Electriciteits-tarieven in twee etappes verhoogd Van tot ouder ouder Met verdere stijging werk loosheid moet rekening worden gehouden Onze agenda Raadsleden vragen NVV organiseert een leden-bindingsavond Afscheid van postbode Jans Mossink Aankoop grond van de Erven Aaftink Aantal aanvragen daalt Aanleg tennisbanen Meermanskamp op Holtense Bouwvakpatroonsbond dringt aan op verkoop bouwpercelen villaterrein „Look' Vergadering i.v.m. snijmais- contractteelt WD Holten staat achter beleid WD-fractie In Ommen benoemd Vrijdag 14 februari 1975 3 Én november heeft het gemeentebestuur van de NV Electriciteits Maatschappij bericht ontvangen, dat met ingang van 1 januari 1975 een nieuw inkooptarief voor de levering van electrische energie aan gemeenten met een eigen distributiebedrijf is vastgesteld en dat de structuur van het inkooptarief is gewijzigd. De structurele wijziging van het inkooptarief is van dien aard, dat voor de distri butiebedrijven van een geheel nieuw tarief dient te worden uitge gaan. Het standaard-contract van de IJsselcentrale, dat thans door het gemeentelijk energiebedrijf wordt toegepast voor de wortel T- grootverbruikers is geheel komen te vervallen. Ook de meting en de berekening van de nacbtstroom is gewijzigd. Het nieuwe in kooptarief geeft een aanmerkelijke verhoging voor de berekening van de vergoeding voor de kW-belasting, doch een geringe verla ging van de basis kWh-prijs en de te berekenen brandstofprijs. I>oor de N. V. IJsselcentrale is berekend, dat op basis van de in- koopgegevens over 1973 die ten tijde van de berekening evenwel nog niet exaot bekend waren.de verhoging van het inkooptarief voor het ge meentelijk electriciteitsbedrijf on geveer f 146.000,— zou bedragen of te wel 12,1 procent. De IJsselcentrale heeft echter besloten uitsluitend voor het jaar 1975 de stijging van het af vanaf 1 januari 1975 gelden de inkooptarief ten opzichte van het jaar 1973 te beperken tot 5 procent, zodat 7,1 procent zou worden afge topt en aan de gemeente zou worden terugbetaald. Uit de door de Directeur van het ElectricSteitsbiedrijf opgestelde be rekeningen op basis van de exacte jaargegevens over 1973 blijkt, dat de verhoging van het inkooptarief voor het gemeentelijk electriciteits bedrijf ongeveer f 113.000,— (9,1 pro cent) zou bedragen, zodat de aftop- ping ongeveer 4,1 procent zou bedra gen, hetgeen overeenkomt met een bedrag van f 50.800,—. De toename van het inkooptarief zal f 122.014,08 bedragen. In verband met het feit, dat over 1975 wel een bedrag voor aftopping van de inkoopverhoging wordt gege ven zal deze inkoopverhoging in twee, termijnen in de verbruikerstarieven moeten worden opgenomen, t.w. één termijn per 1 januari 1975 en één termijn per 1 januari 1976. Uitgaande van de inkoopverhoging over 1975 van f 122.000,en een ge raamde inkoopverhoging op basis 1976 van f 13.000,— betekent dit een gemiddelde inkoopverhoging van f 126.000,—. De uiteindelijke inkoopverhoging over 1975 welke voor doorbereke ning in aanmerking komt bedraagt dan f 126.000,f 50.800,(aftopping 1975) is f 75.200,—, terwijl per 1 ja nuari 1976 een verhoging van f 50.800 moet worden doorberekend in de verbruikstarieven eventueel ver hoogd met de dan nog opnieuw door de IJsselcentrale te verhogen in koopprijs voor de distributiebedrij ven. In de begroting 1975 is voor stroom verkoop in totaal geraamd een be drag van f 1.982.763,64. Door het invoeren van het nieuwe 'Grootverbruikerstarief (gemiddelde verhoging ongeveer 5,35 procent) en het aanpassen van de nachtstroom- prijs (verhoging van 0,25 cent van de basisprijs, in totaal ongeveer 6,3 procent) zal op basis van de begro- tingsgegevens 1975 voor de beide verfcf uikerstarieven de stroomver- koop met ongeveer f 25.237,85 toene men, zodat voor de overige verbrui kerstarieven nog f 75.200.f25.000,— is rond f 50.000 in de