Zeven brandweerlieden onderscheiden JEUGDDIENST Onze Agenda Veraieuwbom KERKDIENSTEN ZONDAGSDIENSTEN HMV naar topconcours Geen koopavond in Holten Burgemeester reikte medailles uit J. Wiggers ere-voorzitter Soli Deo Gloria Officiële publikatie VOORBEREIDINGS- BESLUIT Bekroonde hengst I Jaarvergadering Speeltuinvereniging „De Kol" W ereldgèbedsdag „De Vriendenschaar" houdt 28e jaarfeest Gevonden - verloren HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per half jaar, f IT.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Hollens Nieuwsblad Vrijdag 28 februari 1975 27ste jaargang - no. 9 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 De burgemeester van Holten maakt, ter voldoening aan het be paalde in artikel 22. 2e lid van da wet op de Ruimtelijke Ordening be kend. dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 17 februari 1975 heeft besloten I- te verklaren dat voor het gebied hetwelk met rode omlijning op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven, een herziening van het bestemmingsplan buitengebied wordt voorbereid; dit besluit heeft betrek king op de percelen, kadastraal be kend, gemeente Holten, sectie C, nummer 2161 en 2430, gelegen aan de Schipbeek, waarop de rioolwaterzui veringsinstallatie zal worden ge bouwd. II. te bepalen, dat het besluit in werking treedt met ingang van he den. Het raadsbesluit met bijbehoren- Ic- tekening ligt van de dag der in werking treding af ter gemeente-se cretarie. afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 28 februari 1975. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar. Zondag 2 maart zal er om tien uur een Jeugddienst worden gehou den in gebouw ,,Bethanië" te Dijker- hoek. Voorganger: ds. P. Lugtigheid. Er wordt medewerking verleend door het Hervormd Jongerenkoor „Heli con". Het thema van de dienst is: „Bekijk het eens van 'n andere kant". Het gaat er in deze dienst om dat we ons vaak opsluiten in on ze eigen gedachtenwereld en niet openstaan voor meningen van ande ren. De Jeugddienstcommissie wil er nog op wijzen, dat ook deze jeugd dienst niet alleen voor de jeugd be stemd is, maar voor de gehele ge meente. Het doel van onze jeugd diensten is hetzelfde als het doel van de „gewone" kerkdienst: n.l. de ont moeting tussen God en Zijn mensen, jong en oud. We noemen deze dienst een jeugddienst omdat de manier waarop dat doel wordt bereikt iets anders is: de jeugddienst wordt n.l. voorbereid door de dominee tesamen met de jeugddienstcommissie. Wij allemaal, jongeren, ouderen, bejaarden, vormen Gods gemeente en we kunnen niet zonder elkaar; ook niet a.s. zondag; komt dus alle maal Tot en met 4 maart tentoonstelling werk van Allard Vincent in de Open bare Bibliotheek, Rörikstraat 3. Vrijdag 28 februari 20.30 u. Film ..Daniël" in „De Schu- re (zie ber. en adv.). Zondag 2 maart 14,00 u. Discobal in café „De Wip- pert (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing Boo- de te Bathmen (zie adv.). Maandag 3 maart 20.00 u. Algemene Jaarvergadering van de MAC „De Holterberg" in hef clubhuis cafe „De Biester". 20 00 u Vergadering Wereldwinkel t.h.v. cie fam. Neppelenbroek, Voor& boersstraat 6. Praatavond met aifc onderwerp „Zuid-,Afrika". Dinsdag 4 maart 20.00 u. Jaarvergadering Bedrijfsver eniging „Holten" in hotel „Holter- marï". 20.00 u. Ledenvergadering Ond. Paar- denverzekering „Holten" in café Jansen (zie adv.). 20-00 u. Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Dijkerhoek en Herv. Vrouwenvereniging Dijker- hoek in zaal „Het Bonte Paard". Spr. de heer G. J. Kraaij fysiothe rapeut. 14.30 u. Bejaardensociteit in „Irene" (zie ber.) Donderdag 6 maart Excursie Herv. Vrouwengroep Hol ten naar Enschede. Vertrek 's mor gens 8.00 u. vanaf gebouw „Irene". u. Vergadering deelnemers Middenstandsshow 1975 in hotel Hol- terman" (ze adv.). Vrijdag 7 maart 14.30 u. Warenmarkt in de Kerk straat. 