Tuincentrum open GOED LICHT Zondagsdiensten Praatavond op 15 november Voorbereiding carnavalsseizoen van de „Fienpreuvers" KERKDIENSTEN Yrouwen stalen f 7000 Successen „Holtense Boerendansers5 „GEVEN.... VOOR LEVEN Gespreksdienst van de Hervormde gemeente ONZE AGENDA 40LTENsM0fK POSTZEGEL VERZAMELAARS OPGELET Op klaarlichte dag Aan de leden der Herv. Gemeente Balkmietje in Finland geland Ledenvergadering O.K.l.A. ZONDAGSSCHHOL- NIETJWS BURGERLIJKE STAND Gevonden - Verloren AUTOCROSS HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, f7.50 per halt jaar, f 15.per jaar, Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g, v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 8 novembe. ia/4 26ste jaargang - no. 45 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kol weg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 dRfiM 5! Burgemeester mr. W. H. Enklaar heeft maandagmid dag Holtens eerste tuincentrum ,,'t Holten Höfke" aan de Markeloseweg officieel geopend. Mr. Enklaar zei in een korte toespraak blij te zijn met het tuincentrum, dat in een behoefte voorziet en hij wenste de heer Mulder (die ook een dergelijk centrum in Twello heeft) goede zaken. Namens de Holtense Handelsvereniging sprak de heer W. ten Berge. De heer Mulder dankte voor de goede wensen en hij bood mevr. C. P. K. Enklaar-Van Andel een prachtige plant aan. De heer Mulder sprak tevens een woord van dank tot het gemeentebestuur voor de medewerking die werd verleend bij de vestiging van het tuincentrum, tot de vroegere bewoner van het pand, de heer Haarman en de buren waarvan ook veel medewerking werd ondervonden. NED. HERV. KERK. 10.30 u. ds. G. Lugtigheid (Gezinsdienst). Extra collecte voor „Steun aan kleine Port. kerken in R.K. landen". Oppas dienst: mevrouw van Iperen, Gerida Hols en Ineke Wolters. 19.80 u. Gespreksdienst in „Irene". Voorganger ds. C. C. Addink. Thema „De overwinning van het geweld". Medewerking van het Jeugdkoor. GEREF'. KERK (Diensten in N.H. Kerk): 9.00 u. en 2.30 u. ds. R. A. Hoogkamp. In de namiddagdienst af scheid van ds. Hoogkamp. In beide diensten is de eerste collecte de Dankdagcollecte en de tweede voor verbouw van de kerk. R.K. KERK (Geb. „Irene"): zater dagmiddag 5.00 u., zondagmorgen 9.30 u. NED. HERV. KERK: 10.00 u. ds. C. C. Addink. Extra collecte (zie Hol ten). GEREF. KERK: 10 u. ds. P. J. Mackaay uit Lemele. ThemaZen ding. NIEUW HEETEN R.K. KERK: zaterdagavond 19 u., zondagmorgen 8.00 u. en 11 u. Artsen Vrijdag 5.00 u. tot maandagmorgen 8.00 u. W. R. van Couwelaar, Holter- enkstraat 18. tel. 2750 (Uitsluitend voor spoedgevallen). Boodschappen 11.00 u. en 4.00 u. Wijkverpleging Zuster W. Slomp-v.d. Stouw, Won- daalsestraat 10, Markelo, tel. 05476- 1242. Ziekenvervoer Garage A. Müller, tel. 1320, b.g.g. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevrouw (i. Knijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tel. 1799. Tandarts L. G. Dekker, Marcus Samuelplein Enter, tel. 653. Spoedgevallen: 6-7 nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve, dinsdagmid dag en donderdagochtend, in 't Groe ne Kruisgebouw Gaardenstraat 33, G. J. Kraay, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Overijssel, Jonchee- relaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Gaardenstraat 33. F. W. Kraayeveld. Spreekuur: werkda gen 8.30-9.30 u. of na tel. afspraak 1436 en 2298 b.g.g. 05486-4126. Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, telefoon 1515. Wachtdienst Vleerkeuringsdienst Tot en met zondag 10 november C. Dijkstra, Schoolstraat 5, telef. 