Vervanging spoorbrug vlot geklaard Goed jaar voor De Vrijheid' Zondagsdiensten Jeugddienst „De Schure" presenteert Met de Franse slag Motorsport Onze agenda Cavallerie oefent rond Holten KERKDIENSTEN Vergadering christelijke Plattelandsvrouwen Tien, bezwaarschriften tegen ontwerpplan BEUSEBERG" PV „De Bergvliegersin het silver n WM '""18 Forse stijging melkaanvoer MARKT RUSSEN CRIMINALITEIT BURGERLIJKE STAND BERGRUITERS REDEN ACHT KASTELENTOCHT EERSTE LUSTRUM NACHT OM HOLTEN Start verkeerscursus Ere- en eerste prijzen GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD Mmrtentteprqs lfl omt per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3.75 p«r kwartaal, (7.50 per halt jaar, (15.— per jaar. Losse nummers 35 cent, Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Nollen, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 4 oktober t974 26ste jaargang - No. 40 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm, Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 ïn de nacht van zaterdag op zondag is de stalen brug va n het spoor- wegviadukt vervangen door een geheel nieuwe brug. Voor deze operatie hadden de Nederlandse Spoorwegen twee nachten uitge trokken, de zaterdagnacht en de zondagnacht. Het werk verliep echter zo vlot dat zondagochtend de treinen al weer over de nieuwe brug denderden. De stalen brug bestond uit twee delen voor elk spoor één. Het oudste deel dateert van 1897 en het andere van 1910 (toen de spoorlijn Deven terAlmelo' verdubbeld werd). .De brug was weliswaar nog op geen en kele manier gevaarlijk, maar de langzamerhand raadzaam. Het hele karwei werd uitgevoerd door de Struktongroep NV uit Maars- sen. Dit bedrijf heeft ook de nieu we brug vervaardigd. Enkele we ken geleden is de Struktongroep al begonnen met het treffen van voor bereidingen. De aansluiting van de nieuwe brugdelen op de spoorbaan is nu namelijk haaks uitgevoerd, ter wijl de oude brugdelen schuin op de spoorbaan aansloten. Er moest dus wat gehakt worden en hier en daar beton bijgestort. Het wekverkeer heeft hiervan de afgelopen weken beurtelings één van de rijbanen on der het viadukt was versperd. Direct nadat de laatste personen trein was gepasseerd zaterdagavond, is de Struktongroep met het karwei begonnen. Enkele honderden Holte- Vele Holtenaren trotseerden de koude nacht en waren ge tuige hoe de zware kraan de brugdelen van het spoorweg- viaduet verwisselde. naren waren daarvan getuige. Het was een heldere maar koude nacht en nadat het eerste oude brugdeel, met een gewicht van ongeveer 24 ton, door een reusachtige kraan van het kraanbedrijf H. van Driel uit Rotterdam was weggetakeld, keerde het overgrote deel van het publiek huiswaarts. Tegen half vier, toen het niéuwe brugdeel bijna op de pij lers rustte, was er vrijwel geen pu bliek meer. Bij het ophijsen van het eerste nieuwe brugdeel deed zich nog een complicatie voor. Op het brugdeel waren twee dwarsbalken met bou ten vastgemaakt. Aan deze dwars balken bevonden zich ringen waar aan de kabels van de hijskraan wer den bevestigd. Zou de brug scheef komen te hangen, dan kon hij dus in ieder geval niet uit de takels glijden. Het brugdeel was echter nog geen meter boven de dieplader waar op het was aangevoerd, toen bei de dwarsbalkjes helemaal scheef trokken. Ze waren kennelijk te licht uitgevoerd gezien het te torsen ge wicht. Daarna werden de kabels een voudig onder de brug doorgehaald. De melkleveringsvereniging „De Vrijheid" aangesloten by „Coberco" kan met tevredenheid terug zien op het afgelopen jaar. Dat bleek uit de jaarverslagenen financiële overzich ten die maandagavond in de druk bezochte ledenvergadering in zaal „Vosman" werden uitgebracht door Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. tot maan dagmorgen 8 u. J. F. Sijtsema, Pas toriestraat 50, telef. 