Rode Kruis-afd. herdenkt in 1976 zilveren jubileum PASEN. Zondagsdiensten Kerkdiensten Röntgenologisch borstonderzoek Bestemmings plannen Veel activiteiten in 1974 W ten Berge gehuldigd VERWIJT EN OPDRACHT Nederlandse Bond van P lattelandsvrouwen afdeling Holten Officiële publikatie PRIJZEN VOOR PAASVUREN Onderscheidingen voor chauffeurs M#ii ZONDAGSSCHOOL- NIEUWS Ophalen huisvuil Ds P. Lugtigheid ontving beroep Burgerlijke Stand Mooie opbrengst HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per half jaar, f 17.— per jaar. Vrijdag 28 maart 1975 27ste jaargang - no. 13 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adra. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad De afdeling Holten van het Ned. Rode Kruis heeft het afgelopei? jaar weer belangrijke actMteien onwikkeld. Bloedplasma-actie, welfarewerk, vakantieprojecten, lectuurinzameling, geldinzameling waren er enkele van. Dit bleek in de woensdagavond in hotel Hol- terman onder voorzitterschap van de heer A. H. van Pijpen gehou den ledenvergadering. Voordat de agenda werd afgewerkt, werd de heer W. ten Berge, die meer dan twintig jaar bestuurslid is ge weest, gehuldigd. Voorzitter Van Pijpen speldde hem de door het hoofdbestuur gezonden bronzen medaille met gesp op en dankte hem voor het vele werk, dat hij tot nu toe gedaan heeft. Mevrouw Ten Berge werden bloemen aangeboden. Naar aanleiding van de ingekomen stukken werden de dames J. H. Nek kers-Wolterink en G. H. J. Schoolen- Aanstoot, als afgevaardigden aange wezen naar het op 14 juni te houden congres van het Rode Kruis. Verslagen De secretaresse, mevrouw Nek- kers-Wolterink, bracht het jaarver slag uit, waaruit bleek, dat de afde ling 1824 leden telt. Voor de vakan tieprojecten kwamen 4 leden in aan merking waarvan er 3 een boottocht maakten met de Henri Dunant" en hield er één vijf dagen vakantie in de „Valkenberg". Door een Holtense familie werd een rolstoel aangebo den, welke beschikbaar werd gesteld aan huize „IJsselvliet" te Wezep. Er werd in 1974 ruim 900 kg. lectuur aan het hoofdbestuur gezonden, verzameld door middel van drie verspreid op gestelde lectuurhuisjes. Bij de bloed- afname-avond werden 521 Halve li ters gewonnen voor het Centraal La boratorium o.a. met medewerking van de EHBO. Zeventig zieken en bejaarden kregen thuis, in het zie kenhuis of in ,,De Diessenplas" een fruitbakje aangeboden. Het jeugd Ro de Kruis zorgde voor de verzending van 500 Kerst- en Nieuwjaarskaar ten ook werden 700 rampenzakjes naar Bangla Desj verzonden. Boeken Bij de bespreking van het jaarver slag, waarvoor de voorzitter mevr. Nekkers dank bracht, werd een be roep gedaan op de mensen, die goe de boeken aan het Rode Kruis af staan, deze niet in de lectuurkastjes te deponeren, maar ze bij het secre tariaat af te geven of even te bellen op de nrs. 1329 of 2095, zodat ze kun nen worden afgehaald. De inzame ling van de lectuur wordt regelmatig verzorgd door de fam. Van der Meer, Canadastraat 35. De heer J. A. van 't Verlaat wees er op, dat in zijn vorige woonplaats Uden de lec tuurkastjes door de leerlingen van de LTS werden gemaakt, zodat ze nau welijks wat kosten. Door gemeente werken werden ze dan geplaatst. De voorzitter merkte op, dat Holten geen LTS heeft, maar dat deze suggestie misschien op andere wijze benut kan worden. Welfare Uit het verslag van het Welfare, dat door mevr. G. A. H. Weijl-Gold- stein werd uitgebracht, bleek, dat het aantal vrijwilligsters thans tien bedraagt. Twee hunner bezochten de basiscursus voor Welfare-vrywillig- sters te Deventer. Drie dames namen deel aan een bijscholing in Kaalte, In mei