Gereformeerde Kerk in gebruik genomen Kerstmiddag Zondagsdiensten KERKDIENSTEN Zondagsschool Grote belangstelling op Open-Huis Postkantoor sluit eerder Inbreker bij sprong door ruit ernstig gewond Kerststol en kerstkransjes- verkoopactie supporters vereniging s.v. „Holten" Zangkerkkoor ie Kerstdag oud- papier Begroting goedgekeurd Burgerlijke Stand Hervormden werkten mee Woorden van dank V ergader-ruimten gemoderniseerd VERWERPING Advertenties Oudejmrsmmmer Aan onze abonnees School Dijkerhoek Vier duizend gulden aan KERSTWIJDING Officiële publikatie OPENBARE KENNISGEVING Vrijdag 20 december 1G74 26tse jaargang - no. 51 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. MondeeL Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 HOLTENS NIEUWSBLAD v erzetstraat i u, ter. Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3 75 por kwartaal, 17.50 per half jaar, 115— per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad HOLTEN Geboren: Bart z.v. K. van Bruggen en J. M. Traanman. Hendrik Jan z.v. J. W. Kettelarij en A. J. J. van der Linden. Karin Susanne d.v. J. A. O. Rappa en G J Scheffer. Gehuwd: G. J. E. Keuterman, 22 jr., Holten en H. W. Beltman, 19 jr. Holten. H. J. Willems, 27 jr., Hol ten en A, Meerman, 31 jr., Holten. BEVOLKING Ingekomen: B. J. M. Arends en gez. van Tubbergen. G. A. Over- velde-van Sweden van Apeldoorn. Vertrokken: Mej. A. Kimura naar Brazilië. E. G. van Bergen en echtgen. naar Zoetermeer. Arts Vrijdag 5 u. t.e.m. maandag 8 u. W. R. van Couwelaar, tel. 2750 (Uit sluitend voor spoedgevallen). Bood- schapen bellen: 11 en 4 u. Eerste en tweede Kerstdag: P. Hut, Molen- belterweg 15, tel. 1280. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, tel. 2356.Tijd ens de Kerstdagen: zus ter M. v.d. Zand, Markelo, tel. 1285. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zatedags van 8-10 u. bij mevr C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438, b.g.g. mevrouw J. Beld- man-Aanstoot, tel. 1799. Ziekenvervoer Tel. 2980 en 1338 J. Aanstoot, b.g.g. tel. 1320 (A. Müller). Tandarts H. Hansman, Grote Maatweg 36, Wierden, tel. 05478-1765. 25 en 26 de cember: L. G. Dekker, Mare. Samu- elstraat 3, Enter tel. 653. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Gr. Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Bureau Holten gesloten van 20 dec. t.m. 1 januari (zie adv. en bericht). Oppascentrale J. v.d. Meer, Canadastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 u.). Dierenarts Weekend en de beide Kerstdagen Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsd'enst T.e.m. zon. 22 december J. Hof, Sche penenstraat 16, tel. 1697. Ma. t.e.m. zo. C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag Van 9-11 u. aan 't slacht huis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 21 december t.e.m. vrijdag 27 december. Electra: H. Heijink, Kolweg 44. tel. 2124. Gas J. Bosschers Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (C. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). I Op bovenstaande foto zijn twee ver warmingsmonteurs van Lammers Technisch Installatiebedrijf te Holten bezig met het leggen van 1440 meter slang van hoogwaardig materiaal als onderdeel van de vloerverwarming in de Geref. kerk. Deze 1440 meter, verdeeld over 12 groepen zijn bestand tegen hoge druk zowel als temperatuur. De tempera tuur van de gehele kerkvloer kan maximaal 28 graden worden en dit werd op de eerste zondag dat er weer dienst gehouden werd als prettig er varen. Het voordeel van een geheel verwarmde vloer is dat de warmte veel gelijkmatiger wordt verdeeld en juist daar de warmte geeft waar die verlangd wordt. Het feit dat deze verwarming volko men geruisloos werkt is voor een kerkgebouw van belang. De Geref. kerk heeft wat Holten betreft hier mee een primeur. In Lochem en Raalte zijn kerken die al enkele ja ren dit systeem van verwarming 'heb ben en in Zweden kent men vloer verwarming reeds meer dan 10 jaar. HOLTEN HERV. KERK: 9.00 en 10.30 u. ds. A. Schellevis. Extra coll. „Solidaridad" Oppasdienst: mevrouw Bolink, Betsy Westerik en Willemien Loman. Kerst avond: (24 dec.): 22.00 u. Open Deur- Samenkomst. Ds. A. Schellevis, m-m.v. ,,HMV". 