Onderzoek naar combinatie- bouw van sporthal ontmoetingscentrum Zondagsdiensten 50 jaar getrouwd Vergadering Plattelandsvrouwen Met „HMV'* naar het concours Programma stichting voor sociaal en kultureel werk V oorleeswedstrijd o.l.s. Dijkerhoek W inkeliers zeggen het met bloemen Hollens alternatieven aanvaardbaar KERKDIENSTEN Cursussen in Paalhuus en Kolnös Goed licht Tentoonstelling Nederl. Bijbelgenootschap PASCO wil Holten en Markelo acht en halve ton samen laten delen Burgerlijke Stand Kerstbij eenkomst Officiële publikatie Bestem min gsplan „De Beuseberg" Verloren - Gevonden BAZAAR Rampenzakjes voor Bangla - Desj ONZE AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, f 7.50 per half jaar, f15.— per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587Rabo-bank, Holten, t. g. v. Hoitens Nieuwsblad Vrijdag 25 oktober 1974 26e jaargang - No. 43 Uitgave van de Stichting „Hoitens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 De Provinciale Adviescommissie Stimuleringsgebieden Overijs sel (PACSO) heeft het College van Gedeputeerde Staten dezer provincie en de Staatssecretaris van C.R.M. geadviseerd de f 85.000.—, beschikbaar gesteld in het kader van de ruilverkaveling Holten—Markelo voor het bijzonder regionaal welzijnbeleid, op fifty-fifty basis te verdelen tussen beide gemeenten, zoals ook door •vat de gemeenteraden was voorgesteld, nas De Pasco adviseert G.S. en de Staatssecretaris in principe in te nac' stemmen met de besteding van f 425.000.B.R.W.-middelen in een sporthal te Holten, zowel ten behoeve van het onderwijs aan de die scholengemeenschap als ten behoeve van het plaatselijk vereni gingsleven. rani -m Hetzelfde advies wordt gegeven ten aanzien van een sportzaal in Marke lo. Als alternatieve besteding in dien in de komende maanden ande re middelen ter beschikking komen - wordt Holten voorgesteld de bouw van een instructiebad of de uitbrei ding" van 't openluchtbad. Niet weten de hoe lang de beslissing op BRW- niveau over het bestedingsplan op zich laat wachten, willen B. en W. van Holten, aldus de Pacso, enige be grijpelijke bewegingsvrijheid behou den. Zij Dleit er voor deze alternatie ve (vervangende) besteding in het bestedingsplan op te nemen om een zo nuttig mogelijke aanvullende in vestering mogelijk te maken. Combinatiebomv Tn het advies wordt er op gewezen, 'dat het gemeentebestuur van Holten mede de behoefte onderschrijft aan 'n gemeenschaps- en ontmoetings centrum. De praktijk heeft uitgewezen (het ministerie van CRM beschikt over concrete voorbeelden), dat het het bouwen van gemeenschaps voorzieningen als sportzalen en gemeenschapscentra en derge'-" <e m één groter complex enkele duide lijke financiële voordelen heeft, zo wel bij investering als in de exploita tie. Genoemd worden: gemeenschappelijk beheer, min der personeel: gemeenschappelijk gebruik van Ingang, hal. garderobe, natte partp voor publiek; minder muren door gemeenschap pelijke muren; minder verloren buitenruimte en relatief minder parkeerruimte nodig^ waardoor in totaal minder m2 grond aangekocht behoeft te worden; gunstige invloed óp omzet van buffet door combinatiebouw door fre- ouqent gebruik er van te maken en grotere omzet. Uit de toelichting van het. gemeen tebestuur van Holten blijkt niet. zo wordt gezegd, dat deze combinatie overwogen is. De Pacso wenst de combinatiebouw dan ook nadei on derzocht te zien door gemeentebe stuur en Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk te Holten. Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. tot maan dag 8 u. (Uitsluitend voor spoedge vallen) J. F. Sijtsema, Pastoriestraai. 50, telef. 1870. Voor boodschappen bellen 's morgens om 11 u., 's mid dags om 4.00 u. Wijkverpleging Zr. M. v.d. Zand, Prinses Irenestraat 7, Markelo, telef. 