7 Ernstige kritiek bij 1 opening politiebureau Criminaliteit Zondagsdiensten KERKDIENSTEN Vergadering Plattelandsvrouwen AGENDA Vreugde had toch de boventoon „De Schure" vierde eerste lustrum BI. Wit krijgt Drienerloo op bezoek Paternalisme en centralisme Rijksoverheid Burgerlijke Stand Bijeenkomst Werkgroep Wereldwinkel Verloren - Gevonden SlBli Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs 13.75 per kwartaal, f7.50 per half jaar, f 15.- Burgemeester Enklaar heeft bij de officiële ingebruikneming van het nieuwe politiebureau, in krasse termen en met een ernstig verwijt aan de lands- overheid, zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de toenemen de criminaliteit en de onvol- Met o.m. het aantreden van de groep en het hijsen van de vader landse driekleur door de wachtmeesters Hosmar en Brand, in tegenwoordigheid van tal van genodigden, is vorige week vrijdag middag het nieuwe groepsbureau van de Rijkspolitie officieel in gebruik genomen. Nadat de zeven-jarige Hetty, dochtertje van adjudant Meijer, me vrouw Enklaar bloemen had aangeboden, opende burgemeester En klaar de toegangsdeur tot het nieuwe gebouw met een sleutel, wel ke hem werd aangeboden door de zeven-jarige Simone, dochtertje van wachtmeester Bruggemans, en kon het gezelschap het groeps bureau betreden. Vreugde Voordat deze plechtigheid op de hoek van de Keizersweg en de Reij- linksweg plaats vond werden in de Sula van de scholengemeenschap o.a. in tegenwoordigheid van de waarne mend districtscommandant van de Rijkspolitie in het district Zwolle overste P. H. Borra, de substituut officier .van justitie, mr. J. Hazewin- kel te Almelo en tal van politiefunc tionarissen, toespraken gehouden. Daarin sprak burgemeester Enklaar o.a. zijn vreugde uit over de totstand koming van het nieuwe gebouw. „In de eerste plaats voor hen, die geroe pen zijn om in deze gemeente de po litiedienst te vervullen, vreugde ook voor mij en met mij de burgerij, om dat hef politieapparaat nu eindelijk een huisvesting heeft verkregen, van- waaruit zij op goede wijze kan ope reren en functioneren", aldus de bur gemeester. De weg om tot deze opening te ge raken is moeizaam en langdurig ge weest. Ik zal u het droeve relaas be sparen omtrent alles, wat wij bij de realisering van de bouwplannen op onze weg vonden. Het is na het af handelen van een onmogelijke proce dure, waarvoor ik nauwelijks een goed woord heb, dan toch uiteindelijk een politiebureau geworden, waarin de politiemannen goed uit de voeten kunnen, waarin het politieapparaat, mits het althans maar goe.d bena derd wordt, goed kan functioneren, zei de burgemeester. Kritiek Mr. Enklaar uitte ernstige kritiek op het paternalisme dat de rijksover heid in haar vaandel geschreven heeft. ,,De voorzitter van de Vereniging' van Nederlandse Gemeenten heeft er in zijn jaarrede nog onlangs op ge wezen, hoezeer het centralisme een panacee schijnt te zijn voor alle kwalen. Het centralisme in deze tot uitdrukking gebracht in Holten is ech ter bepaald geen panacee geweest, om snel en doeltreffend een politie bureau, waaraan reeds jaren een dringende behoefte bestond, tot stand te brengen. Wij zijn hier in Holten een eindeloze weg gegaan, vandaag mogen wij dan toch nog tenslotte bfj het totstandkomen van dit politiebu reau staan", aldus de burgemeester. Arise ;n Van vrijdagmiddag 5.00 u. t.e.m. maandagmorgen 8 u. (uitsluitend voor spoedgevallen) W. R. van Cou- welaar, Holterenkstraat 18, tel. 2750. Voor boodschappen bellen 's morgens om 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zr. P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruis- gebouw, Markelo, Prinses Irenestr. 7, tel. 05476-1285. Ziekenvervoer Garage A. Muller, tel. 1320 b.g.g. tel. