Gezellig feest rond vierde lustrum o.l. Dorpsschool Zondagsdiensten KERKDIENSTEN Winkeliers bespraken Sint Nicolaas-aktie Buurtvereniging „Churchillstraat- Vrijheidslaan5 vierde feest Een gratis museumkaart AGENDA ■NB msj I Voorzitter OLM komt naar Holten Openbare kennisgeving Dodelijk verkeersongeval Zaterdag 23 november. Intocht Sint Burgerlijke Stand Show Holtense zakeimensen HOLTEN Vrijdag 18 oktober 1974 26e jaargang - No. 42 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Advertentieprijs 18 een* p*r millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f3.75 per kwartaal, 17.50 per half jaar, f 15.per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g. v. Holtens Nieuwsblad Vrijdagmorgen 11 oktober was het eindelijk zover! Het grote schoolfeest stond te gebeuren. Om 8 uur waren de eerste feestvierders al present en stonde» verkleed en wel op het plein van de Dorpsschool te wachten op de dingen die zouden komen. De optocht, de spelen, de broodmaaltijd, de film, noem maar op! Vijf jaren waren verstreken. Aanleiding om te feesten? Ja, want „Na vyf jaar zwoegen, zweten wordt het schoolfeest niet vergeten", zo stond het met grote letters voor de school, en op 2 nov. a.s .is het 20 jaar geleden dat het nieuwe schoolgebouw in gebruik werd genomen. Om de vijf jaar De heer B. H. Brouwer, hoofd van de o.l. Dorpsschool, schreef in ,,'t Slurfje", de schoolkrant: „In de ou de school hadden we vroeger elk jaar een schoolfeest, gelijk de scho len in de buurtschappen nu nog ple gen te doen. Doordat er veel meer ac tiviteiten in het schoolleven kwamen :en er op tijd rust moet zijn voor het leerproces, is het jaarlijkse feest afgeschaft". Nu er om de vijf jaar gefeest wordt, maakt toch ieder kind een lustrum mee. De viering werd wat vervroegd in verband- met het jaargetij,. Wat waren ze druk geweest: dé kinderen met het schilderen van cijfers voor de spelen, een tekst voor de boog op het plein, en het ge tal 20 dat in elke klas voor de ramen werd geplakt slingers en roosjes wer den gemaakt, de hal werd versierd. de oudercommissie met het; bij eenbrengen van de pecuhia (daarvoor werd ditmaal alleen aangeklopt bij de ouders, resultaat - ruim f 6. per kind), de verzorging van de broodmaaltijd (bergen broodjes wer den er gesmeerd) en het maken van de traditionele „boog". het personeel met de organisatie van de optocht, de spelen en de film. Maar een ieder deed het met ple zier, dat was duidelijk te merken. Optocht Om 9 uur stond iedereen klaar voor de optocht. De kinderen waren allen verkleed De moeders hadden er in ve le gevallen heel wat werk van ge maakt. Prinsessen, elfjes, kabou ters, „boertjes van buut'n", ze wa ren in alle maten voorradig, 'n volge- Artsen Van vrijdagmiddag 5 uur tot maan dagmorgen 8 u. (Uitsluitend voor spoedgevallen) W. R. van Couwelaar, Holterenkstraat 18, tel. 2750. Voor boodschappen bellen 's morgens om 11 u. en 's middags om 4 u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan. Groene Kruis- gebouw. Holten, Gaardenstraat 33, tel. 1436. Ziekenvervoei* Joh. Aanstoot, tel. 2980 en 1338, b.g.g. garage Müller, tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438. b.g.g. mevrouw J. Beldman-Aanstoot. tel. 1799. Tandarts H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42, Holten, tel. 05483-1433. