Zondagsdiensten Carnavalsviering „De Fienpreuvers schitterend geslaagd Laatste oproep aan onze abonnees! Postzegeiruilbeurs HPC prachtig geslaagd Openbare kennisgeving KERKDIENSTEN School- en Volksfeest in Espelo Thema „werkgelegenheid'5 centraal in politieke Scholingscursus voor vrouwen Burgerlijke stand Opbrengst actie „Solidaridad" Sociale- en bijstands uitkeringen verhoogd AANGIFTE HONDEN BELASTING Verloren - Gevonden GEMEENTE HOLTEN HONDEN- BELASTING Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17,— per jaar. Vrijdag 14 februari 1975 27ste jaargang - no. 7 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2899 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Losse nummers 35 cent, Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad UWSBLAD Een hoogtepunt in de carnavals viering in Holten was zaterdag middag de officiële ontvangst van Prins Gert van Guilder in het dagelijks leven mr. G. E. A, Neppelenbroek, medewerker belasting adviesbureau, de Raad van Elf en de Prinsengarde ten gemeentehuize door wethouder L. Kaan. Tn een korte toespraak verklaarde Prins Gert verheugd te zijn over de bereidheid van het gemeentebe stuur tijdens het carnaval het' gezag over te dragen aan Prins, Prinsen garde en de Raad van Elf. De prins verraste hierna de wethou der met een komkommer, niet zo maar een komkommer zo zei hij maar een symbool van alle ellende rond het Kom-plan. Eigenlijk is het dus de kom-kommer. Mogelijk heeft u zich bij deze gezagsoverdracht af gevraagd of onze colleges wel van voldoende gewicht zijn om alle pro blemen aan te pakken en op te los sen. Ik kan u gerust stellen, onze mensen wegen samen ruimschoots meer dan 1200 kilo en dat was nog vóór vergadering. De raad, zo werd onlangs nog vastgesteld, weegt 1186 kg. en ons college kan daarom toch moeilijk te licht bevonden wor den. Een bezwaar zou kunnen zijn de ruimte in de raadszaal maar zo be- Er is onrust ontstaan onder de boeren over de door de regering in drie nota's aangekondigde stichting van nationale parken en nationale landschapsparken. Dat is al begonnen met enkele uitspraken van de voorzitter van het Landbouwschap, Ir. C. S. Knottnerus, die in de open bare bestuursvergadering van het schap op 5 februari de no ta's werden aangeboden op 6 februari er op wees dat bij het aanwijzen van natuur- en landschapsparken steeds' meer een werkmethode om de hoek komt kijken, die het kenmerk „over u, maar zonder u" draagt. „Wij zijn deze werkwijze in Ne derland niet gewend. We leven immers, in een rechtsstaat, waar regels op democratische wijze openbaar worden voorbereid en vastgesteld. We hebben de in druk, dat nu een andere, nieuwe werkwijze wordt gevolgd. Mi nister-president Den Uyl kon digde de nationale landschaps parken aan met de mededeling, dat deze natuurlijk op een wet telijke basis ingericht zouden worden.. Dit zou echter te lang duren en daarom heeft men ge zocht naar andere middelen om in die tussentijd de huidige si tuatie veilig te stellen zonder schade toe te brengen", aldus Ir. Knottnerus in zijn openingstoe spraak. De voorzitter van het land bouwschap noemde dit geen ge ruststellende verklaring, want het lijkt er op dat men in over heidskringen meent alles te kun nen doen zonder de betrokkenen zelf hierover in te lichten. Dat gebeurt dan in een tijd waarin inspraak als een der grootste verworvenheden wordt gepre zen". De nota „De relatie land bouw en natuur- en landschaps behoud", die blijkbaar een en ander duidelijk zal maken, zal morgen 6 februari open baar worden gemaakt. Wij zul len ons commentaar na bestu dering van de nota zeker geven, aldus Ir. Knottnerus. Dal zijn harde woorden van de voorzitter van het Landbouw schap, die echter niet geheel te recht zijn. Het raadslid, de heer E. M. van Schooten, heeft ook al zijn onge rustheid uitgesproken, zoals men elders in dit blad lezen kan. Beider ongerustheid is voorba rig. Staatssecretaris W. Meijer (CRM), die met Minister Van der Stee (landbouw en visserij), de nota's presenteerde heeft dui delijk