B. en W. stellen straatafsluitingen met drempels voor H lil P N mÊ IP H 1 WW %HB fftI i *jsb2£.?xz laLI Lmm Js ll 1LRJIflUULHft# tenbussen Herdenking Canadese Kerkhof De bui Zondagsdiensten Openbare Teunis Koopman 25 jaar bij Nijhuis KERKDIENSTEN AGENDA Jan Oplaat 25 jaar bij Bouwbedrijf Nijhuis BV Indrukwekkende Open Deur-samenkomst Verkeersreconstructie in Kolcomplex AAN ONZE LEZERS EN ADVERTEERDERS Openbare les chr. Kleuter school „Repelsteeltje5 Gevonden - Verloren Burgerlijke Stand Magazine voor RONO Cabaretpro gr amm a Vrijdag 25 april 1975 UAITEIIC IIIEIIUfCDI AH BH HBI HUI M BH H9 JhH bh ^9 HH MraasS HHs S| HHV MSBBÊ WMBff ^^^H JH«f wü HH^ ÜÉi feÉa MB Hl rfWM Iffl Hl kil *308 M Bm&M ^W&w WE «a IIMI Adm Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. HoLens ..icuw.blad Op vrijdag 2 mei, om 15.00 uur precies, zal op het Canadese oorlogs kerkhof te Holten een herdenkingsdienst worden ge houden, waarbij de Canadese militairen, die bij de bevrijding van ons land in 1945 sneuvelden zullen worden herdacht De dienst zal worden geleid door ds. L. de Vrijer, legerpreói- kant te Holten, terwijl H. M. V. de dienst muzikaal zal bege leiden. De Canadese ambassadeur, de staatssecretaris van defensie en de commissaris der koningin in Overijssel zullen bij dleze plechtigheid aanwezig zijn. Deze plechtigheid is voor eenieder toegankelijk en men wordt hiertoe graag uitgenodigd. „Doordat de plannen voor de woonwijk ,.De Kol" werden ont wikkeld in een tijd waarin de ons nu bekende stormachtige groei van het autobezit niet kon worden voorzien, doet zich ter plaatse thans een gebrek aan verkeersruimte gevoelen. Tevens had de ge noemde ontwikkeling en de daarmee verband houdende groei van het autogebruik tot gevolg dat het autoverkeer (rijdend en rus tend) in de directe woonomgeving een te sterk dominerende rol is gaan spelen. Veiligheid en milieu worden in vrij ernstige mate aangetast. Zo is o.a. het spelen op straat nauwelijks meer mogelijk en verantwoord. Ten einde aan bovengenoemde bezwaren tege moet te komen, kunnen verschillende maatregelen worden geno men, zowel structureel als en detail". Di^ zeggen burgemeester en Wethouders in hun reconstructievoorstel van de woonwijk „De Kol", samengesteld door de stedebouwkundige ir. R. Hajema te Assen. en Er is in ons land een geweldige aversie ontstaan tegen de door de P.T.T. ingevoerde buitenbrie venbussen. De gemeenteraad le verde er, in zijn jongste verga dering een vernietigende kritiek op. Een adhesie-betuiging aan een motie van de raad van Warnsveld, waar eigenlijk ieder wel voor was. kwam er niet van omdat ons dagelijks bestuur nogal afwijzend staat tegenover het ondersteunen van moties. Besloten werd, uiteindelijk, een bezwaarschrift te zenden aan de centrale directie van de P.T.T. Wethouder Kaan wees er nog op dat een reactie van de raad een belangrijke ruggesteun zou be tekenen voor de leden van de Tweede Kamer, die ook bezwa ren hebben tegen deze brieven bussen. De heer Warrink had zo zijn persoonlijke inzichten over de plaats waar hij de brievenbus zou willen hebben. Heel wat minder genuanceerd heeft de voorzitter van de Gel derse Maatschappij van Land bouw, de heer Lokhorst, zich over de buitenbussen uitgelaten. Op een bijeenkomst met VVD- Kamerleden in Doetinchem heeft hij gezegd: „Als alle boe ren massaal hun buitenbussen uit de grond trekken en op hun eigen erf plaatsen, is