1833. Maandag 11 tot zondag 17 november H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan 't slacht huis, telefoon 1318. Storingsdienst Zaterdag 9 tot en met vrijdag 15 no vember: Electra: H. J. Wansink, Lageweg 9, tel. 2789. Gas: J. Bosschers. Beu- seberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau) 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). Tegelijk met de verkoop van Kin derpostzegels, die maandag 11 nov. van start gaat. kunnen ten postkan tore eerste dag enveloppen worden •ongeboden. Enkele vrouwen hebben maandag morgen toegeslagen in Neerdorp bij Holten: terwijl twee vrouwen land bouwer H. J. S. en diens echtgenote in de keuken aan de praat hielden, zijn andere vrouwen de woonkamer binnengedrongen, waar ze zevendui zend gulden uit een geldkistje ont vreemden. De familie S. heeft de diefstal ove rigens pas dinsdag ontdekt en aan gegeven bij de politie. Omstreeks half tien maandagmor gen kwamen twee vrouwen bij de fa milie S. aan de deur. Zij boden de kens en een overhemd te koop aan. Beide vrouwen hielden het echtpaar S. enige tijd bezig en in die tijd moe ten twee andere vrouwen de woonka mer zijn binnengedrongen. Buren hebben namelijk op die tijd een paar vrouwen naar buiten zien komen en later de vrouwen die de dekens te koop aanboden. Zoals andere verenigingen elk jaar opnieuw jaarvergaderingen organise ren om het beleid te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden, zo roepen wij u ook op voor een praat avond op vrijdag 15 november om 8.00 uur in gebouw „Irene". Op de ze avond zullen om te beginnen spre kers namens diverse colleges (diako- nie, kerkvoogdij, ouderlingen en pre dikanten) kort uiteenzetten hun be leid over het vorig jaar en hun ziens wijze op de toekomst, opdat men weet hoe er wordt gewerkt. De gemeente krijgt dan de gelegen heid om in dit werk mee te leven door het beleid opbouwend en kri tisch te bezien. Een ruime mogelijkheid tot een spon taan gesprek is op die avond aanwe zig. De gemeenteleden kunnen op de vol- Van de honderden ballonnetjes die ter gelegenheid van de opening van de speeltuin op de Kol de lucht ingin gen is het ballonnetje dat door Lex Schelvis van de Kolweg 31 werd op gelaten geland in Eurajoki in Fin land. Het ballonnetje dat werd ge vonden door Heikki Kalli, had een afstand afgelegd van plm. 1500 kilo meter en dat betekende voor Lex de eerste prijs. De tweede prijs was voor Jan Kalfsterman, Stationsstraat 9. Zijn ballon werd gevonden door Ro sa Hofstedt bij het plaatsje Faabogr op het eiland Fyn (Denemarken). Afgelegde afstand plm. 450 kilome ter. Dianne Bosschers uit de Weverstraat 19 kreeg de derde prijs. Haar ballonnetje liet het afweten na een reis van 350 kilometer. Het werd gevonden dóór Helmut Hartwiich uit Tetenheusen Sleeswijk-Holstein). Alle jongelui proficiat! gende wijze een inbreng in het ge sprek leveren: a. mondeling, door ter plaatse de vragen te stellen. b. schriftelijk, door hun vragen in te leveren aan het begin van de gemeenteavond. Wij hopen dat we, door samen met elkaar te spreken, horende de wen sen die er leven in de gemeente, ko men tot een bewuster levende kerk gemeenschap. De kerkerazd. Op zaterdagmorgen 9 november vindt in de garage van Gemeentewerken aan de Waagweg een verlieh- tingscontrole plaats. U kunt 's morgens tussen 9 en 12 de verlichting van uw auto, enz. laten controleren, zo als koplampen, achterlichten, stoplichten en eventu eel andere lampen. Vooral als u weet dat heel veel auto's met verkeerd afgestelde lichten rijden, is een ritje naar de controle welbesteed. Tenslotte: Veilig Verkeer afd. Holten con troleert uw verlichting geheel gratis. 