Dijkerhoeks Amateurtoneel bracht amusante revue Kerkdiensten Zondagsdiensten Jongetje ernstig gewond Kaan wordt wethouder School- en volksfeest geslaagd in Dijkerhoek mooi Inbraak in het gemeentehuis L. Bij de kerkdiensten Koningin Wilhelminafonds GEZELLIGE FEESTAVOND Steun de kankerbestrijding Wordt lid van het Conferences en schetsjes afgewisseld door sang en muziek Prach tig versierd Ga ook naar de Zondagsschool Burgerlijke stand OPENBARE KENNISGEVING Tijdelijke verkeersmaatregel Gevonden - verloren onze agenda"] HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 18 cent per millimeter (bij contract lager) Abonnementsprijs f 3 75 per kwartaal, f 7,50 per half jaar, f 15per jaar. Losse nummers 35 cent, Betaling op giro 875587, Rabo-bank, Holten, t.g.v, Holtens Nieuwsblad Vrijdag 16 augustus 1974 26ste jaargang - No. 33 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" té Holten Holterberg 13, tel. 05483-1234 Adm. Gaardenstraat 17, tel. 05483-1533 Hoofdredacteur J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Het Dijkerhoekse school- en volksfeest werd dinsdagavond op werkelijk magnifieke wijze ingezet met de opvoering van de revue ,,'t Kump wa good" door het Dijkerhoeks Amateur roneel „D.A.T. in de tot de allerlaatste plaats bezette zaal van café-restaurant „Het Bonte Paard Het was een avond voor genodigden en de intekenaren op de lijsten een enthousiast publiek, dat met volle teugen genoten heeft van deze door eigen volk in elkaar gezette revue, die in vlot tempo en met veel vaart voor het voetlicht werd gebracht en dat niet verzuimd heeft om vele malen met een hartelijk applaus zijn waardering voor het gebodene kenbaar te maken. Conference, schetsjes, zang, muziek wisselden elkaar in snel tempo af, alles met steeds wisselende lichteffecten en een uitstekende muzikale be geleiding van het trio Wim Markvoort (elektronisch orgel), Dick Denne- boom (gitaar) en Evert Jan Pinkert (drums). De avond werd geopend met het welkomslied „Kom naar het Bonte Paard." Het in kleurige kledij stoken vijftal Jantina en Geertje Pin kert, Jannie Meijerman, Jan Pin kert en Jan Meijerman oogstte met de presentatie van dit lied een wel verdiend applaus. Van een totaal ander genre was de conference tussen de nieuw bakken soldaat Tinus Jansen (Bertus Brons voort) en sergeant-majoor Naaktge boren (Henk Pinkert). Op de vraag waaraan ken je de sergent ant woordde Tinus: aan het grootste stuk vlees op z'n bord. Veel waardering was er ook voor Jan- neke Wechstapel, Jannie Rensen, Jan Bosschers en Bert Aaftink voor het dolkomTsche een-actertje „Slaap lek ker" en het kwartet Jantina en Geer tje Pinkert, Jannie Meijerman er Jan Pinkert, dat met begeleiding van het muzikale trio verschillende suc cesnummers van de Selvera's zong. Iwan (Jan Bosschers) kreeg een daverende ovatie voor „De wilde boe rendochter" en een gouden plaat van regisseur Gerrit Nikkels uit Rijs- sen. Kostelijk was ook de conference tus sen Ge rrit en Evert Jan Pinkert over 1O.30 xl. ds. P. Lugtïgheid Viering Hei lig Avondmaal. Oppasdienst mevr. Lugtigheid, Jannie Loman en Willy Stam. GEREF. KERK: (Diensten in Ned. Herv. kerk) 9.00 u. ds. H. Eikelboom van Brussel en 15.00 u. ds. H. van Twillert. In beide diensten is de eer ste collecte voor de kerk en de twee de voor verbouw van de kerk. Tijdes de morgendienst oppasdienst in gebouw „Irene" (Tonnie Aanstoot, mevr. A. Dul-de Pochert, mevr. Stam- Hasewinkel en Ria Bolink. R.K. KERK (Gebouw „Irene"): Za terdagmiddag 55 uur en zondagmor gen 9.30 uur. DIJKERHOEK: .9.30 u. ds. C. C. Ad- dink. Viering Heilig Avondmaal. NW. HEETEN (R.K. KERK) Zater dag 19.00 u. zondag 8 u. en 11 u. OKKENBROEK: 9.30 u. ds. M. de Heer. viering Heilig Avondmaal. Artsen Van vrijdagmiddag 5 u. t.m. maand.