Zondagsdiensten Laatste Open Deur-samenkomst van het winterseizoen 1974-75 Kunstwerk in de hal van „Diessenplas" onthuld Introductie-avond IJsselvallei had grote Streekplan belangstelling EEN NIEUW BEGIN Amro Bank vestigt zich te Holten AGENDA Openbare kennisgeving Kleine kernen kleuteronderwijs In memoriam Piet Viel Offeciële publikatie Gemeentelijke zwembad Twenhaarsveld Burgerlijke Stand fGmwmmmi Mjamamm ■yafki—ibi Wmsa Mededeling Sportver. ..Bato" Distel in moerassig land CJV ,.De Vriendenschaar" organiseert avond voor donateurs HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.^— per jaar. Vrijdag 18 april 1975 27ste jaargang - no. 16 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14. tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13. tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 8T5587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Miniser Gruijters (Volkshuis vesting en Ruimtelijke Orde ning) heeft dinsdag de defini tieve Oriëntatienota ruimte lijke ordening aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij vormt het eerste deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening, die door de regering zal worden uitgebracht. De ooncept-oriën- teringsnota werd in januari 1974 aangeboden. De bewinds man heeft bij de aanbieding van de definitieve nota ons inziens belangrijke opmerkingen ge maakt ten aanzien van de z.g. kleine kernen. Hij zei o.m. dat het probleem van de kleine kernen to^ op heden 'te grof' is benaderd. De regering had de eis gesteld, dat ze niet meer mochten groeien dan met een bepaald percentage. In 't voor ontwerp Streekplan IJsselval- lei is daar bijvoorbeeld iets van weer te vinden. De bedoeling was, zo de toe nemende trek van de in de ste den werkende mensen naar wo ningen in de dorpen tegen te gaan. Nu is gebleken, dat het onmogelijk is, deze 'surbanisa- tie' (onderverstedelijking voor het hele land op gelijke wijze te bestrijden. De proble men van de kleine kernen zul len nu streeksgewijs worden bekeken. De provincies krijgen een belangrijke taak bij het ke- middelen tussen kleine kernen en de rijksoverheid. De kleine kernen, die groei nodig hebben, omdat ze anders vergrijzen, leeg lopen en wel licht worden gevuld met. door- de-weeks leegstaande tweede huizen, zullen extra financiële steun van het rijk krijgen om voorzieningen (zwembad, open bare bibliotheek en dergelijke) en woningwetwoningen voor de eigen bevolking te bouwen. Ge meenten zullen worden ver plicht hun bestemmingsplannen zo te wijzigen, dat de nieuw bouw niet bestaat' uit villa's en koopwoningen, maar uit wo ningwetwoningen, aldus de be windsman. Er is dus een wat mildere stemming merkbaar ten aan zien van de kleine kernen, al moet wel sterk betwijfeld wor den of hier wel de allerkleinste kernen worden bedoeld, zoals b.v. Dijkerhoek. Een van de problemen van dit soort kleine kernen is het kleuteronderwijs, dat kwam nog eens duidelijk aan de orde in de dinsdagavond gehouden raadsvergadering. De kleuter- onderwijswet stelt voor dat on derwijs een minimum aan het aantal leerlingen dat de school moet bezoeken om voor rijks vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Dat minimum kan men in Dijkerhoek en in tal van soortgelijke kernen niet halen, ergo geen door het rijk vergoed kleuteronderwijs. De heer Meerman vroeg zich af of er geen wegen te vinden zijn. dat Dijkerhoek toch voor rijks vergoeding in aanmerking zou kunnen komen voor de 'cursus', die er nu is. Er zijn voldoende kleuterleidsters. Mi nister Van Kemenade (Onder wijs) heeft n.l. gezegd, dat ver dergaande opleiding van kleu terleidsters voorlopig niet nood zakelijk is. Met andere woorden aan he^ aantal leerkrachten be hoeft het volgens de heer Meer man niet te liggen. Zij kunnen bij verlaging van het in de wet gestelde minimum aantal leer lingen aan werk worden gehol pen. Mevrouw Ter Doest was het in dit opzicht met de heer Meerman eens en noemde het alleen een financiële kwestie. De heer Warrink benaderde