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Gzinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 mevr. J. Beldman-Aanstoot. Tandarts J. v.d. Enk, Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden tel. 05496-1634. Spreekuren voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Wegens vakantie is het bureau geslo ten van 28 september tot en met 6 oktober. Voor dringende zaken bellen 05486-4126 (zie adv.). Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m, zo. 29 sept. H. J. Moleman, Lageweg 13. tel. 1974. Ma. 30 sept. t.e.m. zo. 6 okt. A. Groen, Kozakken- straat 15, tel. 1230. Aangifte van gestorven dieren op za. van 9-11 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Za. 28 sept. t.e.m. vr. 4 okt.: ELECTRA: H. Dam-Wiechers, In dustriestraat 10, lel. 1217. GAS: J. Bosschers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel), Hij wenste de districtscommandant, de groepscommandant en de leden van de groep daarmede geluk, al het dan ook ingericht en uitgevoerd, zonder dat de gebruikers daarvan naar hun oordeel is gevraagd. Computer „De materieelbeheerder der Rijks politie heeft in Den Haag ergens op een knop gedrukt en ziet als uit een computer zijn de meubels en de stof fering naar buiten komen rollen, als zijnde de standaarduitrusting van een groepsbureau. Onpersoonlijker, aldus de burgemeester kan het wel haast niet. „Men behoeft echt geen vurig strij der voor inspraak te zijn om toch tot de conclusie te komen, dat het ontbreken van overlég met en de in breng van hen, die dit bureau zullen gaan gebruiken, een ernstig manco is, dat aan de totstandkoming van dit bureau kleeft. De burgemeester vervolgde: ,,De tijd dat vadertje staat wel voor ons zorgen, ligt reeds tientallen jaren achter ons. Het paternalisme - Den Haag, waar men op allerlei ge bied nog steeds maar al te gaarne meent de wijsheid in pacht te hebben is helaas nog volop aanwezig. De la gere overheid weet daar maar al te zeer over mee te praten". Mr. Enklaar noemde het dan ook geen wonder, dat de gemeenten hun krachten bundelen om taken, w.elke zij alleen niet kunnen vervullen, lie ver in gewestverband coördineren, dan. deze aan "het rijk of de provin cie over té laten. Hij meende, dat het de districtscommandant niet zou verbazen, dat hij bij de opening van dit groepsbureau, de wens uit spreekt dat dit bureau binnen niet al te lange tijd het bureau van de ge- westpolitie zal worden. De houding van de Tweede Kamer der Staten- Generaal ten aanzien van het z.g. Stopwetje, geeft voedsel aan deze hoop. Gewestpolitie „De burgemeester, hoofd van plaatselijke politie, verantwoordelijk in zijn gemeente voor openbare orde en veiligheid, wil, met alle waarde ring voor de goede diensten sedert 25 jaren door de Rijkspolitie bewezen, gaarne in eigen verantwoordelijkheid kunnen staan, waartoe een gewestpo litie hem betere mogelijkheden ljjkt te bieden", aldus mr. Enklaar. Zich tot de districtscommandant wendend, zei de burgemeester: „Dit politiebu reau. hecht, doortimmerd als het is blijkens de stoere betonbalken. „die, niet aan het oog onttrokken, dit ge bouw een lange levensduur voorspel len zal een goed en betrouwbaar po litiecorps onderdak en werkruimte verschaffen. Hulpvaardigheid, door tastendheid en kundigheid zyn eigen schappen, die dit Holter corps sie ren". Schrijnend gebrek „Het corps heeft echter een schrij nend gebrek en dat is de sterkte, een kwaal, dat het helaas met vele corpsen moet delen, een kwaal ove rigens waarvan onze gehele Neder landse samenleving de kwade vruch ten plukt. Misdaad, bandeloosheid en normloosheid kunnen helaas in ons land gedijen, omdat de politiecorpo- ra alle lijden aan een chronisch ge brek aan manschappen. De repres sieve