Gemeenteraad in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen Zondagsdiensten The Godfather De Selni re vertegenwoordigde Nederland op Padvindstersjamboree in Finland DIORAMA IN SCHOOL Onze agenda De heren J. Rietberg (CH) en L. Kaan (PvdA) tot wethouder benoemd KERKDIENSTEN in IIESBETH OOSTENBRUG Clubkampioenschappen TC HOLTEN Verloting „Hollens Gemengd Koor" (Waardenborchgroep Holten) NIEUWE DIRECTEUR STREEK-VVV Gevonden en verloren voorwerpen mSh GESLAAGD Officiële publikatte INLEVERING ONGEWENSTE HANDWAPENEN Tineke Makel drie keer op ere-podium Fotolief hebbers opgelet!! GOSPELTEAM „THE LIGHTERS" IN LAREN (GLD.) Burgerlijke Stand MOOI SUCCES M Vrijdag 6 september 1974 UAITEIIC illCliUfCBI Ah nULI [Hj NIEUWjIILAU W Hi HHB9 HB BHn HB «H &iïS3r wB B^Hj jB BB Red. d. Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs 13.75 p«r kwartaal, f 7.50 per balt jaar, f 15,— per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t. g. v. Hollens Nieuwsblad „Voor het eerst in de geschiedenis van de Holtense gemeenteraad kan ik zeggen, DAMES en Heren", aldus opende burgemeester mr. W. H. Enklaar dinsdagavond j.l. de korte bijeenkomst van de Hol tense gemeenteraad, daarmee doelend op het feit dat voor het eerst in de Holtense gemeenteraad twee dames deel zullen uitmaken van de ilaad, t.w. mevrouw F. ter Doest-Bos (WD) en mej. A. Reith (PvdA). „Zo rondkijkend kunnen we vaststellen dat de democratie nog werkt. Sommige leden zijn uit ons midden verdwenen, terwijl in him plaats nieuwe gezichten zijn aangetreden", zo vervolgde mr. Enklaar zijn woorden van welkom. Zoals in alle overige 385 ge meenten kwam ook de raad van Holten in nieuwe samenstelling bijeen voor beëdiging der raadsleden en het benoemen van twee wethouders. Benoeming wethouders Zoals reeds werd verwacht steun den de CH en ARP enerzijds en de PvdA anderzijds eikaars kandida tuur voor een wethouderszetel. Met het gezamenlijk bezetten van 8 zetels in de raad vormen genoemde partij en een meerderheid in de raad, dat de verkiezing een snel bekeken zaak was. Voor de stemming legde de heer J. Rietberg, namens CH en ARP de volgende verklaring af: „Namens de fracties van de ARP CHU in de raad, mag ik u meedelen dat zij zich ook in de komende zit tingsperiode, evenals in het verleden, als één politiek blok in deze raad zullen opstellen. Ingaande op het aan de orde zijnde "agendapunt, namelijk de verkiezing van twee wethouders, wil ik namens genoemde fracties, gaarne een nadere uitleg geven, be treffende beraad en meningsvor ming, welke tot standpuntbepaling in dezen hebben geleid. Kennisnemend van de uitslag dei- verkiezingen van 29 mei j.l. en de daaruit resulterende zetelverdeling meenden wij, dat een gesprek met de politieke groeperingen thans in deze raad vertegenwoordigd, indien hiertoe bereid, nuttig kon zijn. Nadat op initiatief van de zijde van de PvdA-fractie een samenspreking had plaats gehad, werden op uitno diging onzerzijds, besprekingen ge voerd met de groepering Gemeente belang en daaraanvolgend met de VVD. Uit deze besprekingen kwam Artsen Vrijdag 17.00 t.m. zaterdag 22.00 u. J F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870, zaterdag 22.00 u. tot maandag morgen 8.00 u. J. H. A. Bruins. Mo- lenbelterweg 15, tel. 1280 (uitsluitend voor spoedgevallen). Voor boodschap pen bellen 's morgens om 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster P. T. v.d. Zwaag, Groene Kruisgeb. Markelo, Prinses Irene- str. 7, tel. 05476-1285. Ambulancevervoer Garage A. Müller, tel. 1320 b.g.g. J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker. tel. 1438 b.g.g. mevr. J. Beld- man-Aanstoot. tel. 1799. Tandarts L. G. Dekker, Marcus Samuelstraat 3. Enter, tel. 05478-653. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdag middag en donderdagochtend, in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 33, G. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Overijssel, Joncheerelaan 134, Nijverdal, tel. 05486-4126. Bureau Holten: Gaarden straat 33, F. W. Kraaijeveld. Spreek uur: werkdagen 8.30-9.30 u. of na te lefonische afspraak 1436-2298 b.g.g. 05486-4126. Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstr. 5, tel..1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst T.e.m. zondag 8 sept. H. W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 1513. Maandag 9 t.e.m. zondag 15 sept. J. Hof, Sche penenstraat 16, tel. 1697. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9.00-11.00 u. aan het slachthuis, tel. 1318. Storingsdienst Zaterdag 7 t.e.m, vrijdag 13 septem ber: ELECTRA: J. Kolkman, Gaarden straat 13, tel. 1368. GAS: J. Bosschers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding OVERDAG: tel. 3352 (Politiebureau) 's NACHTS: tel. 1224 (G. W. Kna pen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). onder meer naar voren, dat geen sa menwerkingsmogelijkheden tussen de laatst genoemde fracties in de raad aanwezig bleken te zijn. Dit constaterend kunnen we vaststellen dat de PvdA, gezien haar aantal stemmen bij de verkiezingsuitslag, zich duidelijk als grootste partij op het politieke erf in onze gemeente aandient. Het zou naar onze mening, tenzij programmatische of persoon lijke redenen dit zouden verhinderen, politiek onbillijk en niet democra tisch zijn, hieraan voorbij te gaan. Gemeentebelang werd bij de verkie zingen van 29 mei, naar aantal stem men, derde partij. Zij zag door het opnemen van de Boerenpartij in haar gelederen, haar derde zetel bezet door een lid van genoemde partij, waardoor zij onzes inziens aan poli tieke duidelijkheid inboette. VETHOUDER L. Eén en ander resumerend wil ik na mens de AR en CHU-fracties verkla ren: dat wij de kandidatuur van de PvdA-fractie, in de persoon van de heer L. Kaan, zullen steunen, terwijl wederkerig door de PvdA is toege zegd dat zij onze kandidatuur zal steunen. Onze fracties vinden dat deze opstel ling ten opzichte van dit in aanhef genoemde agendapunt juist is. Te vens voelen zij zich in deze visie ge steund daar de voorzitter van het col lege geen lid is van deze genoemde politieke partijen. De fracties van AR en CHU zijn van mening dat, door aldus te handelen, een afspiegelings-college. dat zij voorstaan, het meest wordt bena derd". Ook de andere partijen gaven vóór de stemming een verklaring. Namens de fracties van CHU en ARP werd door de heer J. Wiggers (AR) de heer Rietberg kandidaat gesteld. Hij heeft zich in de afgelo pen vier jaar weer doen kennen als een man die volkomen voor zijn taak is berekend, de juiste man op juiste plaats, aan wie men ook in de komende zittingsperiode weer graag z'n vertrouwen wil schenken. Namens GB verklaarde de fractie leider J. Warrink dat de kandida tuur van de heer Rietberg zonder meer gesteund werd. ..De argumen tatie waarmee al in de voorbespre kingen de heer Kaan als kandidaat Ned. Herv. kerk: 9.00 u. ds. A. Schellevis. Extra collecte: Medische Zending. Oppasdienst: mevr. Bolink, Betsy Westerik en Willemien Loman. 10.00 u. Jongerendienst in gebouw „Irene". Geref. kerk (diensten in N.H.K.): 10.30 u. en 15.00 u. ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is de eerste collec te voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk. R.K. kerk: zaterdagmiddag 5.00 u., zondagmorgen 9.30 u. DÏJKERIIOEK: 9.30 u. ds. C. C. Ad- dink. Gezinsdienst. Extra collecte: Medische Zending. OKKENBROEK: 9.30 u. ds. M. de Heer. Gezinsdienst. Bed. Heilige Doop. Uitgangscollecte: Medische Zending. NIEUW HEETEN (R.K. kerk): za. 19.00 u. zo. 8.00 en 11.Ot' u. naar voren werd geschoven, is bij ons vreemd aangekomen. Wij stellen daarom de afgetreden wethouder Ten Berge kandidaat", aldus de heer Warrink. De gloednieuwe VVD-fractie gaf vooraf geen stemverklaring. Fractie leidster mevr. F. ter Doest wilde echter wel even inhaken op hetgeen de heer Rietberg had gezegd over de mogelijkheden tot samenwerking. Zij merkte met nadruk op dat het hier uitsluitend ging om de kandi daatsstelling voor de wethoudersze tels. „Wij doen geen enkele uitspraak inzake de samenwerking in de ko mende vier jaar", aldus mevr. ter Doest. Namens de PvdA verklaarde de heer A. Meerman dat de neer Kaan in de afgelopen jaren heeft bewezen een voor honderd procent geschikte kandidaat voor het wethouderschap te zijn. Na de stemming bleek de heer J. Rietberg (CHU) lot wethouder te zijn herkozen met 10 stemmen vóór, 2 ongeldig, terwijl 1 stem werd uit gebracht op zijn fractiegenoot de heer H. Westerik. De heer L. Kaan (PvdA) wist 8 stem men en de heer W. ten Berge 3 stem men op zich te verenigen, terwijl 2 blanco stemmen werden uitge bracht. Harte wens Mr. Enklaar sprak de wethouders toe met een opmerking dat we in wijs beleid de beslissingen moeten ne me». ,,Ik heb vele wethouders mee gemaakt en altijd hebben we in goed vertrouwen kunnen werken". Hij sprak met name zijn vreugde uit dat de heer Rietberg wederom in het college was gekomen. „In de afgelo pen acht jaar is er een goede vriend schap ontstaan, die persoonlijk mijn leven heeft verrijkt". Tot de heer Ten Berge sprak hij woorden van dank omtrent zijn inzet en enthousiasme waarmee hij het wethouderschap had uitgeoefend. ,,U bad met de sport, GEB, sociale za ken veel aan uw fiets hangen. U blijft in de raad zitten en wat dat betreft bent u een bevoorrecht man, omdat WETHOUDER J. RIETBERG u in de keuken heeft gekeken. Dit geeft u de mogelijkheid tot x-elative- ren, omdat u weet wat zich achter de voorstellen aan achtergronden be vindt". Sprekend tot de raadsleden sprak mr. Enklaar vervolgens de harte- wens uit om zich in de raad enkel bezig te willen houden met de grote lijnen van beleid. Hierover merkte hij op: „Het zich verdiepen in aller lei details hoort niet thuis in de raadsvergaderingen. De raad dient zich te houden aan de grote lijnen. Het gedetailleerde kan plaatsvinden in de raadscommissies, waar boven dien van de zijde van deskundigen alle mogelijke informatie is te krij gen In de raad moeten we niet sa men gaan zitten kruidenieren". Door adjudant H. Meijer van de Rijkspolitie te Holten werd de trek king verricht van de verloting die door*,,HGK" werd gehouden ter ver betering van de kaspositie. De prijzen vielen op de volgende nummers: 1335, 527, 1190, 874. 600, 195, 152, 303, 1131, 1045, 581. 