Recreatie-structuurschets inleiding tot structuurplan Zondagsdiensten Ouderavond kleuterschool Jaarvergadering afd. C.B.T.B. I aar v ergad er ing con trole vereniging fr1-i fcvill Cursus voor aanstaande moeders KERKDIENSTEN Mevrouw Beijers Comité Verkoop nam afscheid van Kinderpostzegels Jubileum samenkomst Open Deur ONZE AGENDA Jaarvergadering School met de Bijbel' ONROEREND GOED BELASTING OPENBARE KENNISGEVING Kindcrvakahtie- week Holten Burgerlijke Stand BEJAARDEN. SOCIëTEIT „ZADELKAMP" UITGEBREID HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8,50 per half jaar, f 17.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 21 maart 1975 27ste jaargang - no. 12 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Seci'etaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsvergadering heb- ben burgemeester en wethouders de raad een structuurschets voor de recreatie aangeboden, opgesteld door het Raadgevend Ihgenieursburo Ir. R. Hajema en Partners B.V. te Assen. Deze structuurschets zal met de Werknota Sportbeoefening (Buiten), het Streekplan IJsselvallei en het Komplan door de opstellers worden toegelicht in een informele vergadering van de raad op donderdag 8 april a.s. Het opstellen van de structuurschets - 55 bladzijden met tal van situatie schetsen maakt deel uit van het lange-termijn-onderzoek (structuurplan) ten behoeve van de ruimtelijke ordening. Schematisch bezien is hiernaast de samenhang met de overige ruimtelijke aspecten weergegeven. Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur de ontwerp-nota ter kennis te brengen van het Recreatieschap „Salland", nadat de raadscommissie R.O. is gehoord. Nadien zal de nota (structuurschets) door de gemeenteraad, zonodig met de nodige aanvullingen of wijzigingen kunnen worden vast gesteld. De raad zal in de bijeenkomst van 3 april, nog niet zijn standpunt bepa len. Deze is uitsluitend belegd om de leden over deze plannen te informe ren. In de nota is ten aanzien van het facet „recreatie" een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de „dag- en verblijfsrecreatie" en aan de ande re kant de zgn. „speel- en sport- voorzieningen". Een nota hierover is inmiddels in concept gereed en wordt binnenkort eveneens aangeboden zeggen B. en W. in hun aanbiedings brief. Andere procedure De hierbij te volgen procedure Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. P. Lug- tigheid (bevestiging nieuwe lidma ten). 19.15 u. ds. C. C. Addink. Extra col. voor het Jeugdkoor. Oppasdienst mevr. de Blaauw, mevr. Sletterink en Janny Veltkamp. GOEDE VRIJDAG: 10.00 u. ds. A. Schellevis en 19.15 u. ds. P. Lugtig- heid. In beide diensten Viering Hei lig Avondmaal. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. In beide diensten is de eerste collecte voor Land. Evang. werk en de tweede voor het- restauratiefonds. Tijdens de dienst van 9.30 uur Kinderoppas en kinder- nevendienst. Mevr. Beldman-Stam, (res. mevr. Smid-Manenschijn) Ria Prins, mevr. Schuppert-Veldhuis (res. Janny KI. Nagelvoort), Henriëtte Rietberg. Kinöernevendienst: mej. Y. Sijsl-ing s (res; mevr. G. Beldman). GOEDE VRIJDAG: 19.30 u. ds. G. W H. Peddemors. R. K. Kerk: za. 17.00 u., zo. 9.30 u. GOEDE VRIJDAG: geen dienst. DIJKERHOEK: zo. geen dienst. GOEDE VRIJDAG: 10.00 u. ds. P. Lugtigheid. Viering Heilig Avond maal. NIEUW HEETEN: za. 19.00 u„ zo. 8.00 en 11.00 u. OKKENBROEK: ÏO.OO" u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. GOEDE VRIJDAG: 10.30 u. Goede Vrijdag-samenkomst Zondagsschool. 