het leed de wereld uit. Dat is op diverse plaatsen in Overijssel gebeurd en de post wordt er heus nog wel bezorgd". Het WD-Tweede Kamerlid De Beer was in dit opzicht heel wat genuanceerder. Hij zei meer te zien/ in een beroep op de chris telijke partijen en de PvdA om evenals de VVD de brievenb as senmotie van Beekmans (D'66) te steunen. Hij ziet het dus meer in de richting van de heer Kaan. Dat individuele bezwaarden hun gramschap op de buitenbussen koelen valt nog in te denken. Dat mensen met een verant woordelijke positie als de voor zitter van de Gelderse Maat schappij van Landbouw met dergelijke uitspraken komen valt moeilijk te rijmen met de plaats welke zij in de gemeen schap innemen. Dergelijke uit spraken benaderen heel dicht het aanzetten tot burgerlijke Ongehoorzaamheid en dat kan niet straffeloos worden getole reerd. Overigens willen we nog op merken- dat. niet a^e raden zich kanten tegen adhesiebetuiging aan moties van andere raden. De gemeenteraad van Wijhe heeft nl- tegen het voorstel van B. en W. in besloten ad hesie te betuigen aan de motie van de raad van Warnsveld, waarin stelling wordt genomen tegen het, PTT-beleid inzake de buitenbussen. (w.b.) Gevonden: geblokte kinderpet. Bruine portemonnaie; Metalen bril met 'acht-hoekige glazen; kinder handschoen. Verloren: B)-uine hond. Pinstertje 8 maanden oud, Sacha. Rode kater roepnaam Peter; Rode portemonnaie met f 2,50 en pasfoto en diverse kaartjes.; Zwarte portemonnaie en bankpas en f 100,-. NED. HERV. KERK: 10 u. ds. P. Lugtigheid (Gezinsdienst)19.15 u. Gespreksdienst in „Irene" ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Plaatse lijke Zondagsscholen. Oppasdienst; mevrouw Boogaard, Lenie Schelle- vis en mevrouw Louws. GEREF. KERK: 9.30 en 19.15 u. (Jeugddienst) ds. G. W. H. Pedde- mors. Medewerking van eigen Jeugdkoor. In beide diensten is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor het restauratiefonds. Tijdens de dienst van 9.30 u. kinder oppas en kindernevendienst. Kinder oppas: mevrouw v.d. Meulen-Kolk- man, Ineke Verveda (res. Rita Beid- man), mevrouw Schuppert-Haasjes, mevrouw Haan-Kampherbeek(x-es. mevrouw Joldersma. Kindernevendienst: mevrouw Van Zeijts (res. mej A. de Vries). R.K. KERK: zaterdagmiddag 5.00 u., zo. 8 en 11 u. DIJKERHOEK: 10 u. ds. C. C. Ad- dink. Extra collecte: Plaatselijke zon dagsscholen. OKKENBROEK: 10 u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN: zaterdagavond 7.00 u., zondag 8.00 en 11 u. Als korte-termijn-maatregelen voe gen zij daaraan toe, dat in de eer ste plaats maatregelen dienen te wor den genomen, die voorkomen, dat autoverkeer tussen de kom (Dorps straat) en de Rijssenseweg ge bruik maakt van het stratennet van de Kol en het industrieel verkeer ge bruik maakt van straten die ook dienen voor de directe ontsluiting van o.a. woningen en scholen,. Drempels Door plaatselijk het wegdek te verhogen en het profiel te vernieu wen („sluiseffect" nu reeds aanwezig in de Kolweg tegenover de Kerk straat - Red.) kan worden bereikt, dat sommige straten visueel en prac- tisch niet aantrekkelijk zijn om in te rijden. Het gewenste effect kan nog worden verstrekt door toepassing van verschillende besratingsmateri alen en het plaatsen van bomen, banken en dergelijke, terwijl de as van de drempel verschoven kan worden ten opzichte van de aangrenzende, te handhaven straatprofielen. Slechts degenen, die woning- of zakelijk-be- trokken zijn bij de achter deze „drempels" gelegen straten of de len ervan, blijven bereid de gevorm de „hindemissen" te overwinnen („zich aan de situatie aan te pas sen"). De ligging van deze drempels Arts Vrijdag 5 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u.' W. R. van Couwdlaar, Holter enkstraat 18, tel. 2750. Dinsdag 29.4. 