1341, 928, 857, 1461, 641, 331, 647, 920, 269, 1318, 297. De prijzen s.v.p. voor 1 november a.s. afhalen bij de heer G. T. Jansen, Larenseweg 33, Holten. In het komende weekend zal in jeugdsociëteit „De Schure" de be kende film „The Godfather" gedraaid worden. The Godfather is een film naar de gelijknamige roman van Mario Puzo. De hoofdrol, die van Don Carleone, wordt gespeeld door Marlon Brando. In deze film wordt het wel en wee van een Maffia-familie op een vlijm scherpe manier weergegeven. Aartsvijand van de misdaad Don Car leone, manipuleert zijn familieleden en medewerkers als pionnen, die hem blindelings volgen. Aan de ene kant is hij het bemin nelijke hoofd van het gezin, aan de andere kant opdrachtgever van „exe- cuties van hen die hem bij zijn beleid in de weg staan. Een misdaadkoning die carrière's en levens maakt en breekt en op wiens rijk de politie ge vat heeft, door de zwijgzaamheid der onderdanen en de relaties met de ho gere autoriteiten. Aanvang voorstellingen: vrijdagavond 6 sept. 20.00 u. Zondangmiddag 8 sept. 14.15 u. Daar het een erg lange film is wordt iedereen aangeraden om voor acht uur aanwezig te zijn. daar we op tijd beginnen te draaien. Eenmaal In de vier jaren wordt, evenals bij de verkenners, voor de padvindsters 'n grote bijeenkomst ge houden. Dit jaar was deze jamboree in Finland. Elk land kan naar deze Jamboree een afvaardiging Padvind sters sturen. Samen met een pad vindster uit Amersfoort, werd Lies- beth Oostenbrug van de Waarden borchgroep te Holten naar Finland afgevaardigd. Na een treinreis van ongeveer 24 uur en een boottocht over de Oostzee van 12 uur werd Turku berikt, een Finse stad aan ds Oostzee, ongeveer 100 km van Helsinki. De ruim 1000 meis jes uit Amerika, Canada, Australië, West Europa en Scandinavië werden eerst ondergebracht bij gezinnen in de buurt van Turku, om vooral land, taal en leefgewoonten van het Finse volk te leren kennen. Na een week kwamen de padvindsters bijeen in 'n tentenkamp om de opgedane ervarin gen uit te wisselen en elkaar over eigen land en Scoutingsorganisatie te informeren. Tijdens dit tentenkamp konden de meisjes een keuze maken uit 'n aan tal programma's zoals dans, mu ziek, volkenkunde enz. Gezamenlijk werden excursies gemaakt naar be zienswaardigheden, boerderijen be zocht, waar de meisjes onthaald wer den op specifieke Finse gerichten. Ook een bezoek aan een saunabad stond op het programma. Daarnaast werden boottochten gemaakt tussen In de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 28 augustus 1974 te Raalte is de heer H. Borghgraef te 's-Hertogenbosch per 1 oktober a.s. benoemd tot opvol ger van de heer A. C. Bontenbal, als directeur van Streek WV Overijssel se Heuvelrug en Salland te Raal te. Vanaf 1 september a.s. zal de heer Borghgraef reeds werkzaam zijn bij de Streek VVV. De heer Borghgraef is 44 jaar. Zijn opleiding is HBS-B, terwijl hij ook het diploma van het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toe risme te Breda heeft behaald. De heer Borghgraef heeft een ruime commerciële ervaring. Zwarte Adidas-sport tas met scheerapparaat, handdoeken, geel kindervestje met zw. bloem pjes; 4 eenden, 1 mannetje en 3 vrouwtjes; rode portemonnaie, inh. 6.bruine portemonnaie met druk- sluiting, inh. f 10.—; 4 autosleutels; groene knipportemonnaie met zwemkaart en plm. f 0,70; zwarte knipportemonnaie, inh. f 10.bl. heren sportfiets met handremmen, Jüncker; geel dames-vest; zonne bril. benenmontuur- groen dames- vest met korte mouwen. Zwarte sleutel-ring, 2 autosleutels. Gevonden: Schakel-armband: por temonnaie met sleutel en treinkaart plus geld; plastic flessen-kratje; por temonnaie plus inhoud aan geld. In de hal van de Holter Dorpsschool ligt een stukje natuur van ongeveer 60 m2, waarin bos, heide, ven en zand elkaar afwisselen. De jongens van de zesde klassen sleepten