20.00 u. Wereldgebedsdag in gebouw „Rehoboth". Thema „Wordt allen een", (zie ber.) 19-30 u. Jaarfeest CJV „Vrienden schaar" in „Irene" (zie ber.). Zaterdag 8 maart Holtense muziekvereniging „HMV" naar Topconcours v.d. Kon. Ned. Fe deratie te Arnhem (zie ber.). 19.30 u. Jaarfeest CJV ..De Vrienden schaar" in geb. „Irene". 15.00 u. Open-middag voor de volley bal in de gymzaal Haarstraat (zie ber.). 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub „HPC" in hotel „Vosman". 20.00 u. Jaarvergadering NVV afd. voor vrouwen in zaal 'Vosman'. Maandag 10 maart 20.00 u.: 3e Politieke scholencursus voor vrouwen in zaal .Vosman". Donderdag 13 maart 20.00 u. Jaarvergadering afd. Holten v.d. Chr. Boeren- en Tuinders Bond (CBTB) in geb. „Rehoboth". Vrijdag 14 maart 20.00 u. Feestelijke Jaarvergadering v.d. afd. Holten van de ABVA in ho tel „Vosman". Maandag 17 maart 20.00 u. Gespreksavond Kiesvereni ging Gemeente Belang in hotel „Hol- terman". 19.30 uur: Openbare fractievergade ring P.v.d.A. in de commissiekamer ten gemeentehuize. Dinsdag 18 maart 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize. Vrijdag 21 maart 19.30 uur: Jaarlijkse feestavond van de S.V. Holten in Amicitia» In de maandagavond in café Jan sen onder voorzitterschap van de heer J. A. v.d. Maat gehouden extra ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging hebben 25 van de 35 aanwezige leden zich uitgesproken tegen het instellen van een „Koop avond" in Holten. De laatste jaren was deze kwestie „Koopavond" veelal een onderwerp van gesprek op de vergaderingen en plm. een half jaar geleden werd een voorstel om 'n „Koopavond" te hou den met de kleinst mogelijke meer derheid (1 stem) verworpen. Opgemerkt rnoet worden dat in die vergadering alle leden van de HHV mee mochten stemmen terwijl maan dagavond alleen stemrecht hadden de leden-winkeliers dus niet de hotel- en caféhouders, garagehouders etc. Men kan thans wel aannemen dat het instellen van een „Koopavond" defi nitief van de baan is. Een voorstel van het bestuur om de winkelsluiting te wijzigen n.l. zater dags om 4 uur dicht en in de sei zoenmaanden op maandag open te hebben alleen in de maanden juli en augustus en niet meer in juni werd met algemene stemmen verworpen. Verder wordt in onderling overleg besloten de zaken 's morgens te ope nen om 8.30 uur inplaats van 8.00 uur (behalve de kapperszaken). In de seizoenmaanden kan men sluiting naar eigen inzicht wijzigen. Namens de „Aktiviteitencommis- sie" werd door de heer H. Beltman medegedeeld dat er op 1,-2 en 3 ok tober 1975 een Middenstandsshow zal worden gehouden in een grote tent in Kalfstermansweide- Voor deelna me hebben zich reeds 45 zakenmen sen aangemeld. De tent ig met een houten wand en er zal een bewa kingsdienst worden ingesteld. Bij de „Rondvraag" wordt door enkele leden gewezen op het grote tekort aan parkeerruimte met name in de Oranjestraat en de burg. v.d. Borchstraat. De vergadering verzocht het bestuur om deze kwestie nog maals te bepraten met B. en W. en tevens de gemeenteraad hier nog maals op te attenderen. Op de te Arnhem gehouden keuring van Arabische Volbloedhengsten werd de hengst van de Heer Jac. Bortlap te Holten opnieuw goedge keurd en premiewaardig verklaard. Het betreft hier de Arabische Vol- bk>edhengst ARAX-Sahib geboren 2-6-1971. De prachtige donkerbruine hengst öie ter dekking staat op het bekende dekstation van de Heer Brinkman te Twello heeft bewezen zeer goede nakomelingen te fokken. De hengst werd eveneens getoond onder het zadel en verwierf daar mee een goedkeuring. De hengst werd bereden door een dochter van de heer Brinkman die slechts 12 ja ren oud 'is, temeer een bewijs van de zeer goede eigenschappen van deze nakomeling van de beroem de hengst Arax. Dekkings-afspraken