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend, in 't Groe ne F.ruisgebouw. Gaardenstraat 33. G. J. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Overijssel, Joncheerelaan 134. Nijverdal. telefoon 05486-4126. Bureau Holten: Gaarden straat .33. F. W. Kraaijeveld. Spreek uur: werkdagen 8.30-9.30 u. of na tel. afspr. 1436 en 2298 b.g.g. 05486-4126. D'erenarts Wamelink, Houtweg 18, tel. W. C. 05483-2004. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 20 oktober H. W. Goorman, Kolweg 52. tel. 1513. Maan dag 21 tot en met zondag 27 oktober B. Groot Obbink, Koz.akkenst.raat 2. tel. 1526. Aangifte van gestorven die ren op zaterdag van 9-11 u, aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 19 t.e.m. vrijdag ?5 oktobev Electra: H. Huisman. Kolweg 42. tel. 1498. Gas: .T. Bosschers, Beuse- berg 54. tel. 1945. T? vo rt «T m oTn g Overdaft ,'1 10!;0 /r> '"'vn-eau) 's Nachtsf"' 'O. W. Knaoen) tel. 1325 (G. W. ter Ilarmsel). laden ponywagen er tussen en een echte cowboy te paard besloot de rij. De optocht begon maar het personeel ontbrak. Wel liep aan het hoofd van de stoet een mei-kwaardig figuur. Getooid met hoge hoed waarop een fazanteken tussen het buntgTas, ha ren en snor als rietpluimen, een herfstachtig kleed en een staf van riet. Merkwaardig! Ook liepen er figuren uit het grijs verleden rond: 'n rijk edelman (1648), een Kozak (1813), een Mexicaan (1914) en nog enkele Spaanse, Japan se en Afrikaanse schonen. Om alles in goede banen te leiden werd het geheel begeleid door een agent, waarvan een der toeschouwers zei: „Den heb ik nog nooit in Holt'n 'ezeen". De stoet ging door de Gaarden, waar personeel en leerlingen van de Haarschool met een groot spandoek stonden en felicitaties en bloemen aanboden. Een- leuk gebaar! Spelletjes Terug op het schoolplein stonden 30 spelleiders klaar om de spelen vlot te doen verlopen. Wat viel er te spe len? 1 Was ophangen, 2 Tennisballen expeditiebedrijf, 3 Vingerwijzing, 4 Bussenwerpen, 5 Spijkers slaan, 6 Kegelen, 7 Vlaggensteken, 8 Zaklo- pen, 9 Sjoelen, 10 Zakjes smijten, 11 Koppen snellen 12 Pijltjes gooien, 13 Hengelen, 14 Ringen gooien, 15 Aard appel tussen de kuiten. Tussen de spelletjes door konden de kinderen een bezoek brengen aan de kauwgumtent „Ruime keus", waar voor elk kind een pakje gereed lag. Maaltijd Om 12.30 uur waren de spelen afge lopen en ging men aan tafel. Wat een feestelijk gezicht!! Broodjes, een appel, een banaan, limonade. Dat smaakte wel. Tussen de „gangen" door werden er op het toneel mopjes verteld, werd er ge zongen en gemusiceerd. De Mexi caan uit de optocht bleek zowaar echt te kuijnen spelen en zingen. Een ieder was onder de indruk. Na de maaltijd begaf men zich naar „Irene" om de film „De vijf op avon tuur" te aanschouwen. Maar eerst kwamen de kleuters uit de Tuinstraat op bezoek. Ze zongen een feestlied voor de Dorpsschool en Wilma ter Harmsel en -Tan Wander Pronk bo den een leuk werkstuk aan. De kleu ters mochten de voorfilm nog zien en vertrokken daarna weer. De hoofdfilm bracht een goed verhaal met tegen het einde veel spanning. In de pauze werd er nog een flesje limo nade geoffreerd en na afloop van de film werden de prijswinnaars van de spelen bekend gemaakt. Een prach tige dag was voorbij, een dag waar op ieder met plezier kon terug zien. De winnaars waren: Klas 1: meisjes: 1 Annelies Dol- lekamp 66 pnt. 2 Erna Aaftink 64 p., 3 Ineke Lodeweges 59 p.; jongens: 1 Bert Vorkink 69 pnt. 2 Erik Vincen! 