gezegd, dat er nog heel wat gepraat en gesleuteld moet worden, voordat de interimnota landschapsparken, inderdaad leidt tot een nota met duidelijke beleidsvoornemens. Er zal ver wacht, de heer Meijer, nog wel enkele jaren mee gemoeid zijn (Tubantia 6 febr.). Duidelijk is, dat bij dergelijke ingrijpende beslissingen, alle be langengroepen hun woord zul len kunnen meespreken. En dan is er per slot van rekening ook nog een parlement, die de be langen in het oog houdt en het laatste woord heeft. Voor onge rustheid nu al is er beslist geen Dlaats. (w.b.) sloot prins Gert ook dit probleem wordt opgelost, er gaan immers veel makke schapen in een hok. Prins Gert vroeg hierna om de sleutel van de Marke Holten en om liggende heerlijkheden die hem werd overhandigd door wethouder Kaan. In een korte toespraak zei de wet houder het bezoek van de Prins en de Prinsengarde op zeer hoge prijs te stellen. Optocht Voordat de ontvangst ten gemeen tehuize plaats had maakte prins Gert van Gunder op een prachtig versierde wagen waarop ook de oud prinsen hadden plaats genomen, een rijtoer door een deel van het dorp. Aan de optocht van een zeer groot aantal prachtig versierde wagens, kleine versierde voertuigjes en een enorm groot aantal kinderen en groe pen die zich carnavalesk en potsier lijk hadden opgetuigd werd mede werking verleend door de Holtense Muziekvereniging „HMV" en de Rijssense Muziekvereniging „Wilhel- mina" te Rijssen. In de optocht reden o.a. mee een wagen van de Aannemings- en We genbouwbedrijf J. Krekel en Zoon, de Dijkerhoekse Boys, reisvereniging .,De Ooievaar". Bir-dancing „De Waag", Hofschilder St ':ker en Zoon, het vijfde van e s.v. „Olten en de SV Holten", ,,de Schure", de Ho ckeyclub uit het Sportdal, de MAC ,,Dee Holterberg" de hobbyboertjes uit de Haar" de carnavalsvereniging „De Fienpreuvers", ,,Het jaar van de vrouw" en het ,,Rode Kruis afd. Holten". Ook de jongelui van de ponyclub „Bergruitertjes" waren weer present met hun kleine viervoeters en zij ga ven aan de optocht een apart ca chet. Kindercarnaval Voor de kinderen die aan de op tocht hadden deelgenomen was er van plm. 3 tot 5 uur kindercarnaval in zaal ,,Amicitia". Via de geluidsinstallatie van Evert Jan Kers werden de verschillende carnavalsliederen o.a. ,.Zak is lek ker deur" op volle kracht de zaal ingestuurd. De grote schare kinde ren deed z'n uiterste best om boven de muziek uit te komen zodat het. voor mensen die geen lawaai aan hun hoofd kunnen hebben niet was te harden. Het kindercarnaval werd •bijgewoond door prins Gert van Gun der, de oud-prinsen en de ,,Raad van Elf". Prins Gert dankte de jongelui voor de spontane medewerking aan de op tocht en het feest in de residentie ..Amicitia". Een aantal kinderen kwam op het podium voor het zin gen van een liedje of een leuke voor dracht. Ron?' Meijerman, Paul en Robert Akkermans, Annemarie Brau- nius, Anita en Ingrid Nikkels, José Vros en Albert Klein Horsman wer den door Prins Gert getooid met een prachtige grote medaille van „de Fienpreuvers" en ze waren de ko ning te rijk. Hofconferencier Jan Nikkels zorgde voor een gezellig babbeltje. Het kindercarnaval dat dit jaar voor de eerste keer werd gehouden slaag de buitengewoon. Carnavalsbal 's Avonds was er in residentie „Amicitia" een groot gecostumeerd carnavalsbal en ook dit werd een grandioos feest. Medewerking hier aan verleenden de 20 man sterke „Hofkapel" (leden van „HMV'^ en 't gerenomeerde „Saturnus-kwartet" Het feest werd bijgewoond door een grote deputatie van de Goorse Car- navalsverenigin - „De Meerpoet'n". Zondagmiddag werd om 12.00 uur op het Sportpark „Meermanskamp" de traditionele gekostumeerde voetbal wedstrijd gespeeld tussen de „Raad van Elf" en een „Versierders-elf tal". De wedstrijd eindigde in een gelijkspel (2-2). Prins Gert veroor loofde zich de luxe om een straf schop meters naast te schieten. Onderscheidingen Vrijdag bracht de prins met zijn gevolg een bezoek aan het politiebu reau waar opper Heun tot ridder werd geslagen een hoge onderschei ding die ook ten deel viel de heer Scheperboer op de Holterberg. Ook werd nog een kort bezoek ge bracht aan bar-dancing „De Waag" en de kantine van de hockeyclub in het Sportdal. Prins Gert van Gunder werd ten gemeentehuizen ontvangen door wethouder L. Kaan. Op de foto v.l.n.r. de oud-prinsen Jan Maats en Jan Oosterkamp, prins Gert en wethouder L. Kaan. Met ingang van 1975 bedraagt het abonnement op ons blad f 17.