kunnen worden gemaakt met de heer Brinkman te Twello. Tijdens een feestelijke bij eenkomst van de Holtense brandweer het afgelopen weekend in hotel Vosman is een zevental vrijwilligers on derscheiden voor hun uitste kend dienstbetoon geduren de 15 en 10 jaar. Het waren commandant T. Prak en zes van zijn mannen, t.w. J. W. W. Bluemink (15), en H. Willems, J. Spenkelink, W. Schalk, W. Abma en W. C. van de Weerthof (10). De f beide laatstgenoemden kon den wegens ziekte niet aan- I wezig zijn. i De aan deze onderscheidingen E» verbonden medailles en diploma's werden hen door de burgmeester mr. W. H. Enklaar, als hoofd van de brandweer, uitgereikt. In een korte toespraak zei - mr. Enklaar, dat het voor het gemeentebestuur en voor hem als burgemeester een gro te geruststelling is te weten dat men over een paraat en deskundig brandweerkorps kan beschikken,dat z'n mannetje staat. Jammer voor de brandweer, maar gelukkig voor de burgerij hebben zich het afgelo- De Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt in Overijssel (RRAO) heeft bij de gemeente besturen van Enschede, Henge lo, Almelo, Zwolle en Kampen aangedrongen op een versnel ling van het renovatie (ver nieuwbouw) proces van naoor logse woningwetwoningen. De venter heeft geen brief gekre gen, want daar is men met de vernieuwbouw al bijna klaar. Dit initiatief is natuurlijk be doeld om de werkgelegenheid te stimuleren en het betekent tevens verhoging van het woon genot voor de betrokken hudr- ders. Het zijn de grote gemeen ten in Overijssel, waar de mees te woningwetwoningen staan en waar ook de werkloosheid in ab solute zin het grootst is. We kunnen ons echter voorstellen, dat ook kleinere gemeenten als Hardenberg, Vriezen veen, Raal- te en ook onze eigen gemeente, waar de werkloosheid procentu eel lang niet gering is, best wat werk zouden kunnen gebruiken om die werkloosheid te bestrij den. De gemeente Holten bezit of bezat, als de overdracht van haar woningen aan de woning- stichting 'Onze Woning' inmid dels heeft plaats gehad, 360 wo ningen, waarvan de meeste wo ningwetwoningen van na de tweede wereldoorlog. Het is niet. uitgesloten, dat in verschil lende van deae woningen be hoefte zou bestaan aan de ver betering van het woongenot. Het rijk draagt in belangrijke mate bij in de kosten van deze vernieuwbouw en de bouwvak- patroons kunnen best wat werk gebruiken om hun personeel in dienst te kunnen houden. De bouwmogelijkheden zijn in Holten, door de actie van het Comité Beuseberg en de Zwolse natuurbeschermers, de komen de paar jaren tot het alleruiter ste minimum beperkt. In dat op zicht ziet het er dus in de bouw sector in Holten niet best uit. Door vernieuwbouw zou hierin mogelijk wat verbetering zijn te brengen. Het zou best de moei te waard zijn om eens te onder zoeken welke mogelijkheden higr in dit opzicht liggen. (w.b.) pen jaar geen ernstige branden voorgedaan waarbij gebouwen be trokken waren. Een bos- en Heide brand op de Holterberg, welke zich ernstig liet aanzien, werd op vak kundige wijze geblust, zodat een grote calamiteit werd voorkomen. Er bestaat in het kox-ps een groot gevoel van saamhorigheid en ka meraadschap. De burgemeester sprak de hoop uit, dat nog vele die honkvast en zodoende gemakkelijk bereikbaar zijn zich als brandweer man beschikbaar zullen stellen. Commandant de heer Prak, haak te daar later op in door er op te wij zen, dat wegens het bereiken van de maximumleeftijd de komende jaren een afvloeiing van oudere brandweer lieden zal plaats vinden, zodat men nieuwe mensen nodig zal hebben. Er wordt momenteel door de jonge re krachten ijverig gestudeerd. De heren D. Oosterveld en H. J. Wan- sink hebben het diploma hoofdbramd- wacht behaald, J. Sletterink en J. Eshuis behaalden resp. het getuig schrift brandwacht le en brandwacht 2e