UIT HET PLAATSELIJK PARLEMENT F 6000 OPEN HUIS Subsidie-verzoek voorlichting alcoholisme op lagere scholen aangehouden gestolen Jaarvergadering afd. Holten Ned. van Plattelandsvrouwen Zondagsdiensten AGENDA KERKDIENSTEN Zuster J. P. Koppertover ontwikkelingslanden Twee evenementen in galerij Lenten Cursus tekenen en schilderen begonnen VW- nieuws BURGERLIJKE STAND BEVOLKING DIRECTEUR MAASKANT BOEIDE RAAD MET CAUSERIE EN KLEUREN-DIA'S „O.C.H." SPEELT TONEEL VOOR BEJAARDEN JUBILEUM PASTOOR RADEMAKER IN NIEUW HEETEN Zondagsschool-nieuws Officiële publicatie IAARYERG ADERING ESPELOSE PLATTE- LANDSVROUWEN Flitsen uit 't leven van Isaac Israels Gevonden - verloren BRAND- ALARMERING GIFT VOOR ..HET GROENE KRUIS" HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 24 januari 1975 27ste jaargang - no. 4 Uitgave van de-Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Tydens de behandeling van de in gekomen stukken vroeg de heer J. Wiggers (AR), tydens de vorige week donderdagavond gehouden raadsver gadering van de gevraagde subsidie, ad 25 cent per leerling, te willen ver lenen voor een te houden schoolvoor- lichtingsdag op lagere scholen van' wege de Nationale Commissie tegen Alcoholisme. B. en W. hadden de raad voorgesteld om dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. Namens het college van B. en W. gaf burgemeester Enklaar ten ant woord de leerlingen uit de hoogste klassen van lagere scholen wel wat erg jong te vinden om nu al met de problemen rond het alcoholisme in aanraking te brengen. Bovendien was hij van mening dat de aandacht van de schooljeugd toch al erg vaak werd afgeleid van het eigenlijke lespro gramma. De heer A. J. Nijkamp (AR) zei voor lichting over dit onderwerp juist wel goed te vinden. VVD-fractieleidster mevrouw F. M ter Doest-Bos was benieuwd hoe de schoolhoofden over deze voorlichting dachten en vroeg het college derhal ve of hierover met hen was gespro ken, hetgeen niet niet geval bleek te zijn. Derhalve gaf zij in overweging eerst de mening van de schoolhoof den te vragen en in de volgende ver gadering op deze subsidie-aanvrage terug te komen, waartoe werd be sloten. Bestemmingsplanforum De heer H. Meerman (PvdA) vroeg bij behandeling van de benoemnig le den bestemmingsplanforum, waarom in dit forum twee leden van het Beu- sebergcommissie waren opgenomen. Hij merkte op dat vakbeweging ook met twee mensen in dit forum ver tegenwoordigd is en in dat licht be zien vond hij de verdeling niet ge heel 'juist Voor 'n groepering die zich bezig houdt met zaken zoals natuur bescherming en natuurbehoud (in wel ke hoedanigheid het Beusebergcomi- té zich tot nu toe als enige manifes teert in Holten) vond het college van B. en W. de toekenning van slechts één vertegenwoordiger in het forum, beslist te mager. De heer H. J. Westerik (CH) ver klaarde geen enkel probleem te zien in een tweetal afgevaardigden van het Béusebergcomité en onderschreef het standpunt van het college. Hij had alleen wat moeite met de benaming „Beuseberg comité" en zag deze lie ver vervangen door een wat meer omvattende benaming dan alleen de Beuseberg. Geen van de raadsleden bleek uit eindelijk over de samenstelling van de lijst stemming te wensen, zodat deze werd aangenomen zoals was voorgesteld. Discussie Naar aanleiding van een voorstel van 't college van B. en W. een per ceel bouwgrond in het villaterrein „Look" te verkopen aan dr. A. P. P. M. Driessen te Bathmen (welk voor stel werd aangenomen) kwam het, tijdens de vorige week donderdag avond gehouden raadsvergadering, tot een korte discussie over de Geboren: Sandra, dv H. J. Zweers en E. Jansen. Hendrika Catherina dv G. J. E. Baerends en J. H. Norde. Niek Jan-Hein, zv J. A. Groot en H. J. Trebbe. Overleden: M. Jansen-Schutte, 58 jr G. Wilgenhof-Vreeman. 