Zondagsdiensten in zaal „Vosman Gouden echtpaar Openbare kennisgeving Show van Holtense zakenmensen EERSTE STEENLEGGING VAN TWEEDE „SCHOOL MET DE BIJBEL,, KERKDIENSTEN AGENDA AGENDA RAADSVERGADERING Kinderen zongen enthousiast Officiële publicatie Rabobank Q BEJAARDEN- SOCïETEiT O r an j ek a I end jer T entoon stelling van „Het boek dat blijlt" GEVONDEN- VERLOREN f7 sPAAemK'74) UITBREIDING PARKEERVERBOD STATIONSSTRAAT FILMAVOND Open bare Kleuterschool GESLAAGD Burgerlijke Stand HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, fT.50 per half jaar, f 15,— per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 815587, Rabo-bank, Holten, t. g. v. Hollens Nieuwsblad Vrijdag 11 oktober 1974 26ste jaargang - No. 41 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-133? Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 De leerlingen van „De Schakel" zongen ter gelegen heid van de eerste steenlegging een tweetal liederen, waarvan de tekst luidt: In de darpen met bargen en busse, van oons Aoveriessels laand Is zo röstig en kalm nog et leaven En ie veult nog de Saksische baand. Sallaand, woer Iessel en Regge Eur weg zeukt langs diek en langs wal Ik verlang noar oe heed en oe busse, 't Is het laand dat mie geet boavenal. Sallaand, Sallaand, Hier is mien stae, Woer 't laeven vedan geet In röste en vrae. Noa die dustere tied lang eleden Heuren 't volk van Jezus' leer Moar de stried van de leu met mekare Gung van nies en nog mennige keer! Noe brengt de vrae en de vrieheid De leu uit de zorg en de nood. En de vi-umden, die zwarft langs de wage Zee denkt vaste: De leu hebt bier good. Nu hier een school met kindren staat om fundamenten heen. Staan wij hier met z'n allen klaar voor 't leggen van een steen. Wij vragen U toe zeg ons nu hoe zal die school wel heten? Doe niet zo flauw zeg ons 't. nu gauw Wij willen 't zo graag weten! Wij hebben al zo lang gewacht op deze mooie dag. Wij hopen dat nu ook heel gauw de school klaar wezen mag. Tot ons verdriet weten wij niet hoe die school wel zal heten. Doe niet zo flauw zeg 't ons nu gauw Wij willen 't nu graag weten! wordt bepaald door de Oranjestraat, Markeloseweg zodat straks ook de kinderen uit de buurtschappen Bor- keld, Look en Lichtenberg naar ,,Het Kompas" op de Kol gaan. Artsen Van vrijdagmiddag 5.00 u. tot maan dagmorgen 8 u. (Uitsluitend voor spoedgevallen) J. H. A. Bruins, Mo- lenbelterweg 15, tel. 1280. Voor bood schappen bellen 's morgens om 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster M. ter Borg, Neerdorp 1, Hol ten, tel. 05483-2356. Ziekenvervoer Joh. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage Müller, tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g. mevrouw J. Beldman-Aanstoot, tel. 1799. Onder grote belangstelling heeft dinsdagmiddag de heer G. W. Rietman, oud-voorzitter van de Vereniging tot Stichting en Instand houding van een „School met de Bijbel" de eerste steen gelegd van de tweede christelijke school die in Holten gebouwd wordt aan de Hoffesstraat in het Kolcomplex. De heer Rietman maakte tevens bekend dat als naam voor deze nieuwe school was gekozen „Het Kompas". Ook op deze school zal de bijbel het kompas zijin voor het onderwijzend personeel en op dit kompas, het onfeilbaar Woord van God, zullen de kinderen in hun later leven moeten varen. De heer Rietman was voor het leg gen van de eerste steen uitgenodigd omdat hij 22 jaar als bestuurslid en voorzitter van de schoolvereniging zeer veel voor het christelijk onder wijs heeft gedaan. Hij gaf gaarne ge volg aan de eervolle uitnodiging waarin hij tevens geëerd zag alle oud-bestuursleden die zich hebben ingezet voor de „School met de Bij bel" in Holten, Ook de voorzitter van de schoolvereniging de heer A. J. Nijkamp sprak in een kort woord zijn grote vreugde uit over de stich ting van de tweede School met de Bijbel. Het terrein waarop de school wordt gebouwd is door de gemeente nog niet overgedragen maar ook dat zal