klas. Allen zijn dienovereenkom stig bevorderd. In zijn openings woord heette de heer Prak burge- jneester en mevrouw Enklaar en oud commandant Beijers met echt- geriote welkom, evenals de dames van de brandweermensen. De gemeente heeft een nieuwe tank-autospuit bestld, kosten 135.000 gulden, welke in het begin van mei afgeleverd zal worden, maar eerst nog op de auto tentoonstelling in de RAI geshowd zal worden, als toon beeld van uitstekend brandweerma- terieel voor een kleine gemeente. Het is een Magirus-Deutz met een capaciteit van 2500 1 water en 250 1 schuim. Zodra deze spuit is gearri veerd zullen in het rijdend materi eel mobilofoons geïnstalleerd wor den, terwijl ook de wensen ten aan zien van een nieuw brandmeldings systeem, kosten plm. f 200.000,-- in vervulling zullen gaan. Na dit min of meer officiële ge deelte van d'e bijeenkomst werd het een gezellige boel, doordat verschil- Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. A. Schellevis, 19.15 u. ds. C. C. Addink (Zangdienst). Extra collecte: Voor- jaarszendingscollecte. 10.00 u. Jongerendienst in „Irene". Oppasdienst: mevr. Pettinga, Wilma Jansen en Wilma Markvoort. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 u. ds. H. van Twillert. Tijdens de morgendienst Kinderoppas en Kindemevendienst (le en 2e klas). Kinderoppas: mevr. Schuttert-Belt- man, Wilma Koordes (res. mevr. Beldman-Hennink). Mevr. Beldman- Ekkelkamp, mevr. van Engbrink-Ra- maker (res. mevr. Stam-Dijkink). Kindernevendienst: nvej. J. Jansen (res. mej. Y. Sysling). R.K. kerk: Zaterdagmiddag 5.00 u., zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. P. Lug tigheid. Jeugddienst: Extra collecte: Voorjaarszendingscollecte. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 7.00 u„ zo. 8.00 en 11.00 u. Maandag 24 februari hield de speel tuinvereniging „De Kol" haar jaar lijkse ledenvergadering. De voorzitter de heer J. Calkhoven heette de aanwezigen hartelijk wel kom en in een vlot tempo werd de agenda afgewerkt. De secretaris de heer H. Wilpshaar sprak er in zijn jaaroverzicht zijn vreugde over uit, dat het nieuwe terrein in gebruik ge nomen kon worden. Wensen zullen er blijven. De geprojecteerde, maar niet gerealiseerde waterpartij geeft ruimte voor meer toestellen. Mevr. H. B. Leemans-Stokvis had minder prettige berichten betreffen de de financiën. In verband met de verhuizing en de feestelijke opening waren de uitgaven (f 3089,99) hoger dan de inkomsten (f 2856,46), zodat het boekjaar 1974 afgesloten werd met een nadelig saldo. De kascom- missie bestond uit mfcvr. A. Boele de Vreede en de heer H. Hovenkamp. In de kascommissie voor 1975 zullen zitting nemen de heren F. Akker- mans en de heer G. Bulsink. Het aan tal leden is gestegen tot 196, De jaarlijkse festiviteiten zullen dit jaar gehouden worden op 30 april met in ieder geval de traditionele lampionoptocht. Het verdere pro gramma zal nog nader worden uit gewerkt. Voor de bestuursleden zal een roos ter van aftreden worden opgesteld zo werd er tijdens de vergadering besloten. Een vraag of de ingang van de speeltuin aan de Hoffesstraat kan worden voorzien van enkele tegels zal in studie genomen worden. lende korpsleden op geestige wijze het gezelschap wisten bezig te hou den. Er werd bingo gespeeld met heel veel prijzen, tractaties rondge diend en er werd hartelijk gelachen en geapplaudiseerd toen comman dant en mevrouw Prak de avond in de kleine uurtjes besloten met een leuke voordracht in het Gronings. De brandweer kon op een geslaagde avond terugzien. 