05476-1285. Zieken ver voer Joh. Aanstoot, telef. 2980 en 1338, b.g.g. garage Müller, telef. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, telef. 1438 b.g.g. mevr. J- Beld- man-Aanstoot, telef. 1799. Tandarts R Brouwer, Boomkamp 10a, Rijs- sen, telef. 05480-3194. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend, in 't Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. J. Kraaij, telef. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke. Dienstverlening Overijssel, Joncheerelaan 134, Nijverdal, telef. 05486-4126. Bureau Holten: Gaarden straat 33, F. W. Kraaijeveld. Spreek uur- werkdagen 8.30-9.30 uur of na telef. afspraak, 1436 en 2298 b.g.g. 05480-4126. Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstvaat. 5, telef. 1515. Wachtdiens* Vleeskeuringsdienst Tot. en met zondag 27 oktober B. Groot Obbink. ICozakkenstraat 2, tel 1526. Maandag 28 okt-zondag 3 nov. J. Hof, Schepenenstraat 16, telef. 1697. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan 't slacht huis, telef. 1318. Storingsdienst Zaterdag 26 okt.-vrijdag 1 novem ber clectra: H. Heijink. Kolweg 44, telef. 2124. gas: H. J. Kolkman, Diessenplas- straat 32. telef. 2012. Brandmelding overdag: telef. 1352 (Politiebureau) •s nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. telef. 1325 (G. W. ter Harm- sel). Hierbij kan gedacht worden aan één totaal-plan voor sporthal en gemeen schapscentrum, dat zonodig (in ver band met verdere uitwerking en fi nanciering) gefaseerd wordt uitge voerd. Onderzoek De provinciale adviescommissie be veelt een onderzoek hiernaar daar om ook zeer sterk aan, omdat de praktijk leert, dat men het steeds verder opvoeren van het voorzienin genniveau de exploitatie-lasten onver wacht snel stijgen, hetgeen in meni ge gemeente reeds geleid heeft tot een artikel 12-situatie (noodlijdende gemeente, die bij het rijk moet aankloppen). Voor Markelo wordt met betrekking tot het stichten van een sportzaal en een gemeenschapshuis in combinatie bouw, hetzelfde advies gegeven. Op 8 november a.s. zal dit ad vies en het standpunt daarover van Gedeputeerde Staten in behande ling komen bij de Interdepartemen tale Commissie Regionaal Welzijns beleid. Spoedig daarna kan de beslis sing op rijksniveau verwacht wor den. In Holten is de bekendmaking yan het advies met instemming ontvan gen. De Gemeentesecretaris, heer G. J. Langenbarg, verwacht niet dat het onderzoek door het ge meentebestuur en de Stichting Socu- we naar combinatie-bouw vertragend zal werken. Men kan toch niet eerder plannen ontwerpen voordat subsidië ring en financiering bekend zijn. In tal van gemeenten komt combi natiebouw voor, zodat er voldoende voorbeelden voorhanden zün- Voor hem was het alleen de vraag hoever Geboren: Ondertrouwd: J .ter Stal, 25 jr, Hol ten en H. A. Baltes, 24 jr., Holten H. Oolbekkink, 25 jr, Holten en G. M. J. Vrielink, 21 jr, Gorssel. Getrouwd: H. Leever, 22 jr, Gro- kk.gen en G. Mud, 22 jr, Groningen. G. J. te Wierik. 27 jr, Borne en J. G. ter Maat, 25 jr, Holten. G. J. Paalman, 22 jr, Eibérgen en - W. Tulier, 22 jr, Eibergen. Overleden: W. H. Leerkes. 85 jr, Espelo. BEVOLKING Ingekomen: F. C. Poon van Utrecht. G. J. Stevens en gez. van Bath- men. Vertrokken: mej. J. M. R. H. Stege naar Deventer. M. Pijffers en gez. naar Deventer. mej. W. Boekweit naar Rheden. NED. HERV. KERK: 10.30 u. ds. J. E. Steenbakker Morilyon Loysen te Holten. Extra collecte „Kerk en Gezin". Oppasdienst mevr. Van Bruggen (Neerdorp), Mientje Schoo ien en Wilma Jansen. GEREF. KERK (Diensten in Ned. Herv. Kerk)9 en 15 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de eer ste collecte voor de kei-k en de tweede voor verbouw van de kei-k. R.K. KERK: za. 5 u. Zo. 9.30 u. DIJKERIIOEK: 9.30 u. ds. P. Luglig- heid. Collecte ..Kerk en Gezin". OKKENBROEK: 10 u. ds. J. G. Beerthuis van Bathmen. Uitgangscol lecte voor de Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN: za. 19 u. Zo. 8 en 10 u. de Stichting socuwe met haar plan nen staat. Moeilijke combinatie Daar blijkt men echter al tamelijk ver gevorderd te zijn en heeft de voorbereidingsconimissie reeds een keuze gemaakt uit de, door een aan tal architecten, uitgewerkte plannen, waarover het algemeen bestuur van de stichting nog een beslissing moet nemen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze plannen nog terug te draai en zijn, mede door het daar heersen de inzicht, dat sporthal en ontmoe tingscentrum moeilijk te combine ren zijn. De jaarlijkse Kerstbijeenkomst van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zal niet zo als de leden onlangs werd meegedeeld wor den gehouden op donderdag 19 de cember maar op woensdag 18 decem ber. De burgemeester der gemeente Holten maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 28 oktober 1974 gedu rende één maand ter gemeente-secre tarie, afdeling algemene zaken, voor 'n ieder ter inzage liggen het door de raad in zijn vergadering van 14 okto ber 1974 vastgestelde bestemmings plan „de Beuseberg". Bij de vaststelling van het plan zijn in het ontwerp geen wijzigingen aan gebracht, zodat alleen zij die zich tij dig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend, binnen de bo vengenoemde termijn bezwaren tegen het bestemmingsplan bij gedeputeer de staten van Overijssel kunnen indie nen. Holten, 25 oktober 1974. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Verloren: Engelse en Nederlandse lesboeken; zwart kunst-Ieren jasje (kinderjasje); leren heren vinger handschoenen, suéde; bruine tas met schriften en een boek; bruine por- temonnaie, inhoud' plm. f 21,be- taalpas; zwarte portemonnaie met 15 a 20 gulden; oude dames-fiets, merk Union; kinder-ja6je, rood, geel en blauw, maat 128; verzekeringsbe wijs bromfiets. Gevonden: donker bruine suède want-handschoenen; muntbiljet; rot- weiler; zwart mapje met drie sleu tels; zwarte portemonnaie met be- taalpas en geld; gedeelte van een fo to-tas; ketting met parels. Het echtpaar G. J. Hogenkamp en G. H. Hogenkamp-Traanman, Espe lo 26 te Holten herdenkt op woens dag 30 oktober dat 50 jaar geleden hun huwelijk werd voltrokken. De gouden bruidegom is 75 jaar en de gouden bruid is 72 jaar. Beide mogen zich nog in een goe de gezondheid verheugen. Het echt paar dat sinds de trouwdag op de boerderij Espelo 26 woont heeft 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Er is op 1 november van 2.00-4.00 uur aan huis gelegenheid om het gou den paar geluk te wensen. Bij de vele felicitaties voegen wij gaarne de onze. De leden van de afd. Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen hielden in het „Trefpunt" hun maandelijkse bijeenkomst. De presi dente mevr. G. Slijkhuis-Dikkers sprak een welkomstwoord waarbij zij zich in 't bijzonder richtte tot drie nieuwe leden. Bij verhindering van mej. Cousin In het gebouw „Rehoboth" aan de Stationsstraat in Holten wordt op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober door de GJV een grote bazaar gehou den voor het inrichten van het nieu we gedeelte (recreatiezaal) dat mo menteel wordt, gebouwd aan de ach terzijde van dit gebouw. De bazaar is beide avonden geopend vanaf 7.00 uur en beide dagen is er 's middags bazaar voor kinderen. Er zijn een groot aantal prachtige prijzen te winnen met sjoelen, schie ten, rad van avontuur etc. etc. Het Jeugd Rode Kruis afd. Holten, dankt namens het hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den Haag, alle kinderen, moeders en personeel van de vijf basgischólen in het doi'p, héél, héél hai-telijk voor hun spontane hulp aan