Espelo vierde uitbundig school- en volksfeest O.L.M. dreigt met nieuwe acties Zondagsdiensten RAADSVERGADERING M.A.S.H. in „De Schure" COLLECTE VOOR BANGLA DESH KERKDIENSTEN Boerinnen naar Den Haag: Boerinnen op de barricades Aan versiering was veel zorg besteed Uitslag kinderspelen olksspelen Feestavond ONZE AGENDA Burgerlijke Stand Verloren - Gevonden PAARDEFOKDAG IN DIJKERHOEK Aanleg hoofdweg ONTSLUITING INDUSTRIETERREIN IN „DE HAAR" MOTORCLUB HUURT VARKENSSCHUT.TR HOLTINS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f3.75 per kwartaal, f7.50 per half jaar, f 15per jaar. Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 23 augustus 1974 26ste jaargang - No. 34 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 De buurtschap Espelo heeft zaterdag, begunstigd door prachtig weer, op uitbundige wijze feest gevierd. Door een drachtige samenwerking is het weer een evenement gewor den waarop de feestcommissie en allen, die meededen aan de verschillende spelen en de vele feestgangers met voldoe ning en genoegen terug mogen zien. Het feest begon 's morgens met de optocht van versierde wagens, fiet sen, karretjes, boogjes etc. Jong en oud had weer enorm veel zorg be steed aan dit onderdeel van dit feest en de jury, die bestond uit mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel en de heren J. Warrink te Holten en B. Droste te Nieuw-Heeten, had geen gemakkelijke taak bij het keuren van de meer dan 30 nummers. Na de keuring ging de optocht met de Holtense Muziekvereniging voor op naar het feestterreaSi aan de Valeweg, waar de uitslag via de geluids installatie van de heer E. J. Kers door de voorzitter van de feestcommis sie, de heer J. W. Nijland, werd bekend gemaakt. De prijzen werden als volgt toege kend: Lopend (1 kind) 1 Joland'a Boode (Zigeunerin); 2 Joke Stevens "(Ha rem meisje); 3 Johan Bekkernens (clown). Versierde fietsen: 1 Dinie Boode; 2 Zusjes Gerrie en Marian ten Dam; 3 Herman Nijenhuis. Kleine wagens en groepen: 1 Henk Blankena en Wim Lubbersen. Ze had den blijkbaar nog wel moed om het bedrijf voort te zetten gezien de spreuk op hun mooie wagen „Uilen komen, uilen gaan, maar de boeren blijven bestaan". 2 Gerda, Rietje, Teunis en Wim Nijenhuis resp. als Roodkapje, grootmoeder, de wolf en de jager; 3 Dinie Krieger als Mam- meloe. Grote wagens: 1 Gymnastiekdemon- stratie door Ina Joke en Hennie Ulf- man. (Gymnastiek is goed voor ons allemaal, maar het ontbreekt ons nog aan een goede zaal) 2 „Het sprookje van Sneeuwitje" (Joke Ha verslag, en Sendrika Haverslag). 3 „Lang leve de Bosscfiool". Het op schrift op deze wagen, waarop een groep leerlingen ijverig zat fe reke nen, sprak duidelijk taal. De school mut blieven bestaon, wie wilt neet nao Hoolt'n gaon, A praot de heren nog zo glad, de Sploose schole krieg ze nie plat. 4 Mobiele studio „Super Sound" van Gerrit Stevens en Wim Baltes. Allen die buiten de „echte" prijzen vielen ontvingen een troostprijs. De kinderen konden zich verder de he le dag gratis vermaken in de zweef- Willemien Slijkhuis (links) en Joke Nijland riepen herin neringen op aan een ver ver leden toen de Holtense hoeren nog met de boten en de eieren naar de markt in Deventer gingen. molen en ze werden royaal getrak teerd op allerlei lekkers. (Klas 1, 2 en 3. Combinatie: Wasop- hangen, blokjes rapen en ballpoint in fles laten zakken). 