78 jr. P J. Daems, 77 jr J. van Dijk 59 jr J. L. Schöppers-Linde 60 jr. Ingekomen: A. C. J. Holterman en echtgen. van Dalfsen. G. Stuiver- Welles van Almelo H. K. Overink van Steenwijk. Zaterdag 25 januari 20.00 u. Dansavond voor verloofden en gehuwden in zaal „Vosman". 20.30 u. Dansen in hotel-rest. „Mül- Ier" Deventerweg (zie adv..) Zondag 26 januari 14.00 u. Dansen in café „De Wippert" (zie adv.). 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de" te Bathmen (zie adv.). Maandag 27 januari 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" i.v.m. direct lidmaatschap „Co- berco" in café „Het Bonte Paard' te Dijkerhoek. 20.00 u. Praaliavond Wereldwinkel t.h.v. fam. Daleboudt, Looikolkstr. 2. Onderwerp Russell tribunaal". Dinsdag 28 en woensdag 29 januari Alle zaken gebr. Schuppert BV ge sloten (zie adv.). Woensdag 29 januari 19.00-21.00 u. „Open Huis". Gelegen heid tot bezichtiging van uitbreiding gemeentehuis (zie ber..) Donderdag 30 januar i 19.45 u. Bijeenkomst Herv. Vrouwen vereniging Holten in „Irene". Lezing met dia's dooor hovenier Stein uit Apeldoorn zover „Verzorging van ka mer- en tuinplanten". 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" in zaal „Vosman". 20.00 u. Jaarvergadering afd. Holten Chr. Plattelandsvrouwen Bond in ge bouw „Rehoboth". Declamatie me vrouw Heijink te Almen. Vrydag 31 januari 20.00 u. Verwerping in gebouw „Tref punt" te Espelo (zie adv.j. Maandag 3 februari 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" in café Legtenberg (De Wind) 20.00 u. Ledenvergadering aid. Hol ten PvdA in hotel „Vosman". Woensdag 5 februari 20.00 u. Vergadering afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Platelantdsvrouwen in café-rest. „Het Bonte Paard". Donderdag 6 februari 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" in „Trefpunt" te Espelo. Zaterdag 8 februari 10.00-17.00 u. Postzegelruilbeurs in aula v.d. Scholengemeenschap. Maandag 10 februari 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub „HPC" in hotel „Vosman". 20.00 u. 2e Politieke Scholingscursus voor vrouwen in hotel Vosman". Dinsdag 11 februari 19.30 u. Uitvoering „OCH" voor be jaarden (zie ber.). vraag: hoe te handelen met de vier aldaar nog resterende bouwpercelen. De heer J. Warrink (GB) bracht in herinnering dat vorij aar een aan tal Holtense aannemers hadden ge vraagd of zij één of meerdere perce len van de gemeente mochten aan kopen. Vervolgens vroeg hij zich af of men langzamerhand niet in een fase is gekomen om dit opnieuw in overweging te nemen in verband met het handhaven, c.q. stimuleren van de werkgelegenheid. Namens het college antwoordde bur gemeester W. H. Enklaar dat vorig jaar werd besloten niet tot verkoop aan de aannemers over te gaan en één en ander nog eens aan te zien. „Nu de koek bijna op is, willen we de resterende percelen in reserve houden voor belangstellende Holtena ren of voor hen die economisch aan Holten gebonden zijn. Bij verkoop aan aannemers is deze garantie niet ver zekerd", aldus mr. Enklaar. Hij voeg de hieraan toe dat van de kopers wel werd verwacht dat zij voor de bouw een Holtens bedrijf zullen in schakelen, hoewel het