't Gaat heel goed met folkloristi sche boerendansgr-jep „De Holtense Boerendansers". De dansgroep die trouw elke week oefent onder de vak kundige dansleiding van mevr. T. Mossink-Wittenberg en het echtpaar G. Plekkenpol uit Laren, is uit ge groeid tot een ervaren dansgroep. Bij het laatste optreden brachten de Hol tense boerendansers maar liefst 25 dansen die enthousiast door het pu bliek in Warnsveld werden ontvan gen en de groep werd verzocht om zo spoedig mogelijk nog een demon stratie te verzorgen. Op 17 augustus j.l. was de groep op 2 plaatsen uitgenodigd, 's middags werd het concourshippique in Rijs- sen op geluisterd met de folklore dan sen en 's avonds werd in Zutphen gedanst. De Industriële Mij. Zutphen bestond n.l. 50 jaar en wilde dit festijn groots vieren met TV artiesten en natuurlijk met de Holtense Boerendansers. De boerendansers waren speciaal uitge nodigd om de gasten uit Rotterdam en Gouda eens deoude folklore uit Gelderland en Overijssel te laten „proeven". De gasten (bestaande uit het bestuur van de Internatio Müller groep, Econosto en Flamco Gouda) „Kalisterman" werd maan dvergadering ge- wKuse Touwtrek- „OlKlA" (Onze Kracht kersvereniging Is Achteruit). Voorzitter Wim Lubbersen sprak een welkomstwoord waarna secreta ris E. Struik de notulen las die on veranderd werden vastgesteld. Als besteuurslid werd herkozen voorzitter Lubbersen en in plaats van B. J. Paalman, die niet herkies baar was. werd gekozen Allard Hug- genhorst. De functies in het bestuur zullen onderling worden geregeld. Na de pauze kwam in bespreking het win- terprogramma. Er werd besloten om deel te nemen aan een viertal toer nooien o.a. in Doetinchem tei'wijl zo mogelijk dit jaar nog in samenwer king met de vereniging te Bathmen een gezelligheidsrit met aansluitend een gezellige feestavond georgani seerd zullen worden. Reeds geruime tijd zijn de „Fien preuvers" bezig met de voorbereidin gen voor het seizoen 1974-1975. Zoals u elders in dit blad kunt lezen is de officiële start op zaterdagavond, 16 november a.s. in de Residentie „Amicitia". Prins Berend Willem Dapper zal tijdens deze avond zijn hoge ambt overdragen. Aan wie?? Op 18 januari wordt het zo langza merhand traditionele Prinsenbal ge houden. Het ligt ook nu weer in de bedoeling dat tijdens deze avond Holtense artiesten optreden. De mu ziek op het Prinsenbal wordt ver zorgd door Ben Lansink. Dè grote Carnavalsdag in Holten: 8 iebruari 1975. Plannen worden gemaakt om dii'ekt na afloop van de optocht, voor het eerst een kindercarnaval te organi seren. 's Avonds wordt wederom het jaarlijkss gecostumeerde carnavals bal gehouden. Muziek: saturnuskwar- tet. Alle feestavonden vinden plaats in Residentie „Amicitia". Dit seizoen zal de Hofbar der Fien- Dreuvers gevestigd zijn bij café Kalfsterman. Zo u ziet een aantrekkelijk carna valsseizoen. en om niets te hoeven missen, doet u er goed aan nu reeds bovengenoemde data te reserveren. Voorts heeft het bestuur de vereren de uitnodiging ontvangen om met Prins en zijn gevolg aanwezig te zijn op zittingsavonden van de Meerpoe- t'n, Goor en van de „Blauwe Schuit" te Nijmegen. Tenslotte, diegenen die nog niet in het bezit zijn van ledenkaarten 1974-1975, kunnen zich opgeven bij Fo to ten Velde, Dorpsstraat 44 of bij ca fé J. Maats. waren onder de indruk met welke klase en flair de dansen werden uit gevoerd en waren enthousiast toen conferencier „Gaitjan van Achteren" uut Brummen de gasten uitnodigde Om met de dansers van de dans groep een paar dansjes te maken. Aan de uitnodiging werd graag vol daan. Verder zijn er nog in een tal van plaatsen demonstraties verzorgd en zullen er in de komende maanden nog vele volgen. De secretaris heeft verschillende con tacten gelegd in het buitenland, waar zeer zeker enkele buitenlandse reizen uit voort zullen komen. Mochten er nog Holtense echtparen zijn die graag tot deze gezellige dansgroep willen toe treden, dan is het nu hun ideale kans om dan in het voorjaar de de monstraties mee te verzorgen. De voorzitter de heer J. Mossink tel. 2070 zal graag alle inlchtingen ver strekken over toetreden tot de boe- rendansgroep. Meisjes en jongens en ook vaders en moeders, opa's en oma's ooms en tan tes. Ja de hele familie moet het we ten. Wat? Nou gewoon het volgende a.s. zondag 10 november is er gezins dienst in de Ned. Herv. Kerk om 10.30 uur en dan komen we alle maal. Jullie, ouders, jullie en ande re belangstellenden om je te