Doortrekking S-14 kost 10 miljoen stoten RAADSVERGADERING Plechtige tierdenkin 30 jaar bevrijding Internationaal wetenschappelij k congres Grote veranderingen bij de stichting voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging Bijeenkomst „stichting '40-'45" VAN DORPERDIJK NAAR BEERDIJK' Officiële publikatie ienst VRIJDAG 2 MEI Maandag5 mei... Verloren - Gevonden Gemeentelijk zwembad „Twenhaarsveld" Burgexlijke Stand Vergadering Bestemmingsplan- In Borger benoemd Rectificatie Dorpsplein Politieke scholingscursus ONZE AGENDA OLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 11 april 1975 27ste jaargang - no. 15 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 ji 21 It milINml— (bij l.i.r) f ,.Sl hilf |„r. |I._ Lm» n.—rt 31 ent. W.li.j 811181, 1,1.-1,.1 I.,.,. H.ll,,. Ij,,.,11,1 In de maandagavond in Hotel Vosman goed bezochte alge mene ledenvergadering van de afd. Holten van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) heeft de heer ir. H, .Wieringa, hoofdingenieur Prov. Water staat te Zwolle een inleiding gehouden over hét' onderwerp „Aanleg van wegen, in het bij zonder de S-14. en wat hiermee samenhangt". Ir. Wieringa die-eerst uitvoerig aan dacht schonk aan de ontwikkeling van het wegverkeer na 1950, het rijkswe- genfonds en wet uitkeringen wegen, indeling kenmerken en beheer van de wegen, aanleg van nieuwe wegen in Overijssel herinnerde aan het eind van zijn boeiend betoog aan d;e aan leg van de E8 die bij Holten ook con sequenties heeff. gehad voor de pro vinciale weg HoltenLaren. Gelijk tijdig met de opening van die E8 tus sen Hoevelaken en Holten-Mankelo is ook de nieuwe .weg.. Holten-Laren aangesloten. In Overijssel bleef dit voorlopig beperkt tot een nieuw stuk weg tussen de Dorperdijk bij Holten en de provinciale grens. Hoewel de S14 zowel in het ruilverkavelmgisplain „Holten-Markelo" ail-s in het bestem mingsplan onder de spoorbaan en de oude E8 doorgetrokken was gedacht tot de Beerdijk (in de bocht bij Vol kerink) en het stuk BeerdijkNieuw Heeten daarbij verbeterd zou worden, is hieraan nietdirect uitvoering ge geven. Er waren in de eerst komen- Arts vrijdag 5 u. - maandagmorgen 8 J. F. van Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870. Uitsluitend voor spoed gevallen. Voor boodschappen bel len: 11.00 u. en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster m. v.d. Zand, Prinses Irene- straat 7, Markelo, tel. 05476-1285. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve, za.. van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff-Dekker, tel. 1438, b.g.g. mevrouw J. Beldman- Aanstoot, tel. 1799. Zieken vervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage Müller, tel. 1320. Tandarts H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42, Holten, tel. 05483-1433. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. namiddag. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Overijssel" Bureau de Joncheerelaan 134, Nijver- dal, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Gaardenstraat 31, tel. 05483-1436 (Tij dens weekends 05486-4126). Spreek uren: 's maandags, dinsdag en 's woensdags 's morgens van 8.30-9.30 u. en donderdagsavonds van 18.30- 19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, telef. 1549 (tussen 8.30 en 10 u.). Dierenarts A. Th. Oostenburg, Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeur'< ngsdienst T.e.m. zondag 13 april B. Groot Ob- binik, Kozakkenstraat 2, tel. .1526. Maandag 14 april t.e.m. zondag 30 april: T-I. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 12 april t.e.m. vrijdag 18 april: Electi'a: H. Heijink. Kolweg 44, tel. 2124. Gas: H. .T. Kolkman. Diessenplasstraat 32. tel. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 f Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 fG. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). de jaren urgenter zaken, in hoofdzaak de aanleg van de S15 (GoorRijs- sen) en de scheiding van' langzaam en snel verkeer door aanleg van fiets paden en parallelwegen. Het stuk S14 tussen Dorperdijk en Beex-dijk werd mede i.v.m. de hoge kosten en -de beschikbare fmaxicieringsmidde. len, eerst maar even vergeten alhoe wel dit stuk van belang was om zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit de nauwe bebouwde kom van Hol ten te houden en ook het aangelegde stuk nieuwe provinciale weg meer tot zijn recht te doen komen. Tien miljoen Toen dan ook onlangs i.v.m. de werk- veiTuiminm bekend werd dat een in jectie zou worden gegeven aan het ronds Wet uitkeringen wegen een in jectie die voor Overijssel neerkomt op een eenmalige investering van cir ca 13 a 14 miljoen, is onmiddellijk de S 14 tussen Dorperdijk Holten en Nieuw Heeten' naar voren geschoven. De kosten van het gehele wexk wor den geraamd op f 10 miljoen. Meer dan de helft daax-van zal ten laste ko men van de ongelijfcvloerse kruising van de S 14 met dé spoorbaan ere de oude E8 plm. 500 meter ten wes ten van het kleine viaduct. Het ligt Met het doortrekken van de S-IJf zal worden gestart in augustus. Op de foto de situa tie bij de Dorperdijk. in de bedoeling met deze werken plm. 1' augustus te beginnen en met het overige wegenwerk in het najaar van 1975. De ruilverkavelingscom missie die aanvaiïkelijk nog wat scep tisch gestemd was, omdat de aanleg schaai-se landbouwgrond vraagt, gaf en geeft volle medewerking, evenals het gemeentebestuur dat in het ver leden meermalen heeft aangedron gen de S14 tenminste aan te sluiten op de oude E8. Omdat doortrekken van de weg tot de Beerdijk het oude gedeelte provinciale weg tussen Hol ten en de Beerdijk, dat praktisch niet is te verbeteren, eveneens aanmerke lijk zal ontlasten stelde het gemeen tebestuur zich eveneens achter deze voorgenomen doortrekking. Doorgaande weg Steeds meer blijkt men de weg Raalte - Heeten - Holten te kurtnen vinden als doorgaande weg. Wan neer de E8 straks via rijksweg 35 Hengelo en Enschede bereiken zal, dan is een gemakkelijke route vanaf Zwolle naar de zuidelijke stedenband gelegen langs de S14. Dit feit wordt veroorzaakt door het uitblijven van rijksweg 32 en van de doortrek king van rijksweg- 35 naar Zwolle. Met dit verkeer is xn de prognoses nog geen rekening gehouden, maar mocht dit verschijnsel verder optre den en dan zal 't jarenlang het ge val zijn dan speelt dit extra ver keer zich buiten Holten om af. Met de aanleg van de S14 krijgt Holten niet alleen een betere uitvals weg, maar tevens een tangent die het doorgaande verkeer zoveel moge lijk bxxiten het dorp zal houden waar door het milieu in het dorp zal verbe teren, zo besloot ir. Wiei-inga. Er werden naar aanleiding van de inleiding een groot aantal vragen gesteld die ir. Wieringa de gelegen heid boden om op verschillende de tails nog wat nader in te gaan. De voorzitter de heer J. A. Meij er- man dankte de heer Wieringa en bood een gesc'henkbon aan. Verloren: herdershond, teef, 8 maan den, zwart dek met gele poten. Grij ze kater met rode halsband. Medail lon met