- morgen 8.u. (Uitsluitend voor spoed gevallen) dr. W. R. van Couwelaar, Holterenkstraat 18, tel. 2750. Voor boodschappen bellen 's morgens 11 u. en 's middags 4 u. Wijkverpleging Zuster J. E. Duncan, Groene kruis- gebouw, Gaardenstraat 33, tel. 05483- 1436. Ambulancevervoer J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. garage A. Muller, tel. 1320. Gezinsverzorging Alle werkdagen behalve zaterdags van 8-10 u. bij mevr. C. Knijff-Dek- ker tel. 1438 b.g.g. tel. 1799 mevr. J. Beid man-Aanstoot Tandartsen H. Hansman, Grote Maatweg 36 te Wierden, tel. 05496-1765. Spreekuur voor spoedgevallen 6-7 u. nam. Fysiotherapie Alle werkdagen, behalve dinsdagmid dag en donderdagochtend in 't. Groe ne Kruisgebouw. G. Kraaij, tel. 2299. Maatschappelijk werk St. voor Maatschapp. Dienstverl. Mid den-Overijssel, Joncheerelaan 134, Nijverdal. Bureau Holten: Gaarden straat 33, F. W. Kraaijejveld. Spreek uur: werkdagen 8.30-9.30 u. Maandag avond 18-19 u. of na tel. afspr.1436 - Dierenarts W. C. W. Wamelink, Churchillstraat 107Mtel. 2004. Wachtdienst vleeskeuringsdienst T.m. zondag 18 aug. A. Groen, Ko- zakkenstraat 15 tel. 1230. Van maan dag 1-9 axjg. t.m. zorïdag 25 aug. C. Meindertsmat Brugmanstraat 12, tel. 2190. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 u. aan 't Slacht huis tel. 05483-1318. Storingsdienst Zaterdag 17 t.m. vrijdag 23 aug. Electra H. Heijink Kolweg 44 tel. 2124. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 54, tel. 1945. Brandmelding Overdag: tel. 1325 (Politiebureau), 's Nachts tel. 1224 (G. W. Knapen) b.g.g. tel. 1325 (G. W. ter Harmsel). de gasbuizen die onlangs, werden ge- legd. Smid Broekhuis moet nu maar proberen z'n lege gasflessen te ver kopen aan „lui die drank wilt bul- k'n." Het programma voor de pauz: werd besloten met „Moderne tech niek", waarbij zowaar minister pre sident den Uyl nog op het tv-scherm verscheen met een kort praatje ovei de boerendemonstratie en de melk prijs. Na de pauze oogstten Derk Janssen Op de weg naar Nieuw Heeten heeft donderdagmiddag om pim. 12.15 uur een verkeersongeval plaats gehad waarbij de 7-jarige Johan Prins, wonende Neerdorp 105 te Hol ten zeer ernstig werd gewond. Johan reed op z'n fietsje van de school in Espelo naar huis en werd toen hij van achter een trekkef plot seling links afsloeg de Haalmans- steeg in gegrepen door de auto van U P. S. uit Raalte die in de richting Nieuw Heeten reed. Het jongetje werd per ambulanceau- j to naar 't St. Geertruiden Ziekenhuis te Deventer overgebracht waar men een been'en armbreuk, hersenschud ding en inwendig letsel constateer de. en Bets Veneklaas enorm succes met een praatje aan de stamtafel in „Het Bonte Paard". De eiken aan het Ma- neschijnsweggetje, de ruilverkaveling, het aardgas dat töch is gekomen en tal van zaken die de gemoederen heb ben of nog bezig houden, passeerden de revue en verschillende Diekerhoe- kers werden heel fijntjes op de hak genomen. Bijzonder goed was ook de wandeling- die Eef en Gerrit Pinkert door Dijker- hoek maakten. Tijdens deze wande ling werd een groot aantal kleuren dia's vertoond en werd hartelijk gela chen om het praatje van de beide boeren en de mopjes die „getapt" werden. De wandeling eindigde bij de