— per jaar. of f 8.50 per half jaar. U kunt het bedrag voldoen op d<? postrekening van de Rabobank nr. 37 5 5 87. U kunt ook bijschrijven op onze rekening-courant bij deze bank nr. 32 85 01 476. Gaarne vermelden abonnement H.N. Tevens kunt U contant betalen tijdens de uren van openstelling van bovengenoemde bank. Na 1 maar' doen wij U een nota/kwitantie toekomen, verhoogd met f 1.- incasso/administratiekosten. Op zaterdag 8 februari j.l. hield de Holtense Postzegelclub ,,HPC" een ruildag in de aula vart de Scholenge meenschap aan de Haarstraat alhier. Deze dag is voor de organisatoren een ongekend succes geworden. Van af het tijdstip van de opening om 10 uur 's morgens tot sluitingstijd, om 5 uur in de namiddag, was het een drukte van komende en gaande phila- telisten, jongeren zowel als ouderen. Op zekere ogenblikken waren er Geboren: Jarome Pascal, zv M. L. A. Hoppezak en W. I. Kotting. Ger- janne Henrike, dv D. Pieffers en M. B. Plante. Gerben Allard, zv A. Wansink en B. J. Lijster. Jörg Frederik Arnold, zv F. H. M. Bonna- my en C. G. J. van Baal (geb. te De venter). Ondertrouwd: H. Eikelboom, 25 jr, Raalte én G. J. Jansen Manenschijn, 23 jr, Holten, Overleden: H. Bosman, 64 jr. Ingekomen: G. A. Dekker van Am stelveen. Mevr. J. Meerman-van der Haar van Epe. G. J. Wolters van Amsterdam. Mej. L. C. Queri- do van Almelo. Vertrokken: geen. meer dan honderd kijkers en kopers in de aula. Velen bleven de hele dag en zelfs Prins Carnaval met zijn Raad van Elf was niet bij machte hen van hun hobby „los te rukken", toen deze Doorluchtige Hoogheid met zijn stoet door de straten trok. De bijzonder prettige en ontspannen sfeer die geen moment week, deed velen verzuchtten: „Nu al?" toen om 5 uur de ruildag voor dit maal onherroepelijk ten einde liep. In 1975 zal de „HPC" haar 10-jarig be staan vieren en men is binnen de club al druk aan het plannen ma ken. Eén „nummer" staat vast op he programma: „Weer een ruil dag". De in de Adventstijd in de R.K. pa rochie én Hervormde gemeente ge zamenlijke actie „Solidaridad" voor meer gerechtigheid in Latijns Ame rika had de volgende resultaten: Giften op rekening „Wereldiaco- naat" f 420, Giften via voorgangers f 485, Kerkcollecte Herv. gemeente Holten f 477.25 Kerkcollecte Herv. gemeente Dij- kerhoek f 60.10 Kerkcollecte R.K. parochie Holten f 143.47 Adventscollecte Plattelandsvrouwen Espelo f 44,20 Zondagsschool Dijkerhoek f 85, Zondagsschool Holten f 500, Totaal f 2215,02 Een prachtig resultaat. Fijn dan zo- velen meededen. Alle gevers en geefsters heel veel dank! Aangezien de Sociale uitkeringen en de Bijstandsuitkeringen met in gang van 1 januari 1975 zijn verhoogd geven we op pagina 7 een over zicht van deze uitkeringen in het be lang van onze lezers die hier mee te maken hebben of eventueel te ma ken krijgen We adviseren hen deze overzichten uit te knippen en te be waren, daar ze van groot nut kunnen zijn. De burgemeester van Holten maakt bekend dat van de zijde van de heer H. Hijwege, wonende te Twello, Rijks straatweg 105, een aanvraag om bouwvergunning is ingekomen tot 't doen bouwen van 8 rekreatie-woon- verblijven nabij het perceel Look 92. Het bouwplan is in strijd met het thans nog ter plaatse geldende Uit breidingsplan in hoofdzaak voor de gemeente Holten. Aangezien het bouwplan niet in strijd is met de voorschriften van het in voorbereiding zijnde bestemmings plan Rekreatieterrein De Prins be staat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen van het geldende bestemmingsplan. Rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen percelen worden hier bij in de gelegenheid gesteld geduren de 14 dagen, te rekenen met ingang van 17 februari 1975, schriftelijk be zwaren in te dienen bij burgemeester en wethouders tegen toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende bovengenoemde ter mijn ter gemeente-secretarie, afde ling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. 