1 Riekje Nijenhuis 91 sec.; 2 Josje Ulfman 96 sec.; 3 Gerrie ten Dam 115 sec.; 4 Jan Willem Nijland 124 sec.; 5 Joka Stevens 130 sec.; 6 Gerda Nijenhuis 137 sec.; 7 Hendrika Haverslag 186 sec.; 8 Joke Vruggink 188 sec.; 9 Gerrit Blankena 191 sec.; 10 Jola'nda Boode 199 sec.; 11 Al- bertjan Nijland 201 sec. Klas 4, 5 en 6 (Blokjes rapen en ren met bai op lepel). 1 Johan Baltes 44.8 sec.; 2 Henk Blankena 47.1 sec.; 3 Martie Jansen 47.8 sec. 4 Ria Jansen 49 sec. 5 Jetta Tuitert 49 sec. 6 Willy Reilink -19.2 sec.; 7 Jan Schoneveld 49.6 sec. 8 Di nie Krieger 49. 7 sec.; 9 Mineke Boode 49.8 sec. 10 Henk Nijkamp 50.1 sec. 11 Wim Nijenhuis 50.2 sec.; 12 Jan Nijland 50.2 sec. 13 Henk van Zon 51.6 sec., 14 Michel Wegen 51.8 sec. 15 Johan Bekkernens 51.9 sec.; 16 Henk Slijkhuis 52.5 sec. 17. Gerrit Bekkernens 52.9 ssc. 18 Her man Nijenhuis 53 sec. 19 Dinie Boo de 53 sec. 20 Ina Ulfman, 35.2 sec. 21 Jan Haverslag 53.2 sec.; 22 Frida Krikkink 54.7 sec.; 23 Teunis Nijen huis 54.9 sec. 24 Marietje Slijkhuis 55 sec. 25 Bert Bekkernens 55.8 sec. Baltes 57.3 sec.; 28 Wim Haverslag 26 Wim Lubbersen 56 sec. 27 Marjan 58.1 sec. 29 Wim Schoneveld 60 sec. Wedloop met hindernissen: 1 Jan Schoneveld en Henk Blankena 38 sec. 2 Ria Jansen en Frida Krikkink 38.7 sec.; 3 Willy Reilink en Jetta Tui tert 41.6 sec.; 4 Mineke Boode en Di nie Krieger 43.6 sec.; 5 Wim Lubbers en Teunis Nijenhuis 46 sec.; 6 Wim Schoneveld en Wim Haverslag 48.7 sec.; 7 Johan Bekkernens en Martie Jansen 50 sec.; 8 Wim Nijenhuis en Het was voor de schooljeugd een geweldig feest met zon prachtige zweefmolen en... het kostte niets. Jan Nijland 55 sec.; 9 Johan Bek kernens 56.3 sec.; 11 Henk Schone veld en Michel Wegen 59.7 sec.; 12. Gerrit Bekkernens en Henk van Zon 64.4 sec.; 13 Henk Nijkamp en Jan Haverslag 64.8 sec.; 14 Marian Bal tes en Marietje Slijkhuis 66.4 sec.; 15 Herman Nijenhuis en Bert Bek kernens 66.4 sec. Het is verheugend, te consta teren, dat het hoofdbestuur van de O.L-M. thans ook tot de slotsom gekomen is, dat nieu we acties welke de orde versto ren en het economisch leven ontwrichten, de zaak van boer en tuinder alleen maar schaden, zoals uit een persbericht elders in dit blad moge blijken. Het voegt daar nog aan toe „omdat de kans op gewelddadigheid dan groot is." Dat valt niet te ontkennen, maar het ware beter te bedenken, dat boer en tuin der met een hernieuwde actie de sympathie en het medeleven van het gros van de Nederland se bevolking zullen verliezen. Die bevolking heeft over het algemeen begrip getoond voor de situatie waarin de agrari sche bevolking in ons land, maar ook in andere landen van de EEG verkeert. Zij zal zeker bereid zijn, voorzover het haar vermogen ligt, er aan mee te werken, dat hierin verbete ring komt, maar zij zal zeker geen hernieuwde acties accep teren, welke anderen schade toebrengen. De oplossing moet van Den Haag, en naar ons voel, meer nog van Brussel ko men. De gehele landbouwpoli tiek