prachtige molen (waar men in Dij- kerhoek trots op is) en het zingen van het „Molenlied" door Jan Meijerman. Na „Glasmelodie" van Jan Pinkert, het schetsje ,,Als Jantje moet school blijven" en populaire wijsjes van de vocalgroup kwam a.ls finale het nummer „Tirol". Een heerlijk feest je op een terrasje bij een vriendelijk hotelletje ergens in Tirol muzikaal omlijst door het amusementsorkest van de Holtense Muziekvereniging H.M.V. Een prachtig slotnummer, dat met een staande ovatie werd beloond. De avond werd geopend door de voorzitter van de Volksfeestcommis sie Jan Wegstapel Azn. die allen dank te voor de financiële bijdrage. De heer Wegstapel dankte verder de familie Kloosterboer voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal en al len die prijzen beschikbaar stelden voor de verloting. Burgemeester mr. W. H. Enklaar - die het gemeentebestuur vertegen woordigde sprak namens de bezoe kers een hartelijk woord van dank tot allen die meewerkten aan „*t Kump wa good". Het programma was van begin tot einde boeiend en amusant, rijk aan afwisseling en een waar ge noegen om te beluisteren. Verlichting en geluid waren bij de he ren E. J. Kers, J. Noteboom en W Wechstapel in goede handen en kap per W. Drent zorgde voor de juiste grime. De decors van Wim Wissink en W. Kettelary getuigden van goede smaak en vakmanschap. Voor de heropvoeringen van ,,'t Kum wa good" op de zaterdagen 17 en 24 augustus bestaat weer een zeer grote belangstelling en de run op de kaar ten Is in volle gang. Naar wij van welingelichte zijde ver nemen is het zker dat de fractielei der van de Partij van de Arbeid de heer L. Kaan op dinsdag 3 septem ber a.s. zal worden gekozen tot wet houder en de plaats zal innemen van de heer W. ten Berge die pim, 2 jaar geleden tot wethouder werd benoemd inplaats van de heer H. Klein Velder- man die toen om gezondheidsredenen als wethouder bedankte. •De confessionele fracties die in nieuwe raad samen vijf leden tellen (3 CHU en 2 AR) hebben zich op het standpunt gesteld dat die partij voor een wethouder in aanmerking komt die er volgens haar het meeste recht op heeft. Met in totaal 8 zetels (5 Prot. Chr.) en 3 PvdA is dus een meerderheid verkregen voor het ne men van een beslissing. Zo als men zich zal herinneren kwam de PvdA bij de in mei j.l. ge houden verkiezing voor de gemeen teraad op slechts enkele stemmen na tekort voor een vierde zetel. De heer W. ten Berge blijft lid van de raad voor de partij „Gemeente- Belang" en zal straks een fractie vormen met de hih. J. Warank en E. M. van Schooten. De heer Kaan, du.* in maart j.l. ge kozen werd tot lid van de Provincia le Staten van Overijssel, werd' in de raadsvergadering van 9 december 1968 als raadslid geïnstalleerd als op volger van wijlen de heer G. Brands. De zanggroep oogste veel bij val o.a. met succesnummers van de Selvera's Van links naar rechtsJan, Geertje en Jantina Pinkert en Janny en Jan Meijerman. Dringend wordt u verzocht het preek- rooster te bezien. Als u dat doet be merkt u dat iedere zondag een dienst in onze hervormde kerk aan de ge reformeerde kerk vergeven is. En wel: Om en Om. Dit heeft als reden de verbouwing van de gereformeerde kerk, die van 18 augustus duurt tot eind oktober en wellicht nog langer. De gerefor meerde kerkeraad heeft onze kerke raad' gevraagd of ze tot die tijd ge bruik mochten maken van onze kerk. Hierop heeft onze kerkeraad natuur lijk 'Ja' gezegd en wel op de wijze als u ziet aangegeven. We hebben de begintijden