i Nieuwjaars-instuif dokter Nagelhout In memoriam J. P. Nagelhout Zondagsdiensten KERKDIENSTEN Afscheid van de heer P. B. MÜLLER Jaarvergadering chr. gem. Zangvereniging AGENDA Critisch verslag van .H.M.V.'-concours Politieke scholingscursus voor vrouwen geniet grote belangstelling Werkloosheid en gericht beleid BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren NYY organiseeirit kindermiddag Bej aardensociëteit 1 Gespreksdienst „Ireine" in REGIONALE BIJEENKOMSTEN N.Y.V. ??-■ WIJZIGING SPREEKUUR AAN ONZE ABONNEES! IEUWSBLAD Advertentieprijs 20 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f IT.per jaar. Vrijdag 17 januari 1975 27ste jaargang - no. 3 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v, Holtens Nieuwsblad Na de inflatie is de werkloos heid nu wereldvijand nummer 1 geworden. Van alle kanten wor den remedies aangedragen om de vijand te bestrijden. Welk middel of middelen het beste zullen helpen moet de toekomst nog leren. Onlangs werd in een televisie-uitzending door de vak bondsbestuurder een opmerking gemaakt, die van grote beteke nis zou kunnen worden voor o.a. de bouwsector wanneer daaraan door de overheid voldoende aandacht zou worden geschon ken. Hij zei n.l. dat er sneller beslissingen moeten worden ge nomen op bouwaanvragen en dergelijke. Nederland is een rechtsstaat en heeft in haar wetgeving tal van waarborgen ingebouwd in de vorm van het beroepsrecht te gen beslissingen van de over heid. Maar met de inbouw van deze waarborgen is ook 'n enorm stuk bureaucratie ontstaan. Een belahgrijk voorbeeld is de vaststelling van bestemmings plannen en streekplannen, te gen de vaststelling waarvan men in drie instanties in beroep kan gaan n.l. respectievelijk bij de gemeenteraad, gedeputeerde staten en de Kroon. Wanneer op een goede of een kwade dag iemand van dat be roepsrecht gebruik maakt, kan het jaren duren, dat een be stemmingsplan wordt goedge keurd. Alleen al de goedkeuring door de provinciale overheid is een zaak van hele lange adem. Wordt er beroep op aangetekend bij de Kroon, nou dan vergeet het maar. Deze situatie is zeker te verwachten bij de goedkeu ring van het bestemmingsplan „de Beuseberg". De Natuur en Milieu Federatie Overijssel heeft bij gedeputeer de staten beroep aangetekend tegen de vaststelling van dit be stemmingsplan. Mochten deze 't plan goedkeuren, met andere woorden, het zal dan zeker drie jaar duren voordat in de Beuse berg zal worden gebouwd, met al de gevolgen van dien. Men sen, die met onze leefgemeen schap niets te maken hebben kunnen voor die gemeenschap 'n ramp beroorzaken die diep in 't sociaal en economisch leven ingrijpt. In de Wet Ruimtelijke Ordening zou een procedure tot stand moeten komen ,die sneller werken mogelijk maakt. Een ander voorbeeld: Al enkele jaren lopen er nu al plannen voor de bouw van onze scholen gemeenschap, maar er is nog steeds geen vergunning van ho gerhand afgekomen. Toch zou dit arbeid betekenen in de bouwsector en aanverwante sectoren. Als het juist is, dat er voor 18 miljard aan bouwplannen ligt, zoals in een blad wordt gesug gereerd, die vaak snel kunnen beginnen als er maar vergun ningen komen, dan moet aan 't euvel van de ambtelijke goed keuringsprocedures heel snel wat worden gedaan. Het woord is aan de politici van alle rich tingen (w.b.). HOLTEN Geboren: Willemina d.v. G. J. Schuppetr en H. J. Paalman. Ondertrouwd: L. F. G. Gouman, 23 jr.. Wierden en N. Klouwen, 19 jr. Holten. F. Medda, 27 jr., Holten en G. ter Maat, 20 jr., Holten. Gehuwd: H. J. Tuitert, 28 jr., Hol