het probleem van een andere kant. Hij wilde deze zaak niet ophangen aan de landelijke nor men, want kleuteronderwijs is z.i. gemeen goed geworden. Er is geld geïnvesteerd voor de ruimte. Voldoet men niet aan de wettelijke eisen, dan heeft de raad uiteindelijk zijn eigen verantwoordelijkheid, zei de heer Warrink. Met andere woorden dan moet de raad een eigen financiële regeling tref fen. Zo althans hebben we zijn woorden begrepen. Het komt ons voor, dat de be doeling van de heer Meerman niet helemaal uit de verf geko men is. Denken we mee in zijn richting, dan wil hij aansturen op een verzoek van de gemeen te aan de Minister van Onder wijs om het al eerder genoemde minimumtal kleuters voor de kleinste kernen zodanig te ver lagen, dat ook daar kleuteron derwijs mogelijk wordt. Want het is beslist niet zo, dat alleen Holten met dit probleem wor- Donderdagavond 10 april jL werd in de grote zaal van hotel Vos man een introductie-avond ten aanzien van het voorontwerp 'Streekplan IJsselvallei' gehouden, waarvoor een overweldigende belangstelling bestond. De organisatie van deze voorlichtingsavond was in handen van het zg. Streekplanforum in samenwerking met het provinciaal bestuur en de Provinciaal Planologische Dienst (P.P.D.). Sprekers op deze avond waren de heren H. L. van Kui lenburg uit Bathmen, lid van het Streekplanforum en M. J. Stoffel uit Deventer, vice-voorzitter van genoemd forum. Verheugend De bijeenkomst werd geopend door de heer van Kuilenburg die het ver heugend vond onder de geheel met belangstellenden gevulde zaal ook zo veel dames en jeugdigen aanwezig te zien. Informatief Vervolgens legde hij er de nadruk op dat de avond was bedoeld als een informele bijeenkomst waarbij een stuk informatie zou worden gegeven ten aanzien van het ontwerp streek plan om daarmee de per 1 mei a.s. van start gaande discussiegroepen op gang te helpen. Met nadruk riep hij de bevolking op deel te nemen aan deze gespreksgroepen om daar mee te bereiken dat samenstelling van deze groepen een zoveel moge lijk gemerfgd karakter zullen dragen. De heer van Kuilenburg vond dit te vens een ideale gelegenheid om b.v. landbouw en milieu eens aan één tafel te krijgen. De resultaten van de diverse discussiegroepen zullen uiteindelijk worden verzameld en aan het provinciaal bes-tuur worden voor gelegd. Overzicht In een kort overzicht schetste de heer van Kuilenburg de opbouw van de diverse bij de planologie betrok ken bestuurs- en adviescolleges, waaruit bleek dat zes jaar geleden het Streekplanforum" werd samen gesteld uit vertegenwoordigers van diverse belangengroepen uit de bevolking, zoals landbouw, vervoer, bedrijfsleven en organisaties. De taak van dit forum is het geven van ad vies aan het provinciaal bestuur be treffende het streekgebeuren. Naast een las van dit forum is er een uit afgevaardigden met bestuurlijke verantwoordelijkheid, zoals gemeen ten en waterschappen. Planologie Ten aanzien van de planologie zei de heer van Kuilenburg dat het Rijk haar planologische beleid ten aanzien van bepaalde provincies geeft, welke door het provinciaal be- Arts J. H. A. Bruins, Molenbelterweg 15, tel. 1280. (Uitsluitend voor spoedge vallen!). Boodschappen bellen 11 u. en 4 u. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, te- lef. 2356. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve za. van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g. mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tel. 1799. Ziekenvervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338, b.g.g. tel. 1320 garage A. Müller. Tandarts H. Scheffer, Prinses Julianaplein 12, Goor, tel. 05470-2500. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 \i. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kl'uisgebouw, Gaardenstr. G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening .Midden-Overijssel" Bureau de Joncheerelaan 134, Nijt- verdal, tel. 05486-4126. Bureau Hol ten, Gaardenstraat 31, tel. 05483- 1436. (Tijdens weekend 05486-4126). Spreekuur: 's maandags, dinsdags en 's woensdags van 8.30-9.30 u. en donderdagsavonds van 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, telef. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts Houtweg W. C. Wamelink, 05483-2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 20 april H. W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 151-3. Van ma. t.e.m. zondag 27.4 J. Hof. Schepenen- straat 16, tel. 1697. Aangifte van ge storven dieren op zaterdag van 9-1 u. a.h. slachthuis tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 19 t.e.m. vrijdag 25 april: Electra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498, Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voorsboersslraat 2, tel. 1793. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). stelt. Bij ons weten heeft die raad van Holten zich nog nim mer met een motie tot de rege ring gewend en die om adhesie aan dte overige gemeenten in ons land gezonden. Holtens da gelijks bestuur staat erg hui verig tegenover moties. Het zou o.i. de moeite waard zijn voor kleuteronderwijs ook in de kleinste kernen als b.v. Dijkerhoek een actie te ontkete nen onder de plattelandsge meenten. He^, za^ moeilijk zijn. maar het is te proberen. H?t klimaat wordt milder voor de kleine kernen. (w.b.) stuur nader worden gedetailleerd in streekplannen. Het spreekt vanzelf dat de gemeentelijke bestemmings plannen ter goedkeuring zullen wor den getoetst aan het streekplan. Knellende problemen De heer van Kuilenburg sloot zijn in leiding af met de opmerking dat het naar zijn oordeel ,,een illusie is te menen dat een landbouwbedrijf zich vrij kan ontwikkelen in een land schappelijk rijk gebied. Ontwikkelen de landbouwbedrijven dan verpau pert het natuurschoon en komen de belangen van de recreanten in de knel en omgekeerd. Hier ligt het probleem levensgroot voor ons. Daarom zal er gepraat moeten worden teneinde te voorkomen dat de belangen van de één noch van de ander in de knel komen", aldus spre ker. Diaserie Tijdens deze bijeenkomst werd een prachtige diaserie vertoond waar uit bleek dat het streekplan een ge_- bied van 18 gemeenten omvat welke gelegen zijn tussen Staphorst en De venter, met in totaal 315.952 inwoners, waarvan 171.900 in steden en 144.052 op het platte land. In deze diaserie werd met name de vraag aan de orde gesteld welk beleid zal moeten worden gevoerd ten aanzien van ,de bevolkingsgroei, werkgelegenheid, landbouw, ver keer en milieu. Groot belang Na vertoning van de dia's gaf de heer Stoffel een uiteenzetting over de gespreksstof die in de discussiegroe pen aan de orde zal moeten komen. Hij stelde daarbij dat iedere burger verantwoordelijk voor het geheel is. Aan deze verantwoordelijkheid zal men zich niet kunnen en mogen ont trekken. „Er zijn veel controversiële punten die in samenwerking zullen moeten worden opgelost, zoals de vraag waar nieuwe industrievestigin gen in de toekomst zullen moeten Na een ziekte van enkele maanden is woensdag op 59-jarige leeftijd in het St. Geertruiden Ziekenhuis te Deventer overleden, de heer P. Viet, ambtenaar van 's Rijks belastingen, alhier. De heer Viet was, hoewel on opvallend, een actief lid van de Hol- tense gemeenschap. Hij was penning meester van de afdeling Holten van de Algemene Bond van Ambtenaren, bestuurslid van de afdeling Holten van 't NVV cn als zodanig vertegen woordiger in het bestuur van de „Soweco" te Almelo, bestuurslid van de afdeling Holten van de E.H.B.O., penningmeester van de Kring Salland van de EHBO en als 2e instructeur zeer actief betrokken bij het plaatse lijk E.H.B.O.-werk. De overledene was voorts actief als lid van de Par tij van de Arbeid en een aantal jaren kandidaat voor de gemeenteraad voor deze partij. Hij was iemand die steeds klaar stond voor zijn mede mensen en bij wie niemand verfeefs aanklopte om hulp. De crematie zal plaats vinden op maandag, 21 april, om 12.05 uur in Aula I van het cre matorium te Dieren. plaats hebben, welk soort industrie dat dan zal moeten zijn en'welk soort beslist niet. Hoewel in het uiteinde lijke plan niet ieder zich zal kun nen herkennen is de informatie van zeer groot belang", zo besloot de heer Stoffel. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarbij een regen van kritiek neerdaalde op de hoofden van de heren Stoffel en van Kuilenburg. Landbouw Zo werd de vrees uitgesproken dat de landbouw steeds meer het kind van de planologische rekening gaat worden. Iemand riep uit dat ,,er geen redelijk gesprek mogelijk zou zijn, in dien de landbouw geen garantie krijgt voor zekerheden in de toe komst. De landbouw wil nu wel eens met rust worden gelaten, nadat men er jarenlang tegenaan heeft ge schopt", meende hij. Namens de plattelandsvrouwen werd verklaard dat de boer altijd goed voor het land schap heeft gezorgd en dat intensi vering van zijn bedrijf in de huidi ge tijd een economische noodzaak is, omdat hij anders ten gronde dreigt te gaan. Geen speelruimte Gemeentesecretaris G. J. Langen- barg vroeg of er voldoende sped- ruimte is voor de te vormen ge spreksgroepen of dat alles al tevoren in een nauw en strak kader is ge perst. ,,Kan aan de genoemde groei- middelen nog worden gesleuteld?", wilde de heer Langenbarg weten. Fo rumlid Stoffel gaf volmondig toe dat er een nauw kader voor de discus sie op tafel ligt. „maar als er hele maal geen kader is, duurt het nog langer voor het plan een keer wer kelijkheid wordt", zei hij. Achterdocht De achterdocht bleef duidelijk han gen in de zaal. In do wandelgangen werd al gesproken over een bevol kingsaantal voor Holten van 6500 in 1985 terwijl men nu al 8000 zielen telt. Voor de natuurlijke aanwas zou zelfs geen ruimte meer zijn. De steden Zwolle en Deventer zouden een ge weldige impuls krijgen en de men sen uit dc buitendorpen zouden ook naar die steden moeten verhuizen. Deze en dergelijke veronderstellingen leiden ertoe dat de meeste bezoekers wat onbevredigd de zaal verlieten. Na afloop werd er een gespreksgroep gevormd die op 1 mei met haar werk zal beginnen. De voorlichtingscam pagne over het ..Streekplan IJssel vallei" zal in totaal f 300.000 gaan kosten. In april 1977 moet het strook- plan zijn vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter algemene kennis dat het bad vanaf 28 april a.s. ge opend zal zijn op d'e navolgende uren: a. van maandag tot en met zater dag van 's morgens acht uur tot een half uur vóór zonsondergang, b. op zondag vanaf twaalf uur tot een half uur vóór zonsondergang. In afwijking van deze openingstijden zal het bad: 1. in de maanden juli en augustus vanaf 's morgens zeven uur ge opend zijn. 2. op de maandagavond en de woensdagavond na half zeven 's avonds ter beschikking staan van de plaatselijke zwemclub en derhalve voor het publiek geslo ten zijn. 3. gedurende de periode 15 juni tot 18 augustus a.s. op de woens dagavonden na 19.00 uur gesloten zijn voor het publiek. In de door burgemeester en wethou ders te bepalen gevallen kan de da gelijkse leiding van het bad van de hiervoor genoemde tijden afwijken. Voor uitgifte abonnementen zie pu blikatie elders in dit blad. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar. burgem.; G. J. Langenbarg, secr. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat met in gang van 21 april 1975 de uitmon ding van de Larenseweg op de Dorp straat in verband met de uitvoering van reconstruciewerken in beide richtingen! gesloten zal zijn voor al le verkeer. Bovenstaande verkeersmaatregel blijft van kracht tot het tijdstip waarop de werkzaamheden zijn vol tooid. Burgemeester en wethouders voor noemd: De burgemeester W. H. Enklaar. De secretaris G. J. Langenbarg. Geboren Alberdina Jantina, dv A. Poliste en J. E. Kruimelaar. Lenette, dv A. Groot Enzerink en A. A. Marskamp. Ondertrouwd J. W. Klein Horst man, 37 jaar, Holten en G. Mossel man, 42 jaar, Hengelo. Overleden H. Tuller-Oolbekkink, 84 jr. A. 