tarieven dient te worden doorberekend, teneinde een sluitende exploitatie te kunnen 'behouden. In verband met het vorenstaande stellen B. en W. de raad voor het nieuwe inkooptarief van de N. V. IJsselcentrale te aanvaarden, het nieuwe grootverbruikerstarief in te voeren en de tarieven van overige De leden van de raad en met na me de fractievoorzitters zijn de laat ste dagen zeer productief geweest en hebben bij het college van B. en W een groot aantal vragen ingezonden. De heer H. J. Westerik (C.H.) wijst er op, dat aan het terrein nabij het bejaardencentrum ,,Diessenplas" dat in een plantsoen met dierenparkje zal worden veranderd tot op heden nog niets is gebeurd. Hij wil van het college graag weten binnen welke ter mijn met de aanleg van het parkje zal worden begonnen. Vervolgens wil hij gaarne weten wanneer met de reconstructie van het kruispunt Dorpsstraat - Larense- weg - Stationsstraat wordt begonnen en hoev.er de ontsluiting van het in dustrieterrein in ,,De Haar" is gevor derd. De heer Westerik wijst tenslotte nog op de noodzaak maatregelen te ne men voor de houtwal gelegen langs de Klompssteeg. De heer Warrink, heeft namens de fractie van Gemeentebelang de vol gende vragen gesteld: 1) Is het juist dat het gemeentebe stuur overweegt het villaterrein Look aan te sluiten op het rioleringsnet. 2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, worden de bewoners dan verplicht hun percelen aan te sluiten of gaat deze aansluiting op basis van vrijwilligheid. 3) Indien de bewoners verplicht wor den hoe denkt men dan de gedane in- Op initiatief van de leidsters en de oudercommissies van de drie open bare kleuterscholen in Holten, werd op donderdagavond 6 februari j.l. een gezamenlijke ouderavond gehou den in de kleuterschool aan de Tuin straat. De voorzitster van de ouder commissie van deze school heette de vele aanwezige ouders van harte wel kom en in het bijzonder mevrouw van der Werff, die, namens de Stich ting K. en O. (Kind en Opvoeding) deze avond zou in- en begeleiden. De opzei van deze inleidingsavond was om te zien of men na afloop van deze avond zou kunnen komen tot het vormen van enkele gespreks groepen van plm. 15 ouders. Deze ouders in deze groepen zullen dan in de gelegenheid gesteld worden, on der leiding van een gespreksleidster? met elkaar te praten over diverse onderwerpen, betreffende de opvoe ding vari jonge kinderen. Men kan in zo'n gespreksgroep eens horen, wel ke problemen andere ouders bezig houden. en hoe men tracht, deze tot een goede oplossing te brengen. Ter sprake komt vooral de relatie kind- ouders. Het kind hééft zijn ouders nodig voor zijn ontwikkeling, iets, waarvan de ouders zich terdege be wust moeten zijn; zij moeten zich ac tief opstellen ten opzichte van deze ontwikkeling. De Stichting K. en O. noemt zo'n avond terecht: .Ouders praten met ouders". Op deze inleidingsavond werd men bezig gehouden met een .Opvoed kundig ganzenbord". De aanwezigen werden in groepjes van 5-6 ouders in gedeeld; Ieder groepje kreeg een gro te dobbelsteen en om de beurt be woog iedere ouder zich al dobbelend over dit grote opvoedkundige ganzen bord; kwam men bij een getal met een gekleurd cirkeltje dan moest men in eigen groep over de vraag, behorende bij dit getal, gaan discus siëren (o.a. de vraag .Angst of op winding na het televisie kijken; Wat doet u eraan?"). Zo waren er vele vragen, waarover men van gedachten heeft kunnen wisselen. Wij hebben de indruk, dat deze avond geslaagd is, temeer daar zich na afloop plm. 40 deelnemers hebben opgegeven voor de te vormen gespreksgroepen. Voor 2 groepen staan de data van de 3 achtereenvolgende avonden vast n.l. maandag 17 en 24 februari en 3 maart. Voor deze avonden zal men nog op tijd bericht krijgen. Diegenen, die deze avond niet heb ben kunnen bijwonen, maar wel aan een gespreksgroep zouden willen deelnemen, kunnen zich alsnog in verbinding stellen met. de hoofdleid- ster van de school, die door hun Ijind of kinderen bezocht wordt. vesteringen te compenseren. 