UIT HET PLAATSELIJK PARLEMENT m m w am® wmmwmr mm S UprHP*Ad,osr^s= Verzoek Bouwvakpatroons verworpen Zondagsdiensten Meerderheid raad tegen grondu it verkoop .Look KERKDIENSTEN NV V'-Ledenbindings- feestavond Aangeboden korting bleek geen korting te zijn Raadsleden krijgen moeite met toeristenbelasting Concert HMV met drumband Bundeling van krachten TROUW aan bestemmingsplan V oor mali ge vui Istort- plaats Holler berg naar Staatsbosbeheer Meer inzicht in onderwijszaken Gevonden - Verloren Burgerlijke Stand Gemeente Holten BEKENDMAKING ALGEMENE BIJSTANDSWET VERGADERING AFD. HOLTEN NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Jeugddienst Schaakclub „Holten" leed eerste nederlaag ONZE AGENDA Vrijdag 21 februari 1975 UAiTEyc ymnircDi ah iiULI Eiiaj NIEuVf jdLAU ^iiii Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Kieuwsblad Na een langdurig debat besloot jl. maandagavond de raad verzoe ken tot aankoop van bouwterrein in het villaterrein „Look" af te wijzen en niet in te gaan op een verzoek van de Holtense bouwvak patroonsbond om de bouwterreinen in Look aan Holtense aanne mers te verkopen. Een voorstel van Gem. Belang om wel tot ver koop over te gaan ter bevordering van de werkgelegenheid werd verworpen met 3 stemmen voor (alleen GB). Een later ingediend voorstel Van Schooten (GB) om grond te verkopen aan een der aanvragers van vorig jaar, nl. Vukkink, werd verworpen met 10 stemmen tegen en 3 stemmen voor. Met dezelfde stemmenverhou ding werd B. en W.'s voorstel aanvaard. De heer J. Warrink (GB) bracht in het midden, dat de aanvragen van vorig jaar niet zijn af gewezen, maar aangehouden en diende een motie in waarin hij voorstelde tot verkoop over te gaan. Mevrouw ter Doest-Bos (WD) ver klaarde dat haar fractie zeer lang met dit agendapunt bezig was ge weest. ,,We hebben alle begrip voor de problemen van de Holtense aan nemers. Aan de andere kant vinden wij dat de gemeente rechtstreeks aan particulieren moet verkopen. Hierbij zouden wij het begrip „econo mische gebondenheid" wat meer stringent willen stellen en alleen grond wil verkopen aan mensen uit Holten zelf of aan hen die om hun werk absoluut in Holten móéten nen. Wellicht wordt hierdoor mede een stukje doorstroming bevorderd" De heer H. Meerman (PvdA) stel de zich op achter het betoog van mevrouw ter Doest en merkte tevens op: „Wanneer we de grond aan Hol- teiuaren verkopen is de kans groot dat ook Holtense aannemers worden ingeschakeld. Wanneer wè de grond aanhouden kunnen we, wan neer de werkloosheid groot wordt, altijd nog maatregelen nemen. Ook CH-woerdvoerder, de heer H. J. Wes- terik, verklaarde voor een meer se lectief verkoopbeleid te zijn. Hij zag in het verkopen van de grond aan de aanvragers niet de garantie dat. daarmee de werkloosheid is opgelost Er zullen ook aannemers zijn die geen verzoek hebben ingediend wellicht meer om werk verlegen zijn dan de aanvragers maar zich aankoop van een perceel grond niet kunnen veroorloven. Ook wethouder J. Rietberg verklaag de er niet zeker van te zijn dat aanvragers ook degenen zijn die het meest in de knel zitten. Burgemeester W. H. Enklaar ver klaarde dat hei college de werkgele genheid voor de aannemers, waar mogelijk, bereid was te bevorderen, maar hij was er niet van overtuigd, dat de werkgelegenheid in de bouw De gemeerteraad heeft maandag avond na een langdurig debat be sloten verzoeken tot aankoop van bouwterreinen in 't villapark „Look af te wijzen en niet in te gaan op een verzoek van de plaatselijke bouwvak patroonsbond om die terreinen aan de Holtense aannemers te verkopen. Een voorstel van Gemeentebelang om ter wille van de werkloosheids bestrijding wel tot verkoop over te gaan aan vier gegadigden (drie aan nemers en een bouvvontvvikkelingsbe- drïjf) wier