n 111 I F VH ^1 Ni IF11IV llll II Iji 11hi 1 fiill*! mm mm iJ ■VmII mSnk w0 Christelijke Kleuterschool vierde zilveren jubileum Zondagsdiensten Het jubileumfeest voor de kleuters laak verdeling Burgemeester en wethouders ONZE AGENDA KERKDIENSTEN Grote belangstelling en veel cadeaus Open Deur Samenkomst Oproep Landelijk Comité „Dienst aan Israël" BAZAAR tea ^Jlr wa®8 Ira Süü Sü LJ mgfr &i rai ■■a w;.:." Ba tsV bump Bat»» «■*»- vmetstraat 70, tel. 05483-2699 Officiële publikatie ONTTREKKING VOETPAD AAN HET OPENBAAR VERKEER INLEVERING ONGEWENSTE HANDWAPENEN Gevonden en verloren voorwerpen Stimulans van zelfwerkzaamheid in ..Repelsteeltje Verkoop van bouwterreinen Bej aarden-sociëteit Jongenskoor „Helicon" Prachtig resultaat Partiële wijziging bestemmingsplan buitengebied Vrijdag 13 septé.,ifcir 1974 UAITEMC IIIEEIWCDIA A si Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3.75 per kwartaal, f 7,50 per half jaar, f 15.— per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g. v, Holtens Nieuwsblad en men Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hen is ingekomen het verzoek van Meng- unie Holten B.V., Postbus 18 te Hol ten tot het onttrekken van het open baar verkeer van het voetpad (zgn. kerkepad) lopende langs de Oude Begraafplaats vanaf de Meermans- weg in westelijke richting naar het Zwartepad. Belanghebbenden worden in de gele genheid gesteld van het verzoek ken nis te nemen en kunnen bezwaren tegen deze onttrekking binnen 30 da gen na heden schriftelijk bij de raad der gemeenten Holten indienen. Holten, 13 september 1974 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Op 5 september 1974 treedt in wer king een wijziging van het Besluit ongewenste handwapenen. Als gevolg hiervan is het hierna omschreven handwapen onder de werking van de Wet tot wering van ongewenste handwapenen gebracht en het voorhanden hebben, invoeren, vervaardigen of afleveren daarvan verboden en strafbaar gesteld. Dege- ne die een dergelijk handwapen on der zich heeft is verplicht dit in te leveren bij de plaatselijke politie. Voor elke inlevering wordt een ont vangstbewijs verstrekt en een tege moetkoming uitgekeerd. Ingeleverd dienen te worden: zogenaamde Nunehaku-wapencn. Ditwapen bestaat in originele uit voering uit twee aan een der uitein den door middel van een koord aan elkaar verbonden hardhouten stok ken ter lengte van plm. 50 cm. Ook het voorhanden hebben enz. van zelf gemaakte wapenen als bovenom schreven is verboden en strafbaar. Tijdvak van inlevering en tegemoet koming. De nunchaku-wapenen moeten wor- deh ingeleverd in het tijdvak van 5 tot en met 18 september 1974. Alleen bij inlevering gedurende dit tijdvak wordt een tegemoetkoming van f 1,- per ingeleverd wapen uitgekeerd. Plaats van inlevering. De inlevering dient te geschieden bij het Groepsbureau der Rijkspoli tie, Reilinksweg 2 te Holten. Overtredingen. Overtreding van de verplichting tot inlevering en-of het verbod tot voorbanden hebben, invoeren, ver vaardigen of afleveren wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste vierduizend gulden. Holten, 3 september 1974. Het hoofd van plaatselijke po litie in de gemeente Holten, W. H. Enklaar, Verloren: Rood opvouwbare wandel wagentje; dames-horloge, zilverkleu rig met ovale schakelarmband; blauw-groen portemonnaie, inh, plm. f 80,plastic-zak met gym-broek- schoenen en 1 schoen. Gevonden: stoffeerders-tas; schild pad; een medaille, heidewandel- tocht. Zondag 15 september 14.00 uur: Discobal in café „De Wip pen (zie adv.) 