horen zingen in de kerk, misschien wel om naar je te luisteren, omdat je aan al le mensen iets mag vertellen. We komen deze keer met ons allen om 10.15 uur bij de Zondagsschool en gaan dan gezamenlijk (de kinderen bedoelen v/ij natuurlijk) naar de kérk om daar als een grote Zondagsschool bij elkaar te zitten. Vader en moeder zitten dus ergens anders, je mag ze voordat de dienst begint best toezwaaien, maar als de dominee kanit zijn we allemaal muis stil. Tot zondag dus, Het Zondagsschoolperaoneel. Geboren: William zv D J van Zon en J Smale Willem Jan zv J H van der Pluijm en F J G Stegeman Ivo zv H van Veen en R Aubertijn. Overleden: D Paalman, oud 83 jaar. Ondertrouwd: G H Schooien, oud 22 jaar Deventer en J H Tuitert, oud 19 jaar Holten P Jansen, oud 22 jaar Holten en M T van der Werf, oud 22 jaar Holten. Gehuwd: J ter Stal, oud 25 jaar, Hol ten en H A Baltes, oud 24 jaar, Hol ten ME Kappert, oud 24 jaar, Hol ten en M Linde, oud 22 jaar, Holten. BEVOLKING Ingekomen: H R Faber, en echtgen. van Bathmen G Schalen van Wijhe G J te Wierik van Borne. GEVONDEN: Portemonnaie. Leren bal. Zwarte kunstleren vinger-hand schoenen met rode streep. Bruine zak met gymschoenen en blauw gym-pak- je. Blauw overgeschilderde heren fiets. Groen gespikkelde kinder wantjes. Knip-portemonnaie. Ring- kanarie no. VE07 47.71/NB. VERLORENPaars-blauwe heren fiets, merk Batavus. Blauwe heren fiets, oud model met nieuwe banden. Heren-horloge, merk Pontiac, zwart bandje. Bruine want. Een aktie gericht op bestrijding van kanker bij jeugdigen. want kanker doodt in de meest ontwikkelde landen meer kin deren dan enige andere ziekte. Wist u eigenlijk... dat kanker ook bij kinderen voor komt? En wist u dat kanker meer kinderen in Nederland doodt, dan enige ande re ziekte? Deze kinderen worden getroffen door één van de vijftig vormen van deze kwaadaardige ziekte, die boven de leeftijd van 15 jaar bekend zijn. Som mige vormen van kanker moeten tot de jeugdziektsn worden gerekend. Andere vormen komen ook op oude re leeftijd voor. Kanker bij kinderen heeft jarenlang in een zeer kwade reuk gestaan. Daarom achten ook nu nog velen de toekomst van het kind met kanker uitzichtloos. Ten onrechte! In de laatste tientallen jaren zijn in de strijd tegen kanker bij kinderen, belangrijke vorderingen gemaakt en winsten geboekt. Reeds nu kunnen de behandelingsresultate- van bepaal de vormen van kinderkanker beter worden genoemd dan die van kanker bij volwassenen. Al is dit slechts een begin, het bewijs is geleverd dat de strijd tegen kan ker bij kinderen zinvol kan worden aangepakt. In Nederland zijn een paar duizend kinderen onder behandeling. Een aantal kan na 3 tot 5 jaren genezen worden verklaard. Sommigen niet. Het leed dat deze ziekte aan elk ge troffen kind en in elk gezin brengt is echter niet met een getal te meten. Dit gezinsaspekt met name, is een zaak van veel tragiek, waar meer dan tot nu toe grote aandacht aan be steed zal moeten worden, door veelzij dige begeleiding van de ouders en de eventuele andere gezinsleden. Er is alle reden om juist nü de zaak ver sterkt aan te pakken. Ook al is het hele probleem nog niet oplosbaar, we zullen zeker een flin ke stap vooruit kunnen doen, als we ons er echt toe zetten. Want: Kanker bij jeugdigen had tot voor kort de slechts denkbare geneeskans maar heeft nu uitzonderingen daar gelaten een veel betere. Dit is overigens ook van groot be lang voor de kankerbestrijding in het algemeen, omdat bij kinderen, meer dan in welke andere levensperiode ook, oorzaken v. kanker (zoals scha delijke invloeden vóór en na de ge boorte en andere factoren) kunnen worden achterhaald en onderzocht op een moment, dat latere factoren nog "geen rol hebben kunnen spelen. On derzoek naar de oorzaak van kanker bij kinderen levert aldus belangrijke bijdragen voor het speurwerk op dit gebied bij volwassenen. Het gaat om de meest