4) Indien de aansluiting op basis van vrijwilligheid gaat gebeuren, worden de niet aangeslotenen dan vrijgesteld van milieubelasting. In verband met de in te voeren onroerend goed belasting zouden we gaarne hierover uw standpunt vernemen. 5) Wanneer vraag 1 ontkennend be antwoord moet worden, hoe ziet het gemeentebestuur dan de bestaande situatie in verband met het in de na bijheid gelegen waterwingebied. Ongerust De heer E. M. van Schooten van Ge meentebelang is bijzonder bang, heeft hij aan verslaggevers verklaard, dat straks geen enkele wijziging mo gelijk is in de landschapsparkplan nen van de minister. Dit veroorzaakt onrust en vrees, heeft hij gezegd. Aan burgemeester en wethouders vraagt hij in verband met het stichten van 17 nationale parken, of zij de juiste grens kunnen aan geven en de opstelling in deze, met name, waar het hier agrarische gron den betreft. verbruikers voor 1975 met ongeveer 4 procent als volgt te verhogen: Huishoudelijk tarief en klein kracht tarief: geldend tarief 8,3 ct. nieuw tarief 8,7 ct. verhoging 0,4 ct. totale tariefsverhoging 4,4 procent. Licht tarief: resp. 29,7 ct. 30,9 ct, 1,2 ct, 3,95 procent. Kracht' tarief in spertijd 50,9 ct. 53,0 ct. 2,1 ct. 4.07 procent. Kracht tarief buiten sper tijd 14,9 ct. 15,5 ct. 0,6 ct. 3,85 pro- cent. Nachtstroomtarief 3,25 ct 3,5 ct. 0,25 ct. 6,3 procent. Groot lichttarief 2,3 ct. 2,7 ct. 0,4 ct., procent. Groot krachttarief 2,3 ct. 2,7 ct. 0,4 ct. 4,4 procent. Kerkver- warmings-tarief 3,3 ct. 3,5 ct. 0,2 ct. 6 procent. Voor de thans geldende tarieven voor huishoudelijke- en kleirikracht- tarief, lichttarief, krachtt'arief in er buiten spertijd en het openbare ver lichtingstarief is een zogenaamde brandstoffenclausule van toepassing Deze clausule bepaalt, dat de KWH prijzen van deze tarieven per half jaar, beginnende op 1 jandari resp. 1 juli worden verhoogd dan wel verlaagd met 0,1 cent voor elke vol le f 2,50 waarmede de gemiddelde brandstoffenprijs voor de perioden van 6 maanden, eindigende op de on- middelijk aan het halve jaar vooraf gaande datum van 30 november resp. 31 mei, hoger dan wel lager is ge weest dan f 50.Deze clausule heeft tot gevolg, dat de brandstofprijs in de verbruikerstarieven een naijling heeft van tenminste 6 maanden op de geldende, brandstofprijs hetgeen voor het bedrijf financiële nadelen tot gevolg kan hebben. Deze nadelen kunnen een perma nent karakter krijgen aangezien niet te verwachten is, dat de brandstof prijzen zullen gaan dalen tot het vroegere niveau. B. en W. achten het noodzakelijk, dat deze naijling zo veel mogelijk, wordt beperkt en dat de landelijke gedragslijn dienaan gaande wordt gevolgd. Dit kan wor den bereikt door c'e brandstoffenclau sule zodanig te wijzigen, dat de ba- sis-kWh prijzen van de betreffende tarieven worden verhoogd dan wel verlaagd met 0,1 cent voor elke vol le f 2,50 waarmede de gemiddelde brandstofprijs in de periode van maanden, die voorafgaan aan de maand van levering, hoger dan wel lager is geweest van f 50,—. Met deze wijziging wordt bereikt, dat een maandelijkse aanpassing van de kWh-prijzen wordt verkrijgen met 'n gemiddelde brandstoffenprijs van c voorafgaande maanden. Voorts stellen B. en W. de raad voor de huurpryzen voor geisers, welke in mei 1972 als volgt werden vastgesteld: giser zonder trek-onder- breker f 3.10 per maand en geiser niet trek-onderbreker f 3,25, voor 1975 te verhogen. Voor 1974 bedroeg het nadelig ex- ploitatie-resultaat f 2500,-. Voor 1975 is dit op basis van vorengenoemde huurprijzen geraamd op f 2900, Deze nadelige exploitatiesaldi worden hoofdzaak veroorzaakt door de toene ming van de onderhoudskosten vai de geisers. Uitgaande van