WD-FRACTIE: „NIEUW GEMEENTEHUIS OP PLAATS MELKFABRIEK' Ontdek uw eigen streek Dokter im Velde sprak voor Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen Love Story" in „de Schure" voor kinderen Mr. Enklaar „U haalt alle plannen overhoop Toeristische evenementen 1-74 (ie vierenzeventig) Vakantieoord Hart- en vaatziekten MET DE KAMERA DE NATUUR IN Kerkblad in nieuw jasje Tentoonstellin g Kin lertekeningen Kleine expositie Han v. Meegeren Gevonden en verloren Vee op de openbare weg Zeehopdenpaar bij Ouwehand ZWERFTOCHT DOOR BOSSEN EN LANGS ERVEN VAN DE FRIESE WOUDEN Markt Rijssen Vrijdag 18 oktober 1974 7 Niet alleen 's zomers is het heer lijk vertoeven in de vrije natuur, maar ook in de herfst zal een zwerftocht door de bossen en langs boerenerven de tijd doen vergeten. Er is zoveel rijkdom aan historische en schilder ach.tï- Onlangs heeft de kerkeraad van de Hervormde gemeente uit haar mid den een commissie benoemd die als opdracht kreeg, zowel de opzet als in houd van het kerkblad nader te be zien. Met deze opdracht aan het werk gaande, kwam deze commissie uitein delijk met een aantal kanttekeningen en wensen tevoorschijn die ten doel hebben, de inhoud van het blad wat meer naar de Holtenaar aan te pas sen, In de komende maanden zal „Hervormd Holten" stapsgewijs in die zin worden omgebogen. Alle niet-leden van de Hervormde gemeente kunnen zich op dit blad abonneren door storting van f 10.- op postrekening 881710, t.n.v. de Kerk voogdij, onder vermelding „Her vormd Holten". Na ontvangst van de overschrijving worden de voor 1975 nog verschijnende nummers gra tis toegezonden. „Hervormd Holten" is een maand blad en verschijnt elke derde vrij dag van de maand. In het bader van de kinderboeken week wordt er in de openbare biblio theek aan de Rörikstraat een ten toonstelling gehouden van kinderte keningen. De tekeningen hebben allemaal het boek als onderwerp. De teptoonstel- lïng is te bezichtigen gedurende de openingsuren van de bibliotheek. Xa de kinderboekenweek is de beschei den tentoonstellingsruimte ook be schikbaar voor andere, bij voorkeur Holtense, exposanten. Galerij R. Lenten, Weerdseweg 9-11 in Epse houdt van vrijdag 18 tot en met zondag 20 oktober a.s. een klei ne tentoonstelling van werk van de schilder Han van Meegeren. Deze expositie is geopend van 's mor gens 10 uur tot 's avonds 10 uur. (Zondagmiddag van 14.00-17.00 u. is de galerij gesloten wegens een optreden van Henk van Ulsen), DeZe tentoonstelling wordt niet ge houden, om een volledig overzicht te gevefi' van het werk "Xran HÖn van Meegeren, maar om een diskussie op gang te brengen t.a.v. de bar slech te relatie tussen de funktie van de kunstenaars en de maatschappij; met' alle gevolgen van dien. Namens de VVD-raadsfractie verweet mevrouw F. M. ter Doest-Bos het college van B. en W. wat al te veel haast te hebben met de ver koop van twee percelen grond op de hoek van de Dorpsstraat-Sta tionstraat, die de gemeente niet nodig zal hebben bij de reconstruc tie van het ter plaatse gelegen kruispunt. Voorstel tot verkoop j Aan de orde was het voorstel van B. en W. om een deel van de grond die door de gemeente, ter reconstruc tie van genoemd kruispunt, is aan gekocht van de fam. Paaiman-Derk- sen, te verkopen aan de heer G. ter Harmsel en makelaarskantoor Vin cent. De heer Ter Harmsel wenst daarmee zijn aanliggend bouwterrein uit te