dodelijke ziek te bij kinderen in Nederland. Daarom dienen de zorg voor het kind met kanker en het speurwerk op dit gebied krachtig te worden gesteund. De snelle ontwikkelingen bij onder zoek en behandeling dienen zodanig te worden gestimuleerd, dat Neder land op het gebied van de zorg voor kinderen met kanker een flinke stap vooruit zal kunnen doen. Dat is de achtergrond van de aktie „GEVEN VOOR LEVEN", georgani seerd door het 25 jaar bestaande Ko ningin Wilhelmina Fonds en de even eens jubilerende 50-jarige N.C.R.V. Doel: veertig miljoen gulden voor de financiering van een vijfjarenplan ter bestrijding van kanker bij jeug digen. Het principe van „GEVEN VOOR LEVEN" is de mens-tot-mens be nadering. Dat betekent in de prak tijk dat op maandagavond 25 novem ber alle gezinnen in Nederland zul len worden bezocht door één van de 250.000 medewerkers van de ak tie. Elk gezin krijgt persoonlijk een en velop met informatiemateriaal en een giftenvelop. Deze giftenvëloppen worden vrij dags weer door dezelfde medewerker opgehaald. De inhoud wordt in de tel- centra geteld en per telefoon en telex doorgegeven naar het nationaal tel- centróm. Via de televisie wordt nog dezelfde avond de totaalopbrengst bekend gemaakt. De Motor en Automobielclub „De Holterberg" organiseert zondagmid dag 10 november een autocross op een terrein in de Velhuisen in de buurt van het oude zondagsschooltje, Het beloofd zoals altijd weer een spektakel te worden met een sum mum aan spanning en sensatie. De cross begint om helf twee. In de eerste gespreksdienst van 22 september j.l. in „Irene" zijn, tijdens de gedachtenwisseling tussen de ge meenteleden, een aantal opmerkin gen en suggesties naar voren ge bracht, waarvan wij u de belangrijk ste willen noemen: Nagaan of dergelijke diensten in de toekomst in interkerkelijk verband gehouden kunnen worden. Het belangrijkste doel van deze ge- spreksdiensten is het ontwikkelen van een stuk gemeenschapszin. Deze moet dan niet beperkt blijven binnen de muren van „Irene", maar moet zich als een olievlek binnen de gemeente in zijn totaliteit uitbreiden. Deze gespreksdiensten moeten en mo gen zich niet ontwikkelen als een kerkje binnen de kerk, maar moeten gezien worden als een streven naar het „met elkaar gemeente zijn". Gezien het enthousiasme tijdens de vorige dienst, nodigen wij niet alleen de gemeenteleden van de Hervorm de kerk, maar ieder die belangstel lend is uit voor de volgende ge spreksdienst, die gehouden zal worden op zondag 10 november a.s. om 19.30 uur in gebouw „Irene". Het thema van deze dienst zal zijn: ..DE OVERWINNING VAN HET GEWELD". Ook nu wordt u voor aanvang van de dienst, onder het genot van een kop je koffie, in de gelegenheid gesteld een praatje met elkaar te maken. Wij hopen dat degenen, die de eerste gespreksdienst niet mee konden be leven nu ook aanwezig zullen zijn. Reeds enige tijd is het gemeentepersvneel werkzaam in het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis in het centrum. Het personeel van de bedrijven is druk bezig met de verhuizing van de laden, papie ren, formulieren en dergelijke. Men wil zo snel mogelijk de ruimere behuizing van het noodgebouw op het terrein van de firma Wansink betrekken. De afdeling financiënis verheugd dat het veel ■Commissie gespreksdienst. meer ruimte heeft gekregen. De aktie-opzet staat of valt met het „leger" van 25Ö.000 vrijwilligers. In alle plaatsen van Nederland zal daar om een plaatselijk aktiekomitee de werving van de vrijwilligers ter hand nemen. Doet u mee? Het is een beklemmende, tragische zaak waar het hier om gaat. Daarom doen we ook op de inwoners van Holten een dringend beroep om mee te helpen en mee te geven. Mee helpen kunt u nu al door u als collec tant op te geven. Meegèven kunt u straks in de laatste week van november, 'n week die ons jaren vooruit kan helpen. Van de collectant wordt maar twee uren van hun gezonde leven gevraagd en wel op maandag 25 november tus sen 7 en 8 uur het wegbrengen van de collectezakjes en op vrijdag 29 no vember om dezelfde tijd het ophalen van de collectezakjes. Bel even naar één van de onderstaan de adressen en u wordt graag geno teerd. Eric Groenewoudt, Houtwet 21, telef. 