leeuw. Leren portemonntaie met twee ritsen, donkerbruin, inhou.d ca. f 38,Zwarte herenfiets, merk Gazelle. Wieldop van een Datsun. Groene enveloppe met een bankbil jet van 10 gulden. Gouden ketting met oud rond medaillon, 2 foto's van een baby en een man. Spaarbankboekje van de zilvervloot ABN. Zwarte klep- portemonnaie, merk Facom, inhoud f 8,80. Bruine portemonnaie met 175 a 200 gulden. GEVONDEN: Kindermuts. Regehcape. Ijzerzaag. Grijze kat. PonchoDames-horlo- Z D.ik* nolt«n Stokkum Op bovenstaande situatieschets is aangegeven hoe en waar het nieuwe gedeelte van de Larenseweg.Raalter. weg (S 14) vet zwart aangegeven zal worden aan gelegd. Vanaf de Dorperdijk wordt het tracé, via het Usclubterrein, doorgetrokken naar de spoorlijn Deventer. Almelo, welke hij met een ongelijkvloerse kruising door middel van een tunnel zal passeren, pl.m. 500 meter ten westen van het kleine viaduct. Ter hoogte van de Beerdijk wordt het nieuwe tracé in de bestaande Raal- terweg ingepast. De scherpe bocht bjj Volkerink zal daar. door verdwijnen. Om de tunnel in de spoorbaan zo be. perkt mogelijk te houden, zullen de Parallelweg ten zui den van de spoorbaan en de Deventerweg (oude E 8) ten noorden van de spoorbaan, zo dicht mogelijk naar de spoorbaan worden verlegd, zoals op de situatieschets met zwarte lijnen is aangegeven. De lengte van het nieu. we gedeelte is pl.m. 6.5 km. NED. HERV. KERK: 10. u. ds. Schellevis, 19.15 u. ds. Lugtigheid. Extra collecte Prot. Interk. Thuis front. Oppasdienst mevrouw Mon deel, Mientje Schooien en mevrouw Rensen. 10.00 u. Jongerendienst in ge bouw „Ix-ene". GEREF, KERK: 9.30 u. G. W. H. Peddemors (Openbare Geloofsbel.). Iri beide diensten is die eerste collec te voor de Theol. School en de Vrije Universiteit en de tweede voor het restauratiefonds. Kinderoppas: A. Dul-de Fockert, mevrouw Getka- te (reserve W. Stam-Bosschers. Stam-Hasewin'ke, Ria Bolinik (Dinie Koordes res.). R.K. KERK: za. 17.00 x gen 9.30 u- zondagmor- DIJKERIIOEK: 10 u. ds. P. Lugtig heid. Extra collecte Prot. Intex-k. Thuisfront. OKKENBROEK: 10 u. ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. NIEUW H.EETENzaterdagavond 7 u., zondag 8 en 11 u. De gemeenteraad komt dinsdag, 15 april, om 19.30 uur, in openbare vergadering ten gemeentehuize bij een ter behandeling van de volgen de AGENDA: 1) Notulen van de vergadering van 18 maart 1975. 2) a) Ingekomen stukken, b) Mededelingen. 3) Voorstel tot wijziging van de sa larisverordening per 1 januari 1974, 1 april 1974 en 1 juli 1974. 4) Voorstel tot vaststelling van een verhoging van het bedrag per leex'ling, als bedoeld in artikel 55 bis der Lagei'-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1974. 5) Voorstel tot vaststelling van de exploitatievex-goeding voor het bijzonder lager onderwijs over het jaar 1974. 6) Voorstel tot wijziging van het bedrag per lèerling, als bedoeld in artikel 55 bis der Lager-Onder- wijswet 1920 Over het jaar 1975 7) Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1975 (credieten leermiddelen Kolschool, aan koop reinigingsapparatuur gara ge gemeentewerken, bouw 2 lo kalen bijzondere school Kol, aan koop lichtdruk apparaat gemeen tewerken, voorzieningen geluids isolatie woningen Boschkamps- straat 21-23, verbouw woning Rörikstraat 1). Beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter algemene kennis dat het bad vanaf 28 april a.s. ge opend zal zijn op de navolgende uren a) maandag tot en met zaterdag van 's morgens acht uur tot een half