Individuele huursubsidie Enorme belangstelling opOpen-Huis' Dijkerhoek had (weer) grootste Paasvuur KERKDIENSTEN flag; Vergadering Plattelandsvrouwen Openbare kennisgeving GEMEENTE HOLTEN Geweldige belangstelling Hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat spreekt over wegen Officiële publikatie OPHALEN GROF VUIL „H.M.V." HE EFT GELD NODIG! Jaarvergadering O.L.M.-afdeling Gevonden - Verloren WIELPIJDER AANGEREDEN VOOR HET RHEUMAFONDS Bouw S cholen gemeenschap in 1976 SPREEKUUR BURGEMEESTER Holtenaar naar Nationale Metselwedstrij tl Ds. Lugtigheid naar Dordrecht Tijdelijke verkeers maatregel Bevolkings onderzoek op t.b. H Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per half jaar, f 17.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 4 april 1975 27ste jaargang - no. 14 van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kol weg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 fl Het bestuur van de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." heeft ver gunning gekregen tot het houden van een grote financiële „huis-aan. huis-actie" in de week van maandag 7 t.e.m. zaterdag 12 april. Het korps heeft geld nodig voor het aanschaffen van pauken en o.a. diepe trommen voor de drumband. Kosten pl.m. f 8000... Verder zijn er vergevorderde plannen voor een majorettenkorps, waarvoor ook veel geld op tafel moet komen. „H.M.V." neemt in de harten van de Holtenaren een warme plaats in en dit zal straks weer blijken wanneer de opbrengst geteld wordt. De inzameling wordt gehouden onder de slogan „Geeft met milde, hand, aan de kampioen van Nederland!" Hartelijk aanbevolen De teerling is geworpen. Hila- rius' Courantenbedrijf B.V. in Al melo, waar onze krant gedrukt wordt, gaat over naar - wordt ge ïntegreerd in, zoals dat met een deftig woord heet Uitgeversmaat schappij Van der Loeff B.V. te En schede. Het Dagblad van het Oos ten wordt een kopblad van het Dagblad Tubantia. De commercie heeft het gewon nen van een stukje geestesvrijheid, van de eigen identiteit van het Dagblad. Zeker: een belangrijke hoeveelheid werkgelegenheid is voor Almelo, voor een groot aantal mensen, voorlopig behouden geble ven en daar moet men dankbaar voor zijn. Maar het verlies, van dat stukje geestesvrijheid en het feit, dat bijna 26.000 lezers straks da gelijks een krant in de bus krijgen, die zij niet hebben begeerd en waarover met hen niet gesproken is. stemt anderzijds toch wel tot na. denken. In ons blad van 21 februari spra ken wij onder het kopje ,Geen par tij wel sympathisant" de hoop uit, dat uit het aanbod van de Twentsche Courant perspectieven zouden ontstaan en dat technisch personeel en redactie elkaar zou den weten te vinden in de strijd om het behoud van het Dagblad. Het heeft niet zo mogen zijn. De Twentsche Courant kwam te laat met haar aanbod om nog effectief te zijn. Het technisch en administratief personeel en een vijftiental redac tionele medewerkers is in goede verstandhouding gebleven. Hoofd redacteur Dick Houwaart en een aantal van zijn medewerkers heb. ben de krant verlaten. Het leven gaat door. De latinist zou zeggen: „Sic erat in fatis" (Zo heeft het moeten zijn). En wat on ze krant betreft: Drie dingen zijn al zeker. Hij wordt gezet in Alme lo, gedrukt in Enschede en het for maat wordt kleiner, in de geest van het dagblad Tubantia. Er is misschien een mogelijkheid, dat de krant ook een dag eerder zal kunnen verschijnen, waaraan o.a. door de zakenmensen de voor keur wordt gegeven. Daarover moeten we ons in eigen kring en met de directie van de drukkerij nog beraden. U hoort er nader van. (j. w. - w. b.) Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve za. van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438. b.g.g. mevr. J. Beldman-Aan- stoot tel. 1799. Ziekenvervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage Miiller, tel. 1320. Tandarts E. A. Witkop, Wierdensestraat 118, Rij ss en, tel. 05480-2260. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden-Overijssel" Bureau Nijverdal, Joncheerelaan 134, tel 05486-4126. Bureau Holten, Gaar denstraat 31, tel. 05483-1436. (Tijdens weekends 05486-4126). Spreekuur werkdagen: 8.30-9.30 u., donderdag avond 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Caniadastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 18, teL 05483-2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zo. 6 april C. Meindertsma, Bei'gmanstraat 12. tel. 2190. Ma. 7 t.e.m. zo. 13 april B. Groot Obbink, Kozakkenstraat. 2. tel. 1526. Aangifte van gestorven dieren op za. van 9-11 u. aan het slachthuis, teL 1318. Storingsdienst Za. 5 t.e.m. vr. 11 april: ELECTRA: H. J. Wansink, Lageweg 9. tel. 2789. GAS: J. Bosschers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel, 1325 (G. W. ter Harmsel). Ned. Herv. kerk: 10 u. ds. P. Lugtig- heid. 19.15 u. ds. A. Schellevis. Leer- dienst. Extra collecte: Inwendige zen ding. Oppas: mevr. Derksen, Fenny Scheperboer en Henny Baltus. Gercf. kerk: 9.30 en 15.00 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de eerste collecte voor „Eigen Jeugd werk" en de tweede voor het restau ratie-fonds. Tijdens de morgendienst Oppasdienst mevr. van Leeuwen- Beldman, en mevr. Kruithof-Ki-uime- laar (res. mevr. Aanstoot-Beldman) mevr. Stam-Stam, Hetty Lande- weerd (res. Tonny Hulsman). Kindernevendienst (le en 2e klas) mevr. van Engbrink-Ramaker (res. mevr. van Zeijts). R.K. kerk: za. 17.00 u., zondagmor gen 9.30 u. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. C. C. Addink, Collecte voor „Bethanië". OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. NIEUW HEETEN: zaterdagavond 7.00 u„ zo. 8 en 11 u. GEVONDEN: Witte judo broek; Wollen muts en want handschoenen; Gebi-eide heren trui; Soort Hazewind-hond, kort haar wit,Horloge. VERLOREN Zwarte hoes van een opvouwbare paraplu; Bruin gestippelde bivak muts; bouden broche; portefeuille met rijbewijs. Meer dan 800 personen,- voor het overgrote deel Holtenaren, hebben zaterdags voor Pasen gehoor gege ven aan de uitnodiging van U-Vlees BV Exportslachterij om het mo derne bedrijf te bezichtigen. Tijdens een rondgang, die begon op het punt waar de krulstaarten worden uitge laden, en eindigde daar waar ze klaar zijn om o.a. in koelwagens te worden geladen met bestemming Ita lië of andere landen in Europa, het zij voor binnenlandse afnemers. Tijdens de zeer interessante en leer zame „wandeling" door het bedrijf gaven de personeelsleden aan groep jes van 10 a 12 bezoekers uitleg over de volautomatische technische instal laties, terwijl ambtenaren van het Voedselvoorzienings In- en Verkoop bureau (VIB) uitleg gaven over de klassificatie waaraan tevens een wed strijd was verbonden. In de op maandag, 7 april, in de bovenzaal van hotel „Vosman" te houden jaarvergadering van de afde ling Holten van de Overijsselse Land bouw 3Iaatschappij (OLM) zal de hoofdingenieur-direkteur van de pro vinciale waterstaat, ir. H. Wieringa, een inleiding houden over de aanleg van wegen. De heer Wieringa zal daarbij in het bijzonder aandacht schenken aan het doortrekken van de provinciale weg S 14, van de ijsbaan „de Noordpool", via de spoorlijn Deventer-Almelo en de oude E 8, naar het bestaande tracé bij de Beer- dijk, waarmee men in juli a.s. hoopt te beginnen. In deze vergadering komen verder aan de orde. de jaarverslagen en de bestuursverkiezing: Aftredend en niet De dames van de afd. Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen hebben in de maandelijkse bij eenkomst in gebouw „Trefpunt" ge noten van een lezing die mevr. de Vries uit Zwolle hield over het on derwerp „De positie van de vrouw". In de pauze was er gelegenheid Op de kruising Gaardenstraat- Haarstraat werd postbode G. Bakker aangereden door de automobilist P. P. uit Vlaardingen. P. die ter plaat se niet bekend was moest op het postkantoor zijn en had bij het zoe ken hiernaar B. niet opgemerkt. B. werd per ambulanceauto naar het ziekenhuis in Deventer vervoerd doch mocht na behandeling van inwendig rugletsel weer mee naar huis. Door de rijkspolitie werd procesverbaal opgemaakt. De in de gemeente Holten t.b.v. het Nationaal Rheumafonds gehou den kollekte heeft f 2389,73 opge bracht. Het Plaatselijke Comité dankt allen die gaven en de kollektanten heel hartelijk voor hun medewerking. In de „Afsnijhal" kon men een vier tal halve varkens klassificeren en hiervan tevens het gewicht raden, ter wijl men op een andere plaats in de hal het gewicht van tien geslachte varkens kon schatten. De prijzen die bestonden uit manden met vleeswaren uit de U-Vlees vesti ging in Nijeveen (Dr.) werden bij het klassificeren/raden gewonnen door mevrouw v.d. Bend te Zwolle, de heer G. W. Bouwhuis, Holterweg 189, Rijssen en Wilco v.d. Noord, Bessinkpasstraat 2, Holten. De halve varkens met een gezamen lijk gewicht van 161.8 kg. waren ge klasseerd: AA, 1B. IA en 2B. Bij het raden van het gewicht van de tien varkens (865 kg) werden de drie prijzen gewonnen door André Oosterdijk, Boerrichterstraat 3, Hol ten en de heren H. Teijn, Hoffestraat 4 en H. Kalfsterman, Stationsstraat. herkiesbaar is de heer J. A. Meijer- man, In deze vacature zijn kandidaat gesteld de heren A. van de Brink, D 40a, G. J. Ulfman jr. (D 31) en J. Veneklaas (D 79). Aftredend maar herkiesbaar zijn de heren J. W. Wes- seldijk en G. Veltkamp. Voor hen zijn de volgende tegenkandidaten ge steld: vacature Wesseldijk: de heren J. A. Stegeman (-Lichtenberg 10), J. Ulfman (Lichtenbergerweg 20) en vacature Veltkamp, de heren J, H. Aanstoot (Borkeld 67) en J. Oolbek- kinlc (Look 76). Voorts zal gesproken worden over het jaarlijks reisje en een uitwisse ling met een afdeling van een land bouworganisatie elders in ons land, zoals al een aantal jaren gebruike lijk is geweest. tot 't bezichtigen van handwerkstuk ken die waren gemaakt door de da mes die het afgelopen seizoen een haak en macramé cursus volgden die werd gegeven door mevr. Hol. Na de koffie (met koek) werden de dames in groepjes verdeeld en kregen ze aan de hand van het gan- zebord verschillende vragen te be antwoorden. Het beantwoorden van de vragen resulteerde' zo af en toe in een levendige discussie. Er werden in deze druk bezochte bijeenkomst mededelingen gedaan over de verschillende excursies waar aan in de a.s. zomer kan worden deelgenomen. De presidente mevr. G. Slijkhuis-Dik kers sprak een woord van dank tot mevr. de Vries en sloot met een wel thuis de gezellige vergadering. Staatssecretaris Veerman (onder wijs en wetenschappen) heeft het scholenbouwplan voor 1975 tot en met 1978 vastgesteld. Er staan voor het gehele land 190 nieuwe projecten op. Met het totale plan is een bedrag van 2 miljard gulden gemoeid. Voor 1975 begroot op 520 miljoen. Holten staat in dat plan voor de bouw van een openbare scholengemeenschap in 1976. Eindelijk is het dan zover, dat het gemeentebestuur weet waar het aan toe is. Tijdens de rondgang door het bedrijf werd door ambtenaren van het „V.I.BJ' verteld waar om. het ene geslachte -varken met een dubbele A geklost wordt en een ander met slechts B2. In de afsnijhal was verder een ex positie ingericht van producten uit de vleeswarenfabriek in Nijeveen en er stond een groot koud buffet waar de bezoekers volop konden „smik kelen" van een sortering verrukkelij ke hartige hapjes. Na afloop van de rondgang was er in de garage naast het parkeerterrein gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een frisdrankje. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie, afdeling Algemene Zaken, vouwbladen verkrijgbaar zijn. waar in de met ingang van 1 juli a.s. van kracht wordende nieuwe algemene, belangryk gunstiger, regeling voor individuele huursubsidie op bevatte lijke wijze is uiteengezet. Aan de hand van die brochure kunt u in grote lijnen nagaan of u voor een irJdividuele bijdrage in de huur in aanmerking komt. Als u meent dat dit het geval is, kunt u alsdan een aanvraagformulier bij de gemeente halen. In beginsel komen alle huurders van alle zelfstandige huurwoningen voor individuele huursubsidie in aanmer king. U kunt voor een bijdrage in aanmer king komen als u een inkomen heeft dat minder dan f 30.000,per jaar bedraagt, een te groot deel van uw inkomen aan huur betaalt en huur der bent van een woning waarvan de huurprijs f 5.400,per jaar niet te boven gaat. Bij een huurprijs bene den f 1.490,per jaar wordt geen bijdrage verstrekt. Huurders die blijvend periodieke bijstand in de algemeen noodzakelij ke dagelijkse bestaanskosten krach tens de Algemene Bijstandswet ge nieten en die deswege tot nu toe van aanvullende huursubsidie waren uit gesloten, komen krachtens de nieuwe regeling wel voor individuele huur subsidie in aanmerking. Voor de bepaling van de te dragen woonlasten van een gezin waarin bei de echtgenoten inkomsten uit arbeid genieten zal rfet meer het totale ge zamenlijke inkomen van man en vrouw in aanmerking worden geno men. Burgemeester en wethouder van Holten maken bekend dat in het ge bied, waar thans het huisvuil een maal per week wordt opgehaald op de navolgende dagen het zogenaam de grof vuil zal worden opgehaald, te weten op: Dinsdag 8 april 1975, voor het gebied waar het huisvuil op maandag en donderdag (route bebouwde kom). wordt opgehaald. Vrijdag, 11 april 1975, voor het ge bied, waar het huisvuil op vrijdag wordt opgehaald. Het deponeren van dit vuil mag uitsluitend geschieden op de hiervoor vermelde dagen vanaf 's morgens 7.30 uur op die plaatsen, waar nor maal de plastic zak met het huisvuil wordt neergezet. Zoals in de destijds verschenen huis aan huis circulaire reeds werd vermeld wordt onder grof vuil ver staan afval, dat niet na verkleining in de daarvoor aangewezen plastic zak kan worden aangeboden, b.v. meubels, stoffering, kachels, fietsen vaten, teilen, bussen en tonnen (zon der inhoud) een goed gebundelde bos takken, planken e.d. (maximaal 1 meter lang). Onder grof vuil wordt niet ver staan puin, afbraak, bomen en gro te heesters, afval en emballage van winkels, kantoren, bedrijven, (het zo genaamde bedrijfsvuil) en industri eel afval. De aandacht wordt er op geves tigd, dat vuil, dat naar de aard in plastic zakken behoort, tijdens het ophalen van- grof vuil niet wordt ge accepteerd. Dit dienst in de daar voor aangewezen plastic zakken tij dens het normaal ophalen van huis vuil te worden aangeboden. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij niet op maan dag, 7 april, maar op dinsdag, 8 april a.s. van 10.00-12.00 uur spreek uur zal houden. Holten, 3 april 1975. De burgemeester voornoemd. W. H. Enklaar. Onze plaatsgenoot G. R. Klaasses, leerling van de LTS te Rijssen zal met drie andere leerlingen van de LTS te Rijssen en Coevorden deelne men aan de 23e Nationale wedstrijd metselen, tijdens de 13e Nationale beroepenmanifestatie van 8-12 april in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Hij was 4e in de regionale voorron de op 18 maart in Groningen. De or ganisatie