verzoeken het vorige jaar werden aangek.' den. werd door de andere pavtrjen met 10 tegen 3 stem men verworpen. Met dezelfde stem verhouding werd het voorstel van burgemeester en wethouders, om aan vier nieuwe geSadigdcn niet te ver- Deze uitslag wekt de indruk, dat de andere partijen en het college van B. en VV. helemaal niets voor de be vordering van de werkgelegenheid onder de bouwvakoatroons zouden willen doen. Die indruk lijkt ons maar de discussie was soms noeal verward niet helemaal juist. Het voorstel van Gcmeentebelane werd ons inziens afgewezen, omdat de conceptie daarvan door de tegenstan ders niet juist werd bevonden. Er gens. zo was onze indruk, zouden de andere partyen, evenals Gemeente belang, wel iets voor de bestrijding van de werkloosheid willen doen, mits er maar voldoende garanties zouden zijn, dat de a koop zou blij ven beperkt tot ingezetenen en inder daad de werkloosheid daarmede be streden werd. Opgemerkt werd o.a. dat het onnodig is grond vast te hou den. Het college wil de deur wel open houden om van geval tot geval te bekijken als verkoop nodig mocht zijn, deelde de burgemeester mede. Het vor% jaar is grond verkocht aan de aannemers voor acht bungalows en toen zou er om ziin geloot. Het college was daar niet zo gelukkig mee. De situatie is echter inmiddels wat werkloosheid betreft wel sterk ver anderd. Als er inderdaad aanzienlij ke werkloosheid is of dreigt in Holten onder bouwvakkers en de patroons bond zou die krachtig willen bestrij den, waar we n'et aan twijfelen, dan zouden de Holtense aannemers er verstandig aan doen. een stich ting te vormen, waarin iedere pa troon zijn inbreng heeft en waarme de men gezamenlijk een beroep zou kunnen doen op de gemeente om bij voorbeeld drie kavels te mogen aan kopen. De gemeente houdt er dan nog twee in reserve en de werkloze bouwvakkers kunnen dan voorlopig althans weer aan de slag. Met be hulp van de no'aris geeft de vorming van zo'n stichting geen probleem. We hebben er vertrouwen in, dat in dien deze zaak eocd wordt opgezet en met voldoende waarborgen, ten aanzien van de latere verkoop, wordt omkleed, er hij buvtremeester en wet houders en de raad w een willig ooi- zal worden gevonden (w.b.). met deze verkoop zou zijn gewaar borgd. „Het vorig jaar hebben we om dezelfde reden grond verkocht voor de bouw van acht schakelbungalows in de Haar en daar is toen door de aannemers om geloot". Mevrouw ter Doest (VVD) ver klaarde de indruk te hebben dat het gesprek tussen de Patroonsbond het college niet naar tevredenheid is verlopen gezien het feit dat bond zich rechtstreeks tot de raad had gewend. Wethouder Rietberg merkte op dat dez" gevolgde weg het college ook pijniijk had getroffen. Hij had tijdens het gesprek die indruk niet gekregen maar zag het als een goed recht van de Patroonsbond om zich tot de raad te wenden. Bij de stemmingen werd tenslotte het voorstel van de heer Warrink. om aan de aanvragers van vorig jaar n.'l. Vukkink, H. Koopman, Vincent ter Harmsel,- een perceel grond te verkopen, verworpen. De uitslag van de stemming over de andere voorstellen werd hiervoor reeds ge noemd. Tijdens de behandeling van een voorstel van B. en W. tot aankoop van een perceel grond van de erven Aaftink. hetwelk gelegen is tussen de percelen Oranjestr. 