67 p, 3 Albert Slotman 64 p. Klas 2: meisjes: 1 Erna Willemink 77 p. 2 Berta Bieleman 71, 3 Simone Bruggeman 68: jongens: 1 Jan Plek- kenpol 78, 2 Egbert Willems 76, 3 Pieter Bosschers 73. Klas 3: meisjes: 1 Erna Vincent 89, 2 Selma van Geerestein 82. 3 Janet Nijland 72; jongens: 1 Herman Veen- stra 90, 2 Freddie Sluyter 87. 3 Erik ten Dam 82. Klas 4: meisjes: 1 Dinie ter NED. HERY. KERK: 9 u. ds. P. Lugtigheid. Bediening Heilig Avond maal. Oppasdienst: mevrouw Veen- stra, Gerrie ten Brake en Meineke Schellevis. 10.00 u. Jongerendienst in gebouw „Irene". GEREF. KERK: 'diensten in NHK) 10.30 en 15.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de eerste collec te voor het Werelddiaconaat en de tweede voor verbouw van de kerk. R.K. KERK (geb. „Irene"): Zater dagmiddag 5.00 uur en zondagmor gen 9.30 u. DIJKÈRHOEK: 9.30 u. ds. C. C. Addink, Bediening Heilig Avondmaal. OKKENBROEK: 10.00 u. ds. M. de Heer. Gezinsdienst. Uitgangscollecte voor Werelddiako- naat. NIEUW HEETEN R.K. KEItK: Zaterdagavond 7.00 u„ zondagmorgen 8.00 en 11.00 u. Spelletjes op het schoolplein tijdens het lustrumfeest van de Holtense dorpsschool. Harmsel 87,2, 2 Kitty Bos 77, 3 Co- rinne Bouwhuis 72; jongens: 1 Geert Ulfman 84, 2 Henny Jalving 74, 3 An- dré Broekmaat 69. Klas 5: meisjes: 1 Tiny Vorkink 91, 2 Herma Bos 79, 3 Ria Broek- maat 78: jongens: 1 Ian Ophof 69 2 1 Teun Hofman 83, 3 Raymond Schrij ver 82. Klas 6A: meisjes: 1 Marion Wil- lemse 84, 1 Hermie Dijkerman 84. 2 Linda Verhoeve 83; jongens: 1 Ernst v.d. Ende 97, 2 Eddie Wille mink 90, 3 Anno Keestra 88. Klas 6B: meisjes: 1 Ineke Brink man 92, 2 Henriëtte Brands 89, 3 Ans Bülsink 89; jongens: 1 Martin Aan stoot 101, 2 Erik Knapen 92, 3 Arnold Groteboer 90. De voorzitter van de Overijsselse Landbouw Maa tSChappij (OI-Ml de hee1- D. J. ..Jonkhans te Hardenberg zal in de ep donderdag 31 oktober te houden „Herfstvergadering" van de afd. Holten OLM een inleiding hou den over „Landbouwpolitiek". Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in het ge bied, waar thans het huisvuil een maal per week wordt opgehaald op de navolgende dagen het zogenaam de grof vuil zal worden opgehaald, te weten op: dinsdag 22 oktober 1974, voor het gebied, waar het huis vuil op maandag en donderdag wordt opgehaald. vrfjdag 25 oktober 1974, voor het gebied, waar het huis vuil op vryaag wordt opgehaald Het deponeren van dit vuil mag uit sluitend geschieden op de hiervoor vermelde dagen vanaf 's morgens 7.30 uur op die plaatsen, waar nor maal de plastic zak met het huisvuil wordt neergezet. Zoals in de destijds verschenen huis- aan-huis circulaire reeds werd ver meld wordt onder grof vuil verstaan afval, dat niet na verkleining (ver scheuren, samendrukken, etc.) in de daarvoor aangewezen plastic zak kan worden aangeboden, bijvoorbeeld meubels, stoffering, kachels, fietsen, vaten, teilen, bussen en tonnen (zon der inhoud), een goed gebundelde bos takken, planken, e.d. (maximaal 