gaat uit van de Nederland se Baksteenindustrie. Er zijn 21 deel- wemers. Ds. P. Lugtigheid, hervormd predi kant, alhier, heeft een beroep aan genomen als jeugdpredikant van de Ned. Herv. Kerk te Dordrecht. Voor een beroep naar Spijkenisse had hij reeds bedankt. Op 8 februari 1970 deed ds. Lugtigheid zijn intrede als predikant in de hervormde gemeen te van Holten. Voordien was hij vi caris der Ned. Hervormde Gemeen te van Leidschendam. Hij werd des tijds bevestigd door dr. F. O. van Gennep van Driebergen onder gro te belangstelling van de Holtense ge meente en van o.a. een jeugdgroep uit Leidschendam. Wanneer de bevestiging en intrede in Dordrecht zal plaats vinden is nog niet bekend. Mevrouw Lugtigheid dacht dat het wel augustus kan wor den. Op grond van de nieuwe regeling wordt de bijdrage door de arbeid van de vrouw verminderd met ten hoog ste 15 procent van hetgeen de vrouw meer verdient dan f 1.500, Het inkomen van inwonende kinde ren zal geen verlaging van de bijdra ge meer tot gevolg hebben. Als huurprijs wordt in aanmerking genomen de tot een bedrag herleide som, die een huurder ter zake van het genot van een woning is verschul digd, verminderd met het bedrag dat daarin is begrepen voor 'n tot de wo ning behorende garage of bedrijfs ruimte, voor het gebruik van meube len of stoffering en voor de levering van water en voor gas, elektriciteit en andere energie, alsmede met een bedrag van f 480,wegens in die som begrepen vergoeding voor de levering van warmte. Als inkomen in de zin van de re geling wordt voor het eerste tijdvak in aanmerking genomen het belast bare inkomen over het jaar 1974. ver hoogd met 9 procent. Hiervan kan worden afgeweken in dien het inkomen in het lopende jaar (1975) meer dan 25 procent afwijkt van het inkomen over het jaar tevo ren. Aanvragen om verstrekking van een bijdrage moeten voor 1 oktober 1975 bij de gemeente worden inge diend. De secretarie is geopend van 9.00- 12.00 uur. Holten, 4 april 1975. Burgem. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burgem. G. J. Langenbarg, secr. Met nadruk wordt opgemerkt, dat het vorenstaande niet van toepas sing is op het zogenaamde buitenge bied. 2 april 1975. De burgemeester W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in verband met een op zondag 6 april 1975 te houden motor-cross in de buurtschap Beuseberg de navolgende wegen en weggedeelten, alsmede eventueel an dere op het circuit uitmondende we gen en weggedeelten, op die dag van af 9.00 uur tot 18.00 uur, in beide richtingen gesloten zijn voor alle ver keer, behalve voetgangers: Brenderweg, het gedeelte, lopende vanaf de Kwintenweg tot aan de Langstraat; Evetjesweg, de weg vanaf de Beu- sebergerweg tot aan de Langstraat; Boschweg, het gedeelte, lopende van af de Evetjesweg tot aan de Kwin tenweg; Zuurbergweg, het gedeelte, lopende vanaf de Langstraat tot aan de Kwin tenweg; Kwintenweg. het gedeelte, lopende vanaf de Beusebergerweg tot aan de Brenderweg. Voorts geldt op genoemde dag voor de Langstraat, de weg lopende van af de Rijksweg (44) van Holten naar Markelo tot aan de Gagelweg. voor de Gagelweg, voor zover betreft het gedeelte vanaf de Langstraat tot aan de Wilgenweg, voor de Beuse bergerweg, voor zover betreft het gedeelte vanaf de Vogehveg tot aan de Wilgenweg, voor de Brenderweg, voor zover betreft het gedeelte van af de Kwintenw tot aan de Twijg- steeg, voor de Twijgsteeg alsmede voor de Vogelweg een stopverbod voor beide zijden van genoemde we gen en weggedeelten. Voormeld stopverbod geldt tevens voor de Kwintenweg, lopende vanaf Rijksweg 44 tot aan de Brenderweg. Holten, 4 april 1975. Burgem. en weth. voornoemd. De secr., G. J. Langenbarg. de burgem. W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten herinneren alle inwoners van 15 t/m 24 jaar en alle mannen van 40 jr. en ouder er aan, dat geduren de de periode van 8 april t/m 11 april a.s. in het Groene Kruisgebouw al- nier, een bevolkingsonderzoek op longtuberculose wordt gehouden. Zij mogen evenals in de publi catie van de vorige week nog maals wijzen op het grote belang en de noodzaak van een dergelijk on derzoek. Zij hopen dan ook, dat een ieder van het grote belang van dit onder zoek is doordrongen. Wil dit onder zoek tot zijn recht komen, dan is het noodzakelijk, dat alle opgeroepen personen hieraan meedoen. Zij ge ven dan ook dringend in overwe ging op het in de oproep vermelde tijdstip te verschijnen in het Groene Kruisgebouw. zodat het onderzoek ook dit jaar weer aan zijn doel be antwoordt. Zij hopen op aller mede werking. Holten, 4 april 1975. Burgemeester en wethouders van Holten. W. Enklaar, burgemeester. G. J„ Langenbarg, secretaris. Holtens burgemeester mr. W. H. Enklaar heeft zondagavond Eerste Paasdag om enkele minuten over acht onder enorme belangstelling het grootste paasvuur in Holten ontstoken. Deze 'boake' was door bewoners van de Dijkerhoek 'gebouwd' aan de Tromopsweg in een weiland van de landbouwer Brinkman (De Hidder'). De grote stapel die bestond uit groene dennetakken brandde eerst niet al te fel maar na een minuut of vijf moest het publiek vele stappen terug als gevolg van de enorme hitte. Voordat de burgemeester met een in olie gedrenkte fakkel de stapel in de „fik" zette sprak de heer A. Brinkman via de geluidsinstallatie .van de heer E. J. Kers namens de buurtbewoners een woord van wel kom en hij dankte de Dijkerhoekse schooljeugd die met assistentie van ouderen, evenals in het voorjaar van 1974, weer het grootste paasvuur heb ben gebouwd. Hij dankte mr. Enklaar. voor zijn bereidheid om er de brand in te ste ken en böod een grote taart aan. Aan mevr. C. P. K. Enklaar - Van Andel werden bloemen aangeboden door mej. Gé Brinkman. De burgemeester zei in een korte toespraak aan het verzoek om het paasvuur te ontsteken graag te heb ben voldaan. De „Diekerhoekers" hebben in de bouw niet alleen gedemonstreerd dat ze van wanten weten maar tevens als bewoners saamhorigheid getoond en een duidelijk bewijs geleverd hoe een kleine gemeenschap groot kan zijn. Het is fijn dat de Dijkerhoekse jeugd met het behalen van de eerste prijs negentig gulden loon naar werken heeft gekregen. De tweede prijs van f 60,- was voor de groep „De Haarjdö'n" die een paasvuur hadden gebouwd aan de rand van het dorp aan de weg naar Laren. Deze groep won voor de vier de achtereenvolgende keer de schoon heidsprijs" (f 20,-) beschikbaar ge steld voor het mooiste paasvuur. De derde prijs van veertig gulden was voor de groep jongelui die een „boaken" hadden neergezet in het Neerdorp achter de boerderij van E. Jansen (Erve „Hengelveld") en vierde en vijfde prijs resp. f 30,- en f 25,- waren voor de paasvuren in de weide van Vaneklaas, in de Look en de groep Nijenhuis in de Heihui zen. De 'boakens' waren gekeurd door een jury die bestond -uit de he ren W. Beijers, P. B. Müller, Heiko Prak en J. Wiggers. Het was eerste Paasdag 's avonds rond Holten weer enorm druk. Een stroom van auto': bewoog zich van plm. 8 tot 9.30 uur over de wegen langs de brandende houtstapels. Zo hier en daar kwa men wel opstoppingen voor die ech ter nergens tot een verkeerschaos leidden. Arts Van vr. 5 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. W.'R. van Couwelaar, Holter- enkstraat 18, tel. 2750 (uitsluitend voor spoedgevallen). Voor boodschap pen bellen: 11.00 en 4.00 u. Wijkverpleging Zr. J- E. Duncan, Gaardenstraat 33, tel. 1436.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1