werd aan de bejaarden, die deelgenomen hadden aan het ver vaardigen van handwerken een ge zellige middag ten huize van mevr. Nekkers op de Borkeld aangeboden. Dat dit zeer in de smaak gevallen is hoort men nog telkens. Verkopingen van handwerkc-n e.d. in „De Diessen plas" en tijdens de Middenstands show met attracties, brachten ruim f 2400,op. De dames H. Maats en G. H. A. Weijl werden in november gehuldigd in verband met hun 12'/t- jarig jubileum als Welfare-vrijwillig sters, waarbij hen een medaille en oorkonde werd uitgereikt. „Het jaar 1974 gaf veel voldoening en tevreden heid over het gedane werk", aldus het verslag. Ook mevrouw Weijl en haar medewerksters werd dank ge bracht voor hun activiteiten. Kapitaal steeg Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer F. A. Kui- „Daarna, verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hen hun ongeloof en hardheid van hart omdat zij hen niet geloofdendie Hem aan schouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkon digt het evangelie aan de ganse schepping." Marcus 16 14-15 Deze verzen zijn uit het laatste gedeelte van het evangelie naar Marcus, dat, om onbekende redenen, hoogstwaarschijnlijk niet door Marcus zélf geschreven is. Het wordt daarom „het onechte slot" genoemd, maar het is in de echte werkelijkheid „ui4 het leven gegrepen". Immers het tekent ons de discipelen als mensen zoals wij, die de bood schap van Christus' verrijzenis gehoord hebben van Maria van Mag- dala en van enkele anderen, maar die ^ie boodschap niet geloofden. Neen, ondanks de geweldige boodschap, die zij hoorden, zaten zij ge zellig te tafelen, want het leven en de gemeenschap zonder Chi-istus moet immers doorgaan in deze wereld. „Er stonden drie kruisen op Golgotha, maar de boer hij ploegde voort" zegt een bekend gedicht. Je kunt immers niet overal wat op uitdoen! Dat is immers de menta liteit van de discipelen en van ons. De boodschap van Christus' op standing, die ook ons verkondigd is, toont ons dat de macht van het geld, waarmee Judas omgekocht werd en waardoor de Romeinse sol daten tot leugens gebracht werden, verliest! En welke les hebt u uit Pasen getrokken? Welk gezag heeft de macht van het geld in uw leven? De boodschap van Christus' opstanding open baart ons de overwinning van de waarheid over de leugen en procla- meei-t ons de overwinning van Gods Liefde over de haat en daarom bovenal dé overwinning van het leven over de dood. Maar wat strooien wij over anderen rond? Waardoor laten wij ons leiden? En waarmee bedreigen volken en groepen elkander? Wordt niet overal praktisch het geloof in de macht van het geld, in de macht van de leugen, in de macht van de haat en in de macht van de dood beleden. Zijn wij niet precies als de discipelen zozeer geïmponeerd door de duistere machten van geld en leugen, haat en dood, dat wij net als de discipelen de boodschap van Christus' verrijzenis, die ons verkondigd is. in de prak tijk van het leven, niet kunnen geloven»? En dat verwijt Jezus Zijn discipelen en ons, dat zij én wij hoewel ons nadrukkelijk verkondigd is, dat Christus .de duivelse machten van leugen en geld, van haat en dood overwonnen heeft, toch nog in de ban van deze duistere machten leven en niet in de vrijheid der kinderen Gods, die Hij ons ontsloten heeft. Ongeloof en hardheid van hart wordt de discipelen en ons terecht ver weten, omdat zij en wij telkens weer zulke verstandige realisten wanen te zijn. En aan che waanzinnige realiteit gaat de wereld ten onder, omdat, over 't. hoolcl gezien, vergeten en genegeerd wordt dat wij leven in een wereld, waarin Chinstus is opgestaan uit