spoedig gebeuren. Ballonwedstrijd Nadat de eerste steenlegging had plaats gehad werden door plm. 500 kinderen die voor het bekend ma- en van de naam van de school en kele liederen hadden gezongen ve le honderden ballonnetjes opgelaten met opdruk „School met de Bijbel- Het Kompas-Holten". Er zijn een aantal prijzen beschikbaar gesteld voor de ballonnetjes die het verst van de „thuishaven" landen. De kin deren werden in tegenover gelegen christelijke kleuterschool „Kleuter- hoek" getrakteerd op frisdrank en een heerlijke koek. Waardering Hoofd-aannemer H. Koopman Tzn. zei in een korte toespraak dat de Holtcnse aannemers het enorm heb ben gewaardeerd dat uitsluitend van hen prijsopgave was gevraagd. Dit geeft een stuk werkgelegenheid, niet alleen voor ons, maar ook voor di verse onderaannemers uit Holten. De bouw is tot nog toe vlot verlopen en onvoorziene omstandigheden voor behouden zal de 4-klassige school over plm. een half jaar worden op geleverd. Namens de aannemers en z'n me- In het gebouw „Irene" zal dinsdag middag 15 oktober om half drie weer de Holtense Bejaardensoos woi'den ge houden. Het belooft weer 'n heel ge zellige middag te worden. Iedereen is van harte welkom! De Oranjekalender een uitgave van de Vereniging „Pro Juventute"- is dezer dagen binnen gekomen en is verkrijgbaar bij mevr. C. P. K. En klaar-van Andel, Raalterweg, telefoon 1201, mevrouw Hosmar-Op den Dries, Schepenenstr. 20, tel. 1362 en Qerri- de Hols, Boschkampstraat 12, telef, ua Zaterdag 19 oktober 14.00-22.00 uur: Middenstandsshow in zaal „Vosman". Tijdens de show in bovenzaal orgelshow. Vrijdag 25 oktober Bazar Geref. Jeugdverenigingen in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 26 oktober Bazar Geref. Jeugdverenigingen in gebouw „Rehoboth". 20.00 uur: Start „Nacht om Holten" bij clubhuis café „De Biester". Vóór-inschrijving tot 13 okt. bij J. Arfman, telefoon 1861. 20.00 uur: Open-repetitie Holtense Muziekvereniging in „Amicitia". Onder andere uitvoering van con coursnummers (zie ber. in Holtens Nieuwsblad van 18 okt.). Holtense muziekvereniging „HMV" naar concours te Hattem. Maandag 28 oktober BLOEDPLASMA - AVOND georgani seerd door het Rode Kruis. Plaats Scholengemeenschap. Nadere me dedelingen volgen (zie bericht). Maandag 28 okt. - vrijdag 1 nov. Tentoonstelling „Het Boek dat blijft" in de hal van de Dorpsschool. Tandarts J. Webbink, de Ruyterstraat 19, Rijs- sen, tel. 05480-4140. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend, in 't Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 33. G. J. Kraaij, tel. 2299. De eerste steen op de plaats gezet door een hijskraan werd gelegd door de oud-voor zitter van de Schoolvereniging, de heer G. W. Rietman. Alle vei ligheidsmaatregelen werden er- hij in acht genomen. Te Zwolle slaagden voor het diploma „Key operator" met W. Hospers en de heren J. Aanstoot, J. Heeregra- ve en G. Knapen allen te Holten. NED. HERV. KERK: 10.30 u. ds. C. C. Addink. Extra collecte: Inwendige zending. Oppasdienst: mevrouw van Bruggen (Kerkstraat), Janny Loman en Willy Steunenberg. GEREF. KERK: (Diensten in N.H. Kerk): 9.00 en 15.00 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de eer ste collecte voor de kerk en de twee de voor verbouw van de kerk. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. A. Schel- levis. Collecte voor: Inwendige Zen ding. R.K. KERK (Geb. „Irene"): zater dagmiddag 5.00 u. en zondagmorgen 9.30 u. NIEUWE HEETEN R.K. KERK: Zaterdagavond 7.00 u. zpndag 8.00 en 11.00 u. OKKENBROEK: 10 u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte: Diak. Gezins verzorging en Maatschappelijk werk, Het resultaat dat enkele midden standers boekten bij de eerste show plm. 1 jaar geleden en de vele gun stige reacties van het publick over deze show waren aanleiding om op de ingeslagen weg door te gaan en zo mogelijk uitbreiding te geven aan een 2e show. Wat de uitbreiding betreft gaf dit helemaal geen moeite en men heeft zelfs