vorengenoemde ex ploitatiesaldi zou de huurprijs per geistv met f 0,50 per maand ver hoogd. moeten worden. In verband met de pryzenbeschik- king van de Minister kan Economi sche Zaken mag de verhoging maxi maal 11 pet. bedragen, of te wel f 0,35 per maand voor een gei ser zonder trekonderbreker en f 0.37 per maand voor een geiser met trek onderbreker. B. en W. zyn van oordeel dat de huur prijs van boilers voor 1975 ongewy- zigd kan worden gehandhaafd. De afdeling Holten van het NVV organiseert op zaterdag 15 februari a.s. een ledenbindingsavond in zaal „Amicitia", welke bijeenkomst om 19.30 uur zal aanvangen. De hoofdschotel van deze feestavond bestaat uit een toneeluitvoering, ver zorgd door „OCH" welke als titel draagt-: ,,Ik kan niet uit met mijn pensioen". Na afloop van deze toneeluitvoering is er gelegenheid voor het maken van een dansje. NVV-leden, welke voor deze avond nog geen persoonlijke uitnodiging mochten hebben ontvangen, zijn op deze feestavond, samen met hun echtgenotes of verloofden op vertoon van hun ledenkaart, van harte wel kom. BELASTINGAANGIFTEN Ook dit jaar staat het NVV weer gereed om hun leden bij te staan bij het verzorgen van hun belastingaan giften. Zij die van deze dienstverlening ge bruik wensen te maken dienen dit bij hun eigen bondsafdeling kenbaar te maken. De afdelingen zorgen voor verdere afhandeling. De Toneelgroep „O.C.H." heeft dinsdagavond in zaal „Amicitiameer dan honderd Holtense be jaarden een heel plezierige en kostelijke avond bezorgd met de opvoering van „Wij komen niet uit met ons pensioen" een blijspel in 3 bedrijven van Frits Wempner. De regie had de heer W. ten Berge. Toneelaankleding Gebr. Schuppert. Ge luid Evert Jan Kers. Aan de opvoering werkten meeJan Konijnenberg, mevr. Meinsma-Kooy, Jan Oosterkamp, Johan Stukker, mevr. J. Voor des-Konijnenberg, Ina Oosterkamp, Jan Holter- man en mevr. Eggink-ten Velde. In de spelscene op de foto v-l.n.r. Jan Konijnenberg, Ina Ooster kamp,, mevr. Eggink-ten Velde, Johan Stukker en mevr. Meinsma-Kooy. De heer Jansen Manen- schijn sprak namens de bejaarden een woord van dank tot „O. C. H."-uitvoerenden. Mevrouw Lan- genbar-Hols, bestuurslid van de Bejaardensocieteii „Holten" die de leiding had van deze schitterend geslaagde avond bood de tonelisten een kleine at tentie aan. Na afsluiting van de agenda voor de raadsvergadering van 17 februari a.s. werd door het gemeentebestuur een schryven ontvangen van het Be stuur van de Holtense Bouwvakpa troonsbond. In deze brief spreekt genoemde bond zijn ernstige bezorgdheid uit over de toenemende werkloosheid bij Holtense aannemersbedrijven. Op grond daarvan dringt de bond er bij de raadsleden met klem op aan, te besluiten tot verkoop van bouw terreinen in het villaterrein ,,Look" aan Holter aannemers. Op de raadsagenda was reeds een voorstel tot afwijzing van soortgelij ke verzoeken opgenomen, welke wa ren ingediend door een viertal be langhebbende aannemers, waarvan wij ons blad van vorige week reeds melding maakten. In 'n aan de raads leden toegezonden, uitgebreid pre advies, stelt het college de raad voor het verzoek van de Patroons bond alsnog in de komende raadsver gadering te behandelen, samen met die van de vier aannemers. In dit pre-advies stelt het colle :e de raad voor de verzoeken niet in te willigen en wel om de volgende redenen: ,,Bij de verzoeke- om aankoop van bouwterreinen in het villaterrein Look, 2e fase, waar uw raad in april 1974 op heeft beslist, is uitvoeig discussieerd over de vraag of aan aanvragen van de fa. H. Koopman en Zn., de fa. B. J. Vukkink en Zn alhier en het Bouwbedrijf ter Harm- sel BV te Rijssen, moest worden vol- Het Holtèris PTT personeel heeft tijdens een gezellige bijeenkomst in café „Kalfsterman" afscheid geno men van besteller-voorman J Mos sink. De directeur van het P en T kantoor te Deventer dc