in de EEG moet zo spoedig mogelijk op de helling. Ook onze regering heeft be grip getoond voor de moeilijk heden in land- en tuinbouw, al zijn de aangedragen maatrege len nog onvoldoende in de ogen van de landbouworganisaties. Maar er zijn meer problemen, die om een oplossing wagen. Want ook de middenstand trekt bij de regering met kracht aan de bel. De uitspraak van het hoofd bestuur van de O.L.M. heeft ons gesterkt in onze uitspraak van 2 augustus, dat eerst de weg van het overleg bewandeld moet worden en dat „trekkers taboe" zijn. Men denkt in OLM-kring aan een mars in Den Haag, uit te voeren door duizenden boerin nen. om daarmede, aan de ge rechtvaardigde eisen van boe ren en tuinders, nog eens kracht bij te zetten. Het is niet zo'n gek idee van OLM-voor- zitter Jonkhans. Het is wel de vraag of de boerinnen, gezien hun levensstijl, daarvoor in groten getale te vinden zijn. Boeren en boerinnen zouden ook samen kunnen gaan. Voor gewelddadigheid, geloven we, *al dan niet te vrezen zijn. ,(W.B.) VOLKSSPELEN. 's Middags wer den de verschillende volksspelen ge houden en hiervoor bestond een zeer grote belangstelling. De meeste sensatie viel te Beleven bij het blaaslaan boven een flinke kuil met water waarbij de plastic buis waarop het „gevecht" zich af speelde telkens weer werd inge smeerd met groene zeep. Diederik Jansen en Herbert Krikkink presteer den het om vijf minuten al slaande op de paal te blf ven maar beide waren tenslotte zo vermoeid dat ze om een ko-^. rustpauze verzochten. Na plm. 5 minuten werd de strijd hervat en in de 2e minuut van de verlenging werd een dreun van de jonge Herbert toch te veel voor Die derik voor wie de viit minuten, rust toch te kort warei - geweest. In de strijd om de le en 2e prijs kwamen toen op de paal Bertus Leunk en Her- bert Krikkink. Bertus had al z'n te genstanders zonder veel moeite kop je onder doen gaan en hij werd dan ook „getipt" als winnaar mede om dat Herbert pas een zwaar duel ach ter de rug had. Het viel echter an ders uit, want ook Bertus werd na ruim een minuut door Herbert naar de bodem geslagen. De uitslagen luiden: Ringsteken op pony: 1 Ineke Nijen huis, 2 Annie Boode, 3 Toosje Nijen huis. Ringsteken per trekker: 1 Henk Rei link, 2 Berend Jan Boode, 3 Wim Rensen, 4 Gerrit Blankena; 5 Her man "Krikkink. Veldloop (Heren): 1 Alb. Jansen, 2 M. Baltes, 3 Diederik Jansen, 4 G. Markvoort. Veldloop (Dames): 1 Gerda Blanke na, 2 Dineke Jansen, 3 Ineke Nijen huis, 4 Ton nie Dikkers. Stoelendans: 1 Mevr. Paalman-van Zon, 2 Mevr. H. Nijland-Roeterink, 3. Marietje Rensen, 4 m.evr. ten Dam- van Schooten, 5 Jannie Tuitert, 6 mevr. G. Boode-Nekkers. Touwtrekken (Heren) 1 Groep ten Dam, 2 Groep Marsman, 3 Groep Brode. Touwtrekken (Dames) 1 Groep Vrug gink, 2 Groep Nijenhuis, 3 Groep Blankena. Hindernisbaan voor paren: 1 Willem Pensen en jantina Klein Horsman; 2 Herman Boode en Jannie Kobes; 3 mevr. Vruggink-Kolkman en Ma rietje Vincent; 4 Bertha en Jannie Tuitert; 5 Willie Rensen en Jannie Nijkamp. Blaasslaan (meisjes beneden 13 jaar-) 1 Irene Nijenhuis, 2 Rida Krikkink, 3 Tonnie Dikkers. Blaasslaan (dames beven 15 jaar) 1 Willemien Vruggink, 2 Jantine KI. Horsman, 3 Jannie Nijkamp. Blaaslaan (jongens beneden 15 jr.) 1 Teun Stevens, 2 Martie Jansen, 3. Henk Nijkamp. Blaaslaan (boven 15 jaar) 1 Herbert Krikkink, 2 Bertus Leunk," 3 Gerrit Stevens, 4 D. Jansen. Bromfietsrace (met hindernissen) 1- Freek Lubbersen 37.7 sec.; 2 Her man Nikkels 44.8 sec.; 3 G. H. Ren sen 47 sec.; 4 Egbert Jansen 49.8 sec.; 5 Jan Jansen 55.4 sec; 6 Freek Bek kernens 1.03 sec.