23.45 u. Open Deur- Samenkomst. Ds. A. Schellevis, met medewerking van Jongerenkoor. Eerste Kerstdag: 9 en 10.30 u. ds. P. [Lugtigheid. Oppasdienst: mevrouw Derksen, Feny Scheperboer en -Hen- ny Baltus. Tweede Kerstdag: ds. Beerthuis van Bathmen. In alle diensten extra col lecte voor „Kerk en Wereld". GEREF. KERK: 9.30 en 15.00 u. ds. H. van Twillert. In beide diensfien is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. Eerste Kerstdag: 9.30 en 15.00 u. ds. G. W. H. Peddemors. Oppasdienst de dames G. Schuppert-Stam, W. Aan- stoot-Harmsen, J. G. Stam-Bosschers en H. Meijerink-Hasewinkel. Tweede Kerstdag: 9.30 u. Zangdienst m.m.v. Holtense Muziekvereniging. Tijdens de Kerstdagen is de eerste collecte voor de zending en de twee de voor verbouw van de kerk. R.K. KERK: Zaterdag 17.00 u. zon dag 9.30 u. Dinsdag 24 dec. 22.00 u. Nachtmis. Eerste kerstdag: 9.30 u. Tweede Kerstdag: 9.30 u. Ger. kerk: 25 dec. 9.30 en 15 uur. 26 dec. 9.30 u. Ned. Herv. kerk: 24 dec. om 22 en 23 u. Kerstnachtbijeenkomsten. Aan beide diensten vooraf samenzang. 25 dec. 9 en 10.30 u. 26 dec. 10 u. R.K. kerk: 24 dec. 22 u. Nachtmis. 25 dec. 9.30 u. Mis. 26 dec. 9.30 u Nieuw Heeten op 24 dec. om 24.00 u. Nachtmis. DÏJKERHOEK: 9.30 u. ds. C. C. Ad- dink, collecte „Solidaridad". Eerste Kerstdag: 10.00 u. ds. Schellevis. Ex tra collecte. ..Kerk en Wereld". OKKENBROEK: 10.00 u. ds. J. Beerthuis van Bathmen. Eerste Kerstdag: 10.00 u. ds. M. de Heer, 19.00 u. Kerstfeest Zondagsschool. Tweede Kerstdag: 10.00 u. ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. Uitgangscoll. tijdens de Kerstdagen voor „Kerk en Wereld". NIEUW HEETEN Dinsdag 24 dec.: 24.00 u. nachtmis. Ie Kerstdag: 8 en 11.00 u. 15.30 u. Plechtig Danklof met kerstliederen. 2e Kerstdag: 8 en 11.00 u. NIEUW HEETEN R.K. KERK: Zaterdag 19.00 u.. zon dag 8.00 en 10.00 u. Met een „open huis"is de verbouwde en gemoderniseerde gereformeerde kerk van Holten vrijdagmiddag en -avond onder zeer grote belangstelling weer in gebruik genomen. Vrijdagavond droeg de bijeenkomst een meer officieel karakter en sprak ds. G. W. H. Peddemors, die op de vraag „Hoe vindt u de kerk?" in de vorm van een daverend applaus een duidelijk antwoord had gekregen, een openingswoord. We kennen, zo zei hij, allemaal de uitdrukking ,,'t zit 'm niet in de kerk" en dat is ook zo. Maar toch zit het ook ergens wel weer in de kerk, want de blijde boodschap van het evangelie vraagt om een passende entou rage. Het evangelie vraagt de ruimte die past bij de blijheid van het evangelie. Men heeft ook bij deze inwendige verbouwing, zeg maar gerust een ware metamorfose, niet met alle wensen rekening kunnen houden, maar toch zal iedereen moeten bekennen, hier is wat schoons tot stand gebracht en in z'n totaliteit een prachtig geheel. Wij mogen hier elke zondag onze God ontmoeten en samen hier het feest van de liturgie vieren. Er bestond grote belangstel ling voor het 'Open Huister gelegenheid van het weer in ge bruik nemen van de verbouwde Gereformeerde kerk. Op de foto ds. G. W. H. Peddemors tijdens zijn toespraak. Ds. Peddemqrs sprak hierna een woord van welkom en deelde mee dat van burgemeester mr. W. H. Enklaar, die wegens verblijf elders zeer tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn, een schrijven was ontvangen waarin de burgemeester namens het gemeente bestuur de Geref. Kerk gelukwenste met hetgeen tot stand is gekomen. Ds. R. A. Hoogkamp te Hoogeveen, die enige eken geleden wegens eme ritaat afscheid nam van de Geref. Kerk van Holten wenste de kerke- raad en gemeente van harte geluk met de prachtige kerk. Hij vond het liturgisch centrum met preekstogl, doopvond en avondmaalstafel alles in strakke lijnen en donker getint, wel een tikkeltje „gedurfd". Hij sprak zijn vreugde uit over het feit dat bij de