breiden, terwijl makelaars kantoor Vincent plannen heeft op het 'terrein een kantoorpand te bouwen. De gemeente zal, voor de reconstruc tie van het kruispunt Dorpsstraat- i Stationsstraat, deze grond niet no dig hebben en derhalve acht het col lege van B. en W. het, voor het aan- jzien ter plaatse, wenselijk dat deze 'open plaatsen worden opgevuld. Procedure onjuist? I Tijdens het debat verklaarde de heer Robers (VVD) van mening te zijn dat B. en W. met het. aanbieden van deze percelen aan de adspirant kopers, een onjuiste procedure zou hebben gevolgd in welke mening hij jwerd gesteund door de heer Van Schooten. (Gem. Bel.). ,,U bood eerst de grond ten ver koop aan en pas daarna vroeg u de Commissie Ruimtelijke Ordening om advies. Wij zouden het juister hebben I gevonden wanneer u net andersom zou hebben gehandeld", waren bei- Iden van mening. Mr. Enklaar verklaarde dat de (procedure in dergelijke gevallen al tijd is geweest dat eerst het colle ge aan het werk slaat en dat pas daai'na de commissie R.O. wordt ge adviseerd. Wethouder J. Rietberg (CH) vulde hierop nog aan dat B. en W. dergelijke aanbiedingen nim mer anders kunnen doen dan onder voorwaarde van goedkeuring dooi de raad. De Jheer Robers bleef ech ter van mening niet gelukkig te zijn met deze procccurc. Dorpskern Namens de VVD-fraktie verzocht mevrouw F. ter Doest-Bos om een beslissing tot verkoop aan te houden tot eerst meer inzicht is verkregen in de vraag wat met de zuivelfabriek zal gaan gebeuren. Zij motiveerde haar voorstel als volgt: „Zoals deze beide voorstellen van verkoop i van gemeentelijke grond aan de raad worden aangeboden, lijkt het alsof hier sprake is van geheel op zich zelf staande gevallen. Verband met aangrenzende terreinen wordt niet gelegd. Ik ben van mening, dat van ons als raadsleden wordt verwacht, dat wij de dingen kunnen zien in el- kaars onderlinge Éi -trekkingen en j vooral, dat wij vooruitzien, zodat we j tijdig eventuele mogelijkheden voor de toekomst signaleren en daar rekening mee houden. Juist door de perspectieven, die bij een voorstel van verkoop van deze terreinen zich gaan openen op het gebied van de ruimtelijke ordening, zou ik willen voorstellen deze beide agendapunten aan te houden. Dan1 zal de mogelijkheid ontstaan deze voor stellen in de commissie van de R.O. te bespreken. De bedoeling daarvan is het risico te voorkomen, dat de verkoop van deze percelen inhoudt, dat over enkele jaren deze zelfde ter reinen door de gemeente zullen wor den onteigend en dat een nieuw kan toorgebouw hetzelfde lot zal onder gaan om vroegtijdig te worden ge sloopt. Wat is namelijk het geval? Het ligt in de lijn der verwachtin gen, dat in het grote conglomeraat van de coöperatieve zuivel zal wor den besloten, dat de fabriek te Holten buiten werking zal worden gesteld. Dit moet worden gezien als een ele ment in de ontwikkeling van dit co- peratieve lichaam. Daarmee komt dan een bedrijfsgebouw, dat geeh en kele bestemming meer zal hebben, in de verkoop. Daarmee wordt in het centrum van ons dorp een groot terrein aangebo den/een zeer aantrekkelijk project voor ons gemeentebestuur, dat be hoefte heeft aan ruimte in het cen trum. Ik denk bijvoorbeeld aan een nieuw gemeentehuis. Een dergelijk terrein vraagt door zijn ligging aansluiting met de Dorps straat. Daarom, zou hét, als wij dit bedenken, van kortzichtigheid getui gen, wanneer wij