heer G. C. Kamp horst, memoreerde de lange staat van dienst van de heer Mossink, waaruit bleek dat hij het bedrijf op voortreffelijke wijze heeft gediend hetgeen gehonoreerd werd met de benoeming tot bes-teller-voorman. Ook werden nog enkele leuke voorvallen van de scheidende functionaris ver teld. Behalve de afscheidsoorkonde kreeg de heer Mossink ook de afscheidspen- nHng, hetgeen lang niet iedereen te beurt valt. De heer Kamphorst overhandigde nog een brief van de postdistrietsdirec- teur de heer Korteweg. Namens het bedrijf werd 'n fraaie rookstandaard aangeboden. De heer J. Dekker voer de namens het Holter PTT-personeel het woord. Ook hij sprak z'n grote waardering uit voor de wijze waarop de he«er Mossink zich steeds van zij taak heeft gekweten. Namens kan toor- en bestellend personeel bood hij een prachtig polshorloge aan. Men bleef hierna nog geruime tijd in een hoogst gezellige sfeer bijeen. In het bestemmingsplan van het dorp Holten is een uitmonding van een weg geprojecteerd tussen de percelen Oranjestraat 37 (J. Fuit) en Oranjestraat 43 (Mevr. M. Aaf- tink-Aaltink) op grond toebehorend aan de Erven Aaftink. De erven Aaftink hebben na de boedelscheiding geprobeerd het on derhavige perceel publiek te verko- Zoals vorige maand reeds verwacht is in januari de werkloos heid en daarmee de geregistreerde arbeidsreserve in het rayon Deventer weer aanzienlijk gestegen (1512 naar 1602). Na Raalte (9.4%) heeft Holten het hoogste percentage werkloosheid in het rayon t.w. 7.5% van de mannelijke afhankelijke beroepsbevolking. Met een, naar men hoopt, geringe stijging in februari moet ernstig rekening worden gehouden. Met name in de bouwvaksector, in de metaal en onder het handels- en kantoorpersoneel bestaat die verwachting. In de bouw komen overigens weer wat aanvragen binnen, welke direct kunnen worden voldaan. Het betreft vraag van aannemers, die jaren in Deventer en omgeving gebouwd hebben en nu elders wat werk krjjgen (Nijmegen, Eist, enz.) en daarvoor liever hun oude personeelsleden uit Deventer terug hebben, dan ter plaatse de mensen aan te trekken. De daling van de minder-gesehik- ten (230 naar 158) is vooral het ge volg van een zuiverder indeling in ge schikt en minder-geschikt. Verder wordt door het G.A.B. opgemerkt, dat bij een percentage-berekening over januari 1975 uitgegaan is van het nieuwe cyfer betreffende de afhanke lijke beroepsbevolking. Op grond van de oude cijfers over 1974 zou de geregistreerde arbeidsreserve en het werkloosheidspercentage nog 0,5 pro cent hoger zijn geweest. BOUW Ondanks ruim 60 afvoeringen en plaatsingen steeg de geregistreerde arbeidsreserve in de bouw gedurende de verslagmaand nog weer vrij aan zienlijk (52). Deze stijging is groten deels te danken aan seizoensinvloe den. In enkele gevallen zou sprake zijn van stagnatie door het niet tijdig afkomen van bouwvergunning, maar dit lijkt de directie erg onwaarschijn lijk. De 16 openstaande aanvragen zijn allen in behandeling en kunnen bin nen enkele dagen worden afgevoerd. METAAL De stijging in de metaalsector (161 naar 194) houdt ten nauwste ver band met de aan de bouwsector ver wante beroepen. Stagnatie in de bouw betekent eveneens stagnatie in de toeleveringsbedrijven. De ver wachting voor februari is een nog ver dere stijging. VRAAG Naast de sterke stijging van de werkloosheid staat een scherpe daling van het aantal aanvragen, dat bij het arbeidsbureau is ingeschreven. Bij de mannen bedroeg die daling van 266 in december naar 117 in januari. De daling van de vraag moet wor den toegeschreven aan de ontwikke ling bij grote bedrijven als Thomas sen en Drijver Verblifa en Crane Ne derland. welke met reorganisaties be zig zijn. Toename van de vraag wordt dan ook direct niet verwacht. De werkloosheidspercentages van de gemeenten in het Rayon Deventer verschillen nog al wat met