Huldiging van pastoor Rademaker Sporthal en werkgelegenheid Zondagsdiensten Carnavalsviering „F ienpreu vers KERKDIENSTEN AGENDA GEMEENTEBESTUUR HIELD .OPEN HUIS' Vakbeweging geeft voorlichting over Arbeidsbureaus ORGELCONCERT WIM JANSEN Officiële publicaties BRAND ALARMERING Kindermiddag NVV zeer geslaagd Sch urascoop-n ieuws eê „O.C.H." speelt voor bejaarden W ereldgebedsdag VIERENDERTIG MAAL DE KLEINE GIDS Burgerlijke Stand Verloren - Gevonden Prachtige opbrengst WOONRUIMTE ZAKEN Volgende week saterdag in Holten Landelijke woon- ideeën-wedstrij d GESLAAGD Discussie tussen Prof Pen en Dr S. Mansholt Folder Beroepsreclit sociale verzekering HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.per jaar. Vrijdag 31 januari 1975 27ste jaargang - no. 5 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Dezer dagen heeft het Regio naal Coördinatie College voor Openbare Werken in Overijssel (R.C.O.W.) in het kader van het extra werkgelegenheidspro gramma aan de Minister van Sociale Zaken een aantal wer ken voorgesteld welke mogelijk kunnen worden gesubsidieerd. Het gaat om een groot aantal werken in tal van gemeenten in onze provincie tot een bedrag van 66 miljoen gulden. Bij die aangemelde werken is ook de bouw van een sporthal in onze gemeente. De door de gemeente ook aangemelde riolering op de Holterberg is er nog niet bij. Er is dus goede hoop, dat er in het kader van het huidige werk gelegenheidsbeleid van de rege ring, binnen afzienbare tijd, in Holten een sporthal zal verrij zen, waarmede dan'een bedrag van bijna 2 miljoen gulden ge moeid zal zijn (de bouw van de hal is in het jongste investe ringsschema van B. en W. ge raamd op f 1.600.000.en daar komt nog wel een flink bedrag bij voor de aanschaf van de in ventaris). De vraag rijst nu of het werk verbonden aan de bouw van de ze sporthal de gemeente uit zal gaan of dat ook de werkgevers en werknemers in de bouwsec tor van dit werk mee zullen kunnen profiteren. Het aantal werkloze bouwvakarbeiders in Holten is nog niet zo groot, maar het is bekend, dat de bouwvak patroons in onze gemeente zeer tegen hun zin mensen zullen moeten laten gaan, indien er'niet spoedig meer werk aan de winkel komt. Voor het gemeentebestuur ligt hief dus de belangrijke taak zich zeer ernstig te beraden wat hier voor de Holtense mensen kan worden gedaan en om Tta te gaan hoe bij de aanschaf van de inventaris Holtense zakenlieden kunnen worden ingeschakeld. (w.b.) HOLTEN NED. HERV. KERK: 10.00 uur ds P. Lugtigheid, 19.15 u. ds. J, Steen bakker Morilyon Loysen. Onderwerp „Dienst genezing van zieken i.d. kerk". Extra collecte: Intern. Hulp verlening (Werelddiaconaat"). Op pasdienst: mevrouw van Bruggen, Mientje Schooien en Wilma Jansen. 10.00 u. Jongerendienst in „Irene". GEREF. KERK: 9.30 en 15.00 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de eerste collecte voor Werelddiaco naat en de tweede voor het restaura tiefonds. Kindernevendienst: Mej. R. Bosschers, res. mej. M. Schuppert. Kinderoppas: mevrouw W. Stam-Bos schers, Tonny Aanstoot res. mevr A. Dul-de Fockert, Dinie Koordes, Ria Bolink, res. mevrouw Stam-Hasewin- lcel. u., zondagmorgen 9l30 u. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. C. C. Addink. Gezinsdienst. Extra collecte „Wereddiaconaat OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. Viering Heilig Avondmaal. Uif- gangscollecte voor het Werelddiaco naat. NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 19.00 uur, zondag 8.00 en 11.00 u. VRIJDAG 31 JANUARI 20.00 uur: Verwerping in 'gebouw Trefpunt te Espelo. 