19.30 u. ds. M. de Heer (viering Heilig Avondmaal). Arts Vr. 5 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. J. F. Sijtsema, Pastoriestr. 50, tel. 1870 (uitsl. voor spoedgev.). Bood schappen: bellen 11 en 4 u. Wijkverpleging Zr. M. ter Borg, Neerdorp 1, tel. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve za. van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438, b.g.g. tel. 1799 (mevr. J. Beld- man-Aanstoot). Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot tel. 2980 en 1338. Tandarts W. Pot, Catsstraat 46, Goor, tel. 05470-2279. Spreekuur voor spoedge vallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatsch. Dienstverl. „Midden-Overijssel" Bureau Jon- cheerel. 134, Nijverdal, tel. 05486- 4126. Bureau Holten: Gaardenstr. 31, tel. 05483-1436 (tijdens weekend 05486- 4126). Spreekuur werkdagen: 8.30- 9.30 u., donderdagavond 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts Houtweg W. C. Wamelink, 05483-2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zo. 23 mrt. C. Dijkstra, School straat 5. tel. 1833. Ma. t.e.m. zo. 30 mrt. A Groen, Kozakkenstraat 12, tel 05483-1230. Aangifte van gestor ven dieren op za. van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318 Storingsdienst Za. 22 t.e.m. vr. 28 mrt.: ELECTRA: H. Dam Wichers, Indus triestraat 1(1, tel. 1217. GAS: H. J. Kolkman, Diessenplas- straat 32, tel. 2012. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel wijkt in verband met het onderwerp enigszins af van de procedure, die ten aanzien van de dag- en verblijfs- recreatie voor ogen staat. Ook de uitvoering van de noga „speel - en sportvoorzieningen" heeft een ander karakter: voor een zeer belangrijk gedeelte vindt de uitvoering plaats binnen het. kader van het gemeente lijk bestemmingsplan (de Kol, Zui- derlook c.q. de Beuseberg en de Haar), voor zover zulks nodig te vens via planwijzigingen van de thans vigerende plannen. In de nota wordt gezegd, dat door de opbouw van het landschap in Hol ten en de ligging nabij goede verbin dingswegen met de grotere centra Holten een belangrijke plaats in neemt wat betreft de dag- en ver- bljjfsrecreatic in Overijssel. Sterke ontwikkeling Gezien de sterke ontwikkeling van de recreatie, met name in de laat ste 10 jaar, is het van belang een dui delijk recreatiebeleid te voeren. Al verscheidene studies zijn de laatste jaren gewijd aan de recreatie in Sal land en Holten. Dit rapport geeft een verdere uit bouw van hetgeen in deze nota's staat vermeld en voegt daarnaast enige nieuwe aspecten toe. In de vorm waarin het rapport gepresenteerd wordt, pretendeert het geen volledig heid. In eerste instantie geeft het op vrij gedetailleerde schaal en specifiek voor Holten, een aantal bouwstenen voor het beleid. In overleg met de beleidsorganen en andere belangheb benden zal het aspect recreatie ver der uitgewerkt moeten worden tot een meer definitieve vorm. In het rapport wordt een overzicht gegévën van de bestaande plannen betreffende de recreatieve ontwikke ling in Holten. Er wordt ruime aan dacht besteed -aan het principe van wat genoemd wordt „de zonering" (afbakening van de gebieden waar de verschillende soorten recreatie kan plaatsvinden). Om dit principe voor Holten uitvoerbaar te maken dienen verschillende inventarisatie- gegevens te worden betrokken in de In de kleuterschool aan de Tuin straat werd donderdagavond de ou deravond gehouden van deze school. Na opening door