elkaar. Met de cijfers van de vorige maand tussen haakjes zijn de absolute aan tallen en percentages als volgt: Bathmen 29 is 5.0 pet. (26 is 4.7 pet.), Deventer 1007 is 6.0 pet-, (983 is 5.9 pet.), Diepenveen 77 is 4.7 pet. (75 is 4.8 pet.), Holten 83 is 7.5 pet. (71 is 7.1 pet.). Olst 88 is 4.6 pet. (77 is 4.1 pet.) en Raalte 318 is.9.4 pet. (273 is 8.4 pet.). VROUWEN Bij de vrouwen daalde het aantal ingeschreven werkzoekenden van 332 naar 278, waarvan 80 jonger zijn dan 19 jaar. De daling vond voorna melijk plaats onder het handels- en kantoorpersoneel. De geregistreerde vraag naar vrouwen daalde eveneens namelijk van 74 naar 57, waarvan 18 jonger dan 19 jaar. Wat verder opvalt is, dat het aantal jeugdigen dat werkloos is zich schynt te stabiliseren en bij de vrouwen zelfs iets terugloopt. Ook valt op. dat bij de mannen het aantal vyftigjaren en ouder nu toch ook een steeds groter aandeel in de werkloosheid gaat in nemen. pen, doch gezien de bestemming van dit perceel tot weg bleek er nauwe lijks of geen belangstelling voor te zijn. Bovendien is vorengenoemde bestemming van deze grond van in vloed op de waardebepaling, reden waarom de ervan Aaftink destijds hebben verzocht een wijziging van de bestemming van de grond te be vorderen. Na overleg met de stede- bouwkundige zijn B. en W. van oor deel. dat het gewenst is de bestaan de bestemming te handhaven. Het is thans namelijk niet te bezien of in de toekomst van deze onbebouwde ruimte gebruik zal moeten worden gemaakt. Handhaving van de huidi ge bestemming houdt evenwel de consequentie in dat het dan redelijk is om tot aankoop van de grond over te gaan. Deze aankoop zal beperkt kunnen blijven tot het gedeelte van het perceel tot bouwterreindiepte. De waardebepaling van de achter liggende grond wordt namelijk niet beïnvloed door de bestemming. In verband hiermede stellen B. en W. de raad voor bedoelde grond ter grootte van ongeveer 0.12.73 ha van de Erven Aaftink aan te kopen voor de geboden en geaccepteerde prijs van f 30.880,-- inclusief alle schade vergoedingen, welke prijs in over eenstemming is met het terzake op gemaakte taxatierapport. De com missie gemeentewerken kan zich i met de aankoop vereniging. daan. Na hoofdelijke stemming heeft de raad met 9 tegen 2 stemmen besloten de verzoeken van de plaatselijke aannemers nog niet in te willigen. Overeenkomstig dit standpunt is na derhand een verzoek van het Aan nemersbedrijf Paalman en Temman BV, alhier, behandeld. Daaraan voorafgaande heeft de raad in z'n vergadering van 7 augus tus 1973 op verzoek van de Holtense Bouwvakpatroonsbond besloten om wegens de teruglopende werkgele heid in de bouw te Holten een bouw terrein v. d. bouw van schakelbun galows in de Haar te verkopen aan d-e fa. J. Voordes en Zn., alhier. Van deze 8 kavels zijn er inmiddels 4 ver kocht. Ook bij de behandeling van de begro ting 1975 is deze kwestie ter sprake geweest. Bij deze discussie gaat het enerzijds om de grote schaarste bouwterreinen en anderszijds om de toenemende werkloosheid in bouwsector. Hoewel wij de problemen van werkloosheid geenszins willen baga telliseren en de grote zorg hierom trent delen, is het o:i. toch wel dt vraag of de verkoop van de 5 nog resterende bouwterreinen de reme die kan zijn voor het probleem dat door de Holtense Bouwvakpatroons bond wordt aangesneden. Wat dit betreft kunnen de verwach tingen over bouwmogelijkheden Holten de eerstkomende jaren niet bepaald gunstig worden genoemd. De algehele teruggang van de werk- sector in den lande zal in Holten nog extra ongunstig worden beinvloed door het gebrek aan bouwterreinen. In deze grote behoefte zal niet op korte termijn kunnen worden voor zien, waardoor de bouw van wonin gen de komende tijd volledig za stagneren. Omdat met deze omstandigheid rekening zal mreten worden gehou den is het ons inziens niet