1870 (Uitslui tend voor spoedgevallen)."Voor bood schappen bellen 's morgens om 11 u. en 's middags om 4 u. Wijkverpleging Zr. W. Slomp-v.d. Stouw, Wondaal- straat 10, Markelo, telef. 05476-1242. Ziekenvervoer Joh. Aanstoot, telef. 2980 en 1338, t.g.g. garage A. Muller, tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dqk* ker, telef. 1438, b.g.g. mevr. J. Beld- man-Aanstoot, telef. 1799. Tandarts A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8. Goor, telef. 05470-3355. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. n.m. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groe ne Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. Kraaij, telef. 2299. Maatschappelijk werk Wegens vakantie is het bureau ge sloten tot en met 6 oktober. Voor dringende zaken bellen 05486-1426. Dierenarts Wamelink, Houtweg 18. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag Groen, Kozakkenstraat 1230. Maandag 7 t.e.rr oktober C. Meindersma, oktober A. 5. telef. zondag 13 Bergman straat 12, telef. 2190. Aangifte van ge storven dieren op zaterdag van 9-11 aan het slachthuis, telef. 1318. Storingsdienst a- 12 t.e.m. vrijdag 18 oktober: Elektra: J. Kolkman, Gaardenstr. telef. 1368. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voor- boersstraat 2, telef. 1793. Brandmelding Overdag: telef. 1352 (Politiebureau). Nachts: telef. 1224 (G. W. Kna- Pen), b.g.g. telef. 1325 (G. W. ter Harmsel). GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: zwart-wit. geblokt kus sen; gouden dames-broche; zwarte klik-portemonnaie. Verloren: gouden dames-armband (slaven-armband)gouden schakel armband, schakels verbonden met edelstenen; zilveren armband-horlo ge, vierkant model, leren reptiel- band; zwart mapje met 2 auto-sleu- s; postduif ringnr. 1887898; trouw ring „rikkie" 3-5-1961 HBZ; zwarte etui met 2 auto-sleutels plus huis sleutel; witte sport-broek, blauwe broek in plastic zak. de directeur van het bedrijf in Hol ten de heer H. H. G. Vogt en de voorzitter der vereniging de heer J. H. Veneklaas Slots. Het afgelopen produktiejaar werd 30.377.913 kilogram melk ontvangen (in '72 28.491.183 kilogram) met een vergehalte van 3.83 procent in '72 eveneens 3.83 procent) en oen eiwit gehalte van 3.32 procent (in 1972 3.39 procent). De grootste hoeveelheid per dag werd aangevoerd op 23 mei name lijk 96189 kg en de kleinste op 20 no vember namelijk 51618 kg. De uit betaalde melkprijs in '73 was f 44,33 per 100 kg (in '72 f 43,39 per 100 kg). Kwaliteit steeg Er werd in het afgelopen jaar wat de kwaliteitsverbetering van de melk betreft een flinke stap in de goede richting gemaakt. Van de 76 bij het Regionaal Orgaan voor Melk hygiëne aangesloten fabrieken nam Holten de 43e plaats in, vorig jaar was het rangcijfer 63. Door deze verbetering is er plm. f 30.000.minder afgedragen aan het R.O. voor Melkbedrijven. Ook in de eerste 19 perioden van dit jaar blijft de stijging der kwaliteit doorzetten. Zo het zich laat aanzien zal de meik verwerking in 1974 in Holten plm. 35 miljoen kg zijn, dit is een rekord- De afzet van kaas stijgt nog steeds en in Cobercoverband zal de kaasindustrie dit jaar in positieve zin bijdragen tot het eindsaldo, hetgeen