Nieuwe kompian helft kleiner I Leefbaarheid in Kolcomplex moet worden verhoogd Filmavond van Veilig Verkeer i gis im |i Weet jewefje, Iaat je rijden TAPIJT i?'s Groen- en recreatievoorzieningen - -149, Bureau Maatschappelijk Werk wegens verhuizing tijdelijk gesloten WAAR GAAN WE HEEN? Konin ginnef eest Chr. Kleuterscholen Feest op de Kol Reis Be j aardensociëteit PARLEMENT EIST MEER FIETSPADEN Nu weer in voorraad bij uw BERBERSPECIALIST Slaapkamersuksessen: Verder diverse voordelige coupons. ft KERKELIJKE VERKIEZING Ledenver gaderin g Afd. Holten Veilig Verkeer Vrijdag 25 april 1975 3 Vorige week donderdagavond kwam het bestemmingsplanforum in vergadering bijeen teneinde zich uit te spreken over de nieuwe gemeentelijke ontwerp-bestemmingsplannen ten aanzien van de dorpskern, recneatie en de buitensportaccommodatie. Deze verga dering' vond plaats in de aula van de Scholengemeenschap. In memoriam P. Vliet Voorafgaande aan de beraadslagin gen sprak de voorzitter, burgemees ter mr. W. H. Enklaar, een kort ,,ir memoriam" uit ter nagedachtenis aan het vorige week woensdag ov leden lid van het bestemmingsplanfo rum de heer P. Viet, waarbij hij de heer Viet veel voor de Holtense gemeenschap heeft betekend dankbaar in herinnering bracht dat. willen betekenen. „Met name binnen de vakbeweging heeft hij vele goe de diensten „bewezen" aldus mr. Enklaar. Na de herden'kingswoorden werd een ogenblik van stil geden ken in acht genomen. Historie plannen dorpskern Ter inleiding van de besprekingen gaf ir. R. Hajema, wiens buro de bestemmingsplan heeft ontworpen, een uitgebreid overzicht ten aanzien van de ontwikkelingen en wijzigin gen die de plannen betreffende de dorpskern in de afgelopen 20 jaar hebben doorgemaakt. Hieruit bleek dal, men in de jaren 50 is gaan pie keren over de. kom van Holten, waar bij de gehele kern, met inbegrip van de kerk, is weggedacht. Aan het einde van de jaren 50 werd, door toenemend autogebruik, het ac cent van de planologie verlegd naar een soepele doorstroming van het ver keer. Zo werd in de jaren 60 zelfs gedacht aan een rondweg om Holten. Daarna is er gedacht aan Holten een sterke uitbreiding te geven waar bij gedacht werd aan spreiding van de winkelstand, welke zienswijze in de jaren '70 weer verlaten is, toen men ging denken aan een geconcen treerde middenstand, met het nieu we gemeentehuis als centraal punt, welk geheel werd begrensd door de Dorpsstraat-Larénseweg en Tuin straat. V- Daarna werd het regeringsbeleid om gebogen naar rehabilitaie en reno vatie van oude steden, waardoor het kompian geheel op de tocht kwam te staan, omdat het zonder Rijkssub sidie niet is te .realiseren. Op aanwij zingen van het ministerie werd het plan daarna in oppervlakte gehal veerd: en zo opgezet dat het in fasen feon worden uitgevoerd'. Ter verkrij ging van de nódige ïuimte zal fa se I bestaan uit de afbraak van de winkelpanden van der Maat, slage rij Brands en zo mogelijk garage Müller. Om te komen tot een geconcentreer de middenstand is de kom verder in zgn. zones ingedeeld. Met de Ned. Herv. Kerk en het nieuw te bouwen gemeentehuis als centrale middel punt is de winkelbouw in de eerste daaromheen liggende zone ver plicht in.de. tweede, nog wel toe gestaan, maar daarbuiten verboden, met uitzondering van de Dorpsstraat waar vanaf hotel Vosman tot het spoorwegviaduct de bestaande win kels worden gehandhaafd en ook mo gen worden uitgebreid. Kritiek Namens de milieugroep Holten