Een kerstkerkkrant NAJAARSVERGADERING DE BERGVLIEGERS" NIEUWJAERS-WENSCH Zondagsdiensten KERKDIENSTEN Plattelandsvrouwen Espelo Terugblik in 1974 Nota sportbeleid Aan het einde van een bewogen jaar Hand tekeningenaktie voor Israël Bejaarden werden verrast aan het eynde van het Jaar onses Heeren MCMLXXIV Rectificatie Wintercolleote Herv. Diaconie Holten wensen allen een ge'ükkig en voorspoedig 1915 21 december - 4 januari HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, f T.50 per half jaar, f 15.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g, v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 27 december 1974 26ste jaargang - no. 52 Uitgave van de Stichting „Hoitens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. J5483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kol weg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Wij zien de landen die eens Heden waren, nu het verleden, onder ons gestrekt niet langer door toevalligheden verdekt, hun grote lijne' opkomen en zich klaren. Wij leze' een zin in onze levensblaren, dien wij, ze schrijvend, niet hadden ontdekt. Deze woorden van Henriëtte Roland Holst vinden misschien weerklank in ons hart, nu wij aan het einde van een bewogen jaar, de balans op maken van wat dat jaar ons bracht en van wat het ons ontnam, datgene wat wij ervoeren, in eeuwigheids licht plaatsende. Wij sluiten over enige dagen een jaar af dat ons ten aanzien van het komende met zorgen vervult en sombere toekomstverwachtingen in ons wekt. Voor hoevelen onder ons dreigt niet het spookbeeld van de werk loosheid? Hoezeer worden wij niet verontrust door het feit, dat de vei ligheid van persoon en goed ook in Nederland op de tocht komt te staan, hoezeer ook, adt het normbesef aan devaluatie onderhevig is en het eigen rechter spelen aan de orde van de dag is. Zal deze zorgwekkende trend zich ook in 1975 voortzetten? Het zijn alle zorgen en vragen, die ons zo op het einde van dit omineuze jaar 1974 benauwen. Daarnaast hebben wij dan nog onze persoonlijke zorgen en ons persoonlijke ver driet te vei-werken, die wij het nieuwe jaar mede indragen^ naast de vreugden en de voldoening, die weer anderen mede mogen nemen in de nieuwe tijdkring 1975. Zo is het bij iedere kentering van het jaar v/eer hetzelfde en toch weer anders. In de woorden van Henriëtte Roland Holst die ik boven dit oude jaarswoord tot U zette, schuilt èen bemoediging bij de intrede van 1975, wanneer zij wijst op de zin van een mensenleven, hoe dit zich ook ontwikkelt, wanneer zij ons aanspoort afstand te nemen van de gebeurlijkheden van het ogenblik en ons herinnert, hoe, terug ziende, soms eenklaps, datgene wat wij als een toevalligheid ervoeren, tot het inzicht leidt, dat onze levensbladzijden niet voor niets zo geschre ven werden, als deze geschreven zijn, dan komt soms ineens de ontdek king in ons leven, hoe God ons bij de hand houdt. De somberte van de laatste dagen van dit jaar, mag ons, dacht ik, niet tot moedeloosheid en gelatenheid stemmen. Wij hebben allen onze op dracht in het leven medegekregen, op welke plaats wij ook zijn gesteld, ons allen is ook de uitdaging gesteld, om met het talent, dat ons leven is, te woekeren, zoals ons de bekende gelijkenis uit de Bijbel leert. Onze opdracht en onze uitdaging in het nieuwe jaar zij, om het perspec tief in ons leven en in onze samenleving te blijven zien, te blijven gelo ven in het geluk voor ons en de onzen, of, om het met ons Wilhelmus te zeggen: standvastig}! is gebleven mijn hert in tegenspoed". Zo gaan wij dan te zamen het nieuwe jaar tegemoet, ons bewust van de opdracht ons gesteld, moedig, standvastig niet versagende, met het vaste voornemen ook om te staan, waar wij voor hebben te staan, voor onze levensopdracht. Trekken wij aldus te zamen rechte voren, door onze levensakker, die wij zo God wil, ook in 1975 weer moeten en mogen bewerken. Ik wens u, burgers van Holten, in het komende jaar Gods zegen op uw pad, wees daarin ook een zegen voor hen, die op uw pad komen. W. H. ENKLAAR, burgemeester van Holten. 