gemeentebe stuur dit niet als voorwaarde stellen. Griezelig De heer H. J. Westerik (CH) vond het een griezelige zaak wanneer de gemeente later geen enkel bouwter rein meer zou hebben. Hij pleitte er voor om de nog resterende perce len in reserve te houden voor eventu ele belangstellenden uit Holten zelf. Wethouder J. Rietberg (CH) ver klaarde veel te voelen voor de op vatting van de heer Westerik. De heer J. Warrink bracht hier te genin: „Wanneer u kiest voor reser vering van de grond, dan kiest u ook voor de werkeloosheid". Burgemeester W. H. Enklaar vroeg zich af of de grondprijs niet te hoog zou zijn voor de inwoners van Hol ten. De discussie, waaraan ook werd deel genomen door de heren Robers (WD) en Ten Berge (GB), werd be sloten met de afspraak het geheel nog eens in een commissievergade ring te overwegen. Na afloop van de raadsvergadering op 16 januari j.l. was om half negen het woord aan de heer A. A. C. Maaskant direkteur van „Het Over- sticht". Samen met de heer J. A. de Rijk consulent voor het rayon Deven ter van de Welstands-commissie was hij op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders naar Holten gekomen om de raadsleden een nadere toelichting te geven over de werkwijze van de Welstands-com missie. In een zeer interessante in leiding die verlevendigd werd met dia's memoreerde de heer Maaskant dat „Het Oversticht" dit jaar 50 jaar bestaat. Onder „Het Oversticht" val len o.a. de Welstandscommissie, de landschapscommissie en de monu mentencommissie. De werkwijze van de Welstands commissie, actief sinds plm. 1950, is als volgt: De provincie is onderverdeeld in 6 rayons met ieder een eigen rayon consulent. D'eze consulent fungeert als secretaris van de Welstandscom missie in zijn rayon. Verder zijn er nog een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden zijn praktise rende architecten en direkteuren ge meentewerken. Zij doen dit werk ma ximaal 3 jaar. Per half jaar wordt door loting aangewezen welke leden in ieder rayon zitting hebben. Door de steeds wisselende samenstelling van de commissie wordt de objecti viteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Rs rayonconsulent zorgt voor het contact met de gemeenten, neemt ter plaatse poolshoogte en heeft spreekuur. Voor Holten is de werkwijze zo, dat éénmaal per 14 dagen de consulent op Gemeentewerken de ingediende bouwplannen bespreekt. Daarmee een week verspringend en dus ook éénmaal per 14 dagen is er een Wel standscommissie-vergadering te De venter. Ook op andere wijze probeert de Welstandscommissie haar invloed ten goede aan te wenden. De heer Maas kant noemde in dezen o.a. de" PTT- brievenbussen die hoogspanningsmas ten, het stimuleren van rietsubsidies om golfplaten op oude boerderijen te weren en het beoordelen van licht en andere reclames. In ds discussie na aflbop met de raadsleden werd de heer Maaskant het vuur soms na aan de schenen ge legd. Hij wees er op dat de Welstandscom missie slechts advies uitbrengt aan het gemeentebestuur. NED--HERV. KERK: 10.00 u. ds. C. C. Addink, gezinsdienst, bed. Hei lige Doop, 19.15 u. ds. P Lugtigheid. Zangdienst. Extra collecte: Plaatse lijk jeugdwerk. Oppasdienst: mevr. Veenstra, Gerrie ten Brake en Willy Steunenberg GEREF. KERK: 9.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. Oppasdienst (tijdens dienst van 9.30 u.) me vrouw Aanstoot-Beldman, mevrouw van Leeuwen-Beldman (res. me vrouw Kruithof-Kruimelaar) Tonny Hulsman, Hetty Landeweers (res. me vrouw Stam-Stam). Kinuerneven- dienst: mevrouw A. Groot Enzerink (res. mej. R. Bosschers). R.K. KERK: zaterdagmiddag 5.00 u. zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. A. Schel- levis. Extra collecte: PI. Jeugd werk. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. Dienst voorbereid door katechi- santen. Uitgangscollccte: Kerkvoog dij. NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 7.00 u., zo. 8,00 u. en 10.00 uur (Her denking 12'/: jarig priester jubile um van pastoor Rademaker). Op dinsdag 11 februari zal O.C.H. (Ontspanningsclub Holten) voor de bejaarden van Holten optreden met het stuk: „Wij komen niet uit met ons pensioen!!" U wordt om half acht verwacht in zaal 1 van gebouw Irene, dus noteert u alvast deze da tum, want het belooft heel feestelijk te worden! Hebt u vervoersproblemen, zegt het de dames van de bejaardensocieteit. of bij mejuffrouw Stevens in „Dies- •senplas", dan wordt voor vervoer ge zorgd. „O.C.H." hoopt op een talrijk publiekl 1 Burg. Enklaar wees erop dat de verantwoordelijkheid bij het gemeen tebestuur ligt en niet bij het Over sticht. Hoewel Het „Oversticht" slechts om advies gevraagd wordt, is het wel zo dat dit in de gemeente lijke bouwverordening is voorgeschre ven. Bij een afwijzend advies is er strijdigheid met de bouwverordening en moet de bouwvergunning worden geweigerd. Om plm. half twaalf werd de inter essante discussie afgesloten. Burge meester Enklaar sprak een woord van dank tot de heren Maaskant en de Rijk. Pastoor A. J. Rademaker te Nieuw Heeten herdenkt zondag a.s. dat hij 12'/i jaar geleden (op 22 juli 1962) tot priester werd gewijd. Pas toor Rademaker, op 24 okt. 1926 in Hilversum geboren, is vanaf zijn 7de jaar opgegroeid in IJsselmuiden bij Kampen waar hij na het verlaten van de lagere school tot zijn 22ste jaar werkzaam was in het bakkersbedrijf van zijn vader. Hij bezocht daarna het gymnasium te Wijk aan Zee en werd na z'n pries terstudie in Driebergen-Rijssenburg op 22 juli 1962 in Utrecht door kar dinaal B. Alfrink tot priester gewijd. Hij werkte als kapelaan in de paro chies Rossum (sept. '62-1 maart '46) Silvolde (maart. '64-augustus '66); Hengelo (O) (aug. '66-aug.'70)Raal- te (aug. '70-1 febr. '74). Hij werd op 1 februari 1974 pastoor in de parochie Sint Jozef van Nieuw Heeten en Holten. Pastoor Rademaker kreeg als bij zondere opdracht te trachten dé ka tholieke Holtenaren tot een gemeen schap te vormen. In een buitengewone vergadering op 28 nov. '74 werd hierover gesproken en in de op n>aandag 27 januari in gebouw „Irene" te Holten te houden 2e samenkomst zal het gesprek wor den voortgezet. De katholieke gemeenschap in Hol ten is de laatste jaren zeer snel ge groeid en telt reeds ruim 700 paro chianen. Het is dan ook te verwachten dat het grootste aantal parochianen van de dubbel-parochie over een paar jaar in Holten woont. Pastoor Rademaker geeft op de drie basisscholen in Holten gods dienstles. Het priester-jubileum zal zondag 26 januari in de dienst die om tien uur aanvangt worden ge vierd in de kerk van Sint Jozef te Nieuw Heeten. De feestpredikatie zal worden gehouden door pastoor H. „Met betrekkelijk kleine bedragen kan in óe ontwikkelingslanden voor direkte hulp vaak bijzonder veel wor den gedaan", aldus zuster J. P. Kop- pert, tijdens een vorige week donder dagavond in gebouw „Irene" gehou den bijeenkomst, waar zij, aan de hand van dia's, kwam vertellen over haar werk in Afrika. Zoals bekend heeft zuster Koppert