Bangla-Desj en Honduras. Samen zorgden zij er voor dat er 207 ramp sets konden worden gestuurd naar de kinderen in deze zwaar getroffen ge bieden. Ja, uw muziekvereniging „HMV" - enige en algemene - gaat zaterdag 26 oktober a.s..deelnemen aan mu- ziekwedstrijden te Hattem. In de muziekwereld genoemd „een concours", hetwelk aldaar on der auspiciën van de Koninklijke Ne derlandse Federatie voor Harmonie- en Fanfareorkesten wordt georga niseerd in de sporthal. Evenals bij de sport zijn de korp sen voor_ deze wedstrijden naar hun kunnen en hun prestaties ingedeeld in afdelingen. Ook hier werkt men met 'n methode van promotie en degrada tie. „HMV" komt reeds sedert 1952 uit in de hoogste afdeling, te weten dc Vaandelafdeling. Voor handhaving in deze afdeling moet het korps ten minste éénmaal in de vijf jaren aan een concours deelnemen en een verplicht voorgeschreven prestatie leveren. Op het concours moet het korps 2, per afdeling voorgeschreven, muziek stukken uitvoeren. Een zogeheten ver plicht stuk (dat wil zeggen een keuze uit twee) en een zogeheten vrij stuk (keuze uit een twintigtal). Vorige week dinsdagavond hebben wij onze repetitie gehouden in zaal Amicitia, om zodoende belangstel lenden in de gelegenheid te stellen naar ons te kunnen komen luisteren. Helaas is de publikatie hiervan door de „kranten-man" niet juist overge bracht. Uiteraard zouden wij het bijzonder op prijs stellen, wanneer u zaterdag ons, met uw aanwezigheid in de sporthal in Hattem, zoudt willen steu nen. De planning is dat wij tegen .45 uur voor de jury moeten aantre den. Wanneer het mocht gelukken een eerste prijs te behalen, stellen wij ons voor op dinsdagavond 29 oktober a.s., een receptie te houden in hotel Holterman, uit Deventer, die een boekbespreking zou houden, hield de heer J. Kief- tenbelt te Holten een gezellig praatje over het „Bingospel" en gaf hij de dames een „lesje" bingo. De presidente deelde mee dat de cursus macramé en haken die gege ven zal worden door mevr. Hol zal beginnen op maandagavond 4 nov. in het „Trefpunt". Ook bestaat mogelijkheid om deel te nemen een politieke scholingscursus van 4 a 5 lessen. Na de pauze werd de 'avond voortgezet met bingo waarbij enkele dames een prijsje wonnen. Mevr. Slijkhuis sprak een woord van dank tot de heer Kieftenbelt en ze offreer de een kleine attentie. Al met al een gezellige avond. De Stichting voor Sociaal en Kultureel Werk voor Holten heeft een gedeelte van haar jaarprogramma bekend gemaakt. Voor alle leeftijdsgroepen zijn diverse aktiviteiten gepland zowel in het Paal huus (Beuseberg 63, tel! 2755) als in het Kolnös (Hoffestraat la, tel. 2463). Ondanks het grote ruimtegebrek heeft de leiding van de Stichting kans gezien een zeer „volwassen" programma aan te bie den. Nog niet alle aktiviteiten zijn in het programmaboekje ver meld, dit in afwachting van de komst van een tweede beroepskracht w-elke deze programma-onderdelen voor zijn rekening gaat nemen. De komende week zal met verschillende aktiviteiten worden ge start. Peuters Elke morgen is in het Kolnös de peuterspeelzaal gevestigd. Kosten f 3.per morgen en inlichtingen en opgave in het Kolnös. Kleuters Elke maandag- en woensdagmor gen in gebouw „Bethanië" in Dij- kerhoek een kleuterklas als voorbe reiding op de lagere school. Kosten f 2.per morgen en inlichtingen bij mevrouw Vlogtman, Dijkerhoek 47. Klubs voor kinderen Werken met alle handenarbeidma- terialen kunnen de kinderen der la gere scholen op één van de 10 han- denarbeidklubs. Opgave is nog in be perkte mate mogelijk en de kosten bedragen f 2,50 per maand. Kursus voor kinderen Voor jongens en meisjes van 8 tot 13 jaar 10 lessen op woensdagmiddag waarin het werken «net metaal wordt behandeld. Onder andere solderen, emailleren en het maken van