Benoeming van leden bestemmingsplan-forum Uit de raadsportefeuille Prof. dr. Oberman sprak over Zuicl-Afrika KERKDIENSTEN Zondagsdiensten SV OLIEBOLEENCROSS „HOLTEN" GROOT SUCCES In memoriam dokter J. P. Nagelhout „Is de moorden honger te keren?' Profoto" houdt een open avond met lichtbeelden AGENDA Hervormde Vrouwengroep afd. Holten Burgerlijke Stand Officiële publikatie SPREEKUUR BURGEMEESTER Tentoonstelling experimenteel weefwerk RAADS VERGADERING Zondagsschoolnieuws Mooie opbrengst Lijst der bevolking HOLTENS NIEUWSBLAD Atittrtmtieprijs 20 eent per miWmeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per halt jaar, f 17.per jaar. Vrijdag 10 januari 1975 27ste jaargang - no. 2 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mond eel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483=1533 Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Op uitnodiging van dfe contactgroep van de Gereformeerde kerk alhier sprak prof. dr. H. A. Oberman, hoogleraar in de theologie te Tubingen (Did.), vorige week vrijdagavond (3 jan.) in gebouw „Re- hoboth" over de zgn. ..apartheidspolitiek" in Zuid Afrika voor wel ke avond flinke belangstelling bestond. Zoals bekend maakte prof. Oberman vorig jaar, samen met NCRV medewerker Wim Radema ker. een studiereis door dat land. Kritiek Na terugkeer heeft prof. Oberman bij diverse interviews verklaard zich te distantiëren van de besluiten van de Hervormde en Gereformeerde sy nodes, (waarbij Nederlanders emi gratie naar Zuid Afrika wordt ontra den), omdat naar zijn mening derge lijke besluiten de werkelijke proble men van dat land niet helpen oplos sen. Ook de houding van de Wereld raad van Kerken ten aanzien v- Zuid Afrika wees hij sterk af. Deze uitlatingen hebben daarna een stortvloed van kritiek op het hoofd van prof. Oberman tot gevolg gehad. Kritiek die nog eens in herinnering werd gebracht middels een folder, dat, door leden van de „Sectie Afri ka" van de Holtense werkgroep voor werelddiaconaat, bij de ingang van „Rehoboth", aan de bezoekers werd aangeboden. Welkom De vergadering werd geopend door de voorzitter van de Geref. Jeugd- centrale, Wim Beldman, met 't lezen van een gedeelte uit Matth. 7: „Oor deelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt". Na het uitspreken van een kort gebed sprak hij een woord van welkom tot de aanwezigen en bracht in het bijzonder dank aan prof. Ober man, die, ondanks zijn overbezette agenda tijd heeft kunnen vrijmaken om te spreken over Zuid-Afrika, het welk hij als 'n „heet hangijzer" kwa lificeerde. Historisch onrecht Prof. Oberman begon zijn bijna een NED. HERV. KERK: 10. u. ds. P. Lugtigheid, 19.15 u. ds. C. C. Addink (Zangdienst). In beide diensten extra collecte voor Herv. Kerkkoor. Oppas dienst: mevrouw Bogaard, mevrouw Louws en Leni Schellevis, 10 u. jon- gerendienst in gebouw „Irene". OEREF. KERK: 8.30, 10.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. In alle diensten viering Heilig Avondmaal. Eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het „Bouwfonds". Kin deroppasdienst (10.30 u.) mevrouw Smid-Manenschijn en mevrouw Dij- kink (res. mevrouw Beldman-Stam) Ria Jansen en Rikie prinkman (res. mevr. A. Haan-Kampherbeek). R.K. KERK: za. 17.00 u., zo. 9.30 u. DIJKERHOEK: 10.0 u. ds. C. C. Addink Extra collecte voor Herv. Kerkoor. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. Uitgangs collecte Jeugdgebouw. NIEUW HEETEN: R.K. KERK: za. 19.00 u., zo. 8.00 en 11.00 u. Arts Vrijdag 5 u. t.e.m. maandagmorgen 8.00 u. W. R. van Couwelaar. Holter- enkstraat 18, tel. 2750. (Uitsluitend spoedgevallen). Voor boodschappen bellen 11.00 u. en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster H. Strijker, Groene Kruisge- bouw, Gaardenstraat 33, tel. 1436. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdag van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 mevrouw J, Beldman-Aanstoot. Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Tandarts E. A. Witkop, Wierdensestraat 118. Rijssen. tel. 05480-2260. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw. Gaardenstraat 33, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting v. Maatschappelijke Dienst verlening, Joncheerelaan 134, Nijver- dal, tel. 05486-4126. Bureau Holten, Gaardenstraat 33. F. W. Kraaijeveld Spreekuur: werkdagen 8.30-9.30 u. of na tel. afspraak 1436 en 2298 b.g.g. 05486-4126. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). W. C. Wamelink. 05483-2004. Dierenarts Houtweg Wachtdienst Vlpo^T-'om-inorcrl >(PT)«t T.e.m. zondag 12 januari C. Mein- dertsma, Bergmanstraat 12. tel, 2190. Van maandag 13 t.e.m. zondag 19 ja nuari B. Groot Obbink, Kozakken- str. 2, tel. 1526. Aangifte van gestor ven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. S» rH»«dS Mist Zaterdag 11 t.e.m. vrijdag 17 januari clectra: H. J. Wansink. Lageweg 9. tel. 2789. Gas: J. Bosschers, Beuse- berg 54. tel. 1945. Brondwcldine Overdag: tel. 1325 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). uur durend betoog met een uiteenzet ting van de schrijnende tegenstellin gen die de apartheids-politiek in Zuid Afrika heeft gebracht, met aan de ene kant de blanke minderheid die alle goed betrouwbare gronden en bodemschatten geheel in handen heeft en daarmee de economisch arme ge bieden heeft toegewezen aan de ge kleurde bevolking. „Dit zou men kunnen aanduiden als de grote apart heid. Er is in gebieden met een ge mengde bevolking ook nog de „klei ne apartheid", zoals gescheiden sportstadions, café's, toilletten in openbare gebouwen, niet dezelfde vrijhèden van vergadering etc. Hier mee is apartheid niet een probleem van klassestriid, maar, erger nog, het is een probleem van historisch onrecht. Men leeft daar in struktu- ren van haat. Kapers Daar komt nog bij dat er kapers zijn op Kaap de Goede Hoop, waar het communisme zwart Afrika voor zich probeert te winnen. Daarmee is dit land elders al lang middel tot een doel geworden. En zo is Zuid Afri ka geworden tot 'n knooppunt van al le twintig eeuws; wereldproblemen. Zeker in die situatie dient met wijs heid en vastberadenheid naar op lossingen te worden gezocht. Chaos theorie Veel wordt over Zuid Afrika ge sproken, maar weinig wordt helaas echt nagedacht over de oplossing van de problemen van dit land. Apartheid is onrecht. Daarover kan geen dis cussie zijn, maar de vraag is: waar zien we die nood zitten en waar staan we als christenen om die nood te hel pen oplossen", aldus prof. Oberman, die zich fel keerde tegen de We reldraad van Kerken en die theologen die uitgaan van de theorie: „Als je alle toestanden in Zuid-Afrika maar liquideert dan komt er vanzelf wel wat beters voor in de plaats." Ik acht het onverantwoord een ge wapende revolutie te steunen zonder verder na te denken over de verdere toekomst van dit land. Wanneer we stellen dat een gewapende overwin ning, van de zwarte Afrikanen het probleem oplost, dan zijn we fout. Uit de chaos komt niet automatisch