- De schitterend geslaagde feestelijk heden werden vrijdagavond ingezey met een feestavond in de grote tent waaraan medewerking werd verleend door het duo „De Heikneuzers" uit Aalten. Jan en Jet uut 'n Achterhook vermaakten de bezoekers enkele uren kostelijk met leuke liedjes, schetsjes conference, enz. en ze kregen vele malen een hartelijk applaus. De voorzitter van De School- en Volksfeestcommissie dhr. J. W. Nij land opende deze druk bezochte feest avond met een woord van welkom waarbij hij zich in 't bijzonder richt te tot burgemeester en mevrouw En klaar. Voorzitter Nijland sprak ver der een woord van dank tot de buurt bewoners voor hun financiële bijdrage en tot allen die hun medewerking verleenden bij het organiseren 1 het „Sploose feest". Vrijdag 23 augustus 20.00 u. Revue ,,'t Kump wa good" in zaal „Het Bonte Paard" (zi« adv.). 20.15 u. Film „Mash" in „De Schu- re" (zie ber.). Zaterdag 24 augustus 20.00 u. Revue ,,'t Kump wa good" in zaal „Het Bonte Paard". Zondag 25 augustus 14.00 u. Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 14.30 u. Film „Mash" in „De Schu- 19.30 u. Dansen i de" te Bathmen. Bar-dancing „Boo- Op zondag 1 september zal zowel in de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente als van de Gereformeerde Kerk te Holten gecollecteerd worden tot leniging van de nood van talloze slaehtoffers van de enorme overstromingen in Ook kunnen bijdragen tot leniging van deze nood gestort worden op giro 875587 van de Rabobank te Holten ten gun ste van de rekening „Wereldöiaconaat" of ten gunste van de rekening „Gereformeerde Diaconie" met vermelding Ban- Aanbeveling is toch ook voor u overbodig-! HOLTEN Geboren Derk Jan Desmon zv H. Pekkeriet en A. H. Lammertink. Getrouwd A. Hoekstra, 25 jr. en J. Potkamp, 23 jr. A. J. F. Koopman, 23 jr., Raalte en H. A. Klein Nulent, 23 3r. BEVOLKING Ingekomen: Mej. F. E. Kamphuis van Groningen. P. Bakker en gez. van Wassenaar. D. C. Hovingh en gez. van Haarlemmermeer. S. J. van der Muelen en gez. van Haar lemmermeer. W. C. J. Glaude- mans en gez. van Blaricum. F. Medda uit Italië. J. D. Bult van Termunten. Vertrokken: G. J. Aaftink naar Duits land. R. J. van Geerestein naar E schede. Mej. J. E. Halfwerk naar Zuid Afrika. VERLOREN: 1 paar kinderschoe nen, maat 29, bruin en geel. Bankbil jet van 100 gulden. 2 regenjacks, ny lon, oranje. Kinderfiets, herenmodel, terugtraprem, zadeldek los, 1 paar sandalen, maat 34. Bruine porte- monnaie, inh verzekeringsbewijs. Wieldop van MAZDA. Bruine knip- portemonnaie, inh. ca. f 25.—. Bank biljet van 100 gulden. Zwemtas met inhoud plus zwemkaart. Zwarte da mesfiets, nieuw achterlicht, witsnoer van koplamp naar dynamo. Zwart na van koplamp n. dynamo. Zwart nap- Sport-fiets, oranje-kleurig, 3 versnel lingen, zadel met rugsteun. Duitse staander hond, teef, bruin hals band. G1EVONDEN: groen zellbroek. Da meshorloge. 