bouw alles zo vlot was verlopen en bood mede namens zijn vrouw voor het liturgisch gedeelte een prachtig avondmaalstel van aar dewerk aan. Moge het feest van het avondmaal in 't kerkgebouw nog vaak gevierd worden en nog vele kinde ren bij dit doopvont het teken en ze gel van het verbond Gods ontvangen en moge het de gemeente in dit kerk gebouw onder Zijn zegen welgaan zo besloot ds. Hoogkamp. Ds. P. Lugtigheid, die sprak namens de Hervormde kerkeraad zei een beetje jaloers te zijn in de goede zin van het woord op de gerefor meerde kerkleden die op hun kerk wel een beetje trots mogen zijn. De Hervormde gemeente is blij dat men door het beschikbaar stellen van de hervormde kerk toch ergens nog heeft mogen meewerken aan het prachtige geheel. Namens de Her vormde Kerkeraad bood ds. Lugtig heid een prachtige plant aan. Ar chitect L. C. v.d. Bovenkamp te Hol ten bracht hulde aan allen die in zo korte tijd (er werd aan de. verbouw begonnen na de bouwvakvakantie) dit hebben bereikt. In verschillende kranten werd ge schreven dat de opening was gepland op 1 november, maar deze datum werd genoemd vóórdat er een aanne mer was „uitgeloot'. Tijdens een vergadering met de aannemers bleek dat niemand kans zag om op 1 november de verbouw klaar te hebben en zodoende werd de streefdatum gesteld op 1 december. De timmerlieden, de metselaars, de loodgieters, de schilders en al die andere vakmensen hebben dag in dag uit hun uiterste beste gedaan om dit werk op de geplande datum (1 de cember) af te hebben en dit was nog bijna gehikt "ook. Zonder ook maar iemand te kort te willen doen meen ik, zo zei de heer v.d. Bovenkamp toch even te mogen noemen voorman-timmerman Jan Willem Baltes. Namens de hoofd en onderaannemers en hemzelf bood de architect een tweetal fraaie bak ken aan met vaste planten, die een plaatsje kregen aan weerszijden van de preekstoel. Aan het slot van de avond sprak ds. Peddemors woorden van dank tot de kerkeraad van de Hervormde Gemeen»; voor het beschikbaar stel len van de kerk tijdens de verbou wing. Dat de Hervormde Kerk zo spontaan een „offertje" gebracht heeft in het verzetten van de aan vangstijd van de kerkdienst wordt hoog gewaardeerd en dat op dit broeders en zusters van hun belang stelling blijk geven, bewijst dat men meeleeft, ook dit is een vorm van oe cumene. Ds. Peddemors sprak verder woor den van dank tot 't gemeentebestuur van Holten, tot de architect dc heer van der Bovenkamp, tot de aanne mers en hun personeel, en tot de Bouwcommissie die met veel liefde en enthousiasme veel en belangrijk werk heeft gedaan. Zonder iemand tekort te doen moet de naam ge noemd worden van de heer Freek Schuppert die bijna dagelijks op de „bouw" te vinden was. Dank bracht ds. Peddemors ook aan het leger van vrijwilligers d i hun vrije tijd hebben opgeofferd. De mannen bij het bikken van stenen, het opruimen van puin. graafwerk etc. en de vrouwen bij het schoon maken van de kerk en de verschillen de bijgebouwen. Ook de jeugd der kerk was vol belangstelling maar dat niet alleen ze heeft ook daden gesteld o.a. door middels een bezar een flink bedrag op tafel te leggen voor het inrichten van de nieuw gebouwde re creatiezaal. Ds. Peddemors die ook hartelijk dankte voor de geschenken die werden aangeboden zei tenslotte: De verbouw en nieuwbouw heeft na tuurlijk financiële consequenties, noem het maar financiële last maar schrijf last dan niet met een hoofd letter. De uitbreiding aan de Dorpsstraat bestaat uit een brede gang die uit komt in een hal met een galerij trap (waraonder toilettengroep) die toe gang geeft tot 2 galerijen en tevens kan men vanuit deze hal de kerk ruimte binnentreden. In de kerkruimte zijn nieuwe prettig zittende' banken geplaatst. Het pla fond is bekleed met houtwolcement platen die blauw zijn gesausd. Ver der kan door middel van een schuif wand het aantal zitplaatsen met 80 a 90 worden uitgebreid zodat dit than plm. 725 bedraagt. Aan de achterzij de (naast het gemeentehuis) kwam een