'smum De laatste Open Deur-samenkomst van het winterseizoen 1974-1975 wordt a.s. zondag, 20 april in de Hervorm de kerk te Holten gehouden. Als the ma voor deze win terreeks was geko zen het thema „DE KERK". In de 3 reeds gehouden bijeenkomsten over dit thema is stilgestaan, achtereen volgens bij a. het ontstaan van d« kerk- b. de taak van de kerk; er c. de verdeeldheid van de kerk. Zon- da'g a.s. zal het gaan over de betrek kelijkheid van de kerk. Het onder werp luidt dan ook: De kerk kan wel opdoeken". NED. HERV. KERK: 10.00 u. ds C. C. Addink. Extra coll. Alg. Diaco nale Doeleinden. Oppasdienst: me vrouw Dorresteijn, Alie Koopman ei Mini Stegeman, 19.15 u. Open Deur- Samenkomst. Voorganger ds. Schellevis. GEREF. KERK: 8.30 en 10.30 u. ds. H. van Twillert (Bed. H.A.), 15.00 u. ds. H. van Twillert (Dankzegging) In alle diensten is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het restauratiefonds. Kinderoppas (tij dens de dienst van 10.30 u.)_ I" vrouw Stam-Bosschers, mevrouw Schuppert-Limbeek (res. mevrouw Meijerink-Hasewinkel). Ria Potman, mevrouw Aanstoot-Harmsen (r§s. mevrouw Schuppert-Stam). R.K. KERK: za. 17.00 u., zo. 9.30 u. DIJKERHOEK: 10 u. ds. A. Schel levis. Extra collecte Alg. Disconale Doeleinden. NIEUW HEETEX: zaterdagavond 7 u., zondag 8.00 en 11.00 u. Verschillende van de lezers zullen Holten met het oog op het bewaren zich de „Milieugroep Holten" herin neren. Deze was samengesteld uit leden van de diverse in ons dorp werkzame vrouwenverenigingen. Het doel dat de dames nastreefden was, een bijdrage te leveren aan het be houd van een schoon milieu en aan het tegengaan van natuurbederf. Een actieve kern nu van de „Mi lieugroep" heeft zich losgemaakt van de genoemde verenigingen en kwam in contact met het Comité Beuse- berg. Het hieruit voortgekomen over leg leidde tenslotte tot het samen gaan van deze twee groeperingen. De redenen hiertoe liggen voor de hand: beide hebben uitgangspunten ge meen, hun werkterreinen grenzen aan of overlappen elkaar; door éénwor ding kan de doeltreffendheid in wer ken worden bevorderd. De nieuwe groep zal naar buiten opereren onder de naam Werkgroep Natuur en Milieu Holten, haar stre ven tot uitdrukking brengen in de vol gende doelstelling: Inzet voor het behoud van een goed leefbaar milieu in de gemeente Hol ten. Hieronder wordt verstaan: 1) a) Bescherming van natuur en landschap. b) Waakzaamheid tegen bodem-, water- en luchtvervuiling. c) Voorkomen van lawaaihinder. 2) Streven naar inspraak bij be stemmingsplannen voor de gemeente van karakteristieke landschappen dorpsbeelden, van open groene ruim ten en van bossen. 3) Voorlichting en educatie aan de bevolking van Holten op het gebied van milieu en aanverwante onder werpen. 4) Aandacht voor maatregelen en acties elders in Nederland betreffen de milieubehoud en -bescherming; zo nodig, bij Holtense instanties me dewerking en medeleven stimuleren. 5) Het ondernemen van die stappen bij beleidsorganen die naar inzicht van de Werkgroep nodig zijn uit oog- ount van milieuzorg- De heren E. Popelier en H. Post. die als afvaardiging van het Comité Beuseberg zitting hadden in het Bestemmingsplanforum, zullen hier in de opvattingen van de nieuwge vormde werkgroep doen horen. De leden van de nieuwe groep vinden het passend en zakelijk, iedereen van het ontstaan hiervan op de hoogte te stellen. Zij, die meer willen weten of zich geestverwanten voelen, kunnen zich wenden tot: mevrouw A. M. Ladiges-Van der Lin de, Churchillstraat 149 (tel. 1796), mevrouw D, Trotsenburg-Dikkers, Bessinkpasstraat 27 (tel. 2823), de heer G. S. E. Vegter (Voorzitter), Burg. van de Borchstraat 29 (tel. 1394), de heer H. Post (secretaris), Bergmanstraat 21. Werkgroep Natuur en Milieu Holten. Ds. A. Schellevis, hervormd predi kant te Holten, die in de 3 genoemde bijeenkomsten de spreker was, zal ook deze laatste keer over genoemd onderwerp spreken. Medewerking zal worden verleend door het Jongenskoor van de zwak zinnigeninrichting „Groot Schuylen- burg" uit Apeldoorn. Dit ruim 50 lé den tellende koor is geheel samenge steld uit