een ruime er varing op het gebied van ontwikke lingswerk. Nadat zij vijftien jaar als verloskundige in Nairobi (Kenia) en later in Zambia had gewerkt, maak te zij vorig jaar een studiereis langs 21 centra, verdeeld over vi$r Afri kaanse landen, t.w. Ghana, Kenia, Zambia en Malawi, waarbij ze bij zondere ..aandacht schonk aan de Moeder en Kindzorg en mogelijkhe den ter bestrijding van hongersnoden. Voor deze studiereis werd zij in het kader van het Werelddiaconaat uit gezonden door de Generale Raad te Utrecht. O.a. werd deze studiereis ook gedeeltelijk bekostigd door het „Holtens fonds voor Internationale Hulpverlening", van welk fonds zij hiervoor f 4000,ontving. De bijeen komst, waarvoor een goede belang stelling bestond, werd, na het zingen van Ps. 103:1 („Zegen mijn ziel de grote naam des Heren"), geopend door ds. Addink met het lezen van een kort Bijbelgedeelte uit Marcus 8:1 t.m. 10 (Wonderbare spijziging), waarna hij een kort welkomstwoord sprak tot de aanwezigen en in het bijzonder tot zr. Koppert. Na de opening vertelde zr. Koppert aan de hand van vertoonde dia's, over de vele problemen die zij tijdens haar verblijf in Afrika had ontmoet, waarvan als grootste probleem door haar de steeds weer kerende hon gersnood werd genoemd. Tijdens de pauze werden de aan wezigen in de gelegenheid gesteld persoonlijk met zr. Koppert te spre ken en een door haar op schrift ge steld reisverslag te kopen. Na vertoning van de dia's sloot zuster Koppert haar boeiende vertel ling af met: „Ik ben gekomen om u te wijzen op de hongersituatie in Cen traal Afrika. Ik acht me niet in staat om te praten over wat in het groot aan ontwikkelingshulp wordt gedaan door de. Ver. Naties etc. Waar ik voor kom is u allen de vraag voor te leggen wat we als kleine kerkelij ke groep kunnen doen om te helpen. Wat kunnen we doen van kerk tot kerk en van mens tot mens? Mijn ervaring is dat met weinig geld en eenvoudige middelen aan de basis vaak heel veel kan worden gedaan om het voedselprobleem te bestrij den", aldus spreekster. Na afloop van haar betoog was er gelegenheid tot het stellen van vra gen van welke gelegenheid door di verse aanwezigen gebruik werd ge maakt. Aan het einde van de avond bracht ds. C. C. Addink zuster Koppert dank voor het feit dat ze de dingen die in Afrika gebeuren wat dichter bij had gebracht. De bijeenkomst werd besloten met het zingen van Gez. 393 (Avondlied). Zondag a.s. 26 jan. is er weer een gezinsdienst in de Ned. Herv. kerk. Deze dienst is extra feestelijk omdat er ook kinderen worden gedoopt. Evenals de vorige keer willen we gezamenlijk, dus met alle zondags- schoolkinderen deze kerkdienst bijwo nen. We verzamelen dan om kwart 'voor tien bij de Dorpsschool. Tot zondag allemaal. Het Zondagsschool perso neel. Thielen van de Kruisverheffingsparo chie te Raalte. Na de dienst is er in zaal „Vree Eg berts" gelegenheid tot gelukwensen. Bij de vele felicitaties voegen wij zeer gaarne de onze. Dinsdagnamiddag om plm. 4 uur heeft een persoon die zich „presen teerde" als handelaar in lompen een flinke slag geslagen bij de familie H. J, Wechstapel, Dijkerhoek 7. Uit de keuken van de boerderij nam hij uit een kast een portefeuille met vierduizend gulden aan contanten en een cheque met een waarde van f 2500,weg. De man bracht die middag bij ver schillende mensen in Dijkerhoek een bezoek waarbij hij steeds vroeg om lompen. Voor zover bekend kwam het ner gens tot zaken doen omdat men het over de prijs niet eens