siera den behoren tot de mogelijkheden. Opgave in het Paalhuus. Kosten f 20. Als bovengenoemde kursus is af gelopen start eenzelfde kursus hout- bewerken voor dezelfde kosten, even eens in het Paalhuus. Stripotheek Elke vrijdagmiddag na schooltijd kunnen kinderen stripverhalen lenen in deze zogenaamde stripotheek. In lichtingen hierover elke vrijdagmid dag in het Kolnös. Fotokursu,s voor kinderen Voor jongens en meisjes van 12 tot en met 16 jaar een kursus om de grondbeginselen van de fotografie te leren. Kamera's, afdrukapparatuur enz. is allemaal aanwezig. De kur sus vindt plaats op vrijdagavond van 7 tot 9 uur in het Paalhuus en de kosten zijn f 12.inklugief alle ma terialen. Ballet In het Kolnös zijn maandagmiddag een aantal balletgroepen onder leiding van deskundige balletleraar. Kosten f 10.per maand. Kindervakantieweek Elke zomervakantie een week vol spanning, plezier en spel onder lei ding van een groot aantal vrijwil ligers. Programma's en opgave- mogelijkheid worden tegen de grote vakantie bekend gemaakt. Tieners Binnenkort start de soos voor jonge ren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De soos zal veel vormende aktivitei ten omvatten als: film, handenarbeid, ekskursie en daarnaast ontspannende activiteiten. Opgave in het Paalhuus. De Schure Elk weekend kunnen de jongeren vanaf 16 jaar in de deel van het Paal huus terecht om een drankje te ge bruiken, daarnaast elke veertien da gen film, optredens van artiesten, denkspeltoernooien, puzzelwandel tochten, kreatieve avonden en platen- veilingen. Voor de ouderen is in het vervolg de donderdagavond gebruikt om gezel lig bij elkaar te komen in de Schure. Er is geen programma gemaakt, dat kan men men zelf invullen. In de hal van de school werd de finale gehouden van een voorleeswed- strijd georganiseerd t.g.v. de „Kin derboekenweek' Het was een hoogtepunt van een lees- week. Elke klas had in die week ex tra nadruk gelegd op het voor- drachtslezen. De beste lezertjes kwa men in de finale. De kinderen uit de eerste klas lazen een stukje voor uit „An en Moe". Trots dat ze waren dat ze al wat lezen konden! Erna Weijers deed het al knap. In de tweede klas kreeg Geke Markvoort de erepalm. Heel leuk droeg ze haar verhaaltje voor. In de derde klas ging het heel spannend toe. Dinant Klein Teeselink won met heel klein verschil van Ineke Bosman en Hen- ny Nijland. Na de pauze waarin Het kan zo maar willekeurige mensen in Holten gebeuren dat er wordt aangebeld en een bloemist voor de deur staat die een boeket bloemen aanbiedt. Zo maar Als een attentie van een aantal za kenmensen, die vanzelfsprekend op deze manier reclame voor hun bedrijf willen maken. Onder het motto: ,,zeg het met bloemen". Deze reclame-actie, want dat is het natuurlijk wel, werd opgezet door mevrouw D. ter Horst uit de Zwol se stadswijk Aa-landen. Zij vertegen woordigt het reclamebureau Euro- fleur uit Veendam. Dit bureau voert al een tijd lang deze reclame-campagne in Noord- Nederlanö. Mevrouw Ter Horst be gon een half jaar geleden de omge ving van Zwolle „af te stropen". Met, veel enthousiasme, want zo zegt ze: „Het is erg leuk werk en de mensen reageren er plezierig op" Het systeem werkt in wezen er> eenvoudig. In een dorp of stadsge deelte benadert mevrouw Ter Horst een bloemist en andere zakenmen sen. De bedoeling is dat elke bloe mist wekelijks in zijn gebied bij vijf willekeurige huizen aanbelt. En een boeket aanbiedt. Met daaraan een kaartje: dit bloemetje wordt u aan geboden door. En dan volgen de van de winkeliers. De deelnemende zaken in Holten zijn: Marjo's Bloemen (die ook de boeket ten verzorgt)Chinees Restaurant „Kwok Shing"; Gebr. Steunenberg, schoenhandel; Slagerij P. Brands; Nijland, zuivel; Klein Velderman, radio en t.v.; „De Boetiek" (voor