de presidente me vrouw Sijtsema werd het woord ge geven aan de heer Kees Bos te Hol ten die op de hem eigen en zo boei ende wijze vertelde over de flora en fauna van de Holterberg. -Na de pau ze vertoonde de heer Bos een prach tige film waarbij hij op meesterlijke wijze 'n met humor rijk „gelardeer de" explicatie gaf. Mevr. Sijtsema dankte hem hartelijk voor het gebodene. De geslaagde avond werd besloten met een verlo ting. planopzet, zoals ten aanzien van na tuurlijk milieu, landschap, verkeer en bestaande recreatieve voorzieningen. In het laatste hoofdstuk vindt een na dere uitwerking en toetsing plaats van een aantal belangrijke aspecten. Conclusies en aanbevelingen Het rapport eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen, die als uitgangspunt kunnen dienen voor de recreatieve ontwikkeling in de komen de jaren. Genoemd worden o.m. om op de westflank van de Holterberg in tegenstelling tot de plannen van het Recreatieschap „Salland" alleen het verblijfsrecreatieterrein Espelo te realiseren. Hei dagrecreatiepro ject wordt dan ten westen van de weg Holten-Nieuw Heeten gesitueerd. Daarbij wordt in overweging gegeven om het grote dagrecreatieve element niet op de westflank van de Holter berg te situeren, maar een lokatie te zoeken in de nabijheid van Dijker- hoek. De ligging van een groot dagrecrea- tief element in de directe nabijheid van de Holterberg wordt om verschil lende redenen minder gewenst ge acht, zoals het verkeersaantrekken- de karakter van een dergelijk object en de minder goede aansluitmogelijk heden op de recreatietoevoerwegen Toeristenweg Binnen de recreatiegemeenschap (salland) is uitgebreid gediscussieerd over het handhaven van de toeristi sche route (Toeristenweg) over de Holterberg dan wel het wijzigen daarvan. Vooralsnog is de conclu sie, dat er geen bezwaar is de route te handhaven. Het gemeente bestuur heeft zich met dit standpunt kunnen verenigen. We hebben ons tot enkele saillante punten moeten beperken. De thans aangeboden studie heeft de instemming verworven van het col lege van burgemeester en wethou ders en de raadscommissie R.O. Er is overleg geweest met de zg „plaat selijke commissie" van de ruilverka veling HoltenMarkelo. Vrijdagavond 21 maart zal de jaar vergadering van de „School met de Bijbel" worden gehouden in de hal van het schoolgebouw „De Schakel". Aanvang 8 uur. Na de pauze zal. na een korte inlei ding, in discussiegroepen worden ge sproken over het onderwerp: „School en Gezin". 1 BïSUJijP ggp-V» Door „Bo-Mobiel" te Hengelo (O.) zijn vrijdag, nadat door het loonbedrijf Dijkink en Zoon drie grote kuilen waren gegraven, naast de semipermanente nieuwbouw van het gemeentehuis ter verfraaiing van de directe omgeving en „camouflage" van de strakke nieuwbouw een drietal lindebomen geplant, die donderdagmiddag waren gerooid in 's Graveland bij Hilversum. De bomen (30 jaar oud en plm. 12 meter hoog) staan, evenals de nieuwbouw op grond van de gebr. Wansink B.V.. die voor een Deriode van 15 jaar door de gemeente is gehuurd. Met de verfraaiing is een bedrag gemoeid van plm. f 5000,-, een uitgaaf die gefinancierd wordt uit het bouwkrediet. De leden van de plaatselijke afde ling van de Chr. Boeren en Tuinders Bond (CBTB) kwamen in jaarverga dering bijeen onder voorzitterschap van de heer Hm. Landeweerd die. na lezing van het bijbelgedeelte Phili- penzen 2:1-11 en gebed, in zijn ope ningswoord terug zag op het afgelo pen jaar. Hij stelde de vraag: „Heb