verant woord de laatste bouwterreinen reeds nu te verkopen. De eerstkomende jaren zal zich ongetwijfeld een om standigheid voordoen dat er om wel ke reden dan ook noodzakelijker wij ze over bouwgrond moet kunnen wor den beschikt. Het zou met het _oog hierop dan ook niet verstandig 'zijn voor de eerstkomende jaren geen enkel terrein te reserveren voor en kele dringende behoeften, die op dit moment nog niet zijn voorzien, doch die zich ongetwijfeld zullen aan dienen. Zoals wii in ons voorstel van 28 ja nuari 1975, agendapunt 5, reeds me dedeelden, zouden wij de thans nog resterende 5 terreinen voorshands willen reserveren. Ook na kennismaking van het schrij ven van de Holtense Bouwvakpa troonsbond en na afweging van de in het geding zijnde belangen, kunnen wij niet tot een andere conclusie ko men dan dat het dringend gewenst is de verkopen voorlopig op te schor ten. Wij geven u in overweging de Hol tense Bouwvakpatroor. ond dienover eenkomstig ie berichten." Tot en met 4 maart Tentoonstelling werk van Allard Vin cent in de Openbare Bibliotheek, Ro- rikstraat 3. Vrijdag 14 februari 19.30 uur Spreekuur VVD-Raadsfrac- tie voor leden en belangstellenden in hotel Vosman. 20.00 uur Gespreksavond Kiesvereni ging Gemeentebelang in hotel Hol- terman. 20.00 uur Volksdansen in recreatie zaal „De Stalling" (gebouw Reho- both) 20.30 uur Film in „de Schure" (Zie adv. en bericht). Zaterdag 15 februari 19.30 uur Ledenbindingsfeestavoncf van de afd. Holten van het NVV in zaal Amicitia met toneeluitvoering van OCH, 20.00 uur Volksdansen in recreatie zaal „De Stalling" (gebouw Reho- both). Zondag 16 februari 14.00 uur Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 14.30 uur Film in „de Schure" (zie adv. en bericht). 19.30 uur Dansen in bar-dancing Boo- de te Bathmen (zie adv.). 19.15 uur Open deur samenkomst in Ned. Herv. kerk (zie. adv. en be richt) Maandag 17 februari 19.30 uur Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. 20.00 uur Belangrijke Ledenvergade ring Melkleveranciersvereniging De Vrijheid in zaal Vosman. 20.00 uur Vergadering Wereldwinkel ten huize van fam. Neppelenbroek, Voorsboersstraat 6. Dinsdag 18 februari 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Be- thanië. Spelavond! Woensdag 19 februari 20.00 u. Vergadering i.v.m. snijmais- contractteelt in hotel Holterman (zie bericht). 20.00 uur Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal Vosman. Lezing over „Antiek in onze woning" door de heer J. Schuurhuis te Zuidlaren. Doderdag 20 februari 19.45 uur Vergadering Herv. Vrou wengroep in gebouw Irene. Spr. ds. P. Lugtigheid. Onderwerp: „Bejaar denzorg". Vrydag 21 februari 20.00 uur Amusementsprogramma HMV en drumband in Irene fzie adv.). 19.45 uur Vergadering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Trefpunt. Spr. kand. notaris Hulshof. Onderwerp „Bedrijfsopvol ging in de landbouw". Woensdag 26 februari 19.15 uur: Vertrek vanaf gebouw Re- hoboth Chr. Plattelandsvrouwen naar rayonbijeenkomst in gebouw Het Anker te Wierden waar publi ciste Lize Stilma te Naarden zal spreken over: „Vrijwillig levens lang". Vrijdag 7 maart 20.00uur Wereldgebedsdag in ge bouw Rehoboth. Thema „Wordt al len een". Evenals vorig jaar organiseert de commissie snij mais contract teelt in Holten weer een Contact- en voor- lichtings bijeenkomst. Deze avond kan voor alle telers van snijmais belangrijk zijn. De heer J. Kruis- kamp, specialist landbouwwerktui gen en arbeid van het Consulent schap Rundveehouderij te Hengelo zal een inleiding houden over het on derwerp: „Mechanisatie en trans port bij de snijmaisteelt". De avond is verder wel speciaal bedoeld voor telers welke snijmais willen verko pen en veehouders die snijmais wil len aankopen. Deze avond zal ge houden worden op woensdagavond 19 februari in Hotel „Holterman" te Holten Aanvang 8 uur De volgende punten komen ter sprake. 