iets beters dan het huidige bestel. Een dergelijke Marxistische chaos theorie is jarenlang verkondigd door theologen die anders blijkbaar wei nig te bieden hebben. Majr gelukkig is gezien de uitspra ken en publikaties, op dit punt een vleugje hoop, een wolkje als 'n mans hand, aan de horizon te bespeuren, dat men van deze heilloze weg begint terug te komen", aldus spreker. Derde weg Prof. Oberman vervolgde zijn in leiding met: „De kerk moet voor gaan in 't nadenken over een geweld loze oplossing voor deze structuren van haat. Tussen de onderdrukking van de zwarte Afrikanen en een ge wapende revolutie ligt een derde weg voor Zuid Afrika, namelijk die van gelijke rechten tussen blank en zwart. Maar deze gelijke rechten kunnen er alleen komen wanneer de blanke min derheid de zwarte meerderheid leert respecteren als volwaardige mede burgers en hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling en zelfbewustwording van het zwarte bevolkingsdeel. Een gesprek met de Zuid-Afrikaan se predikant ds. Beijers-Naudé maak te duidelijk dat er in Zuid Afrika enorme ontwikkelingen aan de gang zijn. Het staat vast dat 't zelfbewust zijn van de Afrikanen sneller gaat en ai veel verder is dan we weten. Ik ben er zeker van dat we dit binnen kort zullen merken. Ik vraag me al leen af of de kans van het accepte ren van de zwarten, gelijke tred zal houden met dit zelf bewustwordings proces", aldus beëindigde prof. Ober man zijn boeiend betoog. Na een korte pauzfe was er gele genheid tot het stellen van vragen, waarbij het uitliep op een heftige dis cussie tussen prof. Oberman en ds. C. C. Addink. Wereldraad geen andere keus Ds. Addink stelde zich daarbij op achter het standpunt van de Wereld raad van Kerken, tot steunverlening aan revolutionaire krachten in Zuid Afrika, zoals hij betoogde „De We reldraad jaren lang het regime in Zuid-Afrika heeft aangesproken ten aanzien van de apartheid, maar dit gesprek werd door de regering zelf afgebroken. Wanneer die regering de deuren van het gesprek sluit, dan blijft de Wereldraad geen andere keus over dan steunverlening aan de on derdrukten". Prof. Oberman stelde zich hier lijn recht tegenover door vast te houden aan zijn stelling dat Christenen de moeite om tot een gesprek te komen moeten blijven nemen. ..De Wereld raad van Kerken heeft zijn invloed op het Zuid-Afrikaanse regime, door haar bevrijdingstheorie, naar ik vrees, volkomen verspeeld. Maar als er nog kansen voor deze raad liggen dan zal het die van een positieve in breng moeten zijn. Het verkondigen van een blindelinge haattheorie te gen 't blanke regime helpt Zuid Afri ka in elk f-eval niet verder en maakt daar trouwens ook geen enkele in druk", aldus prof. Oberman, die de aanwezigen opriep tot ontmaskering van deze heilloze bevrijdingstheolo gie door het helpen tegengaan van de haatbeïnvloeding door radio, tv en pers. Joop Cal jouw, voorzitter van de Con tactgroep die de leiding had van de goed bezochte bijeenkomst, sprak een kort slotwoord en liet zijn woord van dank tot prof. Oberman vergezeld gaan van een boekenbon. Aan mevrouw Oberman werden door Germa Beldman-Rietberg bloemen aangeboden. Evenals vorig jaar is de 7e oliebol lencross van zondag j.l. wederom een groot succes geworden. De cross werd gelopen rondom het sportpark Meermanskamp. Ondanks dat er verschillende elftallen moesten voet ballen waren er. toch nog 162 deelnemers. Na afloop ontving ieder een 'n herinneringswimpel en kreeg men