niet in de omgeving van de zuivelfabriek die gronden, die gemeentelijk eifeendom zijn, zouden reserveren om ze beter te kunnen ge bruiken, als de tijdsomstandigheden er naar zijn. De verkoop van de beide percelen heeft geen haast en kan gemakkelijk opgeschort worden. Eventueel kan dan later nogmaals met dezelfde ko pers, tegen wie wij uiteraard geen bezwaar hebben, onderhandeld wor den. Ik stel daarom voor een beslissing over de beide agendapunten op te schorten en deze hele aangelegenheid te verwijzen naar de commissie voor de R.O. en de uitspraak van deze commissie af te wachten". Plannen trouw blijven Burgemeester Enklaar zag eventue le bouw van een nieuw gemeente huis op de plaats van de zuivelfa briek in het geheel niet zitten. „Wij zijn van mening dat het be staande principe van het komplan niet moet wordep verlaten. Anders haal je zo geweldig veel overhoop dat het geheel niet meer valt te over zien. Bij herhaling heeft planoloog Hajema verklaard dat het nieuwe gemeentehuis functioneel thuishoort in de nieuw te vormen dorpskern aan de Smidsbelt -en zal een essentieel deel van de nieuwe dorpskern uitma ken. Bovendien zou de aankoop en afbraak van de zuivelfabriek derma te geldverslindend zijn, dat daarmee een ondraaglijk en onverantwoord zware hypotheek op het gemeentehuis zou worden gelegd. Om al deze rede nen vinden wij ,uw gedachten een onzeker wissel op de toekomst die wij niet willen onderschrijven", aldus mr. Enklaar, Teneinde eerst meer inzicht te krij gen in de toekomst van de zuivelfa briek wenste de VVD-fraktie een be slissing over de verkoop van de per- Donderdagavond was er weer een bijeenkomst van de Plattelandsvrou wen afd. Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Spreker op deze avond was dokter K. te Velde uit Deven ter met als onderwerp ..Hart- en vaatziekten". In haar welkomstwoord richtte de president mevrouw M. Reylink-Kers zich in het bijzonder tot dokter Te Velde en dokter J. F. Sijtsema. Alvorens dokter 'Te Velde 't woord te geven werden er nog enkele me dedelingen gedaan onder andere dat de Stichting Huishoudelijke voorlich ting ten Plattelande met opheffing wordt bedreigd. Er zal een aktie worden gevoerd om dit te voorko men, want opheffing zou betekenen dat. de vele cursussen die er per jaar worden gehouden, met meer gege ven zullen worden. De boekhoudcursus woi'dt we gens het kleine aantal deelneemsters samen met Espelo gegeven. De ge houden 'fietstocht is een succes ge worden, in een week van regen was het juist die donderdagmiddag droog. De tocht ging naar steenslijperij Overmeen in Markelo en was erg boeiend. Hierna was het woord aan dokter Te Velde, die vertelde dat het pro bleem van de Coronaire hartziekten in Nederland erg groot is en lijkt op een èpedemie. Per jaar krijgen ongeveer 50.000 Nederlanders 'n hartinfarct en sterft er 1 van de 3 Nederlanders aan, vooral jonge mannen. De belangrijk ste risicofactoren zijn: hoge bloed druk, te hoog vetgehalte van 't bloed en roken. Tegenwoordig zijn er ziekenhuizen met een hartbewakingsafdeling en hier is de sterfte aan een hartinfarct de laatste jaren gehalveerd. Het is erg belangrijk om verstandig te eeten en veel aktieve ontspanning te zoeken. In het eten dienen vooral de verza digde vetten worden geweerd en wor den vervangen door de meervoudig onverzadigde vetten. De verzadigde vetten berhogen het cholesterolgehalte