al uw cadeaus); Banketbakkerü Pluy- gers; „De Bouwhal" (Doe het zelf) en H. Stokkers (huish.art.) Foto hobbyclub de kinderen getracteerd werden limonade en een lekkere koek kwamen de overige kinderen aan de beurt. Thea Luggenhorst uit de vier de en Bea Pinkert uit de vijfde be haalden een eerste prijs. Ria Meijer- man las een gedeelte uit „de Japan se Steenhouwer" heel duidelijk voor en ook zij kreeg een eerste prijs. Tus sen het lezen door speelden de vier blokfluitgroepen vrolijke wijsjes, wer den gedichtjes opgezegd en leidde mevr. van Maurik-Brasz de samen zang. Tot slot werden onder de kinderen een aantal boeken verloot. De gelukkige winnaars waren: Truusje Sluiter. Albert Wegstapel, Gerrie Veneklaas, Wim Baltus, Ria Haverslag en Gerrit Aanstoot. Klas I: 1 Erna Weijers, 2 Annelies Klaasses, 3 Anke Wissink. Klas 2: Geké Markvoort, 2 Gerrit Klaasses, 3 Dinie Tuitert. Klas 3: IDinant Klein Teeselink, 2 Ineke Bosman, 3 Henny Nijland. Klas 4: 1 Thea Luevenhorst, 2 Wil- co Stevens, 3 Erik Rensen. Klas 5: 1 Bea Pinkert, 2 Bert Steu nenberg, 3 Tineke van Santen. Klas 6: 1 Ria Meijernan, 2 Gerrit Kroon, 3 Johanna Meuleman. Op zaterdagmorgen 9 november vindt in de garage van Gemeentewer ken aan de Waagweg een verlich tingscontrole plaats. U kunt 's morgens tussen 9 en 12 de verlichting van uw auto, etc. la ten controleren, zoals koplampen, achterlichten stoplichten en eventu eel andere lampen. Vooral als u weet dat heel veel auto's met verkeerd afgestelde lichten rijden, is een ritje naar de controle welbesteed. Tenslot te: Veilig Verkeer afd. Holten con- troleert uw verlichting geheel gra tis. Mevr. Ter Horst rolde eigenlijk toevallig in dit werk. Ze stond in de rotanshop van haar vader en wilde eigenlijk wel een keer es wat anders. In een gekke bui solliciteerde ze toen bij Eurofleur. Ze had geen idee wat of ze eventueel in haar nieuwe baan moest doen, ze stapte er naar met de gedachte als het nie niet bevalt loop ik er net zo hard weer uit. Maar het bleek een prettige baan en het loopt als vanzelf. De zakenmen sen werken overal erg prettig mee en hebben er veel plezier in en dit zal ongetwijfeld -ook in Holten zo zijn. De expositie van „Het Boek dat blijft" schijnt de volgende week veel belangstelling te trekken. Er meldden zich al diverse groepen voor bezoek in de avonduren. Men kan er 4 avonden een kijkje ne men en wel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 20 tot 22 uur in de hal v. d. Dorpsschool. Maandagavond wosdt de tentoonstelling geopend om 20 uur. Overdag komen er school klassen. Van de Scholengemeenschap 8, van de Huishoudschool 6 en verder alle 5e en 6e klassen van de lagere scholen in het dorp. Misschien ook nog enkele 4e klassen. Op dinsdag en donderdag worden er bovendien in Irene dia's met geluidsband geprojecteerd voor de schoolklassen. Deze vertolken een tweetal gelijkenissen, gespeeld door mensen uit onderontwikkelde gebieden. Ook buiten Holten bestaat belangstelling voor de expositie. Zo komt er onder meer een bus „vol volk" uit Enter. Naast de vaste klubavonden in het Paalhuus zijn er door deze aktieve groep tal van andere aktiviteiten ont wikkeld: bijv. een kursus zwart wit, een kursus kleurenfotografie, fo to van de maand (prijsvraag), een ei gen klubblad met gegevens over de fotografie, waarbij een uitgebreide donkere kamer ter beschikking is. Opgave en kosten kunnen in het Paalhuus worden geregeld. Voor volwassenen Een kursus macramé (begint na de kerst, 10 lessen van twee uur, kosten f 35.—). Twee keer een cursus kreatief raam- weven (10 lessen, f 40.