oliebollen te eten. Hierna wer den de uitslagen bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. De uitslagen zijn als volgt: Poffertjes: Bij deze cross werden Woensdagavond om 6.00 uur is in zijn woning aan de Pastoriestraat overleden dokter J. P. Nagelhout, die in Holten ruim 37 jaar zijn prak tijk heeft uitgeoefend. De overlede ne was al enige tijd ziek en werd in het St. Geertruiden Ziekenhuis Deventer verpleegd, zodat zijn over lijden niet geheel onverwacht kwam. De laatste weken was hij w thuis. Dokter Nagelhout is 73 j geworden. Hij vestigde zich in Holten op 1 juni 1930 als praktiserend arts. Toen hij begin januari 1968 zijn huisartsenpraktijk neerlegde werd de dokter op zo'n spontane wijze huldigd, dat tijdens de receptie Ami- citia en de zalen van Hotel Holterman te klein bleken. Het officiële afscheid had toen plaats in de Hervormde Kerk, die geheel met genodigden ge vuld was. Niet alleen door de leden uit de gezinnen waar hij bij ziekte over de vloer kwam, maar door bij na de gehele Holtense gemeenschap en velen nog daarbuiten werd hem toen de hand gedrukt en hem dank betuigd. Want ook buiten Holten ge noot dokter Nagelhout grote bekend heid, met name door zijn culturele arbeid ten behoeve van de schilders en de schilderkunst. Bekend is na melijk de uitwisseling van schilders tijdens de vakanties in het nasei zoen in het buitenland tegen inleve ring van een vervaardigd schilderij en van buitenlandse schilders in de Holtense hotels. Hieruit is voortgeko men de Holtense Kunstclub waarvan de overledene voorzitter de grote ani mator was. met de zogenaamde op dracht schilderijen. Ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de regeling inzake de samen stelling en de taak van het bestem mingsplan-forum worden de leden benoemd voor de tijd van 4 jaren, parallel lopend met de zittingsperio de van de gemeenteraad. De leden die bij de instelling van het forum lid zijn geworden zijn in 1974 afge treden. In verband hiermede hebben b. en w. de verenigingen en organisaties die in het forum vertegenwoordigd zijn gevraagd of hun vertegemvoordi- gtrs kunnen worden herbenoemd dan wel of andere personen ter benoe ming worden voorgedragen. Onderstaand geven wij een over zicht van de thans zitting hebbende leden en de voor benoeming voorge dragen kandidaten. 1. Overijsselse landbouwmaatschap- pij. afd. Holten: H. Stegeman, Lichtenberg 9, idem. 2 Chr. Boeren- en Tuindersbond, afd. Holten: J. W. Hulsman. Beu- scberg 136. idem. 3. P.J.G.Ö.. afd. Holten: L. H. Ren- sc-n, Espelo 47. 4. Plaatselijke middenstand: J. W. Nijland, Espelo 43 idem. II. Koop man, Dorpsstraat 16 H. J. Dikkers, Houtweg 14. J. A. v.d. Maat, Dorpsstraat 10 idem. 5. Comité Beuseberg: H. Post, Berg manstraat 21 idem. E. Popu lier, Beuseberg 14 idem. 6. Ned. Bond van Plattelandsvrou wen afd. Holten, Dijkerhoek en Espelo: L. Steenhuis-Wierenga, Holterberg 73 idem. 7. Chr. Plattelandsvrouwen afd. Hol ten: C. de Wit-Dorr, Beuseberg 125 idem. 8. Gemeenschappelijke Schpolraad: B. H. Brouwer, Rörikstraat 1 idem. .R. Mud Holterberg 24 drs. P. Bakker, Dijkerhoek 51. 9. Chr. Besturenbond, afd. Holten: H. Rietman, Kolweg 64 idem. 10 NVV afd. Holten: P. Viet, Haar- straat 21 idem. 11 Ned. Hervormde kerk: G. W. Knapen, Larenseweg 3 idem. 12 Gereformeerde kerk: J. Beldman Rprikstraat 10 idem. 13 St. Sociaal en Cultureel Werk Holten: H. Ch. Vogely, Chur- chillstraat 67 idem. 14 Bijzonder Onderwijs: D. Beldman Kolweg 67 B. Haan, Churchill- straat 33. 