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Boode" te Bathmen (zie adv.) Maandag 16 september 19.30 uur: Fractievergadering PvdA in hotel „Vosman" 19.00 uur: Heropening Reinaardus Vishandel, Larenseweg (zie adv.) 19.3020.30 uur: Gelegenheid van ge dachten te wisselen met raadsfrac tie van de WD in hotel „Vosman" (zie adv.). Maandag 16 t.e.m. 21 sept. Radio Ter Harmsel wegens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 17 september 14.30 uur: Bejaardensociëteit in ge bouw „Irene" (*ie bericht) 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize (zie agen da) 2.00 uur: Schaken in hotel „Vosman" (zie bericht) Donderdag 19 september 19.30 uur: Bijeenkomst van de Herv. Vrouwengroep afd. Holten in ge bouw „Irene" (Ringavond) 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten van de Chr. Historische Unie (CHU) in de hal van school „De Schakel", Boschkampsstraat Vrydag 20 september 14.30 uur: Officiële opening groeps bureau Rijkspolitie in de aula van de Scholengemeenschap. Zaterdag 21 september 9.00 uur: Veekeuring te Espelo op het bedrijf van Johan Boode, Espelo 65 14.00—16.00 en 19.00—20.30 uur Bloe mententoonstelling in de o.l.s. to Dijkerhoek (zie bericht) Maandag 23 september 19.45 uur: Bijeenkomst afd. Espelo van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen in gebouw „Trefpunt" film over Holten door meester B. H. Brouwer. Iedereen is van harte wel kom! Woensdag 25 september 20 uur: Vergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in zaal „Vosman" Donderdag 26 september 20.00 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in de hal van de Chr. school „De Schakel" Schoolstraat 1. Spr. de heer W. Oldehinkel. Onder werp: „Probleem kinderen en kin derproblemen" Zaterdag 28 september 10.15 uur: Grote demonstratieve tocht naar Kalkar (Did) tegen snelle kweekreactor. Aangifte vóór 24 sep tember a.s. (zie adv.). Dinsdag 8 oktober 20. 00 uur: Start Verkeerscursus Vei lig Verkeer afd. Holten (zie adv. en ber.) Brandmelding OVERDAG: tel. 1352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter tarmsel). OKKENBROEK: 9.30 u. ds. M. de Heer. Uitgangscollecte voor Bangla* Desh. NIEUW IIEETEN (R.K.K.): Zater dag 19.00 u., zondag 8.00 en 11.00 u, Artsen Van vrijdagmiddag 5.00 u. tot en met maandagmorgen 8 u. (Uitslui tend voor spoedgevallen!) W. R. van Couwelaar. Holterenkstraat 18, tel. 2750. Voor boodschappen bellen 's morgens o*n 11 u., 's middags om I 4.00 u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene Kruis- gebouw, Gaardenstraal 33, Holten tel. 1436. Ambulancevervoer Garage A. Müller, tel. 1320 b.g.g. .1. Aanstoot tel. 2980 en 1338. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags, van 8-10 u. b:j mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel. 1799, mevr J. Beldman-Aanstoot. Tandarts J. Webbink, de Ruylerstraat 19, Rljssen, tel. 05480-4140. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend, in het Groene Kruis-gebouw, Gaardenstr. 33. G. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Jonckheerelaan 134, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Gaardenstraat 33, F. W. Kraaijeveld. Spreekuur: werk dagen 8.30-9.30 u. of na tel. afspraak 1436-2298 b.g.g. 05486-4126. Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplas- straat 5, tel. 1515. Wachtdienst Vlee.skeurin g sd i enst T.e.m. zondag 15 september .1. Hof, Schepenenstraat 16, tel. 1697. Van maandag 16 sept. t.e.m. zondag 22 september C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9.00-11.00 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag .14 tot en met vrijdag 20 september: ELECTRA: H. Huisman, Kohveg 42 tel 1498. GAS: H. J. Kolkman, Diessenplas- straat 32, tel. 2012. blijdschap en dankbaarheid rond dit jubileum. Zelfwerkzaamheid De oud-voorzitter de heer G. Blom te Zeist bood namens de werkers van het eerste uur een geschenk in couvert aan. Hij bracht in herinne ring de zelfwerkzaamheid van een groot aantal mannen en vrouwen die een kwart eeuw geleden een groot aantal stoeltjes en tafeltjes vervaar digden voor de school die een aantal jaren was gehuisvest in de lokalen bij de Geref. kerk. Het nieuwe groepsbureau van de Rijkspolitie, aan de Reijlinksweg, dcrt al weer enige tijd in gebruik is, zal vrijdag, 20 september, officieel worden geopend. De genodigden komen daarvoor om 14.30 uur samen in de aula van de openbare scholengemeenschap. GESLAAGD Aan het Chr. Lyceum te Almelo slaagde voor het H.A.V.O. diploma Marleen Jaling, Gaardenstraat 1 te Holten. Namens de School met de Bij bel „De Schakel" boden Rudie van der Voet en S'jaanie Dijkink een door de. leerlingen gemaakt voorlopigpoppenhuis aan, dat als symbool moest dienen voor drie nog te „bouwen" echte poppenhuizen, één voor elke school. Met de kleuters werd feestge vierd in de lokalen van het schoolgebouw „Repelsteeltje" aan de Schoolstraat. De raad zal dinsdagavond te be slissen hebben over een drietal voor stellen tot verkoop van bouwterrei nen in het villaterrein „Look" en op het industriële terrein. De heer J. W. Koldewee te Deven ter wenst te kopen een kavel in het villaterrein groot ongeveer 2400 m2, gelegen aan de Markollenweg, voor de som van f 55.500,exclusief aan leg- en aansluitkosten van aardgas en electra alsmede omzetbelasting. De heer D. van Maurik te Holten wenst aan te kopen kavel nr. 52, ge legen aan de Korhoenderweg. in het villaterrein „Look", voor de som van f 57.700,exclusief de vorenge noemde kosten. De kavel is oor spronkelijk verkocht aan ir. C. M. Pronk te Ermelo, die van de koop heeft afgezien. Het betreffende raadsbesluit moet worden ingetrok ken. Namens de School met de Bijbel „De Schakel" boden enkele leerlin gen het bestuur een door de leerlin gen gemaakt „voorlopig" poppen huis aan, het welk als symbool moest dienen voor drie nog te „bouwen" echte poppenhuizen, een voor elke school. Dit gebaar werd door het be stuur, het onderwijzend personeel er. de aanwezigen met een spontaan ap plaus gewaardeerd. Namens de Chr. Oranjevereniging overhandigde de heer H. Ch. Vo-gely een in oranje pa pier verpakt cadeau in contanten een voorbeeld dat gevolgd werd dooi de voorzitter van de Vereniging „Een School met de Bijbel" de heer A. J. Nijkamp. Er werd met de „gro- leschool" en de „voorpost", van de kleuterschool, steeds prettig samen- Ncd. Herv. kerk: 10.30 u- ds. A. Schellevis. Extra collecte: Bouw fonds „Irene". Oppasdienst: mevr. Derksen. Fenny Scheperboer en Henny Baltus. Gerei', kerk (Diensten in N.H.K.) 9.00 en 15.00 u. ds. H. van Twillei't. In beide diensten is de eerste collec te voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. R.K. kerk: zaterdagmiddag 5 u., zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. P. Lug- tigheid. Extra collecte: Bouwfonds „Irene". Het. autobedrijf J. A. Willems en Zn. te Holten heeft verzocht te mogen aankopen eeji perceel, industrieter rein gelegen "aan de Keizersweg, aansluitend aan het