ten en J. Pullen, 18 jr., Hardenberg. G. H. Brands, 30 jr., Holten en A. J. H. Schöppers, 26 jr., Holten. Overleden: J. P. Nagelhout, 73 jr. BEVOLKING Ingekomen: mej. Y. A. T. M. Frontroth van Almelo. L. J. Thie- le en gez. van Deventer. J. Bax en gez. van Emmeloord. J. Hes- se en echtgen. van Dalen. Vertrokken: G. P. Toxopeus en gez. naar Emmen. S. Louwes en gez. naar Almelo. H. L. van Wit- zenburg en gez. naar Zutphen. G. W. H. E. van Diek en gez. naar Vriezenveen. Mevr. W. L. Koning van Dijk naar Deventer. Mevr. A. ter Mui-Kok naar Amsterdam. G, van den Berg naar Rijssen. Gevonden: jongens-horloge; Duitse staander; fiets; zwarte portemon- naie. Verloren: rood-zwart-blauwé dus; 2 sleutels aan een touwtje; pakje met zwarte stof. Vrijdag 3 januari kwamen een groot aantal leden van de buurtver eniging Churchillstra^t-Vrijheidslaan naar de Haarschool voor de Nieuw jaars instuif. In zijn welkomstwoord begroette de voorzitter de heer H. Ch. Voeelv in het bijzonder de Zaterdag 25 januari a.s. organiseert het NVV afd. Holten een kindermid dag voor de kinderen van de leden in de leeftijdsgroep van 4 t.m. 12 jaar, in zaal „Vosman", welke om 13.30 u. zal aanvangen. Als hoogtepunt staat op het pro gramma het optreden van een goo- chelduo, terwijl de kinderen tevens een versnapering zal worden aange boden. Aan alle leden zal een circu laire worden bezorgd die tevens kan dienen als (gratis) bewijs van toe gang. „jongste" leden van de vereniging. In de loop van 1974 hadden zich nl. een groot aantal bewoners van „Dies- senplas" zich als lid aangémeud. De ze leden waren ook aanwezig en ver maakten zich opperbest met diverse gezelschapspelen zoals sjoelen, mens erger je niet enz. Het was een heel gezellige sfeer. Een voortdurend komen en gaan van mensen die van de gelegenheid ge bruik maakten om onder het genot van een kopje koffie of een glaasje hun beste wensen voor het nieuwe jaar van de mede-buurtbewoners in ontvangst te nemen. Waren de eerste leden reeds om 8 uur aanwezig, de laatsten gingen pas om 11 uur weer huiswaarts. Voor het bestuür washet een voldoening om te merken dat zoveel leden ook de ze activiteit van de vereniging met instemming begroeten. In gebouw „Irene" zal dinsdagmid dag om half drie de maandelijkse bijeenkomst van de Holtense Bejaar densociëteit worden gehouden. Op maandag 13 januari 1.1. volg den zeer velen dokter Nagelhout op zijn laatste gang naar het cremato rium -in Dieren. Patiënten en vrienden brachten op deze wijze aan dokter Nagelhout een laatste groet, daarmede getuigende van hun vriendschap, hun waarde ring en hun droefheid over zijn heengaan. Bij deze crematie voerden het woord, de burgemeester, de heer G. S. E. Vegter, de heer W. van Sloten, een vriend en coilega van de over ledene sedert diéns jeugd, mevrouw H. G. A. Robers-Sp.-okkereef, dokter J. F. Sijtsema, die de praktijk van dokter Nagelhout heeft voortgezet, tenslotte sprak de heer J. Nagelhout, neef van de overledene, die namens mevrouw Nagelhout dankte voor de warme belangstelling, die zij voor en na het overlijden van haar man in zo ruime mate heeft mogen ondervin den en welke ook. nu weer bleek bij zijn crematie. Wij namen in ons blad van 10 janua ri 1.1. reeds een kort levensbericht op van wijlen dokter J. P. Nagel hout. Wij menen echter dat wijlen dokter Nagelhout, gezien de plaats, die hij in ons midden heeft ingenomen een „in memoriam" in ons blad, waarin de wijze, waarop hij onder ons heeft verkeerd, duidelijker tot haar recht komt, verdient. Als zodanig drukken wij dan