bouwstoffen aan en onder leiding van het schoolhoofd, deheer B. H. Brouwer ontstond er een imposant diorama. Het materiaal moest eerst een gehele nacht buiten liggen, om het gwrie- melte de kans te geven tot ontvluch ting. In de school waren oorwormen, tor ren en mieren trouwens ook niet wel kom. Om kwart voor acht was de werkploeg 's ochtends aanwezig en 's middag om één uur opnieuw. Bo ven op het toneel werd een bosrand gecreëerd met als bewoners de vos, de das, de verwilderde kat, de wil de Europese kat, de wezel en een paar houtsnippen. In de glooiing van de heuvel liepen fazanten, een egel, een bunzing, en een haas. Voorts nog 2 korhanen tegenover el kaar in gevechtshouding. In een gras pol lag een reekalfje. Iets verderop zat een konijn met een paar jongen voor haar hol en een wulp. In de hal werd een' strook gereser veerd voor vennetjes, een mosvlakte met bloeiende heidepollen en een mierennest, waarbij 3 spechtensoor ten gluurden naar denkbeeldige' mieren. De dopheide was uitgebloeid. Er waren een paar bomen aange bracht, met daarin een bonte specht, een ekster, een eekhoorn en kleine zangvogels. Door middel van land bouwplastic konden groter waterplas sen het geheel completeren. Watervogels als roerdomp, koet, ral, dodaars, waterhoentje, eend, reiger, kokmeeuw, zilvermeeuw, aal- schover en zwaan kregen hierbij een plaats. Op het vlakke veld vonden tal van andere vogels een rustig plek je. De Dorpsschool heeft al meer dan 30 jaar vogels en dieren uit eigen om geving laten opzetten, belangeloos meegebracht door leerlingen en ou ders. De penningmeester van de oud- papierkas betaalt de'preparateur! Er was een zeer grote belangstelling voor het werkstuk van de zijde der leerlingen. Enkele klassen van ande re scholen en kleuterscholen kwamen zelfs een kijkje nemen. Woensdag maakten enkele ouders gebruik van de gelegenheid tot bezichtiging. Er was vee lof. Leerlingen en onderwij zer kunnen met voldoening op vrije tijdsbesteding terugzien. de eilanden voor de kust van Turku, De voertaal tijdens de jamboree was Engels. Een grote ervaring rijker keerde Lies- beth na een verblijf van 16 dagen in Finland naar Holten terug. Onge twijfeld zal zij de kabouters en pad vindsters van de Waardenborchgroep veel kunnen vertellen over haar bele venissen op de Padvindstersjamborée 1974. Ondertussen zijn de bijeenkomsten van de verschillende afdelingen van de Waardenborchgroep weer begon nen. De kabouters, voor meisjes van 7 tot 11 op zaterdagmiddag. De wepen, voor jongens van 7 tot 11 op zaterdagmorgen, de verkenners en padvinsters voor jongens en meis jes van 11 jaar en ouder op vrijdag avond. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Nadere informaties worden u gaarne versterkt door dhr. Christophersen, voorzitter Groepsraad, Verzetstraat 2, tel. 1698. mevrouw Jager, Rijssen- seweg 2, tel. 2043, dhr. Van 't Holt, Pannenbakkersstraat 2, tel. 2185 of kom eens kijken op de vrijdagavond of zaterdag op het clubhuis, Beu seberg 57. Aan de Rijks Universiteit te Gro ningen is voor het candidaatsexamen „Rechten" geslaagd mej. G. Mud, Holterberg 24. Op 5 september 1974 treedt in wer king een wijziging van het Besluit ongewenste handwapenen. Als gevolg hiervan is het hierna omschreven handwapen onder de werking van de Wet tot wering van ongewenste handwapenen gebracht en het voorhanden hebben, invoeren, vervaardigen of afleveren daarvan verboden en strafbaar gesteld. Dege ne die een dergelijk handwapen on der zich heeft is verplicht dit in te leveren bij de plaatselijke