1827, Marinus Baltus, Neerdorp 62, tel. 2348, Gerrit Vlogtman, Dijkerhoek 37, tel. 1395, mevr. Stam, Waarden- borchstraat 3, Wim Schippers, Dies senplasstraat 52, tel. 2913. Zaterdag 9 november: 9.00-12.00 uur: Auto-verlichtingscon trole garage Gemeentewerken aan de Waagweg (zie ber. en adv.). Zondag 10 november: 13.30 uur: Autocross M.A.C. „De Hol terberg" in de Heihuizen (zie adv.), 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" Bathmen 'zie adv.). 19.30 uur: Gespreksdienst Herv. Ge meente in „Irene" (zie bericht). Maandag 11 november 20.00 uur: Filni Overal waar mensen wonen van „Kom over de brug" in gebouw „Irene". 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „HPC" in hotel „Vosman" Hervatting gymnastieklessen S.V. „BATO" (zie bericht). Dinsdag 12 november 10.00-18.00 uur: Feestelijke DubbeL- op-Show van VW en Audi NSU in café-rest. „De Kroon" te Hellen- doorn (zie adv.). 19.45 uur: Bijeenkomst Geref. Vrou wenvereniging Holten en Herv. Vrouwengroepen Holten en Dijker- hoek in gebouw „Bethanië" te Dij kerhoek. 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café-restaurant „Het Bonte Paard". Spr. mevr. C. Wie- linga. Onderwerp „Inzicht in het bijzonder van kinderen in het verkeer". Woensdag 13 november 19.30 uur: Vergadering Werkgroep „Wereldwinkel" t.h.v. fam. Neppe- lenbroek, Voorboersstraat 6 (zie bericht) 10.0018.00 uur: Feestelijke Dubbel. op-Show van VW en Audi NSU in café-rest. „De Kroon" te Hellen- doom. Donderdag 14 november 8.30-15.30 en 19.00-21.00 uur: Open Dag Huishoudschool „De Noorder- barg" (zie adv.). Vrijdag 15 november 19.30-20.30 uur: Spreekuur WD voor belangstellenden in hotel „Vosman" 20.00 uur: Praatavond voor leden Hervormde Gemeente in „Irene". Openhuis Roba Automobielverkoop, Rijssen (zie adv.). Zaterdag 16 november 2.00-6.00 uur: Inname Vakantiezegels Bouw- en Nevenbedrijf bij P. F. van Doom, Rietmolenstraat 4 (zie adv. Openhuis Roba Automobielbedrijf, Rijssen. 20.30 uur: Traditionele „Elfde van de elfde". Carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" in zaal „Amicitia". Maandag 18 november 19.45 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen afd. Espelo in „Trefpunt". Volkdansen met de heer Van Pol uit Raalte. Maandag 18 november 19.30 uur: Openbare Fractievergade ring Partij v. d. Arbeid in Hotel „Vosman". 20.00 uur: Kennismakingsconcert van Draaijer's Orgelstudio in zaal „Vosman", (zie adv.) Dinsdag 19 november 19.30 uur: Openbare vergadering van de raad ten gemeentehuize. Donderdag 21 november 20.00 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in „De Schakel". Spr. mevr. H. Ledeboer-Tideman, vrouwenarts. Onderwerp: „Moei lijke jaren van de vrouw". Gasten heel hartelijk welkom Vrijdag 22 november 19.30 uur: Verwerping ten bate van Vereniging „Bethanië" in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek. Maandag 25 november 20.00 uur: Voorlichtingsavond van OLM, CBTB en Ver. Bedrijfsvoor lichting in zaal „Vosman". Spr. dhr. A. J. Piaskamp, bedrijfsdes. kundige Consulentschap Rundvee houderij. Onderwerp „Mogelijkhe den voor het gemengd bedrijf' Woensdag 27 november 2.00-4.00 en 5.00-7. uur: Filmmiddag voor de jeugd i.v.m. 5-jarig bestaan S.V. „BATO" in gebouw „Reho- both". 20.00 uur: Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman". Spr. mevr. Ber_ voets, Markelo. Onderwerp „Oost- West, thuis alles veilig". Zaterdag 30 november: 19.00-21.00 uur: Receptie S.V. „BA TO", i.v.m. 50-jarig bestaan. 14.15 uur: Bejaardenmiddag NW in bovenzaal Hotel „Vosman".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1