in 1974 niet het geval was. Melkvervoer Voorzitter Veneklaas Slots stond in zijn openingswoord onder andere vrij uitvoerig stil bij 't melkvervoer van af de bedrijven waarin in de naaste toekomst verandering zal moeten ko men. Het is wat verschillende weg getjes betreft onverantwoord voor de melkrijder om naar de boerderij te rijden (niet voldoende ruimte om te draaien) en in zulke gevallen zal de veehouders gevraagd worden om de melk aan de openbare weg te bren gen, althans op een punt waar de melkrijder kan komen om de bus sen op te laden. Coberco heeft momenteel in studie het kleine melktankproject waarbij zal worden bekeken de mogelijkheid van het beschikbaar stellen van een melktank voor die bedrijven die niet aan een jaarproductie komen van 100.Ö00 kg. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd herkozen de heer Hm. Lande- weerd, terwijl als commissaris' wérd' herkozen de heer H. Stegeman. Na goedkeuring van de balans- en exploitatierekening alsmede het con cept jaarverslag werden door de heer G. J. Leverink, directie-secreta ris Coberco te Markelo een aantal kleurendia's vertoond over het ont staan en de groei van Coberco. Per jaar verwerkt Coberco ruim 1600 miljoen kg melk waarvan 1400 mil joen kg rechtstreeks van de boerde- rijafkomstig is. De totale omzet in 1973 bedroeg 950 miljoen gulden. A.s. zondag (6 oktober) zal er een jeugddienst gehouden worden in de N.h. kerk. Aanvang van de dienst 9 uur. Voorganger zal zijn ds. P. Lugtigheid, en er zal medewerking worden verleend: door het Jongeren koor „Helicon". U bent allen van harte welkom. De Jeugddienstcommissie. Aangevoerd: pony's 34, varkens 198, Totaal 232 Prijzen: 198 biggen van f 82,tot f 85,—. Algemeen overzicht: handel traag en prijzen staande., N.H. KERK (Israël-Zondag)9 u. ds. P. Lugtigheid, Jeugddienst. Ex tra collecte: Kerk en Israël. Oppas dienst: mevr. Bogaard, mevr. Louws en Lenie Schellevis. GEREF. KERK; 10.30 en 15 u. ds. R. A. Hoogkamp. Bediening H. Avond maal in beide diensten. Eerste col lecte voor de kerk, tweede collec te voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.30 u. Oppasdienst in gebouw „Irene". Mevrouw H. Huls man-Veldhuis, mevr. Veldhuis-Wil- iems, Ria Jansen en Henriëtte Kolkman. R.K. Kerk: zaterdagmiddag 5 u. en zondagmorgeq 9 30 u- DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. A. Schel levis. Extra collecte voor: Kerk en Israël. Okkenbroek: 10 u. ds. L. de Vrijer te Holten. Uitgangscollecte voor „Kerk en Israël". NIEUW HEETEN (R.K. Kerk): za terdagavond 19 u. Zondag 8 en 11 u. De aandachtige lezer zal bemerkt hebben, dat in ons commentaar met bovenstaand' opschrift in de vierde zin een regel weggevallen is. Deze moest n.l. luiden: Nu is de crimina liteit niet alleen een Nederlands probleem maar een wereldomvat tende problematiek, waartegen schijnbaar geen kruit gewassen is". Onze excuses voor deze drukfout. HOLTEN Geboren: Frederique d.v. G. H. H. Oolbekkink en W. J. C. van der Duin. Rachel d.v. H. L. Visser en F. J. Kleij. Annemprie dv. H. J. Rietman en J. Jansen (geb. te Deventer). Ondertrouwd: G. J. te Wierik, 27 jr., Borne en J. G. ter Maat, 25 jr., Holten. A. Brinks, 22 jr., Rijssen en A. H. Paalman, 21 jr., Holten. Gehuwd: A. G. Kievit, 21 jr., Gro ningen en P. W. Ti •>r:rk. ?2 jr., Hol ten. Overleden: B. J. Scholman, 67 jr. (overled. te Deventer). BEVOLKING Ingekomen: E. H. Sijnja-Trouer- bach van Hengelo. A. F. Berends en gez. van Anna Paulowna. J. E. Half werk van Zuid-Afrika. A. Muller-Njjboer