1 paar sandalen. Rood badlaken met visser er op, De aangekondigde steunmaatregelen voor de boeren rijn beslist onvoldoende. Als de regering de eisen van de georga niseerde landbouw niet volledig inwilligt zal er opnieuw aktie moeten worden gevoerd, aldus het hoofdbestuur van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij. Om zich hierover met de leden te beraden heeft het OLM-hoofdbestuur de 70 afdelingsbesturen opgeroepen voor een vergadering aan staande vrijdagavond in De Trefkoele te Dalfsen. In een deze week gehouden spoedvergadering heeft het OLM-hoofdbestuur zich onvoorwaardelijk uitgesproken voor handhaving van de eisen, zoals die in Utrecht door de ge organiseerde landbouw op de regeringstafel zijn gelegd. Deze eisen zijn minimumeisen, die het kabinet zal moeten aanvaar den. Met minder kunnen boer en tuinder niet toe. gezien ook de kostenontwikkeling, die sinds Utrecht al weer is ver slechterd, aldus het OLM-hoofdbestuur. Het bestuur van de OLM vindt het niet verstandig om bij noodzakelijk nieuwe aktie weer mét de trekkers de weg op te gaan. Daarmee zal de zaak voor boer en tuinder alleen maar geschaad worden, omdat de kans op gewelddadigheid dan groot is. Veeleer denkt men in OLM-kring aan een mars in Den Haag, uit te voeren door duizenden boerinnen. Dit idee van OLM-voorzitter Jonkhans kreeg algemene bijval in het hoofdbestuur. De jaarlijkse Paardenfokdag van de Vereniging „Holbatheo" (Holten- Bathemen en Omstreken) zal op zaterdag 31 augustus worden gehou den op de terreinen bij café-restau rant „Het Bonte Paard" in Dijker- hoek. Het is voor de 24ste keer dat de keuring in Dijkerhoek wordt ge houden. De keuring begint om 9.00 uur. Artsen Van vrijdagmiddag 5.00 u. t.e.m. maandagmorgen 8.00 u. (Uitsluitend voor spoedgevallen) J, F. Sijtsema, Pastoriestr. 50, tel. 1870. Voor bood schappen bellen 's morgens 11.00 u. en 's middags om 4.00 u. Wijkverpleging Zuster W. Slomp-v.d. Stouw, Won- daalstr. 10, Markelo, tel. 05476-1242. Ambulancevervoer J. Aanstoot, telefoon 2980 en 1338 bgg garage Müller, tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen, behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438 bgg tel. 1799, mevr. J. Beldman-Aanstoot. Tandart;s J. v.d. Enk, Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden, tel. 05496-1634. Spreekuur voor spoedgevallen: 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen behalve dinsdag middag en donderdagochtend in 't Groene Kruisgebouw, Gaardenstr. 33, F. K. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk Werk St. voor Maatschapp. Dienstverlening Midden-Overijssel Joncheei-elaan 134, Nijverdal. Bureau Holten: Gaaarden- str. 33, F. W. Kraaijeveld. Spreekuur werkdagen 8.30-9.30 u. maandagavond 18.00-19.00 u. of na telefonische af spraak 1436-2298. bgg 05486-4126. Dierenarts A. Th. Oostenbrug, Diessenplasstr. 5, tel. 05483-1515. Wachtdienst Vleeskeuringsdienst Tot en met zondag 25 augustus C. Meindertsma. Bergmanstraat 12, tel. 2190. Maandag 26.8 t.e.m. zondag 1 sept. B. Groot Obbink, Kozakkenstr. 