patiënten van genoemde in richting. Derhalve geen gewoon koor, maar een koor van jongens, die het fijn vinden om, o.l.v. dirigent-verple ger A. J. Vos, te mogen zingen. Hoe wel de zuiverheid van de zang zo hoog als mogelijk is, wordt opgevoerd, is het meest sprekende wellicht, de overgave waarmee deze zwakbegaaf de jongens zingen. Hoewel vanaf ongeveer 19.05 uur ge legenheid is voor het gemeenschap pelijk zingen, is de officiële aanvangs tijd, zoals gebruikelijk, vastgesteld op 19.15 uur. Volledige programma's worden bij het binnenkomen aan de bezoekers gratis uitgereikt. Entree-heffing kent men bij de Open Deur-samenkomsten niet. Wel een collecte voor het O.- Deur-werk. Wie nog vragen mocht hebben, kan altijd even informeren bij de Open Deur-medewerker-ster, die aan de ingang van het kerkgebouw staat. In verband met examens: heren- groep senioren van 9.30 uur, vrijdag avond 18 april in gymnastieklokaal Tuinstraat. <3- ISfc In de hal van het bejaardencentrum -.Diessenplas" werd vorige week vrijdag in tegenwoordigheid van de bewoners van het cen trum en de flats, vele leden van het college van Diakenen der Ned. Herv. Gemeente van Holten, bestuursleden en medewerkers van de „Diessenplas", een kunstwerk onthuld, aangeboden door de diaconie. Het stelt voor een in Italiaans en Duits glasmozaïek uit gevoerde distelplant met een paar bloeiende en een paar nog in. knop zijnde distelbloemen, staande in een waterrijk geheel dat ge symboliseerd wordt door de zonneschittering in het water. In een verantwoord en kleurrijk geheel heeft de kunstenaar Wim Zwiers te Roden, de naamgeving van „Diessenplas" distels in een moe rassig land weten weer te geven. De aanbieding van het kunstwerk had plaats door de voorzitter van de diaconie, de heer A. Huiting, die het, met een korte toespraak overdroeg aan het bestuur van „Diessenplas". Hij memoreerde in grote trekken de totstandkoming van het centrum en constateerde, dat één en ander nog niet compleet was, om de relatie Diaconie-Diessenplas tot uitdruk king te brengen. Al geruime tijd geleden waren geldmiddelen gereser veerd voor het kunstwerk, dat deze relatie thans kan beklemtonen. De voorzitter van het bestuur van „Diessenplas", de heer H D. Alink, dankte de heer Huiting voor zijn goede woorden en zei het kunstwerk gaarne te willen aanvaar den. Hij herinnerde aan de discus sies, die er zijn geweest om tot een verantwoord geheel te komen en de pogingen, die zijn gedaan om het centrum te realiseren. „Diessen plas" is erg blij met dit geschenk van de Diaconie der Herv. Kerk," aldus de heer Alink. Na de korte toespraken werden de dames F. M. Sprokkenreef-Stam en S. Germans-van Wijk, als eerste be woonsters uitgenodigd, de laatste be letselen voor het zichtbaar worden van het geschenk, door het door knippen van een koord, weg te ne- Na het officiële gedeelte, verzamel den de aanwezigen zich in de re creatiezaal en werd. onder het genot van een kopje koffie of een drankje, nog een tijdje nagepraat. Tijdens een onderonsje tussen dia conie en bestuur, werd door de heer Huiting aan mevrouw W. G. Veen- stra-Keukenkamp. en de heren H. D. Alink en H. J. Westerik een atten tie aangeboden in de vorm van baro meter, thermometerset. voor het ve le werk, dat zij verricht hebben bü de totstandkoming van „Diessen plas". De heer Alink, totaal verrast door dit geschenk, dankte, mede namens Over enkele dagen heeft Holten haar 4e bank. Met ingang yan vrjj- dag, 25 april wordt nl. een filiaal van de Amro Bank gehuisvest in een mo dern een representatief pand aan de Dorpsstraat 24 C, waar vroeger de ulo-school stond. Een periode van langdurige voorbereidingen en de no dige verbouwingen is daarmede af gesloten. De officiële opening zal geschieden door burgemeester, mr. W. H. En klaar, donderdag, 24 april om 16.30 uur. Het kantoor beschikt over een spreekkamer, een nachtkluis, een sa- felokettenkast en een beveiligde ba lie. In het kantoor is eén open spreekhoek aangebracht, welke bij draagt aan het ongedwongen karak ter van de cliëntenhal. De leiding van het kantoor zal berusten bij heer E. G. J. Bus. daarin bijgestaan door mevrouw G. Jansen-Schottink. De openingstijden van de bank zijn maartdag t.m. vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagsavonds van 18.30- 20.00 uur. Open Huis Op zaterdag. 