van Hasselt. F. A. Reinders van Amsterdam. G. H. Wilgenhof en echtgen. van Lochem. Vertrokken: J. Schuppert naar En schede. Mej. G. B, Stam naar Almelo. j. H. Hofman en gez. naar Apeldoorn. R. Schenkenberg van Mierop naar Aalten. C. G. Reeves naar Engeland. C. I. Ste phenson en gez. naar Engeland. Mej. J. G. D. Koopman naar Gronin gen- Mej. B. Scholman naar Zeist. Mej. M. Scholman naar Apel doorn. Mej. K. L. Kolkman naar Apeldoorn. Ter ere van het 40-jarig bestaan organiseerde de Land. Rijv. „De Graafschap" te Vorden een Kastelen Marathon waaraan door negen com binaties van de rijvereniging „Berg- ruiters" werd deelgenomen. Onderdelen van het 32 kilometer lan ge parcours waren wegparcours, hindernissen, dressuur, tally-ho, springconcours en cross country. Van de „Bergruitrrs" kwalificeerden zich 4 combinaties t.w. 4. W. Aaltink met „Carlos", 7. J. Bronsvoort met „Tosca", 11. Paul Steunenberg met „Beyaard", 21. D. van Rossum met „Irana". Na een tijd van rust beginnen we weer vol goede moed zo zei de pre sidente van de afd. Holten van de Chr. Bond van Plattelandsvrouwen mevr. van Engbrink-Ramaker in de donderdagavond gehouden eerste bij eenkomst in dit seizoen. Het jaar 1975 is uitgeroepen tot het jaar van de vrouw en in dit jaar zal bijzon dere aandacht worden besteed aan de vraagstukken en problemen van de vrouw. Ook de CPB doet hieraan mee. Wij moeten trachten ons geestelijk De eerste film, die jeugdsociëteit „De Schure", na haar lustrum ge huurd heeft voor dit weekend, is de Franse superkomedie: ,,Met de Fran se slag". Regisseur Claude Zidi, trok met deze film in Frankrijk vijf we ken lang, volle zalen. Vier Franse komieken „De Chariots" genaamd, worden tijdens hun vakantie betrok ken bij de „Kleine Olympische Spe len". Het organisatiecomité is erg blij met de komst van de vier vrien den en do.en letterlijk alles om hén al het werk te laten doen voor de of ficiële opening. Na de grote hilariteit die ontstaan is bij de komst van het Olympisch beeld in het dorp, worden de „Chariots" min of meer gedwon gen deel te nemen aan de spelen. Hoewel zij als sporthelden niet uit blinken en praktisch bijna elke tak van sport verkeerd interpreteren zien zij toch kans met kostelijke vondsten en dolle situaties de erepalm te ver overen, waarbij ze worden begeleid door een bulderend stadion. Vrijdagavond 4 oktober en zondag middag 6 oktober zal deze film wor den vertoond in het gebouw aan de Beusebergerweg om resp. 20.30 uur (16 jaar en ouder) en 14.30 uur (al le leeftijden). De toegangsprijzen zullen voor le den twee piek en voor niet-leden een knaak zijn (ledenkaarten zijn in de bar verkrijgbaar). Jeugdsociëteit „De Schure" staat open voor iedereen 5? Tegen het ontwerp-bestemmings- plan „Beuseberg" dat de gemeente raad op maandag 14 oktober zal be handelen zijn tien bezwaarschriften ingediend t.w. door hei comité „Beu seberg" en de Natuur en Milieu Fe deratie Overijssel te Zwolle en door de eigenaren van gronden in het be trokken gebied: J. Vincent, Beuse- In de nacht van zaterdag 26 op zon dag 27 oktober organiseert de M.A.C. „De Holterberg" voor de vijfde ach tereenvolgende keer de nachtrit de „Nacht om Holten". De rit die bestaat uit 2 gedeelten van circa 60 kilometer voor de pauze en circa 30 kilometer na de pauze, is vol gens K.N.M.V. reglement uitgezet door de heer A. Schuppert. Voorinschrijven is mogelijk tot en met 13 okt. bij de heer J. Arfman, Stationsstraat 7. De Holtense Postduivenvereniging De Bergvliegers herdacht zaterdagmid