'Arts Vrijdag 5 u. t.e.m. maandag 8 u. (Uit sluitend voor spoedgevallen) J. F. Sijtsema, tel. 1870. Dinsdag 17 u. tot donderdagmorgen 8 u. W. R. van Couewelaar, tel. 2750. Boodschappen bellen: 11 en 4 u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruis- geb., tel. 1436. Oud en Nieuw: zuster P. T. v.d. Zwaag. Markelo, tel. 1285. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdag van 8-10 u. bij mevrouw C- Knijff-Dek- ker, tel. 1438, b.g.g. tel. 1799, mevr. J. Beldman-Aanstoot. Ziekenvervoer Weekend en Oudejaarsdag: tel. 2980 en 1338 (Aanstoot), b.g.g tel. 1320 A(. Müller). Nieuwjaarsdag: tel. 1320 (A. Müller), b.g.g. tel. 2980 en 1338 (Aanstoot). Tandarts H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42, Holten, tel. 05483-1433. 31 dec. en 1 ja nuari W. Pot, Catsstraat 46, Goor, tel. 05470-2279. Spreekuur voor spoedge vallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat -33, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Bureau Holten gesloten tot en met 1 januari. Bureau Nijverdal. tel. 05486- 4126. Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, tel. 1549 (Bellen tussen 8.30 en 10.00 u.), Dierenarts Weekend, Oudejaarsdag en Nieuw jaarsdag: W. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag C. Dijkstra, Schoolstr. 5. tel 1833 Maandag 30 dec t e m. zondag 5 januari A. Groen, Kozakken- straat 15, tel. 1230. Aangifte van ge storven dieren op zaterdag van 9- 11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 28 december tot en met vrij dag 3 januari: Electra: H. Dam-W chers, Indust.riest.raat 10, t«l. 1217. Gas: H. J. Kolkman, Diessenplasstr. 32, tel. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). NED. HERV. KERK: 9.00 en 10.30 u. ds. A. Schellevis. Extra collecte; Alg. Kerkewerk, Gen. Synode. Oppas dienst: mevrouw Mondeel, Mientje Schooien en mevrouw Rensen. 10.00 u. Jongerendienst in „Irene" (Af scheid van de heer P. B. Müller). Oudejaarsdag: 19.30 u. ds, A. ScheJ- levis. Nieuwjaarsdag: 10.30 u. ds. P. Lug- tigheid (Dienst in „Irene") GEREF. KERK: 9.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. In beide dien sten is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor het Bouwfonds. Oudejaarsdag: 17.00 u. ds. H. van Twillert. Nieuwjaarsdag: 10.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. Beide diensten eerste collecte voor de kerk, tweede voor het Bouwfonds. R.K. KERK: Zaterdag 17.00 u., zon dag 9.30 u. Nieuwjaarsdag 9.30 u. DIJKERHOEK: 10.00 u. ds. P. Lug- tigheid. Oudejaarsdag: 15.00 u. ds. Schelle vis. In beide diensten extra collecte voor Alg. Kerkewerk Gen. Synode. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. W. C. C. Polhuys van Colmschate. Uit gangscollecte voor kerkvoogdij. Oudejaarsdag: 19.30 u. ds. M. de Heer. Oudejaarscollecte. NIEUW HEETEN: zaterdag 19.00 u., zondag 8.00 en 11.00 u. Oudejaarsavond 19.00 u.. Nieuwjaars dag 8.00 en 11.00 u. Bijna 130 bejaarden in Holten kregen afgelopen zaterdagmorgen „visite" van een groepje kinderen die eei eigen gemaakt kerstbakje kwamen aanbieden. Deze aktie, uitgaande van de Stichting voor Sociaal en Cultu reel werk voor Holten, kwam tot stand met medewerking van alle kin deren die wekelijks de handenarbeid- klubs bezoeken en geholpen door ruim 25 vrijwilligers had men binnen een paar uur de hele zaak afgehan deld en waren alle bejaarden van 80 jaar en ouder van een kerstbakje voorzien. De enige moeilijkheid die de leiding deze morgen kreeg te ver werken was het vindenvandejuiste werken was het vinden van de juiste adressen in de buurtschappen, maar