ver klaarde de heer C. Post dat de ver anderde leefgewoonten vragen om maatregelen, ook ten aanzien van de Dorpskern. Als zodanig kon hij zich dan ook geheel in het plan vinden. Verder prees hij de ontwerpen dat de bestaande stratenloop in het nieu we plan werd gehandhaafd. Gezien de gereserveerde oppervlakte was. hij echter wel van mening dat het ge meentehuis esthetisch gezien een te dominerende plaats zou gaan inne men. Nu de laatste tijd zoveel te doen is rondom de gewestvorming vroeg hij zich af of het gemeentebestuur in de toekomst niet automatisch zou inkrimpen of zelfs geheel zou ver dwijnen, zodat hij zich afvroeg of niet gedacht moest worden aan een veel kleiner gemeentehuis en of dat ge meentehuis niet elder kon worden gebouwd. Verder had hij het moei lijk met het plan om in- en op de „Kalfstermansweide" eep 14-tal wo ningen te bouwen. Hij zag dat aantal liever gehalveerd ten gunste van het aldaar meer aan te brengen groen. Burgemeester mr. W. H. Enklaar gaf hierop ten antwoord dat het ge meentelijk apparaat het voor zichzelf niet het belangrijkste vindt om in het centrum te zitten. „Maar na lang overwegen menen wij dat het nieuwe meentehuis centraal moet staan ter- wille van het publiek. De gewestvor ming (mini provincies) is één grote duistere zaak. De ervaring heeft nu al geleerd dat de gemeenten voor el ke taak die de provincie overneemt meer nieuwe taken krijgen toebe deeld, zodat het wenk eerder toe dan afneemt. Het is niet te voorzien wan neer de gewestvorming zal worden gerealiseerd, zo dit ooit mocht ge beuren. Derhalve dienen wij thans met beide benen op de grond te blij. ven staan en er vanuit moeten gaan dat het gemeentehuis er moet ko men. We hebben aan het bestaande gemeentehuis een fraai uitgeval len nooduitbreiding moeten plaatsen en ik zie nu al uit naar de laatste der 15 jaren dat het er zal staan". Ir. R. Hajema voegde hier nog aan toe dat het nieuwe gemeentehuis aan merkelijk kleiner zal worden dan ooi- spronkelijk is gepland (1600 m2) en zal bestaan uit twee lagen zodat voor de vrees van een esthetisch domine rend karakter geen reden is. „Voor de bouw van het gemeentehuis wordt thans ook gedacht onv -op de vbene»:' denverdieping ruimte .voor winkels te reserveren, zoals b.v. het VVV- kantoor, èch reisbüro, etc."" Namens "de middenstandsvereniging verklaarde de heer v.d. Maat geen definitief oordeel over het plan te kunnen uitspreken. „Wij hebben de plannen pas tien dagen in .ons bezit en zijn daardoor niet in de gelegen heid geweest voor voldoende rugge spraak, o.a. met het Kon. Verbond van Ondernemers", zei hij. Als voorlopige indruk verklaarde hij verheugd te zijn met de geplande parkeerruimten achter café Jansen en ten westen van de Larenseweg. Zowel de situering als de loopverbin- cingen vond hij geukkig gekozen. Hij drong aan om snel te starten met de realisering van het plan. De heer G. J. Knapen had graag ge zien dat ook de woningen aan de overzijde van de Kerksstraat er in zouden zijn betrokken, omdat hij de indruk had dat het oude niet meer bij het nieuwe zou passen. Ir. R. Hajema merkte op dat daar mee weer een stap terug zou wor den gezet naar het oude plan dat niet uitvoerbaar was gebleken. Bo vendien vond hij deze huizen karakte ristiek voor Holten dat hij waard vond om te behouden. Door handha ving van diverse bestaande wonin gen beoogt men verder het mogelijk dominerende karakter van het ge meentehuis af te zwakken. „Het is de bedoeling