de doden. Wanneer de discipelen met deze genegeerde werkelijkheid overweldigend geconfron teerd worden door de ontmoeting met de opgestane Heer, dan krijgen ze ook meteen de wereldwijde opdracht: „Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping". Het evan gelie, de goede boodschap van Christus' koningschap, de vreugde boodschap van Christus' overwinning op de duistere machten is niet een particuliere aangelegenheid en is niet beperkt tot ons „goede" Holten of tot ons „lieve" Nederland, of tot; ons „vrije" westen, maar stelt ons direct in wereldwijd verband. Immers de tyrannieke heerschappij van leugen en geld, haat en dood is wereldwijd en alle mensen, alle rassen, alle volken en alle overheden moeten weten dat die duistere machten overwonnen zijn door de op standing van Christus uit de doden, opdat ook heel de schepping (ook het milieu van dieren en planten) de zegen, de sjalom daarvan ervaren zal. Alle mensen, alle rassen, alle volken, alle ovei-heden moeten weten dat de poort tot ware vrijheid van Gods Koninkrijk, dat de toekomst heeft, ontsloten is door Jezus' opstanding uil de doden, liet is maar de vraag of u door het geloof in Jezus Christus uitgaat tot deze vrijheid en alle mensen, i-assen, volken en overheden oproept om in deze vrijheid te leven in de zekerheid van de \'olkomen uitbanning van alle duistere machten door de triomf van Gods Liefde in de toe komst van Gods Koninkrijk, omdat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. C.C.A. De heer W. ten Berge (20 jaar bestuurslidwerd op de jaar vergadering van de afd. Rode Kruis" gehuldigd. Hij werd on derscheiden met de bronzen me daille met gesp. De onderschei ding werd hem uitgereikt door de heer A. H. van Pijpen. Evenals voorgaande jaren zullen ook dit voor jaar weer voor de drie grootste paasvuren die rond Holten „gebouwd" worden flinke geldprijzen beschikbaar worden gesteld. De jongelui die met het slepen reeds enkele weken druk bezich zijn moe ten bedenken dat „grootste" iets heel anders is dan „hoogste". De prijzen zullen worden toegekend aan die groepen die het meeste hout bij el kaar hebben gebracht. Wel is er ook deze keer weer een extra prijs be schikbaar voor de mooiste „boak'n" Wanneer men wil' meedingen naar één van de prijzen moet men zich opgeven voor zaterdag 29 maart 16.00 uur bij de secr. van de VVV „Holtens Belang" de heer .1. Wiggers, Kolweg 14, tel. 1356- De plaats waar de „boakens" staan moet dan tevens worden opgegeven. Werkgevers, die lid zijn van de Ko ninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB worden er op attent gemaakt dat de ANWB chauffeurs die 25 of 40 jaren bij de zelfde werkgever in dienst zijn, in aanmerking komen voor een ANWB onderscheiding. Werkgevers, die chauffeurs in dienst hebben gedurende 25 of 40 jaren, wor den verzocht dit kenbaar te maken (schriftelijk) aan de Afdelingsconsul van de ANWB, mr. W. H. Enklaar, Jeurlinksweg 1, alhier. De uitrei king van deze onderscheiding zal plaats vinden op de vergadering van de afdeling Overijssel van de ANWB te Raalte op 23 mei 1975 door de voorzitter van de ANWB. In verband daarmedë worden voor stellen op korte termijn ingewacht. per, bleek dat 1974 een klein nade lig saldo heeft opgeleverd in ver band met verschillende extra kosten, die gemaakt moesten worden. Niet temin steeg het kapitaal van f 628,28 tot f 10.015,81 ultimo december. De inkomsten bedroegen 15.072.82, de uitgaven f 15.291,30, zodat het nade lig saldo f 119,48 bedroeg.' Enkele belangrijke posten waren: contribu tie f7815.25 (v.j. f6809,05), afdracht hoofdbestuur, f 2735,33 (v.j. 2383,17) inzameling