5 u. nam.donderdagochtend 1 mei 8 u. J. H. A. Bruins, Molenbelterweg 15, tel. 1280. Uitsluitend voor spoed gevallen. Boodschappen' bellen 11- 4 u. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag. Groene Kruisgebouw, Markelo, tel. 05476- 1285. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438, b.g.g. tel. 1799 mevrouw J. Beldman-Aanstoot. Ziekenvervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g garage Müller, tel. 1320. Tandarts L. G. Dekker. Mare. Samuelstraat 3. Enter, tel. 653, Koninginnedag: J. v.d. Enk, Burg. v.d. Bergplein 33 Wierden tel. 05496-1634. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat G. .T Kraaij, teil. 2299 Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden-Overijs sel", Bureau de Joncheerelaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: maandag 28 april, Gaarden straat 31 tel. 05483-1436. spreekuur 8.30-9.30 u. Dinsdag 29 en woensdag 30 april gesloten. Donderdag 1 mei: Bureau Holten: Dorpsstraat 16, spreekuur 18.30-19.30 u„ tel. 2784 (Tel. weekend 05486-4126). Dierenarts A. Th. Oostenburg, Diessenplasstraat 5, tel. 151 rr. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, telef. 1549 (tussen 8.30 en 10 u Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 27.4. J. Hof, Schepe nenstraat 16, tel. 1697. Ma. 28.4 t.e.m. zondag 4.5. C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. a.h. slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 26.4. t.e.m. vrijdag 2.5.: F.lcctra: H. Dam Wiechers, Indu- striestraat 10. tel. 1217. Gas: J. Bosschers. Beuseberg 54. tel. 1945. F-randmelding, Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) bg.g tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). moet echter zodanig zijn, dat het te bereiken effect maximaal is en de situering ervan overeenkomt met l*t verwachtingspatroon van de weg gebruiker. Deze dempels zijn in de navolgende straten geprojecteerd: Kolweg. nabij de Dorpsstraat, met doortrekking noordelijke trottoir; Kolweg, oostelijk van de Noor- denberg, waarbij de oostelijk gelegen trottoirs van deze straat en van de A. J. Goldsteinstraat met elkaar in verbinding zijn gebracht; A. J. Goldsteinstraat, noordelijk van de Kolweg, waarbij de trottoirs van de Kolweg aan weerszijden van deze straat zijn doorgetrokken; Kolweg, westelijk van de Holter- enkstraat, waarbij de westelijk gele gen trottoirs van deze straat en de Pannenbakkersstraat met elkaar in verbinding zijn gebracht. Holterenkstraat, zuidelijk van de Kolweg, waarbij de trottoirs van de Kolweg aan weerszijden van de straat zijn doorgetrokken, Lageweg, noordelijk van de Kol weg, waarbij de trottoirs van de Kolweg aan weerszijden van de straat zijn doorgetrokken. Mochten onverhoopt de voorge stelde maatregelen niet het gewens te effect sorteren, dan kan. naar het oordeel van B. en W. worden over gegaan tot verdergaande maatrege len. Hierbü kan worden gedacht aan algehele afsluiting voor doorgaand autoverkeer van bepaalde straten en/of straatvakken. Beperking autoverkeer Het is duidelijk, dat het