van de kex'kdiensien gewijzigd, om onze ge meenteleden die vooral een hervorm de kerkdienst willen bijwonen, daar toe in de gelegenheid te stellen, zon der hen te dwingen reeds zo vroeg aanwezig te moeten zijn. Dat zelfde geldt van gereformeerde kerkgan gers die persé naar hun eigen dienst willen gaan. De oppasdienst zal er ook vanaf 18 augustus zijn, en wel voor beide diensten, daar de gereformeerde kerk haar eigen oppasdienst heeft, die in hetzelfde lokaal zal huizen ge durende deze maanden als ..onze op pasdienst: zaal 1 van gebouw „Ire ne". De dames zijn een kwartier voor begin van de kerkdienst pre sent. Dus ook HUN DIENSTTIJDEN veranderen. Komt het u niet uit zo vroeg met uw kinderen klaar te zijn De Holtense buurtschap Dijkerhoek heeft woensdag, begunstigd door prachtig zomerweer, zijn traditionele school- en volksfeest ge vierd dat. weer uitstekend is geslaagd. Door de jaren heen viert „Diekerhoek" zo medio augustus feest en zet men de blommetjes buiten op een wijze zo als dait in Dijkerhoek nog kan. Wat in'de meeste plaatsen niet meer lukt, het houden van een dorpsfeest met een eigen intiem karakter, met sportief gespeelde volksspelen en een gezellige sfeer, lukt elk jaar in Dijkerhoek nog weer zonder dat dit al te veel moeite en inspanning kost aan het actieve school bestuur en de Volksfeestcommissie. De volksspelen vormden ook dit jaar een „trekpleister" en het aantal in schrijvingen bij de verschillende spe len was weer ruim voldoende. Deel nemers deelneemsters demonstreer den hun behendigheid en zorgden o.a. bij het blaasslaan op een met groene zeep extra glad gemaakte plastic buis voor de nodige sensatie. De schooljeugd vermaakte zich weer naar hartelust in de draaimolen en b leefde veel plezier aan .goochelaar Loxias. De jongelui voerden verder een sportieve strijd om de prijzen dde bij de verschillende spelletjes wa ren te winnen en ze werden tussen de bedrijven door ruim getrakteerd op allerlei lekkers en heerlijke feest broodjes. Het feest begon voor de kinderen reeds vroeg toen op het plein bij de school de versierde fietsen, karretjes, steps, boogjes etc. getoond moesten worden. Pryzen werden daarvoor niet beschikbaar gesteld. Doch alle kinderen die de school bezoeken ont vingen van de feestcommissie 'n leu ke attentie. De kinderen hadden van de versie ring weer enorm veel werk gemaakt. Prachtig waren o.m. Soef de Haas, de gebroeders Bever, 't bezetten van kruispunten door de boei'en, de ponv- waen en wagen van de Sangeldijk (tentenkamp). Nadat al het moois keurig was op gesteld trokken de jongelui met de Holtense Muziekvereniging voorop naar de feestweide bij café „Het Bonte Paard" waar onder leiding van het onderwijzend personeel de ver schillende spelletjes werden gehou den. Zowel bij de kinderspelen als bij de volksspelen bewees de geluidsinstal latie van de heer Evert J. Kers weer goede diensten. Uitslagen kinderspelen Klas 1 en 2 (Was ophangen) EERSTE PRIJS: Annelies Klaasses, Marjan Temmink, Edwin Bakker, Ina Haverslag Willy Boode en Ger rit Klaasses. TWEEDE PRYS: Truusje Sluiter, Alex Stegink, Beert Haverslag, Bert Jansen Manenschijn en Albert Weg stapel. DERDE PRIJS: Erna Wijers, Anke Wissink, Erik Pinkert, Gerrit Nikkels, Wilco Vlogtman, Diny Tuitert, Hen! ny Koopman, Geke Markvoort. Henk Beunk, Eric Nijkamp en Egbert Weg stapel. Klas 3, 2 en 3 Stoelendans op mu ziek van „H.M.V." 1 Annelies Klaas ses, 2 Geke Markvoort en 3 Irma v.d. Berg. Klas 4, 5 en 6: 1 Anja Sluiter, 2. Alien