door consequnent volhouden kon de ac tie toch nog binnen de gestelde tijd worden afgerond. De reakties die de kinderen kregen waren geweldig; de ene keer werden ze volgestopt met allerlei lekkers, de andere keeer werd alleen een zeer dankbare blik gegund die meer te be tekenen had dan alle lekkers bij el kaar. Kortom: een aktiviteit die vol gend jaar beslist herhaling verdient en de Stichting weer eens van een heel andere kant heeft laten zien. „En zie, ik verkondig u grote blijdschap....". Met deze onvoltooide bij belse boodschap op de in kerstsfeer getooide omslag geeft de vo rige week verschenen „Kerstkerkkrant 1974, Holten" een flinke brok in formatie van de drie in deze gemeenten werkzame kerken. Het is een stukje „gezamenlijkheid" van de Gerei. Kerk, de Hervormde Gemeente en de R.K. Parochie „St. Jozef" te Nieuw I-Ieeten, waartoe de in Holten wonende rooms kathplieken behoren, die hun 'diensten houden in het gebouw Irene. Deze grafisch goed verzorgde samenbundeling van de door de Holtense kerken maandelijks uitgegeven gedrukte en gesten cilde kerkblaadjes, kan een eerste aanzet worden van een oecumene, waaraan door de plaatselijke kerken op verschillend terrein al wordt gewerkt. Voorlopig blijft het nog bij deze ene keer, in de hoop echter dat het tot een verdere bundeling zal komen, vernamen we. De kosten en andere probleempjes zullen daarbij nog wel een rol spelen. Voor het Kerstgebeuren was het in elk geval een aardig initiatief. De drie Bergvliegers' kampioenen, v.l.n.r. A. ten Dam (2), H. J. Aaftink, A. ten Dam (1). In het oude groene-kruis-gebouw, thans clubgebouw van ,,de Bergvlie gers" werden op feestelijke wijze de bekers, medailles en diploma's aan de kampioenen van het vliegseizoen 1974 uitgereikt door de voorzitter, de heer G. Steunenberg. Ie toer: 1. Joh. Veldhuis 942 punten, 2. A. ten Dam II 879, 3. H. J. Aaf- tink 867. 2e toer: 1. H. J. Aaftink 1291 punten, 2. M. Lodeweges 870, 3. A. ten Dam Jonge duiven-vluchten: 1. M. Lode weges 400 punten, 2. W. Willems 384, 3. H. J. Aaftink 304. Natoer: l. A. ten Dam II 514 punten, 2. A. ten Dam I 488, 3. H. J. Aaftink 470. Kampioen-vogels le toer H 70-1142425 349 punten Joh. Veldhuis. 2e toer H 70-1242634 429 punten H. J. Aaftink. jong NL 74-961826 156 punten W. Wil lems. Natoer NL 74-97635" 206 punten A. ten Dam. Over 't geheel H 70-1242634 met 775 punten eigenaar H. J. Aaftink. Kampioen aangewezen A. ten Dam II 728 pnt. Kampioen koppel „jong '74" W. Wil lems 304 pnt. Generaien van 't seizoen 1974 wer den: 1. H. J. Aaftink 2932 punten, 2. A. ten Dam II 2414 punten, 3. A. ten Dam I 2268 punten. Het seizoen 1974 is voor de Bergvlie gers 't was hun jubileumjaar pirma verlopen. Dank zij een goed ge slaagde verloting konden de kosten gedrukt worden en het container-ver voer van de postduiven zonder gro te financiële offers van start gaan. In het rayon „Berg en Dal" omvat tend de verenigingen uit Rijssen, En ter, Nijverdal en Holten werden ook goede resultaten geboekt. De heer H. J. Aftink behoorden hier zelfs tot de kampioenen en H. J. ten Velde be haalde een keer de eerste prijs op 3509 duiven. Holtcnarcn die lid willen worden van de pv „De Bergvliegers" kunnen zich opgeven bij één van de bestuursleden. De vereniging is eigenlijk wat aan de kleine kant en nieue leden zijn heel hartelijk welkom. De afdeling Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield maandagavond de Kerstwijding in 't „Trefpunt". De presidente mevrouw G. Slijkhuis-Dikkers sprak een woord van welkom in het bijzonder tot de heer Hofstee, onderwijzer te Bath- men die met een schoolklas deze avond zal vullen. Het programma dat de kinderen brachten, bestond uit to neelstukjes, declamatie en zang. Ze deden het heel keurig en kregen een welverdiend applaus. De dames zongen met orgelbegelei ding een