nieuwe ingang naar de kerk ruimte en de nieuwe recreatiezaal met doorgang naar het bestaande ge bouw „Rehoboth", Het is mogelijk om de recreatiezaal met invlidewa- gens te bereiken d.m.v. naast de trap gelegen aflopend gedeelte. Aan de stationsstraatzijde is de be staande ingang vernieuwd om dag licht in de entree onder de toren te verkrijgen. De bestaeande vergaderruimten zijn uitgebreid en gemoderniseerd en van een nieuwe inventaris voorzien. Aan de nieuwbouw, verbouw en in richting werkten mee de Holtense firma's Vukkink en Zoon (timmer werk) Jansen en Klein Velderman (stucadoorswerk) Schuppert en Meij- erink (schilderwerk), Lammers Tech. Installatie (verwarming en sanitair) en gebr. Schuppert BV (vloerbedek king etc.). Zaterdagmorgen, 21 december, organiseert de Supportersvereniging van de S.V. „Holten" ten behoeve van de training en de begeleiding van de junioren en pupillen van de S.V. „Holten" een kersstol en kerstkrans jesactie. Een heerlijke kerststol in prachtige doos echt een cadeau voor vader en moeder wordt U aangeboden voor f 5.50 (winkelprijs tenminste f 7.50) en pakjes heerlijke kerstkransjes van 220 gram; 1 pak je f 1.50, 2 pakjes f 2.50. De kerststollen en -kransjes zijn, zolang de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij Foto ten Velde, Dorpsstraat 44, tel. 1850 en bij de voorzitter van dc supportersvereniging, de heer H. H.' Pieters, Verzetstraat 26, tel. 2607. De Supportersvereniging zal op maandag 30 december, een verwerping houden van vleeswaren, wild en andere aantrekkelijke voorwerpen voor „Taofelkesaovond", in het Ontmoetingscentrum op Meermanskamp. Aanvang plm. half acht. I-Iet postkantoor zal op dinsdag 24 december om 16.00 uur en op dinsdag 31 december om 15.00 uur gesloten zijn. Aan de dienst van 10.30 uur in de Ned. Herv. kerk zal door het Her vormd kerkkoor medewerking worden Advertenties en berichten voor het Oudejaarsnum- mer van 27 december, moeten In verband met de Kersitdagen uiterlijk maandag 23 december, 11.00 uur voormiddags in ons bezit zijn. Slechts bij ho ge uitzondering zal hiervan kunnen worden afge weken. Behalve op de Kerstdagen kan er n.l. op dinsdag 24 december op de drukkerij niet gewerkt worden. Redactie en Administratie Dinsdagavond om kwart over elf bleek dat inbrekers bezig waren bij de scholengemeenschap in De Haar. Toen twee politiemannen een kijkje gingen nemen, zagen -e dat 2 man nen in een zilverkleurige auto in vol le vaart wegreden. De politie zette nog een achtervolging in, maar kon de auto niet tot stoppen dwingen. Wel werd het kenteken opgenomen, dat bleek op naam te staan van L. M. uit Velp. Een uur later werd de auto in Die ren aangehouden. Het bleek dat een hevig bloedende man in de auto van M. zat. Deze man, A. B„ eveneens uit Velp was bij zijn vlucht uit ds school in Holten door 'n ruit gespron gen waardoor drie pezen in zijn rech terpols werden doorgesneden. De Betaling abonnementsgeld jaar 1975. Met ingang van 1 januari 1975 bedraagt het abonnement op ons blad f 17.- per jaar, of f 8.50 per half jaar. U kunt het bedrag voldoen op postrekening van de Rabobank nr. 875587. U kunt ook bijschrijven op onze rekening-courant bij deze bank. nr. 32 85 01 476. Gaarne vermelden abonnement Holtens Nieuwsblad. Tevens kunt U contant betalen tijdens de uren van openstelling van boven genoemde bank. man had een ernstige slagaderlijke bloeding en werd naar het gemeente ziekenhuis in Arnhem gebracht. M. werd in Dieren opgesloten. In de school werd veel overhoop gehaald, maar er wordt niets vermist. Een dames-toneelgroepje van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft dinsdagmiddag in zaal 'Amicitia' de Bejaardensocieieit Holten en een aantal gasten een hoogst plezierige middag be zorgd met het toneelstuk 'Een heel kleine kalkoen' door P. As- sinder. Voordat de dames het leuke spel over het voetlicht brachten werd een Kerstliturgie uitge voerd. Er werden een aantal be kende kerstliederen gezongen waarbij de heer D. J. Schuppert