terrein verkocht aan de heer H. J. Arfman te Holten groot 2400 m2 voor de som van f 54.000,De heer Arfman heeft af gezien van zijn recht van voorkeur tot koop van genoemd perceel. De commissie gemeentewerken kan zich met deze verkopen verenigen. Dinsdag 17 september a.s. gaat de Bejaardensociëteit weer van start in het nieuwe seizoen. Aanvang van de ze eerste bijeenkomst 2.30 uur in ge bouw „Irene" aan de Boskamps straat. Het „soos" bestuur hoopt niet alleen vele bekenden te ontmoeten, maar ook een flink aaüal „nieuwko mers" welkom te mogen heten op de sociëteit waar het altijd heel ge zellig is. De repetities van hei jongerenkoor Helicon zul1 en voortaar. op maan dagavond worden gehouden in het ge bouw Irene van 20 tut 2" uur. Helicon nodigt iedereen vanaf 15 jaar uit om eens te Komen luisteren. Wie weet geeft u zich meteen op als lid. Zou heel prettig zijn. Vooral jongens zijn van harte welkom. De moeilijkheden die de eei-ste jaren overwonnen moesten worden waren niet gering doch ze werden overwon nen dank zij de iiefcEe van zeer velen voor het christelijk kleuteronder wijs. Dat de liefde voor dit onder wijs, bij alles wat in de loop der ja ren is veranderd, is gebleven wordt op' deze dag en avond van herden ken duidelijk bewezen. Na de toe spraak van de heer Blom gaven twee van de eerste leerlingen van de school mevr. Kruk-Aanstoot en de heer Died. Kruimelaar in dichtvorm een historisch overzicht van de ge richting tot de dag van heden. Zij kregen een welverdiend applaus. Na mens de leden boden zij een knip- boek aan waarin verpakt zat het ju bileum geschenk van ruim elfhonderd gulden. Sprekend namens het be stuur bracht voorzitter Haan allen dank voor de warme belangstelling en de vele cadeaus. Hij memoreerde dat het ook thans zin heeft dat er een christelijke kleuterschool is, waar men werkt aan fhet maatschappij bewust maken vat&bet kind. De heer Haan besloot zijn gespraak met de bede dat Gods zegfjn ook in toekomst mag rusten op h|t christelijk kleu teronderwijs in HCfjtèh. Tentoonstelling In één van de bokalen was een betreffende de historische ontwikke ling van het Chr. kleuteronderwijs te Holten, terwijl in de hal van „De Schakel" enige films werden ver toond welke de voorbereidingen, bouw en opening van de diverse scholen in beeld brachten. Nadat op 1 september 1949 de kleuterschool werd gesticht werd aanvankelijk les gegeven In de bijge bouwen van de Gereformeerde kerk, totdat in juli 1959 het schoolgebouw „Repelsteeltje" kon worden ge opend, terwijl reeds in 1965 een noodlokaal aan de Hoffesstraat als tweede school haar deuren opende. In oktober 1971 werd deze school op de Kol vervangen door het definitief schoolgebouw „Kleuterhoek". In fe bruari 1974 tenslotte werd een semi permanent gebouw als derde school (dependance) in gebruik genomen Tijdens de eerste werkvergadering van het nieuwe college van Burge meester en Wethouders heeft ge noemd college zich o.m. bezig gehou den met een verdeling van werk zaamheden. In een brief hierover aan de raadsleden schrijft het colle ge: „Overeenkomstig onze toezegging delen wij U mede, dat wij de werk zaamheden in ons college als volgt hebben verdeeld: Burgemeester Ruimtelijke ordening. Onderwijs, Al gemene- en personeelszaken. Mili taire zaken. Politie en Brandweer, Volksgezondheid, Gewestzaken, Re creatie, Representatie. Wethouder-, Rietberg Eerste wethouder en loco-burge meester, Gemeentewerken, Markt. Wethouder L. Kaan Financiën, Gemeentebedrijven t.w. De