verkeer per auto in de woonwijk „De Kol", o.a. door bovenstaande maatregelen tot een minimum moet worden beperkt. Dit geldt vooral voor het vrachtverkeer dat het industriege bied in de Kol moet bereiken. Door afsluiting en plaatselijk éénrichtings verkeer is het mogelijk het verkeer om te leiden. De straat in de Kol kan dus in de meeste gevallen als eind punt worden beschouwd voor de be woners en de bezoekers en niet als verbinding. Ten aanzien van de par keergelegenheid moet per woning re kening worden gehouden met mini maal één parkeerplaats. Alvorens een totaal herinrichtings plan voor de woonwijk „De Kol" kan worden opgesteld, dient een samen spraak tussen alle daarbij betrokke nen tot stand te worden gebracht. (Vastgesteld op maandag, 28 april, om 19.30 uur in Amicitia). In verband daarmee zijn op ba sis van de in het rapport genoem de uitgangspunten, voor een drie- •tal straten herinrichtingsvarianten ontwikkeld. Het betreft de Hoffes- straat (dringend nodig, Red.), de Kolweg en de Holterenkstraat (ge deeltelijk). Hierbij zijn de voor- en nadelen uitvoerig opgesomd. De opgesomde maatregelen vragen een lange tijd van voorbereiding, zegt het rapport. Het is echter noodzake lijk om reeds riu een aantal maatre gelen te nemen, welke tot doel heb ben het doorgaand verkeer en het industriële verkeer door de wijk te beperken c.q. onmogelijk te maken. Dit laatste geldt met name voor het doorgaande zgn. „sluipverkeer tussen de kom en de weg naar Rijssen via de Kolweg. Bovenstaande oplossingen kun nen niet in«<ns worden verwezenlijkt, omdat de financiële positie van de gemeente dit niet toelaat. Daar om zal te zijner tijd een program ma worden opgesteld waarin de op- éénvolgende werkzaamheden worden geregeld. (Prachtige objecten om nu al voor D.A.C.W. werken te wor den aangemeld! Red.). Parkeersituatie Door de dienst van gemeentewerken werd op 17 juli 1974, om 22.00 uur, een parkeertelling verricht. In totaal werden 164 gestalde auto's geteld, waarvan 44 op daartoe bestemde par- keergelegenheden (auto's in garages zijn buiten beschouwing gelaten). Opvallend is. dat de parkeerstroken in het zuidelijk wijkdeel een goe de' bezetting vertoonden, de voorzie- De heer Jan Oplaat, Beuseberg 105 vierde het afgelopen weekeinde zijn 25-jarig jubileum als timmerman bij het Rijssense Bouwbedrijf Nij huis B.V. Hij werd vrijdagmiddag met zijn echtgenote ontvangen op het directie-kantoor en toegesproken door de directeur de heer D. J. Nij huis. Jan Oplaat zo zei directeur Nij huis wordt door zijn superieuren en collega's gekenschetst als een goede vriend en gewaardeerd medewerker Hij heeft in de timmerfabriek hard gewerkt en voordat de opsluitbank bij Nijhuis kwam, leverde hij een ho ge produktie met het in elkaar spij keren van kozijnen dat destijds nog met de hand moest gebeuren. Namens de directie werd door de heer Nijhuis aan de jubilaris een gouden horloge aangeboden, terwijl aan mevr. Oplamt een fraai bloem stuk werd geoffreerd. De directie bood 's middags een receptie aan. Velen kwamen de heer Oplaat gelukw*nsen met zijn zilveren jubileum en er werden diverse prach tige geschenken aangeboden. ningen aan de Kolweg nauwelijks werden gebruikt en de perifeer gele gen parkeergelegenheden in het noordoostelijk woonbuurtje ook gro tendeels onbenut bleven. In het rapport, dat voorzien is van tal van situatieschetsen, worden daar uit de volgende