37 en 43 ont stond tijdens de jl. maandagavond gehouden raadsvergadering een vrij levendige discussie over de vraag of binnen een redelijke termijn al dan niet uitvoering zal worden gegeven aan het bestemmingsplan „Holten". Aanleiding tol deze discussie was. dat bedoeld perceel grond is gelegen op de plaats waarover, ingevolge het bestemmingsplan „Holten", een uit monding van een weg is geprojec teerd. Vanwege deze bestemming was het de erven Aaftink niet mogelijk dit perceel grond, na boedelschei ding, tegen redelijke prijste verko pen. Nadat dc erven hadden ver zocht om een wijziging in de bestem ming van deze grond (waarop nega tief werd beslist) werd dit perceel grond ten verkoop aan de gemeente aangeboden. De heer J. Warrink (GB) meende te weten dat de eigenaar indertijd plan nen heeft gehad op deze grond te bouwen. „Ik vraag me af of we te gen hand en tand aan de plannen van een indertijd aldaar geprojecteer de weg moesten blijven vasthouden. Aan welke termijn van aanleg moe ten we hierbij denken? Ik geloof er nl. helemaal niet meer in". Burgemeester mr. W. H. Enklaar gaf de heer Warrink ten antwoord dat B. en W. bij de aankoop van de ze grond w^s uitgegaan van goedge keurde bestemmingsplannen. ,,De er ven zijn zelf gekomen met het ver zoek de grond aan ons te mogen ver kopen. W3 vinden het een gezonde zaak om op dit aanbod in te gaan", aldus de voorzitter, die zijn betoog zag aangevuld door wethouder J. Rietberg, die betoogde: „We hebben een goedgekeurd bestemmingsplan, waarvan alleen de termijn van uit voering niet bekend is. Maar wanneer je deze grond nu niet koopt dan kap je ook de mogelijkhe den af. Bovendien zou het niet kopen zeer onelegant zijn tegenover de erven Aaftink omdat door de bestem ming die de overheid op die grond heeft gelegd, dit perceel niet verhan delbaar is. Bovendien lopen we hier geen enkel financieel risico. Wat ons met deze aankoop voor ogen staat is ons in te dekken voor in de toe komst te realiseren plannen. Ik hoef u maar te wijzen op het gevaarlij ke verkeerspunt bij kapper van Geenhuizen, Of deze weg er spoedig zal komen hangt van. een complex van factoren af, zoals de vraag hoe het verkeer zich verder zal ontwikke len". VVD-woordvoerder H. J. Robers was met de heer Warrink van mening dat een termijn binnen welke de weg moet worden aangelegd moest wor den vastgesteld. Hij dacht aan b.v. 3 jaar. De voorzitter wilde zich niet aan termijnen binden. Het is duide lijk dat Aaftink wil weten waar hij aan toe is; hij wil geld zien en daar heeft hij gelijk aan. Aaftink wil weten wat de gemeente wil doen en doen moet de raad de consequenties aanvaarden. De heer H. J. Westerik (CH), die voor aankoop was, deed de suggestie de trottoirs ter plaatse te verbete ren en de iheer H. Meerman (PvdA) adviseerde de grond niet te lang te laten liggen. Maar mevrouw ter Doest (VVD) wenste wel vaststel ling van een termijn, om die later eventueel te verlengen. Dat zou on elegant zijn,t.o.v. de fam. Aaftink, aldus wethouder L. Kaan (PvdA). Als wij de termijn stellen op 3 jaar zal Aaftink kunnen zeggen: die gok waag ik. Voorzitter mr. Enklaar vond het ver standig de grond vast te houden. Komt de weg er niet, dan kan de grond als bouwterrein verkocht wor den. De gemeente moet trouw blijven aan de rechtszekerheid van de bur gers en aan de bestemmingsplan nen. Tenslotte ging de raad na eni ge discussie mei de aankoop accoord. Met een krappe meerderheid, nl. 7 stemmen vóór en 6 tegen, besloot de Holtense gemeenteraad maandag avond na een lang debat de voorma lige vuilstortplaats op de Holterberg aan Staatsbosbeheer te verkopen voor f 7800,of wel f 0.50 per m2 Gemeentebelang en de WD wan\ er tegen. De heer Warrink (GB) wil de weten waarom B. en W. nu de plaats wilden verkopen en wat de kosten van opknappen van het huidi ge terrein zijn geweest. De voorzitter, mr. W. H. Enklaar, maakte de raad erop attent, dat Staatsbosbeheer om de grond heeft gevraagd. Het terrein heeft geen en kele waarde als bouwterrein. Het af dekken van de stortplaats is gebeurd met grond die toch ergens heen moest. Bovendien is. bebouwing ten noorden van de Motieweg uitgeslo ten," aldus spreker. Kritiek op B. en W.'s voorstel had de heer H. J. Ro bers (VVD), omdat hij