15 Algemene Stichting voor Maat schappelijk werk: J. Schippers, Diessenplasstraat 52 idem. 16 Stichting Sportbelangen: J. War- rink, Rijssenseweg 8 D. J. Muller, Look 17. 17 Buurtvereniging Dijkerhoek: J. A. Meijerman, Dijkerhoek 73 idem. Uit het vorenstaande blijkt dat de PJGO niet opnieuw een kandidaat v-oor benoeming heeft voorgedragen De heer Wansink. Look 27 heeft me degedeeld, dat de PJGO is opgehe ven en dat het merendeel van t'o oud leden lid is geworden van de OLM. Hij heeft daarom verzocht het aan tal vertegenwoordigers in het forum van de OLM met één uit te breiden. In de verordening is bepaald dat 3 leden uit de landbouworganisaties in 1 et forum vertegenwoordigd zijn te weten 1 lid aangewezen door de OLM, 1 lid aangewezen door de CBTB en 1 lid aangewezen door de PJGO. B. en w. zijn van mening, dat het gewenst is. dat de landbouworgani saties 3 vertegenwoordigers in het bestemmingsplan-forum houden en dat het in dit geval redelijk is dat het aantal vertegenwoordigers van de OLM met één wordt uitgebreid. Teneinde dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de regeling wordt gewijzigd. Bij zijn terugtreden uit de praktijk werden hem een schat van bloemen en geschenken aangeboden. Hij heeft tijdens zijn praktijkjaren heel wat EHBO-ers opgeleid. De gemeenteraad fc,eeft indertijd naar hem in de nieuwe woonwijk „De Haar" een straat genoemd. De crematie zal plaatsvinden op maandag 13 januari, om 14.35 uur in aula 2 van het Crematorium te Die ren. Evenals vorig jaar hield de Herv. Vrouwériver. afd.'Holten, ook dit jaar weer een Nieuwjaarsreceptie en wel op donderdagmorgen 2 januari in ho tel Vosman. Voor deze receptie be stond een goede belangstelling, ruim 50 dames waren aanwezig en wensten elkaar een goed en gezond 1975 toe. Onder het genot van een kopje kof fie met gebak werd er zo'n lVs uur gezellig gebabbeld. De volgende bijeenkomst is op 16 ja nuari a.s. Die avond valt samen met een avond die de Herv. Kerk ge pland had, en waarin zuster Koppert komt vertellen over haar werk in Zuid-Afrika. Zij geeft daar vnl. voor lichting aan de bevolking over voe ding. gezondheidszorg enz. Dit belooft een leerzame avond te worden. Daarom zullen we als Hei-- vormde vrouwengroep deze bijeen komst bijwonen. Ook uw man of vriendin is van harte welkom. Aan vang 8 uur in gebouw „Irene". de prijzen uiteereikt door S. Mark voort. H. Veenstra won de S. Mark voort-beker voor de tweede maal. 2. D. ter Harmsel (meisje), 3 G. Mas- selink, 4. J. Wansink, 5. E. Hon- coop, 6. G. Klaassen, 7. J. H. ten Velde, 8. J. Slotman (meisjes). 9. E. Stukker. 10. F. Sluiter. Appelflappen: De prijzen werden werden uitgereikt door J. ten Velde. Erik Knapen wist hier als eerste te eindigen. Hij kreeg door J. ten Velde de Tox-cup uitgereikt, 2. H. Aan stoot, 3. D. Schippers, 4. G. J. Bek- kernens, 5. G. J. Nijland, 6. H. Blan- kena, 7. H. Eshuis, 8. G. H Bannink, 9, M Jansen, 10. E. Willemink. Pannekoeken: In deze cross werd Egbert Veneklaas met een voor sprong van 1 min. 12 sec., duidelij,k de winnaar. Uit handen van de heer F. Groenewoudt ontving hij de Groe- newoudt-beker, 2. G. Willems, 3. J. Spijker. 4. R. Meester, 5. E. Schippers 6. G. Markvoort, 7. W. Slijkhuis, 8. H. A. Redeker, 9. G. J. v Aafst, 10 F. Kap. Roomsoezen: Bij de dames wist Ger- rie Kalfsterman evenals vorig jaar beslag te )eg.gei> op de „Kalfsterman- bokaal". Tweede werd Truus Onge- na en derde Tonny Schöppers, 4. D. ter Harmsel, 5. J. Broekhuis, 6. M. Reitsema, 7. W. Heetland, 8. A. Aaf- tink, 9. D. den Heijer. 