om aan de Smidsbelt in eerste instantie het re presentatieve deel van het gemeen tehuis te bouwen dat later kan wor den uitgebreid. Het plein ervoor moet het karakter van een ontmoetingscen trum krijgen waar b.v. ook muziek uitvoeringen of een braderie kan wor den gehouden." Tweede sportpark Ten aanzien van hei geplande tweede sportcomplex, dat is gesitu eerd op het terrein gelegen tussen de spoorbaan, Aaltinksweg - Larenseweg en toekomstige S 14, werd medege deeld dat óók dit plan in fasen zal worden uitgevoerd. Aan de ruimte tussen dit sportcomplex en de Aal tinksweg is voorlopig nog een land- bouwbestemming toegekend, doch later zal hier een soort wandelpark worden aangelegd. De ingang is geprojecteerd aan de Larenseweg. Als eerste fase van uitvoering is het plan een drietal voetbalvelden plus een oefenhoek aan te leggen, terwijl de provincie (in het kader van de doortrekking van de S 14) de thans bestaande ijsbaan van de ,,De Noord pool" zal verleggen. Motorsport De heer Muller was geschrokken, dat in het sportcomplex ook een terreintje voor motorsport was gere serveerd, doch hij werd tevreden ge steld met de mededeling van burge meester Enklaar dat hiervan was af gezien, omdat dit teveel geluidshin der voor de buurtbewoners zou ople veren. Agrarische bestemming De heer Stegeman vond het bezwaar lijk dat aan het terrein naast de Aal tinksweg een landbouwbestemming was gegeven, omdat aar zijn me ning op dit beperkte terrein geen be drijf meer is te voeren. Toegang Uit een oogpunt van verkeersveilig heid werd van diverse zijden be zwaar gemaakt tegen de geplande hoofdingang van de Larenseweg. Vrij algemeen was men van oordeel dat ook aan de Aaltinksweg toegangs mogelijkheden dienen te worden aan gebracht. Ten aanzien van het gesitueerde verblijfsrecreatiepunt in Dijkerhoek gint woensdagvoormiddag met een optocht. De kleuters van de „Kleuterhoek" (Kol) starten om pim. kwart voor elf voor de route Hoffestraat, A. J. Gold steinstraat, Noordenbergstraat, Waar- denborchstraat', Holterenkstraat, Vix- seboxsestraat, Voorsboerstraat, La- geweg, Schoutenstraat, Schepenen straat, Lageweg, 'KleuterhoelL'. De kleuters van „Repelsteeltje" en de dependance in de Haar vertrekken om plm. kwart voor tien vanuit de Schoolstraat. De route voor hen is: Gaardenstraat, Haarstraat, Diessen- plasstraat, Bejaardencentrum „Dies- senplas", Wilhelminastraat, Larense weg, Pastoriestraat, Boschkampsstr. Schoolstraat. Zoals gebruikelijk zullen de kinderen weer royaal worden onthaald. merkte de heer C. Post op dat bij het onderwerp blijkbaar is uitgegaan van de gedachte dat er recreatieter rein bij moet komen. Dat Dijkerhoek daarna als landschappelijk onaantrek kelijk gebied werd verklaard, zodat daarmee een goede reden was ge vonden om het recreatiepunt daar te plannen ,,lk heb het gevoel voor het blok te zijn geplaatst. In Hol- tens Nieuwsblad heb ik gelezen dat de S 14 zal worden uitgevoerd. Wel aan, er moet dus zandwinning plaats hebben en dus is die zandwinnings plaats het enige punt waar de re creatieve voorzienningen kunnen ko- Ook van landbouwzijde stond men bepaald niet te juichen over het plan. Van die zijc'e bestond de- vrees dat één en ander problemen zou geven voor de bedrijfsuitoefening van omliggende landbouwbedrijven. „Op zichzelf hebben wij geen be zwaar tegen uitvoering van dit plan mits aan de boeren goede garanties worden gegeven voor een onbelem merde bedrijfsuitoefening" stelde men. Wat