Kringvergadering Gobereo Concert van met drumband TIJDSBEELD Zondagsdiensten RAADSVERGADERING KERKDIENSTEN ONZE AGENDA Holterberg wordt nationaal park Groesbeekse Tehuizen Toelichting op de voor gestelde statutenwijziging Direct lid van Coberco Uit de raads- portefeuille CARNAVALS-VIERING IN HOLTEN Vrijdag 7 februari 1975 27ste jaargang - no. 6 Markt te Rijssen Burgerlijke Stand Jaarvergadering afdeling Holten chr. Bond van Plattelandsvrouwen HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Hollens Nieuwsblad Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 In een viertal kringvergaderingen die resp. werden gehouden in ca fé-restaurant ,,Hel Bonte Paard" te Dijkehoek. hotel Vosman" in Hol ten, café Legtenberg te Rijssen en zaal „Trefpunt" in Espelo, in ver hand met het direct lidmaatschap van de Verenigde Coöperatieve Melk- industric „Coberco GA" te Zutphen heeft ing. K. C. d« Wit, directeur Dienstverlening Veehouders Cober co" melkveehouders leden van de .•De Vrijheid" te Holten een uitvoeri ge toelichting gegeven' op de voorge stelde statuten wijziging. Bij de overdracht vah ,,De Vrijheid" aan Coberco werden de statuten van de vereniging niet aangepast. Sedert dien Zijn er in het verband van Co berco een aantal wijzigingen tot stand gekomen, waardoor de regelingen in de statuten der vereniging en, die in Coberco-statuten niet meer op elkaar zijn afgestemd. In het kader van de samenwerking in Coberco van de verschillende melk- leveringsverenigingen en oud-Veco- mi is het verder gewenst te streven naar één vereniginig, waarvan alle betrokken veehouders direct lid zijn. De vereniging zal na de overgang van de leden naar Coberco blijven voortbestaan als eigenares van de bij Coberco in gebruik zijnde gebouwen en inventaris. Daartoe wordt nu reeds voorgesteld om Coberco lid te laten worden van de vereniging, omdat er voor dit voortbestaan tenminste één lid moet zijn. Bij wijziging van de statuten wordt de doelstelling aangepast aan de nu bestaande toestand exploitatie binnen het verband van Coberco zoals deze na de exploitatieoverdracht bestaat. Vastgelegd wordt dat de gebouwen en inventaris van de vereniging door Coberco worden gebruikt, de vergoe ding daarvoor wordt eveneens opge nomen. Uitkering van ledenkapitaal vindt niet plaats bij overgang van een lid naar Coberco. evenmin is dan uit- treedgeld verschuldigd. Er werden naar aanleiding van de toelichting enkele vragen gesteld wel ke door ing. de Wit op duidelijke wij ze werden beantwoord. Er werden aan de heer de Wit tevens enkele vragen gesteld over het afhalen van de melk van de bedrijven. Afhalen van de melk zal om economische re denen moeten worden terug gedron- sen maar dit' zal geleidelijk aan moe ten plaats hebben. Niemand wordt door Coberco verplicht om een melk tank te kopen maar wel om de melk op een bepaalde plaats te leveren. Momenteel moet bij afhalen toch wel als minimum gelden dertig duizend liter per jaar. De rijdende meikont- vangst per tankwagen valt niet meer weg te denken uit het gevarieerde zuivelpatroon. Verschillende zuivel bedrijven ontvangen reeds uitsluitend tankmelk, waardoor de traditionele meikontvangst kan komen te verval len. Op den duur wordt het zeker een probleem hoe de melk van de kleinere bedrijven, waarvoor het eco nomisch niet verantwoord is om een boerderijtank aan te kopen, toch nog zo economisch mogelijk naar de fa briek kan worden vervoerd. De voorzitter van ,,De Vrijheid" de