10. J. Paal man. De prijzen werden uitgerikt door L. Meinsma. Bitterballen: In deze cross revan cheerde H. J. Willems (beter bekend als de .Tuinman') zich voor de ne derlaag van vorig jaar. Willems wist in een uitermate spannende strijd beslag te leggen op de eerste plaats met een tijd van 17.46 min. De Vane- ker-beker werd uitgereikt door H. Kalfsterman en Willems nam hem lachend in ontvangst. De Bouwhuis trofee was bestemd voor de beste ve teraan in deze cross en dit was D. Jansen. De Pieters cup was bestemd voor de oudste deelnemen in deze cross en dit was G. Traanman. Hij eindigde op de 50e plaats met een tijd van 29.37 min. Een zeer goed resul taat. De verdere uitslag was 2. G. J. Jansen, 3. G. Bannink, 4. D. Jansen, 5. M. Baltes, 6. H. Klaassen, 7. A. Jansen, 8. H. Meesterberends, 9, K. A. Masselink, 10. E. ter Hoeven. OLIEBOLLEN: In deze 5 km. cross was het een zeer spannende strijd om de bovenste plaatsen. Op de eerste plaats werd uiteindelijk be slag gelegd door D. Plekkenpol met één seconde voorsprong op nummer 2 B. Knapen en 3 seconden op num mer drie W. Reilink- De F. ter Hoe ven bokaal was bestemd >oor de snel ste Holtense deelnemer en dit was B. Knapen. Deze bokaal werd uitgereikt door F. ter Hoeven. De verdere uit slag was 4. B. Breukink, 5. J. de Vries, 6. G. J. Dijkerman. 7. J. Weg- stapel, 8. H. Jansen, 9. J. Biele man, 10. W. Tuller. Een bijzondere vermelding is de 15e plaats van H. de Geus (41 jaar) met een tijd van 25.40 min. Een zeer goed resultaat! Al met al een succesvol evenement. Vanaf deze plaats wordt iedereen die hieraan heeft meegeholpen van harte bedankt namens de organisatie. Vooral de „bitterballencross'' was met 62 ongeoefende senio ren sterk bezet. Geboren: Hendrika Willemina, dv A. C. Reterink en J. Agterkamp. Alberta Bettina, dv J. Hofman en H. J. Plekkenpol. Wouter, zv H. C. W. Dijkslag en M. A. de Leeuw. Grietus, zv B. J. Paalman en H. Olij- ve. Elsken. dv H. Vros en F. Oos terkamp Catharina Bianca, dv G. J. Piek en H. Evenhuis. Miran da, dv A. Schippers en E. Waanders. Albert Hendrik, zv A. ten Kleij en I. Kors. Ondertrouwd: H. J. Tuitert, 28 jr en J. Pullen, 18 jr, Hardenberg. G. H. Brands, 30 jr en A. J. H. Schöp pers, 26 jr. G. Waanders, 38 jr, Enschede en T. J. Jansen, 30 jr. Getrouwd: B. J. Knapen, 20 jr en K. ter Hoeven, 19 jr. B. J. Biel- derman, 20 jr en G. Aaltink. 23 jr. J. M. Jager, 20 jr, Markelo en G. ten Veen, 19 jr. J. A. van den Bos, 24 jr, Groningen en E. van der Harst, 21 jr, Groningen. N. ten Veen, 28 jr en H. M. Meesterbe rends. 18 jr. Overleden: W. A. E. Duijmel, 56 jr, J. A. Smits, 83 jr. J. W. Baltus, 84 jr. F. ter Mul, 64 jr. M- van der Linde-Koerselman, 73 jr. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij niet op maandag, 13 januari, maar op dinsdag 14 januari a.s. spreekuur zal houden van 10.00- 12.00 u. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Experimentele weefwerken van Rita ter Borg, Wil Dijkgraaf en Tine ke Wolff zijn te bezichtigen in de openbare bibliotheek aan de Rörik straat. Openingstijden van bibliotheek en expositie zijn: maandag, woensdag en vrijdag van 14.30-17.30 uur en te vens maandag en vrijdag van 18.30- 20.00 uur. Een eenvoudig weefraam dient als grondslag voor het experimentele weefwerk van de drie, zoals zij zelf stellen, gewone jonge Holtense huis vrouwen. Juist het weven biedt hen de moge lijkheid zich uit te leven in kleuren en materialen. Ze worden hierbij ge stimuleerd door mevrouw H. Ganze- man, bij wie zij thans voor het twee de jaar een weefcursus volgen. De gemeenteraad komt donderdag, 16 januari, om 19.30 uur in openbare vergadering ten gemeentehuize bij een voor de behandeling van de vol gende agenda. 