1950 onze toenmalige voorzitter, wij len de heer Rietberg, zijn functie om studieredenen moest beëindigen. Na dat de heer W. Tulier deze functie enige weken had waargenomen nam de secretaris de heer J. Wiggers de voorzittershamer van hem over en bleef deze gedurende bijna 25 jaar vaardig hanteren. Niet alleen als voorzitter doch ook wanneer de verenigingskas de bodem liet zien hoefde de penningmeester maar aan de bel te trekken, waarna de heer Wiggers alle koorleden tot aktie wist te brengen. Zo werden o.a- groots opgezette bazaars onder zijn leiding tot een groot succes. Reeds geruime tijd geleden heeft de heer J. Wiggers wegens drukke werkzaamheden het voorzittersschap van onze vereniging aan mij overge dragen. Daar zijn aftreden toen wat stil is verlopen hebben we gemeend u vanavond een ogenblik in het zon netje te moeten plaatsen uit dank voor het zeer vele verdienstelijke werk dat u voor „Soli" eerst als se cretaris en later als voorzitter plm dertig jaar hebt verricht. Daarom is het mij een eer u te mo gen meedelen dat met algemene zitterschap is besloten u het ere-voor- zitterschap van onze zangvereniging aan te bieden". De heer J. Wiggers werd door de Chr. Gem. Zangvereniging 'Soli Deo Gloria', waarvan hij hijna 25 jaar voorzitter was, be noemd tot ere-voorzitter. Voor zitter Js. Schuppert rechts bood namens het koor een fraaie oorkonde aan. Aan het slot van zijn toespraak bood hij de heer Wiggers een oorkonde aan, vervaardigd door de heer P. B. Müller, terwijl aan mevr. Wiggers- Aanstoot bloemen werd aangeboden. In zijn dankwoord zei de heer Wig gers dat deze benoeming hem over kwam als „de bekende slag bij hel dere hemel", maar hij verklaarde er aangenaam verrast mee te zijn en het zeer te waarderen. Nadat hij enige aardige annecdotes uit de geschiedenis van „Soli" in her innering had geroepen, verklaarde hij altijd met veel plezier leiding aan het koor te hebben gegeven en sprak de wens uit dat het „Soli" ook in de toekomst goed mag blijven gaan. Na deze huldiging bleef het koor, onder het genot van een glaasje, nog een uurtje gezellig bijeen. Arts Arts: Van vr. 28-2 tot ma. 3-3 8.00 u. J. F. Sijtsema, Pastoriestr. 50, tel. 05483-1870 (uitsluitend voor spoedge vallen!) Boodschappen bellen: 11.00 u. en 4.00 u. Wij kverpleging Wijkverpleging: zr. J. E. Duncan, Groene Kruisgebouw. Gaardenstr., tel. 05483-1436. Gezinsverzorging Gezinsverzorging: Alle werkdagen behalve za. van 8-10 u. bij mevr. C. Nnijff-Dekker. tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 (mevr J. Beldman-Aanstoot). Ziekenvervoer Ziekenvervoer: za. 1-3 J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage Mül ler, tel. 1320. Zo. 2-3 garage Müller tel. 1320 b.g.g. J, Aanstoot, tel. 2980, b.g.g. 1338. Tandarts Tandarts: H. F. Steunenberg. Pasto riestr. 42. Holten. tel. 05483-1433. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Fysiotherapie: Alle werkdagen be halve dinsdagmiddag en donderdag ochtend in het Groene Kruisgebouw. G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Maatschappelijk werk: Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening ..Midden-Overijssel" Bureau de Jon- cheerelaan 134. Bureau Holten. Gaar denstraat 31. tel. 05483-4126. (tijdens weekend 05486-4126) Spreekuur werk dagen 8.30-9.30 u.. donderdagavond 'S.SO-ig.SO u. Oppascentrale: J v.d. Meer. Cana dastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts Dierenarts: T. A. Oostenburg, Dies- senplasstraat 5. tel. 05483-1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Wachtd'enst vleeskeuringsdienst. T.e.m. 2 maart B. Groot Obbink, Ko- zakkenstraat 2, tel. 1526. Ma. t.e.m. zo. 9 maart H. W. Goorman. Kol weg 52, tel. 05483-1513. Aangifte van gestorven dieren op za. van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Storingsdienst. Van za. 1 t.e.m. vr. 7 maart: ELECTRA: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. GAS: H. J. ^olkman, Diessenplas- straat 32, tel. 2012. Brandmelding OVERDAG: tel. 1325 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). DE WERELDGEBEDSDAG zal op vrijdag 7 maart a.s. 