1 meter lang). Onder grof vuil wordt niet verstaan puin, afbraak, bomen en grote hees ters, afval en emballage van win kels, kantoren, bedrijven (het zoge naamde bedrijfsvuil) en industrieel afval. De aandacht wordt er op gevestigd, dat vuil, dat naar de aard in plastic zakken behoort, tijdens het ophalen van het grof vuil niet wordt geac cepteerd. Dit dient in de daarvoor aangewezen plastic zakken tijdens 't normaal ophalen van huisvuil te v den aangeboden. Met nadruk wordt opgemerkt, dat het vorenstaande niet van toepas sing is op het zogenaamde buitenge bied. Holten, 11 oktober 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris Bij een verkeersongeval op de krui sing Kolweg-Rijssenseweg-Parallel- weg is vrijdag rond 17.30 u. de 79- jarige Teunis Stokkers uit de Oran jestraat om het leven gekomen. S. draaide vanaf de Rijssensestraat met zijn auto de Kolweg op en schoot daarbij tussen de beide delen van de vrachtwagencombinatie van het transportbedrijf D. Muller, bestuurd door de chauffeur B. in 't V. te Hee- ten, die vanaf garage RouwenRorst over de Parallelweg reed. S. werd door de botsing. zijn auto geslin gerd door de Vrïtïmwagen gegrepen en zo zwaar geworid dat hij ter plaat se overleed. De luxe auto werd aan de linker voorkant slechts vrij licht beschadigd. De Holtense winkeliers hebben in een goed bezochte vergadering in café „Kalfsterman" besloten om de Winkelweek ter gelegenheid van de komst van Sinterklaas dit jaar te houden van 19 november t.m. 4 december. Ook ging de vergadering akkoord met een voorstel om in het a.s voorjaar een actie te organiseren en bij voldoende be langstelling onder de leden gaat men in het najaar van 1975 een grote Middenstandsbeurs organiseren. Staande ter vergadering ga ven zich tien leden op. De intocht van de Sint is gepland op zater dag 23 november wat het dorp betreft en op zaterdag 30 november brengt de hoge gast een bezoek aan Dijkerhoek. Evenals vorige ja ren zullen de winkels op 28 en 29 november tot 9 uur geopend zijn en op zaterdag 30 november tot 5 uur. Op maandag 2, dinsdag 3 cn woensdag 4 december gaan de winkels om 5 uur dicht. Er komen tijdens de winkelweek nog bepaalde attracties die t.z.t, bekend ge maakt zullen worden. Door het bestuur werd offerte gevraagd voor het aanbrengen van ten feestverlichting in alle winkelstraten doch de prijs vond de vergadering veel te hoog. Elke winkelier zal even als voorheen naar eijen idee kunnen handelen wat illuminatie be treft. Mevr. Langendoen en de heer Rutgers vormden de rekenkamer. O pzaterdag 12 oktober j.I. organi seerde de buurtvereniging Churchill- straat-Vrijheidslaan een feestmiddag en feestavond voor leden in zaal .Vos man'. Dit ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de vereniging. De feestmiddag was speciaal voor de kinderen. Er werden spelletjes ge daan zoals, grabbelen, touwtjetrek, buswerpen, sjoelen en mikken op schijven. Het programma was gepland van 3 tot 5 uur. Om 3 uur sprak de voor zitter een openingswoord, waarna de kinderen alle aandacht aan de spel letjes wijdden. Kindermuziek, gebab bel en het blazen op gewonnen flui tjes zorgden voor een gezellige druk te. Om goed half 4 werden de bezig heden onderbroken. De kinderen zet