enkele gegadigden af moeten zeggen omdat de ruimte beperkt is. Op de show donderdag (17-10) en vrijdag (18-10) van 16.00-22.00 uur en op zaterdag 19 oktober van 14.00-22.00 uur geopend, zullen stands worden ingericht door zeven Holtense zaken mensen t.w. Bos, Handwerkhuis, Bouwhuis, horlogerie. De Bouwhal „Doe het zelf", Klein Velderman, radio en tv, Marjo Bloemsierkunst, Ten Velde Fotografie, Wedda Drogistex-ij. Tevens zullen de afdelingen Holten van het Rode Kruis en Welfare-werk stands inrichten waar inlichtingen en folders verstrekt zullen worden over het werk van beide organisaties ter wijl tevens een mini-tentoonstelling zal worden gehouden van hand- en berduurwerk etc. dat vervaardigd is door de enkele gehandicapte dames uit Holten en de dames van het Be jaardencentrum „Diessenplas". Het handwerk van de dames zal tevens te koop worden aangeboden. Onge twijfeld zullen weer vele Holtenaren een kijkje gaan nemen op deze 2e Holtense Middenstands show en de stands van het Rode Kruis en Welfa re. In de hal van de Dorpsschool richt het Nederlandsch Bijbelgenootschap na de herfstvakantie een tentoonstel ling in over de Bijbel. Op maandag 28 oktober is de opening en de vrij dag daarop wordt ze gesloten te 12 uur. In een tiental stands worden verschillende episoden uit de geschie denis van de Bijbel belicht. Het ver taalwerk komt onder de aandacht, er liggen enkele oude Bijbels en er staat een tabernakel van 2,80x1,40 Burgemeester «n wethouders van Holten maken bekend dat in het ge bied, waar thans het huisvuil een maal per week wordt opgehaald op de navolgende dagen het zogenaam de grof vuil zal worden opgehaald, te weten op: Dinsdag, 22 oktober 1974, voor het gebied, waar het huisvuil op maandag en donderdag wordt opgehaald. Vrydag, 25 oktober 1974, voor het gebied, waar het huisvuil op vrijdag wordt opgehaald. Het deponeren van dit vuil mag uit sluitend geschieden op de hiervoor vermelde dagen vanaf 's morgens 7.30 uur op die plaatsen, waar nor maal de plastic zak met het huisvuil wordt neergezet. Zoals in de destijds verschenen huis-aan-huis circulaire reeds werd vermeld wordt onder grof vuil ver staan afval, dat niet na verkleining (verscheuren, samendrukken, etc.) in de daarvoor aangewezen plastic zak kan worden aangeboden, hijvoor beeld meubels, stoffering, kachels, fietsen, vaten, teilen, bussen en ton nen (zonder inhoud), een goed ge bundelde bos takken, planken e.d. (maximaal 1 meter lang). Onder grof vuil wordt niet verstaan puin, afbraak, bomen en grote hees ters, afval en emballage van winkels, kantoren, bedrijven (het zogenaam de bedrijfsvuil) en industrieel afval. De aandacht wordt er op gevestigd, dat vuil, dat naar de aard in plastic zakken behoort, tijdens het ophalen van het grof vuil niet wordt geaccep teerd. Dit dient in de daarvoor aange wezen plastic zakken tijdens het nor maal ophalen van huisvuil te wor den aangeboden. Met nadruk wordt opgemerkt, dat het vorenstaande niet van toepassing is op het zogenaamde buitengebied. Holten. 11 oktober 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. Gevonden: zonnebril; hondeketting; bruin-gele hond met lange staart en riem; voetbal; sleutel; verlichtings- balk voor aanhangwagen. Verloren: zwart kinderjasje, rits rood!-wit-blauw; 2 hazewindhonden, wit: donker groene etui met rits, vul pen, snijmes; notitieboekje met bal- point; Vervoersvergunning RVJ Overijssel no. 1973/302; bruin etui met 3 sleutels: bruine heren-porte- monnaie met 220 gulden; wieldop van 'n Datsun; oranje regenbroek; blauw meisjes gympakje, 2 basketbal schoentjes maat 39. 28 oktober t/m 1 november De Rabobank staat er voor open! Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat zij, ten ein de de normale gang van het verkeer bij Coberco Zuivelbedrijf „De Vrij heid", Stationsstraat 4, aihier, zo veel mogelijk onbelemmerd voort gang te doen vinden, hebben besloten het door 'n doorgetrokken gele streep aangeduide parkeervertiod voor bei- beide zijden van de rijbaan van de St tionsstraat, gemeten vanuit de denk beeldige snijpunten van de verlengde trottoirbanden Dorpsstraat-Stations straat voor de oostzijde van de Sta tionsstraat uit te breiden van 46 me ter tot plm. 49 meter, zijnde tot aan de in- en uitrit bij de gebr. Schup- pert N.V., Stationsstraat 3, alhier, zulks in verband met ondervonden moeilijkheden bij het in- en uitrijden van het vrachtvervoer bij de fabriek. Het besluit is in afschrift gezonden aan de hoofdingenieur-direkteur v. ti. Rijkswaterstaat in de direktie Over ijssel, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club KNAC, aan de Koninklijke Nederlandse Mo torrijders Vereniging KNMV en aan de Koninklijke Nederlandsche Toeris tenbond ANWB. Van het besluit kan door iedere be langhebbende binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening dezes beroep worden ingesteld bij de Kroon. Het adres van beroep moet aan de Kroon worden gericht, doch bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel te Zwolle wor den ingediend. Holten, 11 oktober 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris, Vrydag 11 oktober VW - GOLF - SHOW in het Parkge bouw te Rijssen (zie adv. en ber.). 20.00 uur: Ledenvergadering van de aid. Holten van de PvdA in hotel „Vosman". Zaterdag 12 oktober VW - GOLF - SHOW in het Parkge bouw te Rijssen. 16.30-17.30 uur: VVD-spreekuur voor belangstellenden in hotel „Vosman" Zondag 13 oktober 14.00 uur: DISCOBAL in café „De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 14 oktober 19.30 u.: Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize (zie agenda). 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „HPC" in hotel .Vosman' Dinsdag 15 oktober 14.30 uur: Bijeenkomst Bejaarden- sociëteit in gebouw „Irene". 20.00 uur: Algemene ledenvergade ring Holtense Handelsvereniging In café „Kalfsterman" (zie adv.). Donderdag 17 oktober 16.00-22.00 uur: Middenstandsshow in zaal „Vosman" (zie adv. en ber.). 20.00 uur: Modeshow Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in geb. Irene'. 19.45 uur: Vergadering Hervormde Vrouwengroep in de hal van „De Schakel". Vrijdag 18 oktober 16.00-22.00 uur: Middenstandsshow in zaal „Vosman". Tijdens de show Grote Orgelshow in bovenzaal hotel „Vosman" door Draaijer's Orgel studio te Laren (zie adv.). Dinsdagavond werd in de kleuter school aan de Tuinstraat een film ge draaid voor de ouders van d« leerlin gen. Deze film, die is opgenomen door mevrouw Bouwhuis werd met veel aandacht gevolgd door de aanwezige ouders. In ruim 1 Va uur kreeg men een dui delijk inzicht wat zoal door de kinde ren in een schooljaar wordt gedaan aan lessen, knippen, plakken en spe len, maar ook aan de uitstapjes, het St. Nicolaasfeest en Kerstmis werd ruim aandacht besteed. Het echtpaar J. Herder en J. M. Herder-Ruiter, Espelo 17 te Holten herdenkt op donderdag 17 oktober dat 50 jaar geleden hun huwelijk werd voltrokken. De gouden bruide gom is 79 jaar en de gouden bruid werd onlangs 81 jaar. Beiden mogen zich nog in een goe de gezondheid verheugen. Het echt paar heeft 6 kinderen en 15 kleinkin deren. Boer Herder die van 1924 tot 1936 woonde op de boerderij Espelo 16 iaat het werk nu over aan z'n in wonende zoons en doet zelf alleen nog iets als hij er zin in heeft. Als jongen van 12 jaar hield hij al bijen <-n hij heeft nu nog een stalletje met 10 a 12 kasten. Men wil toch nog iets om handen hebben op zo'n oude dag. Het gouden paar geeft donderdag middag van 4.00 tot 5.30 uur aan huis gelegenheid tot feliciteren. Bij de ve le gelukwensen voegen wij gaarne de onze. Voor de eerste steenlegging be stond een enorme belangstelling. De jeugd wacht in spanning op het sein waarop de ballonnetjes los gelaten moeten worden. dewerkers en de architect en z'n me dewerkers werd het woord gevoerd door de architect de heer E. Reits- ma. Allen doen hun werk met even veel plezier als kinderen die met le go een huis bouwen of van takken