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel tot verkoop van een bouw terrein aan de heer dr. A. P. P. M. Driesse te Bathmen. 3. Voorstel tot aankoop van 2 vracht auto's ten behoeve van de voorcen- tralisatiedienst destructiematcriaal en vaststelling van de daaruit voort vloeiende begrotingswijziging. 4. Voorstel tot het benoemen van le den van heet bestemmingsplan forum Na' de behandeling van bovenstaan de agenda zal de heer A. Maaskant, directeur van het Oversticht in een informele bijeenkomst van de raad een inleiding houden over het werk van de schoonheidscommissie waar bij aan de hand van dia's een nade re toelichting zal worden gegeven. In verband met de omstandigheid, dat de beide in gebruik zijnde vracht auto's van de Voorcentralisatiedienst van Destructiemateriaal wegens ge breken aan vervanging toe zijn, stel len B. en W. de raad voor deze wa gens in te ruilen tegen nieuwe daar voor geschikte vrachtauto's. Bij het aanvragen van prijsopg; ve is gebleken, dat de DAF-auto qua uitvoering en prijsstelling voor het be oogde doel minder geschikt is. Het college geeft daarom de voorkeur aan de aanschaf van 2 Mercedes Benz Truck Chassis, met 6-cilinder die selmotor van 130 P.K. Z f 31.925, per stuk is f 63.850,De kosten van ombouw der laadbakken, doorsmeer- installatie en tachograaf zullen f 13.000,bedragen. Voor de oude auto's kan 2 x f 3.250,worden ont vangen, zodat de gehele aanschaf, in clusief 16 pet. B.T.W. ad f 11.256, f 81.606,zal kosten. B. en W. stellen de raad derhalve voor een krediet tot genoemd be drag beschikbaar te stellen. Verder stellen B. en W. voor aan de Beste meisjes en jongens Zondag a.s. 12 januari beginnen we weer met onze zondagsschool. Omdat de dienst in de Ned. Herv. Kerk om 10 uur begint, sluiten wij ons hierbij aan en beginnen dus ook om 10 uur. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Tot zondag dus alle maal. Het zondagsschoolpersoneel. Over dit belangrijke onderwerp spreekt zuster Koppert, aan de hand van dia's, op donderdag 16 januari ïcs., des avonds om 8 uur in het ge bouw Irene. Zuster Koppert was in de loop van '74 als voedingadviseuse werkzaam m verschillende landen van Afrika en besteedde daarbij bijzondere aandacht aan de ..Moeder- en kinderzorg". wijl zij ook naging welke maatregelen ter voorkoming van hongersnoden genomen zouden kunnen worden. Zij verrichtte dit werk in het kader van het Werelddiakonaat der Hervormde Kerk en het Holtense Fonds voor In- 9? De fotohobbyclub Profoto organi seert 14 januari a.s. in het Paalhuus een open avond waar als spreker zal optreden Wout Gilhuis, die tot ver over onze grenzen grote bekendheid geniet om zijn bijzondere manier van „spelen met dia's." Voor een ieder die eens wat anders huisje, boompje, beestje'Udia's dan wil maken is hier de broodnodige va riatie. Het is een uitgesproken avond om nieuwe ideeën op te doen en ekennis te nemen van de legio mogelijkhe den die met een diafilm in het fo totoestel te verwezenlijken zijn. Belangstellenden voor deze avond zijn van harte welkom. Aanvang 20 ternationale Hulpverlening, waarvoor ook in de afgelopen zomer de jaar lijkse actie gevoerd