dag in zaal Vosman het feit dat 25 jaar geleden de vereniging werd op gericht door de heren Jules Boscn (in 1951 geëmigreerd naar Nïeuw-Zee- land), Jan Aaftink, W. v. d. Pluym en G. Steunenberg. De voorzitter van de vereniging, de heer G. Steunenberg, hield, nadat hij een woord van welkom had gespre ken tot de oud-leden, de afgevaardig den van verschillende sportvereni gingen in Holten, de zusterverenigin gen uit Rijssen, Enter, Markelo en Nijverdal, de afd. Twenthe Ned. Bond van Zaterdagvliegers en het rayon Berg en Dal, een jubileumtoespraak waarin hij hulde bracht aan de op- riclhters. De Bergvlieger hebben in de kwart eeuw van hun bestaan nooit veel aan de weg getimmerd en mede daardoor is de duivensport bij de meeste Holtenaren vrij onbekend. Men leest de uitslagen van de vluch ten in het plaatselijk weekblad en daar blijft het bij. De duif was reeds in de grijze oudheid een bekend huis dier dat ook toen al bekend was om haar oriëntatievermogen. In de bijbel lezen we dat Noach vanuit de ark een duif losliet die na enige tijd terug kwam met een vers olijfblad in haar snavel. Vele jaren later houden Oos terse vorsten op diverse plaatsen in hun uitgestrekte rijk duiventorens om door middel van deze gevleugelde bo den belichten over te brengen en nog weer later doen dit de Griekse en Ro meinse vorsten. Uit onze vaderlandse geshciedenis is bekend dat duiven gebruikt wer den om berichten over te brengen zoals o.a. tijdens het beleg van Lei den en het ontzet door het leger van prins Willem van Oranje! in welke stad men thans nog een postduiven vereniging heeft die de naam draagt „Willem's Vrienden". Ook in Holten zijn in de tweede we reldoorlog meer dan eens Engelse duiven gedropt mét het Verzdek aan de vinder om deze los te laten met nieuws ovêr t'róépfenvërstérkingen etc., waarvoor een berichtkokertje werd bijgevoegd. Aan het slot van- zijn toespraak wees voorzitter Steunenberg nog op de vluchten die elk seizoen worden ge houden o.a. voor het Rode Kruis, in richtingen voor lichamelijk en gees telijk gehandicapapten enz. Zo bracht de actie „Postduif voor mensen in nood" meer dan f 225.000 op. De laat ste vlucht van het rayon „Berg en Dal" (waartoe ook Holten behoort) vanuit Maastricht werd gehouden ten bate van het zwembad voor gehan dicapten in Almelo. Het bestuur van de jubilerende Bergvliegersv.l.n.r. F. M. Meester, H. J. ten Velde (secr.), G. Steunenberg voorzitterH. van Beek, penningmeester, Jan Aaftink. Aan de leden Jch. Veldhuis en H. J- ten Velde, die beiden vanaf de op richting lid zijn, werd het zilveren insigne van de NBvZ uitgereikt. Door de secretaris, de heer H. J. ten Velde, werd een overzicht gege ven over de achterliggende 25 jaar waarin moeilijkheden de vereniging niet gespaard zijn gebleven. De dui vensport is een dure sport en een subsidie van de gemeente zou dan ook zeer welkom zijn. Tijdens de receptie werd een gratis verloting gehouden waarvoor namens de Mengunie door de heer B. H. Veldhuis 25 kg duivenvoer werd aan geboden. De gelukkige winnaar was d eheer A. Aanstoot te Holten. De verschillende afgevaardigden die kwamen feliciteren, deden hun gelukwensen vergezeld gaan van een envelop met inhoud of bloemen. Namens het gemeentebestuur wer den de gelukwensen aangeboden door burgemeester mr. W. H. Enklaar. berg 23; G. H. Vincent, Beuseberg 21, W. Vos, Beuseberg 9; G. H. Aan stoot, Beuseberg 9; H. Krieger, Beu seberg 13; j. Manenschijn, Beuseberg 2; G. W. Manenschijn. J. H. Manen- schijn en