f 3819,80 (v.j. 3651,87), af dracht f 171496 (v.j. 1714,50), giften f 218,10 (v.j. f 50,26). Aanmaak lec tuurhuisjes f 1294,24, totale andere kosten f 1851,21. Boottocht f 755, Met dank aan de penningmeester werd als kascommissie aangewezen mevr. W. A. Redeker-Radstake en de heer C. van Iperen. Bestuursverkiezing In de plaats van mevr. Louwes, die wegens vertrek uit de gemeente haar functie neerlegde werd tot be stuurslid gekozen mevr. C. H. van Iperen-Esseboom, die met haar man de bloedplasma-actie zal organiseren Arts Van zat. 29 t.e.m. maandag 31 maart J. H. A. Bruins, Molenbelter- weg 15, tel. 1280 (Uitsluitend voor spoedgevallen). Boodschappen bel len; 11.00 en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster H. Strijker. Groene Kruisge- bouw, Gaardenstraat 33, tel. 1436, b.g.g. 1248. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevrouw C. KnSijff- Dekker, tel. 1438. b.g.g. tel. 1799 me vrouw J. Beldman-Aanstoot. Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Tandarts 29 en 30 maart: J. Webbink, de Ruy- terstraat 19, Rijssen, tel. 4110. Paas maandag: R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, tel. 3194. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in Ket Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatsch. Dienstverl. „Midden-Overijssel" Bureau Jon- cheerelaan 134, Nijverdal, tel. 05486- 4126. Bureau Holten: Gaardenstraat 31. iel. 05483-1436 (tijdens weekend 05486-4126). Spreekuur werkdagen: 8.30-9.30 u.donderdagavond 18.30- 19.30 uur. Oppascentrale J, v.d. Meer. Canadastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts A. Th. Oostenburg, Diessenplasstr. 5. tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 30 maart A, Groen, Kozakkenstraat 12, tel. 05483-1833. Maandag t.e.m. zondag 5 aprij C. Meindertsma, Bergmanstraat 12. tel. 2190. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 29 maart t.e.m. vrijdag 4 april: Electra: H. Huisman, Kol weg 42. tel. 1498. Gas: W. v.d. Weert- hof, Voorsboersstraat 2, tel. 1793. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). in de komende herfst. Voorzitter Van Pijpen gaf een uitvoerige uiteenzet ting over het ambulancevervoer. Dit zal met een aan te kopen twee dehands ambülancewagen ingepast worden in de gewestelijke regeling, die door Ged. Staten wordt ontwor pen. Vijf leden van de EHBO wor den opgeleid om als begeleiders op te kunnen treden. Er komt een „Me- aicom-installatie" en z.g. pieppers, waarmede de wagen en het personeel kan worden opgeroepen. De kwaliteit van het ambulancevervoer wordt thans zodanig opgevoerd, dat inpas sing in het gewest mogelijk is. De Stichting, waarin de Rode Kruis-af- deling vertegenwoordigd is door de heren Van Pijpen en Ten Berge, zal prijsafspraken maken met de ver voerders en verzorgt de administra tie. Hopelijk zal de nieuwe regeling 1 januari 1976 ingaan. De heer Chr. Knijff, die als be stuurslid het jeugd-Rode Kruiswerk organiseert deelde nog mede, dat 117 rampensets werden verzorgd door de jongelui. Jubileum De heer Beyers, die met de heer Ten Berge, een van de oprichters was van de afdeling, wees er in het begin van de vergadering op, dat die oprichting op 15 mei 1951 plaats vond, zodat de afdeling in 1976 haar Het afgelopen weekend herdacht de heer J. Oosterkamp. besteller der P.T.T. zijn zilveren dienstjubi- leum. De directeur van de P.T.T. te Deventer de heer J. Kamphorst en de chef van de personeelsafdeling, de heer H. J. Rijks kwamen de ju bilaris thuis de gelukwensen van het P.T.T.