2, tel. 1526. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag 9-11 u. aan het Slachthuis tel. 1318.. Zaterdag 24.8 t.e.m. vrijdag 30.8: Electra: H. Dam Wiechers, Indu striestraat 10, tel. 1217. Gas: H. J. Reeds op 19 juni 1973 besloot de gemeenteraad een krediet beschik baar te stellen voor de ontsluiting van het industrieterrein in de Haar. Voor het ontsluiten van enkele be drijven in dit industrieterrein achten b. en w. het thans noodzakelijk tot de aanleg van een gedeelte van de hoofdweg Keizersweg over te gaan. Het college heeft aan de fa. J. Klein Horstman en Zonen te Holten prijsopgave gevraagd van dit werk, dat geheel uit straatwerk, grondwerk en het leggen van een riolering bestaan. Het aanbrengen van be planting en het egaliseren van het terrein zal door gemeentewerken in eigen beheer worden uitgevoerd. De fa. Klein Horstman heeft zich bereid verklaard het werk uit ïe voeren voor de som van f 125.520,— exclu sief omzetbelasting. De kosten zijn door de directeur van gemeentewer ken geraamd op f 126.933,— eveneens exclusief BTW. Aangezien de inschrijfsom alleszins aanvaardbaar moet worden geacht en beneden de raming is gebleven, stellen b. en w. de raad voor het werk aan de fa. J. W. Klein Horst man ^en Zoon op te dragen overeen komstig bestek en voorwaarden, met bijbehorende tekeningen. Maandag 26 aug. t.e.m. dinsdag 3 sept. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 26 aug. t.e.m. zaterdag 31 aug. Schoenhandel Oolbekkink we gens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 27 augustus 19.00-20.00 u. Inschrijving Dansles in hotel „Vosman" (zie adv.). Woensdag 28 augustus 19.00 u. Clubkampioenschappen ZC „Twenhaarsveld" (zie ber.). 19.00 u. Veilig Verkeersrit. Start Smidsbelt (zie ber. en adv.). Donderdag 29 augustus 19.0020.00 u. Inschrijving Dansles in café „Het Bonte Paard" (zie adv.). Vrijdag 30 augustus 16.00 u. Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize (zie agenda). Zaterdag 31 augustus 11.00 u. Heidewandeltocht WSV ,De Trekkers". 9.00 u. Jaarlijkse Paardenfokdag „Holbatheo" bij café „Het Bonte Paard" (zie adv. en ber.). Maandag 2 september 19.00 u. Clubkampioenschappen ZC „Twenhaarsveld". Dinsdag 3 september Zomerexcursie Vereniging voor Be drijfsvoorlichting „Holten". Woensdag 4 september 19.00 u. Clubkampioenschappen ZC „Twenhaarsveld". Maandag 9 september 20.00 u. Ruilavond Holtense Postze gelclub in hotel „Vosman". NED. HERV. KERK: 9.00 u. ds. A, Schéliëvis. Extra collecte: Raad van kerken. Oppasdienst: mevrouw Ad miraal, Meineke Schellevis en Gerrie ten Brake. 10.00 u. Jongerendienst in gebouw „Irene". GEKEF. KERK: 10.30 u. en 15.