ben wij als leden van een Christelij ke organisatie onze plicht gedaan, hebben we meegepraat, meegeleefd en meegedacht?" Misschien moeten we hét (helaas) bekennen dat we er vaak zo weinig van terecht brachten. Laten we allen, maar ook vooral de jongeren het als een dure plicht zien dat we met Gods hulp moeten mee bouwen aan een h:-chte christelijke organisatie die de Heer wil erken nen op elk terrein van het leven. Hij }s het toch die l.e.ven..draagt en leidt en die ook in 1974, dat niet bracht wat wij er van verwachten, rijk gezegend heeft. De Controlevereniging „Holten en Omstreken" hield onder voorzitter schap van de heer J. W. Wesseldijk in café „Kalfsterman" haar jaarver gadering. De voorzitter schonk in z'n openingswoord o.m. aandacht aan het plan „Landschapsparken". Wat of er in de toekomst zal gebeuren is niet te zeggen maar de boeren moeten in deze kwestie inspraak hebben. Na lezing der notulen dö\r seer. A. J. Ribbink bracht de pen ningmeester de heer H. G. Vogt fi nancieel verslag uit waaruit bleek dat de vereniging er niet ongunstig voorstaat. De contributie kon daar om ongewijzigd blijven op 11 gulden per koe. De kascommissie bestaande uit de h.h. G. H. Bosman e. B. J. Mark voort had boeken en bescheiden orde bevonden en de penningmees ter werd dank gebracht voor'het ve le werk. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden benoemd de heren M, Meijerink en B. J. Mark- voort. Inplaats van de heer A. J. Ribbink, die niet herkiesbaar wai werd als bestuurslid gekozen de heer J. Veneklaas GJzn. De vergadering besloot de bestaan de samenwerking tussen Controle- Fokvereniging en Gezondheidsdienst voort te zetten. Het jaarverslag over 1974 dat door een „misstap" van de computer in deze vergadering niet kon worden aangeboden zal in mei a.s. worden toegezonden. Als we zien op de honger en ellen de in de z.g. „Derde wereld" komt de vraag bij ons op „Moeten we als christenen terwille van die miljoe nen niet anders gaan leven?" Laten we er toch voor oppassen dat we door onze manier van leven niet het geluk aan anderen ontnemen. Voor zitter Landeweerd schonk verder nog aandacht aan de richtprijzen, land schapsparken, bestemmingsplan, wa terwingebieden. milieuverontreiniging en de z.g.n. bio-industrie allemaal za ken waar tegen men als eenling machteloos staat en mogelijk alleen in~ georganiseerd verband kan wor den bereikt dat de schade tot een minimum wordt beperkt. Uit het jaarverslag van de secretaris de heer J. W. Hulsman bleek o.a. sta biliteit van het ledental. Bij de ge houden bestuursverkiezing werden herkozen de h.h. H. Landeweerd en D. J. Bronsvoort'. Penningmeester D. J. Bronsvoort boekte over 1974 een batig saldo van f 256,47. Als leden van de kascontro lecommissie 1975 werden benoemd de heren G. Bolink en G. Aanstoot. Na de pauze werd door de heer Eg- gens, econ. sociaal voorlichter CBTB te Zwolle het klankbeeld „De toe komst „tegemoet"vertoond. In dit klankbeeld stonden centraal de vra gen „Vindt u het juist dat de vrouw van een ondernemer buitenshuis werkzaam is" en „U wenst voor uw kinderen een goede opleiding, hoe moet die opleiding er uitzien? Er ontspon zich n.a.v. deze vragen een drukke discussie waaraan ook door de vrouwen gretig werd deelgeno men. De goed bezochte jaarvergade ring werd door de heer Eggens met dankgebed beëindigd. Maandagavond 24 maart a.s. orga niseert de afd. Holten van de Partij van de Arbeid een openbare verga dering in hotel Vosman. Aanvang 