heer J. H. Veneklaas Slots, die de leiding had van de bijeenkomsten waarvoor een matige tot goede be langstelling bestond sprak een woord van dank tot ing. de Wit voor zijn duidelijke toelichting en het beant woorden van de vragen. Het voorstel tot wijziging van de sta tuten zal aan de orde komen in de op maandag 17 februari in zaal Vos man" te houden ledenvergadering. Naast de intense oefening en voor bereiding voor het topconcours op 8 maart aanstaande in Arnhem (de jaarlijkse muziekwedstryd voor gese lecteerde korpsen om het kampioen schap in de hoogste afdeling van de Koninklylte Nederlandse Federatie voor Harmonie- en Fanfarcgezel- scbappen) willen de dames en heren van uw muziekvereniging HMV on der leiding van dirigent Henny Fran sen graag in een ontspannend amu sementsprogramma voor u optreden. Dit willen zij doen op vrijdag, 21 februari 1975, des avonds aanvang 20.00 uur, in het gebouw Irene aan de Boskampsstraat. De toegang is gratis. Ter dekking van de onkosten zal een verloting worden gehouden. Het ligt in de bedoeling van u toch nog enige luister-inspanning te vra gen. In het programma voor de pau ze zult u namelijk kunnen beluisteren het vrije concoursnummer van vori ge zomer (First Rhapsody on Negro De vorige week heeft Mr. F. R. Crommelin, burgemeester van Hellendoorn, wegens hel berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn ambt neergelegd en afscheid genomen van zijn ge meente. „Hij is nu een gewoon goed burger van Holten" heeft onze burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, tijdens dit afscheid ge zegd. In zijn afscheidstoespraak heeft Mr. Crommelin er onder meer op gewezen, dat de laatste jaren van zijn ambtsvervulling hem met verdriet hebben vervuld. „De politieke en maatschappe lijke sfeer, waarin we ons ambt hebben moeten vervullen, ver zwaarde onze taak en bezorgde ons veel onnodig verdriet en zorg voor de schade die de ge meenschap werd toegebracht. Ik sta in deze visie niet alleen. Veel collega's zullen dit met mij eens. zijn", aldus de scheidende bur gemeester. Hij uitte zijn beden kingen tegen het overboord gooien van stijlen en tradities en noemde dit een stuk cultuur- verval. Normen die honderden jaren hun bruikbaarheid heb ben bewezen, die onaantastbaar leken en voor eeuwig schenen te zullen gelden zijn zijns in ziens aangevallen, onder mijnd en waardeloos geworden. Die geluiden hebben we eerder gehoord. Ook onze burgemees ter heeft zich in zijn oudejaars toespraken bezorgd getoond, bij na dezelfde verschijnselen gesig naleerd en gelijke bedenkingen geopperd, getuige deze woor den: „Ik moet zeggen, dat ik dit tijdsbeeld benauwend vindt. On ze tijd is tumultueus, onrustba. rend en benauwend. Iedere tijd kent Gode zij dank. zijn evolu tie, anders ware er een stilstand en daarmede achteruitgang. On- ze ouders en voorouders zullen evenzeer hun wenkbrauwen hebben gefronst over de veran- deringen, (lie zich in hun tijd voltrokken". Ook Mr. Crommelin weet te re lativeren wanneer hij in zijn af scheidstoespraak zegt, dat de ge ~*Sö!