een hut in het bos. Tijdens een bijeenkomst in zaal „Vosman" sprak de heer A. J. Nij kamp, voorzitter van de schoolver eniging, een woord van dank tot al len die belangstelling toonden voor de eerste steenlegging. Hij bood oud voorzitter Rietman een rokertje aan ■en offreerde mevrouw F. Rietman- Klein Nagelvoort bloemen. Hoofd Als hoofd van de nieuwe school werd enkele maanden geleden be noemd de heer J. H. van Engbrink, waarnemend hoofd van „De Scha kel". De kinderen die in t.z.t. „Het Kom pas" zullen bevolken krijgen nu nog onderwijs in een lokaal van de o.l. Dorpsschool van meester B. H. Brou wer in gebouw „Irene" en in „De Schakel". Van de 350 kinderen van „De Schakel" op de Boschkamp zul len in mei-juni a.s. plm. honderd het „overstapje" maken naar „Het Kom pas". Men hoopt de nieuwe school in 1975 uit te breiden tot eén 5-klassige en mogelijk in 1976 tot een zesklas- sige. De grens tussen de beide scholen Maatschappelijk werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden - Overijssel, Joncheerelaan 134, Nijverdal, telefoon 05486-4126. Bureau Holten: Gaarden straat 33, F. W. Kraaijeveld. Spreek uur: werkdagen 8.30-9.30 u. of na tel. afspraak 1436-2298, b.g.g. 05486-4126. Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 13 okt. C. Mein- dersma, Bergmanstraat 12. tel. 2190. Maandag 14 t.e.m. zondag 20 oktober B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Aangifte van gestorven die ren op zaterdag van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 05483-1318. Storingsdienst Zaterdag 12 t.e.m. vxjSag 18 oktober: Electra: J. Kolkman, Gaardenstr. 13, tel. 1368. Gas W. C. v.d. Weerthof, Voorsboersstraat 2, tel. 1793. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen), b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). Geboren: Heieen, dv J. D. Vincent en J. Hofstra. Johan Hendrik, zv H. J. Blumink en H. A. Elbersen. Daphne, dv A. P. W. J. Riemslag en A. M. P. Boers. Monique Antoi nette, dv R. F. van der Molen en M. A. van Lennep. Jeroen Herman Willem, zv W. M. J. Smit en J. H. T. Heutink. Gerrianne Johanna, dv H. J. Wansink en J. A. Podt Ondertrouwd: A. J. Runhaar, De venter en F. H. J. Bloemsma, Holten. H. Stam, 23 jr, Holten en J. Slot boom, 26 jr, Zoetermeer. Getrouwd: H. J. G. Bosschers, 24 jr, Holten en G. K. Roosink, 22 jr, Rijs sen. K. C. Broersma, 22 jr, Holten en H. Bloemsma, 24 jr., Holten. Overleden: Q. Rowaan-Meijer, 75 jr. J. H. Overmeen, 69 jr. G. Stege- man-Struik, 82 jr. BEVOLKING. Ingekomen: J. Venema en echt- gen. van Berker ca. H. Kremer en gez. van Roden. mej. H. Scholten van Harlenberg. Vertrokken: A. Roeten naar Zwol le. mej. D. E. Mol naar Ensche- le. mej. J. C. Duijvendak naar Markelo. P. Russchen en gez. naar Gorssel. mej. M. J. Wiggers naar Gorssel. H. J. G. Bosschers naar Rijssen. mevr. P. W. Kievit- Tiekink naar Groningen. Maandagavond 14 oktober a.s. komt de Holtense gemeenteraad bijeen ter behandeling van onderstaande agen dapunten: 1. Notulen van de vergadering van 17 september 1974. 2. A. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond van de heer G. H. Boode, Deventerweg 57a, al hier. 4. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer G, ter Harmsel en Makelaarskantoor Vincent B.V., beiden te Holten. 5. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan „de Beuseberg". 6. Voorstel tot verlengen van de ter mijn inzake de beslissing op een verzoek tot het onttrekken van een keer. 7. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1974 (crediet aan koop schaftwagen) 8. Beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. Voox-ts gebruiksvoorwerpen uit het oude Egypte en Israël. Er is illustra tiemateriaal aanwezig. De hoogste klassen van het basisonderwijs en di verse klassen van het verwolgonder- wijs kunnen er overdag terecht en 's avonds kunnen groepen en be langstellenden de tentoonstelling be zoeken. Sparen doet U bij de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1