betreft het geplande dagrecrea- tiepunt aan de Helhuizerweg was men algemeen van mening dat, ter be scherming van de Holterberg, dit plan dient te verhuizen naar een plaats ten westen van de nieuwe S 14. De altijd actieve Speeltuinvereni ging „De Kol" organiseert op Konin ginnedag een gezellige middag voor de kinderen van de leden van 4 tot 12 jaar. Er zal een kinderkermis wor den gehouden in de speeltuin (aan vang 2.00 u.) waar de jongelui aan verschillende spelletjes kunnen deel nemen zoals bussengooien, ring- en speerwerpen, vissen etc. 's Avonds zal weer een lampionoptocht worden gehouden (opstellen in de Pannen bakkersstraat waar de start om 8.00 u. zal plaats hebben) met medewer king van de Holtense Muziekvereni ging. De route van de optocht waaraan ook kan worden deelgeno men door kinderen van niet-leden is als volgt: Plein Slachthuis, We versstraat, Goldsteinstraat, Kolweg, Bergmanstraat. Waardenborchstraat Hoffesstaat, Lageweg, Slachthuis plein. Kermis en optocht gaan alleen door bij goed weer. Op dinsdat* 13 mei a.s. zal Holten se Bejaardensociëteit op reis gaan met als einddoel Nijmegen. Vertrek 8.15 uur vanaf het Bejaardencen trum .Diessenplas" en vanaf ge bouw „Irene" 8.30 uur. De kosten bedragen f 29,00 p.pers. Men kan zich opgeven bij de heer G. Kers. Kant. VW, tel. 1533 tot uiterlijk 2 mei. Degenen die' zich reeds op de soos opgaven, staan genoteerd. Tijd stip van thuiskomst: plm. half zeven. De in 1974 aangelegde speelgelegenheid op het voormalig tei rein van Universal". „Het bestemmingsplan „De Kol" wordt gekenmerkt door een tweetal hoofdfuncties: wonen en industrie. Het wonen concentreert zich voornamelijk in de zuidoost en oosthoek van het gebied. De bebouwingsdichtheid is groot rruet een veelheid aan straten. Er komt Weinig openbaar groen voor. Het gevolg is, dat de kwali teit van de woonomgeving nogal te wensen overlaat. De hoogtever schillen in het woongebied alsmede het groen in de tuinen zorgen voor enige compensatie. Met betrekking tot het soort groen- en re creatievoorzieningen kan voor 'De Kol' het volgende onderscheid worden gemaakt: groen- en recreatievoorzieningen bij de woning (zgn. blokgroen) en groen en recreatievoorzieningen op enige af stand van de woning, waardoor grotere eenheden mogelijk zijn (zgn. buuirtgroen). Het blokgroen moei beschouwd worder! te functioneren zowel als ruimtevormend element tussen de woningen, als aankleding van woonomgeving en speelomgeving voor kleine kinderen. Voor een deel wordt hierin voorzien door voorzie ningen in de woonstraten, wandelpa den en eigen tuinen. Het buurtgroen heeft een functie als speel- en ver- blijfruimte, vooral voor grotere kin deren. Teneinde te komen tot een behoef tebepaling van de ruimte, die nodig is voor groen- en recreatievoorzienin gen, is een normering opgesteld, die een toetsing mogelijk maakt van de bestaande accommodaties en aangeeft waar eventueel tekortkomingen zijn. Dit schrijven B. en W. in hun recon- structievoorsiel, opgesteld door het bureau van de stedebouwkundige, Ir. Hajema, te Assen, voor de verho- Maandagavond had in hotel Hol- terman de filmavond van Veilig Ver keer plaats. Centraal stond de auto gordel. Aan de hand van zeer in structieve filmpjes werden de vóór- en nadelen belicht. WAAROM GORDELS? De gordel zorgt er voor dat men tijdens een botsing of noodstop niet door de voorruit vliegt, door of uit de wagen wordt geslingerd. WELKE GORDELS? Neem een goedgekeurde