uur voor zonsondergang. b) op zondag vanaf twaalf uur een half uur voor zonsondex-gang. In afwijking van deze openingstijden zal het bad: 1) In de maanden juli en augustus vanaf 's morgens zeven uur geopend zijn. A.s. zondag 13 april zal er een jeugddienst' zijn in de N.H. kerk. Aan vang 19.15 uur. Voorganger ds. Lugtigheid. Laat je er niet van wi houden om ook op deze tijd 's avonds deze dienst samen te vieren. De Jeugddienstcommissie. De plechtige herdenking van de 30-jarige bevrijding van ons land, welke vrijdag 2 mei zal plaats vinden op de Canadese begraafplaats op de Holterberg, zal geleid worden door ds. L. de Vrijer, legerpre. dilcant te Holten. Brigade-generaal T. G. Gibson DSO, voormalig commandant van de 7e brigade van het Canadese leger, die onze bevrijding bevocht, zal de rememberence uitspreken. In tegenwoor digheid van de Canadese Ambassadeur Mr. Thomas Carter, onder wiens auspiciën de plechtigheid plaats vindt en tal van genodigden, zullen 600 Holtense schoolkinderen bloemen leggen op de graven van de gesneuvelden. Ook zullen een aantal kinderen van Canadese mili tairen, die hun standplaats hebben in Brunsum, aan deze bloemleg- ging deelnemen. Overste De Vrijer zal een korte herdenkingsrede houden. De plechtigheid begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk, mits men op tijd aanwezig is. Een eenheid van de Koninklijke Mare chaussee zal de vlaggewacht betrekken. De Holtense Muziekvereni ging „H.M.V." zal koraalmuziek ten gehore brengen en de beide na tionale hymnen spelen. Na afloop van de plechtigheid biedt het gemeentebestuur van Hol ten de genodigden een receptie aan in hotel „Hoog Holten". TENTOONSTELLING In verband met de bevrijdingsherdenking zullen Martin Hols en Dick Kevelam, met medewei-king van de Canadese Ambassade, in de aula van de Scholengemeenschap, een tentoonstelling inrichten onder de titel „Nederland en Caxiada 1945.1975, dertig jaren vaxi blijvende vriendschap". De expositie zal zoveel mogelijk gewijd zijn aan de be vrijding en aan de opmars van het Canadese leger en tevens een beeld geven van vriendschappelijke betrekkingen, die tussen Nederland en Canada gegi'oeid zijn. Beide jongens hebben bij een eerdere herden king al eens een soortgelijke expositie georganiseerd in de boerderij van Kevelam. Op 25 april wordt met de inrichting begonnen. De offi ciële opening zal geschieden door burgemeester Mr. W. H. Enklaar. op zaterdag 26 april des voox'middags 11.00 uur. De expositie is voer het publiek en de schooljuegd toegankelijk. In de ruime studeerkamer van prof. dr. H. A. Oberman in huize „Ekeby" op de Holterberg wordt van 10 tot 16 april een Internationaal We tenschappelijk Congres gehouden waaraan wordt deelgenomen door we tenschapsmensen uit Nederland, Duitsland, Canada en Amerika. De deelnemers aan het congres logeren in verschillende hotels in Holten. Het onderwerp dat centraal staat luidt: „Veranderingen in maatschappij en Geboren Daniël Pieter. zv P. M. S. Visser en W. S. M. Speelman. Gerrit Willem, zv H. Schippers en F. Oosterkamp. Patricia Rei- riiera, dv G. J. Bekkernens en K. Vei-berne. Ondertrouwd A. W. Reijlink, 23 jr. en J. G. E. Toorneman, 18 jr. Jr.G. J. Vincent, 28 jr. en D. H. Deijk, 26 jr. en P. Oosterkamp 22 Max-kvoort, 24 jr. Getrouwd F. Medda, 27 jr. en G. ter Maat, 20 jr. BEVOLKING Ingekomen A. Bleijenberg van Canada. Mevrouw C. E. Stijf- Schoonhagen van Deventer. G. Visser en gez. van Borne. H. C. A. Penders en gez. van Deventer. Mevrouw