conclusies getrok ken: A) de situatiering van de parkeer stroken in het zuidelijk wijkdeel op zich goed is; b) de parkeervakken aan de Kol weg niet door direct aanwonenden worden gebruikt doch waarschijnlijk meer voorzien in de behoefte overdag in relatie met de aan de Kolweg voor komende vestigingen (school, winkel, bedrijven) c) de parkeergelegenheden aan. de Lageweg en achter de woningen aan de Schoutenstraat (nog) op te verre afstand van de woningen zijn gelegen, en men daarom, wellicht mede ter voorkoming van eventuede vernielin gen en diefstal, de voorkeur geeft aan stalling op straat voor z'n huis. Eén van de kaarten geeft een over zicht van die straten of gedeelten van straten, waar een tekort aan par keeraccommodatie aantoonbaar is en waar, als gevolg daarvan, de func tie van die straten niet tot hun recht kunnen komen. Dit zijn stra ten waaraan woningen in rijenbouw zijn gesitueerd. (Bergmanstraat, Kozakkenstraat, Holterenkstraat, A. J. Goldsteinstraat, Hoffesstraat, We versstraat en Lageweg). Uitgangspunten Enkele van de in het rapport ge noemde uitgangspunten zijn: De externe ontsluiting van de woonwijk „De Kol" zal worden geori ënteerd op de locale hoofdstraten Dorpsstraat. Oranjestraat en Rijssen seweg; De externe auto-ontsluiting van de wijk zal worden geconcentreerd op de aansluiting van ae Kolweg (op de Rijssenseweg), de Is pordenbergstraat eri de Waagweg (via de Stations straat uitmondend ojb de Dorpsstraat) De hoofdontsluifing van de Wijk zal worden geconcentreerd op de Kolweg) Noordenb^-gstraat. Indu striestraat en Parinenbakkersstraat (de keuze van de laatst genoemde straat wordt bepaald door de situ- erinv van scholen aan de Lageweg). Behalve dit reconstructie voorstel betreffende de verkeersaspecten is door het bureau Hajema ook een re constructievoorstel samengesteld terzake van de Gre en- en Recreatie- voorzieningen in h^t Kolcomplex. De Holbewoners hebben een except uit beide rapporten ontvangen, waar in met enkele woorden o.a. aan dacht wordt besteed aan de leef baarheid van het woon- en werkge bied. Het is zondagavond 20 april jl. in •de Hervormde kerk te Holten tot een boeiende afsluiting gekomen van de reeks Open Deur-samenkomsten van deze winter De voorzitter van de Open Deur- groep, ds. A. Schelle vis, die tevens de spreker van deze avond was, heette (iets aan de vroege kant) alle aanwezigen welkom en met name het Jongenskoor van de zwakzinnigen inrichting „Groot Schuylenburg" te Apeldoorn. Alvorens in te gaan op het onder werp van deze avond („De Kerk kan wel opdoeken") gaf spreker een kort overzicht van wat in voorgaan de Open Deur-samenkomsten over het thema gezegd was. Het. betrof nl. a. het ontstaan van de kerk, b) de taak van de kerk; en c) de ver deeldheid van de kerk. Dat de kerk wel noodzakelijk, maar niet altijd blijvend is. werd duidelijk in de toespraak, die daar op volgde: de kerk is slechts mid del om God te leren kennen; zij het ook een onmisbaar middel. Wanneer de mens God heeft leren kennen, dan kan in principe de kerk ver dwijnen. Martelaren en zeer vele an dere gevangenen hebben ervaren, dat wel de kerk wegviel, maar niet de gemeenschap met God. Er zijn echter mensen, die geen zier om de kerk geven, en daarom zeg gen dat de kerk wel kan opdoeken. Anderen zeggen met de mond, dat de kerk noodzakelijk is, maar met hun levenshouding maken zij duide lijk, dat de kerk wel kan verdwij