van het bloed. De meervoudige onverzadigde vet ten, voorkomend onder andere in maisolie, zonnebloemolie en soja- werken als een soort tegengif en verlagen het cholesterolgehalte al dus dokter Te Velde in zijn boeien de en leerzame causerie. Na de pau ze werd er eert film vertoond over dit onderwerp en kon men via de video recorder zien welke voorlichting hart patiënten in het ziekenhuis ontvan gen. Aan het eind van deze avond dank te de presidente dokter Te Velde en wenste allen wel thuis. Verloren: 2 rolletjes met dubbeltjes inh. 50 stuks, totaal f 10.zak bloem van 25 kg; brief in donker bruine enveloppe: herenhorloge, me- taalkleurig, schakelarmband: kinder fietsje, blauw met witte spatborden plus wielen; 1 paar bruine' suéde vingerhandschoenen; wit zijden sport- broek; dameshorloge, klein rond gou den klokje met zwart bandje. Gevonden: sportbroek, damesfiets, vouwfiets, schoolétui. I-Iet komt volgens een mededeling van- de Rijkspolitie bijna dagelijks voor dat uitgebroken vee onbeheerd op de openbare weg wórdt aangetroffen. Dit schept groot gevaar en kan ern stige verkeersongelukken tot gevolg hebben. De politie zal bij gebleken nalatig heid (afrastering slecht of onvoldoen de) niet aarzelen verbaliserend op te treden. RHENEN. In Ouwehands Dieren park huist sinds enige tijd een zee hond in één van de afdelingen van het toekomstige visótterverblijf. De buren van de zeehond, een vrouwtje, zijn een paar reuze karpers. Maai de vriendschap tussen zeehond en vis sen beperkt zich tot het „neusjevrij- en" tegen de glazen scheidingswand Inmiddels heeft de directie van het park een mannelijke zeehond aange kocht, die straks het vrouwtje tot aangenaam gezelschap zal gaan die nen. Wie weet kómen er volgend jaar wel wat kleine zeehondjes op de Grebbebergl celen grond aan te houden. Een voor stel hiertoe bleek bij stemming geen genade te vinden bij de overige raads fracties. Bij de gehouden stemming kreeg mevrouw Ter Doest-Bos alleen haar fractiegenoot ,de heer J. Robers aan haar zijde zodat het voorstel tot an- haar zijde zodat het voorstel tot aan houden van de verkoop verworpen werd met 11 tegen 2 stemmen. ge (dus ook fotogenieke) piek jes te vinden, dat we onze lezers uitnodigen voor een zwerftocht door de Friese wouden. Deze Friese Zuidoosthoek is niet al leen een gebied met een enorme variatie aan landschappen, maar bovenal een streek met sfeer en karakterhoe sterk zich soms ook de vergelijking opdringt. De herfstkleuren van de bomen rond de boerderijen zijn thans op hun mooist en dagen de ama teur-fotografen uit om te wor den vereeuwigd. Het zwart-bon- te vee is in de oktobermaand vaak dicht bij de typische boer derijen te vinden en tegen mek kenstijd stellen zij zich vaak in volgorde op voor de melkmachi ne. En als men dan eens de moeite neemt om zo'n melkuur tje mee te maken, waar soms vijftig en nog meer koeien van hun melk worden ontdaan, dan pas ademt men de sfeer van ó.e gemoedelijkheid en behulpzaam heid op en om de boerderij. Friesland is nog steeds een wonder lijke provincie, waar een groot ge deelte v. d. bevolking in 't dagelijks leven Fries spreekt en waar soms tweetalige borden langs de wegen plaatsnamen aangeven. Bij hoogtij dagen wappert van de kerktorens de eigen vlag met „pompeblèdden" en practisch overal kent men het Frie se volkslied. En als men er prijs op stelt moet men zich maar