vijftal kerstliederen. In de pauze werd getrakteerd op een kerst krans en cake. Na, de pauze voerden de scholiederennet toneelstukje op „Wachten op de waarheid". De mooie avond werd, nadat de presidente een woord van dank had gesproken tot de heer Hofstee en de schoolklas besloten met het zingen van het bekende kerstlied „Stille nacht, heilige nacht". Aan de heer Hofstee offreerde me vrouw Slijkhuis-Dikkers een attentie. Verschillende dames namen een fruit- bakje in ontvangst voor een zieke of bejaarde huisgenoot. Den Heere Willem Kan uyt deftich Haegsche kringen maer scecker nyet daerdoor soo by ons Volck in tel heeft eens gesegt: lek dagt, dat dit het Jaertjen nyet was maer ick vergiste myn, het was me 't Jaertjen wél! Op vier en zeventigh mach men dit vrij toe passen het was me 't Jaertjen wel, want 'et begon al goet toen ons de Olysjeicken wilden doen crepeeren en yedereen al dagt: we gaen dit jaer te voet. 't Liep aliemae! we! los. Selfs hondert kilomeeters rydt vrywel meer gheen mensch op snelle Autobaen. Wy gaaven snel wat Kopjens aen de Arabieren daarby kwam Israël wél op de Togt te staen Weest vriendelyck voor ons! klonck 't uyt 't Nabjje Oosten dot zulckx soo vlot nyet ging, daar sorgden Kaapers voor. En Neerlands Bajesvolck ging snel dit Voorbeelt volglien gaf aen de roep naer Structureel Ghewelt gehoor er gaet geen dagh voor by, dat nyet een Banck een winckel of woonhuys wordt berooft. In 't doncker noch op straet dat waegt men liever nyet, er mogt een Yemant koomen die u de beurze rooft en u de Kop in slaet En nu gaet men Policie Ridder-orden geeven misschien strackx Waepens oock, meer Mankracht noch daerby Tapt men in de Petoet oock uyt een ander vaetjen en is de tyd van „Vryheyt Blyheyt" snel voorby 't Regeergestoelte trilt, als een Eerwaarde Broeder onder het Vroome Kleedt het Schietvzer offreert en trilt noch meer wanneer men rond om de Abortus steeds heftiger het Voor en Tegen demonstreert En dan koomen daer plots die altyd kalme Boeren ftxct al hun werk-gery blockcerende den Wegh Zij pieken het nyet meer, zy zien het nyet meer zitten zy gaen de Straeten op en zeggen daer him Zeg Dit is maer naauw voorby, of andre Wegenridders sluyten de grenzen af en voeren felle Strydt Uyt het Regeerkasteel hoort men dan boose Krceten dat komt er nyet te Pas, dat 's Ongehoorsaemheyt! Dat zey men nyet, toen aksiegroepen en Studenten in naem der Vryheid, met de Vrjjheyd dreven spot toen liepen zelfs, die thans soo heftig protesteren mee in het eerst Gelid en maackten heerlyck Mot...,. Geluckig kunnen wy die spanningen ontlaaden rondom het Voetbal Veldt, daer gaet 't so vrolyck toe ick mag er hier natuurlyck nyet te veel van seggen de Voetbal is voor ons een seer heylige Koe! de heren die opt Veldt miljoenen guldens vanghen en worden lens getrapt, voor hen hoort dat by 't Vack maar erger wordt het steeds met 't Volck op de Tribune die houden noch opt Veldt, noch buyten haar ghemack In oude tyden heette het dat Sport vereedelt Men vraegt sich af wanneer die Kancker dan begon? Maar ook als Johan Cruyff met Barcelona opkomt wie nu de tachtigjaarge Oorloch feitlyck won? Maer 't ergste Feit van 't Jaer, dat is toch wel: de Reegen Want Pluvius goot uyt syn volle Rcegenton Het lyckt soo waer offer geen Eynde aen sal koomen het wisselt af met Storm en soms een uurtjen Zon Daaronder lydt de boer welligt het aldermeeste maer oock een yeder mensch, die van den Arbeyt moe- verlangt naer frisse Lugt, naer rust en vree en schoonheyt hy wilder wel eens uyt, hy wi! naer Buyten toe! Och vrienden, wat ick in deez Jaersangh heb te bieden dat is maer weynich goeds, en 't allermeest Beklach en toch is duydelyck dat 'k nyet met enckel Klaeghen met enckel Naarigheyt dit Lied besluyten mach Een Mensch die 't Leeven heeft, sich decken kan en voeden is