ook de woorden, die de burgemeester bij de crematie van dokter Nagelhout sprak, gaame als zodanig af. NED. HERV. KERK: 10.00 u. ds Schellevis; 19.15 u. ds. P. Lugtig- heid. Gespreksdienst in gebouw „Ire ne". Experimentele Avondmaalsvie ring. Extra collecte: Inwendige zen ding. Oppasdienst: mevrouw van Bruggen, Janny Loman en Willy Steunenberg. GEREF. KERK: 9.30 en 15.00 u. ds. H. van Twillert. Tijdens de dienst van 9.30 u. Oppasdienst in gebouw „Re- hoboth". (mevrouw Veldhuis-Wil- lems, mej. D. Verveda res. Henriët- te Kolkman; mevrouw Schuppert- Veldhuis, Jannie Klein Nagelvoort, res. Ria Prins). R.K. KERK: (geb. „Irene"): Zater dag 17.00 uur, zondag 9.30 uur. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. P. Lugtig- heid. Collecte: Inwendige zending. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. Na de dienst verkiezingsver gadering in „Ons Centrum". NIEUW HEETEN: zaterdag 19.00 u., zondag 8.00 u. en 11.00 u. De jongerendienst van de Hervorm de kerk werd zondag niet zoals ge bruikelijk in een zaaltje van het ge bouw „Irene" gehouden,-maar in het grote lokaal van de huishoudschool „De Noordenbarg". De reden hiervoor was tweeledig. In de eerste plaats waren deze keer de kinderen van de zondagsschool die piet kerstfeest deze hadden verlaten allemaal uitgenodigd. Iii de tweede plaats stond deze keel de dienst in het teken van het af scheid van de heer P. B. Müller die reeds van het begin af geregeld in de diensten is voorgegaap. Ook deze zondag leidde hij de dienst. In zijn toespraak legde hij er de nadruk op dat het niet belangrijk is wie iedere keer komt vertellen over het evan gelie. Veel belangrijker is het wat er over het evangelie wordt verteld. Het is te hopen dat alle bezoekers aan de jongeren diensten zich ook later zullen herinneren dat zij daar de boodschap van Jezus Christus de verzoener hoorden. Hij sprak de wens uit dat ieder dit woord zal blijven verstaan. Namenc, de leiding overhandigde me vrouw Cammeraat de, heer Müller een boek. Ze sprak namens de jon geren haar dank uit voor het vele wat de heer Müller in meer dan 10 jaar deed. Ds. P. Lugtigheid sprak namens de kerkeraad zijn dank uit. Hij gewaag de van het belang van dit kerke- werk. De gedachten van zeer velen ont moeten elkaar op dit ogenblik bi'" hetzelfde punt, n.l. l)ij Joannes Pie ter Nagelhout. Onze metgezel op onze levensreis, onze hulp en toeverlaat, onze trouwe vriend en onze goede medeburger. Wij zijn ontroerd, dat deze gave mens met zijn warm kloppende hart uit onze rijen is gegleden, dat zijn gulle schaterlach i9 verstomd, dat de warmte van zijn hart niet meer naar ons uitstraalt, dat de wijsheid van zijn oordeel ons niet meer tot steun kan zijn, dat zijn humor ons hart niet meer verkwikt. Nagelhout was een man, die met zijn innerlijke bewogenheid, met zijn bereidheid tot luis'.eren naar de an der, met zijn milde benadering van de problemen des levens, met zijn gave tot scherp analyseren, met zijn moed ook, om va/i zijn hart geen -moordkuil te mak-A om met name. duidelijk te zeggen waar het op stond, toch zoekende zijn weg ging. In hem was de Ideale huisarts ge- personificeerd, man van een hoge medische ethiek en een grote levens wijsheid. Gaan, als je geroepen wordt, was zijn parool. Is het niet de patiënt, dan is het zijn naaste, die je helpen kunt door te komen, zo was zijn op vatting van zijn beroep. Zijn dienen werd gedreven door een gehechtheid aan, en zijn beschikbaar willen zijn voor hen, die hij te dienen had, zijn patiënten, zijn medemens. 