ten zich in halve cirkelvorm op de grond. De vaders en moeders sloten aan. Aller aandacht was toen gericht op een verlichte poppenkast. Onder leiding van één der bestuurs leden gaven kinderen uit de buurt (Eric Schmetz, Ronald Schmets en Marian Rutgers) een poppenkastvoor stelling ten beste. Om ongeveer kwart over vier wierp de hele schare zich "met hernieuwd enthousiasme op de spelletjes. Ook de vaders en moeders wilden het wel eens proberen. Aan een en ander waren natuurlijk Geboren: Jeroen Bob, zv E. Eek timmerman en L. van Raaphorst (ge boren te Almelo). Gerrit Pieter Willem, zv G. P. W. Lebbink en M. W. Bloem (geb. te Deventer). Hen ry John, zv. M. Nijland en L. W. Klok. Gerben Dirk, zv A. Riet berg en W. Immink. Henry, zv H. Achterkamp en H. Linde. Ondertrouwd: A. R. Tieben, 28 jr, Lochem en A. H. W. Veneklaas. 23, Holten. M. E. Kappert, 24 jr, Hol ten en M. Linde, 22 Holten. Getrouwd: H, ten Dam, 26 jr. Hol ten en G. W. Vasters, 20 jr, Goor. J. Hammenga, 25 jr. Appinga en Y. Kremer, 23 jr, Holten. Brinks, 22 r, Rijssen en A. H. Paal man, 22 jr. Holten. Overleden: R. Stam-Hulsman, 76 jr. H. W. Wiersma-Heijtze, 69 jr. T. stokkers, 79 jr. B. Teusink, 54 jr. BEVOLKING Ingekomen: P. Janssen van Apel doorn. T. Hageman-Hardon van Raalte. B. P. Legdeur en gez. van Heerlen. W M. Spiering en echt- gen. van Amsterdam. M. L. Brand van Stad Delden. G. Smit van Beilen. Y. F. Liu van Rotter dam. Vertrokken: A. H. Brinks-Paalman naar Rijssen. mej. H. J. Haver slag naar Nijkerk. J. J. S. Tijdens- Ockels naar Zuidlaren. Voor de s>ho' die een zevental Hol tense zakenmosen in zaal „Vosman" houden van dnderdagmiddag tot za terdagavond éstond zowel donder dagmiddag £S 's avonds een flinke belangstelling In de gezellig aangeklede zaal zijn stands ingericht door de firma's Bos (Handwerkhuid), Bouwhuis (horloge rie), De Bouwhla „Doe het zelf"), Klein Velderman (Radio en tv), Mar- jo (Bloemsierkunst), Ten Velde (Fo tografie). Wedda (Drogisterij). In de kleine zaal exposeren de afde lingen Holten van het Rode Kruis en Welfare-werk hand- en borduurwerk etc. dat gemaakt is door enkele re- handicapte dames uit Holten en de dames van het Bejaardencentrum Een kijkje op de mini-tentoon stelling van het Rode Kruis en Welfare in de kleine zaal van hotel „Vosman". .„Diessenplas". De werkstukjes wor den tevens te koop aangeboden. De show is vrijdag (19.10) geopend van 16.00-22.00 uur en op zaterdag 20.10 van 14.00-22.00 uur. prijzen verbonden. Bovendien vielen er nog prijzen te behalen met een te kenwedstrijd in drie leeftijdsgroe pen. Op het tekenpapier stonden lij nen voorgedrukt. De kinderen moes ten naar eigen inzicht en kunnen, kleuren en eventueel bijtekenen. Op de feestavond jureerden de aanwezi ge leden de tekeningen. Na afloop der middag was de prijsuitreiking van de spelletjes. Al met al een zeer geslaagde mid dag, waarop 75 kinderen aanwezig waren plus de nodige vaders en moe ders. Feestavond De feestavond was speciaal voor de volwassenen. Er was een vast pro gramma, dat rekening hield met de aanwezigheid van een groep oudere mensen. Om 8 uur hield de voorzitter zijn ope- ningspeech. De 120 aanwezige leden werd een prettige avond toegewenst. Koffie plus hartige hapjes zouden worden