opbrengst van de ledenwerf- aktie, inclusief de jaarlijkse kollekte. voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) bedroeg in Holten 8432,10. Er werden totaal 746 nieuwe leden ingeschreven t.w. Look 67, Neerdorp 38, Dijkerhoek 41, Espelo 19, Borkeld en Lichtenberg 18, Beuseberg en Hol- terbroek 69, De Haar 128, Gaarden 62, Dorp (centrum) 100, Kolcomplex 171 en Holterberg 33. Het plaatselijk comité zegt allen die aan dit prachtige resultaat heb ben meegewerkt heel hartelijk dank. electriciteitsbedrijf, gasbedrijf en vleeskeuringsdienst. Sociale zaken, Sport- en Culturele zaken, Commis sie woningbouwzaken. Opgemerkt wordt dat het beleid collegiaal zal worden gevoerd, het geen betekent, dat beslissingen on der gemeenschappelijke verantwoor delijkheid worden genomen. Uit bo venstaande werkverdeling zijn de volgende wijzigingen voortgevloeid c.q. gecontinueerd. Mr. W. H. Enklaar Gemeenschappelijke Schoolraad. Streekplancommissie IJsselvallei pl. v.d. heer J. Rietberg. Automati seringscentrum Oost-Nederland pl. v.d. heer J. Rietberg, Schoolartsen- dienst, Schooltandverzorging, Cen traal orgaan voor het gemeentelijk voortgezet onderwijs (Cogvo) (pl. v de heer G. J. Langenberg), Recrea tieschap „Salland" (pl. v.d. heer L. Kaan). Gewestraad Deventer (pl. v.d. heer J. Rietberg). Wethouder J. Rietberg Gemeenschappelijke vuilstortplaats Markelo. Stichting rijwielpaden „O. Overijssel". Wethouder L. Kaan Borgstêllingsfonds voor de Midden stand, Algemene Stichting voor Maatschappelijk Werk, Voorcentra- lisatiedienst Centraal Overijssel, Ge meenschappelijke vleeskeurings dienst Holten-Hellendoorn, Sociaal Overijssel „Soweco" (pl. v.d. heer J. Rietberg). Vrijdag 6 septenpber j.l. vierden plm. 120 kleuters feest in de kleu terscholen „Repelsteeltje" en „Kleu terhoek" ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Chr.- Kleuter onderwijs te Holten. Het feest begon in kleuterschool „Repelsteeltje" waar de kleuters in 2 groepen werden ver deeld. Voor de ene groep werd eerst een film gedraaid, terwijl de andere groep naar een poppenkastspel kon kijken. Tussen de voorstellingen door wer den de kleuters royaal getrakteerd en kwam de fotograaf foto's maken, die aan de kleuters zullen worden uitgereikt als jubileumgeschenk. Zondag 15 september a.s. belegt de Open Deur-groep de eerste bijeen komst van dit winterseizoen in de hervormde kerk te Holten. Het the ma voor deze winter luidt: „DE KERK". In een viertal bijeenkomsten zal worden stilgestaan bij a. het ont staan van de kerk: b de taak van de kerk; c de verdeeldheid van de kerk; en d de betrekkelijkheid van de kerk. Inleider voor alle vier bijeen komsten is de voorzitter van de Open Deur-groep, ds. A. Schellevis, hervormd predikant alhier. Het on derwerp voor komende zondag luidt: „Waar komt de kerk vandaan?" Medewerking zal worden verleend door een combo uit Enschede, n.l. de „Joy-singers", die al eens eerder op traden in 'n Open Deur-samenkomst. De organist van de hervormde ge» meente, de heer A. Koopman zal weer de samenzang begeleiden. Zoals elk winterseizoen, hoopt de Open Deur-groep dat, vooral uit de kringen van rand- en buitenkerkelij ken, er weer grote belangstelling voor deze bijeenkomsten zal bestaan. Iedere bezoeker krijgt weer een gratis volledig programma. Kosten zijn er niet aan verbonden, al wordt wel een collecte voor het Open Deur- werk gehouden. Aan de ingangen van de kerk staan leden van de Open Deur-groep, die u, desgevraagd graag even inlichten over de gang van za ken. De bijeenkomst begint om 19.15 uur. Traditie-getrouw wordt er vóór die tijd (vanaf ongeveer 19.05 uur) gele genheid gegeven tot het alvast ge meenschappelijk zingen van liederen. Om half één werden de kleuters in auto's naar de „Kleuterhoek" ge bracht. Daar stonden de tafels, fees telijk gedekt.De kaarsen werden aangestoken en het „klèuterdiner" werd opgediend. Hoogtepunten hier bij warén de patat en het ijs. Om kwart voor 2 was alles op en werden de kinderen door hun ou ders afgehaald. 