W. H. Scihöppers-Bruijns van Stad-Delden. J. W. Leonhart en gez. van 'Bennebroek. J. F. P. Hers en gez. van Epe. G. J. Pas en gez. van Rijssen. Vertrokken M. L. A. Hoppezak en gez. naar Assen. G. Rozen- dom naar Noorwegen. P, L de Jong en gez. naar Goor. j. L. Klooster en gez. n5aar Gouda. W. B. Wiltink en gez. naar Lochem. F. Medda en echtgen. naar Deventer. kerk tussen de middeleeuwen en de tijd van de reformatie". Het congres staat onder leiding van prof. Ober man, hoogleraar in de theologie te Tübingen (Did.). Maandag brengen de congressisten een bezoek aan de geboorteplaatsen van de moderne devotie Kampen, Zutphen en Deventer. 2) Op de maandagavond en de woenedagavond na half zeven 's avonds ter beschikking staan van de plaatselijke zwemclub en derhalve voor het publiek gesloten zijn. 3) Gedurende de periode 15 juni tot 18 augustus a.s. op de woensdag avonden na 19.00 u. gesloten zijn voor het publiek. In de door burgemeester en wethou ders te bepalen gevallen kan de da gelijkse leiding van het bad van d ehier-voor genoemde tijden afwij ken. Voor uitgifte abonnementen zie publi catie elders in dit blad. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgmeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Het bestemmingsplanforum verga dert op donderdag 17 april a.s. om 19.30 uur in het openbaar met burge meester en wethouders en de com missie ruimtelijke ordening in de Aula van de Scholengemeenschap. Op de agenda staan: 1. Verslag van de openbare verga dering van 26 maart 1973 2. Komplan 3. Werlmota sportbeoefenting (bui ten). 4. Recreatiestructuurschets 5. Beantwoording eventueel inge komen schriftelijke vragen. De heer F. W. Kraaijeveld, maat schappelijk werker te Holten is met ingang van maandag 14 april be noemd in Borger (Dr.). een zal ge- Binnenkort gaat het bureau voor maatschappelijk werk het Groene Kruis- gebouw verlaten en krijgt de stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening ..Midden Overijssel" eigen bureaus voor gezinsverzorging en maatschappelijk werk in onze gemeente. Maar de heer F. W. Kraayeveld, onze maatschap pelijk werker, zal dit helaas niet meer meemaken omdat h(j ons gaat verlaten H(j is als maatschappelijk werker (met het vooruitzicht leidinggevend maat schappelijk „erker te worden) benoemd in Borger (Dr.). Aangezien hij nog enkele vakantiedagen op te nemen heett, gaat de vacature op maandag 14 april at In. Gedurende de vacaturetfld. dus vanaf maandag 14 april, zal er alleen 's maandags, dinsdags en woensdags, 's morgens van 8.30 tot 9.30 uur spreekuur gehouden worden voor maatschappelijk werk in het Groene Kruis gebouw en 's avonds op donderdag van 18.30 tot 19 30 uur. Op deze spreek uren zult u de waarnemend maatschappelijk werker, de heer J. C. A, Mulder, treffen. Ongetwijfeld zal het bestuur van de stichting Midden Overijssel zich beijveren de vacature zo kort mogelijk te laten duren. In ons vorige nummer hebben we een situatietekening afgedrukt van het ontorpen dorpsplein (Dorps- hart) in het Komplan. Het ontwor pen bestemmingsplan bevatte ech ter een foutieve kaart. Gemeente huis en dorpsplein komen niet te lig gen aan de Tuinstraat, maar slechts tot aan de Kerkstraat, zoals aandachtige lezer trouwens hebben opgemerkt. Voor de maakte fout onze excuses. In zaal „Vosman!" zal maandag avond de laatste avond van de poli tieke scholingscursus voor vrouwen worden gehouden. Het onderwerp van discussie is „Defensie". In het fo rum hebben zitting mevrouw S. Lan- gendijk-de