de prijs die Staatsbosbeheer aanbiedt, te laag achtte. Waarom de grond niet bewa ren, vroeg hij. Éen suggestie kwam van de heer H. J. Bosschers (CH) die voor publieke verkoop was. De voorzitter herinnerde de raad aan de snipper-verkaveling in Espelo. De raad was toen blij dat later de Wa terleiding Maatschappij Overijssel de grond kocht. Deze grond heeft geen waarde en kost alleen maar geld Tijdens de discussie bracht wethou der L. Kaan {PvdA) naar voren, dat een eventuele beplanting wel een paar duizend zou kosten. De heer Robers dacht aan behouden van de grond en die te gebruiken voor teelt, bijv. van rhodondendrons door de gem. plantsoen'endienstt. Tenslotte werd het voorstel in stemming ge bracht met de genoemde uitslag. Bij behandeling van een verordening waarin de bevoegdheden van de vaste commissie van advies en bij stand in onderwijszaken worden vast gelegd, wilde de heer H. J. Westerik (CH) tijdens de maandagavond jl. gehouden raadsvergadering de be voegdheden van deze commissie verder zien uitgebreid dan in de ont werp verordening staat aangegeven. In de ontwerpverordening stond dat Een dwerggeit van de landbouwer J. Veneklaas, Dijkerhoek 79, heeft het leven geschonken aan vier prachtige geitjes. Op de foto de 9-jarige „eigenaar" Gerrit Veneklaas die bijzonder blij is met de leuke levendige diertjes. Lug- Ned. Herv. kerk: 10 u. ds. E tigheid (Jeugddienst), 19.15 u. C. Addink. Extra collecte: Voorjaars Zendingscollecte. Oppas: mevr. Mei link, mevr. Louws en Alie Mark voort. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. Tijdens de dienst van 9.30 u. Kinderoppas en Kinder- -nevendienst. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. C. C. Addink. Extra collecte: Voorjaars- zendingscollecte. R.K. kerk: zaterdagmiddag 5 u„ zondagmorgen 9.30 u. OKKENBROEK: ds. M. de Heer. Gezinsdienst. Uitgangscoll.Kerk voogdij. NIEUW HEETE.V: zaterdagavond 7.00 u. zondagmorgen 8 en 11 u. Gevonden: licht bruine hond, boxer teef; zilveren armband met schakel- tjes; herenhorloge merk pofttiac, „hydraulica", zwart bandje; bruine heren portemonnaie met 3 ronde plaatjes; leren dames-handschoenen, zwart; groene sjaal; benzinedop. Verloren: versnellingspook van een puch; etui mei pennen en examenre geling; gouden ketting met dubbele ketting 7-5-38—AB; goudkleurig he renhorloge, merk timex; halsketting van witte, kralen: halsketting met gouden kruis en waterman medaljon. HOLTEN Geboren: Timothy David z.v, T. A. M. Boekhoom en M. J. A. A. Reij- nen. Clazina Dirkje d.v. M. Riet berg en J. L. Bronsvoort. Overleden: J. M. Zwarts-de Swart, 69 jr. J. Schokkin, 40 jr. C. Beekhuis, 79 jr. Ondertrouwd: J. H. M. Hurenkamp 21 jr., Voorst en G. A. Dekker, 22 jr.. Holten. Gehuwd: J. Meerman, 22 jr., Hol- E. Ekkelkamp, 25 jr.. H'doorn en ten en H. J. Aanstoot, 22 jr., Holten. A. G. J. Landeweerd, 22 jr.. Holten. BEVOLKING Ingekomen: H. J. Beltman en echt- gen. van Lochem. P. A. O. Sawa- de van Amsterdam. H. ten Have van Haarlem. A. J. Oonk en gez. van Zwolle. Vertrokken: R. Nijmeijer en gez. naar Rijssen. A. Dekker en gez. naar Lochem. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 13a van de Algemene Bijstandswet be kend. datde richtlijnen, welke bij de beslissingen inzake de verlening van bijstand tot leidraad dienen, ingaan de 1 januari 1975 zijn gewijzigd. De nieuwe richtlijnen liggen voor een ieder ter lezing op de gemeen te-secretarie, afdeling sociale zaken, en zijn aldaar in afschrift tegen be taling der kosten algemeen verkrijg baar gesteld. Burg. en weth. voornoemd, G. J. Langenbarg, secr. Voor de maandeiykse vergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen bestond woensdagavond in zaal „Vosman" weer een flinke belangstelling. De presidente mevr. J. Robers- Sprokkereef sprak 