eens ver voegen bij een VVV-kantoor om in het bezit te komen van een echt Fries paspoort. In 't verleden hebben we al eens ge wezen op de Klokkenroute, die de ANWB daar heeft bewegwijzerd van daar dat we nu adviseren om de Wou- denroute te volgen. In Ooststelling werf met de mooie dorpen Appelscha, Fochteloo en Oosterwolde midden in de bossen als in Opsterland met o.a. de dorpen Olterterp, Beetsterzwaag en Gorredijk kan men volop genieten langs landelijke wegen en de prach tige wouden aanschouwen, die thans hpn herfstkleed hebben aangetrokken. Voor de afwisseling zou men te Gor redijk het oudheidkundig en natuur historisch museum ..De zuidoost hoek" aan de Hofstraat kunnen bezoe ken en/of de turf grave rswoning „Het Damhus" te Nijbeets, enkele kilo meters ten oosten van Beetsterzwaag, over de autoweg Heerenveen-Gronin- gen. Deze typische zg. kop-hals- romp boerderijen vindt men overal in de provincie Friesland en bA'den vaak onderdak aan meer dan honderd koeien. Vaak worden ze (evenals op de foto) door een gracht van de openbare weg afgesloten. DELDEN Wandelingen op eigen gelegenheid aangegeven met VVV- routepijltjes. Vnl. door parklandschap Twickel (Azelerveen, Deldeneres en Twickelerpark). Vertrek t.o. kasteel bij herdenkingssteen Baronesse van Twickel. Route 6 en 8 duren twee uur; route 2 duurt een uur. DENEKAMP Elke di. v.a. 19 u. bezicht. volgstation Sterrewacht, en tree vrije gift. Voor groepen afspr. met eig.. Mekkelhorststr. 45, tel. 05413-2223. Entree f 1,—, kind. tot 12 jr. f 0,50. Vanaf Natura Docet, wandelingen op eigen gelegenheid, met gekleurde paaltjes aangeg. stencil met wandel, fiets en autoroute f 0,50 bij VVV. Museurrt Natura Docet, Oldenzaal- sestraat 39, tel. 1325. Geopend: ma. t.m. za. 10-13 u. en 14-17 u.. zo, 14- 17 u. Entree volw. f 1.50; kind. f 0,75. DIEPENHEIM Bezicht. Rosari um de Broenshof, gelegen Grote straat. bij kerk. Dagelijks open tot zonsondergang. Entree gratis. HAAKSBERGEN Wandeling op eigen gelegenheid, aangegeven met VVV-schildjes. Routebeschr. VVV Haaksbergen, Markt 3a en bij ver trekpunten Veddersbrug en water molen. Duur l'/s u, Fietsroutes op eigen gelegenheid. Vertrek VVV kantoor, Markt 3a. 5 routes van plm. 25 km. en 1 route van plm. 50 km. Wandelingen door Haaksberger veen o.l.v. Staatsbosbeheer, op aan- vr. bij de heer Kattelaar. Markslag weg 9. Buurse, tel. 05426-445. LATTROP Gerrie Hoeve. Saksi sche boerderij annex museum, met antieke gebruiksvoorw. Tevens thee- schenkerij. Naast Rabo-bank te Lat- trop. Open t.m. 27 okt. dagl. 9-19 u. Entree volw. f 1,50; kind. f 0,75. Elke zo. bezichtiging Jeugdherberg de Brecklenkamp (kasteel), Jonkers- hoesweg 10, Brecklenkamp-Lattrop. Entree f 0,25. MARKELO Demonstraties steen- slijpen, Steenslijperij Overmeen, Hochtweg 1. Markelo, dagl. van 10- 17 u. met diavertoning en- geluids band (05476-1912). OOTMARSUM Rondrit per huif kar dagl. (behalve di. en zo.) bespr. bij VVV, deeln. tot 8 pers. f 2,50; bo ven 8 pers. f 2,gr. groepen spec, prijs. Inl. VVV. Bezichtiging RK-kerk di., do. en zo. 15-17 u. Lögs Hoes open di„ do. en za. 13.30-15.30 u. RIJSSEN Wandelingen op eigen gelegenheid, inl. VVV. Stadswande ling door Rijssen, route bij VVV. Vrije wandeling op landgoed de Oos terhof en Volkspark met karpervij ver. TUBBERGEN Gelegenheid tot bezicht. St. Pancratiuskerk. mooie kerkramen van Joep Nicholaas, in kerk beschr. ramen aanwezig. VRIEZENVEEN Elke di. wan delen door en om Vriezenveen. plm. 10 km. met de wandelver. ..de Deur stappers". Vertr. 