20.30 uur: Film „De Overval" in De Schure. (Zie'bericht en adv.) ZATERDAG 1 FEBRUARI 20.30 uur: Dansen in hotel-rest. Mül- ler, Deventerweg (zie adv.) ZONDAG 2 FEBRUARI 14.00 uur: Carnavals discobal in café De Wippert (zie adv.) 19.30 uur: Dansen in bar-dancing Boode te Bathmen. MAANDAG 3 FEBRUARI 20.00 uur: Kringvergadering De Vrij heid in café Legtenberg (De Wind) i.v.m. direct lidmaatschap van* 'Cö- berco. 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Hol ten P.v.d.A. in (hotel Vosman. DINSDAG 4 FEBRUARI 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanic. WOENSDAG 5 FEBRUARI 20.00 uur: Vergadering afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelandsvrou wen in café-rest. Het Bonte Paard. DONDERDAG 6 FEBRUARI 20.00 uur: Laatste kringvergadering De Vrijheid in Trefpunt, Espelo. ZATERDAG 8 FEBRUARI 10.00-17.00 uur: Postzegelruilbeurs ;n aula van de Scholengemeenschap. MAANDAG 10 FEBRUARI 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub I-IPC in hotel Vosman. 20.00 uur: Tweede Politieke Scho lingscursus voor Vrouwen in hotel Vosman. DINSDAG 11 FEBRUARI 19.30 uur: Uitvoering Toneelclub OCH voor bejaarden in Irene. ZATERDAG 15 FEBRUARI 19.30 uur: Feestavond voor leden NVV in zaal Amicitia. WOENSDAG 19 FEBRUARI 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal Vosman, lezing door de heer J. Schuurhuis te Zuilaren over „An tiek in, onze woning 155 55 Woensdag en donderdagavond j.l. hield het gemeentebestuur „Open Huis", teneinde belangstellende inwo ners in de gelegenheid te stellen de inmiddels in gebruik genomen nood- uitbreiding van het gemeentehuis te komen bezichtigen, van welke ge legenheid door velen gebruik werd ge maakt. Op de aan Holten eigen, prettige en gemoedelijke wijze werden de bezoe kers door de beide wethouders (de heren Rietberg en Kaan) alsmede door het personeel van het gemeen tehuis langs de diverse afdelingen ge leid, terwijl men in de hal een glaas je kreeg aangeboden. Vrij algemeen was de réaktie dat mét deze nieuwe nooduitbreiding, hoewel eenvoudig en funktioneel gebouwd, een gezellige en goede werkruimte voor het bestuurlijk en administratief gemeentelijk apparaat werd verkre gen. Op bovenstaande foto „demonstreert" de heer P. Rijnsaardt, administra teur Gem; Energie Bedrijf voor be langstellenden één van de moderne kantoormachines. In de stijlvol versierde kerk van Sint Jozef te Nieuw Heeten, waarin het „Gij zijt priester in eeuwigheid" in een grote boog prijkte boven het priesterkoor, celebreerde zondagvoor- -Arnoldus J. Rademaker zondagvoor middag om 10 uur de Heilige Mis met als medecelebrant emeritus pastoor Boerrigter uit Rossüm en emeritus pastoor Van Schaik te IJa» selmuiden. De meerstemmige Mis van Pero- chi werd gezongen door 't gemengd koor onder leiding van Willem Hun neman. In zijn feestpredikatie memoreerde pastoor H. Thielen van de Kruisver heffingsparochie te Raalte de woor den uit het zondags-evangelie „Ik "'•^ep u. volg mij". Na de eucharistieviering, die beslo ten werd met een Te Deum Lauda- rrius, volgde 'n receptie in zaal Vree Egberts, waar vele honderden pas toor Rademaker gelijk wensten met zijn 12'/:-jarig priester jubileum. Namens de parochie Nieuw-Hee- Arts Van vrijdagmiddag 5.00 u. t.e.m. maandagmorgen W. R. van Coawe- laar, Holterenkstraat 18, tel. 2750. (Uitsluitend voor spoedgevallen). Boodschappen: bellen 11.00 u. en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster M. v.d. Zand. Prinses Irene- straat 7. Markelo, tel. 05476-1285. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 810 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438. b.g.g. mevrouw J. Beld- man-Aanstoot. tel. 1799. Zieken ver voer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338, b.g.g. garage A. Müller, tel. 1320. Tandarts J. v.d. Enk, burg. v.d. Bergplein 33, Wierden, tel. 05496-1034. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 33. G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting v. Maatschappelijke Dienst verlening, Jonchcerëlaan 134, Nij ver d ai, tel. 05436-4126. Bureau Holten. •Gaardenstraat 33, F. W. Kraaijeveld. Spreekuur; werkdagen 8,30-9,30 u. "óf'ria tel. afspraak 1436 en 2296. b.g.g. 05486-4126. Avondspreekuur Holten: donderdag van 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, telef. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts T. A, Oostenbrug. Diessenplasstraat Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zon'dag 2 februari H.W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 1513. Maandag 3 t.e.m. zondag 9 februari C. Dijkstra Schoolstaat 5, tel. 1833. Aangifte van gestorven dieren op z,aterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Van zaterdag 1 t.e.m. vrijdag 7 febru ari: Electra: H. Huisman. Kolweg 42, tel. 1498. Gas: J. Bosschers. Beu- seberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politie), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W„ ter Harmeel). ten-Holten bood kerkmeester H. H. G. Vogt te Holten een' geschenk aan, niet zoals veelal gebeurd .in een en velop, maar in een oude sok. Hij dankte pastoor Rademaker voor zijn werk en sprak de wens uit- dat h.et volgende jubileum ook in Nieuw Heeten mag worden gevierd. Burgemeester mr. W. H. Enklaar van Holten en de burgemeester van Raalte, drs. W. M. Zuidwijk spra ken waarderende woorden over de goede samenwerking tussen over heid en kerk en beiden roopten dat dit nog lang zo zal blijvL.i. Namens de kerkeraden en het In terkerkelijk Open-Deur-werk te Hol- ter sprak ds. A. Schellevis, herv. pre dikant. Hij wees opde goede samen werking en de prettige collegialiteit die er bestaat tussr... de Protestantse en Katholieke gemwrischap. Aan het einde van de gezellige re ceptie dankte pastoor Rademaker voor dé grote belangstelling, de waarderende woorden en de ge schenken die werden aangeboden. Op respectievelijk 3 en 10 februari a.s. organiseert het Overlegorgaan van de (Irie vakcentrales NVV, CNV en NKV voor alle belangstellenden een tweetal regionale voorlichtings avonden over Gewestelijke Arbeids- bureau's en wat daar samenhangt, zoals: a. doel en funktie, alsmede het funk- tioneren van de GAB's, b. taak en mogelijkheden adviescom- c. Ax-beidsbureau nieuwe stijl, d. langdurig werklozen. Deze regionale bijeenkomsten zul len worden gehouden: 1. Te Zwolle op 3 februari a.s. in Hotel Gijtenbeek (t.o. station). Fo rumleden: mr. B. Bruijn, direkteur G.A.B. en dhr. W. v.d. Eist. distrikts- bestuurder Industriebond CNV. Deze avond zal worden geleid door de heer J. Moolenkamp. 2. Te Hengelo op 10 februari a.s. in restaurant Cosa. Markt, Hengelo. Forumleden: de heer A. H. van Kuik, De Holtense Postzegelclub „H.P.C." houdt zaterdag 8 fe'br. a.s. van 1017 uur in de aula van de Scholengemeenschap een postzegelruilbeurs.Deze foto werd genomen op de maande lijkse ruilavond in zaal „Vos man". Links op de voorgrond de Holtense philatelist J. W. ter Mul in gesprek met jeugdige verzamelaars. directeur G.A.B. Hengelo en C. Fran ke, distriktsbestuurder Industrie bond NVV. Discussieleider te Henge lo is de heer J. Groenen. Beide bijeenkomsten zullen om 20 uur aanvangen. Met. name in een periode van stijgen de werkloosheid verwacht het Over legorgaan van genoemde bonden, voor deze belangrijke zaken een grote be langstelling. Op dinsdag 11 februari zal de toneel club „O.C.H." voor de bejaarden in Holten spelen het blijspel „Wij ko men niet uit met ons pensioen". Be jaarden die niet over een eigen ver voermiddel beschikken wOTden ver zocht dit even te melden bij de damés van de Bejaardensocieteit of bij mej. Stevens, adm. Bejaardencentrum „Diessenplas". Er zal dan voor ver voer worden gezorgd. De uitvoering die om half acht begint zal wor den gegeven in gebouw .