Jong. Tweede Kamer lid (PvdA) en de heren Koldeweij uit Hengelo (CHU), J. van Elzen uit Sassenheim (KVP) en A. Ploeg uit Arnhem (Tweede Kamerlid VVD). De discussie zal weer worden geleid door mevrouw E. Berrevoets-Wiers- ma uit Markelo. De zaal is open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur (pre cies). café „De Wip- De Stichting 1940-1945 zal op maandag 5 mei a.s-, in de Noord- en Oosthal van de nieuwe RAI te Amsterdam een bijeenkomst houden ter gelegenheid van het feit dat Nederland 30 jaar geleden werd bevrijd. Deze bijeenkomst georganiseerd na overleg met de Stichtingen Joods Maatschappelijk Werk en Pelxta, zal het karakter dragen van viering, bezinning en ontmoeting. De bijeenkomst kan, gezien de beschikbare plaatsruimte, door maximaal 3500 personen worden bijgewoond. Minister-president drs. J. M den Uyl zal een toespraak houden. Het officiële gedeelte van deze bijeenkomst, dat om 16.30 uur begint, zal door de NOS-radio en televisie rechtstreeks vanuit de RAI worden uitgezonden. Bureaus voor arbeidsrecht verdienden voor de leden 9 miljoen. De Bureaus voor Arbeidsrecht van het NVV hebben voor de leden vorig jaar voor 9.024.000 gulden aan ach terstallig loon, uitkeringen, enzo voorts in de wacht gesleept, opval lend meer dan in 1973 toen 6.865.000 gulden werd „verdiend". Vorig jaar klopten ruim 18.000 NW- leden bij de juridische dienst aan om de een of andere vorm van hulp. Meer dan 8.000 nieuwe zaken werden in behandeling genomen en eenzelfde aantal adviezen gegeven. Er werden bijna 1.000 cieviele procedures afge wikkeld en vele honderden uit spraken van raden van beroep. Vrydag 11 april 20.30 u. Komische western „El Con dor" in „de Schure" (zie bericht en adv.). Zondag- 13 april 14.00 u. discobal ii pert" (zie adv.). 14.30 u. Komische western „El Con dor" in „De Schure". 19.30 u. dansen in bar-dancing „Boo- de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 14 t.e.m. zaterdag 19 april Collecte t.b.v. „SIMAVI" (zie be richt). Maandag 14 april 19.30 u. Fractievergadering PvdA ten gemeentehuize. 19.30-20.30 u. spreekuur raadsfrac tie VVD voor leden en belangstellen den in hotel „Vosman". 20.00 u. Laatste politieke scholings cursus voor vrouwen in zaal „Vos man" (zie ber.). 20.00 u. ruilavond Holtense postzegel club „H.P.C." in hotel „Vosman". 20.00 u. jaarvergadering speeltuinver eniging ,.De Haar" in aula Scholen gemeenschap (zie adv.). Dinsdag 15 april 14.30 u. bejaardensociëteit in gebouw „Irene". 19.30 u. openbare raadsvergadering ten gemeentehuize (zie agenda). 20.00 u. gemeenteavond Ned. Herv. Kerk in gebouw „Irene". Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek naar gemeenteavond Herv. Kerk. Wo'/jsdag 16 april 20.00 u. bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal „Vosman". Donderdag 17 april 19.30 u. openbare vergadering van het bestemmingsplanforum in de aula van de Scholengemeenschap. 19.45 u. bijeenkomst Herv. Vrouwen vereniging Holten in gebouw „Ire ne". Spr. de heer v.d. Hengel te Ok- kenbroek. Onderwerp „Gelaatspro these". Vrijdag 18 api-il 20 00 u. ledenvergadering Varkens- fokvereniging in café „Kalfster- man" Maandag 21 april 19.45 u. vergadering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in „Trefpunt". 20.00 u. filmavond Veilig Verkeer Ne derland in hotel „Holterman" (zie adv. en ber.). Woensdag 23 april 20.00 u. ledenvergadering Hengel sportvereniging „De Rietvoorn" in hotel „Holterman",

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1