-bedrijf aanbieden, waar bij hem het jubileum-insigne werd opgestoken en de gebruikelijke en veloppe met inhoud werd aangebo den met woorden van waardering en dank voor de wijze waarop de heer Oosterkamp zijn functie steeds heeft vervuld. Van de plaatselijke P.T.T. waren het die directeur, de heer J. Dekker, en de voorman-be steller, de heer B. J. Meijer, die de jubilaris en zijn echtgenote kwa men feliciteren. De heer Oosterkamp die voorzitter is van de toneelclub O.C.H. en bekendheid geniet door zijn optreden als burgemeester Dap per. tijdens folkloristische uitvoe ringen o.a. tijdens de Holtense bra derie, ontving tal, van bloemstukken Namens de afdeling van de A.B.V.A. de bond waarbij de jubilaris is aan gesloten, werd hem door de afde- lings-secretaris, de heer 'E. K. Pronk met een toepasselijk woord een en veloppe met inhoud overhandigd. Mevrouw Oosterkamp ontving bloe men. zilveren jubileum kan vieren. Van bestuurszijde werd medegedeeld, dat aan de voorbereiding daarvan reeds gewerkt wordt. HOLTEN NED. HERV. KERK: Zaterdag maart 23.30 u. Open Deur-Paaswake ds. Schellevis. Ie Paasdag: 10.00 u. ds. A. Schelle vis m.m.v. Kei-koor. 10.00 u. Jonge- rendienst in „Irene". Oppas: mevr. Bolink, Betsy Westerik en Willemien Loman. 2e Paasdag: 9.00 u. ds. C. C. Ad- dink. In alle paasdiensten: extra col lecte voor het Alg. Kerkewerk der Gen. synode. GEREF. KERK: le Paasdag: 8 10.00 en 15.00 u. ds. G. W. H. Pedde- mors. Tijdens de dienst van 10.00 uur Kinderoppas in gebouw „Reho- both". D. Verveda en Henriëtte Kolkman (res. mevr. Veldhuis-Wil - lems). Mevrouw Hulsman-Veldhuis, Rikie Brinkman (res. Ria Jansen). Tijdens de Paasdagen is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor het „Restauratiefonds". 2e Paasdag: 9.30 u. ds. G. W. H. Peddemors. Zangdienst m.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Glo ria". R.K. KERK: Zaterdag: 20.00 u. Paas wake. le Paasdag: 9.30 u. 2e Paasdag: 9.30 u. DIJKERHOEK: le Paasdag: 10.00 u. ds. C. C. Addink. Extra collecte (zie Holten N.H.K.). OKKENBROEK: le Paasdag: 10.00 u. ds. M. de Heer. Gezinsdienst. Uit- gar.gskollektepaaskollekte. 2e Paasdag: 10.00 u. ds. J. G. Beert- huis van Bathmen. NIEUW HEETEN: Paaszaterdag 's avonds om half elf Paaswage. le Paasdag: 8 en 11 u„ 's avonds om 7 u. Lof. 2e Paasdag: 8 u. en 11 u. Beste meisjes en jongens. Zondag 30 maart is het Pasen. Wij verzamelen ons om 10 uur bij de Dorpsschool en gaan dan gezamenlijk naar de School met de Bijbel „De Schakel" waar we onze Paasdienst houden. Tot zondag allemaal en ook voor thuis gezegende paasdagen toe gewenst. Het Zondagsschoolpersoneel. Op donderdag 20 maart j.l. werd de -maandelijkse vergadering gehou den in zaal Amicitia. In haar ope ningswoord heette 2e voorzitster, mevrouw Vog-Rooijackers allen har telijk welkom en wel in het bijzon der de nieuwe leden, die zich zelf aan de vergadering voorstelden. De culturele commissie organi seert een excursie naar Enkhuizen op 29 april a.s. De reis gaat via Urk, van waaruit men met de boot naar Enkhuizen vaart, onder ande re zal een bezoek worden gebracht aan het stadhuis en het Zuiderzee museum. Twee afgevaardigden van de af deling zullen de eerstkomende ge meenteraadsvergadering bijwonen op 15 april a.s. terwijl voorts een zestal dames hun hulp zullen aan bieden bij het bevolkingsonderzoek op tuberculose. Mevrouw Vogt ves tigde de aandacht van belangheb benden o.a. de „Emancipade" te Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode van 8 april tot en met 11 april a.s. in deze gemeente weer een röntgenologisch borst onderzoek zal plaats vinden. De meeste gevallen van snel voortschrijdende en ernstige longziekten komen voor bij mannen boven de 40 jaar. In verband