nen. ..Doch", aldus spreker „de kerk kan dan pas opdoeken als haar Bood schap over God, door de mensen daadwerkelijk wordt geloofd. Het on- Jubilaris Jan Oplaat met zijn echtgenote. De heer T. Koopman, Zwartepad, herdacht maandag het feit dat hij een kwart eeuw geleden in dienst trad bij het Eouwbedrijf Nijhuis B.V. te Rijssen. De jubilaris werd 's middags ten kantore ontvangen en namens de directie door de heer D. J. Nijhuis toegesproken. derwerp „De kerk kan wel opdoeken" is daarom ook een profetische uit spraak: God, die de kerk in het le ven riep, zal haar ook weer ophef fen. Straks, aan het eind der tijden, als Zijn Koninkrijk ten volle reali teit geworden is!" Intussen had het Jongenskoor, o.l.v. verpleger-dirigent A. J. Vos, zich al enkele malen laten horen. Óp het electronisch orgel begeleid door de dirigent, zong het voor de aanvang ,,'k Zal met mijn ganse hart uw eer" Vervolgens „Vreugde, vreugde, lou ter vreugde" en het „Nonnenkoor (Gebed voor de vrede)". In deze laat ste nummers kwamen enkele solo's voor, alsmede een kunstfluitsolo, die door een koorlid op de vingers ten gehore werd gebracht. Datzelfde ge beurde ook in de liederen, die na de toespraak werden gezongen n.L: „Nu gaari de bloemen nog dood"; „Go tell it on the Mountain" en „No- body knows". De overgave waarmee deze zwakbegaafde jongens zongen, maakten een wel zeer diepe indruk op de aanwezigen. Toen ds. Schel- levis in zijn slotwoord door één der jongens werd onderbroken, klonk er dan ook een dankbaar en langdurig applaus. De bijeenkomst werd besloten met het zingen van het bekende lied „Waarheen pelgrims. waarheen gaat gij...?" De indruk, die het koor reeds had gemaakt werd nog versterkt, toen de jongens nta afloop spontaan nog en kele nummers zongen. Zoals gebruikelijk werd de samen zang weer op voortreffelijke wijze be geleid door de heer Anton Koop man. De Open Deur-groep kan terug zien op een boeiende afsluiting van waarvoor ook nu weer grote belang stelling bestond. Naar wij vernemen is er een lang speelplaat uitgekomen, waarop o.a. verschillende nummers van het Jon genskoor zijn opgenomen. De plaat is voor de prijs van f 13,90 te bestellen of verkrijgbaar aan de pastorie van ds. Schellevis, Kolweg 31. Vorige week werden er in de Chr. kleuterschool "Repelsteeltje" en in de dependance in ,,De Haar" openbare lessen gegeven voor de ouders van de kleuters. Voor deze openbare lessen," die gege ven werden op maandag-, dinsdag en donderdagmorgen, bestond een zeer grote beangstelling. Bijna al le moeders en zelfs een enkele vader wilden wel eens zien hoe hun kleu ters op school bezig worden gehou den. Eerst werd er een verhaal uit de Bijbel verteld. De kleuters mogen de juf ook wel eens even onderbreken om een opmerking te plaatsen of om zelf ook iets te vertellen. Hierna mochten de kleintjes op hun eigen stoeltje aan hun tafeltje gaan zitten en werden de aktiviteiten ver deeld. Eén groepje mocht een boer derij knippen en plakken nadat de juf hun eerst de boerderij voorge- De heer Koopman werd na mens de directie gelukgewenst door directeur D. J. Nijhuis. De heer Koopman heeft zich in deze 25 jaar zo zei de heer Nijhuis, doen kennen als een vakbekwaam uitvoerder die het bedrijf op een uit nemende wijze heeft gediend. Hij deed zijn gelukwens vergezeld gaan van een geschenk onder cou vert en overhandigde mevr. Koop man een prachtig bloemstuk. In de moderne