politie. Voor elke inlevering wordt een ont vangstbewijs verstrekt en een tege moetkoming uitgekeerd. Ingeleverd dienen te worden: zogenaamde Nunchaku-wapenen. Dit wapen bestaat in originele uit voering uit twee aan een der uitein den door middel van een koord aan elkaar verbonden hardhouten stok ken ter lengte van plm. 50 cm. Ook het voorhanden hebben enz. van zelf gemaakte wapenen als bovenom schreven is verboden en strafbaar. Tijdvak van inlevering en tegemoet koming. De nunchaku-wapenen moeten wor den ingeleverd in het tijdvak van 5 tot en met 18 september 1974. Alleen bij inlevering gedurende dit tijdvak wordt een tegemoetkoming van f 1. per ingeleverd wapen uitgekeerd. Plaats van inlevering. De inlevering dient te geschieden bij het Groepsbureau der Rijkspolitie, Reilinksweg 2 te Holten. Overtredingen. Overtreding van de verplichting tot inlevering en/of het verbod tot voorhanden hebben, invoeren, ver vaardigen of afleveren wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoog ste vierduizend gulden. Holten. 3 september 1974. Het hoofd van plaatselijke po litie in de gemeente Holten. W. H. Enklaar, Zondag jl. kwam na 9 dagen ver woede strijd op het groen-rode beton een eind aan de clubkampioenschap pen 1974 van de Tennis Club Holten. Begunstigd door goed weer wisten de heren van de technische commis sie Berends, van Iddekinge, Makel het toernooi vlot te doen verlopen zodat om 5 uur de prijzen konden worden uitgereikt. De voorzitter van de vereniging be klemtoonde hierbij het verheugende feit, dat diverse jeugdige spelers speelsters fraaie successen hadden behaald. En een opmars van de jeugd is wel één van de belangrijk ste factoren voor de bloei van een vereniging. De finale partijen trokken zondag naar Holtense tennisbegrippen re delijke belangstelling. Zo konden de toeschouwers genieten van een vooral in de eerste set span- In de maand september wordt in Keulen de jaarlijkse tentoonstelling op het gebied van foto-, dia- en film materiaal „Photokina" gehouden, die voor liefhebbers een bezoek meer dan waard is. De Holtense fotoclub „Profoto" or ganiseert voor leden en belangstellen den, op zaterdag 28 september a.s. 'n excursie naar genoemde tentoon stelling. De prijs, inclusief bustocht en toe gangsbewijs, bedraagt f 27.50. Ver trek 's morgens om 6.30 uur, thuis komst 's avonds circa 19.00 u. Slui tingsdatum voor deelname is op 10 september a.s. Aanmeldingen kun nen bij de volgende adressen geschie den: J. A. J. Flierman, Verzetstraat 60, telef. 2689 en P. E. Rozenberg. Verzetstraat 83, telef. 1242. Vrijdagavond 6 september a.s. zullen The Lighters optreden in „Het Kruis punt", Verwoltseweg 1, Laren (G) waar een „Open avond" gehouden wordt, die begint om 20.00 uur. Het Gospelteam The Lighters be staat uit 15 man en brengt een pro gramma van nieuv.-c geestelijke mu ziek van Nederlandse bodem. Hun eerste L.P. verscheen vorig jaar en was een groot succes. De twee L.P. kwam in mei van dit jaar uit. Op radio en t.v. zijn The Lighters geen onbekenden meer en onlangs werd 'n toornee door West-Duitsland met succes afgesloten. Een reden te meer om vrijdagavond eens een kijk je te gaan nemen in „Het Kruis punt". Toegang is vrij. Geboren: Marsha Christina, dv .n. Rietberg en S. de Waard. Roel, zv E. J. Wessels en W. J. van Oostrum. Marco, zv J. A. Aanstoot en M. J. Veneklaas (geboren te Deventer). Overleden: J. Schippers. 