Sluiter en 3 Ina Boode. KLAS 3 (Hindemisrace met borden en stekken). Meisjes: eerste prijs: Hendrika Sma- le, Jol and a Temmink, Irma v d Berg Astrid Feddema en Thea Markvoort. Tweede prijs: Hennie Nijland en Ine ke Bosman. Derde prijs: Joke Jansen Maneschijn en Marjan Haverslag. Jongens: eerste prijs: Dinant Klein Teeselink en Bert Wissink. Twee de prijs: Egbert v.d. Brink. Derde prijs; Gerrit Veneklaas en Gerrit Ulfman. Klas 4; (Spel als voren):' MEISJES: eerste prijs: Erna Broek huis, Anke Repsen, tweede prijs: An ja Sluiter, tweede prijs: Thea Luggen- Jiorst. Jongens: eerste prijs: Wim Bal- tus, Erik Meilink, Henk Rechtei'schot en Eric Wechstapel. tweede prijs: Erik Rensen, Henk Ha verslag en Wilco Stevens KLAS 5 en 6 (Hindernisbaan) Eerste prijs: Betsie v.d. Worp, Alien Sluiter, Johanna Meuleman, Tea Ha verslag, Tineke van Santen en Willie Ebrecht. Jongens. Eerste prijs Gerrit Aanstoot, Aart Kroon, Gerrit Rensen, Reinier Feddema, Henk Stevens, Johan Rech terschot en Wim Rensen. Tweede prijs: Joke Stevens. Anja Meijerman, Gerda Meuleman, Ria Sluiter, Ria Tempelman en Annie Ebrecht. JONGENS: Hans Walther Stein, Henk Ki'oon, Gerrit Beunk, Gexrit Kroon, Rinie Ulfman, Theo Kleinlankhorst en Herman Bosman. DERDE PRIJS: Ina Boode, Dinie Vorkink, Ria Meijerman, Bea Pin kert, Jannie Hoekman en Ria Haver slag. JONGENS: Bex't Boode, Joan Smale. Bert Steunenberg; Gerrit Broekhuis, Jan Manenschijn en jhr. Harrie van Coeverden. Het blaasslaan op de met groe ne zeep ingesmeerde plastic buis was een evenement dat niemand van de feestgangers wilde mis sen. Uitslagen volksspelen VOLKSSPELEN: STOELENDANS: 1 mevr. Veneklaas Slots-Ruiterkamp. 2 mevr. Beldman-Wechstapel 3 Alie Rattink, 4 Bea Huzen, 5 Hennie Baltus RINGSTEKEN PER FIETS (Dames) 1 mevr. M. Stevens-de Grote 2 mevr. Z. Roeterink-Twellaar 3 mevr. J. Wegstapel-Beldman, 4 Alie Stevens. Ringsteken per trekker: (Heren) 1 H. Klein Teeselink 2 Wim Veneklaas Slots, 3 J. Meijerman, 4 Johan Veneklaas Slots 5 Henk Klaas ses. 6 Wim Haverslag. BROMFIETSCROSS: 1 F. J. Wilme- rink 2 H. Klein Teeseliixk 3 J. Slui ter Fzn. 4 Bert Aaftink. AFVALRACE: 1 Evert J- Pinkert. BLAASSLAAN BOVEN WATERbassin 1 Ria Veneklaas, 2 Bex't Aaftink, 3 Dientje Wechstapel, 4 Henk Jansen. POLSSTOKSPRINGEN: 1 Allard Lug- genhorst, 2 Bertus Bronsvoort, 3 Ge rard Scheperman. 4 Henk Klaasses, 5 Evert J. Pinkert. KRUIWAGENRACE voor paren: 1 echtpaar Klaasses-Bode, 2 echtpaar Veneklaas-Slots-Ruiterkamp. 3 Bertus Bronsvoort en verloofde Bertha Baltus. SCHIETEN (Vx'ije baan) 1 L. Nijland, 2 mevr. Beldman-Wechstapel, 3 Jaap Nikkels 4 Wim Wissink, 5 J. W. Ren sen. Schieten (Personele baan) 1 H. Siui- ter, 2 A. Wegstapel, 3 Jan Wegstapel, 4 L. H. Rensen. 5 J. Ulfman. 6 G. Klein Hegeman. Het „buitengebeuren" werd 's avonds om 7 uur afgesloten met een voetbal wedstrijd die geleid werd bij scheids- schietvereniging „De Zaagmolen" en een team uit de buurtbewoners. De wedstrijd' die geleid werd door scheid rechter Willem Dijkslag uit Holten werd door het buux-telftal verdiend met 3-2 gewonnen, 't Zeer geslaagde feest werd besloten met ccn gezellig bal o.l.v. „De Jupifere". Zondag 18 augustus om 10.15 uur zal in de o.l. Doipsschooi de zondags school weer van start gaan. Kinde ren in de leeftijd van 4-12 jaar zijn van harte welkom. Ook nieuwe leid sters en leiders zullen we heel graag begi'oeten. Tot ziens, het bestuur breng ze gerust naar de andere op pasdienst. En ga gerust naar de kerk dienst van de ANDERE kerk. Dc