„Irene". „O.C.H." rekent op de belangstel ling van een groot aantal bejaarden. De Wereldgebedsdag zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 7 maart in gebouw „Rehoboth". Het thema voor deze bijeenkomst luidt „Wordt allen één'L Door de NCRV zal zondagavond over Hilversum 1 een orgelconcert worden uitgezonden van onze oud plaatsgenoot Wim Jansen. Het con cert dat om half acht begint is op genomen in de Grote of St. Bavokerk in Den Haag. Op het programma staan werken van Orlando Gibbons, W. A. Mozart en Kees van Baaren. De jonge musicus die zijn opleiding ontving aan het Twents Conservato rium in Enschede woont in verband met muziekstudie momenteel in Le Havre (Frankrijk). Voor de 34ste keer is thans „De Kleine Gids voor de Nederlandse So ciale Verzekering" verschenen. Deze succesvolle en nuttige uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid geeft al sinds jaar en dag praktische informatie over bijna alles in de so ciale verzekering. Verder zijn enkele hoofdstukjes over Algemene Bijslands wet, Rijksgroepsregeling werkloze werknemers, Wet Sociale Werkvoor ziening en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering opgenomen. Ook vindt men er in een duidelijk schema dat de sociale verzekerings wetten en de daarbij behorende uit voeringsorgaan laat zien en een sa menvattend overzicht van de per 1 januari j.l. geldende premies en uit keringsbedragen. Om het geheel te completeren is 'n adreslijst in het boekje geplaatst, dat de adressen vermeldt van alle bij de uitvoering van de sociale verzekering betrokken instellingen. De gids is voor negen dubbeltjes verkrijgbaar bij elke Raad van Ar beid. Wie toezending per post wenst, moet er op rekenen dat portokosten in rekening worden gebracht. HOLTEN Geboren Michiel, zv N. Valk en M. W. Falk. Patricia Miranda, dv H. Wansink en H. Die- penbroek. Ondertrouwd E. Ekkelkamp, 25 jr., Hellendoom en A. G. J. Landeweer, 22 jr. H. J. Scholten, 25 jr., Die penveen en T. H. Mossink, 20 jr. Getrouwd G. Waanders, 38 jr., Enschede en T. J. Jansen, 30 jr. Overleden "G. J. Paalman 79 jr. M. Hamstra, 62 jr. J. Haverslag, 83 jr. BEVOLKING. Ingekomen: J. H. Voortman en gez. van Rijssen. R. Klaver en éentgen. van Enschede. P. A. F. Arts en gez. van Hellendoom. Vertrokken: J. Germeraad en gez. naar Rotterdam. H. Bronsvoort naar Groningen. M. van Eek en echtgen. naar Apeldoorn A. van Heun naar Hengelo. J. H. Tijink en gez. naar Goor. Mevrouw H, Mor ren-Terwei naar Hengelo. Mevr. T. J. Waanders-Jansen naar Ensche de. Verloren: Blauwe benzine dop. Zwar te paraplu. Kentekenbewijs ZJ-64-40. DAF bus, chassisnr. SB: 1600 DS 605-73193. Blauwe portemonnaie met ongeveer 1 gulden. Blauw-groene por temonnaie, inhoud: huissleutel plus 15 a 18 gulen. Beide suède vuist handschoen (jongens). Bruine lips- sleutel. Verzilverde halsketting, scha kels. Huissleutel no. 60 aan een touw tje. Zilveren armbandje met plaatje inscr. „Jan". Gevonden: Bankbiljet. Zilveren kin derarmbandje met plaatje. Bruin wol len vingerhandschoenen. Jongenspor- temonnaaie plus sleutel. Zwarte das. Zwarte akte-tas. Huissleutel. Sierduif. De telefoonnummers vermeld in de laatste telefoongids zijn nog niet operationeel. Voor brand bellen als steeds 1352 en bij geen gehoor 1224 of 1325. Nadere