heup- of driepuntsgordel. U moet zelf beoor delen welke gordel in uw geval de beste is. WANNEER GORDELS? Doe altijd de gordel om. Niet al- De drie miljoen gulden die Minis ter Westerterp van Verkeer en Wa terstaat op de lopende begroting heeft uitgetrokken voor de aanleg van fietspaden, wordt door de Twee de Kamer zeer onvoldoende geacht. Noemde kamerlid Schakel (ARP) reeds enige tijd geleden dit bedrag een lachertje, nu heeft zijn collega Cornelissen (KVP) in een motie om meer geld voor fietsvoorzienin- gen gevraagd. Verschillende Kamer leden zijn aan het rekenen gesla gen en zijn tot de conclusie geko men dat de minister de zaken wel wat heeft scheefgetrokken: de fiet ser verdient meer aandacht te krij gen en de voor het fietsverkeer noodzakelijke voorzieningen zullten in sneller tempo tot stand moeten komen, ook omdat dit verkeer om Zuiver wollen Safari tapijt in 3 verschillende kleuren/ 400 cm breed/met foamrug: berber/donkerbeige/donker- J4A bruin Van f 169,- vooraa» 9i' Zuiver wollen bouclé berbertapijt/ 400 cm breed/met foam rug van f 189,- voor» Lisa nylontapijt, 400 cm ACW breed, met foamrug™ kHP£ j1 Groen nylon slaapkamer tapijt. hoogpolig, van f 89. voor mm mm mm aaUwj1 A.F. PIERIK b.v. Enterstraat 190 - Rijssen Telefoon: 05480-3044 Showroom dagelijks geopend van 9-6, donderdagavond tot 9 uur, zaterdag 9-5 uur. verschillende redenen (het is ge zond, milieuvriendelijk goedkoop en biedt een niet onbelangrijke bij drage voor de oplossing van ver keersproblemen) gestimuleerd dient te worden. Vooral ook door de pro gressieve partijen wordt sterk aan gedrongen om meer geld voor fiets paden uit te trekken. „De drie mil joen op de rijksbegroting is nauwe lijks toereikend om veertig kilome ter fietspad aan te leggen", zei FPR-woordvoerder Jansen. Vol gens Van der Doef (PvdA) moet minstens vijtfhondqrd kilometer fietspad buiten de steden worden aangelegd. Een behoorlijk fietpaden- net is ongeveer dertig steden .zou 250 miljoen gulden gaan kosten. Reeds vele jaren wordt aangedron gen op betere voorzieningen voor het fietsverkeer. Het is noodzake lijk dat de start die de laatste tijd is ingezet in versneld tempo voort zetting krijgt. Dat is mede in het belang van de werkgelegenheid; in dat van de uitbreiding van de mo gelijkheden voor de openluchtrecre atie en ook nog ten nutte van ener giebesparing. leen buiten, maar ook binnen de be bouwde kom. Want bij een botsing bij een snelheid van 30 km.-uur kun nen er al doden vallen. Draag ook uw gordel als u langs wa ter rijdt. Want als u met uw auto te water raakt, komt u in vele ge vallen met een flinke klap op het wateroppervlak terecht. Zonder gor del lopen de inzittenden grote kans bewusteloos of ernstig gewond te ra ken, zodat ontsnappen vrijwel onmo gelijk is. Wordt men echter door een gordel op zijn plaats gehouden, dan is men veel eerder in staat om on middellijk na de duik in het water de gordel los te maken en te probe ren het voertuig te verlaten. WIE DIENEN DE GORDEL TE GEBRUIKEN? In principe dient iedere volwasse ne, bestuurder of passagier, van een gordel gebruik te maken. Ook voor kinderen zijn veiligheids voorzieningen nodig. Het voert ech ter te ver om hierop in te gaan. Wie hierover en over andere punten in lichtingen wil, vrage het foldertje „Autogordels, vast en zeker" aan bij Veilig Verkeer Postbus 287 Hilver sum of abonnere zich op „Wegwijs" a f 8 per jaar. Waar in ieder geval geldt: .Gebruik de gordel altijd, strak