E. Manenschijn, Beuseberg 12; A. Aanstoot, mej. D. Aanstoot, Beuseberg 8 en M. Aanstoot, Beuse berg 8a. In een zeer uitvoerige nota behande len B. en W. deze bezwaarschriften en komen met het voorstel bijna alle bezwaarschriften ongegrond te ver klaren en dat van reclamant H. Krieger niet-ontvankelijk. We komen in ons blad van vrijdag 11 oktober uitvoerig op het ontwerpplan en de bezwaarschriften terug. Dinsdagavond 8 oktober start ii Holten de „Veilig verkeerscursus' o.l.v. de adjudant der rijkspolitie de heer H. Meijer. Hij behandelt op zes achtereenvolgende dinsdagavonden aan de hand van de z.g.n. verkeers- code allerlei problemen die zich in verkeer voordoen. De cursus is g schikt voor iedere weggebruiker. Ook zij die al wat langer 'n rijbewijs heb ben kunnen door deze cursus weer geheel „bij" komen. De cursus wordt gegeven in de kantine van Gemeen tewerken aan. de Waagweg. Men kan zich daar dinsdagavond opgeven en meteen meedoen met de eerste les. De totale kosten bedragen f 15, Op de te Utrecht gehouden Natio nale Veetentoonstelling werden door slager P. Brands de volgende prijzen behaald: Rubriek droog gust vee (geen dikbil- len) le prijs, rubriek pinken (met kalvert anten ere prijs en le prijs, ru briek dikbillen (MRY-ras) le prijs. Aan de school voor Hoger Econ. Adm. Onderwijs te Enschede is voor het diploma „Bedrijfs-economie" ge slaagd de heer W. Goorman, Kol weg 52. Onze plaatsgenoot August Müller en zijn vaste passagier Henk van Heek uit Rijssen, beiden leden van MAC „de Holterberg", behaalden zondag jl. in Sweykhuizen (Limb.) een mooi succes. Door zeer constant te rijden in de 3 kampioenswedstrijden wisten zij beslag te leggen op de derde plaats in de strijd om het Ned. kam pioenschap junioren zijspancfoss. Een resultaat dat, gezien de zware concur rentie, zeer verdienstelijk is en tevens promotie naar de klasse senioren be tekent. weerbaar en sterk te maken en God om leiding vragen in ons gehele le ven en bij ons werk. Mevr. van Eng- brink deelde verder nog mede dat er cursussen gegeven zullen worden o.a, „Politieke scholing" en „Taalontwik keling" voor ouders van kinderen tot 4 jaar. Men kan zich hiervoor opge ven bij mevr. van Iperen, tel. 2126. Dames die mee willen werken aan het open bejaardenwerk kunnen zich opgeven bij mevr. Meijer-Berkhout, Bergmanstraat 24. Nadat nog enkele punten waren af gehandeld werd het woord gegeven aan de heer W. Oldehinkel, directeur van de Chr. MAVO te Hattem die sprak over het onderwerp „Probleem kinderen en kinderproblemen". Spr. stond uitvoerig stil bij puberteit, de overgang van kinderland naar vol- wassenland. Het kind wordt lichame lijk en geestelijk volwassen. Beide geeft problemen, wat het li chamelijk volwassen worden betreft o.a. door de slungelachtige houding en beweging en ook de lichamelijke rijping wat betreft de sexualiteit, (Vooral in onze tijd met de over waardering voor de seks.) De geestelijke volwassenheid leidt tot conflicten met de ouders doordat de opgroeiende puber vrij wil zijn en eigen baas, wat natuurlijk niet altijd mogelijk is en vaak voor de ouders erg moeilijk is te verwerken. De godsdienstige opvoeding is erg be langrijk in deze periode, hier is voor al ons voorbeeld van niet te over schatten betekenis. Het gaat vooral om de practische beleving van het geloof. Leer en leven moeten met el kaar in overeenstemming zijn. Schie ten we als ouders tekort dan staan we zelf onze kinderen in de weg. Opvoeden betekent jezelf overbodig maken. Dat is een moeilijke zaak