25 maen hebben we in Holten de avond van Nagelhout beleefd. Zijn gedrevenheid iets voor de medemens te doen, beperkte zich bepaald niet tot zijn patiënten, zijn hart stond wagenwijl open vóór de kunstenaar in moeilijke omstandigheden, die er in zijn ogen recht op had meer belang- O Als eerste bijeenkomst in een se rie van vier, vond j.l. maandagavond een ploticke scholingscursus voor Vrouwen plaats in de bovenzaal van hotel Vosman, waarvoor een zeer grote belangstelling bestond. Deze cursusavonden vinden plaats op initiatief en organisatie van ne gen daartoe samenwei-kende vi-ou- wenorganisaties en worden overal in het land gehouden. Gezien het feit dat vorig seizoen ruim 20.000 Neder landse vrouwen aan eenzelfde cursus deelnamen, blijkt dit gezamenlijk ini tiatief in een grote behoefte te voor zien. Doel van deze cursis Is de vrouw een algemene oriëntatie-, gesprelis- mogelijkheid en informatie te geven over de politiek. Als thema voor deze eerste cursus avond was gekozen voor het onder werp „De relatie tussen onderwijs e" maatschappij", ter oriëntatie waar van de deelneemsters tevoren een viertal gesprekspunten en informatie materiaal was toegezonden. Ter toelichting van onderwijszaken werd. vanuit hun respectievelijk po litieke achtergrond, aan deze avond medewerking verleend door een drie tal, in onderwijszaken deskundige po litici, t.w. Mevrouw Bonebakker, raadslid voor de VVD te Deventer, mevrouw Langedijk uit Heino. lid van de tweede kamer voor de PvdA en de heer Weijers uit Hengelo, Prov. Statenlid voor het CDA in Overijssel, terwijl Drs. P. Bakker, rector van de scholengemeenschap alhier, als onderwijsdeskundige, uitvoerige in- Geheel rechts drs. P. Bakker, rector aan de Holtense Scholen gemeenschap gaf een toelichting op verschillende onderwijsza ken. formatie gaf over de diverse school typen en hun onderlinge relatie. Als discussieleidster trad op me vrouw E. Barrevoets-Wiersm uit Markelo. Het grote belang van deze politieke scholingscursus moet hierin worden gezien dat, zoals WD-woord- voerdster mevrouw Bonebakker het tiitdruk*e: „De deelneemsters dej van elkaar afwijkende uitgangspun ten van de diverse politieke partijen duidelijk leren zien, zodat men be ter in staat is tot een gerichte po litieke keuze te komen". Steeds werd. na een korte inlei ding over een bepaald onderwijs-as- pect, gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, waarvan dank baar gebruik werd gemaakt. In de komende maanden zijn nog een drietal cursusavonden gepland en wel op 10 februari. 10 maart en 14 april. Nadere inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij cursusleidster mevrouw F. A. van der Wijk-Oom- kens, Ab Jansenstraat 6 Holten, tel. 05483-2462. stelling te oogsten bij het publiek. Ogen openen van het publiek voor de waarde van de waarlijke kunst stond hem op het lijf geschreven. In eigen Holter kring vond hij 'n klank bodem, die hartverwarmend vooi hem was. In feite waren deze bijeen komsten in de eerste plaats een jaar lijkse sympathie betuiging aan de auctor intellectualis, de drijvende kracht Nagelhout. 