kon worden of omdat de lompen te slecht van kwaliteit waren. Bij de familie Wechstapel zaten op het moment dat de diefstal werd ge pleegd twee vrouwen in de woonka mer doch zij hebben niets gemerkt. De heer Wechstapel Jr. was vlak bij de boerderij bezig met het halen van persvoer. Hij heeft de crème kleurige Mercedes wel zien stoppen maar hier verder geen aandacht aan geschonken. De rijkspolitie verzoekt iedereen die de man gezien heeft, of bij wie hij om lompen heeft gevraagd zich met haar in verbinding te stellen. Burgemeester en wethouders van Holten willen belangstel lenden gaarne in de gelegenheid stellen de inmiddels in gebruik genomen uitbreiding van het gemeentehuis te be zichtigen. De gelegenheid daartoe is aanwezig op woensdag 29 januari en donderdag 30 januari a.s. 's avonds van 7-9 uur. Zij hopen, dat velen van deze gelegenheid gebruik zullen maken. Burgemeester en .wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris De dames van de afd- Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen hielden hun jaarvergadering in Trefpunt". Na een woord van wel kom door de presidente mevr. Slijk huis-Dikkers bracht mevr. Nijenhuis- Kolkman het jaarverslag uit waarbij de vele activiteiten de revue passeer den. De penning-esse mevr. D. Koop- man-Boode boekte over 1974 een klein batig saldo. Inplaats van mevr. Koop- man-Boode boekte over '74 'n klein werd als bestuurslid gekozen mevr. J. Paalman-van Zon. Met een toepasselijk gedicht werd afscheid genomen van mevr. Koop man die dank werd gebracht voor het vele werk dat voor de vereniging werd gedaan. Na de pauze met gratis koffie van drogisterij „Wed- da" hield mevr. de la Beije een boeiend praatje over „Huidverzor ging" en gaf mevr. Kraan-Wedda een demonstratie „Schoonheidsbe handeling". Woensdag 22 januari jl. hield de af deling Holten van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen haar jaarlijkse ledenvergadering in zaal Vosman, waarbij een achttal agenda punten werd afgewerkt. In haar openingswoord besteedde de voorzitster, mevr. H. Robers- Sprokkereef, aandacht aan de gere zen problemen ip de land- en tuinbouw in het vorig seizoen. Zij - sprak de wens uit, dat de samenwerking tus sen het bestuur en de leden, ook dit jaar, even prettig mag zijn, dan 't voorgaande jaar. Voorts memoreer de zij, dat het jaar 1975 door de Ver enigde Naties tot „Jaar van de vrouw" is uitgeroepen. Zij verwelkomde 4 nieuwe leden, die zich aan de vergadering voorstel den. Een tiental dames, zullen op 15 april a.s. te Zwolle, in het kader van „Het jaar van de vrouw", een rol lenspel opvoeren, welk spel door het Provinciaal Bestuur is goed bevon den. Voorts is het de bedoeling, in het seizoen 1974-1975, deel te nemen aan wedstrijden, in het aankleden of ma ken van poppen, t.w. „Vrouw 1975" en „Vrouw 1985", en het' maken van een collage (plaat), waarop men 5 ver schillende „rollen" van de vrouw naar voren brengt. Het gaat om een wedstrijd tussen afdelingen, waarvan mén de resultaten zal kunnen zien op de Algemene Ledenvergadering te Zwolle. Vervolgens werd de aandacht ge vestigd op de cursus „Wees een be wuste consument", welke zal wor den gehouden op 11 en 18 februari (2 lessen) in zaal Holterman. Aan 19 dames, die alle vergaderin gen in het vorig seizoen hadden bijge woond, werd een kleine attentie aan geboden. De 2e secretaresse mevrouw Van Doesburg-Tijssen liet in een vrij uit voerig jaarverslag, de andere ac tiviteiten de revue passeren. Blijkens