26 april, vindt er in de bank een zgn. open huis plaats van 10.00-12.00 uur, waarbij ieder van harte welkom is. De ingebruikneming van het pand gaat nl. gepaard met een kleurwedstrijd voor kinderen in de leeftijd tot 8 jaar en van 8 tot 12 jaar, waarbij leuke prijzen ter be schikking worden gesteld. Daarnaast zal er een attractieve spaaractie zijn met als premie een pluche spaarvar ken. Het geheel zal muzikaal worden opgeluisterd door de Holtense Mu ziekvereniging „H.M.V.". Ter gelegenheid van de ppeninig van de Amro Bank wordt een expositie gehouden van werken van de Holten se kunstenaar Henk Breedveld, Deze tentoonstelling duurt tot en met 9 mei en is tijdens de kantooruren vrij toegankelijk. Als dank voor de warme belang stelling organiseert de G.J.V. „De Vriendenschaar" op vrijdagavond 2 mei a.s. een toneelavond voor haar donateurs in gebouw „Irene". Aan vang" half acht precies. De toneelgroep ..O.C.H." zal die avond het blijspel ..Donder...dagen" voor het eerst in Holten ten tonele brengen. De toegang is gratis, terwijl tijdens de pauze een ver loting met vele prachtige prijzen zal De toneelgroep en het gekozen blij- worden gehouden spel vormen een garantie voor een avond volop plezier. mevrouw Veenstra en de heer Weste rik, het college van diakenen voor deze geste. Zondag 20 april: 14.00 uur: Dansen in café „De Wip_ pert" met „The Bill Tops" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 21 april; 19.45 uur: Vergadering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in „Trefpunt". 20.00 uur: Filmavond Veilig Verkeer Nederland in hotel „Hólterman" (zie adv.). 20.00 uur: Vergadering Wereldwin kel in gebouw „Irene". Dinsdag 22 april: 14.00 uur: Bezoek Chr. Plattelands vrouwen aan kaasboerderij fam. Cats. Vertrek half twee vanaf ge bouw „Rehoboth". Woensdag 23 april: 20.00 uur: Jaarvergadering Hengel sportvereniging „De Rietvoorn" in Hotel „Hólterman" (zie adv.). Donderdag 24 april: 16,30 uur: Officiële opening Amro Bank door burgemeester mr. W. H, Enklaar. Donderdag 17 t.e.m. zaterdag 26 april Nationale DAF-Voorjaarsshow Auto mobielbedrijf Fa. J. Hosmar, Nij_ verdal (zie adv.). Vrjjdag 25 april: 8.30 uur: De Amro-Bank opent haar deuren voor het publiek in perceel Dorpsstraat 24C (zie adv.). 17.00 uur: START inzameling van lompen in het dorp t.b.v. Holtense Muziekvereniging (zie ber.). Zaterdag 26 april 10.0012.00 uur: Open huis Amro- Bank. in perceel Dorpsstraat 24C en expositie werken Henk Breed veld (zie bericht). 11.00 uur: Officiële opening tentoon stelling Nederland-Canada in de aula van de Scholengemeenschap door burgemeester mr. W. H. En klaar. 20.00 uur: Toneeluitvoering „C.O.C.** in gebouw „Rehoboth" (zie adv. en bericht). Zondag 27 april 13.30 uur: Touwtrekkerstoemooi TTV „O.K.I.A." in „Kalfstermanswei- de' (zie ber.). Maandag 28 april: 19.30 uur: Bijeenkomst gemeentebe stuur met de Kolbewoners in „Amicitia' over de leefbaarheid in het Kolcomplex. 19.30 uur: Samenkomst besturen po litieke partijen in zaal „Vosman". Woensdag 30 april: (Koninginnedag) Winkels 's middags na 1.00 uur ge sloten. Vrijdag 2 niei: 15.00 uur: Plechtige herdenking 30 jaar bevrijding op de Canadese be graafplaats met o.a. bloemlegging door schoolkinderen op de graven der gesneuvelden. 20.00 uur: Ledenvergadering A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in gebouw „Rehoboth". Maandag 5 mei: Alle winkels de gehele dag gesloten. Donderdag 8 mei: (Hemelvaartsdag) Groot ponyconcours „Bergruitertjes" in weide van Robers (Pastorie straat). Zaterdag 10 mei: Groot concourshippiaue Land. Rijv. „Bergruiters" in weide van Robefll (Pastoriestraat).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1