ZONDAGSCHOOL: Daarvan hoe ven de tijden niet veranderd te wor den. Brengt u ze als voorheen daar naar toe. Ze worden voor u vastge houden tot u weer terug komt. Ou ders van kinderen die gewend zijn hun kinderen tegen half elf naar de zondagschool te brengen, komen vonr de beslissing te staan, dat ze naar een gereformeerde kerkdienst moe ten gaan. Doet u dat gerust En laat u op geen enkele wijze ertoe brengen om maar vakantie te nemen voor de keren dat onze kerkeraad on ze gemeente gastvrijheid meent t< moeten verlenen aan de gerefor meerde kerk alhier. Wij brengen e-c-n offer. Laten we dat dan ook goed brengen! De kerkeraad rekent op uw kernst! Voor de kerkeraad, P. Lugtigheid. HOLTEN Geboren Herman- nus, zv J. W. Huzen en H. Stegeman. Roy Henry, zv B. M. H. Gerards en J. G. ter Schegget. Gerjanne Jeannette dv G. H. Olthof en E. W. Klein Horsman. Robbert Henco. zv H. J Wansink en C. BekkemenS Getrouwd A. Z. Hoefman, 25 jr., jr. en H. Bloemsma, 24 jr. Ondertrouwd' K. C. Broersma *2 Oploo en R. E. Baltes, 20 jr. Overleden W. Rietberg. 58 jr., overleden te Almelo. H. Bouwhuis- Schut 74 jr., overleden te Deventer. J. W. Willems, 65 jr., overleden te Deventer. G. W. Wolters, 60 jr., overleden te Deventer. BEVOLKING. Ingekomen j. B. J. Wevers van Raalte. M. M. C. Wevers-Gerdes van Hoorn. J. A, Smit van Beilen Mevr. C. Stam-de Waard van Rijs- Vertrokken Mevr. R. E. Hoef- man-Baltes naar Mill. Mevrouw D. H. Israël-Dondertman naar Deventer. In de nacht van woensdag op don derdag werd ingebroken in het ge meentehuis. De inbreker(s) kwam(en) binnen door aan de achterzijde een ruit te vernielen. Eenmaak binnen gingen ze snuffelen in bureaus en kasten waarbij ze de sleutel vonden van de kluis waar-uit ze 'n geldkistje met f 1500 a f 1700 ontvreemden. In het kistje zaten verder een aantal cheques en papieren. Door de Rijkspolitie te Holten en de Technische recherche te Arnhem wordt een onderzoek ingesteld. De burgemeester van Holten maakt bekend dat van de zijde van de heer A. Baltes, wonende te Holten, Beu seberg 17, het verzoek is ingekomen om vergunnig tot het doen bouwen van 37 autoboxen op een perceel, ge legen nabij het pand Beuseberg 17 te Holten. Het bouwplan strijdt echter met het thans nog ter plaatse geldende be stemmingsplan „de Haar". Aangezien het bouwplan niet stxijdt met 't ter inzage gelegd ontwerp van het bestemmingsplan „de Beuse berg" bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ,.de Haar". Rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen percelen worden hier bij in de gelegenheid gesteld' geduren de 14 dagen, te rekenen met ingang van 19 augustus 1974. schriftelijk be zwaren in te dienen bij burgemeester en wethouders tegen toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruim telijke Ordening ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende bovengenoemde ter mijn ter gemeentesecretarie, afde ling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 16 augustus 1974. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat op zaterdag 17 augustus 1974 in verband met een te houden volksfeest in 't buurtschap Espelo de Valeweg van 10.30 uur tot 12.30 uur in beide richtingen gesloten zal zijn voor alle verkeer, behalve voetgangers. Holten, 16 augustus 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris. G. J. Langenbai-g De burgemeester, W. H. Enklaar Gevonden: Blauw kinder schoentje. Zwarte portemonnaie. Speelgoedau! to, keepwagen. Heren-horloge. Brui ne terrier, teef. Oranjekleurig porte monnaie. Verloren: Driewielertje. blauw-wit- oranje. Colly, zwart-wit, blind aan een oog. Gouden plaat-armband met de naam ALI. Verzekeringsplaatje RQT 078, Gouden munt eerste vlucht naar de maan. Bankbiljet van 100 gulden. Deken plus plastic zeil. Groene sjaal. Grijs-groene jas (autocoat). Dubbele fietstassen, i'ood-zwart geblokt. Brui ne knirps paraplu. Lange paraplu, lichtblauw. Bankbiljet van 100 gul den. Boek met wegenkaarten van Eu ropa. Vrijdag 16 augustus: 20.00 uur: Feestavond Schoolkriog Espelo in de feesttent. Zaterdag 17 augustus: School en volksfeest in Espelo. 13.30 uur: Rashondenshow windhon- denrenbaaii Sportpark Rijssen. 20.00 uur: Revue ,,'t Kump wa good" in zaal „Het Bonte Paard". Zondag 18 augustus: 10.15 uur: Start Zondagsschool in ge bouw „Irene" (zie bericht). 14.00 uur: Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar_dancing „Boode" te Bathmen. Dinsdag 20 augustus: 20.00 uur: Hervatting repetities Chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria", in gebouw „Rehoboth" (Zie bericht). Zaterdag 24 augustus: 20.00 uur: Revue ,,'t Kump wa good" in zaal „Het Bonte Paard" (zie ad vertentie). Zaterdag 31 augustus: 11.00 uur en 14.30 uur: Heidewandei- tocht van de W.S.V! ,.De Trekkers" vanaf gebouw „Irene" (zie bericht). Dinsdag 3 september: Zomerexcursie Vereixiging voor Be- drij fsvoorlichting Holten' Dat in Nederland de belangstel ling voor het kankerbestrijdings- werk groot is, bewijst zonder meer het ledental van de Vereni ging Koningin Wilhelmina Fonds. De huidige 420.000 KWF-leden vormen gezamenlijk één van de grootste organisaties in ons land minder groot dan het georgani seerde sportleven, maar op gelij ke hoogte met vakorganisaties, omroepverenigingen en dergelij ke. Niettemin is het voor het zo be langrijke werk van de kankerbe strijding noodzakelijk. dat net KWF zich nog in dit jaar sterk in ledental uitbreidt en dit bestand in de buurt van de één miljoen brengt. Dit kan gebeuren als velen ge hoor geven aan de oproep van het jubilerende KWF om zich als lid aan te melden bij het secretariaat van het Koningin Wilhelmina Fonds. Koninginneweg 28 te Am sterdam; postgiro 26000. bankgi ro 302, genxeentegiro C 600, bank: ABN Amsterdam, rek. no 54.40.54.040. Wie meer wil doen vx-aagt bij het secretariaat aanmeldingsformu lieren alsmede accept-girokaarten aan waarmede Tn de familie- en kennissenkring en op het werk nieuwe leden voor het KWF kun nen worden geworven. Naast het vele geld dat op deze wijze aan het kankerbestrijdings- werk in de komende jaren kan worden besteed, verwelkomt het KWF in de nieuwe leden mogelij kerwijs tevens nieuwe serieuze medewerkers aan het werk dat vïa 1500 afdelingen in het land wordt verricht ten behoeve van fondsenwerving en propaganda. Op 31 augustus a.s. wordt in de Westerkerk te Amsterdam het feit herdacht, dat 25 jaar geleden een aanvang werd gemaakt met de georganiseerde bestrijding van de gevreesde volksziekte kanker. Deze herdenkings-bijeenkomst, waarbij Prof. Dr. O. F. F. Mühl- bock een inleiding zal houden met als titel: ,,25 jaar kankerbestrij ding". zal ook worden bijgewoond door H. M. de Koningin. Tot de ruim 1200 genodigden behoren behoren verder behalve diverse autoriteiten en volksvertegen woordigers. afgevaardigden van de verschillende kankercentra in ons land, alsmede leden van plaat selijke KWF-afdehngsbesturen en tal van werkers-uit-het-veld, zo als kollektanten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1