19.30 u. bij dorps huis de Hulle. Bezichtiging Leemansmolen (anno 1862). Dagl. geopend: inl. heer Hoff, Hammerweg 34. Entree vrije gift. Oudheidkamer Vriezenveen, ge opend: ma. t.m. vr. 14.30-17.00 u. Speciale expositie t.m. eind dec. van de Rusluie en Vriezenveense mari negeslachten Kruys en Berkhoff. En tree f 1,kind. 1 0,50. De paden op, de lanen in, zo luidt het oude wan dellied. 't Zou ook een fotolied kunnen zijn, want de natuur, of dat nu een polder is of een bos, een rivier of een strand, zit vol met motieven, die er om vragen te worden gefotografeerd. Kijkt u maar eens naar deze heel gewone foto, waarin de fotograaf geprobeerd heeft om iets van de schoonheid van het strand in zwart/wit uit te beelden. De twee kinderen met hond zorgen er voor, dat de foto niet saai wordt. Het is een duidelijke tegenlichtopname, waardoor het zonlicht voor een bijzonder effekt zorgt. Trouwens, wie meer wil weten over het fotograferen in de natuur, raden we aan om het aantrekkelijke boekje ..Landschapfoto's maken" eens te lezen. Het is ge schreven door Hans Sponholz en in de meeste fotozaken te koop. Dat boek is een goede gids voor mensen, die van de natuur én van fotograferen houden. 0;« zaterdag 26 oktober wordt een grote informatiemarkt georgani seerd door de Prof. L. Lindeboom stichting, het Deputaatschap Vor ming en Toerusting, het Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeügd- en jongerenwerk én de Stichting voor Gereformeerd Jeugdwerk in NGord-Oost Overijssel. De naam van deze informatiemarkt is 1-74 (ie-vicrenzevcntig). Tijdens deze dag kunt u kennis ne- Vrijdagavond 18 oktober (16 jaar en ouder) en zondagmiddag 20 okto ber (alle leeftijden) vanaf resp. half negen en half drie, is er gelegenheid tranen met tpiten te huilen (zakdoe ken bij de ingang verkrijgbaar) in jeugdsociëteit „de Schure" aan de Beusebergerweg. De frequent gepi'olongeerde roman- verfilming: „Love Story" wordt dan namelijk op het witte doek gebracht. Deze liefdesgeschiedenis met Ryan O'Neal (Rodney Harrington uit Pey ton Place), en Ali MacGraw in de hoofdrollen zal voor leden f 2,kos ten, en voor niet-ledcn f 2,50. Voor diegenen onder- u, die het alom be kende them^ nog niet geheel onder de knie hebben, volgt hier de korte inhoud. Nadat Olivier en Jenny en kele maanden getrouwd zijn, sterft de laatstgenoemde aan een ongenees lijke ziekte, Olivier, student aan Harvard, trouwt tegen de wil van zijn ouders met Jenny. Zij is van Ita liaanse afkomst en arm. Hij sportief, zij muzikaal. Twee tegenstrijdige karakters, twee mensen die niets met elkaar gemeen hebben, behalve hun liefde en hun genegenheid voor elkaar. „Love Sto ry", zo maar een verhaal over twee jonge mensen, die gek op elkaar zijn. Twee reëele mensen, die het beste van het leven trachten te maken. Hun relatie is grappig en ontróerend teder en spontaan, bruisend en inge togen. Een verhaal van deze tijd naar de bestseller van Erich Segal. Aangevoerd: 161 biggen .van f 85 tot f 92 per stuk. Overzicht handel: vrij vlotte handel met staande prijzen. men van tal van zaken die voor het werken in, met en vanuit de kerke lijke gemeente en het jeugd- en jon gerenwerk van belang zijn: kunt kennis-maken en informatie ontvangen van" vertegenwoordigers van 'n groot