en overal". Hierna werd een filmpje getoond over het testen van de autogordels. Er waren spectaculaire stunts te zien. Tot slot van de avond bedankte de voorzitster mevrouw Louwes de spreker-filmoperateur voor zijn des kundige uiteenzetting en wenste al len een wel-thuis. Ter voorziening in een vijftal va catures zijn door de kerkeraad dej; Geref. kerk voor oudeling kandi daat gesteld: J. Abbink, Lichten berg; D. Beldman. Kolweg; Joh. Bosschers, Pannenbakkersstr A. van Dijk, Stationsstraat; A. Dijkink, Beuseberg 37; G. J. Klein Nagel voort, A. J.-Goldsteinstraat; G. Kolk man, Beuseberg 58; Js. Stam, Look 52; Joh. Stam. Neerdorp 89 en M, Tangerman, Verzetstraat 14. Voor de verkiezing van 1 diaken zijn kandidaat gesteld: mevr. H. Meije- rinkHasewinkel. Hoffestraat 18 ei mej. J. Paalman, Oranjestraat 78 De stemming zal plaats hebben zon dag 27 april na de beide diensten ir gebouw „Rehoboth". Op dinsdag 29 en woensdag 30 april zal het bureau van maatschappelijk werk in het Groene Kruïsgebouw aan de Gaardenstraat gesloten zijn wegens verhuizing naar Dorpsstraat 16, waar met ingang van 1 mei a.s. dc plaatse lijke bureaux voor Holten voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging van de stichting „Midden Overijssel voor Maatschappelijke Dienstverlening" ge vestigd zulllen zijn. Vanaf 1 mei worden alle spreekuren dus op het nieuwe adres gehouden. Het nieuwe telefoonnummer is 054832784. De officiële oue- ning van het nieuw betrokken gebouw zal op originele wijze plaatsvinden op vrijdag 9 mei a.s. 's morgens om 11.15 uur. waarna een „open dag" gehouden zal worden, zodat alle belangstellenden de nieuwe huisvesting van maat schappelijk werk en gezinsverzorging kunnen komen bekijken. ging van de leefbaarheid in het Kol- komplex door middel van groen- en recreatievoorzieningen. Groenvoorzieningen In verband met de dichte woonbe bouwing en de aanwezige industrie moet de norm voor het blokgroen gesteld worden op 10 m2 inwoner. Uitgaande van een intwonertal van ca. 2.150, zou aan groenvoorzienin gen in de vorm van blokgroen aan wezig moeten zijn een totale opper vlakte van 21.500 m2. De indruk be staat, dat dit beslist niet aanwezig is. Aanvullende voorzieningen zijn derhalve gewenst. Met betrekking tot het buurtgroen kan de norm gesteld worden op een totale oppervlakte van ca. 15.000 m2. De hier bedoelde groenvoorzie ningen komen in deze hoeveelheid in „De Kol" momenteel niet voor. Door de realisering van het speelter rein met bijbehorende groenvoorzie ningen op het voormalig terein „Uni versal" (teruggekocht door de ge meente Red.) wordt enige compen satie verkregen. Recreatievoorzieningen Als speelvoorzieninlgen zijn, vol gens het rapport, in „De Kol" aanwe zig één trapveld (speelveld), ruig speelterrein, een speeltuin en twee- speelplaatsjes' "(zandbak). Wanneer wordt uitgegaan, dat ook de voorzie ningen bij de besta»nde: c.q. in aan bouw zijnde scholen beschikbaar zijn voor buitenschoolgebruik, kan het aantal speelpGaatsjes gesteld wor den op 4. Spelbehoeften Uit een in het rapport opgenomen korte karakteristiek van de spelbe hoeften van de jeugd blijkt welke behoefte er bestaan aan speelsitua- ties voor de verschillende leeftijds groepen (0-3, 3-6, 6-10. 