ïf$denis hem leert, dat revo luties en andere „schokken", stroomversnellingen veroor zaakt hebben, cgen openden en „reparaties waren voor de we reld", die „nodig eens op de hel- ling" moest, omdat de dreiging aanwezig was, dat de wereld aan welvaart en/of decadërttie ten gronde zou gaan. Daarom was hij met de veranderingen tijdens zijn ambtsvervulling niet gelukkig, maar toch ook weer niet ongelukkig. Uit de woorden van beide bur- gemeesters spreekt eerlijke be zorgdheid, maar ook nostalgie, heimwee naar het verleden. We denken over deze dingen niet lichtvaardig, maar moeten wel constateren, dat door de eeuwen heen mehsen op hoge posten zich afgezet hebben te gen veranderingen, die zich in de maatschappij voltrokken, maar die zij later toch ook weer leerden te aanvaarden. Ons nu niet begevend op het terrein van „cultuurverval" vra gen we ons af, wat zouden bur gemeesters als zij er al wa ren in 1748 gezegd hebben toen het later beroemd ge worden werk van Montes quieu verscheen, met de leer der „trias politica" (het begin sel van de drie machten, wetge vende uitvoerende en rechter lijke macht), waarop onze hui dige staatsinrichting is geba seerd en toen in 1762 Jean Jacques Rousseau zijn „contrat social" (maatschappelijk ver drag) publiceerde, dat een van de uitgangspunten van onze Staatsregeling van 1798 is ge weest. Tien tegen een, dat deze nu beroemde mannen door hun tijdgenoten als „nieuwlichters" zijn veroordeeld. Toen in 1900 de Leerplichtwet werd ingevoerd, waren de anti revolutionairen daar vierkant tegen. Vandaag de dag is „leer plicht" de gewoonste zaak van de wereld. Voor enkele jaren ontstond in de Partij van de Arbeid de be weging „Nieuw Links", die door sommige partijgenoten, geest verwanten en vele politici met weerzin werd begroet. Vandaag bekleden „nieuw linksers" als Wim Meijer, staatssecretaris van C.R.M. en André van der Louw, als burgemeester van Rotter dam belangrijke posten, waar mee we maar zeggen willen, dat „verschijnselen", die aanvanke lijk moeilijk zijn te aanvaarden op een later tijdstip als normaal worden geaccepteerd. Het zijn niet de symptomen, in de politieke en maatschappelij ke sfeer, die Mr. Crommelin in zijn afscheidstoespraak voor ogen stonden, maar wel voor beelden, dat het met verande ringen in de maatschappij heel vaak nog wel meevalt met de schade welke aan de gemeen schap wordt toegebracht. Overigens is het vorenstaande niet bedoeld als kritiek op de uitgangspunten van de beide burgemeesters. Oud-burgemeester Crommelin On zijn echtgenote roepen we al wonen zij alweer geruime tijd in Holten toch nog gaarne een hartelijk welkom toe. (w.b.) Spirituals van Eric Ball), waarmede het korps zo'n prachtig succes be haalde in Hattem en het voor het topconcours van 8 maart voorge schreven nummer ,,A Moorside Suite" van G. Holst. Verder zullen voor de pauze wor den uitgevoerd: Bandology-mars van E. Osterling; Choral-Figuré van H. v. Lijnschoten; Choral van Ted Huggens en Ode an die Freude van L. v. Beethoven- Hautvast. Na de pauze zult u tevens de Drum band, de kampioenen 1974 van de hoogste afdeling, der KNF, kunnen beluisteren. De drummers zullen solo en samen met het korps optreden met muziek in het lichtere genre. Wij noemen u Adalita, Zaribah, Rock out, Happy Sound enz. De muzikanten weten wel dat de gehele Holtense gemeen schap het korps éen goed hart toe draagt en dat niemand het korps uit die gemeenschap zou willen missen. Stel u voor, de carnavalsoptocht aan staande zaterdagmiddag zonder het muziekkorps. Helaas moet gezegd worden dat in het concertbezoek deze waardering niet altijd geheel tot uitdrukking komt. U kunt hen en zeker ook u zelf een groot plezier doen, door met velen vrijdagavond, de 21ste, naar gebouw Irene te komen. Arts Vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maandag morgen 8.00 u. (uitsluitend voor spoedgevallen) J. F. Sijtsema, Pasto riestraat 50, tel. 1870. Voor bood schappen bellen: 11.00 en 4.00 u. Wijkverpleging Zr. M. tér Borg, Neerdorp 1, Holten tel. 05483-2356. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve za. van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438 b.g.g. mevr. J. Beldman-Aan- stoot, tel 1799. Ziekenvervoer J Aanstoot, tel. 2980 en .1338 b.g.g. garage A. Müller, tel. 1320. Tandarts A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8, Goor, tel. 05470-3355. Spreekuur voor spoedgevallen 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 31 G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden-Overijssel" Bureau de Joncheerelaan 134, Nijver- dal, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Gaardenstraat 31, tel. 05483-1436 (tij dens weekend 05486-4126). Spreekuur: werkdagen 8.30-9.30 u., donderdag avond 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, tel. 1549 (tuisen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts W. C. Wamelink. Hou<weg 18. tel. 05483-2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zo. 9 febr. C. Dijkstra, School straat 5, tel. 1833. Ma. 10 t.e.m. zo. 16 febr A Groen, Kozakkenstraat 15 tel 1230. Aangifte van gestorven die ren op za. van 9-11 u, aan het slacht huis. tel 05483-1318 ^torïnvsd'enst Van za. 8 t.e.m. vr. 14 febr.: ELECTRA: H. .T Wansink, Lageweg 9. tel. 2789. GAS: H J. Kolkman, Diessenolas- strnat 3? tel. 2012. Rrandmeïding OVERDAG: tel 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1°24 (G W Kna pen) b.sr.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel) Tot de twintig nationale parken, die de regering de komende tien ja ren wil instellen behoort ook de Haarlerberg-Holterberg. Er zijn thans drie van deze parken: Hoge Veluwe, de Veluwezoom en de Kennemer- duinen in Noord-Holland. Wat hiervan de consequenties voor dit gebied zullen zijn is nog niet duidelijk. De regering is tevens van plan 'n zeventiental gebieden te bestem men tot nationaal landschapspark, kennelijk gebieden, die niet met de term coulissenlandschap wor den aangeduid, zoals onze omge ving. Het gaat hier om streken met 'n grote rijkdom aan natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten, zo als b.v. Noordwest-Overijssel. Staatssecretaris Meijer (CRM) en minister Van der Stee (landbouw) hebben deze plannen uitgewerkt in drie nota's, welke donderdagmid dag in Den Haag werden bekend gemaakt. Uit een dezer nota's, de relatie nota, blijkt dat geprobeerd is een evenwicht te vinden door de boe ren zoveel mogelijk in te schake len in het beheer van natuurbe heerder, waarvoor zij financieel beloond zullen worden. De beslissing om te komen tot de uitbreiding en instelling van na tionale parken en nationale land schapsparken, schijnt een zware strijd geweest te zijn tussen de boeren en de natuurbeschermers. Van de zijde van het landbouw schap is er nogal wat kritiek op deze zaak. Zodra de nota's ver krijgbaar zijn hopen we op deze materie terug te komen. Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. A. Schellevis, 19.15 u. ds. P. Lugtigheid In beide diensten Viering Heilig Avondmaal. Extra collecte: Bouw fonds „Irene". Oppasdienst: mevr. Ploeg, Henny Baltes en Alie Koop man. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. Tijdens de dienst van 9.30 u Kinderoppas mevr Meij- erink-Hasewinkel, mevr. J. Schup- pert (res. mevr. J. G. Stam Bos- schers) mevr. Aanstoot-Harmsen, mevr. Schuppert-Stam (res. Ria Bo- link) R.K. kerk: Zaterdagmiddag 5.00 u„ zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. P. Lug tigheid. Extra collecte: Bouwfonds „Irene". OKKENBROEK: 10.00 u. ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 7.00 u., zondagmorgen 8.00 en 11.00 Aangevoerd: 198 varkens. Prijzen: 198 biggen van f 90,tot f 97,50. Algemeen overzicht: handel vlot en prijzen hoger. Overleden: M. Aanstoot, 5 maand. Ondertrouwd: J. Meerman, 22 jr., Holten en H. J. Aanstoot, 20 jr., Hol ten. W. de Jong, 46 jr., Holten en G. Harbers, 38 jr., Rijssen. BEVOLKING Ingekomen: Mevr. J. Ruitert-Pul len van Hardenberg. B. T. Holle- gien en echtgen. van Raalte. Vertrokken: E. A. Visser en gez. naar Ommen. G. J. E. Keuterman en echtgen. naar Borne. A. Jan sen naar Almelo. De gemeenteraad komt op maan- 7) Voorstel tot wijziging van de hu- ue gemeeiueiddu mjjjh ujj h,«uh- dag 17 februari, des avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeen tehuize bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA De notulen van de vergaderingen van 17, 19 en 30 december 1974 16 januari 1975. 2) a) Ingekomen stukken; b) Mededelingen. 3) Voorstel tot aankoop van een stuk grond aan de Oranjestraat van de erven Aaftink. 4) Voorstel tot verkoop van: a) de voormalige vuilnisstortplaats op de Holterberg aan Staatsbosbe heer: b) een perceel "rond van het indu strieterrein aan Mete'-'n ..Bathmen" te Bathmen; c) grond op hei industrieterrein aan de heer H. J.'Willems, alhier (rec tificatie raadsbesluit van 17 septem ber 1974, nr. 936). 5) Voorstel tot het afwijzen van ver zoeken om aankoo" von bouwterrei nen in het ..villaterrein Look". 6) Voorste] tot wijziging van de ver ordening regelende de electriciteits- tarieven. Ten einde de bouw van een rioolwa terzuiveringsinstallatie aan de Schipbeek, ten behoeve van de ge meenten Holten en Markelo, mogelijk te maken stellen B. en W. de raad voor een wijziging van het bestem mingsplan „Buitengebied" in voor bereiding te verklaren. De voor de bouw van de installatie aangewezen pervelen zijn in het bestemmingsplan aangewezen als agrarisch gebied van landschappelijke waarde. De bouw geschiedt voor rekening van het Zuiveringsschap „West-Over ijssel" en zal binnen niet al te lange tijd worden aanbesteed. KROTOPRUIMING De regering heeft besloten om met ingang van 1 januari 1975 het maxi mum van de rijksbijdragen aan de gemeenten ten behoeve van de bewo ners bii krotontruiming te verhogen van f 2400.— tot f 2800.— voor de steden Amsterdam. 's-Gravenhage. Rotterdam en Utrecht en van f 2000 tot f 2400 voor de overige gemeen ten. De bijdragen van het rijk worden op voet van deze regeling verstrekt on der de T-oorwaarde, dat de gemeente hier tenminste 25 oct. aan toevoegt. Dit houdt in. dat dé gemeenten aan de bewoners bijdragen kunnen ver strekken van respectievelijk f 3500, en f 3000,—. B. en W. stellen de raad voor de ver ordening geldelijke steun krotoprui ming in verband hiermede te wijzi gen. ALCOHOLISME In de raadsvergadering van 16 janu ari jl. heeft de raadsvoorzitter toe gezegd advies te vragen van de hoof den der lagere scholen over de school De leden van de afd. Holten van de Chr. Bond van Plattelandsvrouwen (C.P.B.) kwamen donderdagavond voor de eerste keer in 1975 in verga dering (tevens jaarvergadering) bij een in gebouw „Rehoboth". De pre sidente mevr. van Engbrink-Rama- ker ging na het gezamenlijk zingen van lied 442: 1 en 3 voor in gebed en zij hield n.a.v. het schriftgedeelte Je- saja 41 vers 10 en Matth. 