gepresenteerd op kosten van de vereniging, verdere consump ties voor eigen rekening. Een conferencier en wat rustige or gelmuziek zorgden voor een zeer ge zellige sfeer. Tussen muziek en con ferences door was er gelegenheid de kindertekeningen te jureren. Boven dien vielen er via een verloting leu ke prijzen te behalen. De loten waren verpakt in repen chocolade. Na af loop werden de slecht ter been zijnde leden met een door het bestuur georganiseerde taxidienst naar hun woningen teruggebracht. Het bestuur van de buurtver eniging Churchillstraat-Vrijheids- laan kan terugzien op een zeer ge slaagde feestdag. Loopt u graag eens een museum binnen? Leest u dan door; u kunt zich veel geld besparen. Wat :s het geval. Er is in Nederland een Stichting Openbaar Kunstbezit, die aan haar abonnees een paspoort verstrekt, waarmee u (gratis of met reduktie) toegang hebt tot meer dan honderd musea in Nederland en Vlaanderen. Bent u een wat geregeld museumbe zoeker, dan verdient u zelfs binnen korte tijd het hele abonnementsbe drag terug. Want een paar gulden laat je zó achter by de kassa van menig museum. En dat is dan nog maar een klein stukje van wat u als abonnee van Openbaar Kunstbezit kunt verwach ten. Want daarnaast krijgt u in 4 afleve ringen thuis gestuurd een hele jaar gang met informatie over kunst, zo'n 180 bladzijden dik. Veertig grote kleurenreprodukties. Ver over de honderd zwart-witte afbeeldingen. Een linnen bewaarband. En mocht die band niet meer passen in uw boe kenkast (omdat die te vol is), dan kunt u ook kiezen voor ingebon den thema-brochures waarvan de in houd gelijk is aan de afleveringen voor het album. Waarover dat alles zal gaan in 1975: Om te beginnen zullen we ons in het eerste halfjaar bij de hand laten ne men door een viertal Vlaamse en Ne derlandse beeldende kunstenaars. Zij zullen ons hun persoonlijke visie op de kunstgeschiedenis en het kunstge- beuren onthullen aan de hand van kunstwerken, die zij in het museum van hun keuze uitzoeken. Openbaar Kunst bezit zorgt ervoor dat u repro- dukties van de gekozen kunstwerken in huis heeft. Vervolgens zendt de NOS over de keuze van elke kunstenaar vijf weke lijkse radioprogramma's uit van 10 minuten en een televisieprogramma van 25 minuten. Maar dat is nog niet alles: ten tijde van deze radio- en televisieuitzendin gen kunt u zelf de kunstwerken gaan bekijken in het betreffende museum, waar alles in een klein zaaltje over zichtelijk bij elkaar zal worden ge hangen. Openbaar Kunstbezit hoopt met deze nieuwe vorm van presenta tie een nog actiever wisselwerking te bereiken tussen kunstwerk-reproduk- iie - televisie/radio - kunstwerk. Op dit ogenblik onthullen wij u alleen de namen van de eerste twee kunste naars, die ons zullen voorgaan. De Vlaamse kunstenaar Roger Ra- veel kiest werk uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent, bijvoor beeld een schilderij uit de school van Lucas Cranach (16e eeuw), van Constant Permeke, gust de Smet, René Magritte, Raoul de Keyzer en Jim Dine. Dit alles kunt u zelf in Qent gaan bekijken op de tentoon stelling die voorzien is in de periode januari/februari 1975. De Nederlandse kunstenaar Ger van Elk komt als tweede aan de beurt en kiest werk uit dc collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dan zal het gaan over werk van onder andere Pierre Bonnard, Wil lem de Kooning, James Rosenquist, Martial Raysse, Reinier Lucassen en Jan Dibbets. Ook deze werken kunt u, bij elkaar gebracht, gaan bekijken in het „Stede lijk" in Amsterdam, omstreeks fe bruari/maart 1975. U ziet: een eerlijk stuivertje wisse len tussen Nederland en Vlaanderen. De thema's voor het tweede half jaar zijn nog niet precies bekend, maar zullen van een heel anrere aard zijn dan die in het eerste half jaar. Met elkaar geloven wij, een bijzonder boeiende jaargang Openbaar Kunst bezit. Dat alles samen voor twee entwintig en een halve gulden. Dat kan zo goedkoop, omdat Openbaar Kunstbezit geen winst hoeft te maken. Elk dubbeltje komt bij u terug, f 22,50 storten op postgiro 1665, Open baar kunstbezit, Amsterdam, voor een complete jaargang 1975 (die half ja nuari begint). Alle inlichtingen: postbus 555, Am sterdam. Vrijdag 18 oktober 16.0022.00 uur: Middenstandsshow in zaal „Vosman".. Tijdens de show grote orgelshow in bovenzaal hotel „Vosman" door Draaijers Orgel studio te Laren (G.). 20.00 uur: Filmavond Tennisclub „Holten" in hotel „Vosman" (zie adv. 20.30 uur: „Love Story" in „de Schu. re" (zie adv. en bericht). Zaterdag 19 oktober 14.0022.00 uur: Middenstandsshow in zaal „Vosman". Tijdens de show in bovenzaal orgelshow Draaijer's Or. gelstudio. Laren (G.). Zondag 20 oktober 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 14.30 uur: „Love Story" in „de Schure. 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen. Dinsdag 22 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep in gebouw „Betha- nië". Spreker: André van der Most. Donderdag 24 oktober 20.00 uur: Vergadering afd. Holten Bond van Chr. plattelandsvrouwen in de hal van 'De Schakel' (Bosch- kampsstraat). Dia-vertoning over reis naar Israël door de heer Bouwhuis te Espelo. Vrydag 25 oktober 19.00 uur: Bazaar Geref. Jeugdver eniging in gebouw „Rehoboth". 15.0017.00 uur Kinderbazaar. Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: Bazaar Geref. Jeugdver enigingen in gebouw „Rehoboth", 15.0017.00 uur Kinderbazaar. 20.0 uur: Start „Nacht om Holten", georg. door de M.A.V. „De Holter berg" bij clubhuis café „De Bies- ter". Inschrijving vanaf 20.00 uur. Holtense Muziekvereniging "HMV" naar concours in Hattem. Vertrek 2.00 uur vanaf repetitielokaal achter de Spar (Zie ber.). Maandag 28 oktober BLOEDPLASMA-AVOND, goergani. seerd door de Rode Kruis te Holten. Plaats Scholengemeenschap. Donderdag 31 oktober 20.00 uur: Herfstvergadering van de OLM afd. Holten in bovenzaal ho tel „Vosman". Maandag 28 okt.vrijdag 1 november Tentoonstelling „Het Boek dat blijft" in de hal van de Dorps school. Maandag 4 november 2.00 uur: Opening Tuincentrum, Mar- keloseweg. Donderdag 7 november 20.00 uur: Jaarlijkse bijeenkomst Hol tense Kunstclub in zaal „Arrücitia". Maandag ll november 20.00 uur: Film „Kom over de brug" in gebouw „Irene". Maandag 12 november 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Plattelandsvrouwen in café. restaurant „Het Bonte Paard". Spreker mevrouw C. Wielinga „In zicht - in het bijzonder van kin,, deren - in het verkeer".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1