10-13, 13-15, en 15-18 jaar). Uitgaande van de in het rapport genoemde normen kan geconsta teerd worden, dat de aanwezige speelplaatsjes slechts beperkt bruik baar zijn voor de leeftijdsgroepen 3-6 jaar (actieradius 100 m). Door een totale herinrichting zijn deze voorzieningen beter bruikbaar te ma ken voor kinderen Uit genoemde 'leeftijdsgroep, eventueel ook zelfs voor de groep van 6-10 jarigen. Speelmogelijkheden Uit een bijgevoegde kaart blijkt, dat voor de leeftijdscategoriën 3-6 jaar en 6-10 jaar geen speelmogelijk heden aanwezig zijn in het gebied rond de Noordenbergtraat en de woonbuurtjes ten noorden van de Kolweg. Op deze kaart zijn plaatsen aangegeven waar eventueel mogelijk heden zijn om voorzieningen voor de jeugd te realiseren. Deze situeringen dienen echter nader te worden onder zocht. Ten noorden van de Kolweg zijn wellicht mogelijkheden in de vorm van een speestraat, wanneer mogelijk de A. J. Goldsteinstraat wordt afgesloten voor het verkeer (zie het artikel over de verkeers- voorstellen in het Kolcomplex Red.). In het kader van de reconstructie- voorstellen zullen, bij een herinrich ting van woonstraten nog speelmo gelijkheden c.q. spelaanleidingen kunnen ontstaan Voor de niet genoemde leeftijds groepen 10-13. 13-15 en 15-18 jaar, (actieradius 750 m2) alsook gedeel telijk voor 6-10 jarigen (actieradius 300 m), zijn in 1974 voorzieningen (ruigspeelterrein. speeltuin en trap veld) getroffen, welke in combinatie met de dorpsweide (trapveld), als voldoende kunnen worden beschouwd. Een strook bebouwing direct ten noorden van de Oranjestraat vlak buiten de speelmogelijkheden voor de oudere jeugd. Aangezien in dit ge bied geen xuimte..beschikJaaa£_is—zal deze jeugd van dc bestaande en ge projecteerde voorzieningen gebduik moeten nrakwraldus dë "mmiëniTtei- Iers van het rapport. Het rapport, reconstructievoorste! genoemd, bevat eigenlijk geen uitge werkte voorstellen, maar is meer van beschouwende aard, zodat daar uit niet afgeleid kan worden, wat er nu nrecies zal gebeuren wanneer de Kolbewoners het met de zienswijze van B. en W. eens zijn. DEVENTER DEVENTER SCHOUWBURG, Grote Kerkhof 1, tel. 11500. vrijdag 25 april aanvang 20 u. Fup- house classics maandag 28 april aanvang 20 u. Ro bert Long. m.m.v. Cobi Schreyer. dinsdag 29 april aanvang 20 u. Con cert van de Federatia van muziek verenigingen, m.m.v. PTT-fanfare, Lebuïnusharmonie, Kunst Na Arbeid en K.D.O. E.D.B.-THEATER, Smedenstraat 10, tel. 13615. weekfilm do. 24 april t.m. do. 1 mei Geheim dossier Odessa 14 jr. nachtvoorstelling vr. 25, za. 26 april 23.30 u. The killer - 2e week 18 jr. matinee za. 26, zo. 27 april Terreur van de rode mantels a.l. Aanvangstijden weekfilm: werkd. 20 U.; vr. 21 u.; za. 18.30 en 21 u.; zo. 16, 18.30 en 21 u. CINEMA, Lange Bisschopstraat 69, tel. 11100 (zie ook onder FILM ART '75). weekfilm do. 24 april t.m. do. 1 mei Keetje Tippel 8e week 18 jr. nachtvoorstelling za. 26 april' 24 u. De lange rij kruisen 18 jr. matinee za. 26, zo. 27, wo. 30 april 14 u. Kapitein Flint's pirateneiland a.l. aanvangstijden weekfilmwerkda gen 20 u.za. 18.45 en 21.15 u.; zo. 16, 18.45 en 21.15 u. LUXOR THEATER, Brink 20, tel. 18662. weekfilm do. 24 april t.m. do. 1 mei Rooie Sien - 5e week 14 jr. nachtvoorstelling vr. 25 april 23 u. Bedverhalen van een pornogirl 18 jr. matinee zo. 27 aril 14 u. Winnetou en het goud van Apanatschi a.l. aanvangstijden weekfilm: werkd. 