'n hartelijk woord A.s. zondag 23 februari zal er een jeugddienst worden gehouden in de N.H. kerk. Aanvang van de dienst: 10.00 u Voorganger, ds. P. Lugtig- heid. Er wordt medewerking ver leend door het Hervormd Jongeren koor „Helicon". Het thema van de dienst is: „Bekijk het eens van 'n an dere kant". Het gaat er in deze dienst om dat we ons vaak opsluiten in onze eigen gedachtenwereld en niet openstaan voor meningen van anderen. De Jeugddienstcommissie wil er nog op wijzen, dat ook deze jeugddienst niet alleen voor de jeugd bestemd is. maar voor de gehele gemeente Het doel van onze jeugddiensten is het zelfde als het doel van de „gewone" kerkdienst: n.l. de ontmoeting tussen God en Zijn mensen, jong en oud. We noemen deze dienst een jeugd dienst omdat de manier waarop dat doel wordt bereikt iets anders is: de jeugddienst wordt n.l. voorbereid door de dominee tesamen met de jeugddienstcommissie. Wij allemaal, jongeren, ouderen, be jaarden, vormen Gods gemeente en we kunnen niet zonder elkaar; ook niet a.s. zondag; komt dus allemaal! De jeugddienstcommissie. de commissie tot taak heeft het col lege te adviseren voor zover de on derwijszaken tot competentie van de raad behoren. De heer Westerik' zou de reactie gaarne zien uitgebreid „tot alle za ken die een goed functioneren van het onderwijs betreffen". Hij voerde daarbij als motief aan dat de raad veel te weinig inzicht heeft in onder wijszaken hetgeen, vooral bij benoe mingen van schoolhoofden, van we zenlijk belang is. Zowel mej. A. P. Reith (PvdA), A. J. Nijkamp (AR) en mevrouw F. M. ter Doest (VVD) sloten zich bij de heer Westerik aan. Daarna werd de volgende gewijzigde tekst aanvaard: De commissie heeft tot taak het col lege van B. en W. te adviseren in al le zaken die een goed functioneren van het onderwijs betreffen, behou dens bij benoeming van onderwijzend personeel, uitgezonderd schoolhoof den. Tijdens de raadsvergadering van vorig jaar juni maakte het toenma lig raadslid de heer W. Vlogtman (Gem. Bel.) een tweetal opmerkin gen over een offerte betreffende een door de gemeente aan te schaffen bermmaaier (tractor met maatbalk). In die offerte werd door de leveran cier een prijsopgaaf voor deze trac tor gedaan met toepassing van 10 pet. overheidskorting en inclusief 4 pet. B.T.W. De direkteur gemeente werken (de heer Prak) had t.a.v. de ze offerte gunstig geadviseerd. De heer Vlogtman verklaarde des- Tijdens de behandeling van de inge komen stukken stelde mevrouw F. M. ter Doest-Bos (VVD) zich op achter een brief van de heer G. H. Siebelink te Bathmen. waarin deze zijn bezwaren uit tegen de heffing van toeristenbelasting in Holten. Naar aanleiding van dit schrijven drong zij er nogmaals bij het col lege op aan dc huidige tarieven van de toeristenbelasting op korte ter mijn te herzien omdat deze tariefstel ling, volgens haar, duidelijk voor verbetering vatbaar is. Mevrouw ter Doest zag haar opmerking onder steund door PvdA-fractieleider Meer man, die verklaarde kennis te heb ben genomen van een brief van de heer van der Heyden, waarin deze schrijft de heffing van toeristenbe lasting ad f 150,voor een caravan te hoog te vinden, waardoor hij voor nemens is zijn vakanties niet langer in Holten door te brengen. Ook de heer Meerman drong aan op spoedi ge tariefsherziening. „Ik ben zo lang zamerhand bang dat we met deze toeristenbelasting de kip met de gou den eieren aan het slachten zijn. Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor onze Holtense middenstand waar we terdege reke ning mee moeten houden," betoogde hij. Burgemeester mr. W. H. Enklaar bracht tegen deze verklaringen in, dat de raad indertijd zelf de op dracht toi invoering van de toeristen belasting had gegeven. „De opbrengst van deze belasting is een essentieel deel van de gemeentelijke inkomsten gaan vormen die men zo maar niet weg kan vegen. Ik begrijp best dat u moeite gaat krijgen met deze belas ting. Zeker nu we zitten met een dalende conjunctuur", aldus de voor zitter, die toezegde dat het college zich zeker nog over de tariefstelling zou buigen, maar dat wijzigingen op korte termijn niet zijn te realiseren. tijds deze offerte niet te begrijpen omdat de daarin genoemde prijs, na toepassing van de korting, volgens zijn inlichtingen, nog even hoog was dan de normale catalogusprijs, de raad gerezen vragen met betrek die raadsvergadering een nogal hef tige discussie omdat het college van B. en W.. alsmede de heer H. j. Wes terik (G.H.) hierin een wantrouwen meenden te zien ten aanzien van de directeur gemeentewerken de heer Prak. Op voorstel van de PvdA fraktie werd toen besloten tot aanschaf over te gaan onder voorwaarde dat deze zaak nader zou worden onderzocht. Tijdens de raadsvergadering van jl. maandagavond kwam het college op deze affaire terug met het afleggen van de volgende verklaring: „Naar aanleiding van de destijds in de raad gereze nvragen met betrek king tot een offerte voor de levering van maaiapparatuur ten behoeve van bermonderhoud hebben wij toegezegd U- hierover nader te zullen informe ren. Uit een daartoe ingesteld onderzoek is gebleken dat er over het begrip nettoprijs, een misverstand is ont staan- De dealer heeft inmiddels schriftelijk z'n verontschuldiging aan geboden voor het feit dat door Onvol doende toelichting zijnerzijds dit misverstand is ontstaan. De direkteur gemeentewerken kan in dit verband ook geen enkel ver wijt treffen. De aangeboden faktuur is daarna verminderd met 10 pet. overheidskor ting en 2 pet. korting voor contante betaling. Omdat deze kwestie derhalve tot een oplossing is gekomen menen wij dat deze zaak thans als afgedaan moet worden beschouwd". Na deze verklaring complimenteer de V.V.D.-fraktieleidster mevrouw F. M. ter Doest-Bos de fraktie van Gemeente Belangen voor oplet-y tendheid, waarmee deze zaak vooiv; 1 gezien werd gehouden. De afdeling Holten van het NW or ganiseerde jl. zaterdagavond (15 fe bruari) een ledenbindingsavond waar voor een zeer redelijke belangstel ling bestond. De hoofdschotel van de- Arts Vr. 21-2 5 u. t.m. maandagmorgen 8 u. J. H. A. Bruins Molenbelterweg 15, tel. 1280 (uitsluitend voor spoed gevallen). Boodschappen bellen: 11.00 en 4.00 u. Wijkverpleging Zr. H. Strijker, Groene Kruisgebouw Gaardenstraat, tel. 05483-1436. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve za. van 8-10 u, bij mevr. C. Knijff-Dekker, 1438 b.g.g. tel. 1799 mevr. J. Beld- man-Aanstoot. Ziekenvervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage Müller. tel. 1320. Tandarts H. Scheffer, Prinses Julianapl. 12. Goor. tel. 05470-2500. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw. G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden-Overijssel". Bureau Nijverdal, de Joncheerelaan 134, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Gaardenstraat 31, tel. C5483-1436 (tij dens weekend 05486-4126). Spreekuur Holten: werkdagen 8.30-9.30 u., don derdagavond 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35. tel 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 18 tel Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T e n. zo. 23 febr. C Meindertsma4 Bergmanstraat 12, tel. 2190. Ma. t.e.m. zo. 2 maart B. Groot Ob- bink. Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Aangifte van gestorven dieren op za. van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 05483-1318. Storingsdienst Van za. 22 febr. t.e.m, vr. 28 febr.: ELECTRA: H. Dam Wiechers. In dustriestraat 10, tel. 1217. GAS: J. Bosschers. Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna rsen) b.g.g. teï. 1325 (G. W. ter Harmsel). ze avond bestond uit een optreden van onze plaatselijke toneelgroep „OCH" met de opvoering van het blijspel in 3 bedrijven „Wij komen niet uit met ons pensioen" van Frits Wempner. De regie was in handen van de heer W. ten Berge, de toneelaankleding werd verzorgd door de gebroeder Schup- pert. terwijl Evert Jan Kers het ge lui verzorgde. Doordat de functie van afdelings voorzitter op dit ogenblik vacant is, werd deze avond geleid door districts bestuurder Joost Moolekamp. Na woorden van welkom attendeerde hij de aanwezigen op de demonstra tieve bijeenkomst welke op 22 februa ri a.s. door de drie vakcentrales (NKV, CNV en NW) is belegd te Utrecht onder het motto: „Werkge legenheid". Hij riep de aanwezigen op tot deelneming aan deze demon stratie. „Er worden'tijdens deze bij eenkomst door vakcentrales belang rijke zaken aan de orde gesteld. Wij verwachten dan ook 'n groot aan tal deelnemers, met name uit het Noorden en Oosten van het land waar de werkloosheid het grootst is", aldus de heer Moolekamp, die overigens door de genomen maatregelen van de regering ten aanzien van de werk loosheid gematigd optimistische ver wachtingen had. Hij meende dit op timisme mede te kunnen putten uit het feit dat de Duitse economie vrij stérk is gebleven, hetgeen een gunstig effect heeft voor de Nederlandse ex port. Overigens wees het wel naar, voor Holten, belangrijke plaatsen als Deventer, waar enkele grote bedrij ven zoals Thomassen en Drijver en Danklon met ernstige moeilijkheden kampen. De heer Moolekamp was echter van mening dat Overijssel een belangrijk dee] heeft gekregen van de economische injectie van de regering, waarin hij bepaald gunstige perspec tieven zag. Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid deelde hij mede dat in Overijssel 80 jongelui zullen wor den ingezet in de sector Welzijnszorg, zoals in zieken- en bejaardentehuizen etc. De door de regering genomen maatregelen zag de heer Moolekamp echter als een lapmiddel voor de eco nomie. „De werkelijke problemen liggen veel dieper. Tot nu toe is on ze economie vrijwel geheel afhanke lijk van de stroming van het kapi taal waarbij de vakbeweging als een soort EHBO voor de factor arbeid mag fungeren. Op de grote beslissin gen binnen de bedrijven heeft de vak beweging hoegenaamd geen invloed. Het gaat in de economie echter om het bestaan van ons allen. Daarom is het zaak dat aan de bestaande mat- schappijstructuur een andere gestal te wordt gegeven", aldus de heer Moolekamp. Na afloop van het subliem uitge voerde toneelspel bood de heer Moo lekamp, na woorden van dank. de dames van de toneelgroep een boeket bloemen aan onder warm applaus van de aanwezigen. Als sluitstuk van deze zeer geslaagde avond waren de aanwezigen nog een uurtje gezellig „onder ons", waarbij gelegenheid ge boden werd voor het maken van een dansje. De Schaakclub „Holten" heeft te gen het Enschedese Esgoo 5 verlo ren met ZRt-AVi. D. v.d. Knaap—J. A. Schuringa 0-1, J. W. MiddelinkStruikman n.o.g. 1-0, W. G. BlitsG. M. den Duijn 1- 0, B. van BeekE. Hesselink 'Is-1/:. H. T. RoeloffsJ. Bergsma 0-1, G. J. Snippert—S de Jong 0-1, H. van Beek—K. Leve. mgh 1-0, A. J. C. BrandsH. J. Bolink 0-1. van welkom en stelde het bestuur zo als dat thans is samengesteld aan de leden voor. Voorts vestigde zij de aandacht op de te houden „Taalcursus" voor ou ders en kleine kinderen. Met een passend gedicht in dialect, zinspeelde zij op de komende voor jaarsschoonmaak. Vervolgens bracht de secretaresse mevr. M. van Doos- burg-Tijssen verslag uit van de op 22 januari gehouden jaarvergadering. Bij de ingekomen stukken was een mededeling omtrent de Damesbc-urs die van 18 t.m. 26 maart in de Diek- manhallen te Enschede zal worden