't Was een geweldig gezellig feest! De rest van de dag hadden de kleu ters vrij De heer B. J. Brouwers te Holten heeft het gemeentebestuur verzocht medewerking te willen verlenen aan de vestiging van een paardenfokke rij annex handelsstal op het perceel Neerdorp 53. Het vigerende bestemmingsplan buitengebied verzet zich daartegen, maar de stedebouwkundige heeft desgevraagd geadviseerd tot herzie ning van het bestemmingsplan bui tengebied in die zin, dat aan dit per ceel de bestemming „agrarische doeleinden, categorie paardenhoude- rij annex handelsstal" wordt gege ven, hetgeen planologisch aanvaard baar is. B. en W. stellen de raad dan ook voor te verklaren, dat voor het be treffende perceel een herziening van het bestemmingsplan buitenge bied wordt voorbereid. De commis sie ruimtelijke ordening kan zich met dit voorstel verenigen. Dit comité organiseert op zaterdag 14 september a.s. 's morgen om 11 uur een bijeenkomst voor alle chris tenen in de Domkerk te Utrecht, waar o.a. Prof. Dr. J. M. Hasselaar, ds. H. J. Huyser, dr. J. v. d. Werf. pastoor F. H. M. J. Receveur zullen spreken en waaraan ook door de chazzan van de synagoge in Den Haag zal worden medegewerkt. Deze samenkomst is een oproep en een signaal om ons te verootmoedi gen voor God, om voorbede te doen voor Israël en om uiting te geven aan onze solidariteit met het Joodse volk. In navolging van deze samenkomst roept het Landelijk comité „Dienst aan Israël" alle christenen op om óók plaatselijk bijeenkomsten voor ver ootmoediging en voorbede voor Isra el te organiseren en wel op woens dagavond 25 september, de vóór avond van Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Tevens vraagt dit co mité hulp voor de oorlogsweduwen en -wezen in Israël door storting van bijdragen op giro 3245400, ten name van-de penningmeester „Steun oor logsweduwen en -wezen in Israël" te Wijk bij Duurstede. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 okto ber zal in het gebouw Rehoboth dooi de Geref. Jeugdcentrale een grote ba zaar worden gehouden. De op brengst van het evenement is be stemd voor inrichting en aankleding van de nieuwe recreatie die momen teel wordt gebouwd achter het ge bouw Rehoboth. Er zullen op de bazaar een groot aantal attracties aanwezig zijn waar mee prachtige prijzen zijn te winnen. Er zal binnenkort een beroep op de Holtense Middenstand worden gedaan om iets beschikbaar te stellen voor deze bazaar. Het organisatiecomité rekent t.z.t. graag op de belangstel ling van de Holtenaren, want dan al leen zal de bazaar slagen. Nadat met de leerlingen 's morgens uitgebreid feest wa gevierd met als „topper" eei patatfuif, mocht het bestuu van de Chr. Kleuterschool vereniging te Holten zie' vrijdagavond in het schoo7 gebouw „Repelsteeltje" tij dens een receptie, gehouden ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de vereni ging, in een zeer grote be land-stellino verheugen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1