19.30 uur. Tijdens deze vergadering spreekt onze plaatsgenoot de heer A. Moeliker over het onderwerp „Onroe rend goed belasting". Over enkele jaren zal deze nieuw in te voeren belasting de thans be staande personele belasting ook in Holten gaan vervangen. Het is te ver wachten dat de heer Moeliker met name over de consequenties van de ze nieuwe belasting het één en ander zal hebben te vertellen. Iedere be langstellende is van harte welkom. Burgemeester en wethouders var. Holten maken bekend, dat de ge meentesecretarie en de kantoren van de gemeentebedrijven op vrijdag 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) gesloten zijn. Holten 18 maart 1975. Burgem. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, voorzitter; G. J. Langenberg, secretaris Ook dit jaar zal de stichting voor sociaal en cultureel werk in de zo mervakantie haar jaarlijkse kinder vakantieweek organiseren voor kin deren van de lagere scholen in Hol ten. In de week van 27 juli tot en met 1 augustus zullen op verschillende plaatsen in Holten weer diverse ak- tivileiten plaatsvinden waaruit de kinderen vrijwillig een keus kunnen maken. Vorig jaar namen in totaal 700 kinderen deel en de verwachtin gen voor dit seizoen zijn erg hoog gespannen temeer omdat de vakan tieweek direkt na de bouwvakvakan tie zal plaatsvinden. Bij dit grootse gebeuren is de hulp van vrijwillige leiding een eerste vereiste om de week te doen slagen. Daarom roept de Stichting enthousi aste ménsen op die deze week willen meehelpen tot een succes te maken zich voor 4 april a.s. op te geven in het Paalhuus, Beuseberg 63, tel. 2755. Hier zijn ook alle verdere in lichtingen te verkrijgen. HOLTEN Geboren: Hendrik Jan z.v. J. A. G. Oolbekkink en E. H. C. ter Beest. Fleur d.v. K. van der Sloot, en E. I Hanèen (geb te De venter). Ondertrouwd: H. K. Overink, 27 jr. Holten en Y. A. T. M. Frontroth, 27 jr., Holten. Gehuwd: J. H. M. Hurenkamp, 21 jr., Voorst en G. A. Dekker, 22 jr. H. Eikelboom, 25 jr.. Raalte en G. J. Jansen Manenschijn, 23 jr. J. B. Euren, 22 jr.. Hellendoorn en J. W. Bekkernens. 18 jr. H. J. Schol ten. 25 jr., Diepenveen en T. H. Mossink, 20 jr. BEVOLKING Ingekomen: J. Wieldraaijer en echtgen. van Hellendoorn. H. Wol ven van Arnhem. Vertrokken: Mevr. G. J. Eikel- boom-Jansen Manenschijn naar Raal te. F. C. Huttenga en gez. naar Zutphen. A. Brand en gez. naar Gorssel. Tijdens een gezellige bijeenkomst in hotel „Holterman" heeft het plaat selijk Comité Verkoop Kindei'postze- gels afscheid genomen van mevi. B. Beijers-Holterman die meer dan 25 jaar bij de verkoop van de kinder zegels veel en hoogstbelangrijk werk heeft verricht. Mevr. C. P. K. En klaar-van Andel dankte haar hier voor hartelijk en zei in een korte toespraak dat het mede aan de over redingskracht van mevr. Beijers te «tanken ig oat men zoveel jaren zul ke prachtige resultaten heeft be haald. Men zal mevr. Beijers, die het bij de laatste verkoopactie presteerde om voor f 1176.50 aan postzegels, kaar ten enz. te verkopen in het comité **er mi as en. Voor a.s. moeders is er binnenkort gelegenheid om o.l.v. mevr. zr. E B. Rietmann, districtsverpleegkundi- ge voor de kinderhygiëne, om samen te praten over zaken, die rond dt zwangerschap, geboorte en verzor ging van de pasgeborene, in het middelpunt staan. U kunt zelf onderwerpen ter bespre king stellen en aan de hand van fol ders, boeken, dia's en gesprek ko men er zeker wetenswaardigheden naar voren waar u uw voordeel mee