een bevoorregt Mensch, want hy verdient 'et nyet het is slechts een Geschenk, waervoor 't hem past te dancken en danckbaer sluit ick dus dit Oudjaersavondlied Uw eyghen Nieuwsblad wenscht U allen met elckaer veel Heyl en Seegen in heta nieuwe beginnent Jaer! Nadruk verboden In het verslag betreffende de ver bouw van de Geref. Kerk bleef on vermeld dat het electriciteitswerk en het stucadoorswerk resp. werd uit gevoerd door de fa. Aanstoot en de fa. G. Spakman en Zonen. Vandaar deze rectificatie. L.S., Gaarne vragen wij even uw aan dacht voor het volgende: Zoals u weet wordt er door de Dia conie van de Hervormde Kerk elk jaar aan het eind van het jaar een z.g. „Armencollecte" gehouden, van oorsprong een collecte voor de armen der gemeente. Gelukkig verkeren we niet meer in de situatie dat wij voor de armen der gemeente een inzameling moe ten houden, maar dat houdt niet in dat er nu ook geen geld meer nodig is voor de diaconale zorg. Denk maar aan de Gezinszorg, Bejaardenzorg, waarvoor verpleeghuizen en bejaar dencentra nodig zijn. Dit jaar willen wij deze collecte ech ter besteden voor de GEZINSVER ZORGING IN ONZE GEMEENTE, die bijna elk jaar een begrotingste kort hebben wat door onze diaconie aangezuiverd moet worden. Wjj vragen daarom uw speciale aan dacht voor deze collecte, die gehou den zal worden onder het motto: VAN GEZONDEN VOOR ZIEKEN Moéhten er gemeenteleden zijn die hun bijdrage liever per bank of giro willen betalen, dan kan dit op de volgende wijze: Rabobank Holten, op onze rekening no. 32.85.00.925, giro no. van de bank 875587 Ook kunt u de collectant betaalcheque of girokaart meegeven. Wilt u bij be taling vermelden: „Wintercollecte Hervormde Diaco nie". De Diaconie. Redactie, administratie, incasseerders en bezorgers van Hoitens Nieuwsblad Zoals bij zovele huisvaders, reikt Sin terklaas mij ieder jaar, met een be wonderenswaardig gebrek aan vin dingrijkheid, naast de traditionele sokken, overhemd en stropdas, óók een .steunzool" voor mijn geheugen in het komende jaar aan, in de vorm van een zakagenda. Dit nieuw verworven boekje eens doorbladerende, trok ik daarin, naast de intussen al weer door de feiten achterhaalde .Posttarieven", ook een lijstje aan met „Titulatuur". Dit lijstje, hoe vreemd het ook mo ge klinken, voorziet blijkbaar nog steeds in een grote behoefte. Het geeft aan hoe mensen, op gekunstelde wij ze, van elkaar kunnen worden onder scheiden. Deze titulatuur eens op mijn ge mak doornemende, deed allerlei vra gen in mij oprijzen, die ik graag even aan u kwijt wil. Wat is bijvoorbeeld een „Weledelge boren Heer"? Of iemand wel of niet geboren is, is een duidelijke zaak. Maar ik heb nog nooit gehoord, dat op de vraag hoe een geboorte verlopen is, werd geant woord: „Edel". Uiteraard heb ik het even moeilijk met .Hoogwelgeboren". Dat "welgeboren" is wederom geen probleem, maar dat „Hoog" kan ik niet verklaren. Zijn alle bedden dan niet vrijwel even hoog???? Dan heb je ook nog Weledelge streng" en „Hoogedelgestreng". Iemand die „Weledelgestreng" is kan een dag later „Hoogedelge streng" zijn, door bijvoorbeeld een bevordering. Geschiedt echter die be vordering met terugwerkende kracht, dan as bij al een tijdlang „Hoogedel- gestreg" zonder het zelf te weten De „Weledelgeleerde Heer" met am bfties, kan het brengen tot „Weledel- zeergeleerde Heer". Wie dus denkt dat geleerder dan zeer geleerd niet mogelijk is, vergist z;ch deerlijk. Want de zeergeleerde en edele heren staan, wat hun titula tuur betreft, bepaald nog niet op hun maxirmum. Uiteraard kunnen zij het, met nog wat meer ambities, tot „Hooggeleerd" brengen, maar edel zijn ze dan Re laas niet meer. Dit laatste mag rus tig als inflatie op de titulatuur wor den gezien. Hoe dan ook, het doet allemaal een beetje denken aan een elf voor proef werk op school