25 malen heb ik bij die gelegenheid tot Nagelhout mogen spreken, thans heb ik over Nagelhout te spreken, als een groet ten afscheid aan de man, die ons samenbond en ons le ven verrijkte. De wijze, waarop Nagelhout door het leven ging, heeft bij zijn leven een duidelijk antwoord mogen ont vangen in de genegenheid en de aan hankelijkheid van allen die hem mochten ontmoeten. Zijn markante plaats in de Holter gemeenschap kreeg gestalte in het feit, dat een straat naar hem werd v^mc^mdi. Hij mocht het aan het einde van zijn leven met recht en met dankbaarheid de dichter nazeggen: „Wanneer ik neergebogen, mij op de rijke dag bezin". Rijk is inderdaad de dag van Nagel hout geweest, hij heeft het hem ge schonken leven met volle teugen ge noten, hij heeft ook zelf van znn le ven iets zeer bijzonders gemaakt. Deze markante, deze nobele mens, deze levensblije man zullen wij op ons levenspad helaas niet meer ont moeten, doch hij heeft sporen in ons leven achtergelaten, die ons, terwijl wij aan hem terugdenken, van dank baarheid zullen blijven vervullen voor alles, wat hij voor ons is geweest en heeft betekend. „Zijn vriendschap en gedienstig- heeën staan immer in ins hart ge schreven". Dit te weten moge voor zijn lieve vrouw tot troost en bemoediging zijn. In haar hart en in het ónze heeft Jo annes Pieter Nagelhout diepe vorm getrokken. Zij moge, levende uit wat was, troost en dankbaarheid vinden in de rijke oogst des levens, die haar man voor zich en haar mocht binnen halen. Zij zij Gode bevolen! De voorzitter van de £hr. Gcm. Zangvereniging „Soii Deo Gloria" le heer Js. Schuppert kon in de jaar vergadering in gebouw „Rehoboth" twee nieuwe leden welkom heten maar door het bedanken van enke le leden is er toch een, zei het ge ringe, daling van het ledental. Het aantal leden bedraagt momenteel 30 t.w. 11 sopranen, 7 alten. 6 bassen en 4 tenoren. De laatste paar jaar had drie keer een dirigenten wisse ling plaats en hierin moet mede de daüng worden gezocht. De heer Schuppert bracht in zijn openingswoord de Commissie van Be heer der Geref. kerk en het bestuur van de Chr. Schoolvereniging dank voor het beschikbaar stellen van het repetitielokaal en hij dankte tevens de dirigent Pieter Endedijk te Am- hem voor zijn bekwame leiding. De secretaresse mevr. Span-v.d. Berg liet in een Vrij uitvoerig jaar verslag de verschillende activiteiten de revue passeren. Blijkens het financieel verslag van penningmeester J. W. Aanstoot was er over 1974 een klein batig saldo De commissie voor kascontrole die bestond uit de dames Saalmink-Stam en Nijenhuis-Brink had boeken er bescheiden in orde bevonden. Als le den van de commissie 1975 werden benoemd de dames Saalmink-Stam en mej. J. Landeweerd. Als bestuurslid werd inplaats van de heer J. Wiggers, die zich niet her kiesbaar stelde, gekozen mevr. A. Dul-de Fockert. De heer Wiggers die wegens drukke werkzaamheden bedankte was 30 jaar bestuurslid waarvan 26 jaar voorzitter. Op 2e Paasda? zal worden meege werkt aan de Paaszangdienst in de Geref. kerk terwijl in principe werd besloten tot het geven van een Kerst concert e.v.t. met klein orkest. Het bestuur zal zich nader beraden over een ledenwerfactie en t.z.t. met een voorstel komen. Medio juli zal de be kende organist Piet van Egmond onder auspiciën van „Soli" weer een orgelconcert geven. De goed bezoch te vergadering werd na het zingen van het Bondslied door de heer Aan stoot met dankgebed beëindigd. De Hervormde avonddienst i zondag 19 januari aanstaande zal deze keer een gespreksdienst zijn, die gehouden wordt in gebouw „Ire ne", met als vooi-ganger ds. P. Lug tigheid. Aangezien er in de Hervormde Gemeente al een jarenlange discus sie gaande is rond de vorm, bedie ning van en deelname aan het Heilig Avondmaal, zal deze dienst zich toespitsen op deze zaken. Om stof aan te kunnen dragen voor de discussie, die na de dienst mogelijk is, zal aan deze dienst van Schrift en Tafel een andere vorm dan gewoon lijk worden gegeven. Evenals in de vorige gespreksdiensten