het financieel overzicht was er over 1974 een batig saldo. Mevrouw Aaf- tink-Sorner deelde mede, als commis sielid voor kascontrole, dat boeken en bescheiden in orde waren bevon den. Als nieuw lid in de commissie voor kascontrole werd gekozen me vrouw W. Klein Velderman. Bestuursverkiezing Als bestuurslid werd in plaats van mevrouw H. J. Harmsen-Klein Win kel, die niet herkiesbaar was, geko zen, na 2e stemming, mevr. S. Schippers-Bauma. Herkozen werden mevrouw D. Jansen Maneschijn-Nij- enhuis en mevrouw B. Scheperboer- Wiltink. Voor het vele werk, werd de secre taresse mevrouw H. J. Harmsen- Klein Winkel, in dichtvorm, door al le bestuursleden dank gebracht. Haar werd een attentie aangeboden namens bestuur en leden. Na de pauze vertoonde mevrouw A. Wansink-van de Brink een aantal films, waaronder een reisfilmpje uit 1950 van de Afdeling Holten en één van de restauratie van de molen op de „Molenbelt" in 1943. De voorzitster dankte allen voor hun komst en wenste wel thuis. Op zondag 26 januari, om 15.00 uur opent S. E. Amanda B. Caubet, am bassadrice van Argentinië in Neder land, in galery Lenten in Epse. de tentoonstelling van schilderijen en te keningen van Jorgo Mario Luduena, In het buurthuis ,,'t Kölnos" aan de Hof fesstraat te Hplten is maandagavond onder leiding van Ferry Kres te Holten, tekenleraar aan verschillende scholen in Deventer de cursus Tekenen en schil deren" gestart. Met veel enthousiasme begonnen de ruim twintig deelnemers aan deze cursus, die onder auspiciën staat van de Stichting voor Cultureel en Maatschappelijk werk te Holten. De cursisten komen uit Holten, Nijverdal, Markelo, Rijssen en Bathmen. Aan het eind van de cursus (totaal 12 lessenzal een expositie worden ingericht van het vervaardigde werk. welke duurt tot en met 9 februari 1975. Deze schilder wordt in zijn land tot de zeer belangrijke kunstenaars ge rekend. Het komt zelden voor, dat het werk van Zuid-Amerikaanse schilders in Nederland te zien Daarom kan men deze tentoonstel- ling als een bijzondere expositie be schouwen. Twee leden van Symphonica Nacio- nai uit Argentinië nl. Jorge Caryev- schi (fluit), Macheld Miechels de Caryevschi (fluit) met Grada Broek huizen aan de piano zorgen voor muzikale omlijsting. De openingstijden zijn: dinsdag t.m. zaterdag 10.00-18.00 uur, zondag van 14-17 uur. Donderdagavond 30 januari om 20.30 uur zullen Anna Wagner en Henk van Ulsen in onze kunstgalerij iets over leven en werken van deze schilder vertellen, in de vorm van ,,een gesproken beurtzang", daarbij zal Anna Wagner de korte historische feiten voor haar rekening nemen, die ziullen worden afgewisseld door toe passelijke fragmenten uit brieven, berichten of artikelen, gelezen door Henk van Hulsen. Bij de brieven zijn er vele van Isaac Israels zelf, maar ook van zijn vader Jozef Israels en van zijn tijdgenoten zoals bijvoorbeeld een Engelse kunstkoper en tachti gers als Frederik van Eeden, Jan Veth, Frans Erens, Willem Witsen. Het geheel zal worden toegelicht met kleurdia's. De toegangsprijs be draagt f 3,50 p.p. Gevonden: Nylon wanten. Dames-ket- tinkie. Blauwe portemonnaie. Huis sleutel. Sleutel. Huis-sleutel in een etui. Dames-fiets. Sleutel in een map je. Verloren: Aanvulling op een geschie denis-boek. Gouden ring met een ro se diamanten parel, wit gouden ring met diamanten en briljant. Gouden herenhorloge, merk Prostera. Dames horloge, zilverkleurig met schakel met naamplaatje „JOKE". Wels-ter- riër. Burgemeester en wethouders van Holten wijzen er op, dat de in de nieuwe telefoongids vermelde tele foonnummers voor de brandalarme- ring nog niet werken. In verband hier mede blijven tot nader order de be staande alarmeringsnummers van de brandweer gehandhaafd, t.w. 1352, b.g.g. 1224, b.g.g. 1325. U wordt verzocht hier goede nota van te nemen. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burg. G. J. Langenbarg, secr. De nieuwe hotel-pension-bungalow en campinglijst, welke de VVV Hol ten ieder jaar uitgeeft, is één dezer dagen verschenen. Het formaat is dui delijk groter dan vorige jaren, deze vorm is nu afgestemd op de richtlij nen welke het ANVV en NBT hier voor geven. Op de omslagen is een tweetal leuke foto's van de Holter berg opgenomen. Alle logies en ver huurbedrijven. welke aangesloten zijn bij de VW. zijn er in opgeno men, terwijl op diverse bladzijden fo to's zijn afgedrukt, welke de gast op de vele mooie plekjes attenderen. Tevens zijn er twee pagina's met toeristische gegevens vermeld, met op de laatste pagina's diverse voor de gast belangrijke adressen. De gids wordt gratis uitgereikt aan iedere belangstellende, dus mochten er dorpsgenoten zijn welke interesse hebben voor deze lijst, deze is dage lijks aan het VVV-kantoor verkrijg baar. Arts Van vrijdagmiddag 5 u. t.e.m. maan dagmorgen 8 u. (Uitsluitend voor spoedgevallen) W. R. van Couwelaar, Holterenkstraat 18, tel. 2750. Voor boodschappen bellen 11.00 en 4.00 u. Wijkverpleging Zr P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruls- gebouw Markelo, tel. 05476-1285. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g. mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tel. 1799. Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot tel. 2980 en 1338. Tandarts E. A. Witkop, Wierdensestraat, Rijs sen, tel. 05480-2260. Spreekuur spoed gevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting v.- Maatschappelijke Dienst verlening, Joncheerelaan 134, Nijver dal, tel. 054864126. Bureau Holten, Gaardenstraat 33, F. W. Kraaijeveld. Spreekuur werkdagen 8.30-9.30 u. of na tel. afspraak 1436 en 2296 b.g.g. 05486-4126. Avondspreekuur Holten: donderdag van 18.30-19.30 u. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, telef. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts W. C. Wamelink, Houtweg 18, telef. 2004. Wachtdienst vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 26 januari J. Hof. Schepenenstraat 16. tel. 1697. Maan dag 27.1 t.e.m. zondag 2 februari H. W. Goorman, Kolweg 52. tel. 1513. Aangifte van gestorven dieren op za terdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 25 t.e.m. vrijdag 31 januari Electra; H. Dam Wichers. industrie straat 10. tel. 1217. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voorsboerstraat 2, telef. 1793. Brandmelding Overdag: tel. 1353 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Kna pen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). De Holtense bejaarden die elke week aan gymnastiek doen in het ge bouw van het Groene Kruis hebben f 200,geschonken aan deze vereni ging. Nadat van de contributie alles was betaald resteerde dit bedrag dat de penningmeester van het Groene Kruis in dank accepteerde. Dames en heren van plm. 65 jaar die lid willen worden van de gym club kunnen zch opgeven bij mevr. A. H. v.d. Brink-Alink, Holterberg 35g, tel. 2187. De lessen worden gegeven donder dagsmiddags van half 4 tot 4 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1