20 u.; za. 18.30 en 21 u.; zo. 16, 18.30 en 21 u. FILM ART '74 (vr. 25 april in Cine ma (zie boven) 22.45 u. Porcille. GOETIEK DE ROZIJNENKORF, Grote Poot 19, tel. 11848 geopend: ma. t.m. za. 14-18 u.; vr. ook 19-21 u.; 30 april gesl. tot 15 mei Marie Sophie Mejan, teke ningen. litho's. DE KUNSTPOOT, adres en openings tijden als Rozijnenkorf v.a. 30 april Ank Spronk etsen, gouaches, aquarellen GALERIJ LENTEN, Kietterstraat 25-27, Epse. tel. 21815 geopend: di t.m. za. 10-18 u.; zo. 14-17 u.; 30 april gesl. tot 4 mei Marie Bonnet schilderij en, gouaches (Astral Art) M.T.S, Zutphenseweg 55 geopend: za., zo. 14-17 u.; ma. t.m. vr. 19-21.30 u. tot 27 april: Expositie Deventer Ama teur Kunstenaars Vereniging ALBERT SCHWEITZER CENTRUM Brink 89. tel. 19675 geopend: di. t.m. vr. 9-12 en 14-17 u.; za. 14-17; 30 april 13-17 u. Permanente tentoonstelling over le ven en werk van A. Schweitzer. MUSEUM DE WAAG, Brink 56, tel. 14556 tot 30 april geld, fijn geld; expo sitie over het muntgeld van Neder landse steden. geopend: di. t.m. za. 10-12.30 en 14-17 u.: zo. 14-17 u.; wo gesl. MUSEUM DE DRIE HARINGEN, Brink 55, tel. 14556 geopend: als de Waag Tentoonstelling van aankleedpoppen uit 1860-1910 MUSEUM VOOR MECHANISCH SPEELGOED, Noordenbergstraat 9, tel. 19739 geopend: als de Waag Bergkerk, Bergekerkplein, tel. 10700. „Onderweg...naar de vrede?" ten toonstelling óver de' période 1933-he- den, 26' april t.m. 25 mei 1975. geopend: dagelijks 10-21 u. ATHENAEUMBIBLIOTHEEK, Kloos ter 3, tel: 19739 expositie Warme bakkers in de kloos terkeuken. Boeken, prenten en ge bruiksvoorwerpen uit het warme bakkersverleden. geopend: dagelijks 10-12.30 en 14-17 u.; wo. gesl. DE ERVARING, Kleine Overstraat 85. geopend: wo. t.m. zo. 13-18 u. „Prent van de maand", tot 17-mei tentoonstelling van Manda la's door: Ioanna Salajan, Richard Lamm, Ries Kleijnen, Bemd Be vers, Elly Geesink, Pim de Boer, Henk Gotlieb Jan ten Voorde en Loes en Reinier van de Voorde. GALERIJ BADO Koekendijk 12, Bathmen, tel. 05704-2330 geopend: di. t.m. za. 13.30-18 u.; vr. ook 19-20 u.: za. ook 9-12 u. Keramisrhe sculpturen van Babs Elsdingen; sier- en gebruiksaarde- werk van Pam Wiekhart en Hans Boerrigter. VROUWEN CAFE, MENSTRAAT 2, do. 24 april 20.30-24 u. JAZZ CAFE, Menstraat 2, vr. 25 april 20.30-24 u. Laatste avond, session met Frank Tromop. Peer Hartjesveld. Frans Ka naar. Bert Pasman. Karei Teunissen George Lankester Jan de Bie e.a. CENTRUM ..BRINK 30", tel. 11637 za. 26 april 13.30 u. Stadsjoumaal K.O.D. DEVENTER REN- EN TOERIS- TENVERENIGIND: „DE ZWALU WEN"; inl. W. Bekking, Amstellaan 20, tel. 21247. za. 26 april voorjaarstochten 100 km vertrek 9 u.; 50 en 25 km vertrek 14 u.; alle vanaf Clubhuis D.K.C. Hellas, sportcomplex Rielerenk. In de in hotel „Holterman" onder leiding van mevr. Louwers gehouden jaarvergadering van de afd. Veilig Verkeer liet de secretaris de heer Kroon in een uitvoerig ovezicht de veschillende activiteiten uit het af gelopen jaar de revue passeren. Dit waren o.a. de verkeersrii, de voor- lichtingsdage in de caravan bij het politiebureau, de verlichtingscontrole (meer dan 150 auto's werden voor gereden) en de verkeerscodecursus. Helaas kon de heer Kroon in zijn jaarverslag geen melding maken van flinke leden-aanwas. Er kwamen maar enkele nieuwe leden bij. In het a.s. najaar za een ledenwerfactie worden gehouden. Wegens vertrek naar Almelo werd inplaats van me vrouw Louwers als bestuurslid geko zen mevr. Güttlich. terwijl als be stuurslid werd gekozen de heer Ebrecht. Mevr. Louwers werd harte lijk dank gezegd voor het werk dat voor de vereniging werd gedaan. In haar plaats werd als voorzitter ge kozen de heer C. Knijff.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 3