zal de vor ming van gemeenschapszin een be langrijk facet zijn. Vanf 19.15 uur wordt er koffie ge schonken, terwijl de dienst om 19.30 uur begint. Wederom verleent het jongerenkoor „Helicon" haar mede werking. In het NW-district Overijssel wor den een aantal regionale voorlich tingsbijeenkomsten georganiseerd waar landelijke bestuurders van het NW het woord zullen voeren t.w. in Steenwijk, Hardenberg, Borne, De venter en Kampen. De bijeenkomst in Deventer, dat voor de Holtense leden het gemakkelijkst bereikbaar is, vindt plaats op don derdag, 23 januari, om 20.00 uur in „De Open Hof", Karei'de Grotelaan. Spreker is" de heer J. ter Horst over „Actuele vraagstukken". De jury die op het onlangs te Hat- tem gehouden muziekconcours de prestaties van de Holtense Muziek vereniging „HMV" (dir. Henny Fran sen) waardeerde met een eerste prijs met onderscheiding schreef het vol gende kritische verslag: 1. Een tamelijk hoog tempo, maar alles blijft doorzichtig, ritmisch strak en technisch zéér beheerst. A: goede solist. Voor C iets te veel sax. klank. D prachtige fan fare klank. 'E-F iets geduwd op kwartnoten. Verder respectabel wérk. 2. Goede beweging; juiste frasering en met spanning voorgedragen. Zéér duidelijke selectieve stem- mengangen. Na C naar het forte iets meer climax gewenst. Slag werk soms even ongelijk met het orkest-Stemmin had zéér weinig afwijkingen. Uitstekend afge werkt. 3. Zeer hoog 'tempo, desondanks wordt alles weer zeer duidelijk en ritmisch gespeeld. Voor E is de trp. iets te sterk terwijl de stemming hier af en toe iets min der is. Verder zeer virtuoos en dynamisch keurig afgewerkt. Over het geheel een lofwaardige prestatie! 165 punten. Keuzewerk: „le Rhapsody on Negro Spirituals" Inleiding kan iets grootser beginnen, 5e maat ook wat feller. 1 Mooi van klank. 4 drieklanken niet mooi in ba lans, wel mooi van voordracht. 6 Kan iets effectvoller. 8 Iets meer agogiek toepassen. 9 Goede tuba, naar cadens niet helemaal gaaf. 10 Kan melodisch ook iets meer heb ben, ook 12 kan iets grootser, maar verder toch zéér muzikaal weerge geven. Een prima orkest onder zéér grote leiding; alles is ter dage voor bereid. 162 punten. Totaal 327 pun ten, eerste prijs met lof der jury. In verband met interne veranderin gen m.t.b. spreekuurtijden van de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Overijssel zal het avondspreekuur in Holten ver schuiven van de maandag naar de donderdagavond. Dit avondspreekuur zal voortaan zijn van 18.30-19.30 uur. De overige spreekuren, iedere werkdag van 8.30 9.30 uur blijven ongewijzigd. Zaterdag 18 januari 20.30 u. Groot Prinsenbal Carnavals vereniging „De Fienpreuvers" in „Amicitia". Zondag 19 januari 19.30 u. Dansen in Bar-dancing „Boo- de" te Bathmen. 14.00 u.: Dansen in café „De Wip- pert" (zie adv.). Maandag 20 januarimaandag 3 febr. Grote jaarlijkse „Huis aan huiscol lecte" voor Internationale Hulpverle ning (zie bericht). 20.00 u. Jaarvergadering afd. Espe- lo Plattelandsvrouwen in „Trefpunt" Schoonheidsdemonstratie drogisterij „Wedda". Dinsdag 21 januari /4.30 u. Bejaardensociëteit in gebouw „Irene". Woensdag 22 januari 20.00 u. Jaarvergadering Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman". Vertoning van films door mevr. A. Wansink-v.d. Brink. 