5 vers 13-16 een meditatie die zij begon met het stellen van de vraag „Voelen wij ons gelukkig in de wereld?" De zevend'e carnavalsviering van de Holtense carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" belooft traditie ge trouw weer een festijn van de eerste orde te worden. Vrijdagavond zullen prins Gert van Gunder met zijn ge zelschap in Holten verschillende be zoeken afleggen waarbij aan verschil lende ingezetenen onderscheidingen uitgereikt zullen worden. Zaterdag middag om 14.15 uur start de op tocht nabij het politiebureau aan de Keizersweg (De Haar). De route is ais volgt: Vrijheidslaan, Bejaarden centrum „Diessenplas", Larenseweg Rietmolenstraat. Oranjestraat, Waar- denborchstraat, Kozakkenstraat, Kol weg, Dorpsstraat, Stationsstraat. De aankomst bij het gemeentehuis waar het hoge gezelschap zal worden ont vangen door het gemeentebestuur is gepland om kwart over drie. Di rect na de aankomst gaan de kinde ren (gecostumeerd) naar het kin dercarnaval in de residentie „Amici- tia". Aan de optocht wordt medewerking verleend door de Holtense Muziek vereniging „HMV". de Rijssense Mu ziekvereniging „Wilhelmina" en de In de Groesbeekse Tehuizen wo nen 254 jongere en volwassen gees telijk gehandicapten in 8 tehuizen. Deze geestelijk gehandicapten heb ben van jongsaf extra hulp nodig en zijn op latere leeftijd in onze tehui zen gekomen. Zij dreigen door onze huidige in- gewikkelde maatschappij overspoeld te worden. Hun geven wij geborgen heid en aangepaste arbeid. Wij be schikken daartoe over diverse ay- beidstherapieën. Kreatieve- en be zigheidstherapie, muziktherapie en buitentherapie nemen even belang rijke plaatsen in. De Groesbeekse Tehuizen met als basis het Evangelie nemen iedereen op ongeacht de levensbe schouwing. Stichtingskosten voor nieuwbouw vakanties, weekends en ontspan ningsmogelijkheden zijn o.a. elemen ten die niet voldoende door subsi dies gedekt worden. Daarom wordt ieder jaar onze Nationale Kollekte gehouden. Dit jaar van: 10 tot en met 15 fe bruari 1975. Wilt U bijdragen in de niet gesub sidieerde kosten? Mocht U geen kollektant treffen dan kunt U gireren op giro 88 27 88 t.n.v. de Groesbeekse Tehuizen te Groesbeek. tamboercorpsen van beide verenigin gen. 's Avonds wordt in de residentie „Amicitia" een groot gecostumeerd carnavalsbal gehouden en ook dit be looft weer 'n grandioos feest te wor den. Prins Gert van Gunder heeft naast zijn twintig man sterke ..Hof kapel" (leden van de Holtense mu ziekvereniging HMV" ook het gere nommeerde „Satumus-kwartet" ge kontrakteerd. 't Feest zal o.a. worden bijgewoond door een grote deputatie van de Goorse Carnavalsvereniging „De Meerpoet'n". Zondagmiddag om 12.00 uur wordt „ijs en weder dienende" op 't Sport park „Meermanskamp" de traditio nele gekostumeerde voetbalwedstrijd gespeeld tussen de Raad van Elf en een „Versierders-elftal". Na afloop is er in het Ontmoetingscentrum ge legenheid om de winnaars te felici teren. Voelen wij ons vaak niet angstig en bang? Angst voor de toekomst maakt het leven en het heden dikwijls on mogelijk. Mens zijn en angst hebben, horen blijkbaar bij elkaar. Angstig rondkijken dat is hel wat veel men sen doen in deze tijd. Toen het thema voor de kerken 1975 in Duitsland gekozen moest worden en men niet tot een besluit kon ko men zei een psychiater: „Kies het thema angst, want dat is het waar