werd, droeg f 4000,bij voor het werk van zus ter Koppert. Zij komt dus nu als 't ware ook ver slag aan u uit", -engen over wat zy met het door u gegeven geld gedaan heeft. Mede daarom menen wij op de belangstelling van u en van velen te mogen rekenen. Daarom tot ziens in Irene op don derdagavond 16 januari waar natuur lijk ook ruimschoots gelegenheid zal zijn tot het stellen van vragen. Het Plaatselijk Comité. De actie „Unicef", verkoop van wenskaarten, agenda's, enz., heeft het mooie bedrag van f 4018,40 opge bracht (vorig jaar f 3414,10). Alle ko pers. koopsters en verkoopsters komt een woord van dank toe voor dit goe de resultaat. Ingekomen: G. A, Middag en ge zin van Duitsland. W. Oolbeekkink- Harteveld v?n Voorst. A. Beld- rr.an-Hutman van Hellendoorn. M. Veldhuis van Tanzania. G. J. Baan van Rijssen. J. v. Dalen van Lochem. A. J. Hoekman van De venter. Vertrokken: J. H. Potman naar Gorssel. G. Jager-ten Veen naar Markelo. N. M. Kolkman naar Apeldoorn. J. R. Hupes naar Heusden. F. A. van der Velde en echtgen. naar Zoetermeer. B. J. Lansink-Pasman naar Neede. hr. dr. A. P. P. M. Driessen te Bath men een bouwterrein te verkopen ge legen aan de Korhoenderweg in het villaterrein Look ter grootte van 2500 m2 voor de kaveiprijs van f 64.100,— exclusief de aanleg- en aansluitkosten van aardgas en electra en de ver schuldigde omzetbelasting over de koopsom en de aanleg- en aansluit kosten. Ingevolge het bestemmingsplan Look is de bouw van een ééngezinswoning (vrijstaande bungalow) op het bouw terrein toegestaan. 20.00 u.: Filmavond MAC „De Hol terberg" in zaal „Amicitia" m.m.v. filmteam St. Anthonis. 20.30 uur: Film in „De Schure" (zie adv. en bericht). Zondag 14 januari 14.00 u.: Dansen in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 u.: Dansen in Bar-dancing ,Boo- de' te Bathmen (zie adv.). Maandag 13 januari 19.00-20.00 u.: Verzilveren van waar debonnen Winkelweek 1974 bij de Ra bobank (zie adv.). 20.00 u.: Vergadering Werkgroep We reldwinkel t.h.v. fam. Neppelenbroek, Voorsboersstraat 6. 20.00 u.: Eerste politieke scholings cursus voor vrouwen in hotel „Vos man". Spreker drs. P. Bakker, rec tor Scholengemeenschap over het onderwerp „Onderwijs". 20.00 u.: Ruilavond Holtense Postze gelclub „HPC" in hotel „Vosman". Dinsdag 14 januari 19.45 u.: Jaarvergadering, tevens Nieuwjaarsvisite afd. Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen Dijkerhoek in café-rest. „Het Bonte Paard". 20.00 u.: Open avond fotohobbyclub „Profoto" in het „Paalhuus" (Zie bericht) Woensdag 15 januari Schoenhande! Gebr. Steunenberg en fa. J. W. Dollekamp en Zn. i.v.m. voorbereiding opruiming de gehele dag gesloten (zie adv.). 20.00 u.: Vergadering Gewestraad De venter in Postiljon Deventer. Slagerij P. Brands gesloten. Donderdag 16 januari Begin halfjaarlijkse opruiming in di verse zaken (zie adv.). 20.00 u.: Dia-avond in „Irene". Spr. Zuster Koppert. Onderwerp: „Is de moordende honger te keren?" (zie ber.). Zaterdag 18 januari 20.30 u.Groot Prinsenbal Carna valsvereniging „De Fienpreuvers" in zaal „Amicitia". Maandag 20 januari-3 februari Grote jaarlijkse „Huis-aan-huis-col- lecte" voor Internationale hulpverle ning. Maandag 20 januari 20.00 u.: Jaarvergadering afd. Es pelo Plattelandsvrouwen in „Tref punt". Schoonheidsdemonstratie drogisterij „Wedda". Zaterdag 8 februari 10.00-17.00 u.: Postzegelruilbeurs in aula van de Holtense Scholengemeen schap.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1