informatie volgt, wanneer de in de telefoongids vermelde nummers bruikbaar zijn. Houdt de thans geldende telefoonnummers als bovenver meld voor brandalarm onder uw bereik. De commandant brandweer, T. PRAK Mede dank zij de activiteit van het plaatselijk comité zijn bij de onlangs gehouden verkoopactie „Voor het Kind" voor een bedrag van f 2596,30 aan postzegels en voor f 1841,70 aan wenskaarten verkocht, totaal f 4438. Het comité zegt dank aan allen die hebben meegewerkt aan het behalen van dit prachtige resultaat. De voorzitter van de commissie voor woonruimtezaken maakt bekend, rial de eerstvolgende zitting der commissie niet op dinsdag 4 februa ri a.s., maar op dinsdag 11 februa ri a.s. zal worden gehouden. Holten, 31 januari 1975. De voorzitter voornoemd, G. Weijl. Volgende week zaterdag 8 februa ri, 's middags (aanvang 14.15 uur) Z3l dc optocht van start gaan aan de Keizersweg. De juiste route zal nog nader worden bekend gemaakt. Ge zien het aantal aanmeldingen tot nu toe belooft deze optocht alle records te breken. Dit neemt echter niet weg dat u van harte welkom bent om op enigerlei carnavaleske manier deze optocht nog verder uit te breiden. Di- rekt na aankomst van de prins bij het gemeentehuis gaan de gecostumeer- de kinderen naar „Amicitia". Onder leiding van een vijftiental da mes wordt, hier het kindercarnaval gehouden, in de rijk versierde resi dentiezuilen de kinderen zich naar hartelust kunnen vermaken. Prins Gert van Gunder met zijn hele ge volg zal op deze happening uiter- Inhakend op de steeds stijgende belangstelling voor de inrichting van de woning, waarbij het familiebudget een grote rol speelt, heeft de AMRO bank een landelijke woonideeën- wedstrijd uitgeschreven. In deze wedstrijd kan eenieder zijn woonfantasieën wat betreft de inde ling van de woonkamer zoveel moge lijk de vrije loop laten. De deelnemer kan aangeven wat hij zich als ide aal voorstelt, afgestemd op de eigen omstandigheden, wensen en budget mogelijkheden. Iedereen kan zonder enige verplichting meedoen. Voor deze wedstrijd worden 25 prij zen van f 1.000,ter beschikking ge steld, alsmede een extra prijs van f 10.000,—. Een uitgebreide folder met de wed- strijdvoorschriften en het deelname formulier is ve rijgbaar bij alle kan toren van de AMRO bank. De inzen dingen, die vóór 1 april 1975 in het bezit van de organisatoren dienen te zijn, zullen door een deskundige ju ry worden beoordeeld. Zaterdagmiddag (25 januari j.l.) or ganiseerde het NVV afd. Holten, voor de kinderen van aangesloten leden een kindermiddag, welke in de zaal van hotel Vosman werd gehouden. Na een kort welkomstwoord werd de kinderen een gevarieerd ontspan ningsprogramma aangeboden door het optreden van het duo Zandbergen. Hoogtepunten uit dit programma vormden het muzikale clownnummer, het sketsje „Malle Japie" en een uit gebreid goochelprogramma. waarbij ook de kinderen werden betrokken. Tijdens de pauze werd de kinderen 'n frisdrank aangeboden, terwijl aan het slot van deze zeer geslaagde mid dag een versnapering aan de kinde ren werd uitgereikt. Zaterdagavond 15 februari a.s. zal in zaal 'Amicitia' 'n feestavond voor NW leden worden gehouden (zie agenda). De heer A(ndré) Dekker, Gaarden straat 35 te Holten slaagde aan de Katholieke Universiteit te Nijme gen voor het kandidaatsexamen En gelse taal en letterkunde. De heer G. Schutte, Rijssenseweg 4a te Holten is te Enschede geslaagd voor het diploma „Moderne Bedrijfs Administratie" (M.B.A.). aard niet ontbreken. Tijdens dit jeugdfestijn zullen de kinderen aller lei lekkers en een blijvende herinne ring ontvangen. In verband met het door de ouders afhalen -van kinde ren zij vermeld, dat het feest om vijf uur is afgelopen. 