de bejaarden op het orgel bege leidde. De drie zusjes Span speelden enkele kerstliederen op de blok fluit. Het toneelstukje werd op gevoerd door de dames Klein Oolbekkink-Kevelam, Pekke- riet, Wïbbelink, Vukkinkvan- Bussel en Stoevenbelt. De presidente van de Bejaar- densocieteit mevr. C. P. K. En- klaar-van Andel sprak een luoord van dank tot allen die aan het welslagen van de jaar lijkse kerstmiddag meewerkten. Het „jaaroverzicht" van de papier acties dat één dezer dagen aan de ouders is toegestuurd, zag er wel zeer glorieus uit. Negentien honderdvierentzeventig is een goed papierjaar geweest Dankzij een kiloprijs die zelfs tot 23 cent steeg, werd het enorme bedrag van vierduizend gulden gehaald! Dit gehele bedrag kwam ten goede aan de school. Het werd nuttig be steed aan: boeken, grammofoonpla ten. biologiemthode, informatiekaar- ten. dia's, filmstrips, handenarbeidar- tikelen, handwerkmateriaal, de vie ring van Koninginnedag, zwem- en leeswedstrijden. bezoek aan het over dekte zwembad, museumbezoek enz. Zondag a.s. 22 december begint de Zondagsschool om half 12. Na afloop van de kerkdienst gaan we met el kaar naar de kerk. Daar oefenen we voor het Kerstfeest en hopen dan omstreeks half 1 klaar te zijn. Ons Kerstfeest vieren we evenals vo rig jaar in een gezamenlijke dienst en wel op Eerste Kerstdag om half 4 in de Ned. Herv. kerk. Alle ouders, grootouders en andere belangstellen den zijn van harte welkom. Alle kinderen verzamelen zich om kwart over drie bij de Dorpsschool en gaan in klasseverband naar de kerk. Namens het Zondagsschoolpersoneel wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 1975. Na een marathon-zitting van bijna negen uur heeft donder dagavond de raad de begroting der gemeente en de begrotingen van de verschillende gemeente bedrijven met algemene stem men goedgekeurd. We komen in ons blad van vrijdag 27 decem ber hierop uitvoerig terug. Red. H. N. Woensdagavond werd door de af deling Honen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een Kerstwijding gehouden in zaal „Amicitia". De zaal was gezellig gemaakt met kerstbakjes, die 's morgens door een veertigtal dames gemaakt waren. De presidente mevr. Robers opende de bijeenkomst met een gedeelte te lezen uit het dagboek van dr. J. C. A. Fetter. Er werden o.a. gedichten voorgelezen en een koortje zong ad- ventsliederen. Na de pauze werd er een toneelstuk opgevoerd, door eigen leden. De sa menzang en het koortje werden be geleid door Bert Fransen. Deze druk bezochte avond werd besloten met het gezamenlijk zingen van „Ere zij God" SLUITING GEMEENTEDIENSTEN Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat op vrijdag, 27 december a.s. alle gemeentedien sten en -bedrijven zullen zijn geslo ten. Openstelling bureau Burgerlijke Stand Het bureau van de Burgerlijke Stand is op vrijdag, 27 december a.s. ge opend des namiddags van 14.00-15.00 uur, uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten en overlij den. In geval van overlijden tijdens de Kerstdagen gelieve, voor het vaststel len van de datum van begraving, men contact op te nemen met de heer D. J. Pekkeriet, Neerdorc 4, telefoon 1552. Datum, 18 december 1974. Burgemeester en wethouders voor noemd. De secretaris, G. J. Langenbarg De burgemeester, W. H. En/laar. Regeling ophalen huisvuil in verband met de komende feestdagen Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in verband met de komende f stdagen en de sluiting van de gemeentediensten op vrijdag, 27 december a.s. geen huis vuil zal worden opgehaald op don derdag, 26 tember en vrijdag, 27 december a.s. De containers bij de werf gemeente werken aan de Waagweg zijn op voornoemde dagen gesloten. Het ledigen van de containers, staan de bij particuliere bedrijven, ge schiedt niet op 26 december maar op vrjjdag, 27 december a.s. 20 december 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, W. H. Enklaar de secretaris G. J. Langenbarg,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1