kan doen. De cursus begint 8 april a.s. om 2 uur en wordt gehouden in het Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 31. De kosten bedragen f 5,voor de hele cursus, die bestaat uit plm. 6 lessen. Ieder die belangstelling heeft kan zich wenden tot één van de wijkver= pleegkundigen, liefst tussen 1.30-2.30 u„ tel. 1436. In gebouw „Irene" zal dinsdagmid dag om half drie de maandelijkse bij eenkomst van de Holtense Bejaarden- sociëteit worden gehouden. Het soos- bestuur rekent weer op flinke belang stelling voor deze middag met ver rassingen. Zo langzaam aan uit het jasje ge grond en daarom moest er wor den uitgebreid. Alhoewel de moge lijkheden hiervoor niet .zo heel groot waren, hebben de aannemers het toch gepresteerd om van de tota le uitbreiding met plm. 40 m2 iets moois en gezelligs te maken. Aan de uitbreiding werkten mee: fa. Potman, Markelo (timmerwerk) fa. Tijhuis. Rijssen (metselwerk) fa. Schipper, Holten (schilderwerk) fa. Broekmaat, Holten (electra) fa. Lammers, Holten (C..V) Hel nieuwe gedeelte zal woensdag avond 26 maart om 8.00 uur In ge bruik worden genomen. Voor nade re bijzonderheden verwijzen we naai de advertentie in dit nummer. In het geheel gevulde kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Hol ten, herdacht zondag 16 maart j.l. de Open Deur-groep het 10-jarig be staan. In zijn meditatie: „Geen open deur, dan open dak", stond ds. G. W. II. Peddemors (geref. predikant te Holten) stil bij een verhaal uit Lukas 5. In dit verhaal brengen vrienden een verlamde man bij Je zus. Omdat het huis te vol is, kun nen zijn vrienden niet door de opeft deur. Daarop gaan zij het dak op en laten via een gat in het dak hun ver lamde vriend neerzakken voor Jezus voeten. Jezus vergeeft de zonde van deze man. Als teken van het feit, dat Jezus macht heeft tot deze zonde vergeving geneest hij de man ook lichamelijk. De verlamde man kan dan weer lopen en zijns weegs gaan. „Kerkmensen" aldus ds. Pedde mors" kunnen soms zo dicht rondom Jezus staan, dat zij de weg voor an deren blokkeren. Wat de Open Deur- werkers-stérs nu willen is niet anders dan met hun medemens naar Jezus gaan, omdat Hij de zonde vergeeft en de mensen weer in vreugde doel leven. Vanwege het feit dat kerkmen sen soms een belemmering daai-voor zijn, doen de Open Deur-werksters -kers dat wat ongebruikelijk; via het open dak". Ds. Schellevis, Hervormd predi kant en voorzitter v.d. Open Deur- groep, sprak hierna over „Tien jaar Open Deur-werk". Hij vergeleek dit werk met een parkeerplaats langs een auto-snelweg. Niemand is ver plicht daar gebruik van te maken. Maar wie het doet, kan even uitbla zen. Zo wil het Open Deur-werk fun geren als een geestelijke parkeer plaats. Het biedt van tijd tot tijd mogelijkheid tot vrijblijvende bezin ning. Spreker stond o.m. stil bij het verschil tussen kerkdienst en Open Deur-samenkomst. „De Open Deur samenkomsten zijn niet bedoeld als „zieltjes-winnerij". Derhalve zijn ze zeker geen recept om de „verloren zonen van de kerk weer in de kerk terug te krijgen". Spreker vertelde dat er in die 10 jaar 72 Open Deur samenkomsten zijn gehouden en daeta er momenteel 700 Open Deur-bladen en 100 bladen „Open Vensters" (voor bejaarden) worden verspreid. De Open Deur-groep die op 17 maart 1965 met 11 personen startte is in middels uitgegroeid tot een groep van 56 medewerkers-sters. Terugziende overheerst de vraag: Ben ik in die 10 jaar doorgeraced langs alle parkeerplaatsen of nam ik van