14 februari 1975. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de perso nen aan wie voor 1974 geen aanslag hondenbelasting werd opgelegd, doch op 1 januari 1975 in het bezit waren van één of meer honden, hiervan schriftelijk aangifte moeten doen bij hun college vóór 1 maart 1975. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burg.; G. J. Langenbarg, secr. Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. C. C. Addink. Extra coll. „Silowerk" (Prot. kerken in België) Oppasdienst mevr. van Iperen, Gerida Hols en Ineke Wolters. 10.00 u. Jongerendienst in gebouw „Irene". 19.15 u. Open Deur samenkomst. Spr. ds. A. Schellevis. Medewerking van Truus Simons, so praan. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 u. as. H. van Twillert. Oppasdienst Rita Beid- man, Ineke Verveda (res. mevr. v.d. Meulen) me^r. Joldersma. mevr. Haan (res. mevr. Schuppert-Haas- jes). R.K. kerk: Zaterdagmiddag 5 u. zon dagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK 10.00 u. ds. A. Schel levis (collecte voor „Bethanie"). OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. Doopdienst. NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 7.00 u., zondagmorgen 8 en 11 u. In de donderdagavond in één van de lokalen der o.l.s. te Espelo gehou den vergadering van de School- en Volksfeestcommissie werd besloten Alg tweede bijeenkomst in een serie van vier, vond maandagavond jl. weer een politieke scholingscursus voor vrouwen plaats. Van wege de grote belangstelling (ruim 50 dames) werd deze tweede bijeenkomst gehouden in de grote zaal van hotel Vosman. Als ge spreksthema was voor deze cursusavond gekozen voor een wel zeer actueel onderwerp, namelijk de werkgelegenheid. Vanwege het belang dat de cursis ten de van elkaar afwijkende uit gangspunten der diverse politieke partijen duidelijk leren zien en beoor delen, werd óók deze avond weer medewerking verleend door een vier tal, uit diverse politieke partijen af komstige politici, te weten onze plaatsgenoot de heer Vlogtman, ge wezen raadslid voor „Gemeente Be langen", de heer Hess, bedrijfseco noom by Thomassen en Dryver te Deventer en lid van de Prov. Staten voor de PvdA. de heer Wisselink uit Bathmen, lid van de Tweede Ka mer voor de CHU en de heer De Fokkert, wethouder te Apeldoorn namens de ARP- De cursusavond stond onder lei ding van mevrouw E. Bervocts- Wiersma uit Markelo. Gedurende het eerste deel van deze bijeenkomst werden opnamen ge maakt voor dia's, welke zullen wor den vertoond tijdens een komend voorjaar, (ondr het motto „Eman- cipa") in Utrecht te houden grote manifestatie voor emancipatie van de vrouw. Ten aanzien van de problemen rond om de werkgelegenheid kwamen, óók deze avond, de van elkaar afwij kende politieke standpunten der di verse partijen weer goed naar voren. Gerichte maatregelen PvdA woordvoerder Hess verklaar de dat zijn partij geen heil zag in be lastingverlaging, als middel ter be- strijding van de werkloosheid. Belas-" tingveri aging heeft volgens hem wel tot gevolg, dat de bedrijven meer fi nanciële armslag krijgen, maar hij zag daarin niet de garantie dat die gelden zullen worden aangewend voor arbeidgevende investeringen. Daar de loonkosten in Nederlana .rjj hoog zijn is de PvdA volgens hem van mening dat met belastingverla ging eerder investeringen zullen wor den gedaan ter verdergaande au tomatisering, waardoor het werkloos heidscijfer nog verder zou stijgen. De PvdA is voorstander van het ne men van gerichte maatregelen, zoals het stimuleren van industrievesti ging in gebieden met 'een hoog werk loosheidscijfer. De heer Hess was verder van oordeel dat de loonkos tenontwikkeling de laatste jaren tot gevolg heeft gehad dat de winsten zijn