kracht van de politie is daar door te gering geworden, de preven tieve taak kan nauwelijks of niet wor den vervuld. Het is u maar al te goed bekend en het vervult u en mij met grote zorgen. Dat het corps te Holten niettemin slagvaardig kan zijn dwingt bewondering af, aldus mr. Enklaar. Hij wees er tenslotte op, dat deze opening hem aanleiding had gegeven de vinger te leggen bij een aantal dingen die in zijn ogen anders zou den behoren te zijn geschied en nog 'eens nadrukkelijk te attenderen op de zorgwekkende onderbezetting van de groep Holten, in de hoop, bet het districtscommando er toch nog wat aan zal willen doen. De slogan: „Goed dat er politie is", zou de bur gemeester willen aanvullen met: Ned. Herv. kerk: 10.30 u. ds. G. Lug- tigheid. Bediening Heilige Doop. Ex tra collecte: Catechisatie op Openba re scholen. Oppasdienst: mevr. Dor- resteyn, Alie Koopman en Mini Ste- geman. Geref. kerk (diensten in N.H.K.): 9 u. en 15.00 u. ds. H. van Twillert. Voorbereiding Heilig Avondmaal. In beide diensten is de eerste kollekte voor de kerk en de tweede voor ver bouw van de kerk. R.K. kerk: zaterdagmiddag 5.00 u., zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. R. Hoogkamp. Collecte (zie Holten). OKKENBROEK: 9.30 u. ds. 1\ Heer. Uitgangskollekte „Kerk i NIEUW HEETEN (R.K. kerk): za. 19.00 u., zo, 8.00 en 11.00 u. Vrijdag 27 september 1974 26ste jaargang - No. 39 HOLTEN Geboren: Marieke d.v. B. J. Markvoort en G. J. Meijer. Johanna Wilhelmina d.v. F. Wichers en H. W. Krijgsman. Olaf z.v. F. W. Akkerman en E. A. A. Verschoor. Overleden: J. A. Groteboer, 77 jr. D. Mossink-Stam. 69 jr. M. G. de Brake-Jansen, 82 jr. F. Haan- Welmer, 83 jr. Ondertrouwd: H. ten Dam, 26 jr., Holten en G. W. Vasters, 20 jr., Goor. W. H. Beijers, 23 jr. en G. Lensink, 20 jr. Blauw Wit zal het zaterdagmiddag op „Meermanskamp" tegen het onge slagen „Drienerlo" uit Enschede on getwijfeld moeilijk krijgen. De stu denten het vorig seizoen in het zicht van de „kampioenshaven" ge strand hebben zich met de volle winst uit drie wedstrijden weer dui delijk kandidaat gesteld voor de titel. Ze beschikken over een zeer produk- tieve voorhoede (13 doelpunten in 3 wedstrijden) en doelman Van Gennep zal zeker het één en ander te doen krijgen. Toch achten we Blauw Wit in staat om met totale inzet een puntje thuis te houden. De wedstrijd te- lei den door scheidsrechter H. v. d. Maat begint om half drie. Dinsdag 1 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in „Bethanië". Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afd. Holten: Excursie naar kasteel Singraven en Arboretum te Denekamp. Vertrek om 12.45 uur van af de O.A.D. 20.00 uur: Schaken in hotel „Vos man". Donderdag 3 oktober 21.00-22.00 uur: Start Huisvrouwen- gvmnastiek in gymzaal Tuinstraat (zie adv.). Zaterdag 5 oktober Vissen in de kolk van Jo Arfman bij Zutfen. Vertrek om 9.00 uur vanaf café ,,De Biester" (Stationsstraat). Dinsdag 8 oktober 15.30 uur: Feestelijke^ eerste steen legging voor de tweede Chr. Basis school aan de Hoffesstraat op de Kol. 14.00 uur: Aanvang moedercursus in het Groene Kruisgebouw. Vrijdag 11 oktober 20.00 uur: Ledenvergadering van de afd. Holten van de P.v.d.A. in hotel ..Vosman". Maandag 14 oktober 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize. 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub ,,H.P.C." in hotel „Vos man". Donderdag 17 oktober 20.00 uur: Ned. Bond van Plattelands vrouwen afd. Holten: „Modeshow in ..Irene". Donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 16.00-22.00 uur: Middenstandsshow in zaal „Vosman". Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Vensetstraat 70, tel. 05483-2699 per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g. v. Holtens Nieuwsblad Woensdag 25 september hield de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen afd. Holten haar eerste ver gadering in dit seizoen in zaal „Vos man". Nadat mevrouw Robers-Sprokkereef de vergadering geopend had en de notulen waren gelezen werd het winterprogramma besproken. De da mes werden op de volgende cursus sen en bijeenkomsten attent ge maakt. De stemmingsplanforum door me vrouw Steenhuis. Bijeenkomst agrar. leden, E.V.J.B. cursus; cursus taal - ontwikkeling; handwerkcursus en boekhouden, Maandag 30 september houdt de Werkgroep Wereldwinkel een bijeen komst in gebouw „Irene". Aanvang 19.45 u. Agenda: 1. Bespreking regiovergadering van 12 september n.a.v. de Beleidsnota '74. 2. Verslag regiovergadering n.a.v. sollicitatiegesprekken nieuw aan te stellen regionaal medewerker. 3. ca. 20.45 u. Lezing de heer Dale- boudf over „Geboortebeperking in Kenia". Alle belangstellenden zijn van harte welkom. creatief zijn met lapjes, burger- schapkunde en politieke scholing. De afvaardiging naar de Alg. Verga dering zal bestaan uit mevrouw La- c-iges mevr. Christophersen en me vrouw Boode. Maandelijks zullen ook weer de gemeenteraadsvergadering worden bezocht en zal op 1 oktober een uitstapje naar kasteel Singraven worden gemaakt. Na de pauze zou bloemist Ulfman een bespreking houden over bloemen en planten, maar door ziekte was de ze verhinderd. Na deze mededeling sjoot de presidente de vergadering. Zaterdag 28 september 10.15 uur: Grote demonstratieve tocht naar Kalkar (Did.) tegen bouw snelle kweekreactor. 3.00-5.00 uur: Receptie PV „De Berg- vliegers" i.v.m. 25-jarig bestaan in „Vosman". Zondag 29 september 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in bar-dancing „Boode" te Bathmen. Maandag 30 september tot vrijdag 4 oktober 4.00 uur Café-restaurant „De Zadelkamp" ge sloten (zie adv.). Maandag 30 september 14.00 uur: Vertrek vanaf gebouw „Irene" bejaardensociëteit voor uit stapje naar Apeldoorn. Stichting Sociaal en Cyltureelwerk Holten die de soos steeds met raad en daad heelt bijgestaan. Ook dank te hij de vele vrijwilligers en de ou ders van soosleden die zo vaak prach tig hebben meegeholpen bij het in richten van „De Schure". In een van de vertrekken van „De Schure" Was expositie ingericht van kranteknip sels, dia's, foto's «n tekeningen, die de vijfjarige geschiedenis van „De Schure" in beeld brachten. Een groep soosleden bracht diverse sketsjes als „De Staatsgreep", „Hendrika de Achtste" over het voetlicht en oogst te een welverdiend applaus. Zater dagavond werd het le Lustrum in gebouw „Irene" gevierd m.m.v. de bekende band „Hobo String",, „Jammer, dat er te weinig politie is". Dat het nieuwe politiebureau de po litiezorg in Holten ten góede zal ko men staat vast. Daarom is het van daag een goede dag voor de gemeen te Holten, aldus besloot de burge meester zijn toespraak. tigd en werden enige versnaperingen aangeboden. Het gebouw doet wat kil aan door de natuursteen en de betonplanken in de hal en op andere piaatsen. Het interieur bevat een plantonkamer met o.a. de mobilo foon, die een bereik heeft tot Nijme gen en Utrecht en over heel Overijs sel, een recherchekamer met con frontatiespiegel, bureaus voor de groepscommandant, diens waarnemer en the administrateur, een keukentje en twee cellen, met als bijzonder heid twee voetknoppen waarmede men de toiletten kan doorspoelen, zeker om te voorkomen, dat ontlas ting, die voor een onderzoek van be lang kan zijn, door de bewoner van de cel kan worden weggespoeld. Woningen In het gebouwencomplex zijn twee riante woningen opgenomen, die aan twee gezinnen goede woonruimte bieden en waarmede zij zeer ingeno men zyn. Van de gelegenheid om het dienstge bouw te bezichtigen