— op dinsdag en donderdagmorgen). Een kursus tekenen (10 lessen op dinsdagavond in het Kolnös, kosten f 60.inklusief alle materialen). Twee keer een kursus pottenbakken op donderdagavond en vrijdagmorgen in het Paalhuus, kosten f 50.inklu sief alle materialen. Een kursus wandkleden, poppen en dieren maken op maandagavond, kosten f 35.in het Paalhuus. Een kursus aller hande, op woens dagavond in het Paalhuus. Kosten f 15.per maand. Voor nadere inlichtingen over boven genoemde aktiviteiten kan men te recht in het Paalhuus, waar program maboekjes in voorraad zijn die -gra tis worden verstrekt. Tevens zijn bij de plaatselijke VVV, de bibliotheek en „de Bouwhal" programmaboekjes te verkrijgen. Opgave voor deelname aan de di verse cursussen en clubs vrijdagavond 25 oktober van 7-9 uur en zaterdag 26 oktober van 10-3 u. in het „Paal huus". (Bovenstaand beficht werd door een misverstand vorige week niet opgenomen, Red. H.N.). Vrijdag 25 oktober 19.00-21.00 uur: Opgeven voor clubs en cursussen in het „Paalhuus". 19.00 uur: Grote Bazaar Geref. Jeugd vereniging in gebouw „Rehoboth". 15.00-17.00 uur: Kinderbazaar. Zaterdag 26 oktober 10.00-15.00 uur: Opgeven voor clubs en cursussen in het „Paalhuus" (zie bericht). 10.00 uur: Prov. Voorlichtingsdag, dis trict Overijssel NW in de „Leeren Lampe", Raalte. 19.00 uur: Bazaar Geref. Jeugdvereni ging in gebouw „Rehoboth". 15.00-17.00 uur: Kinderbazaar. 20.00 uur: Start „Nacht om Holten'* georg. door de M.A.C. „De Holter berg" bij clubhuis café „De Bies- ter", Stationsstraat. Inschrijving vanaf 20.00 uur (zie adv.). Holtense muziekvereniging „HMV" naar zaalconcours in Hattem. Ver trek bussen 2.00 uur vanaf repetitie lokaal bij de Spar. Kapper Wim van Geenhuizen na 12.00 uur gesloten (zie advertentie). Zondag 27 oktober 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 28 oktober BLOEDPLASMA-AVOND, georgani seerd door het Rode Kruis te Hol ten in de Scholengemeenschap. 20.00 uur: Vergadering Werkgroep Wereldwinkel bij fam. Schipper, Looikolkstraat 4 (zie ber.). Maandag 28 okt.-vrijdag 1 nov. Tentoonstelling „Het Boek dat blijft" in de hal van de o.l. Dorpsschool. Dinsdag 29 oktober Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek naar tentoonstelling Ned. Bijbelge nootschap. Opgave bij mevr. Aaf- tink, telefoon 1424. Donderdag 31 oktober 20.00 uur: Herfstvergadering afd. Hol ten O.L.M. in bovenzaal van hotel „Vosman". Spr. de heer Jonkhans, voorzitter afd. Overijssel. Onder werp: „Landbouwpolitiek". 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep afd. Holten in gebouw „Irene". Spr. de heer H. Ch. Vogely Vrijdag 1 en zaterdag 2 november Tuincentrum Markeloseweg gesloten (zie advertentie). Maandag 4 november 14.00 uur: Opening Tuincentrum, Markeloseweg. Donderdag 7 november 20.00 uur: Jaarlijkse bijeenkomst Hol tense Kunstclub in zaal „Amicitia" Zaterdag 9 november 9.00-12.00 uur: Auto-verlichtingscon trole garage Gemeentewerken aan de Waagweg (zie ber. en adv.). Maandag 11 november 20.00 uur: Film „Overal waar mensen wonen" van „Kom over de brug" in gebouw „Irene". 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „HPC" in hotel .Vosman' Dinsdag 12 november 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café-restaurant „Het Bonte Paard". Spr. mevr. C. Wie- linga. Onderwerp „Inzicht in het bijzonder van kinderen in het verkeer". Vrijdag 15 november 20.00 uur: Praatavond voor leden Hervormde Gemeente in gebouw „Irene". Zaterdag 16 november 20.30 uur: Traditionele „Elfde van de elfde". Carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" in zaal „Amicitia" (zie adv.). Maandag 18 november 19.45 uur: Bijeenkomst Plattelands vrouwen afd. Bspelo in „Trefpunt". Volksdansen met de heer Van Pol uit Raalte. Woensdag 27 november 20.00 uur: Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vdsman". Spr. mevr. Ber- voets, Markelo. Onderwerp „Oost- West, thuis alles veilig".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1