bedrijfskantine bood de directie de jubilaris een receptie aan waarbij door de collega's van de verschillende bouwplaatsen fraaie geschenken werden aangeboden. Geboren Johannes Franciscus Antonius z.v. J. G. M. Bökkers en J. Boschloo. Monique d.v. W. C. Koopman en H. M. Sigger (Geb. te Deventer). Ondertrouwd: E. J. .J Meijerman, oud 24 jaar, Hol ten en J. Pinkert, oud 23 jaar, Holten. F. Bekkemenes oud 23 jaar Holten en G. J. Stegeman oud 23 jaar, Lochem. Gehuwd A. W. Reijlink, oud 23 jaar, Holten en J. G. E. Toomeman, oud 18 jaar Holten. B. Protsmann, oud 23 jaar Borne en H. Prins oud 20 jaar, Hol ten. Overleden B. J. Aaftink, oud 73 jaar: A. J. Ulf- man, oud 74 jaar; J. Kelder, oud 51 jaar; P. Vliet, oud 59 jaar; E. Bal- tes oud 83 jaar. BEVOLKING Ingekomen: B. Protzmann van Borne. J. Mensink en gez. van Hilversum. Vertrokken: A. W. Reijlink naar Bathmen; J. G. E. Reijlink-Toorneman naar Bath men; A. J. Linde naar Goor; R. Mud en echtgen. naar Hengelo. Op vrijdag 2 mei wordt begonnen met de verwezenlijking van het zo- merprogramma dat voorlopig nog een gedeeltelijke voortzetting van het winterprogramma is. Dit in af wachting van de zendtijduitbreiding voor o.a. het Gelders programma. Op 2 mei wordt in dit kader tussen 19.00 en 19.30 uur eer> aktueel maga zine uitgezonden. vouwen had, een ander groepje mocht een dominospel maken, ook erg leuk! Er werden nog een „vader en moeder" aangewezen, die in de poppenhoek gingen spelen. De ou ders werden bij al deze „werkjes" actief betrokken. Zij mochten de kleuters meehelpen alles zo „netjes" mogelijk te maken. Er werd druk ge verfd, geknipt en geplakt en van dat alles kreeg men wel dorst! Daarom werd er eerst gepauzeerd en kre gen de ouders een kopje koffie aan geboden. En dat smaakte voortreffe lijk na zoveel inspanning! Na de koffie werden er diverse spel- letjes gedaan zoals „2 emmertjes water halen", „Boer er zit een ro ver op het land" enz. Na dit „trimmen", werd er nog weer koffie gedronken en gingen de ouders met hun kleuters om ca. 11 uur naar huis. Vrijstelling voorschriften bestemmingsplan buitengebied t.b.v. de bouw van een rioolwater zuiveringsinstallatie De burgemeester van Holten maakt bekend dat door 't Zuiverings schap West-Overijssel te Zwolle een aanvraag om bouwvergunning is in gediend tot het doen oprichten van een rioolwaterzuiverings-inrichting aan de Schipbeek op de percelen kadastraal bekend gemeente Hol ten sectie C nrs. 2161 en 2340. Het bouwplan is echter in strijd met het bestemmingsplan Buitenge bied. Aangezien het bouwplan niet strijdt met de in voorbereiding zijn de herziening van het bestemmings plan Buitengebied bestaat het voor nemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen percelen worden hierbij in de gelegenheid gesfeld Re- durende 14 dagen, te rekenen met ingang van 28 april 1975, schriftelijk bezwaren in te dienen bij burge meester en wethouders tegen toe passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten be hoeve van het onderhavige bouw plan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende bovengenoemde ter mijn van 14 dagen ter gemeerde-se cretarie, afdeling Algemene Zaken, voor en ieder ter inzage. Datum 25 april 1975, De burgemeester vooxr>oemd W. H. Enklaar. Woensdag 30 april tussen 18.30 en 19.00 uur wordt in het Gelders pro gramma van de RONO een cabaret programma uitgezonden, dat wordt samengesteld uit opnamen