veel mensen onder lijden en gebukt gaan". Maar wij mogen ook hierbij teruggrijpen op Gods Woord, waar van wij is Jesaja lezen „Vreest niet, want ik ben met u, zie niet angstig rond, want ik ben uw God". Na de meditatie sprak mevrouw van Engbrink een woord van welkom waarbij zij zich in 't bijzonder richt te tot de declamatrice mevrouw Heijink te Almen (G.). Bij de ingekomen stukken was de agenda van de op donderdag 13 fe bruari in Zwolle te houden Provin ciale Jaarvergadering, Dames die de ze vergadering willen bezoeken moe ten zich voor dinsdag 11 februari op geven bij de secretaresse mevrouw Bulsink-Bakker, Lageweg 3, telefoon 2897. Bij de behandeling van het streekplan „IJsselvallei" zullen na mens de afd. aanwezig zijn me vrouw Paalman-Dijkink en mevrouw de Wit-Dorr. Nadat door de secretaresse hét jaar verslag was uitgebracht en de pen ningrneesteresse verslag had gedaan over de financiën had bestuursver kiezing plaats. In plaats van de aftre dende en niet herkiesbare dames M. van Engbrink-Ramaker en D. Paa! man-Dijkink werden gekozen mevr. J. Disbergen-de Boer en mevrouw J. Abbink-Dijkink De presidente dankte mevrouw Paal man voor het vele werk dat ze voor de afdeling heeft gedaan en zij bood een geschenkenbon aan. Mevr. van Engbring droeg dz voor zittershamer over aan de 2e presiden te mevrouw van Iperen, ze sprak een hartelijk woord van dank tot al le leden met wie altijd heel prettig werd samengewerkt en wenste de af deling onder leiding van mevrouw van Iperen een goede toekomst. Mevrouw van Iperen dankte me vrouw van Engbrink voor het vele en belangrijke werk dat een aantal jaren met erg veel enthousiasme en liefde werd verricht. Zij liet haar woorden van dank en waardering ver gezeld gaan van een geschenkenbon. In de pauze werd door de scheidende bestuursleden getrakteerd op een heerlijke koek bij de koffie. De tijdens de pauze gehouden verloting bracht f 79,— op. Mevrouw Heijink die voor de pau ze declameerde „Het schreiende kind" van Marianne Philips boeide na de pauze o.a. met „Frederika" van Godfried Bomans en „Planten" van Anny M. G. Schmidt. De drukbezochte en gezellige jaarver gadering werd na het zingen van lied 393 door mevrouw van Iperen met dankgebed beëindigd. ren van gasgeiscn 8) Voorstel tot het in voorberei ding verklaren van 'n herziening van een gedeelte van 't bestemmingsplan buitengebied. 9) Voorste] tot wijziging van de ver ordening geldelijke steun krotontrui ming. 10) Voorstel tot afwijzing van een Commissie tegen het alcoholisme te Utrecht. 11) Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Werkgroep open be- jaardenwerk, alhier. 12) Voorstel tot vaststelling van de verordening tot regeling van de be voegdheden en samenstelling van de commissie onderwijszaken. 13) Voorstel tot het verlenen van eer krediet voor de aanleg van ten nisbanen en het verstrekken van een geldlenin" aan de Stichting Sportbe- langen Holten. 14) Voorstel tot wijziging van de gemeente- en bedriifsbegrotlngen 1975 (credieten t.b.v. het onderwijs, wijziging begrotingen gas- en electrl- citeitsbedrijf aanleg tennisbanen). 15) Beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. voorlichtingsdag van de nationale commissie tegen het alcoholisme. Behalve het hoofd van de bijzondere lagere school „De Schakel" voelen de hoofden er niet voor aan de voorlich tingsdag en de te houden wedstrijden mee te doen, aangezien er thans reeds zoveel onderwerpen zijn die de aan dacht van het onderwijs vragen. Op de openbare scholen wordt naar hun mening aan het alcoholgevaar vol doende aandacht geschonken. B. en W. stellen daarom voor 't ver zoek om subsidie af te wijzen. OPEN BEJAARDEN WERK Naar aanleiding van een verzoek van de werkgroep „Open Bejaar denzorg", die tot doel heeft bejaar den bij het klimmen der jaren hulp en bijstand te verlenen en eventueel kleine diensten te bewijzen, stellen B. en W. de raad voor en startsub sidie van f 250,te verlenen. Later kan eventueel worden bezien of dit werk van gemeentewege verder ge subsidieerd dient te worden, menen zij. ONDERWIJSZAKEN B. en W. hebben een verordening re gelende de bevoegdheden en de sa menstelling van de vaste commissie van advies en bijstand in onderwijs zaken ontworpen, die zij de raad ter vaststelling aanbieden. De taak van de commissie is als volgt omschre ven: „De commissie heeft tot taak burgemeester en wethouders te ad viseren over alle aangelegenheden met betrekking tot die onderwijsza ken, welke tot de competitie van de raad behoren". Woensdag 5 februari t.e.em. 4 maart tentoontstelling werk van Allard Vin cent in de Openbare Bibliotheek, Rörikstraat 3. Woensdag 12 t.e.m. maandag 24 feb. kapsalon M, Aaftink wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Zaterdag 8 februari 10.00-17.00 u. Postzegelruilbeurs Hol tense Postzegelclub „H.P.C." in de aula van de Scholengemeenschap. 14.15 u. Start van de carnavalsoptocht Keizersweg (bij het politiebureau). 20 u. Groot carnavalsbal „De Fien preuvers" in residentie „Amicitia". Zondag 9 februari 14.00 u. discobal in café „De Wip per'" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancinb „Boo- de" te Bathmen. Maandag 10 februari 19.30 u. Vertrek ehbo naar wedstrijd in Diepenheim vanaf hotel Vosman. 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub in hotel Vosman. 20.00 u. Politieke Scholingscursus voor vrouwen in hotel Vosman (zie bericht). Maandag 10 t.e.m. maandag 17 feb. kapsalon „Eelegant" gesloten. Maandag 10 t.e.m. zaterdag 15 feb. Nationale collecte t.b.v. Groesbeekse Tehuizen (zie bericht). Dinsdag 11 februari 19.30 u. Uitvoering Toneelclub „O.C.H." voor bejaai-den in „Irene" Geen oefenavond afd. Holten EHBO. Vrijdag 14 februari 19.-30 u. Spreekuur WD-raadsfractie voor leden en belangstellenden in ho tel Vosman. 20.00 u. Gespreksavond Kiesvereni ging Gemeentebelang in hotel „Hol- terman". 20.00 u. Volksdansen in recreatiezaal „De Stalling" (zie bericht). Zaterdag 15 februari 19.30 u. Feestavond voor NW-leden in zaal Amicitia. 20.00 u. Volksdansen in recreatiezaal De Stalling (zie bericht). Maandag 17 februari 19.30 u. Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize (zie agenda). 20.00 u. Belangrijke ledenvergade ring „De Vrijheid" in zaal Vosman. Woensdag 19 februari 20.00 u. Vergadering i.v.m. snijmais- contractteelt in hotel „Holterman". 20.00 u. Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal Vosman. Lezing door de heer J. Schuurhuis te Zuidlaren over „An tiek in onze woning". Vrijdag 21 februari 20.00 u. Amusementsprogramma HMV en Drumband in „Irene" (zie bericht). Maandag 24 februari 19.45 u. Vergadering afd. Espelo Ne Bond van Plattelandsvrouwen in Trefpunt. Spreker de heer Hulshof, kand. notaris tc Holten. Onderwerp: „Bedrijfsopvolging in de landbouw". Vrijdag 7 maart 20.00 u. Wereldgebedsdag in gebouw „Rehoboth". Thema „Wordt allen een".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1