Gelukkig was 1974 het jaar, dat, via de nieuwsmedia, het bericht kwam (juist op het moment toen ik op het punt stond titulatuurs te worden) dat onze ministers, hoe excellent ze ook mogen wezen, er de voorkeur aan ga ven, niet langer als zodanig te wor den aangesproken. Ze hebben met dit besluit de stoot gegeven tot de „nivellering" in de ti tulatuur, hopende dat deze naar bene den zou doorwerken Laten wij het. in 1975 dus gewoon heb ben over „De Heer zus en zo". .Want om een „Heer" te kunnen worden ge noemd is waarachtig al een onder scheiding genoeg! In 1974 is ook geweldig veel te doen geweest over al of niet fluoriderin? van ons drinkwater, aarmee in fei te werd bedoeld: leidingwater T"- dat leidingater bestaat voor ten hoog ste vijf procent uit drinkwater. De „rest" verdwijnt in wasautomaat, vaatwasmachine emmers om van al les en nog wat schoon te maken, of wordt eebruikt voor het waspon van onze Heiliee koe" op vier rr-Mw On die vijf procent na is fluoride- ring van het leidingwater dus al zon dermeer zinloos..... Fluoridering is, naar men zegt, nodig een halt toe te roepen. Want kinderen aan halt toe te roepen. Want kinderen snoepen teveel en poetsen te weinig hun tanden. Het grote euvel, dat blijkbaar niet te bestrijden is, bestaat hieruit, dat veel ouders voldoende tijd hebben om hun kinderen vol te stoppen met snoep, maar geen tijd kunnen vinden om er op toe te zien dat hun kinderen re- In de Gereformeerde en. Herv. ker ken werd zondagmorgen op verzoek van de Synodes der beide kerken de volgende verklaring gelezen: Opnieuw wordt Israël door grote gevaren bedreigd. Het voert de stijrd om zijn bestaan in een perspectief dat, ook binnen de Verenigde Na ties, moeilijker is dan ooit. Tegen die achtergrond willen wij een beroep doen op de publieke opinie, de volksvertegenwoordiging en de rege ring. Wij hopen dat dit beroep weer klank zal vinden buiten onze grenzen, met name in de andere landeh van West-Europa. Een duurzame vrede in het Midden Oosten, gebaseerd op de erkenning van het recht op nationale zelfstan digheid van elk volk, is in aller be lang. Zulk een vrede zal grote we derzijdse concessies vergen. Wij zijn er van overtuigd, en juichen het toe, dat Israël tot die concessies bereid is zodra de Arabische wereld Israël als normale buurstaat aanvaardt. Er is van die aanvaarding helaas minder dan ooit sprake. De Palestijnse Be vrijdingsorganisatie heeft de vernie tiging van de staat Israël en de ver drijving der Joden in haar begin selprogram opgenomen en daarin tot dusver gehandhaafd. Niemand mag daar de ogen voor sluiten. Wij betreuren het dat de regeringen van W.-Europa, de een meer, de an der minder, zich in de afgelopen ja ren van Israël gedistancieerd heb ben. Daarmee hebben zij het Ara bisch extremisme in de kaart ge speeld en de gevaren voor Israël ver groot. Wij menen dat West-Europa, ook Ne derland, zijn houding dient te her zien: dat het weerstand moet bieden aan Arabische druk terwijl het nu stap voor stap wijkt, en dat het aan Israël dat met ondergang bedreigd wordt duidelijke steun moet verlenen. Het Joodse volk is in de tweede we reldoorlog door een onmetelijke ka- tastrofe getroffen. Voorkomen moet worden dat de wereld verder af glijdt naar een toestand waarin zich een nieuwe katastrofe zou kunnen voltrekken. Lijsten voor de handtekeningenac tie kunnen besteld worden bij de heer G. VV. Knapen. Larenseweg 3 (tel. 1224). Op allerlei bijeenkomsten zal u gelegenheid geboden worden uw handtekening te plaatsen, terwijl óók jongelui langs de huizen handtekenin gen zullen verzamelen. Vóór 4 janu ari lijsten met handtekeningen en vermelding van het aantal handteke ningen op elke lijst inleveren bij de heer G. Knapen, Larenseweg 3. Onthoudt Israë' deze steun niet! gelmatig en goed hun tanden poetsen. Vandaar