1. De snijmaisteelt in het algemeen en de ervaringen met de contract teelt in het afgelopen jaar. 2. Bespreking prijsadviezen 1975 3. Bespreking inhoud contracten voor 1975. Na de pauze inleiding door de heer J. Kruiskamp over „mechanisatie en transport van snijmais". De avond is verder bedoeld om moge lijk contacten te leggen tussen te lers en veehouders. De commissie wil zo mogelijk ook behulpzaam zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Iedereen is hartelijk wel kom op deze bijeenkomst. De heer J. Jansen, Voorsboers straat is met ingang van 17 februari a.s. als onderwijzer benoemd aan de o.l. basisschool „Laarakkers" te Om men. In het investeringsschema 1975 t.m. 1979, is onder meer een krediet op genomen groot f 80-000 ten behoeve van de aanleg van twee tennisbanen Op de ledenvergadering van VVD-afdeling Holten van dinsdag 11 februari j.l. kon het nieuwe be- stuur, bestaande uit: G. P. M. Bode- wes, voorzitter, J. F. Sijtsema, on dervoorzitter, mevrouw M. G. Eg gink-ten Velde, secretaresse, W G. H. Oostenbrug-Bongenaar, J. G van Bruggen en D. J. Muller, waar van mevrouw Eggink en de heer Muller door omstandigheden waren verhinderd, een goed bezochte ver gadering welkom heten. Het voorstel van het bestuur om mevrouw J. W. Nagelhout-Klijzing, wegens haar bijzondere en langduri ge diensten de afdeling bewezen tot lid van verdienste van de VVD te benoemen, werd met algemene stem men en applaus aangenomen. Ten aanzien van het beleid van de WD fractie in de gemeenteraad sprak de voorzitter zijn grote waardering uit over de spontane samenwerking en de goede verstandhouding tussen de raadsleden enerzijds en het be stuur en de kandidaatraadsleden an derzijds. Hij deelde mede dat het bestuur volledig achter het gevoerde fractie- beleid staat. De vergadering sloot zich unaniem hierbij aan en sprak de wens uit dat de fractie op de in geslagen weg voort mag gaan. Be sloten werd de lede. zoveel moge lijk hierbij te betrekken. Ten aanzien van het beleid van de afdeling als zodanig was de vergadering van mening dat contacten met afdelingen in de omgeving, met de statencen- trale Deventer en met de kamer centrale Zwolle zoveel mogelijk ge stimuleerd moeten worden. Hierdoor kan aan het lidmaatschap meer in houd worden gegeven, terwijl daar naast ook informatie kan worden verkregen die bij het voeren van de gemeentelijke politiek van grote vaarde kan zijn. In zijn slotwoord bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun positieve en geanimeerde inbreng en benadrukte het belang van leden werving, omdat met de groei van de afdeling, de invloed in de provincie Iceneemt, wat weer ten goede xomt aan de gemeente Holten. op het sportveldencompex „Meer manskamp" alhier. Overeenkomstig de thans van de Stichting Sportbelangen ontvangen prijsaanbieding zijn de totale kosten te ramen op rond f 78.000, gespecifi ceerd als volgt: Kosten van aanleg f 51.307 Kosten van inrichting (net- palen, netten enz.) f 1,412 Kosten van rasterwerk f 7.860 Aanpassing bestaand rasterwerk Grondwerk Levering 4 roosters schoenschrap- 690 f 8.550 f 3.350 Onvoorzien incl. eventueel nog door te voeren prijsstijgingen: circa 3 procent f f 67.000 BTW 16 procent f 10.720 Totaal f 77,720 Afgerond f 78.000. Ter financiering van deze investe ring dient aan de Stichting Soortbe- langen een geldlening tot bovenver meld bedrag te worden verstrekt Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. de raad voor: a. een krediet van f 78.000 beschik baar te stellen voor de aanleg van twee tennisbanen op het sportvelden- complex Meermanskamp alhier. b. de Stichting Sportbelangen. al hier een geldlening groot f 78 000 te verstrekken tegen een jaarlijkse ren te van 9' pet., halfjaarlijks te vol doen en een looptijd van 25 jaar,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 3