's Avonds het grote carnavalsbal, opgeluisterd door het Saturnus-kwar- tet en de HMV-Hofkapel. In verband met de enorme belangstelling wordt u vriendelijk verzocht kaarten in de voorverkoop te halen op de bekende adressen. Op 10 februari zal op „Meermans kamp" een gecostumeerde voetbal wedstrijd worden gespeeld tussen twee aan elkaar gewaagde teams. Iets wat u niet mag missen. De juiste aanvangstijd zal nog nader worden bekend gemakt. Maandag 3 februari zendt de RO- NO tussen 19.30 en 20.00 uur een aan tal fragmenten uit van een onlangs tussen de Groninger econoom prof. Pen en dr. Sisco Mansholt gehouden diskussie. Onderwerp van deze on langs in Amsterdam gehouden dis kussie was de vraag: Hoe kunnen wij de grenzen aan onze groei stellen? Fundamenteel was onder meer tijdens deze diskussie de vraag in hoever re ons demokratisch systeem moge lijkheden biedt om inderdaad gren zen aan onze groei te stellen. De uit zending valt te beluisteren via de FM-kanalen 5, 31 en 35 en de midden golf 188,2 meter. Enkele jaren geleden heeft het Voorlichtingscentrum sociale Verze kering, Rhijnspoorplein 1, Amster dam, een folder uitgegeven om voor lichting te geven over het beroeps- recht in de sociale verzekering. Een gewijzigde en onder meer met voorbeelden uitgebreide her druk is thans verschenen als pro duct van een goede samenwerking van het Ministerie van Justitie en het V.S.V. Aan de samenstelling hebben ver schillende deskundigen medegewerkt, met als resultaat een duidelijke fol der die menigeen wegwijs zal kun nen maken. Zij is o.m. belangrijk voor vakbondbestuurders e.d. Voor de verspreiding is de mede werking verzocht van onder meer de uitvoeringsorganen der sociale verzekering (Sociale Verzekerings bank, Raden van Arbeid, Bedrijfsver enigingen dus ook het Gemeen schappelijk Administratiekantoor en de ziekenfondsen) en de Radgn van Beroep. Overigens kan ieder die de folder wenst te bezitten haar aanvragen bij het Stafbureau Voorlichting van het Ministerie van Justitie, Plein 2b, Den Haag (tel. 070-61311, 'toestel 287) of bij het V.S.V., Rhijnspoorplein 1, Am sterdam (tel. 020-927474). Zo'n dertig jaar na de Tweede We reldoorlog. blikt jeugdsociëteit „De Schure" nog eens terug op een be langrijke gebeurtenis in 1944. Op 8 december van dat jaar vond er na melijk een overval plaats op het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Deze geruisloze overval, die bijna twee maanden van intensieve voorberei ding eiste, leverde voor regisseu: Paul Rotha voldoende materiaal om er de verzetsfilm „De Overval" var te maken. Rob de Vries, Kees Brus se en Piet Römer (en vele anderen; zullen, op vrijdagavond 31 januari (16 jaar en ouder) en zondagmiddag 2 febijuari (a.l.) vanaf respectie velijk 20.30 en 14.30 uur, op het witte doek deze succesvolle daad weder om gestalte geven. Hier een klein voorproefje van hetgeen u te zien krijgt, wanneer u als lid f 2.en als niet-lid f 2,50 uitgeeft. Zonder een schot te lossen, drin gen 25 leden van de Friese knokploeg de gevangenis binnen. De bewakers worden overmeesterd en 51 politieke gevangenen bevrijd. De volgende dag wordt de stad Leeuwarden sys tematisch door de Duitsers uitge kamd. De ontsnapten waren elders reeds in de provincie, op van tevo ren georganiseerde onderduik-adres- sen, ondergebracht. De Duitsers, wel licht geïmponeerd door deze feilloos uitgevoerde overval hebben het .oeken voortijdig gestaakt en zelfs geen represailles genomen. Over twee weken de filmBiïtét) Cassidy and the sundance kid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1