dat er vele luide stemmen opgingen om het water te fiuorideren. Bij het opleggen van dwang om ge fluorideerd water te drinken werd evenwel voor 'n groot deel voorbij ge gaan aan de vraag in hoever over heid gerechtigd is een vorm van pre ventieve geneeskunde te introduceren. Nog afgezien daarvan is de vraag interessant of fluoridering tot het ge wenste doel zal leiden. Immers, kinde ren die overmatig snoepen, drinken in het algemeen geen ordinair leidingwa ter uit de kraan, maar frisdranken, die suiker bevatten Voor tegenstanders van fluoride ring zouden pompen of zoiets worden opgericht, waar degenen die wel hun tanden poetsen en niet overmatig snoepen, ongefluorideerd drinkwater kunnen halen in een emmertje, zo werd toegezegd. V/at erop wijst dat de deugd niet altijd loont Maar, lijkt het niet juister dat dege nen die maar raak snoepen en daarna te beroerd zijn hun tanden te gaan poetsen, zelf naar de pomp lopen?? D. J. M. In het cluborgaan van de sport vereniging Holten" van deze maand neemt voorzitter War- rink stelling tegen de onlangs verschenen Nota Sportbeleid van de minister van C.R.M. De bewindsman heeft in zijn ncta net begrip „sportieve recreatie" ingevoerd en de georganiseer de sportwereld is nu kort ge zegd bang, dat één van de oe- langrijktse gevolgen zal zijn, dat de subsidies aan de landelijke sportorganisaties worden bevro ren. Dat hierover verschillend wordt gedacht blijkt uit uitspraken van enkele belangrijke figuren uit de sportwereld van de heer Warrink, waarin wel een ernstig manco wort onderkend, maar waarin toch ook met waarderino wordt gesproken over een beleid dat de rijksoverheid op het ge bied van de sport denkt te reali seren. De heer Van Marle, voorzitter van het amateurvoetbal is blij met de nota, noemt die manco's en hoopt, dat er spoedig een tweede nota Sportbeleid zal ver schijnen, waarin minder aan dacht aan de sportieve recreatie zal worden geschonken en waar in concreter op de georganiseer de sport zal worden ingegaan (KNVB'er d.d. 21 nov. '74). Bondsvoorzitter Meuleman van de KNVB zegt ondanks kri tiek de regering en met na me het Ministerie van CRM dank voor het presenteren van de nota (KNVB'er d.d. 5 dec. '74) Het is natuurlijk het volste recht van de georganiseerde sportwe reld en van de heer Warrink om (opbouwende) kritiek te oe^- fenen op de inhoud van de Nota Sportbeleid, maar het gaat ons te ver, wanneer de heer War rink zich op denigrerende wijze over deze bewindsman uitlaat als hij zegt „Het begrip „spor tieve recreatie" moet men los zien van de totale sportontwik keling en aangezien deze minis- ter in zijn hobby soms als een sinterklaasjiguur met de finan ciële middelen pleegt om te gaan. (de stichting sociaal en cultu reel werk weet daarvan mee te praten) is het van het grootste belang dat de georganiseerde sport tot een duidelijke stand puntbepaling komt", vooral jok als hij meent daarbij de genoem de stichting te moeten aanha len. Ten eerste: de minister staat on der controle van het parlement, hij beoefent geen hobby, maar tracht een beleid te voeren. Ten tweede: de heer Warrink gaat met zijn kritiek geheel voorbij aan het feit dat duizenden kin deren en oudere jeugd in steden en dorpen nog alles missen om creatief beizg te kunnen zijn. In Holten zijn de jongelui van de Schure er mee begonnen, de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk heeft verdere initia tieven ontplooid en zet het werk voort. Door de bouw van een ontmoetingscentrum zullen zij binnen afzienbare tijd over oen betere behuizing beschikken en met hun hobby's tot een betere ontplooiing kunnen komen. Op deze wijze zullen belangrijke fi nanciële middelen goed besteed worden, mede in het belang van onze gehele plaatselijke gemeen schap. (w. b.).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1