is vrijdagavond en zaterdagmorgen door tal van be langstellenden, tijdens de z.g. open dag, gebruik gemaakt. Verloren: gouden broche; zwarte portemonnaie, inh. kleingeld en lotto- form.; groene fiets, Fongers, merk Ascot, framenummer 3487370: lees bril donker montuur; huissleutel aan sleutel-hanger met foto hond; 2 kin derjasjes, een blauwe en een kort loden jasje: blauw, geel, rood ge blokte zwembroek en geel, groene handdoek. Gevonden: konijn: heren-horloge; armband met plaatje „RITA"; da mes broche. doende sterkte van het politie apparaat om de misdadigheid te bestrijden en te voorkomen. De burgemeester zei o.m.: „Mis daad, bandeloosheid en norm loosheid kunnen helaas in ons land gedijen, omdat de politie- corpora alle lijden aan een chro nisch gebrek aan manschap pen". Ook adjdant Meijer heeft zich in dezelfde geest uitgelaten. Nu is de criminaliteit niet alleen een wereldomvattende proble matiek, waartegen schijnbaar geen kruit gewassen is. Wat ons met zorg vervult ré, dat heel veel mensen menen, dat versterking van de politie hét middel is om de criminali teit te beteugelen. Zelfs al zou men de sterkte van het politie apparaat verviervoudigen, dan valt het nog te betwijfelen of de afname van misdaad en bande loosheid binnen de gezichts kring zou komen. Om de misdaad terug te drin gen zullen andere wegen moe ten worden bewandeld en zul len de diepere oorzaken van de criminaliteit moeten worden be streden, waarmede niet gezegd wil zijn, dat de politie niet vol doende geëquipeerd moet zijn om haar taak doelmatig en naar behoren te kunnen vervullen. Die oorzaken liggen „waar schijnlijk" maar wie zijn we dat we dat weten kunnen, waar criminologen en criminele psy chologen er nog nauwelijks zijn uitgekomen voor een belang rijk deel in de sociale structuur van de huidige samenleving. Die oorzaken zoveel mogelijk weg te nemen zal de taak zijn van die samenleving. Om het met woorden van de burgemeester te zeggen: Ver sterking van de politie is niet een panacee voor alle kwalen van de criminaliteit. W.B. De Jeugdsocieteit „De Schure" vierde dit weekend z'n eerste lus trum. De lustrumviering begon met een gezellige bijeenkomst op de deel van „Het Paalhuus" in de Beuse berg waar societeitsvoorzitter Wim van Beek een hartelijk woord van welkom sprak tot de vele genodig den. Hij bracht tevens dank aan de Lof De waarnemend districtscomman dant, overste P. H. Borra, die als eerste sprak, noemde de officiële in gebruikstelling van het groepsbureau een feestdag voor de Rijkspolitie in bijzonder te Holten. Hij herinnerde er aan hoe de politie in een particu liere woning was ondergebracht, die geen recht deed aan de plaats en het aanzien, w^Ike de politie uit hoofde van haar functie dient te heb ben. In 1964 werd de eerste corre spondentie voor een nieuw gebouw gevoerd. Nu tien jaar later is het dan zover. Hy bracht dank aan de burgemeester, dat hij in de hogere regionen aan de bel getrokken heeft, aan de mensen die gebouwd hebben, en aan de Rijksgebouwendienst die een ruim gebouw ontwikkeld heeft, dat de relatie tussen burgery en po litie ten goede zal komen. De officier van justitie Mr. Haze- winkel, die vervolgens sprak namens het Almelose arrondissementsparket, uitte allereerst een oprechte geluk wens aan het adres van de burge meester. Deze heeft zijn activiteit in du eerste plaats in dienst gesteld van de zorg vóór een goede huisves ting van de politie en niet voor een eigen gemeentehuis. Ook de districts- en groepcommandant wenste hij ge luk, de laatste vooral omdat deze in bekrompen omstandigheid, juist door het verschil wel een gevoel van in tense dankbaarheid moet hebben. Deze dank is er ook in ruimer ver- Het bureau werd officieel ge opend door