omdat het eigenlijk indruist tegen on ze instelling. Als we het niet uit ei gen wil doen, worden we er wel toe gedwongen, zover mogen we het niet laten komen. Het is een opdracht van God ontvangen. God geeft nooit 'n opdracht zonder tegelijkertijd ook de krachten te geven, die voor het vervullen van die opdracht nodig zijn zo besloot de heer Oldehinkel. Na de pauze was er een levendige discussie. Mevr. van Engbrink dank te spreker hartelijk en offreerde een geschenkenbon. De heer Oldehinkel sloot met dankgebed na het zingen van Psalm 103 vers 5 de mooie en leerzame avond. Vrijdag 4 oktober 20.30 uur: Film „Met de Franse slag" in „De Schure" (zie adv. en ber.). Zaterdag 5 oktober Vissen in de kolk van Jo Arfman bij Zutphen, Vertrek om 9.00 uur van af café „De Biester" Stationsstraat. Zondag 6 oktober 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 14.30 uur: Film in „De Schure" (zie adv. en ber.). 19.30 uur: Dansen in Bar-Dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Dinsdag 8 oktober 14.00 uur: Aanvang Moedercursus in het Groene Kruisgebouw. 15.30 uur: Feestelijke eerste steenleg ging voor de tweede chr. basisschool aan de Hoffestraat op de Kol. 20.00 uur: Start „Veilig Verkeerscur sus" in de kantine Gemeentewerken aan de Waagweg (zie ber.). Donderdag 10 oktober Hervormde Vrouwengroep „Dijker- hoek" naar Provinciale dag in Zwol* le. Vertrek om 8.45 uur vanaf „Be- thanie". Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober VW - GOLF - SHOW in het Parkge* bouw te Rijssen (zie adv.). Vrydag 11 oktober 20.00 uur: Algemene ledenvergade* ring Holtense Handelsvereniging in café Kalfsterman. 20.00 uur: Ledenvergadering van de afd. Holten van de PvdA in hotel „Vosman". Maandag 14 oktober 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize. 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „HPC" in hotel Vosman' Donderdag 17 oktober 20.00 uur: Modeshow Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in gebouw „Irene". Donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober Van 16.00-22.00 uur: Middenstands show in zaal „Vosman" (zie adv.). Tijdens de show op vrijdag en za terdag Grote Orgelshow in boven zaal hotel .Vosman' door Draaijer's Orgelstudio te Laren (Gld) (zie advertentie). Zaterdag 26 oktober 20.00 uur: Start „Nacht om Holten" bij alubhuis café „De Biester". Voor-inschrijving tot 13 okt. bij J. Arfman, Stationsstraat 7, tel. 1861 (zie ber.). Holtense muziekvereniging „HMV" naar concours te Hattem. Maandag 28 oktober BLOEDAFNAME-AVOND georgani seerd door het Rode Kruis. Plaats: Scholengemeenschap. Nadere me dedelingen velgen. In de week van 7 tot 11 oktober a.s. heeft een eenheid van de Cava lerie uit Amersfoort het voornemen een oefening „kleine oorlog" te hou den in het gebied van Zutfen-Marke- lo-Holten-Deventer. Doel van deze oefening is bet trainen van a.s. be roepsofficieren in het infiltreren van vijandelijk gebied. Voor deze oefe ning wordt aangehouden dat het land ten Oosten van de IJssel vijan delijk gebied is. De deelnemers aan deze oefening bewegen zich slechts bij duisternis te voet voort, terwijl zij overdag in een z.g. schuilbivak verblijven. In de nacht van 9 op 10 oktober vindt een treffen plaats tussen deze troepen en een gefingeerde vijand op de Holterberg ten westen van de dagcamping. Bij dit treffen zal ge bruik gemaakt worden van oefen munitie. Burgemeester en politie van Holten zijn van dit gebeuren op d* hoogte gesteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1