hiermede wordt in deze groep het onderzoek jaarlijks uitgevoerd. Bij de andere bevolkingsgroepen kunnen langere tussenpozen in acht genomen worden. In deze gemeente zal dit jaar het onderzoek plaats vinden voor alle personen van 15 t.m. 24 jaar en alle mannen van 40 jaar en ouder. Het onderzoek zal worden gehouden in het Groene Kruisgebouw, Gaarden straat 29, alhier. In het belang van een krachtige bestrijding der tbc is het noodzakelijk dat van iedere opgeroepene een foto wordt gemaakt. De kosten van het onderzoek bedragen 4,per foto. De oproepen zullen binnenkort worden verzonden. Wij menen, dat het de plicht is van een ieder, niet alleen jegens zichzelf maar ook tegenover zijn huisgenoten, ja ten opzichte van de gehele gemeenschap om aan deze oproep gevolg te geven. Voorts zij er op gewezen, dat bij het borstonderzoek soms afwijkingen aan andere organen in de borst aan het licht komen tegen de genezing waarvan men zich op tijd kan laten behandelen. In de navolgende gevallen behoeft men niet deel te nemen aan het onderzoek: 1. bij ziekte: 2. wanneer men korter dan twee maanden geleden is onderzocht; 3. wanneer men regelmatig onder controle staat van het districtsconsultatie- bureau; 4. wanneer men Regelmatig via het bedrijf waarin men werkt wordt onder zocht. Wij hopen, dat alle voor het bevolkingsonderzoek in aanmerking komende inwoners voldoende van de noodzaak en de wenselijkheid van dit onderzoek zijn doordrongen. De leiding van de voorbereiding en de administratie van het onderzoek berust bij de heer R. Petter, Mr. G. Vixseboxsestraat 20, alhier. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de "heèr Pëttér of tot de gemeente secretarie. De telefoonnummers zijn respectievelijk 1812 en 1666. Wij verzoeken u zoveel mogelijk op het in de oproepingskaart aangegeven tijdstip te komen en gepast geld mee te nemen. In het Groene Kruisgebouw zullen voldoende helpsters aanwezig zijn om een vlotte gang van zaken te waarborgen met kleding enz. Holten, 28 maart 1975. Burgemeester en wethouders van Holten: W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Officiële publikatie Eindelijk begint men in Den Haag in te zien, dat de beroeps procedures tegen vastgestelde of goedgekeurde bestemmings plannen (Raad, Ged. Staten, Kroon) een ernstige belemme ring kunnen vormen voor de werkgelegenheid met name in de bouwsector. Minister Gruij ters (Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening) heeft in de Eerste Kamer bij de behande- ling van zijn begroting gesugge reerd, dat de mogelijkheid tot beroep op de Kroon, als het om bestemmingsplannen gaat, ge deeltelijk zou moeten worden afgeschaft. Gruijters stelde na melijk voor, dat alleen zakelijk belanghebbenden tot aan de Kroon hun bezwaren kunnen laten horen. Andere belangheb benden, die niet direct geschaad worden in hun individuele rech ten, zouden niet tot de Kroon moeten kunnen doorproduceren. Voor hen (mensen met politiek belang), aldus Gruijters, zou de hoogste beroepsinstantie Gede puteerde Staten van de provin cie moeten zijn. Om het met een Holtens voor beeld duidelijk te maken: de Mi lieufederatie in Zwolle en het Comité Beuseberg in Holten, zouden ten aanzien van het be stemmingsplan Beuseberg, na beroep bij de gemeenteraad, slechts in beroep toegelaten moeten worden bij Ged. Staten en niet tot de Kroon. De ontwerp- en vaststellings procedure van bestemmings plannen is toch al een langduri ge geschiedenis, als men tot in hoogste instantie in beroep kan gaan wordt het een kwestie van jaren en komt men vaak, zoals in Holten, met de werkgelegen heid in de knel. Ogenschijnlijk