en overdrukken van tabellen uit het spoorboekje worden gedrukt, die gratis worden verspeid. Zondagavond (27 april a.s.) zal weer een gespreksdienst worden gehouden in gebouw „Irene". Voorganger zal zijn ds. P. Lugtig- heid. Het thema voor deze dienst is „Bezinning op de nieuwe levens stijl". Vanaf 19.15 uur wordt er weer kof fie geschonken, koffieom bij te praten. De duiven (125) van de P.V. „Snel le Wieken" (Holten-Markelo) werden voor een wedvlucht over 168 km. ge lost in Hasselt (België). 1, 5 en 9 R. Schaap, 2 Scholte in 't Hof, 3 H. Voortman, 4 comb, ten Thije-Haar. 6 G. J. Hassink, 7 J. Jansen, 3 comb. Beldman-Kuipers, 10 Joh. Paalman. In de in café „Kalfsterman" ge houden jaarvergadering van de Var- kensfokvereniging „Holten en Om streken" werd in plaats van de heer E. Jansen die reglementair niet her kiesbaar was, gekozen de heer J. Markvoort. Voorzitter J. Nijland sprak een woord van dank tot de heer Jansen die als bestuurslid-penningmeester een aantal jaren veel werk voor dé vereniging heeft gedaan. Secretaris G. H. Bosman herinnerde in zijn jaaroverzicht o.a. aan de ex cursie die werd gemaakt naar de Praktijkschool voor varkens en kip pen te Almelo. Blijkens het financieel overzicht van penningmeester E. Jansen bedroegen de uitgaven en inkomsten over 1974 resp. f 360,60 en f 255.10, alzo een nadelig saldo van f 105,10. De commissie voor kascontrole die bestond uit de heren E. Krikkink en H. Rietberg had boeken en beschei- ,d^n,.)ac^ogjrd t^e^nden, Als leden van clézë commissie'werdén benoemd de heren H. Rietberg en G. Bieleman. ffa'de f IF freer G. J. Bar geman bedrijfsvoorlichter een over zicht van de ..Varkenskern" en hield de heer R. Meindersma van de Ge zondheidsdienst een inleiding over het onderwerp „De ervaring opge daan met 5 jaar sperma-onderzoek van natuurlijk dekkende beren" Wan neer de resultaten van Holten. Wier den en Rijssen worden vergeleken met het voorlopige gemiddelde van 136 bedrijven in Overijssel blijkt dat de groei per dag iets ongunstiger is (8 gram) het sterftepercentage onge veer gelijk is en het voederverbruik per kg. groei en opbrengst prijs per kg geslacht gewicht duidelijk gun stiger zijn. Samengevat komt het er op neer dat de voederwinst per af geleverd varken in genoemde plaat sen gemiddeld ruim f 8.hoger J* den gemiddeld in Overijssel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 7