burgemeester mr. W. H. Enklaar. Criminaliteit De heer Meyer, wees er evenals de burgemeester op, dat de harde criminaliteit hand over hand toe neemt. Dagelyks kan men in de kran ten lezen van moord, roof, gyzeling en geweldpleging. „Door haar ge- stalssterkte staat dc politie vaak krachteloos tegen de lawine van mis daad en vooral het preventieve toe zicht, dat tot doel heeft strafbare fei ten te voorkomen, raakt steeds meer op de achtergrond. Ook de groep Holten gaat mank aan dit euvel. Ge lukkig is de autochtone bevolking hier gezagsgetrouw, maar het inwo nertal stygt met sprongen omhoog en met de vreemde vogels stygt het aantal problemen, aldus adjudant Meyer, die nog de hoop uitsprak, dat de mankracht van de groep Holten mag groeien. Het moderne politie bureau heeft de ruimte om een gro tere groep te herbergen, verklaarde hij. Kil band, omdat de laatste jaren in de regio een aantal nieuwe politiebu reaus zijn gebouwd, waar uit blijkt, dat de landsoverheid gaat inzien, dat de politie nu eenmaal een belangrij ke plaats in de samenleving inneemt. Het is een soort symboliek, dat de politie dc plaats en het aanzien krijgt waar zij recht op heeft. Ook hy zwaaide lof toe aan de burgemees ter voor hetgeen deze voor de tot standkoming van het gebouw heeft gedaan. Nabuur De heer J. van der Lande, hoofd inspecteur en korpschef van de ge meentepolitie van Hellendoorn te Nij-. verdal wees op de goede samenwer king tussen de genabuurdè corpsen, waardoor een aantal zaken tot klaar heid kon worden gebracht. De berg tussen beide gemeenten noemde hij j een natuurverschijnsel, dat geen ob stakel is voor een goed onderling contact. Ook hij betreurt de onder- j bezetting, maar dat is geen beletsel voor de kwaliteit van de politie. On danks deze onderbezetting dient zij méde te werken aan een stuk pre ventie. Het vereist een optimale in- Het hijsen van de vlag bij de officiële opening van het nieuwe politiebureau. zet van elke politieman. Hij wenste •de autoriteiten en de groep geluk met het nieuwe bureau. Tenslotte hield de groepscomman dant. adjudant H. Meyer, een toe spraak. „Het is voor de gemeente Holten en in het bijzonder voor de Rijkspolitie in het bijzonder een vreugdevolle dag, want voor het eerst, in de geschiedenis heeft de plaatselijke politie nu al byna 30 jaar Rijkspolitie een eigen dienst gebouw en zelfs twee dienstwonin gen, zei hy. Ijskast De heer Meijer schetste de ontwik keling van de groep Holten, die on- danks de kleine behuizing een groot bewakingsgebied had. Van een boven kamer in het gemeentehuis, verhuis de de groep naar een mooie en rui me particuliere woning aan de Oran jestraat en toen' deze werd opgeëist naar een eerbiedwaardige wbning aan de Dorpsstraat Dat was o.a. on der opperwachtmeester Brink, nu de nestor der onbezoldigd en, en de ad judanten Petter en Kruit. „Toen de schaalverkleining was uitgeput, kwam het woord schaalver groting ter sprake en werden plannen uitgewerkt voor dé bouw van een nieuw bureau, maar door de beste dingsbeperking moesten de plannen in de ijskast", aldus adjudant Meijer, die verder verklaarde dat de groep Holten met veel improvisatie baar werk heeft moeten doen. Het ontbre ken van de cellen vooral was een handicap. De hulpverlening door de genabuurde corpsen heeft dat op prettige wijze opgelost. Men heeft nog even in spanning ge zeten, vertelde de ad'jUdant of het ge bouw met het front naar de Keizers weg of naar de Reijlinksweg zou ko men te staan, in verband met par keerproblemen. Het is de Reijlinks weg geworden en men hoopt nu maar, dat de parkeergelegenheid al daar zal worden verruimd. Na het in de aanhef genoemde ce remonieel werd het gebouw bezich-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1