gedaald en dat daardoor nieuwe investeringen in diverse bedrijfstak ken achterwege zijn gebleven. Op grónd van dit gegeven bleek zijn par tij zeker bereid de loonontwikkeling een aantal jaren te matigen, maar stelde daarbij wel als voorwaarde dat de werknemers in dat geval het recht dienen te krijgen om mee te be slissen voor welke investeringen de vrijgekomen gelden dienen te worden aangewend omdat de werknemers het offer daartoe dan mede hebben gebracht. Harmonisatiemodel De heer Wisselink (CI-IU) ver klaarde van oordel te zijn dat. de hui dige generatie voor het probleem staat waarbij ze een aantal zaken dient waar te maken, zoals bestrijding van de inflatie en werkloosheid. Hij vond deze bestrijding een zaak van gezamenlijke verantwoordelijk heid van het gehele Nederlandse volk en niet van de regering alleen. Een kwestie van mentaliteit. „Het trieste beeld van onze dagen is dat men de onderlinge verschillen alom op de spits drijft door de zich overal voordoende polarisatie, zowel in de politiek als in kringen van we gevers en Averknemers. Wij zien de oplossing alleen in het harmonisa tiemodel. waarin men de handen ineen slaat en de problemen met vereende krachten aanpakt", al dus de heer Wisselink. die overigens wél voorstander bleek van belasting verlaging, als middel om geld in de economie te pompen ter aanmoedi ging van investeringen. Hij verklaarde ook van mening te zijn dat de huidige regering de proble men goed had aangepakt, waardoor het werkloosheidscijfer over enige tijd zeker zou dalen. Wel betreurde hij dat de maatregelen wat laat wa ren genomen. Aandacht voor kleine bedrijven De heer Vlogtman (Gem. Bel.) vond het niet makkelijk om als ver tegenwoordiger van een plaatselijke groepering een uiteenzetting te ge ven over een zo cofnplex probleem als de werkloosheid en de inflatie. Ook hij zag wel heil in het nemen van gerichte maatregelen in gebieden met een hoog werkloosheidscijfer. Bovendien was hij van mening dat, met name de problemen van de klei nere bedrijven en van de middenstand meer aandacht moeten krijgen om dat in deze bedrijfsgroepen een groot deel van de beroepsbevolking werk zaam is. Hij had het angstige gevoel dat hieraan nogal eens voorbij werd gegaan. Mens centraal Namens de ARP constateerde de heer De Fokkert, uitgaande van het in de Bijbel gestelde „Gaat heen, bebouwd en beheerst de aarde", dat we de aarde wel hebben be bouwd maar nog lang niet hebben le ren beheersen. Voor hem gold als voornaamste uitgangspunt' dat de mens 'n waardige plaats in de maat schappij dient in te nemen. Hij stelde de mens en de menswaardigheid cen traal in zijn betoog. In het langer stu deren van de jeugd, waardoor deze la ter in het arbeidsproces wordt inge schakeld. zag hij een verhoging van de menswaardigheid en deels een stuk bestrijding van de werkloos heid, evenals in het openen van de mogelijkheid tot vroegere pensione ring, mits op vrijwillige basis. Ook zag hij omscholing van werk lozen tot andere beroepen als een goed middel. „In Amerika komt het vrijwel niet voor dat een werknemer zijn leven lang in hetzelfde be roep werkzaam blijft. Ik ben van mening dat we die omschakeling, ook in Nederland, veel meer als nor maal moeten leren zien", aldus spre ker, die er voorts op wees dat verre weg de meeste schoolgebouwen (waar in miljarden guldens zijn geïnves teerd), 's avonds ongebruikt blijven. Hij vond dat daarvan een veel be ter gebruik van diende te worden ge maakt, door bijvoorbeeld avondon derwijs. Discussie Na deze korte inleidingen werd een korte pauze ingelast, tijdens wel ke de cursisten, onder het genot van een kopje koffie, tafelsgewijs, hun vragen en opmerkingen voorbereid den voor een nadien gehouden alge mene en zeer levendige discussie. De volgende cursusavond is vastge steld op maandag 10 maart a.s. Voor nieuwe aanmeldingen en nadere in lichtingen kan men zich wenden tot cursusleidster mevrouw F. A. van der Wijk-Oomkens, Ab Jansenstraat 6 alhier, telef. 