aantal landelijke .en pro-_ vinciale instellingen, onder andere op het gebied van jeugd- en jongeren werk, diakonaat, zending, evangelisa tie, vormingswerk en nog veel meer- Van diverse uitgeverijen zullen lees tafels aanwezig zijn. Verschillende verenigingen zullen u informatie geven over hun werk en hun eigen boeken en brochures zullen ter inzage en te koop zijn. In het speciale 1-74 filmtheater worden een aantal korte films ver toond over uiteenlopende onderwer pen. Er zijn diverse diskussiehoeken met sprekers over onder andere ont wikkelingssamenwerking, kerk en jeugd, gemeentestruktuur, rekreatie en bejaardenwerk. Er is gelegenheid om'te handenar- beiden en voor de jongere kinderen is cr een kindercrèche. Wilt u de verkregen informatie eens even op u in laten werken dan is het er restaurant. Als het wel en wee van de kerk en de samenleving u ter harte gaan, dan mag u deze dag beslist niet missen, en bent u hartelijk welkom op zater dag 26 oktober a.s. van 10,00 tot 16.00 uur in gebouw d'Olde Wheeme aan den Lagen Oordt in Ommen. Als uw bijdrage in de kosten voor deze dag betaalt u slechts f 3.per persoon. Voor nadere informatie over deze dag verwijzen wij u graag naar het jeugdburo de ..Olde Vechte" in Ommen, telef. 05291-1503. -Velen kennen het kindervakan- tieoord Schaarsbeek te Heino waarmee de Streek VVV Over ijsselse Heuvelrug en Salland de laatste paar jaren met suc ces weekend- en week-arrange- menten organiseert waar kinde ren centraal staan. Vooral om dat het hier om een ideële in stelling gaat, worden er naar wat er geboden wordt lage prijzen berekend. De Schaars- hoek beeft o.a. een overdekt verwarmd zwembad en allerlei recreatieve voorzieningen. Dag en nacht is er deskundige lei ding aanwezig die de kinderen creatief bezighoudt. 1. Arrangement voor kinderen (zon der ouders) van 6 t.m. 15 jr. van zaterdag 19 t.m. zaterdag 26 ok tober a.s. Volledig verzorgd in clusief leiding, f 109,pp. 2. Arrangement voor ouders met kinderen vanaf vrijdagavond 18 oktober na het diner. De ouders en kinderen onder de 6 jaar ver trekken dan zondagavond na het diner op 20 oktober terwijl de kin deren boven de zes jaar verplicht zijn te blijven tot 26 oktober. Ou- -y -c a r. ders en kinderen onder de zes jaar betalen voor dit weekend f 43,50 p.p. volledig verzorgd. Kinderen, vanfa zes jaar f 116, 3. Arrangement voor ouders en kin deren van 6 t.m. 15 jaar waarbij de kinderen arriveren op zater dag 19 oktober t.m. zondag 27 ok tober na het diner. De ouders en eventuele kinderen beneden de 6 jaar arriveren op vrijdagavond 25 oktober na het di ner t.m. zondagavond 27 oktober na het diner. Ouders en kinderen onder de 6 jaar betalen voor dit weekend f 43.50 p.p. volledig ver zorgd. Kinderen vanaf 6 jaar be talen f 140, 4 Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat de ouders cn eventuele kin deren onder de 6 jaar de beide weekeinden komen en de kinde ren vanaf 6 jaar van vrijdag avond 18 oktober t.m. zondag avond 27 oktober. Ouders en kin deren beneden 6 jaar betalen dan 2 x' f 43,50 is f 87,—. Kinderen vanaf 6 jaar f 147,50 p.p. Juist in de herfstperiode is een ver blijf in en om de Schaarshoek ideaal. Bent u geïnteresseerd vraag dan het inlichtingenformulier aan bij: Streek VVV Overijsselse Heuvelrug en Sal land, Marktstraat 19, Raalte, tel. 05720-2343.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 7