tijd tot tijd de gelegenheid waar om na te denken en tot rust te ko men. Met name tot die rust, die wordt geschonken door de Grote Vreemdeling van Galilé, Jezus Chris tus?" Het „Holtens Gemengd Koor" olv dirigent J. K. Warmink zong vooraf een lied, dat betrekking heeft op de tijd van het Kerkelijk Jaar (Lijdens- tijd) getiteld „Tenebrae facta e sunt". In de samenkomst zelf vertolkte het koor op zuivre toon enkele blijde lie deren te weten a. ..Exultate Deo", van A. Scralatti: b. Gezang 421 (Liedbk. v.d. kerken) en c. Lobe den Herrn van Hugo Distier. Trompettist Wlm DoUekamp speel de samen met organist Anton Koop man ..De Vreemdeling van Galilé". Ook tijdens de samenzang werd door de trompettist meegewerkt. Pastoor A. J. Rademaker van de R. K.-parochie Nw. Heeten-Holten had de leiding van de samenkomst. In zijn slotwoord dankte hij alle aanwe zigen en alle medewerkenden. Omdat het Open Deur-werk zich tot op heden gunstig heeft ontwikkeld besloot de Open Deur-groep de jubi leumcollecte te bestemmen voor het Oecumenisch Radio-pastoraat. Dat pastoraat verlueent hulp en bijstand aan mensen, verspreid over geheel Nederland. Deze collecte bracht op f 661,25. Een verrassend ogenblik was het toen de voorzitter van de Open Deur-groep een bloemstukje aanbood aan koster en organist, die (howeel geen leden van de Open Deur-groep) tien jaar lang aan de samenkomsten hc-bben meegewerkt. De Open Deur-grop kan terugzien op en zeer geslaagde jubileum-bij enkomst. Vrijdag 21 maart 19 30 u. Jaarlijkse Feestavond van <Je SV „Holten" in zaal„Amici-tia". 19.45 u. Jaarvergadering „School met de Bijbel" in „De Schakel". Zaterdag 22 maart Openingstoemooi Tennisclub „Hol ten" (zie adv.). Zondag 23 maart Openingstoemooi Tennisclub „Hol ten" (zie adv.). 14.00 u. Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing Boo- de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 24 maart 19.45 u. vergadering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in het „Trefpunt". Spr. mevr. de Vries. Zwolle. Onderwerp: „Positie van de vrouw". 20.00 u. Vergadering Wereldwinkel bij de fam. Daleboudt, Looikolkstr. 11. 20 00 u. Jaarvergadering VVV ..Hol tense Belang" in hotel „Holterman" (zie adv.). Dinsdag 25 maart 14.30 u. Bejaardensocieteit in ge bouw „Irene". Woensdag 26 maart 20.00 u. Algemene Ledenvergadering Ned, Rode Kruis afd. Holten in ho tel „Holterman". 20.00 u. Opening uitbreiding café-ca fetaria „Zadelkamp" (zie adv.). Donderdag 27 maart 20.00 u. Taakverdeling i.v.m. Motor cross in café-clubhuis „De Biester", (zie adv.). 20.00 u. Vergadering afd. Holten v.d. Bond van Chr. Plattelandsvrouwen in gebouw ..Rehoboth". Spr. de heer Joh. Franeke. journalist te Almelo. Onderwerp: „Kerkelijke belevenis sen". Zaterdag 29 maart 10.00-16.00 u. ..Open-Huis" U-vlees BV Exportslachterij, Pannenbakkers straat (zie adv.). Maandag 31 maart t.e.m. 6 april Nederlandse Hartweek 1975. Zondag 6 april 13.30 u. Motorcross MAC „De Hol terberg" circuit Zuurberg. (vanaf 10.00 u. training) Maandag 7 april 20.00 u. Jaarvergadering OLM afd. Holten in zaal „Vosman", spr. de heer Wieringa, Hoofding. Prov. Wa terstaat. Onderwerp: Aanleg wegen in 't bijzonder de S 14 (doortrekken vanaf Dorperdijk). Donderdag 10 april 20.00 u. Bijeenkomst Streekplanfo rum „IJsselvallei" in zaal „Vos man" (zie adv.) Maandag 14 april 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub „HPC" in hotel „Vosman",

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1