84 jr. G. J. Nijenhuis, 68 jr. G. W. Kolk man, 68 jr. (overled. te Bathmen). BEVOLKING Ingekomen: J. B. Gelijnse en echt- gen. van Amsterdam. J. van der Veen van Enschede. Vertrokken: G. J phen. mej. J. Losser. W. G. 1 gen. naar Raalte. - Stam naar Zut- r. Vukkink naar Pronk en echt- - G. H. Beldman naar Zwolle. mej. H. J. Pasop naar Groningen. G. J. Hoornen- borg naar Hellendoorn. mevr. G. Rozeboom-Buisman naar Hellendoorn. mej. H. E. Wissink naar Doetin- chem. W. J. A. Dierink naar En schede. mej. S. Heil naar Deven ter. A. Vukkink naar Enschede, i nende herenenkelfinale, waarin Ro bert van Iddekinge liet zien dat hij indien geconcentreerd spelend een sterke speler kan worden. Ook de resultaten van een pas twee jaar spe lende Jan Herman te Kampe moch ten cr zijn, zowel in het heren enkel B als in het gemengd dubbel mocht hij de eerste prijs in ontvangst ne- min. Tineke Makel had zich voor drie finales geplaatst, alleen in het dames dubbel moest zij de eer aan haar te genstandsters de dames Boer en Driessen laten. De uitslagen van de finalepartijen zijn: HDB: H. Kempers-H. NaayerJ. Heyting-Eladiges 6-2, 6-1. H.E.B.:: J. H. ten KampeH. ten Velde 6-2, 6-4. Meisjes: Christien van Iddekinge Linda Kamperman 3-6, 6-2. 6-0. G.D.A.: T. Makel-J. H. ten Kampe W. v. Geel-K. v. Geel 7-6, 6-3. H.D.A.: H. Grobben-R. BerendsP. de Reuver-K. v. Geel 4-6. 6-4, 6:2. D.D A.: V. Boer-M. DriessenT. Makel-H. Robers 6-3, 4-6, 6-4. H.E.A.: Robert v. IddekingeC. van Geerestein 7-6, 6-3. D.E.A.: T. MakelRenéé Heyting 6-2, 6-1. Op de te Hilversum gehouden Int. Hondententoonstelling kreeg de Hon gaarse staande hond. „vizla" (Cal- crid) „Janti" van mevr. J. V. Smit, Lichtenberg 6, te Holten het certifi caat Uitmuntend" kampioen en beste van het ras. ..Janti" kreeg te vens de vijfde plaats in de ere-ring. Fa. J. G. Maats, Dorpsstraat wegens vakantie gesloten tot en met zater dag 14 september. VéGé-Zelfbediening Baltes, Larense weg wegens interne verbouwing ge sloten t.e.m. woensdag 11 sept. Tandarts Steunenberg afwezig tot en met maandag 16 sept. (zie adv.). Vrijdag 6 september 19.30-21.00 uur: Herdenking 25-jarig bestaan Chr. Kleuterschoolver. in het schoolgebouw „Repelsteeltje" Schoolstraat. 20.0 uur: Film ..The Godfather" in „De Schure" (zie bericht)- Zaterdag 7 september Verkoop van bloembollen t.b.v. de Jeugdafdeling van de s.v. „ITolten". Zondag 8 september 14.00 uur: Oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" (zie bericht en advertentie). 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 14.15 uur: Film „The Godfather" in „De Schure" (zie bericht). Maandag 9 september 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in zaal „Vso- man". Dinsdag 10 september 20.00 uur: Clubavond „Profoto" in de Dorpsschool. Tuinstraat 10. Verto ning dia-serie „Ontstaan E-8" (Tracé door Holten). Woensdag 11 september 20.00 uur: Vergadering van de afd. Holten van de Kon. Ned. Jagers- vereniging in hotel ..Holterman". Donderdag 12 september 9.00 uur: Heropening VéGé-Zelfbedie ning Baltes, Larenseweg. Donderdag 19 september 20.00 uur: Ledenvergadering afd. C.H.U. in de hal van „De Schakel" Boschkampstraat. Zaterdag 21 september 9.00 uur: Veekeuring te Espelo op het bedrijf van Johan Boode, Espelo 65. Opgave tot uiterlijk 10 september. Maandag 23 september 19.45 uur: Bijeenkomst afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrou wen in gebouw „Trefpunt". Film over Holten door meester Brouwer. Iedereen is van harte welkom - Woensdag 25 september 20.00 uur: Vergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen In zaal „Vosman".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1