's avonds om 8.00 uur in het gebouw „Rehoboth" gehouden worden. Dit jaar hebben Egyptische Christenvrouwen op zich genomen de liturgie samen te stel len met als motto „Wordt allen één. De liederen in deze liturgie zijn Ne derlandse liederen, door Frits Mehr- tens gekozen uit het „Liedboek voor Kerken". Sinds kort is de „vrouwen wereldgebedsdag" geworden tot „we reld-gebedsdag". omdat steeds meer mannen deel willen hebben aan dit wereldwijde gebeuren. Wij hopen dat in onze gemeente velen uit alie groe peringen, zowel mannen als vrouwen aan deze gebedsdienst zullen deelne men, Het comité^ Op de jaarlijkse feestavond van de Holtense brandweer heeft burgemeester mr. W. H. Enklaar onderscheidingen uit gereikt voor uitstekend dienst betoon gedurende 15 of 10 jaar. Op de foto v.l.n.r de heren J. W- W. Bluemink, H. Willems, J Spenkelink, W. Schalk, com mandant T. Prak en burgemees ter Enklaar. Vrijdag 7 en zaterdag 8 maart or ganiseert CJV „De Vriendenschaar" weer het traditionele jaarfeest in de grote zaal van gebouw „Irene". Aan vang beide avonden om 19.30 uur precies. De hoofdschotel van dit jaarfeest zal bestaan uit de opvoering van het blijspel „Oh, die mannen", uitge voerd door leden van de oudste groep. Ook door leden van diverse andere clubs is de laatste maanden hard gewerkt om het jaarfeest weer oi een succes te maken. Gevonden Zwarte hond met gele halsband; Groene schopHondi Verloren: 1 paar blauwe nijlon wanten; Rech ter bruine want, nijlon; Zilveren armband; Auto-sleutel van Opel as- zonder zwaar is. Een van de orkes ten is de fanfare „Na lang streven" ui Klaaswaal, die al viermaal ach tereen winnaar is geworden. Het mu ziekfestijn begint 's middags om 20.00 uur. Elk orkest speelt als ver plicht werk de „Moorside Suite" van Gustave Holst. We wensen dirigent Henny J. Fransen en z'n orkest van harte sterkte en het succesje, waar op niet wordt gerekend. Dat ons „HMV" zich in „Musis" mag meten met de „upper ten" van 's lands fanfare is een grote eer. „U zult zich wellicht afgevraagd hebben wat het bestuur er toe heeft gebracht deze repetitie-avond zo vroegtijdig te beëindigen", aldus be gon voorzitter J. Schuppert van dc zangvereniging „Soli Deo Gloria", aan liet slot van de jJ. dinsdagavond gehouden koorrepetitie, zijn huldi gingstoespraak, tot de geheel verras te, heer J. Wiggers, welke d^e avond het ere-voorzitterschap van „Soli" kreeg aangeboden. Terugblikkend in de geschiedenis van „Soli" vervolgde de heer Schup pert zijn toespraak in oud-Neder lands met de woorden: „Het notulen boek vermeldt dat op 15 augustus Op zaterdag 8 maart wordt in „Musis Sacrum" te Arnhem het jaarlijkse ..Topconcours" van de Kon. Ned. Federatie gehouden. Aan dit concours mogen alleen die orkesten deelnemen, die in 1947 een eerste prijs met onderscheiding (Lof van de jury) op een federatieconcours hebben behaald. Op grond van het glanzende succes dat „HMV" behaalde op het con cours te Hattem in oktober '74 is zij uitgenodigd om aan het „Topcon cours" deel te nemen. „HMV" met een zeer groot aantal jeugdleden heeft besloten aan deze eervolle uitnodiging gevolg te moe ten geven en door deelname veel er varing op te kunnen doen. Er bestond dinsdagavond in zaal 'Amicitia' een zeer grote belangstelling voor de film avond van de Overijsselse Auto bus Diensten. De bezoekers ge noten van prachtige reisfüms over Italië, Zwitserland, Ovo- tenrijk etc. Voor velen van hen zal straks weer gelden: 'Instap pen bij de O AD en wegwezen'. De ervaring heeft geleerd dat veelal een aantal orkesten meedoen, die in ons land zeer bekend zijn en ook op dit terrein veel routine heb ben. Al doet „HMV" de laatste ijd haar uiterste bes-t om een zo goed mogelijk figuur te slaan in Arnhem, toch beschouwt ze zichzelf als een 'outsider' omdat de concurrentie bij-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1