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide dien sten (in de Herv. Kerk) is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor verbouw van de kerk). Oppas dienst in gebouw „Irene" (mevr. J. G. Stam-Bosschers, mevrouw J. Schuppert-Limbeek, mevr. G. Schup- poert-Stam en Ria Potman). R.K. KERK: Zaterdagmiddag 5.00 u, zondagmorgen 9.30 u. DIJKERHOEK: 9.30 u. ds. C. C. Ad- dink. Extra collecte: Raad van ker ken. OKKENBROEK: 9.30 u. mevr. G. I. de Heer-Berkhof. uitgangscollecte: Kerkvoogdij NIEUW HEETEN: R.K. KERK: Zaterdagavond 19.00 u« zondag 8.00 en 11.00 u. De Motor- en Automobielclub „De Holterberg" heeft het gemeentebe stuur gevraagd om voor de berging van het materiaal, dat jaarlijks ge bruikt wordt voor de motor- en au tocross, de voormalige varkens- schuur te mogen huren staande bij de boerderij Beuseberg 63, welke in gebruik is bij de Stichting voor So ciaal en Cultureel Werk in Holten. Zij heeft zich bereid verklaard een huur te betalen van f 240,per jaar. B. en W. zijn van oordeel, dat deze huur redelijk is en dat er geen bezwa ren bestaan de gevraagde ruimte voor onbepaalde tijd te verhuren, mits de huur ten allen tijde kan wor den opgezegd door beide partijen met inachtneming van een opzegter mijn van één maand. Zij stellen de raad, die vrijdag, 30 augustus, om 16.00 uur, bijeenkomt dan ook voor aldus te besluiten. De gemeenteraad komt vrijdag, 30 augustus, om 16.00 uur, in openbare vergadering ten gemeentehuize bij een voor de behandeling van de vol gende agenda: 1. Notulen van de vergadering van 5 augustus 1974. 2. a. Ingekomen stukken b. Mededelingen. 3. Voorstel tot verhuur van 'n schuur bij perceel Beuseberg 63 (Paalhuis) aan de M.A.C. „de Holterberg" al hier. 4. Voorstel tot overdracht van de ge meentelijke woningwetwoningen aan de Woningbouwvereniging „Onze Wo ning" te Deventer. 5. Voorstel tot wijziging van verschil lende rechtspositieregelingen voor *t gemeentepersoneel. 6. Voorstel tot het verlenen van een onderhandse opdracht aan de fa. J. W. Klein Horstman en Zn. alhier, voor de aanleg van een weggedeelte door het industrieterrein „de Haar". 7. Voorstel tot wijziging van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen 1974 (o.a. credieten t.b.v. verbetering we gen in ruilverkavelingsverband kos ten verkennende werkzaamheden be stemmingsplan Look, reparatie dak ambtswoning secretaris, aanvullend crediet gymnastiekmaterialen gym nastieklokaal Kol). 8. Beantwoording van eventueel in gekomen schriftelijke vragen. Storingsdienst Kolkman, Diessenplasstraat 32, telef. 2012. Brandmelding Overdag: tel. 1352 (Politiebureau), 's Nachts: tel. 1224 (G. W. Knapen) bgg tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). Vrijdagavond 23 augustus en zondag middag 25 augustus zal in jeugdsocië- teit „de Schure" de komische film M.A.S.H. vertoond worden. Deze film die zich afspeelt tijdens de Koreaanse oorlog werd geregi- seerd door Robert Altman met in. de hoofdrollen Donald Sutherland en El liot Gould. In een noodhospitaal dicht bij het front moeten jonge progressieve chi rurgen de gewonde soldaten zo snel en zo goed mogelijk weer oplappen. De primitieve werk- en leefomstan digheden, de druk van de orlog, lei den tot krankzinnige gebeurtenissen waarin 't abnormale normaal wordt Men doet alles in het kamp om de oorlog te vergeten en dat maakt MASH tot een film om je moe bij te lachen. Aanvang: vrijdagavond 20.15 u.; zon dagmiddag 14.30 u. •Toegang: vrijdagavond voor een le der boven de 16 jaar; zondagmiddag voor een ieder boven de 14 jaar3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1