van het gezelschap „Stepin. Step-uit". dat o.a. regelmatig optreedt in Arnhem en omgeving, het wekelijks magazi ne komt i.v.m. Koninginnedag te ver vallen. De samenstelling van dit programma hebben Wim Gerritsen en Gerard Sonder. Vrijdag 25 april: 17.00 uur: START inzameling van lompen in het dorp t.b.v. Holtense Muziekvereniging. Zaterdag 26 april: 10.0012.00 uur: „Open Huis" Am. ro-Bank in perceel Dorpsstraat 24C en expositie werken Henk Breed- veld. 11.30 uur: Officiële opening tentoon stelling Nederland Canada door burgemeester W. H. Enklaar in de aula van de Scholengemeen schap (zie bericht) gewijzigd. 4.00 uur: „Holtens Höfke" gesloten (zie adv.). 20.00 uur: Toneeluitvoering „C.O.C." in gebouw „Rehoboth". Zondag 27 april: 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- yt" (zie adv.). 13.30 uur: Touwtrekkerstoernooi TTV „OKIA" in „Kalfstermansweide", Maandag 28 april: Maandag 28 april t.e.m. zaterdag 3 mei collecte t.b.v. het Ned. Ast mafonds (zie ber.)' 19.3 uur: Bijeenkomst gemeentebe stuur met Kólbewoners in „Amici tia". Ondeiwerp van gesprek: „Leefbaarheid in het Kolcomplex". 19.30 uur: Samenkomst besturen po litieke partijen in zaal „Vosman". Tuincentrum „Holtens Höfke" de gehele dag gesloten (zie adv.). Dinsdag 29 april: 20.00 uur: Jaarlijkse Ledenvergade ring Hockeyclub „Holten" in club huis Sportdal. 20.00 uur: Bijeenkomst gespreks groep Vegter-Streekplan IJsselval- lei in hotel „Vosman". Bureau Maatschappelijk werk de ge hele dag gesloten. 20.00 uur: Informatieve vergadering Holtense Handelsvereniging in ho tel „Holterman" (zie adv.). Woensdag 30 april: (Koninginnedag) Winkels 's middags gesloten (zie adv. Bureau Maatschappelijk werk de ge hele dag gesloten. Donderdag 1 mei: 20.00 uur: Officiële opening Kegel centrum „Dikkie Down" door bur gemeester mr. W. H. Enklaar. Vrijdag 2 mei: 15.00 uur: Plechtige herdenking 30 jaar bevrijding op de Canadese Be graafplaats met o.a. bloemlegging door schoolkinderen op de graven der gesneuvelden. 20.00 uur: Jaarfeest „Lenteklokjes" en „De Treffers" in gebouw „Tref punt" in Espelo. 20.00 uur: Ledenvergadering A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in gebouw „Rehoboth". Spr. de heer Lanting te Harden- berg. Maandag 5 mei: Alle winkels de gehele dag gesloten, (zie adv.). Donderdag 8 mei: (Hemelvaartsdag) Groot ponyconcours „Bergruitertjes" in weide van Robers (Pastorie straat). 11.15 uur: Officiële opening bureau voor Maatschappelijke Dienstver lening, Dorpsstraat 16 (zie ber.). Zaterdag 10 mei: Groot concourshippique I^ancL Rij- vereniging „Bergruiters" in weide van Robers (Pastoriestraat). Maandag 12 mei: 20.00 uur: Ruilavond Holten Postze gelclub „H.P.C." in hotel „Vos man". Dinsdag 13 mei: 20.00 uur: Bestuursvergadering Supp. Vereniging S.V. „Holten" in Ont moetingscentrum 'Meermanskamp'. Donderdag 15 mei: 19.30 uur: Zuidelijk Afrika-avond met film in gebouw „Irene", Wij delen u mede, dat Holtens Nieuwsblad mt ingang van vrijdag 9 mei a.s. op ander formaat zal worden gedrukt. Dit heeft de volgende consequenties: De zetspiegel per pagina wordt 515 X 377 mm. Kolombreedte voor advertentiepagina's: 40 mm (9 kolom per pag.). Kolombreedte voor redactionele pagina's: 50 mm (7 kolom per pag.). Wij verzoeken u bij het geven van advertentie opdrachten met boven staande wijzigingen rekening te willen houden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1