20.00 u.: Jaarvergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in zaal Vosman. Donderdag 23 januari 20.00 u. Halfjaarlijkse Ledenvergade ring SV „Holten" in Ontmoetingscen trum „Meermanskamp" (zie adv.). Zaierdag 25 januari 20.00 u. Damavond voor verloofden en gehuwden in zaal „Vosman" (zie adv.). Maandag 2-7 januari 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" i.v.m. direct, lidmaatschap van „Coberco", in café-rest. „Het Bonte Paard", Dijkerhoek. Dinsdag 28 en woensdag 29 januari Alle zaken van gebr. Schuppert BV gesloten (zie adv.). Donderdag 30 januari 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" i.v.m. direct-lidmaatschap van „Coberco" in zaal „Vosman". 20.00 u. Jaarvergadering afd. Holten v.d. Chr. Bond van Plattelandsvrou wen in gebouw „Rehoboth". Decla matie mevr. Heijink te Almen. Maandag 3 februari 20.00 u. Kringvereniging „De Vrij heid" i.v.m. direct-lidmaatschap van ..Coberco" in café Legtenberg (De Wind). Woensdag 5 februari 20.00 u. vergadering afd. Dijkerhoek Ned- Bond van Plattelandsvrouwen in café-rest. „Het Bonte Paard". Be spreking van het boek „Waar mens en koren rijpen" van Jan Nienhuis door de heer Kolk uit Laren. Donderdag 6 februari 20.00 u. Kringvergadering „De Vrij heid" i.v.m. direct-lidmaatschap „Co berco" in gebouw „Trefpunt" te Es- pelo. Zaterdag 8 februari 10.00-17.00 u. Ruilbeurs in aula v.d. Holtense Scholengemeenschap. Maandag 10 februari 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub ,,HPC" in hotel „Vosman", Arts Van vrijdagmiddag 5.00 uur t.e.m (maandagmorgen 8.00 -4. p. Hut,' Pastoriestraat 50, tel. 1870 (Uitslui tend voor spoedgevallen). Voor bood schappen bellen 11.00 u. en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruis- gebouw, Gaardenstraat 33, tel 05483- 1436. Gezinsverzorging Alle werkdagen Jjehalve zaterdags van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g. mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tel. 1799. Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b g g J Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Tandarts J. Webbink, de Ruyterstraat 19, Rijs sen. tel. 05480-4140. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. namiddags. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in 't Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting v. Maatschappelijke Dienst verlening, Joncheerelaan 134, Nijver- dal, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Gaardenstraat 33, F. W. Kraaijeveld, spreekuur: werkdagen: 8.30-9.30 u. of na tel. afspraak 1436 en 2298 b.g g tel. 05486-4126. Betaling abonnementsgeld jaar 1975. Met ingang van 1 januari 1975 bedraagt het abonnement op ons blad f 17,per jaar. of f8,50 per halfjaar. U kunt het bedrag voldoen op postrekening van de Rabobank nr 875587 U kunt ook bijschrijven op onze rekening-courant bij deze bank, nr. 32 85 01 476. Gaame vermelden abonnement Holtens Nieuwsblad Tevens kunt U contant betalen tijdens de uren van openstelling van bovengenoemde bank. Na 15 februari doen wij U een nota/kwitantie toekomen vermeerderd met f 1,incassokosten. tel. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts T. A. Oostenburg, Diessenplasstraat 5. tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 19 januari B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2, telefoon 1526. Maandag 20 t.e.m. zondag 26 januari J. Hof. Schepenenstraat 16, tel, 1697. Aangifte van gestorven die ren op zaterdag van 9-11 u. a.h. slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 18 t.e.m. vrijdag 24 januari. Eelectra: H. Heyink, Kolweg, 44 tel. 2124. Gas: H. J. Kolkamn, Diessenplasstraat 32, tel. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tele. 3224 (G. W. Knapen), b.g.g, tel. 1325 (G. W, ter Harmsel).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1