gehouden. Mevr. Beldman hield hierna een gezellig babbeltje over de excursie naar het Opleidingscentrum voor Diervereaeling te Almelo en zij deel de folders uit. Voor de pauze hield de heer J. Schuurhuis te Zuidlaren een zeer boeiende en interessante lezing over „Antiek in onze woning" en hij nam na de pauze door de leden meege bracht antiek» voorwerpen onder de loupe. Met een woord van hartelijke dank to*, de heer Schuurhuis besloot d" presidente de ;>v"-h De Holtense Muziekvereniging „HMV" en de Drumband van „HMV" (beide uitkomend in de hoogste afdeling van de Kon. Ned. Federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen!) presenteren vrijdag avond 21 februari (heden) in gebouw „Irene" aan de Boschkampsstraat een ontspannend amusementspro gramma. „HMV" zal voor de pauze o.a. ten gehore brengen de ...First Rhapsody on Negro Spirituals" van Eric Ball, waarmee op het zaalconeours in Hat- tern zo'n glanzend succes werd be haald. Na de pauze zullen het korps en de drumband gezamelijk optreden. Het beloofd een avond te worden boordevol van muzikaal genoegen. De toegang tot de uitvoering, die om 8.00 uur zal aanvangen, is gra tis. Ter dekking van de onkosten zal een verloting worden gehouden waar voor een flink aantal prachtige prij zen bescsikbaar zijn. Ongetwijfeld zal er voor deze avond weer een grte belangstelling bestaan, vandaar ns advies „Km p tijd en pik een van de plm. 300 beschikbare plaatsen". Tot en met 4 maart Tentoonstelling werk van Allard Vincent in de Open bare Bibliotheek, Rörikstraat 3. Vrijdag 21 februari 19.45 u. Vergadering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in „Trefpunt". Spr. kand. notaris Huls hof. Onderwerp: Bedrijfsopvolging in de landbouw". 20.00 u. Amusementsprogramma „HMV" en Drumband in „Irene" (zie ber.). 20.00 u. Revue „Hej non wal ooit" in Parkgebouw te Rijssen (zie adv.). Zaterdag 22 februari 12.00-22.00 u. Streekconcours in ma nege „Snorrewind" (zie adv.). 20.00 u. Feestavond MAC „De Hol terberg" in zaal „Vosman". 20.30 u. Film „Persian Blind" in „De Schure" (zie ber.). 20.00 u. Dansen in hotel-restaurant „Müller" Deventerweg (zie adv.). Zondag 23 februari 14.00 u. Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 24 februari 20.00 u. Jaarvergadering Speeltuin vereniging „De Kol" in hotel „Vos man". 20.00 u. Belangrijke Ledenvergadering Holtense Handelsvereniging in café Jansen (zie adv.). Dinsdag 25 februari 19.30 u. Vertrek afd. EHBO vanaf hotel „Vosman" naar Kringwedstrij den in het Dorpshuis te Diepenveen. Geen oefenavond in Huishoudschool. 20.00 u. Filmavond OAD-Reizen in zaal „Amicitia" (zie adv.). 20.00 u. Revue „Hej non wal ooit" in Parkgebouw te Rijssen (zie adv.), WOENSDAG 26 februari 19.15 u. Vertrek vanaf gebouw „Re- hoboth" afd. Holten Chr. Plattelands vrouwen naar rayonbijeenkomst in gebouw „Het Anker" te Wierden waar publiciste Lize Stilma (schrijf ster van „Rondom de Holterberg") zal spreken over „Vrijwillig levens lang". Donderdag 28 februari 19.45 u. Jaarfeest CJV „De Bou wers" in „Trefpunt" te Espelo (zie adv.). Vrijdag 28 februari 19.45 u. Jaarfeest CJV „De Bouwers" in „Trefpunt" te Espelo (zie adv.). 20.00 u. Revue „Hej non wal ooit" in Parkgebouw te Rijssen (zie adv.). Maandag 3 maart 20.00 u. Algemene Jaarvergadering van de MAC „De Holterberg" in het clubhuis café „De Biester". Dinsdag 4 maart 20.00 u. Jaarvergadering Bedrijfsver eniging „Holten" in hotel „Holter- man". Vrijdag 7 maart 20.00 u. Wereldgebedsdag in gebouw „Rehoboth". Thema „Wordt allen een". Maandag 10 maart 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub in hotel „Vosman". Vrijdag 14 maart 20.00 u. Feestelijke Jaarvergadering van de afd. Holten van de ABVA in hotel „Vosman".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1