lijkt dit een wat nare beperking van de rech ten van het individu, maar men moet toch ook verschil durven te maken tussen zakelijk getrof fenen en politiek belanghebben den. Voor laatstgenoemden be staat dan in elk geval de rechts zekerheid, dat zij van een besluit van de raad in beroep kunnen gaan bij Gedeputeerde Staten, zodat hun politiek belang in elk wederom gewogen wordt. Voor G. S. betekent een dergelijke maatregel een verzwaring van hun toch al niet gemakkelijke taak ten aanzien van de ruim telijke ordening. Men moet ook niet voorbijzien aan de mogelijkheid, dat politiek belanghebbenden toch wel een weg zullen weten te vinden om zakelijk belanghebbenden voor 't karretje te spannen. Om er iets tegen te vinden zal niet eenvou dig zijn. Hopelijk komt het voor stel van de bewindsman op 'gang. Gemeentelijke bestuurders zal de suggestie van minister Gruijters zeker sterk aanspre ken. Zij zitten uiteindelijk altijd met de gebakken peren. (W. B Vergunningen voor verkoop van ijs op particuliere grond. Burgemeester en wethouders van Holten vestigen de aandacht van be langhebbenden, die een vergunning tot het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs en kleine eetwaren wensen in te nemen op par ticuliere grond, er op dat daartoe voor 10 april a.s. een verzoek bij hun college moeten indienen. Bij de beoordeling van deze ver zoeken zal onder meer nauwlettend worden nagegaan of door het inne men van de standplaats verkeers- belangen zouden kunnen worden ge schaad. 20 maart 1975. De burgemeester W. H. Enklaar. De secretaris get. G. J. Langenbarg. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in ver band met de komende Paasdagen hét huisvuil in het dorp (maandag route) in plaats van maandag, 31 maart a.s. (Ze Paasdag) op dinsdag 1 april a.s. zal worden opgehaald. Holten, 24 maart 1975 Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, W. H. Enklaar de secretaris, G. J. Langenberg Door de Ned. Herv. kerk te Spijke- nisse is een beroep uitgebracht op ds. P. Lugtigheid, hervormd predi kant te Holten. Ds. Lugtigheid deed op 8 februari 1970 intrede in de Hervormde kerk. Geboren: Eelko Geert zv. H. D. Bos en H. J. Nijkamp; William Ben jamin zv W. Dijkerman en M. E H. Groothedde. Overfeden: J. H. R»terink-Bos- man, oud 79 jaar. BEVOLKING Ingekomen: H. P. C. A. Ammer- laan en gez. van Deventer naar Ke- nemansstraat 5. Vertrokken: Mevr. J. H. Stege- man-Brinks naar Markelo.; Mevr. T. H. Scholten-Mossink naar Deven ter; Mevr. J. W. Euren-Bekkemens naar Hellendoorn. iDe Emmabloemcollecte t.b.v. de t.b.c. bestrijding heeft opgebracht f 3102,26. Het bestuur van het Groene Kruis te Holten zegt allen die gaven en de collectanten heel hartelijk dank. Utrecht in verband met het „Jaar van de Vrouw", waarvoor een ex tra trein vanaf Enschede zal rijden Aan de hand van dia's hield dé heer Gnodde een causerie over modebladen, haarverzorgingsartike- en allerlei andere voorwerpen. Na de pauze werd de kwis „Anders dan anders 'gehouden, waaraan over tien rondes steeds 4 dames deelna men. De vragen hadden betrekking op de getoonde dia's. Diverse leuke prijzen werden beschikbaar gesteld. Aan de aanwezigen werd een kleine attentie, in de vorm van monsters van de merkartikelen aangeboden. Hierna deelde mevrouw Nagel- hout-Klijzing mede, dat de Interna tionale Commissie van de Platte landsvrouwen in juni a.s. een reis van één week naar Schotland or ganiseert. Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen vrij. Zij verzocht, degenen die hiervoor belangstelling hebben, zich tijdig op te geven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1