2462. school- op 5 en 6 september volksfeest te vieren. Tot nog toe werd dit feest om de twee jaar gehouden maar op verzoek van de Espelose jeugd die in de kosten willen bijdragen zal het feest in 't vervolg elk jaar worden ge organiseerd. Er werd in deze vergadering af scheid genomen vdn de commissie leden W. Rensen en D. B. Krikkink. In hun plaats werden benoemd de hh.. G. J. Rensen en D. Tuitert Inpl'aats van de heer J. W. Nijland werd als voorzitter gekozen de heer D. J. Nijland J.W.zn. Van de heer J. W. Nijland, die meer dan 40 jaar voorzitter is geweest, zal t.z.t. officieel afscheid worden geno men. Gevonden: kettingarmband „Ria"; drie-wieler; 2 bankbiljetten; sleutel no. 16; sleutel, zwart handvat. Verloren: rechter groene nylon- want; rode kinder-sjaal; dames-hor loge met bruinieren bandje, goud kleurige rand; rose halsketting van kralen; groene hoed; bruine porte- monnaie met 50 gulden en betaalpas; groene want met geel en rode vier kant; bos sleutels in een zwart etui; geel blauwe portemonnaie; rechter bruine vingerhandschoen; zwarte vin ger handschoen. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter gemeente-secreta rie, afdeling algemene zaken, voor een ieder t r lezing is neergelegd het besluit van de raad dezer gemeente van 17 december 1974, nr. 1295 tot vaststelling van de verordening op de kampeerplaatsen en op de kampeer middelen. De verordening treedt in werking op de dag volgende op die, waarop zij is afgekondigd. Tegen betaling der kosten is de verordening ter gemeente-secretarie algemeen verkrijgbaar. Holten, 14 februari 1975. Burg. en weth. van Holten, W. H. Enklaar, burg.; G. J. Langenberg, secr. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de houders van één of meer honden aan wie voor 1974 een aanslag hondenbelas ting werd opgelegd, ook voor 1975 voor hetzelfde aantal honden zullen worden aangeslagen, tenzij vóór 1 maart 1975 kenbaar is gemaakt dat het aantal hondeh, waarover voor '74 de belasting werd berekend, wij ziging heeft ondergaan. W. Enklaar, burg.; Langenbarg, secretaris HOLTEN Vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maandag morgen 8 u. J. H. A. Bruins, Molen- belterweg 15, tel. 1280 (uitsluitend voor spoedgevallen). Boodschappen bellen: 11.00 u. en 4.00 u. WIJKVERPLEGING Zr. P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruis- gebouw, Markelo, tel. 1235. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799, mevr. J. Beldman-Aanstoot. Ziekenvervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage A. Mliller, tel. 1320. Tandarts H. Hansman, Grote Maatweg 36, Wierden, -tel. 05496-1765. Spreekuur voor spoedgevallen 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden-Overijssel" Bureau de Joncheerelaan 134, Nijver- dal, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Gaardenstraat 31. tel. 05483-1436 (tij dens weekend 05486-4126). Spreekuur werkdagen 8.30-9.30 u. donderdag avond 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastr. 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts T. A. Oostenburg, Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zo. 16 febr. A, Groen, Kozak- kenstraat 15, tel. 1230. Ma. t.e.m. zo. 23 februari II. J. Mo- leman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte van gestorven dieren op za. van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 05483-1318. Storingsdienst Van za. 15 febr. -t.e.m. vr. 21 febr. ELECTRA: H. Heijink, Kolweg 44, tel. 2124. GAS: W. C. v.d. Weerthof, Voors- boersweg 2, tel. 1793. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). De folkloristische Boerendansgroep „De Holtense Boerendansers" ging op kindervisite hij het echt paar Henk en Dika Wansink in de Schaepmanstraat ter gelegenheid van de geboorte van een dochter tje. Het geschenk, dat op een ladder werd „vervoerd", bestond uit een grote mand met boodschappen en allerlei lekkers. Het „kroamschudd'n" werd muzikaal omlijst door spölleman Kupers Jenske en zijn collega Jan Aaltink. 't Ging er heel gezellig toe in huize Wansink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1